Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

\ftvmlan 1001 genel t IstanLxıl l"ilJ Cumhuriyef 55. Yıl; Sayı: 19480 Kurucusu: rUNUS NADt 300 Kuruş 20 Ekİm 1978 Clima HMVEBİTEYE IAZIIMM lsunfaul:274092228316 lzraiuL3244/Liaz#»O4 , Emekli aylıkları da I kasımdan itibaren ayda ortalama 800 lira artıyor Emeklı, dul ve yetımlerin kasım ve aralık ıçın doğacak aylık farklarımn kasım ayı ıçınde avans olarak odeneceğı bıldınldı. ANKARA (Cumhurıyet Buro•u) Memurların oylıklarına esas olan gosterge tablosu" dan sonra emeklılerın aylıkla rına esas olan gosterge tabio su tumuyle degıştırılmış emek lılerle dul ve yetımlere ayda or tolama net 800 l'raiık artış sog lanması kararlaştırılmışt r Malıye Bakanlıgmda emeklı lenn gosterge toblosunu deg s tırme calışmaları son aşoması no gelmış değışıklıgın bugui toplonmosı beklenen Bakanlar Kuruluna sunulmosı karonna varılmıştır Bakanlar Kurulunda goruşuldukten sonra en geç bırıkı gun ıcınde ayrıntılarımn Kanuoyuno acıklanması prog ramlanan yenı emeklı gosterge tabıosu tumuyle değıştırılm.ş tır Gosterge rakamiarının dun gece gec saatlere kadar yopılan bu saboh da su'djrulece* ca ışmolordan sonra belırlenece^ bıldırılmıştır Ancak değışıMıgın emeklılere emeklı cul ve yetımlerıne ayda ortalcma net S00 lira artış soglanmcsı ,onunde ılke kararıno vcrılmış ve tablodakı değışıklık bu ılke ışıgmdo gercekleştınlmıştır Emeklılerın aylıklarının uç oy (Arkası Sa 9 Su 6 da) Süleyman Demirel, Ismail Ceırf e 405 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Eskı TRT Genpl Muduru Ismoıl Cem avukatlan Dogan Tanyer ve Muzat fer Ataman tarafından eskı Başbakan Süleyman Demırel aleyhıne acılan manevı maddı tazminat davası Ankara 4 Aslıye Hukuk Mahkemesı nde karara bagıanmıştır Dorduncu Aslıye Hukuk Yargıcı Cahıt Kadılar 5 sav falık gtrekcelı kararında Ismoıl Cem ı gerek goreve lade etmemek gerek Danışlay a acılan do/o'arda BoşDokon (Arkas So 9. Su 4 de) Uç gun surecek olan son gunu seçımler Demırel ve Inan'm yer alacak bazı adlar kongrenın vapılacak. lıstelerınde bellı oldu. AP Temsılcıler Meclısı dun toplandı Demırel, «Iç mucadele bu yuk kongre ıle bıtmelıdır» dedı. Temsılcıler Meclısı toplantısında AP II Başkanlan, «Banş polıtıkası ızlenmesinı» ıstedı. ANKARA MSP Dorduncu Buyuk Kongresınce secılen Ge nel Idare Kurulu yarın soat 10 da Genel Başkan Necmettın Erbakan'ın başkanlıgında top lonarak gorev bolumu yapa caktır. MSP Genel Idare Kuru lu 25 uyoden olusmoktadır U yelenn 20 sı Buyuk Kongrece secılmekte. tuzuk uyarınco be şı de Genel Idare Kurulu ta rafından goeve getırılmekte dır a a muhabırınin aldığı bılgt(Aricası Sa 9 Su 5 de) Korkut Özal'm MSP Genel Sekreter adayı olacağı bildiriliyor AP Büyük Kongresi yarın başlıyor Erzurum II Kongresınin ıptah tepkılere yol açtı Inan ve Yıldırım karan elestırdı Demırel durumu «normal» olarak nıteledı Adal°t Partısı 9 Buyuk Kongresi j arın \nkara da ba^iavacak ie 3 gun sure cektır AP Temsılcıler Mec lısı de dun Genel Ba^Jtan Sule\maıı Demırel ın başkan herında toplanmıştır Toplan tı\ı açış konuşmasında Derrırel çeşıtlı saldırılara mu hatap olduklannı so> lemış 'Kendı morahmızı kendım z bozamayız Iç mucadele Bu \uh Kongre ue bıtmelıdır' demışLr Konjrre oncesı taraflar propaganda çalışmaldiını vogunlaştııırken Demırp! m \e Inan ın lıstelerınde \er alacak adaylar da bellı olmaja başlarruştıı öt© rand^a Etzurum Ö Kongresının ıptah çeşıtlı tep kJere jolaçmıştır Inan. durumun butun AP yı rahatsız edecegını soylerken. Demırel olaym •normal* oldugunu savunmuştur Haber ler 5. Sayfada SANIK ÜLKÜCÜ: "MAMAK KATLİAMINDA KULLANILAN TÜFEK MHP GENEL MERKEZINE GÖTÜRÜLDÜ,, ANKARA, (ANKA) Agustos oyı ıcerısınde Mamaktakı sı lahh saldırı olayında kullonı lan otomatık tufeğın Bahcehev lerdekı MHP Genel Merkezın de saklandığı one surulmuştur Emnıyet yetkılılerınce yurutulen soruşturmonın sanıklarından Faruk Soygılı nın bu konudak! ıfadesında olaydon sonra Kecıkıran do topraka gomulerek gız lenen s lahın daha sonra Malte pe Ulku Ocaklorı Şube Baş Kanı Reşat Butun un dırekt fı uzerıne MHP Genel Merkezıne goturuldugu bıldırılmıştır Uıus Mamak Tepecık hattı uzerınde calışırken Mamak Lı sesı onjnde acılan oteş sonu cu ıkı kışının olduruldugu oto bus olayının sanıklarındon Va şar Öter ıse «silahın kendısl tarafından kullanıldığını» ıtıraf etmıştır Yaşar öter otobusun kur şunlanmasında kullondığı sı lahın S te Ogrencı Yurdundan verıld ğını de belırterek doha sonra Fıkret Şahın Nurettın Tu rudu ve Hudaı Kuş la bırhk te otobuse ateş acıktıklarını soylemıştır SİLAHIN SAĞLANMASI Oter silahın nasıl saglandıgı konusunda şu ıfadeyı vermışt r < Esat bıze emanet hazırlan dı gidın Sıte Yurdu nda 2 Baş kan olorok tanınan Unol dan alın dedı Ben de takslyle Sıte Yurduno gıttım Murocaotto Unal ı sordum Bıraz sonra U nal yanımo geldi Esat Butun tarafından gonderıldıgıml soy ledlm benl alıp kapıdon glrın ce sol tarafta bulunan blokun 2 katında bır odaya çıkordı Odada ben ve Unol'dan başka kimse yoktu Bona ıkı dukiko kadar bekle dedı ve odadan çıktı biraz sonra geldığınde •linde sıyoh bır çanta vardı Çantayı actı ıçerslnden sokulmuş vazıyette otomatik tufeğl (Arkası So 9, Su 5 de) SANAYICILER, KUR FARKLARINDA YENİ DÜZENLEME ISTEDİLER istonbul Haber Servlsl Hukumetın AET, Dovızs Cevrılebılır Mevduat Hesapları (D CM) ve Turk l s DISK yakınlaşması konularındakı gırışımlerını oven Istanbullu sanayıcı ler mol mukabılı ıthalatta kur far<larına yenı bır duzenleme getırılmesını ıstemışlerdır Her hafta yapılan kur a,ar lamalarıyla uretımını mal mukabılı ıthalotlo surduren sanayıcılerın adeta cezalandırıldığını ıddıa eden sanayıcıler. «Kur forfclarının bır buçuk yıl oncs yapılmış bır Ithalata uygulan ması, rflâslara ortom yaratmaktadır Artık bir duzenleme getirllip hic olmazsa son 6 ay lclnde yapılmış ıthalata fark blndiıilmelı, daha eskl Itholat kopsam dışında bırakılmalıdır» demışlerdır Istanbul Sanayı Odası USO> Meclıs toplantısında bır ek gundem maddesıyle getırılen kür farklorı uzerme soz alan konusmacıtar hukumetın ekonomık konulardakı son gınşi minı ovmuşlerdır Konuşma ları gertış bır bıcımde ozetle yen ISO Meclıs Başkanı Ibra(Arkası Sa 9 Su 1 de) ECEVIT: "ŞİDDETİN NEDENLERİ VE TEŞHİSİNDE MSP ILE BÜYÜK BİR GÖRÜŞ YAKINLIĞIMIZ VAR ı r ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevıt dun Mıllı Selomet Partısı Genel Başkanı Necmettın Erbakan la MSP Genel Merkezınde ıkı saat suren bır gorüşme yapmıştır Ecevıt, goruşmeden sonra yaptıgı açıklamada MSP Kongresi sonrasına ılışkın bır kutlama zıyoretı dolayısıyla Erbakan la uike sorunları uzerınde de go ruş alışverışlerınde bulunduklan nı belırtmış, «Hukumet olarak ve MSP olarak Turkıye'deki şid det eylemlerınin kargaşalıklorın temel nedenlerlnl, etkenlerinı tahlllde bunların teşhisınde go ruşlerlmız orasında buyuk bir yakınlık bulundugu Izleniml edlndlm» demıştır MSP Genel Başkanı Erbakan ıse «Anarşıye nereden ge lırse gelsln, karşı olduklannı» belırtmış ulke sorunları konusunda dort partı lıderının ortak bır toplantı yapmaları goruşunu savunmuş «Kendilerini sag diye adlandıran bır takım gruplann anorşiye karıştıklarını uzuntuyle goruyoruzı demıştır Başbakon Ecevıt ıkı saat süren goruşmeden sonra yaptığı ocıkiamado «Bir kutlama zlyaretl vesılesıyle yoptıgımız Du goruşme aynı zamanda Ivedilık toşıyan, onem taşıyan bazı ulke sorunları uzerınde de goruş lerimizı karşılıklı olarak belirtme olanagını bize sagladı Ikl saatı bulan goruşmemızden su ızlenımlerı edındım Hukumet olarak ve MSP olarok Turkıye dekı şiddet eylemlerınin kargaşalıkların terrel nedenlerinı etkenlenni tahlılde tunların teshısınde goruşierımızin arasında buyuk bır yakınlık bulundugu LZ lenimlni edlndim Bu benl son derece sevlndırdl » öemıstır. ŞIDDETE KARŞI BIRLİK Başbokan Ecevıt sozlerlnl şoyle surdurmuştur «Ben inanıyorum ki, MSP, hukumetlmlzle ve CHP soz ko (Arkası Sa 9, Su 1 de) ANKARA, İZMİR VE ISTANBUL DA SOSYALİZASYON BÖLGESI OLDU £ 3 büyük ildeki sağlık kuruluslannda çalışan doktorlar 1 ocaktan itibaren ya muayenehanelcrini kapatacak u da gorevi bırakacaklar. zı doktorların muayenehanele r ne gelmeyen hastaları hastaneye yatırmamaları onlenecek ve muayenehaneler yolu ıle has tanede yatan tıcaretı yapılmasının onune gecılecektır Yetkılıler, sosyalızasyon uygula masına geçılmesı ıle saghk personelının ve doktorların (Arkosı Sa 9, Su 1 de) ANKARA fCumhurlyet Burosu) Bakanlar Kurulu Ankaro ls tonbul ve Izmır ıllerının 1 ocok 1979 dan ıtıboren sosyalızas yon bolgesı ıcıne alınmosını kararloştırmıştır Boylece uc buyuk ılde kamu kuruluşlorın da calışan tum doktorlar ozel muayenehanelerını yılbaşından ıfıbaren kopatmak zorunda kalacaKİardır Yetkııılerden alınan bılgıys gore uc büyük ılın sosyalızasyon bolgesme alınması ıle ba Serdar Alten'in cenazesi törenle toprağa verildi I TIP LI GENÇLERIN ÖLDÜRULMESI ILE ILGILI OLARAK GÖZALTINA ALINAN BAHADIR SALIVERILDI KADIRLI'DEKI OLAYLARDA 1 KIŞI ÖLDU, 7 KIŞI YARALANDI. GÖZLEM UGUR MUMCU Universiteler DİSK: Işçi sağlığı ve iş güvenligi için işverenlere hapis cezası yuKumluluğu getirilmeti • ULUSAL IŞÇİ SAGLIĞI KONGRESİ NDE ATABEK cBEOENSEL, RUHSAL VE TOPLUMSAL IYİLIK DURUMUNDA OLMAYAN HER INSAN HASTADIR» OEDI Işık, Brown'la Yunanista'nın NATO'nun askeri kanadına dönmesi konusunu görüştü BRUKSEL, Brukseldekı NATO Nukleer Planlama Gru bu toplantısı sırasmda yapılan ozel ıkılı goruşmelerde Yunanıstan'ın ıttıfakın askeri kanadına donmesl konusunda dı ger NATO ulkelerının Turkıye ye baskı yapmakta oldugu, Turk kaynaklarınca belırtılmıştır a o nın haberıne gore NATO toplantısı nedenıyle Bruksel de bu'uran Savunma Bakanı Hascn Esat Isık ıle ABD Sc.ünrıa Bckanı Horold Erovvn arasmda oncekı gec© yopılan o 2e çorjşmede de Yuoanıs'on' ın NATO nun askeri konad na yencen latı'ması kt'nusu aİ3 c ınro şî r Yetkılıler Işık Bro>vn goruşme îınde c.t»ı t\le v<.ınonıstan *~t TO'nun askeri kanadına yer ren gırerse " tjK ve Yura~ • sorunnlulukları ıcır NATO run Eae de sınırı nered»n çızececı konosunun ele alno'ğını kay (Arkası Sa 9 Su 2 de) YUNANISTAN IN HAZIRANDA NATOYA DONMEK I ÇIN BILDIRDIGI GIZLI TU TULAN ONERILER ARA SINDA IZMIR DEKINE KARŞILIK LARISSA DA YENI BIR NATO KARARGAHI KURULMASI DA YER ALIYOR • Haberi 4. sayfada Ataiay'ın Senato'yu 30 ekimde olağanüstü toplantıya çağırabileceği bildiriliyor ANKARA (ANKA) Cumnur ^et Sena'osu Başkanı Sırrı Ata ay ın Konten.an Grubunun ıstegıne u»arak Cumhjrıyet Senatosunu ekım sonunda o'a ganustu toplantıya cağıracağı ıfade eddmektedır Henuz kes nleşmeTiış olmakla beraber, Cumhuriyet Senatosu olaganustu toplan'ısının 30 ekım pazartesı gunu yapılması olosılıgının bulunduguna ısaret e(Arkası Sa 9 Su 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ skıler Çanakkale Savaşı lcin «Oraya bır unlverslte E gomduk» derler Gerçekten, gerek Çanakkale, gerekm$ ss Kurtuluş Savaşında birçok aydın, şehıt duşmus, savaş alanlarına unıversıteler gomulmuştur Bugun, ulkemız gerçı dış duşmanlara, saldırganlara ve emperyallstlere karşı bır sıcak savaşın ıçınde degıldır Fakat, unıversıtelerimız şiddet oloylarının yol açtıgı kargaşa ıçınde onanlmaz yaralar almaktadır Çunku terorist eylemler, universıtelerdekı ogretim, ogrenım ve araştırma ozguriuklerınl tumden yoketmektedır Bir kargaşa ortamında yuzlerce genc unıversıtell oldurulmekte, bır o kadarı sokot kalmakto ye de soyıları saptanamayacak bır yığın ogrencı de ruhsal gerilimler ıcıne ıtılmektedır Ogrencı olayları, 1968 yılında patlak verdıgl zamon kimse ogrencilerın ılerı surduklerl nedenlere karşı çıkmadı Sonradan, ogrencl eylemlerım basttrmak iein balyoz başıno cagrılan Prof. Nıhat Erım bıle 68 olayları ıçin, «Bu bır patlamodır Genc'er yerden goge kadar haklıdır» dedı Universıteierımlz, Fransa'daki genclık olaylarını ıncelemek uzere o gunlenn en ateşlf öğrencl yanlısı ogretim uyelerme gorev verdıler O qunden bu yana tam on yıl gectı1 Olaylaria kan la, ateşle, genc olulerle «reform kabınelerı», «beyın ta(Arkası Sa 9 Su 1 df) Devlet'te DeMşim er devletın kuruluş ve İS leyışınl gosteren bır temel yasası vardır Buna Anayasa derız Oevlet kendı oz yapısını oluşturan anayasasına gore oluşur ve orgutlenır Bu orgutlenmemn klasık bıçımı yasama, yurutme ve yargılama organlarıyla vurgulanır Ancak buyuk bır devlet mekanızmasının yalın bır yapısı olmadıgı acıktır Bınlerce yasadan koynaklanon karmasık bir orgutlen me yapısının cagdoş devletın ışleyişını saglaması dogaldır Bu ışleyışln yelpazesıni ozendıgim'z Batı demokrasılerınde fıkır ozgurlugu ve ınsan haklorı felsefesı sınıflandırır Batıda cagdaş devletin gızli ve açık her turlu orgutu yaşadığımız GERÇEK tahakkumu ya do dıktası demek olan faşızmın, devlet orgutiermce tehlıke sayılmaması, hotta dogal sayılması, Cumhuriyet Devletınin yapısına Anayasasına ters bır durum oluşturuyordu Şımdı cagdaşlık yolunda ve Batı demokrasılerının uygarlıgı Icınde, toplumun vardıgı bılınc duzeyınde, devletin anayasanın doğol felsefeslne uyumlu bır tu tum ve davranışo gecmek uzere oldugu Izlenmektedır Bu oluşum yalnu porlaTientodo ve hukumette gorulurse yetersız kalır Çoğımızdo ileri teknolO|,k oygıtlorla donanmıs Istıhbarot teşkılatlarının aynı anlayışo u••• (Arkası Sa 9 Su 6 da) Istanbul Haber Servisl Istanbul Tabıp Odası nca duzenlenen Calışma Sağlık Sos yal Güvenlık Bakonlıklorı (Arkası Sa 9, Su 4 de) DlSK'e bağlı Gıda İş Sendikasında Kemal Nebioğlu grubu seçimleri yitirdi DISK e bağlı Gıda İş Sendikasının Genel Kurul çalışmaio n sonuclanmış Gıda İş ın de ğışmez başkanı ve DISK kuru cularından Kemal Nebioğlu gru bu secımı kaybetmışt r Se(Arkosı Sa 9, Su 4 de) Carter Türkîye'ye yapılacak 225 milyon dolarlık yardımı onayladı VVASHINGTON ABD n n 1979 mal yılı ıcınde Turkıye ye yapacagı toplam 225 milyon dolarl K askeri ve ekonomık yardımla ılgılı odeneklen de kapsayan dış ^ardım odene< yasası Başkan Carter tarofm dan ımzalanmıstır TurKiye /e yapılan ?25 mıl/on dolarlık yardımın 175 mı,on dolarlık bolumu kredılı as^eıı malzeme satış şeklınde yapıla caktır Yardımın 50 mılyonluk boîumu de Turkiye n n Doş Öde (Baştarafı 1 Sayfada) H uygarlıgın venlerıne gore duzenlenır Kuşkusuz devletın var lıgını korumakla gorevlı orgutlerden bırısı de gızlı ıstihbarat teşkılatlarıdır Her gizlı istıhbarat teşkılatının onayasanın ve kuruluş yasalannın icmde calış ması gerekır Bu calısma duzenının bozuldugu ulkelerde ne gıbı bunalımların dogacagına gecmiş yıllardo CIA'nın 12 Mart ta MIT'ln, gunumuzde SAVAK'ın dustugu durum ortayo cıkarmaktadır Turkıye'de bır sınıfın dlğer bır sınıf uzerıne tahakkumu Anayoso ve Turk Ceza Yasası ıle yasaklanmıştır Buna korsılık, bır sınıfın dıger bır sınıf uz«rıne, daha açıkcası sermaye sınıfının, emekcı sınıfı uzerine HACCA DENİZ YOLUYLA GIDIŞ KALDIRILDI ANKARA Başbakan Yardımcısı Orhan Evuboglu. dun Valıhklere bır genelge gondererek denız yoluyla hacca gıdecek o.an ar n sa/ısınm azalması redemyle hacco yalnız kara ve hava yo'uy a gıd leceğmi belırtm ş denız yoluyla hacca grlecekler n val lıklere başvurarak ho/a ve kara yolundan (Arkası Sa. 9, Su. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog