Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKİYET 19 EKİM 1978 YEDİ m Yazı dızısının sonlarıno yaklaşırken. AP Genel Başkan odayianndan Sule/man Demlrsl'ın, 1964 Kongresı öncesınde soyledığı b r sozu anımsatmak ıs'ıyorum Yazı dızısının başlorındo değmmıştım. o kongre oncesı AP'de pek az kımse Demırel'ın Genel Başkan olmaeını ıstemekteydı II Başkaniarı orasındo yapılan nabız yoklaması. Oemırel'ın aieyhıne cıkmıştı Işte. tam bu günlerds, Demıre) bır AP'lıye soyle demıştı AP'nln Iktldar olabilmesl Için ağız değiştlrmesi. propagandosını oydına yapması lalım Bunu oncok ben yaparım. Sadettin Bllgıc ve arkadaşlarını Partide gorevden uroklattırmak yapocağım birlncl iştir Çunku, onların yaptıklorı. yopacoklorı bitti. (Demırel, bu sozlerle, o zamanlar cok yankı yopon ePlon değıl, pılav ıstıyo ruz» g>bı sozlenn aydıno ters geldığını soylemek ıstıyordu Konuşmosını şoyle surdurdu) Henuz Genel Boşkanlığa adoy deâillm, ama bılesln ki, ilön etmişsem, genel başkanım1 Ben yuzde 99 Ihtımale zar atmatnl <B«n yuzde 99 ihtimale zar otmom» derken czanmın tam oturması icin her önleml alınm» mı demek ıstıyordu' APnın o ünlü 1964 Ikıncı Bu/uk Kongresı'mn 27 29 Kasım gunlerınde yapıldığını bılı\oru2 Demırel'ın Kongreye sunduğu Turk Yukseltme Ce mıvetr'nın Ankara Şubesı nden o'ınmış «uyduruk» belgenın ta rıhı 14 Kasım 1964'tu Oemek Kongreden 13 gun once bu beıgeyı sağlomış, cebıne ko/ muş zarını ondan sonra otmış Bugun, basın pek o gunku basın değıl Yer yer Demırel ı eert bıcımds eleştırenler bıle var Ne Johnson'la çekilmış fotoğraflar ne cepte cbelgeı olsa da ışe yaramaz «Baro|lor Kralı» propagandaları da Coktan gecerlığınl yıtirmış Ağız değ.'ştirmesı, propaganda sını aydıno yapması olanaksız.. Tam, kongreye gıderken, yeğenı Yahya Oemırel. yeni bır hukum gıymış Isvıcre'de kocak. Ama. 14 yıl sonra amco Demirol yıne de zarını atmakta' Gectığlmız pazar gunu Cum hurıyet'te beşmcl sayfada. şoy le bır haber cıktı«izmirde cecllmeyen Osman Klbar İsporta'dan Buyük Kong re Delegesi oldu.t INCELEME ARASTRMA ROPORTAj AP'DE LİDERÜK YARIŞI Mariafa EKMEKÇİ Ankara II Kongreslndeki hava «Demirel'in çevresini değiştirelim» havasıydı. Demirel bunu anladı. Konuşması arasında «Benim kader arkadaşlarım vardır» dedi. «Hİzmet veren arkadaşlarım» diye ekledi. Cumhurlyet'ın haberıne gö re, «AP Genel Başkanı Suleyman Demirel yanlısı olduğu bildirllen Osman Kibor» 30 Ey lulde yapılan Izmır II Kongresınde Buyuk Kongre dolegeiığ.ne secılememış ancak Isparto II Boşkanı tarafından bı rıncı sıraya yerleştır 'erek Buyuk Kongre delegesı olmuştur Cumhurlyet Izmır Burosu nun haberıne gore, Osman Kıbar durumu doğrulamış $övle konuşmuş <Bana durumu telefonla bıldirdller. il Boşkam adayı, Izmir'de kaybetmeme cok üzulmuş olacak kl Ankara delegas yonu Hsteslnln bastno beni olmıf. 9. dönem AP Buyuk Kong resl de Klbarsız olmoyacok İzmir benl Ittemiyor ama l«partalı partlliler cağolsun.» KİBAR VE TUZÜK Haberl okuyan AP lıier kendı aralarında teüki gösterdıler Du rum AP tuzuğüne bal gıb> oykırıydı Tuzuğe gore, bır ılden Buyuk Kongre delegesı olabılmek lcın, o ılın ılcelennden bırı nın bır mahallesınde oturmak ve secılmek gsrekmektedır Hem de altı ay oroda ctjrmak gerekmektedır (Modde 19, mad de 22) Demirel delegelere, "Dışa dönük mücadele veriniz,, diyordu AP Genel idare Kurulu, Pa zartesı akşamı yoptığı toplantıda Izmtr Kongre delegeiennın aldıkları oyların yenıden sa yılmasını kararlaştırdı Sayım sonunda. bır yanlıslık olduğu ortaya çıktı K bar Izmırden de kazandı Klbar şımdı belki fzmır delegesı olur Bu kez Ispar ta nın bır delegesı eksık kalıri YORGUN VE SİNIRLİ AP Gene! İdare Kurulu toplantısına gırerken, gazetecıler Demırel'ı yorgun sinlrll gördü ler Butun cabalara karşın. II Kongrelerınden alınan sonuclardan hoşnut kalmamış bır durumu var gıbiydı.. Izmlr'den başka. Adana'dakl durum da pek iç açıcı değildı. Orada Demırel'e boğlı olanlar dan Faık Eker grubu kazanomamıştı Oysa, Selahattın Kılıc. Faık Eker'ın kazanması ıcm ne denlı ağırlık koymuştu? ERZURUMDA NURCULAR Olnndı Erzurum'da Merkez İlçe Kongresı cmohkemellk»ken. II Kongresı yapıldı Ismaıl Hak kı Yı'dmm kavgalı bır kongre sonundo, kozonıp döndu YıldıriTi Erzurum da yaptığı ocıklomada şoyle diyordu «Erzurum Kongre»! nurcularla, nurcu olmayanlor aratında geçtl Erzurum'da «kırkıncı» de nilen hucreye bağlı bozı nurcular, Adalet Partisl'nl ele geçirmek Istiyorlar* Nurcular, «Kodeh tutanlarla, tesbıh tutanlar bır olamazlar Kadeh tutanlar, kendilerine yer arasınlar.ı demekteydıler Ka deh tutan. Ismaıl Hakkı Yıldırım oluyordu... Demırel'ın zarlarından bıti de «nurcuılar mı oluyordu 9 Nurcular. MSP ıcınde tutuna mamışlar, ayrılmışlardı Bır su redır sıyasal guc olarak boşluk taydılar Bunlarr MSP'ye karşı kışkır tan klmdf? Demirel'in bu oiaylarda ne âlcüde etklsi vardı? Elde. somut verıler oimadan, konuşmok. yazıp cızmek doğru olmaz ama, kulıslerde soylenen lere ne demeli 7 Demlrel, Turklye'de din •ömurusunu, dlnl polltlkaya oraç etmeli blr <ış» saydığı glbl, mezhepler, tarlkatlar oro•ında kışkırtıcılığı da blr <ış» «aymakta, bundan çıkarlar, yararlar ummakta... ANTALYA'OA SULEYMANCILAR Erzurumüa «nurcular* olayı varken, Antalya'da «Suleyman cılan vardı Orada bazı llceler de «Suleymancıları, ihsan Atoov u dola/ısıyle Suleymon De mırel'i desteklemekteydıler II Kongresı'mn sonucları da fazla ıc acıcı değıldl Ikı Başkan ıkl II Yonetım Kurulu ıkı Bu/uk Kongre deiege lıstesi ortaya Cikmıştı1 Suleymancıiann başı olarak bılınen Kemal Kacar. Istanbui'da Demırel onuruno yemek ver dığı zaman. Demırel ondan «yardım» ıstemış mıydl Buyuk Kongre Icm? Suleymancıların başı, Suleymon Demırel onuru na nıye yemek verdı cok kım se bunu anlıyamamıştı sofra da . Gazıantep II Kongresı Demı rel Gazıantep'e gıdıp konuşmo sına karşın. Demirel'in ıstedığ gıbı sonuclanmamıştı Kulısler de soylendığ ne gore, Demırel ın cevresınden bırı onceden Gazıantep e gıtmış. kım Inan'cı kım Demırel cı saptamayo calışmıştı Gelıp Demırel'e «ro por»unu vermıştı Demirel Ga zıantep'e gıdınce Inan cı olduğu ıleri sürulen AP Merkez llce Başkonı'nın elını sıkmodı AP Senatorü Mehmet Kılıc'a da oı dukca soğuk davrandı Mehmet Kılıc. buna cok uzuldü Gazıantep il Kongresı'nde de usulsuzlukler tuzuöe aykınlık lor olduğu soylenıyo'du Buyuk Kongre delegeıerı ıcm «guli oy»la secım /apıimamış ancok «Buyuk Kongre delegeieri lıstesi ekienecektır» dıye, tuta naaa bır not duşulmuştu Ankara II Kongresı, buyuk kongrenın nası; gececegım grs teren bır ornek oldu Konga «Oybırllğlyle» Demırel ın des'eK lanmesı karorını aldı Bır 1. Korgresınde, bır Genel yo^ıor adayın n desteklenmes' yolun da, ılk kez boyle bır «ka>ar» alınmcktaydı Tek Partı 1onem lerınde bıîe «ı kongreleı nde boylf bır karc r m alınoığını kım se anımsamıyor muydu 9 KongrerJe oybırl'ğıyle kornr almrr'ı sından sonra bazı delegeioı Suyuk Kongre adayı Kaırun Inan a telefon ettıler Blz, kongrede size oy vereceğız! dedıler Ankaru da Bagkentte yapılan II Kongresın6 adaylaraon bınnın gıtmesı. konuşması duşundu'ucuaur Suıeman Dem rel şoyle dıyebılırdı Ankara kongrelerlnln bir ozelligı var Buyuk Kong e adayları burodo duşunceleını soylerler Kâmran Inan da çelsın, vallahl yuhalatmıyacağım! Isporta İl Başkanı Şevket De mırel AP Genel Başkarn Suley man Demırel'ın kardeşf. ne deTiış Osmon Kıbar'' c9. donem AP Buyuk Kongrecı de Kiborsıı olmoyacak1» Osman Kıbor Buyuk Kongre öncesı kuhsler! ıcfn Ankara'da caiışacok yıne demek'' Şev ket Demirel Ali Demirel kardeşierle brhkte Suleyman De m rel ıcm Konnre ds'egeierv le goruşmeier vpacak yemek ler yeneceK «İHer Listeslnnı hozırlayacak Bu lıste. Şt/~M Demırel bir basımevınde b i " rocok, Oylor sondıktan cıko cok' Osman Kıbar Demırel e • gercekten yokmlığı ı!e bılmmekte Babacon tutumu. tavrı ıle de. şimdı/e değın blr kı sım basında «sempatı» toplod< Suleyman Demırel m evıne gıttığı sıralar, eşıne Kız, Nazmlye! dıyebılecek kadar yakın bır aıle dostu da Demırel 9 Buyuk Kongreds kazanabılmek ıçın Osmai Kı bar g:bı. eskı kozlarına doyon mak durumunda kalrrıstır Bu, onun kongre önces'nde kendını oldukca yalnız kalmış sandıflı Izlenımıni vermekte Oysa Detıırel 1954 te Ankara AP II kongresmde konuşabılmıstı Öyie konuşmadı Delegelere şo/le ded lce donuk degıl, dışa donuk mucrdele vnnız «uışa donuk mucodele» Oemırei ın deiegelerı ceraer, ıuz\ laştırmak konuyu sapt.r,^ c,'' ıcm başvurduğu «taktık»lerı|?n bır' mıydı9 AP Bu»'uk Kongresı her ^rrtırTi oıtiLgu gıbı AP n>n de ıce doıiuk savcs mının verıld'aı ve rıleceğı yerdı Burada Ya Suleyman Demırel ya da K^T'un Inan ka/anccaktı Bu'ent Ece vft A posian Turkeş Kecmprl d'n Erbakan kazanacak ya oa yıiırecek dsğılleraı kı Kulıs erde gerçı baz'icrı «Aman, Kongrede Derrııe. kazcnsm, boyiece AP pctçalonT, daha da zayıflar Bız de kt clnrımızı surdururuz!» denıyor d e o ' e ^ i nı ", (Orsok Dsmrel'ı snrkı CHP n'n odo/ıymış q bı goreb'lırdınız ama bu eibetîe aoğru değildı Derrok rasının yssaması ıstenucs'j AP'nın de kendı <ç soruni.ru kendı cozmesı, demokrası/a baT ılıoım koruması qe'S<ı r ı Turkeş'ın de, Demırel'ın bostkalmosnı ıstedığı soylenıvordu vıne kuı slerde Suevmn Demırsl, bssta kafsın kı AP nın îabanını da'ia da kem r>bılsın MHPi Demırel kazonrsa, MriPmn AP den 24 mılletvekıhnı alacagı soylemvordu Dışo donuk savaşımı orada bırakıp APnın ıcıne donelırn Ankara II Kongresındekı hava do «Demıre''in cevıcs.nı değıstırelım» hav^S!,dı Bu beıkı de «.Nasıl olsa, lıderl degiştirmeye gucumuz yefmez barl çevresmı dsgıştıtelım» duşuncesnden kaynaklanmaktaycı Demıreı bunu anlodt Kont,ş masının arosında «Benım kader arkudaşlarım vardır» dedı iFlzmet veren arkadaşlarırp» d'ye ek'edı Demırel cevresınrn oeğ smes.nden degıştıniTtp sınaen yana do gozukmuyorau Belkı bır kac kışının cevresınden uzakloşmasını kendısı ae ıstemekteydı Ankaro Kongresırde yonı «cevre»nın kımlerder oluşacağı ortayo cıktı Bunlar nrasında şunlar olcbılır dı Huseyin Ozalp (Ankora kon gresırde dıvan baskanıydı) Ome Barutcu 'o da dı\,an dcşkanlığına yardımcı), Adem Sa noğlu Ah Şevkı Erek Muflt Bayraktar Taık Turun Mustofa Pnroöhı 'zk'err C° '•>un Re cep Ozer Seyfı Ozturk Nun Bayor, ıhsan Sabrı ÇağlayanYARIN: Kongre Başlarken YAYIN HAYATI Felsefe dergısı YAŞAM YAYINLARI GENÇLER İÇİN CİNSEL EĞİTIM BİR ADIM İLERİ DIYALEKTIK MATERYALIZMIN ESASLARINA GlRIŞ Muntr R. Aktolga İCINDEKİLER. I. BÖLUM DIYALEKTIK MATERYALIZMIN TEMEL GERCEKLIĞI SİSTEM GERCEKLİĞIDIR 1 Sıstem gerçeklıöi kuantize blr alandır 2 Sistem gerçekllğl zıtların bırlığı mucadelesımn gerceklesme alanıdır. 3 Sıstem gerceklığı dınamık ba gerçeklıktır 4 Kontrol mekonizmasının esası nedır? (Slbernetığe glrlş) II BÖLUM DIYALEKTIK DETERMİNİZMİN ESASLARI 1 Bilmek olcmekle gercekleşir 2 Ölcmekse etkıleşmek ve değiştırmektlr 3 Ölcmek, değıştırrnek olduğu kadar değış" • >ENİ ClKTI mektır de 4 Kendınl bilmenin • AT DAĞLARI SIRTiNDAN avaiektiği 5 Doğa ve toplum bı • MAHMUl" TURGUT'un şnrlerı lımlerinın dıyolektıgl. 6 Dünden bugüne ge 0 Isteme adresıToplum Kıtcbevi C'S Zafer Carşısı. Ankara. ill. BÖLÛM • 15 TL SİSTEM TEORİSİNE GlRfS HABERLEŞME TEORİÜMİT YAŞAR SİNIN ESASLARINA GIRIŞ OGUZCAN'ın SiNİR SİSTEMİNİN İŞyeni yayınları LEVI ORGANİZMANIN DlYALEKTİĞI İŞ YAPMAK. ORETICİ GÜCLER. ÜRETİM ILIŞAcılv Dmtzi KİSI Tum «ıın«nnoen s«cm«l«ı NITELİKSEL OLUŞUM ANININ POTANSİYEL GERCEKÜĞİ VE NEDENEnEsUYalntziı^mdfr SELLIK İLİŞKİSİ AşkBmim Genel DoOıtım: GEDA ödemell l»tem« airulGürsel Cod. 105/4 Cebecl / ANKARA Tihrt Halk Hıkâyelerl • Afet llgaz Turkce Deyımier Sözluğu Ali Doğanay Bebek ve Cocuk Bakımı Dr Benıamın Spock Bltmeyen Kavga John Steınbeck Dağıtımını yaptığımız yayınlar Cocuk kıtapları: Okutan Cocuk Yayınları Koyun Cocuğu Yayınları Uzun Yayınları Clvciv Yayınları Koran Yayınları Itımat Yayınları lyf Gun Yoyınları Yenı Dunya Yayınları Yoymevlerı Cem Bilgı May Odo Arkodaş Öncu • Sorum • Birıkım Payel • E Ak Yor Inkılap • Yucel Yıldız A/arat Buyuk Dersharte Meydan Larousse Larousse Gencllk Okyanus. Adresimlz Aşlrefendi cad desı Murat Han No 7 Tlf 27 10 20 Sirkecl ACI BİR KAYIP Canımız, bıricik varlıgımız. sevgill karaeşımlz, babamız Dr. Biolog ACI KAYBIMIZ Merhum Abdullah Fıratlı ve Bedriye Fıratlı'nın oğ u Nesrın Fıratlı'nın sevgılı eşi, Tuğrul ve Tuhn'ın bıncık baoaıan Nınol Esklcıoğlu nun kardeşı Ulla nın kayınbabosı kucuk Barış ın sevgılı dedesı Abdullah Şahln ve Flrdevs Şahın ın damatiorı Dr Turgut Şahın ve O'han Şahın ın enlşteleri. Alboy Kaya Eskıcıoğ'u nun Kaytnbıraderı Hakkı ve Metın Eskıcıoğlu nun doyılan Ataturk Scno;or/umu Başhekım Yardımcısı Goı^us HastalıKları Mutehassısı ERDAL AKER ömrünü vakfettığl Almanya'da16101978 tarıhinde genç vaşta hayata gozlerini yummuştur. Tanrı rahmet eylesın. • Ünlü Yozorlor Dızıs* S sayısında (10 kıtopı 100 Tl Cevlrl: Dr Ihsan Fohri Frıedrlch ENGELS • Okumayı Soktüren # Anne babalar ve oğret György LUKACS Kıtaplar (10 kltap) 30 menler VVolfgang • Ortackul ve lıse TL ABENDORTH yaşianndaki gencler tcin • DIL8İLGISI (10 Claude BERNARD yaoıBasım) 15 TL no?ırlodtgımı? bu Henrı BERGSON • Ataturk 5 TL tımız blr ders kıtabı n(Immanuel KANT • Arıtmetık 5 TL Albert CAMUS Gordaşlorım. Ellerımız. • Lutfen once sız okuyu Max VVEBER nuz. 96 soyfa reslmlı Gıliıconk baskıda SPINOZA Istonbul Ankara Izmir 30 llro Çevlriler: dagıtımcılan arocıiığıyia. Do<}ıtnTv BATE$ od*m«ll Osman Canberk PK. 60 BeyoOlu/IST. kıtapcnarınızo istetlnız. Afşar Tlmucin ö Nacl Soykan Yuksel Tımucın Mehmet Sert EĞİTİM Meral Demirel Sanat ve Edebiyat YAYINLARI Bolumü: Eklm 1978 soyısı cıktı Muzafter İCINDEKİLER SAYFA Orto, Ll»« ve Dengl HACIHASANOĞLU Okulkır İcin Yaşar Necatı TOSUNER Ymük'ün hazırlad'gı: OLAYLAR YORUMLAR 1 Atşor TIMUCIN • GUZEL KONUŞMA . DEMOKRASİ ve Ahmet ADA YAZMA KILAVUZU OZGÜRLÛK Ahmet TELLİ (a BASIM) 40 TL Insan Hakiarı Toplantısı 6 0 Ateş KIZILTUĞ • KOMPOZİSYON Valilerın Dernekiert ömür CANDAŞ ILKELERI EDEBİYAT Faaliyetten Alıkoymalan AYDIN HATIPOĞLU TÛRLERİ Dernek Lokallnı Eray CANBERK (5 Basım) 30 TL Kapatmaicr Eşref EŞREFOĞLU Uzerine Düşunceler 8 • CUMLE BILGİSI Dora KUCUKYALCIN Asi8. Dr Yücel SAYMAN (3 Bosım) â0 TL 30 LIRA • TURKCE. 1 cllt (4 soyı)... 150 KOMPO2İSYON VE S O S Y A L HUKUK Liro DİL8ILGİSI Muhtarlarn Sorunlorı ve 1 cılt kapoğı... 25 TERIMLERI 35 TL Sosyal Guvenlığı 13 Lı ra Prof. Dr Soım USTÜNDAĞ İSTEME P X 243 Istaobui DağıtımıCebeci / ANKARA ADLI YIL VE YARGl OZGUR DAGITIM NOT: 1S781979 Adalet Yılı Ankorc Dağıtımı Açıldı 16 • Kitap. M. E. CARK DAGITIM Bakanlığınca talık Av. Neclö FERTAN Yıiiık abonesı 100 Asken hokımler ve Anaya verilmiştır. lırodır (1851. 2003 «ayılı Teb sanır» 134 Moddest 19 Yozışmo ve havale Av Ender Kâmiı BOYACl Der.) • Tonıtmo Dergımlzl adresı ısteylnız. OZEL HUKUK ÖGRENCİ YA2ILARI KAVRAM YAYINLARI Iğreti Ad (Nömt MGsteor) • Aylık Sanot . Eğitım P K 1381 Sırkecı Sorunu 20 Oerglsı ISTANBUL Prof. Dr. lemet Sungurbey • Türkıys'de. Ilk kez oğrenct ürunlerınl de YENİBÜYÜK lceren dergı Idare yen Cağoloğlu, C«Ooc Or Sülaymon ridehone Sokak Örnekal • Sorumlu bir Eğıtımcl DAGITIM ishanı No 27, 29 sanatcı kodro Velıoğlu YAYINEVİ Telefon: 26 66 6222 6815 yonetımınde cıkıyor SUNAB • Yazişma: PK 90 AKIL HASTAS1 Güldüru Serllerl • Rtfat / Ankara llgaz. ve Kominist Imam • Hasan SANATÇ1 Kıfayet Dışı Kurt • Hasan KıAYUK DERGI 2. BASKISI Inson d yofet YILLIĞI 12 LIRA ÇIKTI Yaratmc surecl Taş Corbaıı • Dursun DIŞ ÛLKELER' Akıi nastası ve Akcam Bir zor zanaat Ortodopo A3yo Afrlka Karonlığı Zoriayanlar • sanotçı Şalrilk. 2üC TL Mahmut Makal Res'mfı ac'klamalı Slirler Avrupo (Rusya dahıl) Kdrağlu Kolları • Oml» HAYOAR EROĞLU 8'nnc rıomuf 400 TL Koftancıofllu Edlnme adresL144 soyfo 75 TL Amerıko 600 TL Ortakcının Ofllu • Tallp Bahadır Kasabast Utem«. PK 60 Adres PK 50 Apaydsn Sergun / YOZOAT Bsyoğlu / Istonbul Bakaniıkiar • Ankora FERHUNDE AKER DENİZ AKER 1105 13359) (Ekspres Rek Dr. Tahsin Fsratlı 17 Ekım 1978 gunu hakkın rahmet'ne kavuşmu&tur Cenazesl 19 Ekım 1978 Perşembe gunü Maltepe Camımae kııınacak oğle namazındon sonra Karşıyaka Mezarlığında toorağa verıiecekt r Tanrıdan rahmet dıler, dost ve yckmlarımıza duyururuî. A I L E S I Muhasebe Uzmanlığı Meslek Toplantısı (TICARET ŞIRKETLERİNDE NEVİ DEĞİŞİKÜĞİ VE VERGİLENDIRME) Konusu 2 Kasım 1978 Perşembe gunu soat 17 30'da Beyoğlu Istıklâl Caddesı ODAKULE İş Merkezl Konferans salonundo sunuiup tartışılacaktır. Konuşmacı Bülent Corapçı (Muhasebe Uzmanı) Muracaat TURKIYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞI Beyoglu Tünel ilk Belodıye Cad No 5/2 Telefon 45 06 45 yartn (Studyo 7 111 13358) I L A N Eyüp Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden Dosyo No: 1978/75 Davacı Ahmet Vurgun tarafından Bırclhan Vurgun aleyhıne acılan bosonma dovasının vapıian duruşma«mda: Dovalı Bırcıhan Vurgun'un Bakırköy Kazım Karabekır moh 17 sokok Nc 19'do Ikomot etmekte ıken bu odresten ayrılıp gıttığl ve odreslnde zabıto marftetıyie buiunomodıjındon dovo dllekcesl ve davetlyede Hanen teblığ edılmlş olduğundan gıyap kcrarının ilanen teblı^ıne karar verilmist.r Ouruşmo gunu olan 27/11/1978 günü saot 1140 da mahkeme'Tiızde hazır bulunması veyo kondısini blr vekil ıle temsil ettırmesl gıyap kararı yeriie kaım olmak üzere Han olunur {Basın 7320 13351) Kim/a Mühendisliği Dalında Enformasyon Uzmanı Alınacak Türklye Bılımsel ve Teknık Araştırma Kurumu Dokumantasyon Merkezi TURDOKo Kımya ve Kınıya Teknoiopsı Konulanndo Enformasyon Uzmanı olarak calışmak uzere, bır Kımya Mü'ıendısı veya Kımya Yuksek Mühendısı alınacaktır Adoyların cok lyi Ingılızce bılmesi ve erkek adayların askerlığlnı yapmış olması gereklıdır Klmya sanayııne yonelık ış 'ecrubesl ve Ingılızce'nm dışında ek yabancı dıl bılgısı tercıh sebebıdır llgılenenlerln Ankara Ataturk Bulvarı 221 Kavaklıdere adresındekı TU3ITAK Personel Servısı'nden sağlayacakları formları doldurarak en gec 3 kasım 1978 gunune kador başvurmaları kurumca yapı.acak on secımde uygun gorulen adayların ayrıca goruşmeye çognla cakları duyurulur. (Basın 253401 13332 Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük ve Tekel Bakanlığından 19 Temmuz 1972 tarihll. 1615 Sayılı Gümrük Kanunu hükümlerlne gore bu yıl butun yurdo şamıl olmak üztırt Gümrük Komisyonculuğu yazılı Imtıhanları 26 Ekım 1978 Perşembe günu. Komlsyoncu Yardımcılığı yazılı sınavlorıda 27 Ek'm 1978 Cuma günu saat 9 00'do ISTANBUL İZMİR ve ANKARA Gumruklerl Başmüdurluklerınde yapılacaktır Gümrük Komlsyonculuğu yazılı sınavlarmı kazananlar 48 Aralık 1978 tarlhlerinde Bakanlık Merkezlnde aynco sözlO sınovma tabl tutulacaklardır Sözlü Imtihanloro sabah 9 00'da başlanacaktır Gümrük Komlsyoncueu ve Komlsyoncu Yardımcılığı sınovlarıno glrmek Isteyenlsrln bulunduklorı mohal Itlbarryle yukorıdo a"ılan en yakm Gümrük Başmudurlüklerlne bu tarlhten önce basvurmuîarı Han olunur CBasm. 24899) 13324 Istanbul Telefon Başmüdürlü^ünden 10.000 Ad. Kablo Çekme Halkası i!e 3.100 Ad. Saha Dolabı îesbit Civatası Imai Ettiriiecektir Başmudurlüğumuz ıhtıyacı oıarak 10 000 Aa Kablo Cekme Halkosı ıle 3 100 Ad Saho Do'abı Tesbıt Civatası 'Muhurlu Numunesı gıbı) kapalı teklıf aima suretıyle ımol ettiriiecektir Bu ışe aıt şartname ve muhurlu numune Gayrettepe Yıldız Posta Caddesı ndekı bınamız 1 katında Malzems Mudurluğumuzden temm eddebılır Isteklı olanların bu ışe aıt kapalı teklıf mektuplannı en gec 2 kasım 1978 perşembe gunu saat 11 00 e kadar Malzeme Mudurlugune tevdı etmelen ilan olunur. (Basın. 24811)^, 13325 edebiyat TurkŞiinnde Aşk «Radın AntotO* 5 0 hr» earipŞiirierAntotoiist 25ltr» RrYoterdeBirKadm Uluter'ınSilrHfi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog