Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 EKD1 1978 B E Ş İstanbul'da 1,5 ayda soî örgütlerle ilgili olduğu öne sürülen 14 kişi tutuklandı btanbul Haber Servisi Oirnna ve |andarma erlerınl kur şunlama olayıyla ılışkılı oldukIstanbul Emnıyet Mudurlüğü ları belırtılen Sinan Celik, Ham Siyasî Şube Mudurluğu taraza Aytekin, Yunus Pehlivan ve fından dün yapılan açıklamada, son 1,5 ay ıcınde sol or Ergul Alkılıç tutuklanmış, aynı soruşturma sırasında gozaltma gutlerle ılgılı olorak yopılan alınan Aydın Işçımen, Oktay operasyonlar sonunda yokalaYaşar, Ozer Zekı, Pertev Yılnan 25 kışıden 14'unun tutukmaz ve Mehmet Alı Ocak ıse landıkları bıldırilmıştır. Sanık Savcılıkça serbest bırakılmışların bır bolumunun, yasa dışı tır. Turkıye Halk Kurtuluş Ordusu aalı orgutle ılışkılı olduklarını • Sışlı'den bındıkleri 25 AP 6öyledıklerı llerı sürülmuştur. 510 plâkalı otomobılı Maslak Siyasî Şubeden yapılan acevresınde sılâh zoruyla gasp cıklamada, 8'ı sıyası, 11 de ettıkten sonra yakalandıkları siyasî görünumlü âdı olay hak bıldırılen ve THKO yandaşı olkında şu bılgıler verılmıştır duklarını soyledıklerı ıddıa edı• SıVö*ılı soygun suçundan lerı sanıklardan Mevlut Koya, tutuklu bulunan MehTiet Fatıh Selçuk Avcı ve Servet Taşkın öktülmüş'un, Cerrahpaşa Hastutuklanmışlardır Olayla ılgıtonesıne muayene edılmek ülı olarak ycpılan operasyon!a r zere getırıldığl sırada yopılan sonunda Bulent Ergüven. Mesllahlı baskınla Öktulmüş'ü ka tın Aras ve Yusuf Gulec'm goz altına alındıkları ve sorgularına devam edıldığı acıklanm ştır Her ıkı olayla ılgılı o'arak yakalanan sanıklann bazılarının uzerlerınde sılâhlar bulunduğu da bıldırilmıştır • Gultepe Yah/a Kemal cad desınae durumundan kuşkuıa nılarak gozaltma ahnan Mahır Con'un uzerınde de ıkı tabanca bulundugu ve sanıgın Dejrımcı Yol fraksıyonuno baglı oldugunu beltrttıgı ve tutuklan dıgı bıldırilmıştır • Turkıye Halk Kurtutuş Ordusu eğıhmınde clduğu one surulen Beyza KUCUK un de Sılıvrı de uzerınde bır tabancayla yakalandıgı acıklanmıştır • Kartal Cevızlı Ulkucu Iscıier Derneğı Bas^anı Kemalet tın Guclu'nun oldurulmesıyıe Ilgılı gorulen Mahmut Karabulut, Ahmet Dıkenlıtel ve Abdurrahman Ozmen'ın yakalandıkıarı, Mahmut Korabulut'un tutuklandıgı belırtılmıştır 9 Tu'kıye Iş Bankası Zıver be/ Şubesını sılâhla basarak 45 bın lıra gaspettığı ılerı surulen İlhan İlyos Kazancı'nın yakalanarak tutuklandıgı bıldırılmıştır • Ülkucü Mehmet Pehlıvan'ı oldurnekten sanık olarak arondığı bıld rılen ve TIKKO u/esı oldugunu soyledığ' belır tılen Hoydar Soylemez'ın de jzerınde bır tabanra ıle yakalandıgı ve tutuklandığı acıklan mıştır • Gultepe'de meydana gelen sıyası oloylarla ılg'lı operasyonlar sonunda Suleyman Erdoğan, Huseyin Gungor ve Huseyın Ekicl'nın uzerlerınde sılâ'ilarla yakalandıkları ve tutuk landıkları sonıkların Halkın Yolu fraksıyonuna bağ'ı olduk larını bıldırdıklerı one surulmuş tur. • Turkıye Halk Kurtuluş Ordusu Guclendırme Timlerı (Par t'zanlar) ımzasıylo babası Hay rettın Ağaoğlu'na tehdıt mektubu gondererek 800 bın l.ra ısteyen Ernur Yavuz Ağaoğlu nun ve kendıs ne yaraım ett ğı bıldırılen arkadaşı Ferıt Gunel' ın tutuklandıkları belırtılmıştır Siyasî Polısten yapılan acıklcmada o'aylorla ılg lı soruştt. r ma!arın değışık boyut'arda genışletıldığı ve bır dızı olayin sorunlularının da arandıkları bıldırılmıştır. Tanyel ve 18 arkadaşı "Toplu silahlanmak,,tan yargılanacak İZMİR TARİŞ eskl Genel Muduru Aydın Tanyel. lle 18 arkadaşı, Izmır Ikınci Ağır Ceza Mahkemesı'nde «Suç Işlemek Içln cemıyet kurmok, top lu şekilde sllahlanarak ceblr v* şiddet gostermek» suclarından tutuksuz yargılanocaklordır. 10 kasım cuma günu mc+ıkeme huzuruna cıkacak TARIŞ eskl Genel Müduru ve arkadoşlan lcin Savcı, Türk Cezo bulunamamıştır Yargılanacok Kanunu'nun 54/1, 312/1 2 mad sanıklor şunlardır delerl gereğınce üc aydan bır Aydın Tanyel (TARIŞ eskl yıla kadar hapıs cezası ıste Genel Muduru), Avni Öncel, mektedır Iddıaya gore sanıkMehmet Tank Haşım Başol, lar, calıştıkları TARIŞ işletme Seyfı Gol Adem Doğan Ralerınde kendı sağ goruşlerın mazan Doğan, Mustafa Gucde olmayan d'ğer ışçıler uze luturk Dursun Şımşek, Hanetı rınde ceşıtlı yollarla baskı kur Bot. Huseyın Elmas, Soner rpak Istemış, bu amacla bazı Ayanlar, Celal Barut Nurcan k'şıler dışındakılerı tehdıt et Sengüder, Aysel Arot Erkan mışlerdır Sanıklonn bır kısFilız Samı Barhan, Huseyın mı türn aramalaro rağmen Erdal. (a a ) Cumhurlyet Haber Merkezl Hakkında gıyabı tutuklama kararı bulunan Ulku Ocakları Adana Şubesl eski Boşkanı Mahmut Ikıyek, Mersın'de cıfte tabanca ıle yakalanmıştır Uze rınde bın Fransız. d.ğerı Ispanyol yapısı 7 65 capında ıkı ta banca ve üc şonorle yakolanan ikıyek ın Ulkucu Genclık Dernegı Mersın ŞuDesıne kayıtlı ol duğu ve sılah kacakcılığı nedenıyle Ankara 2 Aslıye Ceza Mahkemesınce hakkında gıyabı tutuklamo kararı verılmış olduğu bıldırilmıştır ADANA, Zı/aoaşa Buivarmdakı MHP II bınası n dan ç.kan sılahlı ıkı k.şt. Guney Sanayı Fabrıkasında calışan ışcı Abdurrahman Gu''u ağır bıcımde yara'amışlaraır Adana Emnıyet Muduru Yılmoz Capın, dun snat 16 30 sıra'arında meydana ge'en olayla ıl gıli olarak bılgı verırken MHP b nasndan cıkon ıkı k ş.den Bohtıyar Acor ın tobancasıylo ışcı Abdjrrahrran Gul u cg'r yaraladıktan sonra guvenlık kuvvetlenne de ateş actıgını, ancak yakalandığını bndırmıştır Copırı, sanığın uzemde 7 65 çap'nda Cekoslavak yapısı tabarca ıle 38 mermı ele gecırıldığmı soylemıştır Sanığın yanındakı arkadaşının adının Dervış olduğunjn sopton dığını bıldıren Adana Emnı/et Muduru, soruşturmanın surdurulduğunu ıfade etm.şt r GELİBOLU Ulkucu komandolar oncekı gun okuldan cıkan (ıse ogrencılerıne sald.rmış Koroy Bıleck adlı bır lıse mezunu Vatan Balık adlı ulkucu tarafından bıcaKla yaralanmjştır Gorgü tan>klorı okul Muduru Yılnıaz Oktoykaan'ın bazı kız oğrencılerı saldırganlara gostenp cAnarşiyi cıkartan bunlardır» dedığını one surmuş'erd r Ola>la tiaılı olorak «Reis» dıye tanınan Reşot Palamur vaAO'onmştır ISTANBUL Uskudar Kız Sa nat Okulu oğrencısı 21 yoşın Adana'da MHP İl binasından çıktığı bildirilen 2 kişi bir işçiyi yaraladı, kaçarken de polislere ateş açtı dakı Ulvıye llgaz Ovan 'n Fındiıszade Iş Bcnkası onunde nobetcı komando landarma erınden yard.m ıstemesı ıandarmanın da hava\a uyarı ateşı acması, yorede neyecan yarat mışt r Jandarmayo Orman Foku'tesı ogrencısı Mehmet Kınacı yı goslerıp «Elındekı paketın icınde tabanco var Dıkkat benı vurocak» dı/3 bagıron genc kız N'ehmet Kınacı nın Elâzıgiı olup Antalya ogrencı yurdunda koldığını soylemıştır Jandarmanın ates etmesı uzerıne banka soygunu oldugu sanılrrış, bunun uzerıne polıs ekıple r ı alarma gecnıştır Olaydan sonra londorma komandolarının namluya mermı surulmuş durumda, parmağı tetıkte nöbet tuttuklan cVur emrl» aldıkları ogrerttlmıştır • Kocamustafapaşa'dakl A n vm Kultur Derneğıne 9 oğustosta acılan yavlım oteşı sonucu boynundan varalanan ve oncekı gun hostonede olen Ferruh Atcol'un cenozs torenı nedenı/le dun bırcck l'ser'e öğrencıler derse gırmemış. ıkı bın kodor oârencı cenaze torenıne katılmı=tır Bazı gruplorın oğrenclerı zorla yuruyu$e göturduKle nnın polıse bıldırılmesı uzerıne yapılon ODerasyonlarda bın sılahlı 13 kışı yokolanmıştır. Pertevnıyal l.ısesır den 100 kışlI k bır g'up da cenaze lorenne k"t li'ken ^tekı oqrenc ler c'erslere devam etmıştır Yedıkule L sesıne ge'en oır grubun ogrencılerı cenaze torenıne goturdugu ıhbarı uzerıne oktJo gelen polıs ekıpferı buradan bır kışıyı yakalamıştır Polıs ek'plerı a/rıca Kocamustafapaşc Lısesıne gelırken kacmaya bcş lo\m ıkı kısıyı daho SOTO yako crrışlor ve bırının uzennöe tcconca cıkmıştır Polıs d j " j r r j şuphelı gorulen bın kı^ 6 oçı.encıyı de gozaltma almıst r C'Liida yapılan aramada «Lıseyı boîaltmoklo gorevlı» oncak lıser.ın oğrencısı olmayan 4 kışı tJaha yakolanmıştır • Ulkucu Genclık Dernegı Genel Başkan Yardmcısı Abdullah Catlı ulkucu gençlığın ıftıra altında tutulduğunu savunarak ulkuculerın Turk polısıne yardımcı olmak azmınde bulundbkla r ını belırtmıştır • TSIP Başkanlık Kurulu üyesı Aydoğan Gezer Vatan Par tısın n polıs tarafından aranmasını kınamış ve «Faşıst MHP dururken, soldakı bır partinm hedeflenmesınln, demokrası acuından «ndise verıcı oldugunu» so/lemıştır 9 Capa Kasgcrlı Mahmutpa şa sokakta devrımcı oğrencı Alı Ekber Pektaş'a Ozer adında bır komando yoylım ateşı ocmış ve olay yennden kocm,ştır Saldırıya uğrayan Iktısa» Fakultesı oğrencısi Pektaş sald'rgam tanıdığını, Şehremını üsesındekı komandoların elebasısı Ozer adlı bırısı oldugunu soylemıştır. • Kadıkoy Ortaokulu onünde oğrencılerın gırış cıkışına e^gel olan grup. polıse bıldırılmış olay yerıne gelen ekıpler durumlarını şupheiı gorduklerı 2 kışıyı havaya ateş ederek yakalamıştır • Ak'ncılar Bırlığı Şışlı Şubes' bınasına patloyıcı madde atı'mıştır • Istanbul Unıversıtesı Jeo fıziK Enstıtusu oğrencılerı okulclcl ı antı deTokratık uygalama'an protesto ıcın dun ••ierslere gırmemışlerdır İZMİR Ege Unıversıtesı Inşoat Fcku tesı oğretım uye ve asıstanlcrı makına muhendısı olrasıno karşm Inşaat Fokdltcsı nde gorevlerdırılen MHP eğ lımlı bır doçentın gorevden alınması ıcın Dekanlığa basvurmuşlardır Ogretım uyesı ve as stanlar başvuruîarındo bu docentlerın hıc bır gorev olmamasına karşın sadece bordro ımzaloyıp maoş aldığnı, 'um pcrasol haklardan yarorlandınldığını belırtmışlerdır. ANKARA Maltepe'de sağ gruba mensup oğrencılerın Yu'tsever Devrımcı Genclık Or gutu bınosı onunde ateş acmo ları sonucu cıkan cajşma Mustafa Kemal Paşa Bulvarı nı bır anda karıştırmış ancak yo rotonan olmamıştır. ARTVIN CHP II Boşkanı Ayhon Agaoğlu no aıt bır benzın ıstas^onuna dun gece pat Iavıcı modde atılmıştır Borcka Hopa yolu uzerınde buluran ıstosyor.da meydaca gelen pot anada olen ya da yaralancn olmamıştır. Haftanın Filmleri YALÇIN BASARAN FİLM İŞLETMECİLİĞI katıçuk sanayii ve ticaret a.ş 'den rekor ANKARA KATLİAMININ 2 SANIĞI YAKALANDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bortceîı«vier de 9 eKim gunu TIP lı 7 gencın kurşuno dızılmesı olayına karışmakla sucla nan Alaattın Bahodır ve Erol Topcu adlı ıkı k şı yakalanarak gozaltıno oUnmı^'ır Yakalanan ıkı sanığın ulkucu olauğ'j. bunlardon katlıamlo ılgılı gertış bılgller alınabıleceğı og renılmı$tır Kotlıamdon oğır yorolı olarak kurtulan, ancak oncekı gun Hacettepe Hastanesınde olen Seroar Alten'ın cenazesı dun Ankara Valılığınce Karşıyaka Mezarlığ'ndan koldırılmak lîten mış, cenaze namazının Molte pe Comıı'nde kılınmasıno ı?ın verılmemıştır TIP Genel Başka nı Behıce Boran, «Blr cenazenın rstenildlği yerden kaldırılması ozgurluğu yoksa, bu mern lekette hangı ozgurlukten bah »odılebilin oernıştır. Dun sabah erkon saatlerde, buyuk bır kolabolık Moltepe Ca mıı nde toplanmış ve Serdar Al ten ın tabutunun getırılmesıni beklemıştır Ancak, cenaze, sahıplerıne verılmemış, bıldırıldığıne gore, cenazenın kcldırılması bugune kalmıştır. Cenaze torenı ıcın. Moltepe Camıında beklıyen TIP Genel Başkanı Be hıce Boran, cenazenın verılmeyıp ertelenmesı uzerıne gazetecılere şunları soylemıştır: nu yapıyoruz Yarın öğle nomo 2i zamonındo ym» burodo oh3cagız » Karşıycka Mezarlıgının morgunda Serdar Alten'ın tabutu başında TIP lılerın ve Serdar Alten ın yakınlorının nobet tuttuklan bıldırilmıştır TEPKILER Alten ın olumu uzerıne ceşıtlı kuruluşlar bıldırıler yay.nlamışlor ve faşıst terorun koynağının son gunlerde basmdo yayınlanan fotoğraflarla da ıylce ortaya çıktığını vurgulayarak, bu clnoyet merkezlerının yoked'lmesını ıstemışlerdır. 2 KİŞİ YAKALANDI Öte vandan, gozaltıno oiman Alaattın Bahadır ıle Erol Topcu nun onceki gun olen Serdor Alten'ın olınon ıfodelerl so nucu yakaiandığı ılerl süfulmektedır. DUYURU Sirket merkezimiz Pendik Dolayoba'daki fabrika binamıza tasınmıstır Adres : Dolayoba Sanayi Bölgesi PENDİK İSTAPÜBUL. Tel : 5411B85419OO İRTİBAT ve SATIŞ BÜROSU İMÇ çarşısı 2/A blok 25O4 Unkapanı İSTANBUL Tel : 2 6 31 3 4 TYS, DİSK'in oluşturacağı «Demokratik Platforma» katılacak Alaın Delon ARANAN HEDEF RENKLİ FRANSIZCA Yönetmen: GEORGE LAUTNER | | | | | Harbiye KONAK Beyoğlu DUNYA Beyazıt MARMARA Aksaray YILDIZ Bakırköy SİNEMA 74 Tel: 48 2606 Tel: 4993 61 60 Tel: 22 38 37 Tel: 2111 44 Tel: 72 04 rekor lastik fabrikası koll. şt.'nin DUYURUSU Şirket merkezimiz İfVlÇ carşısı A blok 25O4 EMEK SİNEMASI Mahşerin Dölü 3. HAFTA Kırk Dougtos Agostıno Belll Sımon Ward Searslar: 12 2 15 4 3C 6 45 915 Tel: 44 84 39 .(Hangı Ajans 21) 13344 Unkapanı İSTAFVJBUL adresine t a s ı n m ı s t ı r Tel 313a 977/649 Davacı Raşıt Unduz vek.lı tarafından davalı Reyhan Ata (Teknık Iş Cılahanesı Ihlamur Yolu Lofca Palas altı Topağacı Istanbul) adresınde mukım davalının aleyhıne ocıian 74 000 TL rraddı ve 20 000 TL manevı olmok uzere 94 000 lıra tazmınat davasının yapılan duruşmasında Davalının yukarıda yazılı adresıne gönderılen dova İSTANBUL ASLIYE IKİNCİ TİCA RET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN arzuhalı ve davetıyenın bılateblığ lade edılmesi üzerına emn'vet tchkıkatında adresının mecrıu! kaldığı aniaşıldığından dava arzuhalı ve dovetıyenın ılanen teblığme ve duruşmanın 4 12 1978 saat 14,30 bırakılmasıno karar verılrnştır. Karar gereğınce dava ar2uhalı ve dovetıyenın Ilanen teblığı Keyfıyet ılanen teblığ olunur 16 10 1973 Turkıye Yazorlor Sendlkası (TYS) tarafından dun yayınlanan bıldınde DlSK'ın son olay lar karşısında otekı sendıka, parti, dernek ve meslek orBORAN'IN SÖZLERİ gutlerıyle bırlıkte oiuşturacatUzulerek WWıreyım M, s«vgı «Oemokratlk Platfonnıa yo gilı arkadaşımız Serdar Alten' nelık çalışmalarına TYS'nın da ın cenazesınin kaldırılması yakatıiacağı acıklanmıştır. rına erteiendı. Nedenı, resmi TYS'nın bıldırıs nde, bu komakamların cenazeyı teslim et nuda DISK'e, 2. Başkan Şuk. memeleri, cenaze namazının ran Kurdakul ve Genel SekreKarşıyaka Camn'nde kılınp oter Adnan özyalçıner imzalaradon kaldırılması konusunda, rı ıle mektup gonderıidıği va ısrar etmeleridır Cenaze sahımektupta TYS'nın üstune dubı. Serdar'ın babası ıse oglusen butun gorevlerı yüklenmenun cenozesının Maltepe Caye, yapılacak toplantı ve gömıi'nden kaldırılmasını ıstemek te, bunda ısrar etmektedır. Bu ruşmelsre katılmaya hazır olduğunun bıldınldığı belırtılmış onun hakkıdır. Once Ankara Va tır (a a ) lısı, ızln vermedıgı gerekçesıy le cenazenın Maltepe Camııne goturulmesını yasakladılar. So Sorunlarına çözüm runu daha ust makamlara oksettırdık Devlet Bakanı ve Baş isteyen Ön lisans bakan yardımcısı Sayın Orhan Eyuboğlu ı l e uç, Ozel Kalem öğrencileri ölüm Muduruyle de bır kaç kez teorucuna başladı lefon konuşması yapıldı Once, vakıt darlığından gereklı guven İstanbul Haber Servisi lık tedbirlerı alınamadığı yasak TUMÖD TUMAS ve GFKD. İ3lama nedenı olarak gosterildı. tanbul Unıversıtesı Fen Faku!Sonra, hukumet kararından soz tesı ön lisans oğrencılerı ıle edıldı. Hukumet kararlarınır ılgılı olarak ortak bır açıklama Resmı Gazetede ılanı gerektıgı yapmışlar, oğrenc lenn sorun hatırlatılınca, Içışlerı Bakanlıgılarına ıvedı cozüm ıstem.şlernın ilke kararından soz edıld dır Bır cenazenın namazının hangı Ortak acıklamada şöyle d«carnıde kıiınacagının bır ılke n ImeKtedır konusu olamıyacagı soylenıncOn lısons kaldırılmalı, 1 0 . ce, konu arada kesildı. Fen FoKj.tesı oğrencılerının sorunlamın kısa vodede coBır baba, oglunun cenaze na zumu ıcın on lısanstan 3 dermazını ıstedıgı camıde kıldırto sı olan oğrencılerın lısansa mıyorsa bu engellenıyor, yagecmelerını sağlayacak yonet saklanıyorsa hukumet başkanı mei k değ'şıkl.ğı bır on once nın savunduğu hukuk devletı, yapılmalıdır» denılrmştır. demokrotık ozguriukler, hakco duzenln anlamı nedır, bır anÖLUM ORUCU lamı kalır mı bunların? Biz, hu Fen Fakultesı on lisans öğtcuk devletı kuraiları ıcınde de rencılerındei uc kışı de dun mokratık hak ve ozgurlukienmı Istanbul Unıversıtesı Rektorze sahıp çıkarak savunuyoruz, luk b nası oncnde olüm orucu sonuna kadar savunacagız da. na başlamışlar, haklarının vo Aııayasai hak ve ozgurlukler. rıimes'n' ıstemışlerd'r Ön lısons bız yurttaslar tarafından sahıp n ezunlarının sokağa atıldığ'ını çıkılıp savunulurso ancak yabıldıren oğrencıler olayı kınoşamo geçer, gerçeklesır. Biz bu mışlardır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog