Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

umnurıyet Beşıktaj.Istanbul b l Z " / / 6 1 ö ( ; 55. Yıl; Sayı: 19483 Kurucusu: nJNUS NADİ 300 Kuruş 23 Ekim 1978 Pazartesi ^ j ,'umurcak Sineması yanı Besiktaş 613292602530 DAR GELİRÜLERE ozel indirim HAZIRLAMA 28 EKİM UJEJOH SINIFLRR ÜNİVERSİTEYE ' BİTİRENLER 3 0 EKİM Karafakioğlu hazin bir törenle toprağa verildi r . İZLENIMLER: Hoca ö<meseydi bugün doğumu kutlanacaktı I Karafakıoglu'nun tabulu ve saygı duruşundo bulunanlar Taskışla do ağlamaklı b'r ses Bedrı Karofokıoglu nun ozgecmış nı anlatıyor 1915 yılındo dogmuş 1937 yılına kadar mu hendıslık eğıtımı suruyor Son ra sırasıylo Docent Profesor Ordmaryus Profesor oluyor Anlatılonlar arasında ılrrın dışında bır konu yok 8 rkoc fakultenın kurufuşundo cabnlıyor Bırcok ulusiararası konferansta ulkemızı temsıl edıvor Elektrıkle ılgıh tum kuruluşlardo uve Yozdığı kjtop'or. verdıoı dersler ılmî buluşları vs Surup gıdıyor uzun bır Bu u?un lısiey yoratan oiam sonundo rıaen beş pora etmez bır kırahk katılın suur«uz kurşun'arıylo yerlere serı lıyor (Arkası Sa 9, Su 6 da) ISTANBUL TEKNİK UNIVERSITESİ REKTORU NAHIT KUMBASAR «HOCA'NIN OLUMU BIZE BIR RUYA GIBI GELIYOR ACIMIZ BUYUKTUR ULKEYI DEHŞETE DUŞURENLERE ŞUNU SOYLUYORUAI KORKAIUYORUZ» DEDI. Yalçm PEKŞEN KIMLIKLERI BELÎRLENEMEYEN SAL DIRGANLARIN BAKIRKOY'DE AÇTIĞI YAYLIM ATESI SONUCU OLEN I T.U ESKI REKTORU VE ELEKTRIK FAKULTESI DEKANI ORD PROF BEDRI KARAFAKIOGLU'NUN CENAZE TORENINE TUM UNIVERSITE VE ILERICI KURULUŞLAR TEMSILCILERI KATILDI. (Haberi 7. Sa>fada) ISTANBUL TOPLUM SUCLAR! SAVCILARININ ID DIANAMELERINDE MHP GENÇLIK KURULUSU NUN BİR «ADAM ÖLDURME CE TESI»NE DONUSTUĞUNUN BELIRTILME3I UZERINE KOVUŞTURMA AÇILDI AHP için urutuıen oğuşturma edeniyle laşsavcı itanbul avcısından elge istedi oğan KATIRCIOĞLU Turkıye Cumhurlyet Sav cılıgı, Istanbul Cumhurı yet Savcılığmın tMHP ıçın koguşturmo açılması» ıstemı uzerıne yaptıgı başvuru nedenıyle koğuş turmaya boşlomıştır Cumhurıyet Başsavcısı, bu nedenle. Istanbul Cum hunyet Savcılığına vazı ıle başvurarak, MHP Gençlık Kolları parovonası «Veya şemslyesi» altındo Turk Ceza Yasasının 125'ıncı moddesınde tDevletın birllğlnl bozma suçunu Isleme amocıyla sılahlı ç«t« kurup. birçok klslyi tasorlayorak öldürme» eylemınde bulunduklarını belırtmıştlr Savcı TCK 450'nci moddesı uyonnca haklarında <Slum cezası Istsnan MHP Şışlı Gençlık Kolu Baskalı suc ortağının, partı ve Ûlkucu Gençlık Oerneğı ıcindeki statülerlni saptamak ıçın. partıyo gırış ve kayıt defterlerını ıstemıştır. Yargıtay Cumhunyet Boşsavclığının bu Istemı (Arkası Sa 9, Su. 4 de) nı Yunus Msrol ve 9 MHP" AP Kongresınde parlamenterlenn gerektığınde parlamentodan çekılebılmesı ıçın Genel Idare Kuruluna yetkı verılmesı kararlaştırıldı Bır kavgayı goruntülemek ısteyen TRT kameramanı ve foto muhabırlerı tartaklandı TRT ekıbı olay uzenne bır sure salonu terkettı r Genel • fdare Kurulu için kulisler otellerde sürüyor DEM'REL IN ıL SAŞKANLARINA tLISTEYI SIZ YAPIN, ANCAK BANA 4 KONTENJAN AYIRIN» DEDIĞI BILDIRILIYOR 32 KİŞILİK GENEL İDARE KURULU"NA GIRMEK ICIN 132 PARLAMENTFRIN ADAY OLMASl BEKLENIYOR KAMRAN INAN BUGUN KONUŞACAK . ı ' ' I , I inan'a soz verilmeyince olaylar çıktı • ' ı | Yazısı 5. sayfada ' TRT «• bosın mensuplorıno saldırı önl»n meye çolışılıyor. (Fotoâraf: .a a) I AP Suyuk Kongresının ıkincl gununde portıye mensup mılletvekılı ve senatörlerının ulke butunluğunun ve reıımın lehlıkede olduğu gerekces'yle gereklı gorulei zamanda par lorrtentodan «Sinei mlllste donulmesi» ıcın Genel Idare Ku ruUna yetkı venlmesı kararlaştırılmıştır Kongrenın sabohkı bolumj Kamran Inan a soz verılmemes, nedenıyle kavgalı gecmıştır İnan'a soz vermeyen Başkan Talat Asal «Sotılmış Başkan» dıye protesto edılmış yer yer vumruk'aşma'ar ve tekmeleşrreler olmuştur Olaylar polıs ce onlenm ştır Bu orada TRT kameramanları ve basın mensupları tartaklanmıştır. yapılacaktır. Demırel Ile Inan Genel Başkanlık icın catışırken, Genel Yonetlm Kurulu üye lıklerı ıcın üç ana ve ceşıtll AP Buyuk Kongresı'nın bu yan lısteler hazırlanmıştır. 64 ıl başkanı arasından Demirel gunku son gununde secımler yanlısı 19 ıl başkanı, cDsmlrtf listesitnın 21 üyesını saptamıştır. Haberler 5. sayfada ^arafakioğlu'nun katliyle ilgili ıazı önemli ipuçları ele geçirildi Polıs ülkucu oğrencı hderlermden Hamit Karakaya'nın evınde yaptığı aramada 2 tabanca ile ilginç resımler ele geçırdi. Karakaya'nın arkadaşı olan Ulkü Ocakları eski Başkanı Mustafa Verkaya gözaltına alındı... Ord Prof Bedrı Karafakioğlu nun katledılmesıyle ıl g )ı bazı ıpuçîannıft ele gectığı. bu arada araiarında Uiku Ocakları eskı Başkanı Mustafa Verka/a nın da bulundugu bazı kışılerın gözaltına alındığı bıldırılmıştır. Polıs yetkılılerı, gozattına alınanlann clnayetle yakınlık durumlann/n kesmiıkle soptanamadığmı. ancak ba zı bılgılerın toplonmosı ıcın boyle bır operasyona g rış tıklerınf belırtmışlerdır Olaydan sonra yapılan operas/onlarda 4 sılâh e'e geçmış bunlar uzerınde ınceleme yapılmaya başianmıs tır Operasyonlardan en onemlısı ıse cınayette kullonı lan 34 Y 097 plâkalı otomobılm terk edıldığı Bahcelıev Y ler Çınarlı sokak arka sokağında bır evde yapıldığı b Idı rı'mıştır (a a )yo gore yetkılıler bu operasyon sonutu yapılan baskında sog goruşlu bır hücrenın daha orta>a (Arkası Sa 9, Su 2 de) Kadıköy'de çalıntı iki otomobil bomba patlaması sonucu yandı Kadıkoy meydamndakı patlama yorcde panık j r arattı, sehir hatları vapurları bir süre Kadıköy Iskelesıne yanaşamadılar Tekırdağ'da öldurulen TIP üyesı Recep Selçuk toprağa venldı.. Kadıkoy de dun Kurtuluş grubunun duzenledığı «Fasıst soldırılara, hayat pahalılığına, somurgecülge karşı mucadeleyı yukseltelım» vurLyus ve mıtıngı başlamadan once. ıclerıne s^rtlı bomba konan ıkı otomobil patlama sonucu tumu'le /anmıştır Yarım saat arayla meydano gelen patfamaiar sırasında olen ya da yaralanan olmamışt r. Pohs. otolardan b rınm Usküdor Sultontepe'den dığarının ıse Şehremını'nden calındığını saptamıştır Ikın cı patlama benzın ıstasycnundakı otomobılde meydana geldığmden, bır akaryakıt tankı da alev almış ve ion gın ıtfaıye tarafından genışlemeden söndürülmuştur Pat lamalar sıra<! nda Sehır Hatları Vapurları blr sure Kadıkoy ıskelesıng yanoşmamıştır. ALTI AYDA GERÇEKLEŞMEYEN İTHALATIN KUR FARKINI DEVLET ÖDEYECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dovız darboğazı nedenıyle zamanında gercekleşemeyen ıthalatın bekl«|ne suresı altı ayı aşarsa. csurekli devaluosyon» nedenlyle ortaya cıkacak kur farkları devlet tarafından ödenecektır. Altı ayhk bekleme suresı ıcınde gercekleşecek ıthalat ıcln ortaya cıkacak kur farkları Iss ıthalatcı tarafından karşılanacaktır. Türkıye'nın Uluslarorası Ban kalara olon borclarının ertelen mesı, DCM'lerın devlet borcuna dönüşmesı ve ctoze para» olanaklarınm araştınlmasına ilışkın calışmalar Malıye Bokanlığınca yoğunlaştırıimıştır. Borcların ertelenmesı ve «taze para* yanında «mol karşılıjı ıthalattan» aogon cıorclann ertelenmesıyle İlgili colışmalannda yurutulduğu bıldırılmektedir. Bu tur borcların tutarı bir mılyar 100 mılyon doları bulmaktadır. Mallye Bakanhğınca yürütülen bır başka calışma da, za~ (Arkası Sa 9, Sü. 1 de) Haberi 4. Sayfada fürkiye'deki sağlık kuruluşlarında I00 kişiye bir yatak düştüğü belirtildi KARA (ANKA) Turkıye hastaneler ıle doğumevletoplam 105 bın 53 yatak dugu belırlenmıştır Buna Turkıvede yaşayan her GÖZLEM UÛUR MUMCU 400 kışıye bır yatak duşmekteaır Turkıye dekı mevcut yatokla rır yuzde 52 9'u Saglık ve Sos yai Yardım Bakanlıgı na aıttır Sosyal Sıgortolar Kurumu'nun payı yuzde 15 9 ıken Mıılı Sa/unma Eakanlığı nın payı yuz de 14 4 olmaktadır Ozel hasta nelerdeKi yataklar toplam ya ÎÇİ SAGLIGI ONGRESİNDE NCE SAGLIK, ONRA URÜN E MAKİNANIN ÜSÜNULMESİ İSTENDİ Istanbul Haber Servisl Türk Taler Bırlığı adına Istanbul Tabip Odaıca duzenlenen «I Ulusal İşçl Sağı Kongresi» sona ermıştır. Kongre r tıp Komıteslnce vayiTilanan bıld'rıde göruş bırlığıne varılan konular özetşövle belırlenmıştır • Calışma Ba'<anl'ğının bünyes noi ıştu'iılan uiusa! duzevd» işcl sağı ve ış guven'ifî' kurulu Marı malî (Arkası Sa 9. Sü 7'de) TRAFİK KAZALARINDA BİR PROFESOR, BİR DOÇENT, BİR TİYATRO SANATÇISI VE BİR ESKİ MİLLETVEKİLI ÖLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezi Trafık kazclarmda bır Profesor bır Docent, b i ' Tıyatro Sanotcısı, bır de TRT mensubu fcskı m/lletvekılı olmuştür Bursa Tıp Fakultesı eskı Dekanı ve Anctomı Kursusü Başkanı Prof Turgut Vardar dvn akşam Yalova volunda gecır dığı bır trafık kazası sonuru olmuştur Prof Vcrdar"ın kullandığ Renault morka oiomobıhn Yalova'ya 5 km uzaklıkta (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) îokiann yuzde 4 9'unu oluştururken, Beledıyeler yuzde 2 2 ıle son sırada yer almaktadırlar IL DAĞILIMI Turkıye dekı hastane ve dogumevlerı yctaklarının yetersızlığı yanında ıller arasındakı da gılımt da adaletsız bulunmakta dır 60 yataklı bır kapasıtenın (Arkası Sa 9, Su. 5 de) Onur HeykeJi.. Petro! Ofisi özel kisilere verilen benzin istasyonlarını kendisi işletecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Petrol Ofıs Genel Mu durluğu'ne oıt olup da an'aşmayla ozel kışılere ışletilmek uzerme verılen benzın ıstasyon larnda sozleşmelere son verll meye başlanmıştır Sozleşrresıne son venlen benzın fstasyon an Petrol Of 3 tarafındon ışletılecektır iyosol davolar, bu davaları oluşturan siyasal yapıların aynaları gibıdır Bır donemı anlayabllmek ıcın. o donemın siyasal davalarını ıncelemek ve olaylara o dosyaların ıcınden bokmak gerekır . 1944 ırkçıhk olayı, 1951 tevkıfatları daha once, Kenan Oner Hasan AN Yücel, Sabahattın AlıAtsız davaları, Yassıada mahkemelerı, 21 mayıs ihtilâl gırışımı ve 12 Mart yargılomaları, son kırkellı yılın bellı başlı ve onemd davalarıdır Bu davafarın butun tutanaklorıyla bırlıkte basılması gerek siyasal gerekse adalet tarıhımız icın çok buyuk hızmet olur Bu gorev doğrudon doğruyo Adalet Bakanlığına duşuyor Bunun icın de odenekler ayrılması ve orostırmo birlmlerı kurulması eereklyor Bu dovolardon bozıları. bolukporcuk da olso, kamuoyuno yanstyor Zaman gectikce bu davolar, bırkoc kışınm belSeklennde sıkı$ıp, kalıyor. . Son yılîorın en onemll dovalarından iklsı hlc şuphesı; Prof Mumta; Soysol ve Ooc. Server Tanillı Ile ilgili dosyalordır Bu ıkı bıiım adamı okuttukları ders (Arkası Sa 9. Su. 7 de) S MHP İzmir Kongresi 'nde partide hizipçilik olacağı gerekçesi ile delegelere zarf içinde dağıtıian listeier toplanarak seçim yapıldı İZMİR, Mıl!l</ercl Hareket Partısl Gen?l Başkaiı A'pars'on Turkes, partısmın '?m r t! Kong resmde yaptğı kom.şTicdo, hozı ıthaml.îr'a masum vrüa.ıJc$ların SUO'J iıan ednü ğinl, ve Anava3nrın cığnend ğını ""e surmöştOr Karökil r ı l i v« Fimuoi r/n. MALİYE BAKANI: «VERGİ YASA TASARISINDA GEREKİRSE MECLİS'TE DEĞİŞİKLJK YAPILABİLİR» ANKARA, (ANKA) Maliye Bakanı Zıyo Muezzınoğlu. gerekırse Mıllet Meciısınde Vergl Yasa Tosarısında bazı değışıklıklerın yapılabıleceğını söylemıştır Malrye Bakanı Muezzınoğlu. ihracotta yüzde 20 oranında artış sağlandığını. buna karşılık ışcı dovızı gırışlennde bır azalma olduğunu belırtmıştır. Muezzınoğlu yeni teknolon aetıren ve .hracata donük olan yabancı sermayeden yona olduklarını kaydetmış, bu şartlarla Turklye'de votırım vapan yabancı sermayeye gerekll ko13'lığın S3qlanacoğını ıfade etmış, bunun ıcın b r «cerçeve kararname» hozırlama calışmalan vaDt ktarını soylemıştır. Malıve Bokanı Muezzınoğlu. h"len meciıslerde bulunan ver
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog