Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SEKİZ CUMHURtyET 19 EKÎM 1978 Anderlecht Barcelona'yı üç golle yendi Sinirli bir havada geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Anderlecht'ten Nielfen kırmızı kart gordü.. STAD: Emıle Verse (Brüksel). HAKEMLER: (Italya). Loserdi (6) Futbol Federasyonu Türel'den basmda çıkan demeçlerle ilgıli savunma istedi ANKARA, (Pertev ATASAY blldlriyor) Futbol Federasyonu Mıllı Takım Teknık Dırektoru fv*etın Turel den savunmasını ıstemıştır Dun Federasyon Kurulu ıle Hukuk Kurulunun yaptıkları ortak toplantıdan sonra Futbol Fede rcsvonu Başknnı Gungor Sayarı «So7İeşme hukumlerıne aykırı hareket ederek »eşkılat aley hınde riemec veren Mıllı Takım Teknık Dırektoru Metın Turel'den basında cıkan demecler le ı'gı savunması ısîedık » demıştır Turel hakkında kesın kararın savunrradan sonra verılececjı belırtılen Savan. Mıllı Takımı~ Galler rracıno Ozcan Arkac bnşkanlığındokı Tek'i * fon tenın hazırlayacağını belırt ve şunları so 'lemtş* r »Avrupo Uluslor Kupasında Galler İie yapacaâımız ıracm hczırlıklorına başlodık TeKnık Danışmar, Özcan Arkoc 28 Ekım de Gal ler Malta macırı ızledıkîen sonra Turktye' ye donerek çclısmalara ne/aret edecsktır Bu zaman ıçınde fedprasvon antrenorlerı kuıuplerın lıg maclarını ızleyerek aday kadroyu sap tayacakiardır» TUREL BASIN TOPLANTISI YAPACAK Öte yandan, Metın Turel bu gün saat 11'de bir basın toplantısı yaparak gelışen olaylar hokkında acıklama yopacaktır. Karpov, Dünya Satranç Şampiyonluğu ünvanını korudu BAGUIO Dunya Satranc Şampiyonu Sovvet Anotoii Karpev, eskı vatandaşı Vıktor Korşnoy'u uc ay suren son derece cekışmelı ve zaman zaman da olaylı g»cen bır mactan sonra 65 yenerek ünvanını korumuştur 47 vaşınciakı Korşnoy öncskı gür» yarıdn kalan o2 oyunc devam etmek ıstemedıp.nı haş hakeme bıidır.nce Karpov şampıyon ılan edı Satranc ustoları Korşnoy'un bır aralık 4 1 yenık durumda olmasına korşın oyunu 5 5 aurjma çetırrpekl'» bu>uk olduğunu kanıtladıgmı soylemış'erdır. Fıhpınler'dekı campı/cnluk savaşımı sonn eırnekle beraber Korşno/ ıle Körpov arasındak! ceKişme^ın daha uzun bır sure devam cdeceğı anlaşılnp&ktadır Oyunlar sırosında Karpov un yarriımcılarınm Kendısinl hıpnotıre etrreye cal'ştıklarını lierı suren Korşnoy, uc ay süren mucadeleyı Karpov'un kazandığını ılan eden kağıtları ımzdlomayccoğın <j*. sotunu Utu'îlararası soiranc kongresıt"9 cotureceı^ıni soylemıştlr. ^arpov şampıyonluğunu korumakla 3cO0CiO dolor. Korşnoy ıse 200 000 dolar odu! alacaklardır ANDERLECHT: De Bray (7) Boos (6). Dushbaba (7), Thıssen (6), Vercaoteren (7) Coeck (8), Haan (7), Nıelsen (6) Van der Eist (3), Geels (7). Ren senbrınk (7) BARSELONA: Angola (5) Sancheb (7), Buvodıa (5), Olmo (6), Mtgueh (6) Ascensı (7), Neeskens (6), De Lacruz (6) Heredıa (7). Krankl (6i Martınez (7), (Reıxak 5) BRUKSEL Avrupa Kupa Galıplen Kupası 2. tur ılk karşı laşmasmda Anderlecht, Barcelo na yı 30 yenerken fozla zor lanmadı. Sınırlı bır havada oy nanan karsılaşmada yapılan fauller sergılenen futbolun ka lıtesını duşurdu. 90 dakıkanın tek kırmızı kartını kcrşıtının sert oyununa ayak uyduran Anderlecht'den Nıel sen gordu. Karşılaşmaya Anderlecht hız lı başladı. Ilk dakıkada Rensenbrınk'ın kullandığı ceza atışındo topla buluşan Geels'ın şutu kalecıde kaldı. llerleyen daki kclarda Barcelona'nın dengeyi sağladığı gorüldü. Sureklı pres yaparak oynayan Anderlecht karşısında ılerıde bıraktığı fut bolcuları Krankl ve Heredıa ıle SOİ şansı ycrotmak isteyen ko nuk takım onc© Rensenbrınk sonra da Van der (Elst'ın yarat tığı ıkı tehlıkeyı onlemesıne karşm 19. dakıkada gelen Anderlecht golunde gercekten ca resızdı. Van der Elst'ın kendı a lanından taşıdığı topla Geels'le yaptığı bırbırı ardından ikı ver kac sonrası ceza alonı ıcmde topla buluştuğu an çıkarttığı nefıs sut ev sahıbı takımın ılk golu olcrak Barcelona ağlarına takıldr 10 Golden sonra uzun toplarla sorıuca gıtmek isteyen konuk takım 38 dakıkada Martınez' In altı pas koşesınden vurduğu kafa ıle gole cok yaklaştı Ne vorkı Anderlecht fıle bekc>s, Da Broy topu son ando onledı. Ilk yarı 44. dakıkada Geels ve Rensenbrınk'ın elverışil durumda olmalarına karşm bır tırsattan yararlanamamalarından sonra Anderlecht'ın 10 ustunluğu ıle kapandı. IKİNCI YARI Cok çekışmell ve aynı derecede sert geçen bu yarının he ANDERLCHT'E BARCELONA KARŞISINDA İKI GOL men başında Anderlecht üstun du. 49 dakıkada Coech'in 35 metreden attığı sert şut Ile Ikln cı golunu yakalayan ev sahıbl takımın kalesi 4 dakıko sonro buyuk bir tehlıke otlattı. Sol ka nattan gelışen bır akında Krankl'ın vurduğu kafanın dırekten donuşü ve Sanchez'ın vuruşunun bir kez daha kale dı reğınde patloması sonucu cluşcn Anderlecht sevıncı 71 dakıkada Geels'in duvar pasında topu iyı kontro) edıp plase bır KAZANDIRAN VAN DER ELST BIR MACTA GOPULUYOR ın karşılıklı yaptıkları faul sonucu Nıelsen kırmızı ispanyol futbolcu ıse sarı kart gordu Ardından gelen Barcelona bas kıiarı sonucu değıştırmeye yet medi ve karşılaşma Anderlecht' in 30 yengısı ıle sonuclandı. vuruşla Barcelona fılelerıne gon deren Van der Elest'ın golu ıle noktalandı Golden sonra gelışen slnırlı hava Nielsen'e yumruk atan Martınez'ın yerınde bır gorüşle değıştırılmesıne kar şın surdu. De Lacruz ve Nıelsen İLKOKULLARDAKİ BEDEN EGİTIMİ ÖĞRETMENLERİ HAKLARINI ALINCAYA DEK DİRENECEKLER Bülent BtLGlÇ llkokullaraVjkt Beden Eğıtimi öğretmenlerı dün istanbul Lısesı'nın salonunda toplanarak sorunlarının cozumlerı konusunu tartışmışlar ve sonunda haklarını alıncaya dek yasaların kendılerıne verdıği haklar cercevesı lcinde dırenışs gececeklerını söylemışlerdır. Istanbul Mıllı Eğıtım Müdür Yardımcısı Ertan Coksu'nun konuşması ıle başlayan toplantıda, Coksu ılkokullardakı beden eğ'tıml oğretmenlertnın sorunlonna ılışkın yapılan colısmaiarı acıklamıştır Arzularının genelde beden eğıtımı oğretmenlermln bu gorevlerınde kalmaları olduğunu soyleyen Çoksu daha sonra gorüşlerını şoyle ozetlemıştır «İlkokullardakl beden eğıtımi öğretmenlerı nın sorun'arını Ankara da yetkilı makamlara ılet tık. Mılli Eğltım Bakanımız Sayın Necdet Uğur. konu ıle ılgılı Genel Müdürlerl uyardıklarını ve soruno en kısa sure ıcmde cozum bulunacağını belırttı » Şu an lcin başlangıc olarak en azından sevlndinci gelışmeler bulunduğunu soyleyen Coksu, yonetmelıkleri sıkıştırarak, boşluklor arayarak. yenılikle"r getınlebıleceğinl bellrtmiş ve sözlerlnl şoyle surdurmuştur cllkoğretlm Genel Mudurluğunün genelgesıne gore, beden eğıtımt, resım ve muzık öğretmenlerı haftcda ?0 soatlık derslenmn clışında 3 soatlık bır e* ucret alabilirler Buna göre ?4 soot gorev yapabiton bır eğıttel, daha fnzlo ek ders urretı alabılecektır Cunku 561978 gun ve 439 sayılı kanunun ek moddest uyarınca Ilk, orto ve dengi okullordakl eğıtıcılpr moaşiarı karşılığı en az 18 soat ders vermek zorunluluğundalar. O zaman crkadaşlarımıza değişık okullarda görev BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERI KONUŞUYOR Daha sonra oğretmenlerın sorunlarına ılışkın tar. tışmalara gecılmış ve bu konuda soz alan ılkokullardakı beden egıtımi öğretmenlerı goruşlerınl çu noktalarda toplamışlardır • llkokullordaki beden eğitlml oğretmenlerınm sorunian gecicl olarak değıl kalıcı onlemlerte cozumlenmeddlr. • Ders dısı faalıyetler orta öğretımde olduğu gibı değp'lendırılmelıdır. • Okullardakı 6k ders ucretlerının değişık şekılde uygulonmaGi onleimelı ve Hkokul yonetıcılerıne tek uygulamo ıcn uyarıdd bu'unulmolıcır • Bır sınıf oğretmenın'n beden eğltıml derslne girmes' kes nlıkle on'enmelıdır • llkokullcrdakı beden eğıtıml saatı haftoda Iklye C karılmalıdır • Beden eğıtımı oğretmenlerınm statüsü belll olma'ıdır • Beden eğıtıml öğretmenlerlne yıpranma tazmlnatı odenmelidır • Genclık ve Spor Bakanhğı'nm Okul icl Gene) Mudurluğu tarafından verıimış malzemplerı Izlenmelid r Bazı okullar adına malzeme varıldığt tesadufen oğrei'imekted'r 9 Bazı okullarda yönetıcılerın beden eğıtımı oğretmenlerınln hazırladıkları programları bır kenara atarnk kgndı bıldikıerı şekılde program yapmoları bır genelge ıle duzeltıimelıdır. Bu gorusterın sonunda llkokullordaki beden eğltırn oğrefnen'erı ya«a) yonlerden dırenışe gececeklerını Beden Eğıtlmı Öğretmenleri Derneğı'nde bırleşmelerı V9 orgutlenerek daha etkın bır mucadeleye gırışeceklerı konusunda karar almışlardır. Boks Federasyonu Boks Okulu açıyor Boks Federasyonu bir boks okulu ocılmosı ıcm gırışımlerde bulunulmoktadır 2022 ekım tarıhlerınde Kaysen'de yapılacak Turkıye Gencler Bınncılığı öncesl Federasyon Eğıtim Kurulu'nun Ha san Ruzgârdenetımındetoplanacağı ve boks okulunun kurulması ıle l'gıll goruşmelerm yapılacağı oğrenılmıştır. Okulun 1515 yaşlarındakl kucük sporculara boksun kuromsol bılgılerınin verıleceğı ve genış bır gsnc taban oiuşturma amacı guduleceğı belırtıimıştır GENCLER GRUBUNDAKİ BOKSÖRLER BUYUKLERDE DOVUŞEBILECEK Turkıye Boks Bırıncılıklerınde uygulonmak özere 1975 yılında saptanan yaş gruplorında 1517 yaş Yıldızlar, 1720 yaş Gencler, 20 yaş ve uzeri ıse buyukler olarak acıklonmakto ve bır gruptun sporcunun bır alt veya ust grupto dovuşmesı ku luplerin genc baksorlerınl buyukler grubunda do vuştürmek ıstedığını değerlendırerek bır madde ek lemiştır. Maddeye gore, 19 yaşından gun almış gencler. buyukler grubunda bolgesının referansı 1le dövuşebıleceklerdır. Ancak büyukler grubundn bır mac yapan genc boksör bundan böyle bır kez daha genclerde eldıven gıyemeyecektır. Beden Egıtıml Öğretmenleri toplantıda goruluyor. sohası yaratmak ve boşlukları deâarlendırmek başlangıçta bır aşama olarck gosterıleuılır Bu nedenla doğal olorak ek ders ucretlerirım oe fazlalaşacağı du şunulürse, a'ırncak ucretlerıp 09 aynı oranda artcca âı gorulur Şu an da yururlukte b'jlunan genelgev^ aore hoftalık riers prnqramı ?0 •'aa'ı cıecerrez O za n an 20 saat ders yapai oğretmenın 9 saatlık bır ek ders saha^ı oluşur. Yenı getırılebılecek genelge yurur luğe gırdığı zaman bu arkadaşlar,mızın qorev yaptığı okulların vaknında bulunan ı'Korta ve denql okullordakı eğıtıcı boşluklarından yararlanma konusu kesınlık kazanccaktır Bu c'o beden eğltımı oğretmenlerınm yasal ve ayns derecede dogal hakkıdır> TOPHANE TAYFUN DARÜŞŞAFAKA :3 :0 Avrupa Kupalarında ev sahibi takımlar başarılı oldu Avrupa Kupalarında futbol olanları dun gece zevklı ve çekışemli karşılaşmalara sahne olmuştur. 2. turun ılk mac larında mücadele eden takımlar kendılerı ıçın tur şansı ararken ev sahıbı takımların başarılı olduğu görülmüştur. Kopa Galipleri, Şampıyon Kulüpler ve UEFA Kupasında alınan toplu sonuciar şoyledır: AVRUPA ŞAMPİYON KULUPLER KUPASI Brno Zbroıovka (Cekoslavakya) Wısla Krakov (Polonya): 22. Lokomotıf (Bulgarıstan) F.G. Koln (F. Almanya)' 01 AEK (Yunanıstan) Nottıng r>am Forrest (Ing) 12 Dınamo Kıev (S. Bırlığı) . Malmoe (Isvec) 00 G. Rangers (ıskoçya) PSV. Eındhoven (Hollanda). 00 AVRUPA KUPA GALİPLERİ KUPASI Magdeburg (D Almanya lFrençvaroş (Macanstan) 10, Anderlecht (Belcıka) Barselona (İspanya) 30 UEFA KUPASI Arges (Romanya) Valens.a Jİspanya) 21 Honved (Mac) PoJıtechnıka (Romanya) 40 Hajduk (Yugoslavya) Arsenal (ing) 21 Torpedo (S. Bırlığı) Stuttgart (F Almanya): 21 Duısburg (F. Almanya) Carl Zeıss Jena (D Almanya): 00 MCıtv (Ing) S» üeger fBslc ) 40 H. Berlın (F Aimam'o) Dınamo Tıflıs. (3 Bırlığı) 20 Fenerbahçe'yi Cemil ve Engin'in sakathğı düşündürüyor Fenerbahce ve Galatasaray bu hafta yopacakları zorlu lıg macına ıkı puan parolası iie hazırlanıyorlar. Lıge yaptığı büyük transferle şompıyonluK içln gıren ve ard arda oynamış olduklan nazırlık, kupa, lıg ve mıllî maçlarda oyuncularının sakatlanmaları sonucu takım kurmakta zoriuk ceken ve puan yıtırmeye başlayan Fenerbahçe'de şımdi Doktor AkıHas Cemıl ve Engın'in üzerinde duruyor. Geçtığımız hafta yapılan muayene 80nucu Cemıl'e dış, Engın'e ıse ic meniskus teşhısi koyan Mılas bu oyunculann mac öncesme dek bır kez doha kontrolden gecmesi gerektiğıni söyledı. Cemıl'ın 20 25 dakıka futbol oynamasının sakmca olmadığını söylemesl üzerme Doktor Mılas, «Her şey mac saatlnde bellı olacak» yanıtını verdi. ENGİN, CEMlL VE ONUR 5ZEL ÇALIŞTIRILDI Fenerboico'nın uç büyük osı Engln. Cemil ve Onur, antrenSr Necdet Nış'ın verdiği özel programa gore Enver Katip yonetimınde çalıştılar. Dunkü calışmadan sonra yardımcı antrenör Enver Katıp Cemil'ın sakatlığının nüksetmesi uzenne «Oyle zannediyorum kl kaptanın, Galatasaray'a karşı oynaması şüpheli. Bır maç lcın Cemıl'ı yıtırmek istemeyız» şeklinde konuştı. öte yandan Sarı Lâcıvertlıler bu sabah yapacakları hafıf bir calışmadan sonra akşam amotor takımı ıle taktik macı oynayacaklar. GALATASARAY CEPHESİ Dün sabah Alı Saml Yen Stadında bfr calışma yapan Galatasaray'ı karşıtlan gıbı sakot futbolcular düşündürüyor. Kaptan B Mehmet iie Fatıh'ın sakatlıklarınm yanı sıro savunmanın guvenılır elemanı Gungor'ün kasığındaio sakatlık, yonetıcıierl güc durumdo bıraktı. Calışmadan sonra konuşan Teknık Dırektor Coşkun Özarı Fenerbahce önünde ereklerınin vengi olduğunu belırterek cBu buyuk moc oncesl varsoyımda bulunmak cok guc. Bu maclartn havası değlşiK oluyor. Şampiyonluk mücadelemlzden kopmamak lcin Ikl puan almamız şart oldu* dedl. Sarı Kırmızılılar bugün son kez yapacakîarı calışmadan sonra kampa gırecekler BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MACI HA2IRLIKLARINI SURDÜRÜYOR ANDAC «FUTBOLCULARIM ZORLU MACIN HAVASINA GİRDİLER» DEDİ Pazar günu Trabzon'da Trobzonspor Ile zorlu bır lıg mücadelesl yapacak olan Beşıktas calışmalarını aralıksız olarak sürdurüvor. Beşıktaş Teknik Dırektöru Doğan Andac colışmaları iie Ilgılı olarak şunlan söyleditAdanaspor engellnl oştıktan sonra slmdl önumuzde zorlu Trabzonspor deplasmanı kaldı. Bunun da üstesinden gellrsek artık ba?a gureşeblllrlz. Adanospor maçından aldığımız bir puan blze büyük moral kazandırdı. Şlmdl calısmalanmızı daha da sıklaştırdık v* Istanbul'a lyi bir I sonuçla dönmay* calı?ocağız.> L HAKEMLER: Ali Colak (6), Nedrettm Boyacıgıl (6), Rıza Pesen (5), TOPHANE TAYFUN: Osman (6) Sabahattin (5). Alı Osman (6) Yılmoz (7), Alı (5) Ongız (61, Aslan (8), ilyas (6) Ergün (7). Selâmi (6). Metln (6), (Doğan 6). DARÜŞŞAFAKA: Erdal (3) Ruhl (5), Muzaf fer (5). Kemal (5), Mustafa (5) Ahmet (4), B Cengız (5), Ali (5) Cem (5), Adnan (5), Tımur (2). GOLLER: Selâmi 23, Aslan 57, Ergun 6a REMZİ SARAC Istanbul 1. Amator Lıginın erteleme macmda Tophane Tayfun Daruşafaka'yı 30 yenmıştır. Macın ılk yarısını 23. dakıkada Selâmi'nin attığı golle Tophane Tayfun 10 önde kapamıştır. İkincı yarıda 57. dakıkada Aslan, 60. dakikada da Ergün'ün ayağmdan ikı gol daha kazanan Tophane Tayfun alandan 30 galıp ayrılmıştır. Basketbol Federasyonu kurulları açıklandı ANKARA, Basketbol Federasyonu Başkanı Uğur Erel. yenı kurullarını dun yaptığı basın toplantısı iie acıklamıştır. Federasyon şu ısımlerden kurulmuştur: Asbaşkan: Arman Talay. Üyeler: Bırol Öngör, Tan|u Konuralp. Metın Gökcek, Metın Dıkenelli, Kurtcebe Noyan. Merkez Hakem Kurulu Erdoğon Vorlıer. Haluk Tuncay, Samet Özcan, özdemır Ekti, Güclü Bayar. Uğur Erel, kuruliarına alacağı Ikl İ3 ml daha sonra saptoyacağını. Danışma Kuruüannı da saptadığını, ancak bu isım lerı şımdılık acklamayı uygun gormedığınl belirtmiştir. Şaşal: «Fenerbahce beraberliği takıma zarar verebilir» İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosui Göztepe nın, Istanbul'da hgın guçlu ekiplerinden Fenerbahce karşısmda verdıği başarılı sınavdan sonra, Yonetim Kurulu aldjğı yeni bır kararla Bursaspor maçındakı beraberlige ve yenılgıye ceza verıleceğini acıklamıştır. Genel Kaptan Çetın Kalkan'ın istifasıyla boşalan yere yeruden Fevzi Şaşal getınlmıştır. ŞasaÜ goreve gehr gelmez, Fenerbahce karşısmda alınan başandan dolayı takımın bır havaya gırmemesıni behrtmış, «Bursaspor maçına bu şekılde cıkarsaJs, beraberlıgı bıle guç alınz» demıştir. İzmirspor tesislerini kendi olanaklarıyla yapıyor .Türkiye ? nin doğal sıcak su ısıtılacak ilk yüzme havuzu çerçekleşiyor takender HAMUŞ İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Turkıye'nın en coğdaş spor kuruluşiarındon bazılorını gercekleştıren İzmirspor Kulubu, Boico va İncıraltı arasında yenl kurulacak tesislerinde bır olımp.k havuzun yanı Sıra futbo! okulu Ile bırısi trıbun lü ıkısl cım saha/ı en kısa donemde kurarak hızmete sokacaktır. Kulüp Başkanı Cavıt ölcer, 40 bın metrekare dolayında bır alanda gercekleş Izmırspcr'un arsasındc çeşitlı amaçlar cnı kulıanıiaoılecek sıcak su bulundu... tlrılecek yenl spor kuruluşla rıyla ılgılı olarak Beden Terbı/esl Genel Mudurluğu ne başvuruda bulunduklarını belırterek. cTum başvurularımız olumsuz yanıtlanmıştır. Belkl yetkilller elde olmayan nedenlerden dolayı isteklerimize olumsuz yanıt verdıler» demıştır. Gercekleştırılen planın uy qulanması ıcın ıkl yıldan bu yana calışmalarda bulunduk larını soyleyen Cavıt Ölcer. yetkilılerden kendılerlne bu konudo yalnızca pro|e ve teknık \ordımda bulunmola nnı ısted klerıni bıldırmıştır Cavıt Öicer konuyla Ilgılı şu b, gılerı vermıştir: «Kulubumüzun Balçovo İnclraltı arasında bir sure once satın aldığı alan uzerinde yenı spor tesislerimlzln yapımına çeşitll nedenlerden dolayı gec başladık. 40 b!n metrekarelik olan uze rinde blrisl tribunlü Ikl clm saha. futbol okulu Ile bir oHmplk yuzme havuzu gerçek leştırmek amacıyla plan ve projelerlmizl hazırlodık. Ancak bu konuda yetkililere başvurumuz olumsuz şekllde sonuclandı. Kurulacak olan futbol okulunun olcule rının bılınmedıği yetkililerce bıze bıldirıldı Oysa yetkılllerden parasal yardımdo bu lunmalarını değil, yalnızca proıe teknik yardım istenvş tık. Bu gun ulkernlzde en ılerı duzeyde olan futbolun, kapalı bır solonda oynanabilmesı icm insa edeceğımlz yapının ne şekllde yapılma sı gerektığl ne yazık kl llgllılerce bılmmıyor. Durum boyle olunca biz de kendl olanaklorımızta yaptırma yo lunu sectık. Yenl spor tesıslennin kurulması lcın nazım calışma larına başlanıldığı sırada Balcova'nın ünlu Agamemnon ılıcalarının damarının bulunduğu alandan en \ı\ şekılde yarorlanılacağını vararlanılacağını bildıren Cavıt Öicer. sözlerine şunları eklemıştır: «Türkiye'de doğal sıcok su Ile ısıtılan ilk yuzme ahvuzuna İzmirspor sahlbl ola caktır. Bu arado, elde edllecek bu sıcak sudan çeşitll seklllerde yarorlonmo yoluna (Arkası 9 soyfada) Halter Millî Takımı cumartesi günü Macaristan'a gidiyor Halter Mılh Takıırnmız 2523 ekim tanhlen arasında yapılacak Ulublaıarası Pannoia Turnuvası na katılmak uzere cumartesi gunu Mican^tan'a sıdecektır. BudaDestc de vapılacak tumuvada Turkıveyı 52 k'loda Osman Bılgın 56 kiloda Mehmet Gulu. 60 kiloda Yaşar Karacura, 75 kiloda Hasan Has ve 82 5 kiloda Salıh Çakır temsil edeceklerdjr. Bakan Çakmur dün Bulgaristan a gitti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genclık ve Spor Bakonı Yüksel Çakmur Bulgaristan Beden Terbıyesi ve Spor Bırlığı Merkez Konseyi Başkanı Terendofıl Martınskv'nın cağrılısı olarak dün Bulgaristan Halk Cumhunyettne qıtmiştir. Bu ziyarete Genclık ve Spor Bakanı Yuksel Cakmur iie bırlıkte Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Nurı Kılıc. Beden Terbıyesi Genel Müduru Vekıll Fikret Onlu ve Manısa Gencl'k »O Spor Akademısı Başkanı Hüseym Colakoğlu da katılmaktadıriar. AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KCŞU Ozme, Karabulut. Harput Servete. G: 1 95 ikılı 2'3 ?04 2. KOŞU: Keskın, Reyhan, Gülhan G 5 25 Ikili 3/S 13 25 3 KOŞU F Lloydride Cıhan Balzid. G: 105 İkllı 2/3 2 05 4 KOSU Zıynet Karafatoş, Yeşıltepe G 3.20 P 1 05 1 15 1 05 İkılı: 1/5 5 55 5 KOSU Şefıka, Turgal, BulDul G: 1 45 Iklll: 4/3 3 85 6 KOŞLı Vergıto Litledevıl, Okınava G 195 P: 1 10 T 05 4 05 Ikili: 1/2 2 30 7 KOSU Hava, Bıyenvenu, Gulden G 150. İkıll 3/1 1 45 8 KOSU Ftıl, Maral Halıme G 4 60 P: 1 65 2.05 1 85 'kılı 2/6 11,50 1 Cıfte 2/3 7 40, 2 Cıfte 12/1 2 60 3 Clfte: 34/2 4 15. 4. Cnte 3/6 4 95, 3. Ganyan: 236 a Bahıa 6?5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog