Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbı: Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecılık T A S. adına: NADİR NADİ • Genel Yoyın Müdurü OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı Işlen Mudürü ORHAN ERİNC • Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbcocılık ve Gozetecllik T.A.Ş.. Cağaloğlu, Türkocagı Cad. No: 3941 • Posta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon: 28 97 03 CUMHURİYET BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • BUROLAR: Ankara. Atatürk Bulvan, Yener Apt Yenışehır. Tel. 17 58 66 25 57 01 • İ2MİR: Holıt Zıya Bulvan No.: 65, Kat: 3. Tel: 25 47 09 13 12 30 • ADANA: Atoturk Coddesı. Uğurlu Pasajı. Tel.: 14550 19731 ABONE UCRET* ERI Aylar 1 3 6 12 Yurt icı : 90 270 540 1 080 Yurtdışı: 165 495 990 1980 Avrupa, Yakın Doğu 400 Amerıka. Orta Amerıka, Güney Asya ıcın 800. Uzok doğu ıcın 1?00 kuruş ucak ek ucreîı alınır T A KV İ M 19 EKİM 1978 İmsok 5 38 Ikindi 16 00 Gâne* Ögl» 715 1259 Akşam Yatsı 18 23 19 54 İNGİÜZCE ALMANGA FRANSIZCA L.L.C. Language Learmng Centres Cağalâğiu Yokuşu No 39/4 Cağaloğlu • îstanbul P.K. 43 ÎSTASBÜL 26 6524 ATALAY (Baştarafı 1. sayfoda) hem MHP ıle, bazı şartlarla geç mek ıçın, temas kurduğunu soy lemıştır. Yerel secımlenn geçen yıl yapıldığı 11 aralık 1977 günu AP Genel Başkanı Suleymon Demirel'ı sert bır bıçımde suçlayorak portısınden ayrılan Kon ya mılletvekıli Oğuz Atatay, o gunden berı «bağımsız» mılletvekıli olarak kalmış, kabınede de gorev almamıştır. Ancak, zaman zaman, obur 'oağımsız arkadaşlarının duşuncelenm de yansıtan demecler veren Oğuz Atalay, AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ın kendılerıne yonelttığı suciamalara ne dıyeceğını sordugumuzda, buna da sert bıçımd9 yanıt vermış, bu arada Demırel kardeslerle ılgılı ılgınc yenı acıklarr.alarda bulunmuştur. Oğuz Ataloy'a yonelttığımız sorulor ve yanıtları şoyledır Soru Son gunlerde 11'lere AP'den hucum yoğunlaştı. ne dersınız? Yanıt Evet, Demirel bize «haınler» diyor. Cuntası ve bes lemeleri vasıtasıyla «Satılmışlar, CHP'ye transfer olmuşlgr, CHP'den pa r a olmışlar» dedirtiyor. Biz sanki, blr iki gun içinde yon degıştirıverdik, havasını vermeğe calışıyor. Once kendi durumumdan kısaca bah sedeyim. Geçen donemde Demirel cuntasına karşı ıdım, Secimlerden sonra yanıma gelen cok sevd<gim, gonul verdığım orkadaşılarıma, ıBuraaa yoni'iı da oturma. ben ayrılacagım, sana zaranm olmasm, sonra cunta hayretrrez» demişimdir.. İkinci MC hukumeti guvenoyloması sabahı Konya İl ve ilçe Başkanı bazı ileri gelenlerle evime gelmişler ve hukumete guveno/u vermemi istemışlerdir. Verdiğfm cevap aynen şoy edir: «Eibette vereceqım BeT kendıme CHP'ye satıldı dedırtmem. Ama şu mutlaktır. Ne bu hukumet memlekete hayır getırır, ne de Demırel cuntabi ı^P'ye hakımKen ben AP'de kaırım Munasıp zamanaa mutla<a ayrılacağım». Ustellk ayrıh "namın son zamanlarında gruba girdim. Daha once blr dolem gruba da girmedim. De•nirel'in, aklınca beyin yıkama amellyesi olan, «Sunuş» koluşmalarına tahammul edemi rordum. Peki, bizJeri rahatsız Bden ne idi? Neden, bu adamarı rahatsız goruyoruz diye hiç duşünduler mi? Biz bazı şeyere tahammul edemiyorduk. Sazı şeylerin hızta memlekein aleyhinde gelişmekte oldujunu göruyorduk. Kısaca bir cısmını izaha çalışayım: Evveâ AP, kuruluş yıllarmın felsefesinden tamamiyle kopmuş, ferine Demırel felsefesi gelniştir. Bu felsefe sapıktır. Oze I, «Dun dundur. bugun buguniur» cumlesine dayanır. Demok •otik Partiyi kuran milletvekille •i ayntdıkton sonra AP inançsız lir cuntanm elıne duşmuştur. îıkar felsefelerinin dışında blr tlsefeleri yoktur. 12 Mart ile 973 seçimleri arasındaki do«mi inceleyin, bu cunta mıllyetçillkten mukaddesatalıksn h!c bahsetmemiş ve hatta :eza Kanunu'ndaki 141 • 142. taddelerle 163. maddeyi at apsamı dışında tutmak Icın lemirel ve bir iki arkadaşı Mec se onerge vermistir. 1973 yılı ,P Temsilciler Meclisi'nde AP' in çok buyuklerinden değislez Dışişleri Bakanı kürsuen, «Çocuğu kendı halıne bıakırsan ya komunıst olur ya amiye gıder» demistir. «CUNTA VURGUNCUDUR» Ufak bir şeyi de hatırlatrnak iterim: Bu gunlerde aşırı faal lan, yerini muhafaza icin uğışan Demirel'in yardımcıların an birisi, biz ayrılmadan once HP ve MHP ile temasta idi. tisinden birıne gecmek icin artları vardı. Şahit de istersn sayın Ecevii'e ve sayın Tur eş'e sorun arzu ederlerse cdı ı da acıklarım. Bunu cok tiik bir inancsızlık örneği olank soylüyorum. Hem CHP'nin, em MHP'nin felsefesinl aynı nda benimseyebiliyorlar. Cunta vurguncudur ve buun kılıfını iyi hazırlar. İzahına da inandırıcı olma cabasını uder. Yer yer bu çabanın necesi de gorulur. Çok zengin Imak ve mallarını korumak :in particilik yaptıkları hissini jşırım. Yine kısaca Demirel ilesinden bahsedeyim: Bu aile İn Turkiye hudutiarı içindeki arlıkları 41'ler hadisesinden onra 5 1 0 değil 50 100 misartmıştır. (Aslında 41 'ler haeketı asıl bır gınşımdı Buyuk oğunlugu ıle bu kışıler votanever ve haysıyetli kımselerdır. ıtıa Enver Paşa mısali polıttk ataları oldu. Aslmda 41'lerls eraber AP'nin ruhu da kaybol luştur dıyebılırız. Coğunluğu P felsefesının ve meTileketm P kanbdındaki koruyucuırı idi. Bır kısmı tekrar AP'ye öndu ama, cok şey'er kaybet ler). ŞİRKETLER Demirel sulalesinin bugun sa ibi bulundugu veya buyuk hisesine molik olduğu şirketler S'in üzerinderiır. Bankalordan süz, krediler hesopsızdır. înceleyenler de mesul kalıyor. Herhalde onlar da istikballerlni dü şunmuşlerdir. Sulalenin elinde 60dan fazla arsa vardır. 30 • 40 arasında tarlaları vardır. Birini misal vereyim: Kendi ilimizde olduğu icin... Konya: Kadınhan ilcesi Atlantı kasabasında 500 kusur donum yer almışlar. Sebep: Planlama bura da bir acık cezaevi duşunmektedir. İstimlâk zamanı iyl para eder, diye... Bu sulaleye ait bir şırket İngıltere'den getirdiğl treylerlerın şasi numarolarını değiştırerek Turkiye'de imal edilmiş gibı piyasaya surdukleri mufettişlerce tesbit edilmistir. Simdi bu ornekleri cunta ve illerdekı boyilıklerı ıcın teşmil edin, yeter .. dıyorum ki, ıMubarekler, bıraz da memleketı dusunun. Allah muhafaza, b.r muddet daha ıktıdarda ka.'sanız. memleketı ışgale siz kâfı gelecek'ınız > «TARİKAT KAVGALARI DA OLABİLİR» cAP'deki cunta diğer partıle re rakip gozu ıle bakmaz. Onları duşman bilir ve daimı olarak kin ve duşmanlık tohumları sacar. Bu feisefe ile demokrasınin islemlyeceği tabıidir. Aslında haysıyet ve şereflerı ıle oynayanlara kln duymazlar, bu koltuk ıcindir. Baş muavınıne bakarsan ne demek istediğımi anlorsın ... Bugun memleketin dertli, yaralı olmasından, bana gore, cuntanın sucu yüzde 90'dır. Hesapları, kin tohumları sacarak diğer partıleri zayıflotma uzerınedir. Kucuk bır misal vereyim: MSP'nin gelişmesi karşısında uc ayrı tarıkat grubu bunyesine aidı. (Aslında tarıkatlar buyuk capta ınson sevgısı olan ve b>r dığerıne hurmet eden grup'ar olarak gelmışlerdır) seçim meydanlarında bunları MSP uzerıne saldırttı. Yakın bır zamanda mezhep ayrıcalığından sonra tarikat kavgaları beklenebilir. Bu soylediklerimin neresinde milliyetcilik, mukaddesatcılık. neresinde memleket severlik? Bız ne transferız ne CHP'ye satıldık. Bu cuntadan, memleketi olsun, kurtardık, yaralı yurdumuz olmesın, sıhhatina kavuşsun istedık. CHP ile hukumet 'ormamm kınamaktalar. Başka bir alterndtif varsa soylesinler. CHP'nin 215 mevcudunu bız secmedik ki... Mılletin reyleri ile geidi. Zamanında tek başına ıktidara gelebilen bir partlyl ne iduğu belırsiz hale getirenler kendileridir. DELİ DUMRUL GİBI... SORU AP Buyuk Kongresı hakkında ne duşunuyorsunuz? YANIT Bu AP'nin kendi bileceği bir şey, haberdar değilim. Soru Kım kazanır dsrsınız'' Yanıt Onu da bllmem. Bıliyorsunuz cunta Için «Ayak oyunları Turkıye başbayiıdır, illerde de bayılıklerl var» demiştim. Nasıl hazırlandılar, bil mıyorum. Pora oyunları ne saf hadadır, bilmiyorum. Esas olan Demirel'i Genel Başkanlıgo getiren belirsiz ve büyuk kuvvetlerin vereceği karardır. Yalnız bu kuvvetleri masonlar gıbi kucumsemeyin.. Yirml gunde bir adam koca partlnin genel başkanı olur mu? Oldu işte... Çok hurmet duyduğum Sayın Celal Bayar, karşı olmaktan cıktı, yanına geldi işte... Bu büyuk kuvvet yeter. Memleketin ve AP'nin cilesi dolmuşsa Demirel değişır. Kâmran İnan durusttur, efendidir, vatanseverdir ve kibardır. Ama kolay yutulan lokma da değildir. Kazanırsa memleketin sıhhati hızlo duzelir. AP, cok doğum yapmaktan hastadır, kurtulur, sıhhatlenir, kuruluş felsefeslni bulur. Bu hususta soy leyeceğim bu kadar.. Soru Sayın Demırel kaza nırsa ne olur? Yanıt Yazık olur AP'ye derim.. Demirel de clğdış keyfı» yopar. Soru Demirel'in son za~ mantardakı konuşmalarını nasıl değerlendırdınız? Yanıt cDeli Dumrul» hort ladı gibi, oyle bir şey işte.. Soru 11'ler bırlik değıldir dıyorlar, sız ne dersınız'' Yanıt Ayrıldığımız günden cok daha fazla bırlik içindeyiz. Bizde, «Bırımiz hepımız» fikri yatar. Beraberliğimizi bozmaya da hlç kimsenin gucü yetmez. Soru 11'lerin polıtık geleceklerı ıle ılgılı duşuncelerınız nedir? Yanıt Henüz verdiğimiz bir karar yok. İhtiyac duyarsak, oturur yine müşterek karar veririz. Ecevit, Dektaş ile görüştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevit, oun saat 18'de Başbokanlık ko nutunda KTFD Başkanı Rauf uenktaş'la bır sure goruşmuştur. Ecevit, gcruşmden once yap tığı açıMomado, Kıbns Rum Yo netımının Kıbns sorununu osıl gorusulmesı gereken platform dışır.dakı her yerde goruşturulmek ıstendığıne dıkkatı cekerek, cFakat bu taktiğin yapıcı bır davranış, yapıcı bır yakiaşım olmadıçıını dunya kamuoyu da giderek daha ıyı anlıyor» demıştır Denktaş ıse. dunyanın Rum yor,etıniının urloşmaz tuturnunu bennnsemedığının gorüldugunu belırtmıştır Wischnewski (Bastarafı 1. «ayfada) genel baskanın aradaki burok ratik engeller kaldırılmak »uretiyle cok daha sık ve esnek blr diyaloga donüşturulmesini» onermektedır Brandt, bu onerıyı cok ıyı anlodığını belırtrrtıs, Genel Sekreter Ustundağ'a bu goruşmelerın her ıkı taraf ıçın de yararlı olocağı ınancını ıfade etmıştır CHP Heyetı daha sonra Bas bakan Yaraımcısı Hans Jurgen Wıschnewsk' ı'e Başbakonlık bınasınaa 1.5 saat sureıi bır gorusme yapmıştır Goruşmenın ekonomık sorunlara ayrılan bolumunde Başbokan Yar dımcısı Wıschnewskı CHP heyetıne, şımd'iık kredı mekonız masıyla ılg'lı mevzuatın, Turkıye acısından daha olumlu bır bıcımde ışletılmesının zor oldugunu, ancak bu konuda bır tokım gırışımlerde bulunmasının da kendı kanısınca ye rınde olacağını belırtmıştır. AP Genel (Boştarafı 1. sayfada) nm karsı oy kullonm's, AP Genel Başkcn odayı Kâmran inan da cekımser kalmıştır. " Erzurum'da yapılan kongrede Ismaıı Hakkı /ıldırım toraftarları secırm kazanmış, buna karşın Demirel'in destekledığı eskı Kultur Bakanı Rıfkı Danış man'ın grubu, kongre salonunu ter*eUTiıştı. Genel idare Kurulu'nun dunku toplartısında Aydın Mıiletvekılı Isrret Sezgın Genel Merkez odına gıttığı Erzurum II Kongresı oluylarıyla ılgılı kurula bılgı vermış, daha sonra Is maıl Hakkı Yıldırım konuşmuştur. Cylama sonunda Genel Başkan Demirel'in de ısteğı uzerıne Erzurum Kongresı ıptal edılmıştır. Erzurum delegelerı cumortesı günu basfıyacok AP Buyuk Kongresıne katılamayacaklardır. BİR İDOİA Öte yandan 14 ekım gunu Ankaro'da yapılon AP Ankoro il Kongresının delege lıstesı değıştınlmek ıstenmıştır. Kazanan lıste icmde inan'cıların da bulunduğunun soylenmesı uzerıne bu değışıklığın yapıldığı ılen surulmektedır. Iddıaya göre. AP Genel Başkan Yardımcılarından Huseyın Özalp' ın eşı ve oğlu da delege lıstesıne alınmak ıstenmıştır.. (Baştarafı 1. sayfada) smdaki sert mücadelenin cok* larımr Ataturk Spor Sulonunda sert bır kavgayla sonucıonoıgt yaptıgı belırleme cc'ışmaları bıldırılmektedır 1,5 scate varan Sirasnda, salonui hei'ien bukavqa sırasında 50ye yakın kıtun duvcr'r:rının siogaı'.ar'ave şının ceşıtlı yerlennden yaraArat.ca yaz'larla do.u olriı.ğu landığı, salonun guvenlıgın'n go'ı'imustur Savcı Ya>dımcılan asken bıriıkler tarafınaan sağbeKman ve Kadıoçiu, tuvalet a1 lanaığı oğremlmıştır. rış uıtına bır ycn oku çızııerek YORGANCIOĞLU yazılan «Anıt Kabır» sozcuğu(Baştarafı 1. sayfada) ANKARA'DA nun 'otoğrafıarının alınnasını bırer teblıgat yapara», bu vıl a a 'nın haber>ne gore AP ıstemıslerdır Mustesar CcpU, r sonunda buronun kapanncagıGenel Me kezı'nm coğrısı üze bıcok'a gozlerı o/ularak tahnı bıldırmıştır. Gerı kalmış ulr'ne dun Ankara'ya gıden AP rıp edılen Atatürk tabıosunu oo keierde ozellıkle SağliK ve Sos Izmır II Başkanı Yo'gancjog u Savcı Yardımcılarına gosteryal gelışme ıle ılgıiı alanıcrda «Temsilciler Meclisi toplantısım.ştır karşıuksız olarak yard>n yana gldiyorum» dem ş, korsı rnz belırleme calısmaları sırasınpan UNICtF'ın Turkıys burosu bm sozcu'erı ıse «Sık sık kon da «Ssrlat Islomdır», «Şeriat nun yıldo 200 bın dolar narcadeğışiminden soz eden Yor Haktır», «Cagımız Buhranda, ma yetkısı olan bır burosj bugancıoğlu'nun sorguya c*kil«Kurtulus islamda», «Ya Islâm lunmaktadır. Bu buro iKincı ceğini» one surnjşlerdır. Ya Olum», «Dunya MuslumanDunya savaşmdon bu yona T'ir Bu orada İzmır eskı Beled /e ları Birleşın», «Alemara» gıbı kıye'de acıl yardım hızrnetierı. Başkanı Osman K bar"ın AP sloganlar dıkkatı cekmıstır Bu Malarya ve Lepra hastalı<,arı Genel Kuruluna IZTiır ve Is sloganların altına. «AkGenc», ıle savoş, dort buyuk zeüeleporta delegesı olaro* katılaca«AkLİS», «İKO İslâm Kurtude yardım okumo çağınJaKi ğı bıldırılmıştır luş Ordusu» ve «MTTB» gıbı ku oğrencılere beslenme yardımı ruluş ve orgutlerın ısımlerı yaAP TEMSİLCİLER MECLİSİ gıbı ceşıtlı hızmetlerde bulunzılmıştır. BUGUN TOPLANIYOR muştur. UNICEF Turkıye Ofısı AP Temsilciler Mec'ısı buAnkara Cumhurıyet Savcı halen Turkıyeae beslsrrns egıgun saat 10 30'da 21 ekımdeki Yardımcıları. «Putları Yıkalım ttmı oroıesı yurutmektedır AnBuyuk Kongre hazırlıklarını QO Kor Kemolin Putunu Devirelim» cak bır yıl once Turkı/e'/e geruşmek uzere toplanacaktır. şeklındekı bır sloganın da folen ve bır yakımnı Çanakkoıe Toplantıya Genelİdare Kuru tografınm alınmosını ıstemıssavaşıarında kaybettıgı ıçın lu uyelerı. il Baskaniarı Senalerdır. (a a.) cTurk Duşmanı» olarak tcnınan bır rahıp olan Donald Shı to ve Meclısten sec len 15 par lomenter katılacakîır. elds'ın UNİCEF burosunu kapatmak ıstemesının UNICEF'ın yurutmekte olduğu bu oroıeie(Baştarafı 1. sayfada) rın de yarıaa kesılmesıne yoi dayısı ve rejım yıkıcısmın ey(Baştarafı 1. sayfada) acacağı bıldırılmektedır. lemleri karşısında susacak deancak bu donemın dınarrık bır ğlldir» şeKİınde konuşmuştur, donem olmasını istedığını bılDısışlerı Bokonlıgı UNICEF dırmıştır. Bu donemde, AET tle Atalav, basının olaylorı «Ulke Turkıye Ofıs. şefı Shıelds'e gon elden gidiyor» anlayışıyla yangenış Kapsamlı bır ekonofnık ışderdığı yazıda Turkıye'nın UNIsıtmaması, TRT'nın banka soy bırlıgı ıstedıklennı bıldıren ÇuhCEF Turkıye ofısının kapatılma gunu miktarlarını heveslerı arruk, onumuzdekı beş yıl ıcınde sına kesmlıkle korsı cıktığı ve tırır bıçımde vermemesı gerek AET koynaklanndan 8 mılyar UNlCEF'ın kendı başına boyle tığını soylemıştır. dolarlık koynak soglamayı onbır karar alması halınde tkorgorduklennı ve yılda 800 mıisı onlsmler» alınocagını sert Sırn Atalay, ulkemızin lç yon dolar kredı saglayacak bır bır d'lle kaydettıgı ogrenılmışduvarlarla bolunme hevesi ve malı protokol onerdıklerını antır. tehlıkesı ıcınde bulunduğuna latmıştır. Ayrıca, Turkıye ıle llgılıler UNICEF Turkıye ofıd»kkatı çekmış. «Duşünce ozAET arasındaki ılışkılerde erozsı acılırken Turkıve ıle bır progurluğu kısıtlanmakla karsı yona uğrayan odunlerın de ıyıtokol ımzalandığını, bu protokarşıyadır. Duşunce ozgurlugu lestırılmesı ve zengınleştırılmekola aykırı olarak UNICEF'm nu isteyenler, başkalarına da sı uzerınde durulduğunu onlottek başına boyle bır karor alaaynı ozguriüğu ister ve saygılı mıstır. mayacagını kaydetmektedırler. olurlarsa, lc duvarların yukselBuyukelçı Nazıf Cuhruk un mesini onleyebiliriz» deTiıştır. verdığı bılgıye gore, AET koAtalay, basın toplanttsında mısyonu, Turkıye'nin ısteklerırH ekonomık sorunlaria ılgıli göanlayısla karsılamış ve ozellıkruşlerıni de acıklamış, ekono(Baştarofı 1. sayfada) le sağlanmak ıstenen fınansmık sorunların ağırlığını yıllargumruk bagışıklığının nasıl man l'avnaklan konusunda eluvgulanacagı konusunda odır suren ısrafcı îutum ve dıden gelen katkıyı yapacaklarını nemlı bır sorun yarattığı be şa boğımlıtığa bağtamıştır. cıddı bır bıçımde bıldırmışlerlırtılmektedır. dT. AET komısyonunun TurkıBuna gore Tıcaret Bakanye'nın onerılerını en yotkılı orKONGRE lıgı, •Kamu kuruluşlarınca gan olan Bakan'ar Konseyıne ytpılan ıthalatın. sanayıcıle Olağan Genel Kurul topiongotüreceği ve buroda ıncelenerın kararname kapsamı deceği bıldırılmıştır, Nazif Cuh tımız 5 J<aşım 1978 Paza.r. flumır çehk mamullen ıhtıyanu saat 13 00 de Lâlelı Mesıhruk, goruşmelerın Turkıye'nın cını tam olarak karşüayapaşa Caddesı No. 11/A Aksadorduncu beş yıllık plan taslamayacagımrı anlaşıldığını ray adresmdekı Genel Merkeğına dayandırıldığını ve sagbehrtmekte ve o/ellikle «Ce lanmck ıstenen dış fınansmozınde asağıdakı gundemde /amı mşa sanaynnde kuüanıpılacoktır. U/elere duyurulur. nın aynntılı üokumunun plan lan demır çelık ve saç lev çercevesi ıcınde ele alındığını BESNİÜLER DAYANIŞMA ha mamuUeıı* Ue «/moiatbıldırmıştır. DERNEĞİ YÖNETIM KURULU (Boştarafı 1. sayfoda) da. AP'ye aıt bır lokalde tomamlayan muhalefet deiegeıer ıse Doğan Egelı'yi Antalya II Başkanı secmışlerdır. II Kongresınde, ıkı grup ara AP ANTALYA MSP GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) cok hunerll yeğenleri Yahya Demi.el'in ceza mahkemelerınden ustuste hopis cezalarına mahkum olduğu gunlerde, birlik ve beraberlik ıcinde olunmosı gerekmez miydi? AP son yıllarda glttıkce kuculuyor. Partinin slyasal cizgisi çoktandır, MHP'n.n izindedir. Mllletvekillerl, blrerıkiser, «bize biraz musade» deyıp, Demirel'in yanındon ayrılıyoriar. Bır değil, ıkı degil, kac oldu?. En son, Ankara milletvekili Pehlıvanlı, Demirel'in kolın ensesıne bir «elense> cekip, ayrılıverdi .. AP dilım dilim bolunuyor. Dilım deyınce, insanın oklına, ekmek ya da peynir gelıyor. AP «kaşar peyniri» glbı bolunmuyor, «tulum peyniri» gıbi dağılıyor. AP Izmir orgutu de oldukca karışık . İl kongretlnl Kâmran İnan yandaşları kazanmış, Demirel de kongreyl ıptal ettırmek icin turlu yollara başvurmuştur. Bu yollor yurunmekle aşındığı icin ibrahim Kirazoğlu, Srtkı Yırcalı, Hayrettin Erkmen gıbi, «umur gormuş eski Demokrattar» bile Demirel'in karşısına gecmişlerdir. Boyle gunlerde ne kadar ayıp?, AP kongrelerini anımsayınca, belleklerimlz, i«ter l«temez, Demirel'in Genel Başkan secildiğl kongreye kadar uzanıyor. O zamanlar, Demirel'in korsısındakl aday, Dr. Sadettin Bilgic'ti, Bilgic ve yandaşları, glzli gizli Demirel'in «Mason» oldugunu, bu nedenle böyle «muhofazakâr» bir partinin başına geçemıyeceğini yayarlardı Demırel, o tarihlerde anlışonlı bir Masondu ve Ankara'da «Bilgi Locası»na kayıtlıydı. Demirel'in Masonluğu ile ılgilı belge o gunlerde gazetelerde yayınlonınca AP kongresı karışıvermişti Demirel, kursuye çıkıp, «Ben Mason değilim» dedi ve adı «Turk Yukseltme Derneği» olan «Mason» orgutunden aldığı «Mason değildir» dfyen bir yazıyı okudu Demirel'in kursude okuduğu yazı, yine o tarihlerde unlu «Mobil Şirketi» Turkiye temsilcisi olan Necdet Egeran tarafından imzalcnmıştı. Mason localarına kayıtlı olan Demirel'in Genel Başkan olabılmek icin, «Mason değildir» yolunda düzmece bir belge alması ve bunu kursude okuması, Mason localarını o gunlerde birbirine duşurmuştj. İlhaml Soysal, «Turkiye ve Dunyada Masonluk ve Masonlar» adiı incelemeslnde, Denlrel'ın Masonluk oykusunü, bütun belgeieriyle ortaya koymuş.. Goruyorsunuz, hiçblr şey glzll kolmıyor. İzmir AP il Başkanı, «AP'de kan değislm! olacak» diyor. Bu degişecek kan «negatrf» mi olacak, yoksa «pozitlf» mi?. İş kan bulmaya kaldı mı, Demirel, ne yapar, eder, aranan kanı bulur! İyisi mi, şu «Masonluk dykusuru» kenarından, kâşesinden ortaya suruvermek. Öyle kursülere cıkıp, «Ben Mason değilim» demek kolay, işte belgeler, şimdi ne diyccek bakalım? Biz yine de Demirel'den yanayız! «Milli blrtlk ve b«raberliğe en cok ihtiyac duyduğumuz şu son gunlerde» Demirel. AP'nin başında kalmalıdır. Cunku. böyle başa, boyle tarak gereklidlr1.. ÜNİCEF'ın AET'nin Senato Demir çelik Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından ':;'*•*•"•'" Bornova / İZMİR Fakültemızın ceşıtlı bolumlerıne oşağıdo yazılı dallardo profesor, docent ve okutmon alınacaktır Isteklılerın en gec 2 11 1978 gunu mesaı bıtımme kadar Sosyal Bilimler Faku'tesı Bornova / Izmır adresıne dılekcelerine ekleyeceKierı bıyografı, yayın lıstesi va eserlermm bırer orneğı ile muracaatları duyurulur Billm dollOTi Kadrolar Ade! Cografya Profesor 1 Tanh (Yenı cağ tarıhı) Docent 1 Osmanlı tarıhı metınierı 1 Okutman Ingılız ve dılı Edebıyatı Okutman (Ana dili ingılızce olan) 1 Farsca Okutman 1 Osmanlıca Okutman 1 (Basın : i 5908 26006 13349) çı ıhracatçıların ıhracını taahhud ettıkleri urunlenn bünyesıne gırecek demir çe lık çeşıtlerının doğrudan özel kesimce ithal edilmesi onerilmektedır. Buna göre Ticaret Bakanhğının onerisi Bakanlıklararası Ekonomık Koordinasyon KuruJu'nda ele ahnacak ve demir çelık kararnamesi, belirtilen ılkeler doğrultusunda yenıden duzenlenecektir. KAKIP 27. 9 1977. tarıhlı ve 092742 nolu depozt makbu zumu kaybettım. hukumsuzdur Yuk*el Levent 31 5 1978 torıhli ve 094291 nolu depozıt makbuzumu ıcaybettım hukumsuzdür. Burhan Ktzılg««ttk Cumhuriyet 13364 GUNDEM: • AcHış, Kongre dıvanı secımi Raporlann okunması, eleştırıler Butcenın onoylanması • Organların secımi DıJekler, kapanıs Cumhurıyet 13363 tzmir (Baştarafı Spor sayfacında) gidılecektir. Ayrıca 25 metre derinlikte 35 40 derece arasında cıkan sıcak sudan doha başka bir şekilde yorarlanılacaktır. Daha da derinlere ınildlkçe suyon »ıcoklığı artmaktodır. Sıcok su burada yapılacak tesislerln ısıtUmatında da kullanılarak parasal yön den kazanım elde edilecek tir. Olimpik havuzun garcık lestirilmesinden sonra yılda 1,5 milyon lira gelir saglanocaktır. Ayrca havuz halka oçık olacaktır.» ILAN KADIKOY İCRA MEMURLUĞUNDAN 978/3520 Bır borctan dolayı mahcuz 40 000 lıra muhammen kıymetınde 375074 nolu telefonunun intıfa hakkı Kadıkoy lcra Daıresı satış mahallınde satılacaktır. 1'ın cı satışın 23/10/1978 gunu saat 14 0014 15 arasında yapılocağı, bugun de talıp zuhur etmez veya teklıf edılen fıyat muhammen kıymetın % 75'nı bulmazsa 24'10/ 1978 gunü oynı yer ve oynı saatte yapılacak ıkıncı crttırma ıle en cok flyat verene satılacağı, beıodıye resımlerınin alıcıya aıt olacağı ılan olunur (Basın: 7323 1335C) O R D İ N O 34 ZP plaka No 'lu otoya aıt 520795 No.'lu kosko sıgorta ve 321563 No'lu malı mesulıyet Sıgorta polıcelerı kaybol duğundan hukumsuzdur. CANATAN İÇ ÖZ (Ser Reklam No .../ 13355 KAYIP Nufus kaybettım cuzdonımı Yapı ve Kredi Bankanız Sosyal Hizmetler dizisinin 3.yayınını sunar: TGS (Baştarafı 1. sayfada) kiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi'nin de soz konusu davaya karşı tepki gostermesi doğoldır. Faşizmin orgütlenme ve hatta zaman zaman deviet o*anoklarındon yararlanma olosıtığının bulundugu ulkemizde TCK'nm 141, 142 ve 163'üncu moddelerinin yasalardan siiinip atılması icin yapılan ve yapılacak olan girişimleri destekliyeceğinizi ümit ediyoruz. Ayrıca, 1970 yılından bu yona TCK'nın 141, 142 ve 163'uncu maddelerinden acılan dava sayısının, bu davalardan dolayı tutuklanan ve mahkum olan insan sayısının torafımıza bildirilmesi icin emir ve musaodelerinizi arzederiz.» SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI SOSY/LL 6ÜVENIİK ÜYGÜIıAMASf Memorlara (Baştarafı 1. sayfada) lantıda. emeklıler, sorunlarmı dıle getirmişler, çalışanlara venlen yeni haklardan kendüerının de yarariandırılmcları için, gerekli formüllerin bulunmasını onermişlerdır. Konuyla ılgilı olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Malıye Bakanına da bırer telgraf çekılmıştır. Emeklıler adına Turkıye Muharipler Federasyonu Genel Başkanı Cihat Bekman ımzasını taşıyan telgraf ozetle şoyledır: cEmekliye gösterge tablosunun kaldırılarak, 1101 sayılı Yasanın uygulamaya konması. Çolışanlara verilecek cocuk ve calışmayan eş tazminatı ile tüm diğer yan ödemelerin (Yakacak yardımındakı tatbıkata eş bır uygulamo ıle) emeklilere de yansımasını tak Hacı Ali Vargıç duruşmaya gelmeyen sanıklara duruşma gu nunun bıldınlmesım ıstemış. yine duruşmada bulun mazlarsa haklannda gıyabı tutuklflma krirarı ntnrıl. (Baştarafı 1. sayfada) Yurt dışındaki çaîışma surelerinin • değerlendırılmelerı ıle ılgılı olarak hazırlanan bu brosur 2147 sayılı kanün ıstğında son VAPI ve KREDt BANKASt uygularnalan kapsamaktadır Daha once çıkan Bedelsiz Otomobıl Ithalatı» ve ' «Bedelsız Meslekî A!et ve Makina İthaîatı> yaymları ile bırlikte «Sosyal Güvenlık Uygulaması» yurt dısındaçalısan yakıniannızın en onetnlı el brosurlen olacaktır Yapı ve Kredi Bankanızın 67 ilimize dağılmıs 574 şubesınden size en yakın olanına uğrayarak alacağınız bu faroşüru yurt dısmdakı yaktnlarınıza gondennız. YAPİ ve KREDİ BANKASI Daima en iyi hizmet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog