Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURtYET 19 EKİM 1978 Politika ve ötesi.. Biraz Dayanın Mehmed KEMAL Genel Başkonı ne zaman CHP ye bıraz fazla yuklense partlnm genel sefcreterı hemen Demlrel aıleslnın yolsuzluklara adı karışonlarını anımsatıyor Saldırı bittıgınde yolsuzluklor unutuluyor Meclislerde coğunluk saglondıaında bu yolsuzlukların ele alınması unutuluyor Zaten boyie durumlarda AP Genel Başkanı do CHP'ye catmayı tovsotıyor Turkıye de ekonomık kamplar arasında olsun, sıyaaal partıler arasında olsun cıddı bır hesaplaşmaya gıdılmemiştır Hesaplaşmanın hep sozu edılmiş, sonra unutulmuştur Cunku boyle bir hesaploşma kişılerle degil, sistemle llgılıdır Bılırler kı, boyle bır hesaplaşmayo gidildıginde sıstemln puf noktaları ortaya cıkacok slstemln deglstırılmesl zorunluğu doğacaktır Boyle bır hetaplosma kapitalizmın kapitalızmle hesap'aşması olmayacaktır Boyle bır hesaplaşmo sınemalarda, televizyon fılmlerinde dohı yopıiamad'ğmo gore yoşamın içınde nasıl yapılır'' Yolsuzluklorlo ugroşan Zengın ve Yoksul filminin başı ceken ortıstı Rudy tam haklıhgını ıspatlorken Falconettı tarafından nasıl olduruldu' Bır haklılıga fllmde dayanamozlarken hayotta doyanabılırler ml? işte AP Genel Boşkanhgına Kamran Inan adaylıgını koydu kozanacck mı"' Sanmıyorum Parti orgutunun 67 II başkanının bir kısmını Demlrel hem kendl siyasetıne, hem de her bırıslne bırer acentalık vererek kendı ekonomisıne karıstırmıştır Bunların gudumundekl delegeier Kâmron Inan'o oy verlrler de başkan yaparlor mı'> Blr duçtur Kcmran Inon ın her konqrede kendlnı ortoya koyarok duşledigi Baskan adayı blr gerceğe parmok basıyor tCHP nın bugunkü yonetımı AP'nın bugunku yonetımını kendı cıkonna uyqıın bulu\or > Doğrudur soyled'kleri Sadece CHP yönetıml, AP nln bugünku yönetlmlnl kendl cıkorına uygun bulmuyor bozt sermoye cevrelerl de AP'nin bugunku vonetlmınl kendl cıkorlarıno uygun buluyorlar Ona bir ders vermek icın onu ıktıdardan duşurduler ılerde gene a"an»olarını bu yonetımle soglayacaklor Me'p Fcevlt yönetıml biroz taze paro bulsun, Amerika ıle ılıskılerimizl onların ozledikleri duzene sok 8un uslerı ocsm bıürler yapocoklorını Kedınin foreyle oynad'gı gıbı IVtıdarlor Ile oynarlar CHP'nın bırmcl hescbı ik' doro iylce oturabılmektlr Fktidara iyice oturabılmek lcin de her turlü odunu vermeye baslamıştır Bır yonetlm odun vermeye başladı mı, ordı kesilmez durmodon ısterler Ama CHP yönetımi Iktldara İyice oturduktan sonro odun vermeyt keseceğtnl sanmaktadır Sonkı onu gozleyen gucler bunu gormuyortar mı' Onlar da hesoplorını şımdı aldıkları odun sonro kısılmcsı tosorlonon odun ustüne kuruyorlor Sırası geldığlnde tAI atını ver tımarımı » dıyeceklerdir O gun henuz qeimedl O gunu klm getırecektfr' Belll degıl daha ortada .. Sanayı Odcsı Boskanı gecen gun konuştu Sermaye Cevrelerl de sıyosı parlıler de CHP nın ıcındeki muholeiet de aydın ceveler de durumu goruyorlar Kamron inan o qore «Daha oncekı hukuTietlerın reddettığı bır karon şımdı ooho agır şortlorio bu hukumei kabul et mıştır • Dahası var «Istıkial Savaşmdon once yaboncı ların bıze kabul ettırmeye calıştıfjı agır şartları ABD şımdı susleverek kabui ettırmeve calışmoktodır » Bır tek yol var Bu kosullor rneclıslprden gecirilmelldlr Eger oradan gecebılirse o zaman her şey anlasılır Eğer gecirılcmezse Carter yonelım'nın blzl yıllardır Senoto ve Temsılcıler Meclısl oyalomosı glbi Ecevi! yonettml de fNe vopalım rneclı<='er kabul etmedn der agır baskılardon sryrılobılır Turkıye dısordo Amerika'ya, lcerde Ecevit yönetımi glderse Oemırel fosızmtnin gelmestne muhtac hale sokulmuştur Ikı ucu do pıslenmis bır deqnekle oynonıyor bu oyun Onun ıcın aşağı tukursen sakal, yukarı tukursen bıyık oluycr Oyun bır cumleyie ozetlenecektlr «Demırel ın kopatt'klorını Ecevit actı » Az d»gıl bir adcmı yer bıtırir Yıllardır uygulanon ekonomı polıtikosının yansımosıdır bu s ya«et Vaıolan bu s'stemı bu sıyaset oluşturdu An'asıidı ki ekonomik yapıyı degiştıremedıkce bu Siyasetı d» değiştıremeyeceğlz Baksanıza adarn »B doha secımlerde 280'le gelece<5'm> diye kendi mısyonuna pompa basıyor Gelemez ama gelirım dıye musterl kızıştırarak kent kent doloşıyor ya ono bak>n< Bereket yalancıkton da olsa ekonomık yopıya neşter vurmoyo koîkışmıyoı Blr de onu denese zoten d.b nden doruğuna kadar rohatsız olan toplum kesım'erlnı ardına takar da gider CHP'nin dısında guclu blr sol partı yok kl perde gerislndeki doğruiarı soyleye gelsln1 Sol solcu gevezellglyle kendı enciklerin) boğan kedlye benzıyor Her gun yenl doğamn birl vitıyor B'r uîke dusunun kı her önune gelen yonetımin başındakılere akıl satmaktodır hem de bedavo Ounyonın her yermde akıl paraylo satılır bizde ise bedovodır Sermayecısl polltıkacısı sendıkacısı unıverslte kesimi, klml dusunurssnız yonetıme verdıgı akıldır Kımse de omuz verıp yardım etmıyor Bır ulkede yonetım bu duruma dustu rru artık ceklver kuyruğunu iflah etmez Gormuyor musunuz Amerika do bızımküere öykunerek ttaze DCO» yprtne akıl vcmeye boşladı Oyle bır yere geldık kı bunalım sıyosal olmaktan coktan cıkfı re,ım bunal mı halıne donustu Mıncıkladıkca re|ım buna'ımı buyuyecektır Oyle bır cizgıye erlşecek ki bırı gıdıp otekı gelecektir Halö Ecevit Oemırel, Erbakan Turkes dıye oyalonanlar bılmıyorum gidısı goruyorlar m ı ' Gorduklerını sonmıyorum gonul eglıyorlor Şukredın kı ı N " oluyorsunuz be1 s dıye kukreyecek bır ses yck1 Boyle bir ses gok kubbeyl cınlattıgı gun ortada qonul eo'everlP' n her bın kacacak bırer delık ararlar. Bunlor sımdıfık bırbırlerinın öksurügu Ile geclnlyorlor. Cesaretieri oksuruk aı.cindedır 8unlar sıkıyı görmediler Bır gorselor sız o zaman bakın toza dumana1 Sol Ecev» donemınde blroz rahat edip blraz duçünce soylempye basîodı Baksanıza alışmışlar buncağızına bı'e dnyoromıyorlor' Bırczcık do sız dayanın ne olur1 ABOULGANBAZ Î... YAWı 8ı'R.yAMDA teH0Wl MÛREL, Üt ... 8lLWHı v&fAMİ N/PCÎFEMI DE VAPTiuiM VAllLıP^. B M fiASTİANTlYA ÖLM^EY 0£4ÎL \ DOSTOyEVSK. Şı'LF Ünal: AET ile ilişkilerin dondurulması endise verici istanbul Haber Sarvısi tls tonbul Ihracotçılor Birltğl* Baş kanı Yoçar Unal, hukumetın, ALT ıle ılışkılerı 5 yıl surelı o larak dondurma karannı enr1!şe ıle karşıladıkiannı soylemış tır Unal, ıhracatcılarm sorunla n u'zerıne duzenledıği toplanf aa cktıdarın bu kararının, AET ıle bcgların tamamen kesılme sı egnımını toşıdığını savunmuş ve «AET yerine COMECON'a yonelınmesi cıddi bir slya«i ter cıhtır» demıştır Unal AET ıle Turkıye arasın da bu cok cıddı sorun bulunouğunu ancak bunlonn 5 yıllık bır dcndvrma karan le cozumlenerneyeceğını one surerek «Bu sorunlann arasında Ta rım tavızlen sorunu, Iççılerımı zın serbfst dolaşımını ılgılendıren aksayan sorunlar bulunmoktadır» şaklınde konuşmuşîur B rlık Başkanı Una1 ruk^mp tın AET ıle ılışkılennı dondurmo yer ^e nıhaı h^Jef olarak «AET ıle tam entegrasyona gıtneyı stcmesinı» ıstemıstır Unal ciovız dar bogazının a şılcmadıgını ve ^atırımların durdugunu üretımin ıs« duştu ğune yer vererek, şoyle konuş rrıuşt"r «Karma Ekonomi ilkesındekl denge Ozel Sektor aleyhıne d« vomlı oiarok bozulmoktadır IMF e verllen oduniere ragmen batı karar mercılerınde Turkıye ıcm duyulan tereddutler hala aidcrılememıştir Fkonomik dertlerımlzın caresl oiarok gor dugumuz ıhracat durumunu tet kık ettlğımızde, devamlı ve P« rıyodık şekilde yapılon devaluasyonlara ragmen ıhracatımızın gelıştınlemedigi gorulmektedır» Türkİş'te bazı başkanlar toplumsal anlaşma ve DİSK ile ilişkileri onaylarken bazıları eleştirdi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turk Iş Yonet m Kurulu dun de calışrralarına devam etmış, Yurutme Kurulu raporu uzerınde soz alan bazı send ka başkanlorı Toplumsal Anlaşma ve DiSK le ılısMİer konusunda Ge nel Başkan HaUI Tunc un tutumunu eleşt rmışlerdır Ycnet m Kurulunun dunkü cal sma ar rda hukumet'e Turk Iş arosında ımzaianan «top lumsal sozleşme» ıle DİSK le Anorşı ve terorızme karşı ışbır lığı gınşimlerı ağırlık noktasını oluşturmuştur Bazı sendıka başkanları, bu arada Harp Iş Başkanı Kenan Durukan ıle Yol Iş Federaşyonu Genel Başkanı Mısırlıoğlu, her ıkı ko nuda do Tunc un tutumunun \er nde ve doğru olduğunu belır tırken Lıkat Iş Sendıkası Genel Başkanı Ahmet Kurt Tes Iş Sendıkası Genel Baş kanı Orhan Ercelık. Dok Gemı Iş Sendıkası Başkanı Aslan Sıv rı her ıkı olaya da karşı cıkmış ve DlSK'le hıcbır şekilde ışbırlıği yapılmamasını sovunmuş ardır Bazı u/eler de karşı olmamaklo bırlıkte toplumşal sozleşmen n yönetım kuru lundan gecmeden ımzalanmas nı eleştırm ş ve Genel Başkan Tunc'u kınamışlardır Yonetım Kurulu bugun de cclışmalanna devam edecek ve Genel Başkan Tunç ıle Yürutme Kurulu uyelen eleştırılerı cevaplayacaklardır Bu oroda, buyuk kongrenın de tarıhının saptanması beklenmektedır. Hisse Senedi ve Tahvil İlanları • AYDIN Teksr» • SARKUYSAN SATILIK KIYMETLER Elektrik kısıtlamasının kaldırılacağı tarih belli değil Turkıye Elektrik Kurumunun istemı uzerıne IETT Genel Mü durluqunce Istanbul da başlatılan ve 18 30 22 saatlerı aras nda kademelı clarak gerçekIsştirılen gece K'Sintılannın ne zomon sona erdınleceği konu sunda kesın bır *arih söylene memekteriır Konuyla ılgıli o^rak bılgılefine vaşvurduğurruz IETT Genel Mudur'ugu YUK Tevzı Müdurluqu ılgılıleri, TEK'ın soot tam 18 sıra'arında Kesınti Iste aıg nı gunduzden rerhangı b r talepte bjlunulmadığından ke sıntı programının abonelere duyurulamadığını bu djrumda ne yapacaklarını şoşırdıklannı soylemışlerd r GAYRİMENKUL SATIŞI Istanbul 10/ncuİcra Memurluğundan Dosya No 1978/32 Patıh Ibrahım Cavuş mahallesi Ibrah m Covuş so kağında kâın 371 pafta, 1481 ada 6 parsol soyılı 73 60 M2 sahalı arsanın 2'ncl kat 4 no lu meskenme aıt ırtıfaklı 60/270 hıssesı 2'ncl derece ıpotek sebebı Ile satılorak paraya cevrılecektır imar durumu 1/4/1978 tanh ve 4445 sayılı ımar durumundan Bu par8elın 10/7/1968 torıhlnde tasdıkll, 1/500 ölceklı, Mıllet caddesı ımar planına taDi olarak. iskân sahasında, 40 rakımdo, onden imar ıstıkametine çekılerek 12 50 metre bına yukseklığınde. krokıde cıztlı olduğu kadar bına derinlıgınde, bıtışık nızamda inşaota müsaıt olduğu ve bu yerde ayrıca çott katı yapılamjyacağı anlaşılmıştır Tetkikat Şehremıni'nde Zaray meydanı coddeslnln ilerslndeki soldan BTfen Ibrahim Cavuş sokağında ıterlde ve sotdo bulunan parset uzermde 40 kapı no lu 1 bodrum 4 katlı yenı zır apartman bulunmaktadır Konu olan daıre bu aportmanın zemın katında 15 16 bosamak merdıvenle cıkılan 2'ncl katta 4 no lu daıredır Burası bir koridor tle önde bir odo, gerıye doğru glden bır korıdorun sağında bır mutfak, yanında termosıfonlu lâvabolu bır banyotuvalet, arkada bolkonlu ikl odadan ıborettir Blnada elektnk, şu tesısatı mevcut olup, henuz ıskân alınmadığı anloşılmıştır Kıymetl Bllırkışı tarafından 2'ncı kat 4 no lu kat Irtıfaklı mesken tamomma 350 000 TL kıymet takdir edılmıştır Ilk acık arttırması 21/11/1978 Satı gunu şoat 14'den 14 30 a kadar Istanbul Sultanahmet te Adlıye Sorayında 10'uncu lcra Memurluğunda yapılacaktır Arttırmo şartnamesl herkesin gorebılmesı ıcın 9/11/1978 torıhınden itıbaren memurıyetımızde acı< bulundurulacaktır Ilk acık orttırmaHa teklif edılen bedeı muhammen kıymetın % 75'lni ve varsa ruchonlı alacaklıların bu gayrımenkul ıle temin edılmiş alacaklan mecmuunu aşmadığı takdırde en cok arttıranın taahhudu baki kalmok uzere arttırma on gün da'ıa uzatılarak oruncu 1/12/1978 Cuma gunü aynı saatlerde ve aynı yerde yapılacak Ikincı arttırmoda en cok arttırano ıhale edılecektır Goyrimenkul kendısıne ihole olunan kımse venlen mehll ıcnde ıhale bedelını vermezse namma yapılan ıhale fesh'olunarak 11K nun 133 maddes hukmü tatbik olunur Ikl ıhale arasındakl fark ve gecen gunlenn % 10'don hesaplanacak faız ve dlğer zararlar ayrıca hukme ha cet kalmaksızın alıcıdan tahsıl olunur Ipotek sahlbi oiacaklılarla diğer ılgılllerin ve ırtıfak hakkı sahıplennin haklarını. faız ve masrafa dair olan ıddıalarını dayanağı belgelerle 15 gun lcinde lcra daıresme bıldırmelerı icap eder Aksi halde hakları tapu sıcili M sabit olmae dıkca satış bedelınln paylaşmasından harıc kalırlar Tolep edıldığl ve ikl lırolık posto pulu gonderildiğınde şartnamenin blr orneğı gönderılır Arttırmaya ıştirak etmek ısteyenlerın arttırma şartnamesını okumuş ve mönderecatını aynen kabul etT ş ad ve Itibar olunacaklardır Ihaleye iştırak etmek ısieyenlerın muhammen kıymetın % 10'u nısbetınde pey akçesı veyo mılli bır bankanın temınat mektubunun tevdil mecburl olup olıcı b'ide üc damga resmmi ıholeyı müteokıp ödemeve mecburdur Fazla bilgi edınmek ısteyenlerln 1978/32 Dosya No su ıle Memuriyetımıze müracaotlorı llân olunur 17/10M978 ZEKİ 27 5213 22 66S6 HISSE Senenennızı yuksek fıyotlo oıirım Hıvse senetlerınızi en uygun oorso royicl ve cuzı kurlo sat( nm MUESSESE veya şahıslara o>t tahvıllen en uygun şartlo fozla menfaat beklemedei dchal muboyaa edenm Muesseseme murocoatiorınızda vcpılması lcap eden ope'osyonı.n mumkün olan en kısa zaPıonda yapılacoğını bılme'ısınız ARADIĞIMIZ KIYMFTLER • MARTI MOTEL • YAPI VE KRED' BANKASI • GARANTI BANKASI • GARANTI BANKASI Ruçhan hakkı • TICARET BANKASI • ISTAN8UL BANKASI • AKBANK IS BANKASI !S BANKASI KURUCU SINAI KolVırmo Bonkosı EGE SeromiK SIFAS NASAŞ İZOCAM SINAI Koikmmo Teşebbüsler KAV Orman Sonayl KOC Holdıng OTOSAN RABAK TAT Konserv* RABAK Kurucu ŞARK Oeğirmerlerf ITTİHAT Değırrrencılık TEZSAN SIEMENS OLMUK KORDSA BAGFAŞ EGE Bırocıtık AYGAZ OTOSAN 40 Adet %30 temettu verecek • PLASTIFAY 2 Adet kurucu beher hısseye 31 000 TL temettu verdı • PLASTIFAY 30 Adet %30 te metJîı verdı. 90.000 100 temettu odedl •~IS 8ANKASI 500'lük 2 adet 10 luk 10 adet • SUNTA 20 000 TL % 100 sermaye orttır yor Bedelsız hısse verecek • MENSUCAT SANTRAL 200 adet \ 21 temettu doğıtacak • MAKINA TAKIM 25 HISSE °0 400 sermcye orttırıyor % 35 ter^efj doğıttı • OÖ<TAŞ 153 ode1 ıstikbot ıcn • GOLTAŞ Crrerıto 60 000 TL % 20 5 temettu verdı • ECZACIBAŞI YATIRIM 75 odet % 20 temettü verdl. • AKCIMENTO 170 000 T L • EGE G08RE 100 000 T L İ9tikbol lcin • 8ASTAŞ CİMENTO 50 000TL 8u yıl temettu bcklenlyor. • PIMAŞ 50 ado* istıbâi icın • ARCELİK 85 Odet • POLYLEN 35 odet % 35 temettu verecek • RABAK 100 odet % 35 temettu verdl • KARTONSAN 150 Odet • HEKTAŞ 50 adet • SATILIK TAHV1L 1 mılyon Hrolık % 21 farzlı buyök bır dmge oıt tahvıl 920 • BANKER ZEKİ 22 66 88 • 27 52 13 4 Vakıf Han Asma kat Nc 8 9 Bahçekopı Istanbul IZMIR Tel 13 82 • 21. • IANKER StMIH BANKER SEMIH (SEMIH YILDIZI ADRtS 4 VAKIF HAN ASMA KAT No 8/1 SIRKECI/ISTANBUL TALEP EDILEN TAHVILLER FAIZ ORANI TEFRIK ETME DLN ŞRKET VE DEVLE7 TAH VILLERINIZI EN YUKSEK BOR SA RAYICI UYGULAYARAK ALIYORUM MUESSESEMI TERC'HINIZ MENFAATINIZEDIR TALEP EDILEN HİSSE SENETLERI ÇüKUROVA elektrik l$ BANKASI MAKINA TAKIM SUNTA METAŞ RABAK NASAŞ KARTONSAN OÖKTAŞ AK CİMENTO KORUMA TARIM BAGFAŞ DEMIR DÖKÜM İLTAŞ İLSAN EGE GÜBRE AROMA KORDSA LASSA FURSAN SARKUYSAN CIMSA İZOCAM EGE Bıracılık ERCIYAS Bıracılık YAPI Kredı Bankası IMAR Bankası ANAOOLU Cam DEVA HOLDING BATI AnarJolu Cımento KOC Pozoriorno OLMUK ŞIŞE Cam UNIROYAL VA7AN Konserve KOC Holdmg ITTIHAT Değlrmenclllk SARK Oeâırmencıiık MUSTAFA Ne^zat GARANTI Bcnkosı VAKlFLAR Bankası ISTANBUL Bonkast SATIŞA ARZ OLUNAN HİSSE SENETLERI ANADOLU CAM 120 000 PLASTIFAY 50 000 OTOSAN 50 000 ASIL CELIK 100 000SISF CAM 100 000. DÖKTAŞ 100 000 TASAS 100 Hısse ISKUR 100 Hısse SUNTA 50 HISSE (% 100 sermaye arti'imı yapıyor) POLYLEN 40 Hısse OLMUK 40 Hisse KARTONSAN 50 HİSSE (% 100 sermaye ort'ırım to» bıkotı başlıyor) CELIK HALAT 150 HISSE ARCELIK 50 HISSE SIFAŞ 50 HISSE (%200 sermoy» orttırımı vopıvor ı SANTRAL HOLOING 85 HIS SE KORDSA 40 Hısse Herboy Çamaşır Fabrikasında 74 işçi yemekten zehirlendi Topkapı, Herboy Camaşır Fabnkasmın, ıç camaşır bo!ü munde calışan 74 ı*çı dun yed'klerı ogle yemegınden zehırlenmışlerdır Istanbul Emnıyet Müdürluğü yetkılılerı. ucuncu kez aynı ışvennde meydana gelen zehırlenme olayında beş kışının du rumunun cıddı olduğunu ve Samatya Hastanesı nde tedavı altma aiınd Kİarınt soylemışlerd.r Lüleburgazlılar eski başkanları Çerman'ı andı KIRKLARELİ Luleburgoz eskı Beledıye Başkonlonndan Kemal Cerman olümunun beşıncı yıldonumünde Kırklorell nde me zarı başında torenle anılmıştır Luleburgaz'ın polıtık, kulturel, ekonomık sos\a! sorunlarında ılerı bır goruşle onlemler almış ve uygulamalar yapmış olan Kemal Cerman Kent planını nok sansız uygulayan ılk beledı/e başkanlarından olarak Trakya' do ve yurt copında ıstm yapnnştır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Deviet Su Isîeri Genel Müdürlüğünden TEMINAT... ...New York'a, PanAm Jumbo 747 konforuyla. Istanbul'dan 8.760 T L ( %50 D.S.H. Vergisi danil " B ü t ç e " tarifesi.) Ayrıntılı bilgi ıçın Seyahat Acentenize danışın. (Manaıans 2211) • 13322 Sular İdaresi İsçi Müdürlüğüne Sağlam seçildi İstanbul Haber Servisi Istaibul Sular İdaresi Işçı Mü durluğune Sular İdaresi eskı Genel Mudur Yardımcılarından Nazmı Sağlam seçilmıştır Sular Idaresınde cclışan tum Işcılerın oyları Ile secılen Nazmı Sağ'am goreve baslamıştır Sağlam «işcl arkadaşlamın haklarını korumak ıcın çalışa coâım» demıştır (Basın 7337) 13348 eleman aranıyor S rketımızın muhasebe servıs nde calıştırı mak uzere • Malıyet ve Tıcaret muhasebesınde asgari 2 yıl tecrubelı fakülte ve/a yüksek okul mezunu • Lıse mezunu, asgari 2 yıl muhosebede colışmış bay veya bayan elemanlar oronmoktadır. Şışlı ye kadar pe sonel servisımız vardır Isteklılerln en gec 2510 1978 tarlhıne kadar 9 00 • 17 00 saatlerınde şahsen müracaatları veya 46 94 96 47 50 39 numaralı telefonlarımızdan bilgi almaları rica Oıiinur r Avukat Alınacaktır 1 Genel Mudurlugumuz Kebon XVI Bolge Mudürlugu nde çalıştırılmok uzere 3 dığer bolgelenmız ıcmde veten kadar Avukat Deviet Memurları Kanunu'nun 36 maddesınde belırtılen gırış derecesındekı kadroya (Deviet Memurluguna atanacaklor Icın Zorunlu Yeterlık ve Yarısrra Sınavlan Genel Yonetmelığı) esaslarına gore yapıiacak mulakatlo alınacoktır Mulakat 1 kasım 1978 çarşambo gUnfı soat 14 00'de Genei Muciurlugumuz Hukjk Muşavırhğı nde yapılacaktır 2 M j akata ıştırok edeceklerın Deviet Memurları 1 Kanunu nun 48 rrodde ? nde /azılı şartları taşımalan ge rekmektedır 3 Keban cm olınocok AvuVotlara ' onut temln edılecektır 4 isteHllerm 30 ekım 1978 pazar sı gunü saat 14 00 e kaoar (DSI Genel Mudjruğu Inc ı Caddesı YUCETEPE / ANKARA) odres nc!e bulunan 3enel Mudurluk Idarl Işler Daıresı Başi'anlıgı na mjracr !la mulâkat gırış kartı alTiaları gerekt gı ılan olunur 25846) r a 13333 SATILIK ELEKTRİK MOTORLARI Calışır durumdo ASEA morko 1155 Kw 177885 doklko dcviıil 38C V 56104 Amp kumando pano«u ile komple ıkl odet ağır sanayi motoru 380 380 380 380 V 4 Kw 1 Adet 940 dakıko devir V 2 Kw 3 Adet 1400 do«ıko devır v 2 2 Kv. \ Adet 820 daktko devlr V 3 Kw 2 Adet 2800 dakıko devır Elektnk motortorı utılıktır MOracaot 28 97 03 me«ai sootie'inde Evren'in İran ziyareti ertelendi ANKARA (ANKA) Genelkurmay Baskanı Orget eral Kenon Evren'in dun başlaması ge reksn İran z /ore' n n eneien diö> acıklanmışt r Genelkurmay Başkanlığı Halk ıle llışkller Başkanlığından yapı \an acıklamoya göre, Genelkur niay Başkanı Evren'in ziyareti İran Genelkurmay Başkonı An tan'nın anı olarak rahatsı»ıanması nedenıyle ertelenmıştır. BİKSAN BİRLEŞtK KABLO SAN. VE TÎC. A.Ş. Kağıthane Cendere Volu Tario Sok No 3 Şışll Tel 47 50 39 46 94 96 (Has 407) 13360
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog