Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 19 EKİM 1978 ^Cumhuriyet 19.10 1928 Dışarıya açılması gereken yayıncılığımız Doğan HIZLAN Dunyanın en buyuk kıtap ser gısı olarak nıtelendırılen Frankfurt Kıtap Fuarı'nın bırı daho ccıldı Gerçekten ceşıtlı uluslardan yayınevlermın katıldığı bu buyuk k top ponayırında her turden bınlerce kı tap bulunur Fuarı zıyaret edenler dunyanın ceşıtlı dıl lerınde ya/ınlanmış kıtapları gonüllerınce ızlerler ıncelerler kataloglorını edınerek kıtoplıklarına kazondıracaHorı venı konuğa yer acma ışıne gırışırler Fuarda her yıl bır konu Islenır, başka bır deyımle fuann calışmaları bır konu cevresınde oluşturulur Bu yıl 1979 Cocuk yılı dolayısıyla cocuk yoyınlanno ıl şkın etkınlıkler sergılenecek Bu dedıklerımız fuar üzenne genel bılgıler Bızım ulkemız ya vıncılığımız ve sonundo ya zarlarımız acısından Frankfurt Kıtap Fuarı'nın onemı ve ışlsvı nedır ve ne olmalıdır 9 Şımdıye kadar yapılan calışmalar acısından dusunursek yayıncılığımız ve yazarlorımız bakımındon fuorın sergılenrrmden ote bızım ıcm bır ışlev taşıdığını soyleyemeyız Gercı bırkac yazarımız fuarı zıyaret etmışler, tanışmışlordır ama bu tanışmalar ılıskıler soyleşı sınırını, çızgısını aşamamıştır Bızde yoyıncılığm henüz bır endustrı olmadıgı ortadcdır Ozellıkle bırcok yabancı ul kede yayın endustr.sının bu yuk kesımını kendı yazar.nrı beslemektedır ya/ın endus'nsının asıl ogesı kendı yozarlarının urettıklendır Fransız, Alnıan Ingılız, Amenkan ya/inları arasında cevırı cok dusuK orandadır bızde 'se yeriı *debıyatım 7in endLStrı nıtelıöj <a/anmak ıcın cırpman ya/ıncılıgımızı doyurması olanagı şımdıhk yoktur Bu durum y a h z edebıyat yapıtlorı (fıct on) cın aegıl edebıyat dısı kıtaplar Inon fıct on) ıcın de geçerlı dır. Şımdı sorunun ozune gelelım Bızım yayınevlerı TurK /ayınevlerı fuara katıldığında ns oluyor'' Ozellıkle bır kac buyuk vayınevının yay nlad.kları kıtap'ar a'asında cevırı cogunlu^'a Onlorın fuara kotılmosı cevırdıklerı kıtapların ozqun d lınre kıtabı yay'inlavan ynymcı ıle arasındaki t corı ılışkı\ı bır olcude tanışrrri\n donüştürüyor Kıtabı cevrilen yayınevı ıc n Turk yayıncısı bır pazardan başka nıtehk taşımıyor Çeşıtlı dıllerdekı yayınıarı cıkaran ulkelerın yayınevlerı ıcın buraya katılıp b.r savaş verrıek olağan Hepsı b rbırıne kıtap yo da surelı yayınlar satmağa cabolıyor ardından buyuk anlaşmaların tatlı kârları gelıyor K'tabın nrdırda yatan panayır nıtelıgı buroaan doğuyor Turk yazarları acısından fuarın bır ışlsvı olabılır mı'' Oncelıkle verılecek yanıt evet olmalıdır Başka ulusların yazarlarının kıtap'arı ceşıtlı dıllere cevrılmesl Icın akıl olrnoz P"* zarlıklar, reklam kampanyaları yapılırken Turk yazârlarının yalnızca Turk sınırları ıcınde) kalmasını hoş goremeyız. 8u sozlere, savlara karşı hemen karşı savlar cıkarılır, denılır kı, bır cok yazarımız yurt dışında yayınlanıyor Ornek mi kupur kupur yabancı dıllerde yayınlanan yazarlarımız uzerne) ovguler' Tek tek cıkışların ulkemız edebı/atına buyuk bır şey kazandırdığı kanısında değılız Bız Turk yazanndan once Turk edebıyatının tanıtılmasını dılıyoruz Eğer Türk edebıyatı tanıtılırsa o yelpazenın ıcındekı yazarların değerlendırılmesı değerlendlrild k ten sonro secılmesı ve yaymlan ması da daha koîayiaşır Yazarlarımızın yalnızca oraya kıtaplannı goturmekle sorunu cozecegımız sanılmasın. Daha once kataioglar bastınlmalı yazarlarımızın Turk ve dunya edebıyatındakl verierınl belırleysn ıncelemelerdsn alıntılarlo oluşan bır kıtapcık duzenlenmelı, ondan sonra da yazarlanmızı bu funra getırıp ko nuşturmalı. tanıtmolı. Kıtap fuarları bıze bır gercegı da'ıa hatırlatıyor Yalnızca kıtabı vayınlamakla ış bıtmıyor, ozellıkle ış ondan sonra başlıyor Bızım ülkemızde ıse kıtap yayınlanınca bır kac reklâmdan oteye kıtap kendı yolnızlığına terkedılır Yazarlar kendıleri pazarlamo yapmak zorunda bıie bırakılır Boylo bır yayıncılık ortamında uluçlararası kıtap fuarında Türk edebıyatının varlıgının ne oranda olduğunu varın sız KIyaslayın. Frankfurt Kltap Fuarı g bl fuarlar yayıncılanmız ve yazorlanmız doha ılerı gıderek soyleyelım yetkılı kuruluş'arımız acısındon cok dersler alınocak yerlerdır. Rusya ve Avrupa Yunus Nadı bey bugunku baş yazısında Almanyadokı tedavısınaen donerken ugradıgı Rus/adan ve buradakı gorduklerınden bahsederek şoyle demektedır «Rusya der.ı'ınce hayatın Ouroda do başka yerlerde olduğu gıb' <erdı ve umuml bır dıdışmeoen, bır çalışmadon ıbaret oiduğunu, olabıleceğını herkes boyle ko loylıkla tasavvur edemez. Rus ıht lâlı ıle Bolşevık ıdaresı yenı /enı kelımelerle gorıp ve 'evkalode zıhnıyetler uyunoırdı Hanı cocukluğumu7aa bıze Kaf dagının arkasındakı devler âlemıne a't acaıp masallar soylerlerd. de o cocuk akıl larımız b'j masallardan bızımkıne hıc benzeme/en harıkulade hovatlar ve manzoralar ore r lerdı Tıpkı onun gıbı blr şey Şımdı dunyanın her halae yarıdon cok fazlası Rusvayı boyle kaf dağının atKasındakı devler memleketı gıbı bır şey farze dıyor. Nazorıye olorok ne söylenırse soy'ensın. ıstedıgınız kadar munakaşolar yapılsın, bır kanun vardır kl onu değıştırmek icln kımsenın kudretı yetışmez Kavgaların esasını teşkıl eden ekmek lokmosı yenılebılmek ıc n toprak kazılacok, tohum atılccak, tabıatm şıddetlerı ıle rrucodele edıle edıle rıhayet dane ıstıhsal edılecek, buöday un un da nıhayet eknek ve lokma olacoktır Rus.ar da bu ezelı ve ebedı konunun yenne kaım olacak her hangı bır cennet ha/ctın dusturunu bulmuş aeğıllerdır Kendı âlemınde c da yaşamok ıcın calışTrı bır halk Işte Rusya. Rusya bazı memleketlerce oyle gostenlse bıle bır heyulc bır umacı değıldır O clc yaşamak ıçın calışmak mecburıyetınde olan ve calışan ınsanlardan murekî'ep bır memle ketdır, o kadar. Djnya efkârının bu noktada tcshıhı hakıkat kadar beynelmılei huzur ve sukune dahı hıztıet edecegıne şuohe yoktur» Ferdı B'revsel Fevkalâde zıhniyetler: Eşl gorulmemış şaşılacak şe/ler Farzetmek Var soymak. Nazorıye. Ku r am Munakaşa: Tartışmo istlhsal: Ûrun Heyula: Kcrkunc hayal Tashih: Dureltme Beynelmile': Uluslararası # FOTOĞRAFLAR YAYIN RAPORU Flkret Otyam 200 lıra Yıllardır agtıgı fotoğraf Eegilerı ve roportaılarında kullandıgı fotograîlaıla da ılgı ceken Fıkret Otyam secme fotoğrafları Umjt Poster yayınlarının ılk kıtabı olarak yayım landı Grafıker Ibrahım Demırel ın hazırladıgı «Fıkret Otyam Fotoğraflar» albümu 20x21 boyutunda. 116 sayfa Fotoğraf albumunde Otyarn n yaşam oykusu ve fotoğraf sa'atına değgın duşüncelerı de aynntılı bır bıcmde bu kıtapta yer alıyor Fotoğraflar o'set teknığı ıle sıyah beyaz olarak basılmıstır Fıkret Otyam ve dunyasında adlı g.nş yazısında Otyam ın yaşam oykusü gazetecı iık yazarlık ve fotog'afcınk başon c zelgesı ortaya konurkrn onu'i yasaTiını konuıan ce şıtıı tarıhlerdekı fotograflanyia do zleme o lanagını buıab lırız Otyam ın yurt ıcınde ve /urt dışırdo ceK tıgı ve seyırclerın begenıyle ızledıklen yapıtları gerçekten Bot dakı eşlennın a»arn da bır gafık duzenı ıcınde basımlo sjnulmuştur Son yıllcrda ulkenızde kankatur album'erın n gordugu ılgı bu dalın alıcılarındaKi artışı da belgeh/or AlbuiPdekı karıkaturler kaııkaturculerm saghga bakış acısını yansıtı/or Halk Saglıgı adlı gıışte şunlar yazılı "Sağlık konusu da halkın sorunlarından bırıd r Tıp<ı halkn konutsuzlugu okulsuzlugu ışıksızlıgı gıbı Tıpkı can guvenlığının. ogren n ve duşunce ozgurlugunun olmayışı gıbı KariKaturcüler I alkın sağlığı sorununa sosyal bır olgu olarck yaMaştılar Soğlıksızlığın bır kader olmadıgını gostermek ıcn c zdı'er Cızdıklenyle halk sağlığının onemıi. bırıncıl sorunlardan bırı olduğunu vurguladılor» # HALK SAĞLIĞI YARIŞMA KARIKATÜLERİ 78 Turk Tabiplerı Merkez Bırlıgı Konseyı Karıkaturculer Derneği Yayınlorı Hak scglıgı konusundo daha onco acılan kaıkatur ycrışmasırida derece alon yapıtlar bır kıtapta toplondı Dekor anlayışımız lebermonn, on uç yıllık (1959/1972) genel sanat yonetmenllğl sırasında Hamburg Operası'nı dunyanın sayılı kultur merkezlerinden birine donuşturmuştur Operayı guncel kılmak İcln hs men her yolu deneyen usta bu sanatın bağlaşıkları ıle olan llişkisinl de cok yonlu Irdeleyebılmiştır 1965 yılında Antonlo Bibalo'nun «^erdıven Dtbınde Gulumseme> adlı operasını ilk kez sahnetemeyl tasarlarken ılgınc bır onerıyls karşılasır Hamburg'takl Rovvohlt Ya/ınevı bu operanın metın yazarı Henry Mıl ler'den desen ve tasbaskılarını (lıthographıe) Mlro nun ustlenriıgı ozgun bır kıtap basacaktır Gırışıml uluslararası blr sanat olayına donusturmek isteyen yayınevl kıtabın doğıtımını oyunun ılk gecesiyle aynı gunlere getirmeyl dusunmektedır Temelds zamanlamaya doyanan bu Işblrllgı Lıebermonn'da yeni caq rısımloro neden olur Dskor ve gıyslyl Mıro'ya vermek1 Derhal Parıs te konuyla ılglll galerı yonetmenl ve Mıro aranır Önerının olumlu korşılanmosı üzerine Mıro VB Debermann Isvic'rs'de buluşur lar Ceşltll uzmaniarın esliğınde bir hafta boyunca bu konu tartışılır Lleber mann bu doneme ilişkln anılarında $unları yazıyor. «Kısa surede parosal sorunları cö <4 zanaat,,tan 4<sanat,, düzeyine geçemedi Mehmet ERCÜVEN loşmaz cellşkllerlnl ortaya koymoktodır Yaratı sureclnde sozmuzık oncelıgınds yoğunlason tartışma, uygulama evreslnde yeni sorunlarlo karşılaşır Baskaca soylenırse, operonın bunolımı yapısal corpıkiıgından ilerı geldığıne gore ııygulamada kolayca ışlcyen calısma dızqer.ı ıgretı yoklaşımı vurgulomaktadır Bestecı yazor ve ressamın yaratıcı guclerını dızgınlemeden ortoklaşa oluşturduklorı yapıt bilimsel cızemlere sıgmoz Ne «or yuzyılımızdo ardı gelmeyen deneyler bu yonde umut verıcl ıpuclcrı muştulam"k todır Chogall / Shırlı Flut Brouer ' Me dea, Fuchs Lohengnn bu doğrultjdo boylanan somut orneklerdır Tum bu cabalar umulmadık blr sırada Zwelg'ln deyışıyle «Insanlık tan hınde yıldızların parladı^ı saotler»! olusturmakta, evrensel kultur dagarcığına y9 nl boyutlar eklemektedir Chagall'ın fır casında <Sıhıll Flut» Ikl yuzyıl sonra yenlden doğmuftur . Turkiye de dekoru teknik becerl duzlemlnde irdeleme alıskanlıgı gıderek gorsel yaklaşımı yorumun cayılmoz blr parcası olmakton cıkarmıs, mekanık uygulamaya Indlrgemıştlr 6u anlamda Turgut Zoim in Ankara Devlet Operosmda gorev alması rostlantıdan ote blr şey degıldlr. C Ebert'ın isteğı uzerıne operayo atanan usta. o gunun koşullarında yazgısıno boyun eğerek kadroyla bu kuruma gecebllmlştır Zaım, burada da ozgun esın gucuns golge duşurmeden «Dekoru resımsel oâeierle» yoratma yolunu secmıştır Bu calışmalarından saklanab'lenler şımdılık tozlu raflardo gun ışığıno cıkacaqı gunu beklemektedır Son yıllarda sayıları Istnnbul ve Ankara da gıderek artan galeriler ressamlarımıza hic de kucumsenmeyecek parasal olanaklar saglamıştır Nedir, ressam'arımızı sahneden soyutlayan bılıncsız yoklasım gunumuzde de değl$memi9, XX yuzyılın son ceyreğinde dekor anloyısımız czonaatntan «sanct» duzeyın» gecememiştîr Turgut Zaım orneğınd^ oldugu gıbl yaratıcı ve uretken blr ressamı kodroyla operaya ekleme cabası odullendırme şoyle dursun dupeduz soygısızlığı gosterir. Ataturk Kuftur Mvrkezinfn yenlden ocıldığı şu g u n f t r d i çd^jdaş vaklaştmfar toplumsal yapıyla kosut biçimde gosterller« yansımazso Mıro'nun blr yol ınsana donusemeyen «kırmızı eldıven»! bu yopıyı da ovuclayabihr! I BULMACA YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Tırtılları patates yao ragı yıyen. alt kanatları sarı, ustu kalıverengı ke ebek 2 lcı patia/ıcı rraddeler ve kucuk mermıierle dolu top gullesı Kurraş la astar arasına konularok gıys'nın dık durmasını sağ layan kolalı bez 3 Uretımı ışler halde tutrnak ya da gelıştırmek lcm bır gırışımcı torafından yapılan harcama 4 Tersı bır ışı yapmak icın verılen soz Tersı calışma konusu olan herşey 5 Aşamasız asker Tersı mercanların bır araya toplanması ıle otuşmuş halka bıcımınde adacık 6 Sodyumun sımgesı Tersı gecmış zaman tokısı 7 Tersı lopun gerısını kapayan ka pak 8 Tersl bır ulkenın en onemlı kentlerı dışındokı toprokların butunu Dolaylı olarak anlatma 9 Nakış yapan ustalar DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Füturızm 2 Acar Sıa 3 Bb yoT rC 4 Romatızma 5 lyon Em 6 Kul Kıtle 7 Atak Ak 8 R a v Ja 9 Sukunet YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Fabrıko 2 Uc boyutlu 3 tA Mola 4 uryan krU 5 Ot An 6 Istırıdye 7 zl 8 Marmelat 9 Camekân. zuTileylp teknık engellere qpctık Dekor ve gıysıler go uşjlurken Mıro ağzını acmıyor durmadan merdıven resımlerı czıyordu Gece gunduz elıne gecsn kuc'Jk kâgıt parcolarından lokantadakı mcsa ortulerme kadar her şeyın ustune mer dıven resmı yapmaktavdı Duşunce en mıze katılmama'<lo b rhnte karşı C I ^ ' I T aa yoktu Cevrede herkes ov'csıne mı t luydu kı artık dekor se gıysıyı M r o n u i hazırlod ğını res"ne ı duyurocagına bcn de ınanmıştım Zamansi7 he eslermışler' Harr burg a donduktpn uc hafta sonra Mıro don mektup geldı Sohne gerceklğ\lq ılışkı kuramadığı ıcın her şeyden COJHIğını bıldırıyordu Mıro 'Operadakı kış • lerden bırı sırk dırektoru Baş<o dey 3 P sahnede şarkı soyiayen bır sırk titrp''toru ıstıyorsunuz Cok özur d.lerım amo boyle bır adama gıysı cizemem CUIKU boyle bırını ancak kırmızı pldıven bı'* mınde tasarlayabılıyorum Bu "îimqe d» şınıze yaromayacağına qore ' gerekce sıyle aramızdan aynlmıştı » Gerceklesmeyen bu gırışim Liebermann'ın yenılgısinden cok operanın uz SOLDAN SAĞA. 1 Bır malın, alım satım ya da aagıtım işınde llgılılerın her birıne duşen pay oranı 2 Tersl yerde zamanda ya do soz zıncırınde en yakın olanı gosteren bır sıfat Ikl şeyı bırbınnden ayıran uzaklık Eskı Mısır tanrılarından 3 U/urken zıhınde belıren olaylann, duşuncelerm topu Aşırı sevgı ve baçlılık duygusu 4 Bilınen ya tia doğru olarak kauul edılen bellı onermelerden başka onermeler cıkarmaV. muhakeme etmek 5 Dedelerden 'ner bırı 6 Sılch do'durmaya yetecek ya da en az bır atım yapabılecek barut mıktarı 7 Esk dılde parlakhK gozce r a r l ı ık Kent 8 Bır becerıyı bır bılgıyı kazonmak ıcın yapılan yıneleme 9 Tersı eskı dılde her zaman her vaklt. surekiı olarak Utanma, utanc duyma TÜRKİYE YAYINCILAR TÜKETİM KOOPERATİFİ «YAYKO» KURULDU Son yıllarda gıttıkce atan k&~ ğıt sıkıntısını qıderebılmek amacıyla Turkıyo nın bellı başlı yayıacılorı bır erayo gelerek Turtrıye fayfrcılnr Tutetım Koo perat fı odıyle bi' kooperatıf kurmuşlardır Kısa adı «YAY KO» olan koope'atıfe, Bılaı Yayınevı, Cem Yoyınevı, Arkada? Kıtcolar Ant Yayınları, Der Yayınları Dost Ycvınlan. E Yayınlorı, GEDA Geieı Dağıtım Ort, Gerçek Yayınevı, Gozlem Yayın lan, Güncel Yc>ınlar, Habora Yavınevı, Kurtuluş Yavınları, May Yayınları, Oda Yayınları. Ok Yayınları. Örcu Yayınevl. Serhat Dağıtım. Sosyal Yayınlar, Secme Kıtaplar. Istonbul Unıversıtesı Kıtabevı Yayınları Yasa Yayınları. Yar Yayınları ve Yenı Dunya Yaymlan ortak olmuşlardır. Kurulan Koooerotıf, yayınlorı ıcın gereklı olan kâğıdı doğrudan doğruya fabrıkadan alacaktır Bu alışla son yıllarda hızla artan kıtap fıyatlarında onemlı olcude bır ayarlama, gıderek azalma olacoktır. Pahalıya mal clan kıtabı okura ucuz sunmak cmacıyle kurulan kooperotıfın Yonetım Kuruluna Menmet A', Yalcın (Başkan), Enver A/tekın (2 Başkan), Nurer Ucurlu (SoymOTt), Kânı Ekşıoğlu, Celal Bayar Satar, Abdullah Ozkan, Recaı Akpul, Denetım Kurulu na Salım Şengıl Yusuf Zıya Bahadınlı, Zekı Özturk, Bulent Habora secılmışlerdır «YAYKO». onumuz dekı gunlerde b j t u n Turkiye yayıncılarını da ıcıne alacak buyuk bır ortaklık bıcımıne donuşecektır Danıştay, Atalay Akcalı hakkında Yurutmeyı durdurma,, kararı aldı TRT Genel Müdurluğu tarnfından gorevınden alınıp Ankara'ya muşavır clarak atanan es kı Istanbul Te'cvızyon Muduru Atalay Akcalı nın başvurusunun Danıştay da ıncelenmesıne başlanmıs ve «yurutmeyi durdurma» karan ahTnıstır Başkan Sıtkı Gokalp Üyeler Şerafettm Ozbek, Akmırza Galıp Tanrıover ıle Cuneyt Ertan' dan oluşan Danıştay 5 Daıresı, 5 10 1978 tarıhınoe toplanmışve 978/5831 esos sa/ı, 973/6695 yurutmevı durdurma karar no lu yazısındo şoyle demıştır «Olayın nıtelıgıne ve davonın durumıına gore davacıdan temınct aranmaksızın bır ncı savunma alındıktan ve ara karanna cevap geldıkten sonra dosyanın venıden ıncelen p karara baglan masına kadar yL,rutmenın durdurulmasıno £ 101978 gunu oybırlığıyle korar verıld' » Bundan ikı yıl once Istanbul TV'sı Müdurluğu gorevıne getırılen Ataloy Akcalı, TRT Genel Mudurluğu'nun 181978 gun sayılı ve Personel Yonetme'ıgı' nın 67 ve 68 maddelerı uygulanarak kurum Icın atamaylo Ankara'ya uzman o'arak atanınca 24 9 1978 torıhınde Danıştay da dava açmıştı «TELEPAZAR»A KASIM'DA DEGİŞİKLİKLER GETİRİLİYOR Sezona oldukca durgun başlayan Tele • Pazar, kasımda seyırcılerı memnun edecek bır atağa hazırlanıyor Ekıp sorumlusu Bulent Varol, «Hazırlıklar tamam Kasımda başlıyoruz » ded Yenı programla bırlıkte başarılı bır bağırsak anelıyatı gecıren V9 ly leşen Bulent Ozveren de ekrana donuyor Özveren, Pozar Studyosu adlı bır program sunaca* Programda ceşıtlı muz k turlennden sanatcılar ve skeclerı ne Ali Poyrazoğlu yer olacak Umlt Tunccağ'ın hazırladıgı Tanışın, Konusun, Yarısın odlı yarışma programını Altan Erbulak sunjyor 15 gunde bır «Bır Portre» başlığı altında bır unlu kışı tanıtılacak Unluler her kesımden secılecek Bir Portre'nın olnadığı haftaiarda Is* »Calar Saat» adlı drarratık bır sohbet sunulacak Atilla llhan ıle yapılacak soyleşıler TV oyunları ne canlandırılacak Kuçuk Ev, hazırana kadar Tele Pazar ıcınde. devan edecek 6 bolumden oluşan İkı Okuz adlı yerlı dızı de ocak ayında programa katılacak Ga7ete okurlorının yakından tanıdığı Hasbl Tembeller, Cizgı fılmlerı ıle kosımda Tele Pazor oıles ne katılıyor Bugun yayınlanan Tele Pazardan. sadecs Pazarın Getırdıklerı adlı muzık programı yenı donerrde de devom edecek Canan Oğuz ve Tamer Durukan, programı sunmağa devam edecekler. " Özgürlük Heykeli,,nin doğuşu Paris'te bir sergîye konu oldu PARIS 1886 yılında New York iımanının g rışınde yapılan «Ozgjrluk Heykelı»nın doğuşu. Parıs'tekl 17 Daıre'de acılan bır sergının konusu olmuştur 27 ekım tanhıne dek acık kalacak sergıde fotoğraflar, maketler ve gravür yardımıyle zamanında dunyanın en buyuk heykelı olan «Özgurluk Heykelı»nın nasıl gercekleştırıldığı ortaya konmakta, yıne aynı ser g,de, heykelın doğal buyukluğunde, alcıdan bır kulak ve ba kırdan bır bcşparmok yer almaktadır «RENOİR'DAN MATISSE>E AOLI SERGI DE BÜYUK SARAY DA AÇILDI Buyuk Saroy'oa acılan «Renoır'dan Matısse'e» adlı sergıde Fransız ressamlarının Sovyetler Bırlığı naekı Puşkın (Moskova) ve Ermıtage Muzelerı nde (Lenıngrad) bu'unan on bır tab losuylo Fransız Muzesı'ndekı on bır toblosunu bır araya getırmekted'r Parıç e gonderılen bu tablolara karşılık Fronsa' dakı Max ve Ros/ Kaganovıc'ın tabloıarı da gectığimız gunlerde Sovystler Bırlığ nde sergılenmıştı TV. 18.30 18.33 HABERLER SİMBAD'IN SERÜVENLERİ B RADYO TRT 1 05 00 Acılış ve prograrn 05 05 Turkuler şarkılar 06 00 Kısa haberler 06 02 Gunayd'n 07 02 Koye haberler 07 07 Bolgesel yayın 07 30 Haberler 07 40 Sabahtan sabaha 09 00 Kısa haberler 09 02 Dost elınden 09 20 Şarkılar 09 40 Gel oyna. gul oyna 1000 Kısa haberler 1001 Arkası yann 1021 Bolgesel yayın 1105 Okul radyosu 12 00 12 05 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 32 15 00 15 01 16 00 16 05 1700 17 02 1800 18 01 18 16 19 00 Bolge haberlerl Reklamlar Öğle uzen Reklamlar Haberler Oyun havalon Bolgesel yoyın Oyun havaları Kısa haberler Sızıerle bırlıkte Bolge hoberlerı Okul radyosu Kısa haberler Akşama doğru Kısa haberler Cocuk bahce'i Bolgesel yayın Haberler 19 30 20 15 ?0 40 20 50 2100 2102 22 00 22 22 22 40 23 00 23 10 23 10 23 40 24 00 00 02 00 40 00 55 0100 Bolgesel yayın Köy dağarcığı Saz eserlerı Dın ve ahiâk konuşması Kısa haberler Radyo tıyatrosu Kısa haberler Hafıf Batı muzığı Şarkılar Haberler 01 00 Bolgesel yayın Turkuler gecıdı Şarkılar Kısa haberler Gece yansından sonra Kucuk konser Kısa haberler Program ve kapanış Sımbad ve arkadaşları. saldınlarına uğrayıp ellerine tutsak duştuklerı korsanlar tarafından fıldışl tacırlerıns satılırlor 19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM 1 Cocuklara flutün «s.» ve «la» sesierının oğretıleceği Ikl bolumde blok flut ıle dıllı kaval arasındaki ayrım anlatılarak ıkı sazdan bırer parco sunuluyor Handan Özdemır (flut) ve Kemalettin Kaya (dıllı kaval) <Mor Koyun» adlı porcayı calacaklar. 19.30 DAĞARCIK Buğdaylarda tohumiuk seclmı, tohumlarınm temlzlenmesı. ekım mevsımı nedenıyle teknığme uygun buğday ekımi. şeker pancarı üretımı ve uretıcılerin sorunları glbı konuların ı$lendığ. programdo Ankaro ve Sorıobacay'lannın kirlılığı onlotılıyor. Âşık ismaıl Nar, Şansi Alper"den deyışler sunacak June ve Henri Pantillon bugün bir konser veriyorlar Turkiye Soroptımıst Kuluplerı Federasyonunun konuâu olarak ülkemızde bulunan pıyanıstler June ve Hendı Pantılloi, bugun 18 00'de Ataturk Kultur Merkezınde bırlıkte vereceklerı konserde Mozart, Schubert. Mendelssohn Debuss/ ve Brahms'dan yapıtları yorumlayacaklar 20.30 21.05 HABERLER VE HAVA DURUMU 5 DAKİKA Zuha! Cetınkanat'ın sunacağı «Paralanmız» adlı bolümde yırtık. eskı. kırli kâğıt paraların actığı sorunlar dıl« getırılıyor 21.10 SAVAŞ VE BARIŞ Surekli fılmm ekrana gelen bolumü «İkı Ayrı Buluşma» adını taşıyor. Mano ne Rostov, Nataşa ıle Prens Anns buluşurlar ULVI URAZ TIYATRO ÖDÜLLERİ, BU AKŞAM VERİLİYOR «Ulvı Uraz T,\atro Ödulleri> nın, kazanan sanatcılara bu oksam saat 21 OO'de Harblye Şehır Tıyatrosu'ndokı «Vatanseverler» arilı oyunun ozel gostensınden once verileceğı acık lanmıştır Bılındığı gıbı. Ulvı Uraz'ın ölum yıldonumu olan 25 mayıs 1978'deki saptamaya gore, 1977 78 tıyatro donemındeki başarılanyle Ergın Orbev ıle Genco Erkol odullendırılerek Macıt Koper Başar Sabuncu ve Sener Sen ovguye değer gorulmusler. odullerm tıyatro donemı başında bır tıyatroda dağıtılaca TRT II 08 00 Gun başlıyor 09 00 Olaylann ıcınden 09 30 Barok muzık 10 00 Acıktamaiı kücük koro 10 30 Adsız kahramanlar 10 50 Klasık koro 11 20 Turkuler gecıdı 11 40 Sılaya donuş 1200 Hafıf muzık 12 20 Meslekler ve okulları 12 40 Turk halk muzıgı 22.00 AVRUPA KUPA MAÇLARINDAN ÖZETLER 13 00 13 15 13 30 1400 14 15 14 35 16 05 1620 16 40 17 00 17 30 1800 18 30 Haberler Hafıf muzık Olaylann ıcınden Turkuler Kent ve ınsan Yabancı dıl oğrenelım G Soyler'den şarkılar Arkası yarın Turk halk muzığı Şarkılar Sanat muzığınde dans Yurttan sesler Aıle 1850 19 00 19 30 19 45 2015 20 30 21 00 21 15 21 35 22 00 23 00 23 35 23 55 Hafıf muzık Haberler Ceşıtlı sololar Şolıstlerden secmeler Turk hafıf muzıgı Olaylann ıcınden Oyun havaları Uluslararası kuruluşlar Turk halk müzığı Fasıl Solıstler gecıdı Turkuıer Program ve kopanış KAYIP Cerrahpaşo Has.ta nesınoen almış olduğum sağlık karnemı kaybettım hukumsuzdur Muammer KELEŞOGLU DENİZCİÜK BANKASI T.A.O.'DAN Dun akşam ceşıtll kentlerde oynanan Avrupa Sampıyon. Kupa ve UEFA macıarından ozetler görüntulerle yansıtılıyor. BANKAMIZ İZMİR İŞLETMESİNE AİT 617621 NO. LU AHŞAP MAVNA İLE 67 NO. LU AHŞAP ŞAT VE ŞEHİR HATTI İŞLETMESİNE AİT TOPHANE STİMBOT'UN Kapatılmış zarfla teklif olma suretıyie satışa cıkarılmıştır Teklıfler en gec 31 101978 günü saat 17'ye kadar Karakoy Yenı Yolcu Salonu Kot 1'dekı Satınalma Kurulu Başkanlığı'na verılecektır Sartnamesı Bahcekopı • Istonbul 27 Mayıs Hon Kat 3 dekı IKMAL MERKEZI MÜDURLUĞU veznesınien temın edılebılır. Dosyo No 1978/106 TRT III 07 00 Acılış ve prograrrı 07 02 Gune başlarken 08 00 Sabah ıcın 09 00 Barok muzık 09 30 Hafıf Batı müzığı 10 00 Turk yorumcular' 10 45 Ceşitlı sololar 22.30 HABERLER HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ &RT A RTT HF.DEFE ULASABILJRIZ. 1100 12 00 12 30 13 00 14 30 15 00 1600 1700 18 00 öğleye doğru Caz müzığı Pıyano sololan Konser saatı Hafıf Batı muzığı Gunun konserı Muzık dun\asından Sızler ıcm muzık Dünden bugune 18 30 19 00 20 00 21 30 22 00 22 30 23 00 24 00 01 00 Turk sanat muzığl Anılann muzığı IDSO konserı Ceşıtlı muzık Kücuk konser Caz dunyası Gecenın getırdıkleri Gece ve müzık Program ve kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog