Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 19 EKtM 1978 WASHINGTON Amerika Bırleşık Devletlert Dışışleri Bakanlıgı Lübnanlı Hınsüyan Lider Kamil Şamun'a sert bır uyarıda bulunarak. Lubnanda sağcı Hınstiyan mılisler ve Surıyelı askerler arasında 10 jrun önce sağlanan ateşkese uymasını ıstemıştrr ABD Dışışlen Bakanhğı sozcüsu Reston tarafından onceki gun yapılan açıklama da Fransa DışişJeri Bakanının LübnanJı sag' • mıhslere yöneltılen ve Lübnan'da son ıkı hafta içinde raeydana gelen olaylardan özelbkle Hınstiyan milisleri sorumlu tutan sert demecinın doğrultusunda gönlnmektedir. Fransa Dışışlen Bakam Louis de Gııınnguud'nun pazartesi günu yaptıgı açıklama. Kamil Şamun'un çok sert tepkisıne yol açmısh. Ote yandan, BM sözcüsünün açıkladı&ına göre, Gene) Sekreter Kurt WaJdheım, Güney Lübnan'da Nakura'daki BM Banş Gücu Genel Karargahı'nda geçen pazartesi punü cereyan cden olaylar sırasmda Israıüı askerlerın de bulunmasını Israil hükumetı nezdmde şıddetle protesto etmiştir. (Dış H&berler Senrısi' ABD, LÜBNAN'DA HIRlSTİYANLARI KINADI Dayan'a gore Washington'daki Mısır fsrail görüşmelerinde önemli sorunlar Yeni ortaya çıktı VAT1KAN VatıJcan'da bır Papalık sözcüsü. yeni Papa John Paul II nın bır vakitler evli olduğu ve eşı. Bayan Karol VVojtyla'nın Ikinci Dünya Savaşmda Kazılerce öldürulmesinden sonra dın adajnı olmaya karar verdiği şeklındekı soylentileri »Şiddetle ve ktsınlıkle» yalanlamıştır. OÜNYÂDA BUGÜN Ege ve NATO ALİ SİRMEN ge denizl, bir k « doho Tutkıye Ile Yunanlstan arasında sıcak tortışmoya neden olacak gorunuyor Ustelik bu kez, sozu gecen tortışma NATO cerçevesl Içlnde gelişecek. Bruksel'den gelen hoberler botı komşumuzun. 1974 Kıbrıs olayları uzerıne cekildiğı NATO'nun askerl kanodıno yenlden donmek lcin. Ege'de Turkıye'den bazı odunler kooarmayı kosul olarak ilerı surduğunu bıldfriyor. Bilindıgi gibı. Ege'de komuta kontrol sahaları uzun sure Turkiye ile Yunnnistan crasında bır sorun olarak kolmıs, hatto Atina nın NATO'dan ayrılmasmdan onceki yıllardo, ıki ulke Ege'de askerı manevra yapamaz hole gelmışlerdı. Papa'nın eskiden evli olduğu yalanlandı Vatıkan basın sözculerinden RahJp Pıer Franco Pastore bu gıbi söylentılenn tumu ıle hayal urunu olduğunu ve hıçbır aslı esası buhınmadığını bı'dirmıştar. Pastore, yeni Papa'nın hjçbir rakıt nışanlanmadığmı ve hıçbir vakit de evlenmedigıni açıklamıştır. Papa'nın bır vakitler evli oldugu sövientısi Amerika'da yaşayan Polonya toplumundan çıkmıştır E VVASHINGTON VVoshıngton'da surmekta olon Mısır Israil banş gcruşmelerının gelışımıne ılışkın celışık yorumlar yopılmaktadır. Mısır heyetı başkanı, gorusme'erın olumlu bır hava ıcıncis gectığını ve bazı üerlerneler kaydedtldığmr bıldınrken. İsraıl heyetrne baş KCLTÜR BAKAKLIÖl (Tltriltma ve Yayımlar Dairtsi Bafkanhğt) ÇOCUK YAP1TIARI YARIŞMASI KÜZTÜR BAKANLIĞT (Tanttma ve Yayımlar Dairetı Bafkanhği) ÇOCUK ŞARSfLARl VE TüRKCLERt YAHlŞMASt 1KİItfo Bakantığt 1979 Çoeuk Yıh ntdentyl». 1 JCüttür Bakanhğı 1979 Çoeuk Yılt nedenlyle çoeuk romant, çoeuk oykuleri, çoeuk oyunu (ttyatro) daUannda yan$ma açmıştır. 2 Yanşma türetî 2 Siıan 1979 tanhınde tona ertcektır. 3 Yanşmaödülii. her üç tur içm aynı olup ; Birinefye lkmciye üçüneuye tkimansıyon : 15.000.~Tt. ; 10.000.TL : S.OOO. Tl. : 2.S00. TI. a) "ÖMgun çoeuk şarkısi bağdama" (en çok S dakika güthi, b) "Çoeuk hatk ve çoeuk oyun turktisü derleme" fteyp bandı ya da Inıete altnmts olarak) daUannda ıki yanfma açmiftv. 2 Yanşma türesi 2 Sitan 1979günü$ona erecektif^ S ödtii her tki dalicın de aynı olup : ttk be* yapıta : 3.000'er Tl. bıiyiik Sdül Ret yaprta : 2 000'er Tl baçan oduVu On yapıta : 1 500 Tl ozendirme ödulü Lerilecektir. Aynea, BakanUkça yayımbnaeak ödeneeektvr. olan yapıtlara, tehf haklh kanlık eden Oışişleri Bakanı Moşe Davan. goruşmeleröe bozı sorunlarlo karşılaştıklarını ve bu nedenle Başkan Carter'dcn yardım ıstendığinı soylemiştır. Davan karşıloştıkları sorunun ne olduğu konusundo oılqı vermekten kacınmıştır Bu arado Beyaz Saray ve ABD Dışışlerı Bakanlıgı da, Camp Davıd'de surmekte olan Mısır Israil barıs goruşmelerıne Başkan Carter'ın yemden katılacağını açıklamış, oncok Carter'ın toplantılara katılmasının «Goruşmelerin cıkmazo girdlğl biçlminde yorumlarramovocağmı» özellıkle vurgulamıştı. Başkan Carter Camp Davıd'de bır hafta once başlayan Mısır • Israil banş görüşmelennın yaınızca acılışındo bulunmuş. daha sonrakı oturumlaro ABD odına Dışışleri Bakonı Cyrus Vonce katılmıştı. Mısır heyetıne boşkanlık eden Butros Gall ıse goruşmelerın olumlu bır hova lcınde gectığlni ve ılerieme kaydedıldığınl soylemış. Boşkan Corter'la oncekı gun yaptıkları özel görijşmenin ıse, «Görusmelerde uzlasmazlık meydano geldlğl» anlomına gelemeyeceğinı kaydetmışttr (Dı* Haberltr Servlsl) Dereceye giren yapıttar aynea yozma hakhn edenfp kitap ofarok yayımlanacoktrr. 4Yanşmayo katıtmak isttytnter, yanşna koşullonnı aşnğıdakı adresten edmebileeekler, yanşma koşuluna uygun hozırtonmayan yopıtlar, yanşma dift bımkılacaktır. 4 Yarfymaya katılmak ateyenier yanfma kofullannı açağıdaki adresten edinebtleeekler, yarjfma kosullonna uygun hatırlanmayan yapıtlar, yanemadift bırakılacakttr. KüTtSr Bakanhğı Tanıtma ve Yayımler Dabesi Bafkanlığt Yenısehır ASKARA Kultiir Bakanhğı Tanıtma ve Yayımlar Daresı Bafkanhğt rr ASKARA FEDERAL ALMANYA, ABD ILE SİLAHLANMA KONUSUNDA İSBİRLİĞI ANLAŞMASI İMZALADf BONN Federa' Almonya ve ABD arasında sılahlanma konusunda teknık ve bılımsel işbirliğl yapılmasını ongoren bir onlaşma imzalanmıştır. Anlaşmayı Ikl ulkenın Savunma Bakanları, Hans Apel ve Harold BruA'n Imzolomışlardır. ABD. 1975 yılından bu yano ing.ltere, Italya ve Norvec ıl» de aynı yoldo anlaşmalar ımzalamıştır. Fransa ve ABD arosında da cok yokında aynı kenuda bir anlaşma Imzolanocoâı oğrenümlştır. (a. a.) Merhum Dıştablbl Dr. Habıî Amato'nun Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemize aşağıda acıklanansayıda, Uzman Asistan, Aslstan, Fızyotereptet ve D!$çl alınacaktır. Isteklılerın en geç hizalarında gösterlten tarlhl«rde Fakültemlze murocaatları rlco olunur. BölümO İC Hastalıklan Çocuk Cerrahisl Cocuk Cerrahısi (Genel Cer. Uz.) Plâstik Cerrah! Plâstık Cerrohl (Genel Cer. Uz.) KadınDoğum Kür. Genel Cerrahl Radyoll Kür. K.B.B. Kursüsu Mikrobiyolojl PotolojıkAnatoml PatolojıkAnatomi Nöroloji Kürsusü Nörolojl Kürsusü Anestezlolo|l ve Reanimasyon Kür. Medıkal Bıyoloıi (Doktora yapmış tercih edıllrler) Uroloji Noroşırur|l Toplum Heklmlığl Toplum Heklmlığl (Parazitoloji) Psıkiatrl Kürsüsü Pediatrık Nefoloıi (Pediatri Uz.) Pediatrlk Nüroloil Fızık Ted. ve Reh. (Fızyoterapıst) Sunl bubrek ünıtesl Nefroloıı KürsusunGe calıştırılmak üzere Cocuk Sağ ve Host. Anatomı Kursusu Anatoml Kürsüsu (Veterıner, Dış Hekıml. Bıyolog olobılır) Önvanı Asistan Asistan Uzman As, Dlş Heklml Asıstan Asistan Asistan Asistan Aslstan Asistan Asistan Uzman As. Uzman As. Asistan Asistan Aslstan (Biyolog) Aslstan Asistan Asistan Uzman As. Aslstan Uzman As. Uzman As. Uzman 2 1 3 1 Adedl Son Mür. Tar. 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 24.10.1978 3.11.1978 15.11.1978 3.11.1978 27.10.1978 23.10.1978 31.10.1978 23.10.1978 23.10.1978 27.10.1978 20.10.1978 20.10.1978 23.10.1978 23.10.1978 20.12.1978 31.10.1978 Llsan Sınavı Blllm Stnavı Unıversiteye giriş kursları z E 25.10.1978 25.10.1978 7.11.1978 6.11.1978 16.11.1978 17.11.1978 Sınov torihl 6.11.1978 30.10.1978 31.10.1978 24.10.1978 1.11.1978 24.10.1978 24.10.1978 31.10.1978 23.10.1978 23.10.1978 24.10.1978 24.10.1978 21.12.1978 1.11.1978 25.10.1978 2.11.1978 25.10.1978 25.10.1978 1.11.1978 24.10.1978 24.10.1978 25.10.1978 25.10.1978 22.12.1978 2.11.978 EDERSANESI Yetenek ağırlıklı Modern ve klasik sınıf lartı LİSE SONLAR : 28 EKİM 18 KASIM BEKLEMEÜLER : 20 KASiM Turkiye, son NATO toplantılcrındo Yunanlston'ın a»keri kanada donmesıne karsı cıkmayacağını bıldirmlştl. Nitekim, şu sıralnrdo Rruksei'de bulunan Hasan Esat Isık da aynı gon.su dogrulamıstır. Ne var kl, Sayın l?ık. Yunaniston askeri kanada donerken, ık: ulke arasında Ege'deki sorunlardan bırinin ortadan kaldırılması geıeğinl vurgulamış ve Ege komuta kontrol yasasınm vsniden duzenlenmesinl istemistır Atına ise, Ege sorununun her alanında kendl yararına Işlemış olan, 1974 oncesi fllll durumunun surrnesınde diretmeKedir. Bugune dek, Ege tartışmasının dışındo kalmış olan NATO ulkelerinın kendl yanında duruma el kovmalarını sağlamak lcin, Atına Ege komuta kontrol sahası scrununu askerl kanada donüşunun on koşulu olarak kabul ettirme eğiümlndedlr. Turkiye'nin bayle bir santaia boyun eğmesi duşünulemez Ustelık, kontınun Ege ıle ilgılı tek bir anlaşmazlık olarak porulmemesi de gerekır. 1973 sonundo Ege'nin kıta schanlığı dolayısıyla su yuzune cıkan, daha doğrusu Ankara'nm billncine vardığı Turfc • Yunan Ege onlaşmazlığı, o gıınden bu yona Yunanistan'ın sürekli tırrnanmasıylo surmuştur. Atlno, uluslarorası anlaşmalora oykırı olorok Eg«deki Yunan Adolrrının, onceden baslamış olan süahlandınlmosına hıı vermiş, bir yandan Turkiye'ys uygulanan Amerlkan sıloh ambargosunun başlaması ve surmeslnd«, VVashingtcn'dakı lobilerı aracılığıyla, onemll roller oynarkftn, ote yandcn Turkıye'ye korşı yogun bıcimde silohlanmı^tır. 8unlora, 1974 Kıbrıs çıkarmasındon sonra ksskinlejen hovo sahası sorununu do ekleyince, Egedekl cekişmen'n gercek boyutları ortaya cıkar. Tablonun tamamlanması icın bir de Atına'nın, Ege'deki karosularını 12 mile cıkarma isleğinden hlc bir zaman vazgecmemiş olduğunu da anımsamak gerekir. Atina, gercekten Ege'yi bır Yunan denlzi oiarafc görmekte ve koskoca Anadolu'vu Ege kıyılarında cok dar bir clzginin icine hapsrtmeye calışmcktadır Işte ^Imdı NATO onune getırüen sorun bu buyük omocın bir Darcasıdır. Atlna'nın, Turkıye'ye bu zehirll lokmayı yutturmak lcin, NATO ortaklarını yardıma cağırırken lleri sürduğ'j garekce de. orgutun guneydoğu konodınn güclenmesidir Herkes bilmektedir H, NATO'nun guneydoğu kanadı onarılmoyacak şekilde parcalarmıştır. Orgutun bu kesimlnin 1974 den once vnr sayılan gucü daha cok Turkjye'deki sağ iktidarların, Ellen emellerl korsısındakl aymazlığından kaynaklanıyordu. Amo son bes yıl Atina'nın. Ege'deki orrtacların: öylesine bir ocıklıkla ortaya koymuşîur kı ortık Ankara'da işbasma gelecek hlc bir onurlıı iktıdar gercekleri gcrmezlikten oelip NATO'nım cıkarları adına T urniye'yi yeni tehlikelerin lclne ataeak gırisimleri kabullenemcz. Ege NATO'nun günpydoğu konadının lşblrf)ğl denlzl dfğll, her an patlamaya hazır bir anlaşmazlığın odok noktosı haline gelmiş bulunmoktorlır. Bu riurumdo hlc klmse Turklye'dnn yeni ödOnler vtırmeslnl Isteyemez. Damaksız Takım Protez Kitabı ödemeH 100 TL Adres: Ninet Amato Bılgın Sok. No: 4/3 1. Lsvent İstanbuf Az sayıda kaldı tekrar basılmıyacaktır. .KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR^ ,Cağak>ğluİst.Tel.22 24 60J (Cumhuriyet 13342) KONGRE Devlet Guzel Sonatlor Akademısı Mezunlar Demeğinın ola ğan Genel Kurul toplantısı, 28 Ekım 1978 Cumartesi QÜnu sa ta 14 00 de Taksim'de btılunan Dernek Lokalınde yapılacak tır. Coğunıuk sağlanmadığı tak dırde, kongrenin 4 Kasım 1978 Cumartesi günu aynı soat ve yerde yapılacağı sayın üyelera duyurulur Yönetfm Kurulu Gun«Jem: 1 Acılış ve kongre dîvan s« cımi 2 Saygı duruşu 3 Calışma ve hesap raporlarının okunması 4 Raporlann görüşulmesı 5 Yoretım kurulunun aklan ması 6 Vonetım aenetırr, ve onur kurullarının secırnı 7 Uılek ve oneriıer 8 KapanıŞ Lokal Adresi Sıraselviler cas. 111/3 Taksım Cumhuriyet 13362 6ÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Oenel Müdürlugüiıden 23.10.1978 31.10.1978 3.11.1978 3.11.1978 20.10.1978 24.11.1978 1.11.1978 25.10.1978 25.10.1978 1.11.1978 6.11.1978 611.1978 23.10.1978 27.11.1978 6.11.1978 26.10.1978 28.10.1978 2.11.1978 6.11578 6.11.1978 24.10.1978 27.11.1978 7.11.1978 26.10.1978 17 kalem kendince eriyen bant, macun bant, vinil bant, plastik makaron, plastik dübel SATIN ALINACAKTIR Şortnamesf bedetsız olarak aşağıdakı adreslerden atınabilir: 1 İSKENDERUN'da Müessesemiz Trcaret Müdür2 ISTANBUL'da Slrlcecl Yalıköşkü Cod. Yalıköşkd Han Kot: 4 5'dekı Mümesslllığımız, 1 3 ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. No: 63 d»kl Mümessilliğımiz, ISTEKLIUERIN şartnamemlz esaslarına gore hazırtoyacakları 78 0880 No'lu dosyayla ilgıiıdır, meşruhatlı kapaiı teklıf mektuplannı. gecici temınatlarıyle birlıkte en geç 7.11.1978 gunü saat 14,30'a kadar iskenderun Demlr ve Celık Fab. Müessesemiz / Haberleşme ve Ar9*v MOdüriüğu'nde bulundurmalan llan olunur. <Basın: 25855) 13330 YENİ BİNAMIZA TAŞINDIK Adresimiz Kasap Sokak No. 10 Esentepe / İSTANBUL Tel: 66 72 65 5 hat Uzman Asistan Uzmon Asistan 31.10.1978 1.11.1978 1.11.1978 1511.1978 1.11.1978 6.11.1978 16.11.1978 2.11.W78 7.11.1978 2.11.1978 17.11.1978 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GENEL MÜOÜRLÜĞÜ f (Bosm: 25940) 13329 V;7ueI 111) 13341 PanAm sizi Jumbo 747 jetlerinin rahatlığıyla, ferahlıgıyla Amerika'ya ulaştınr... Aktarmasız olarak, hiç uçak degiştirmeden! Ve eger Amerika'nın, Kanada'nm, Meksika'nın, Güney Amerika kıtasmın bir kentine uzanıyorsa yolunuz, bağlantı seferleri hazır, sizi beklemektedir. PanAm.,, Amerika'ya Jumbo 747'lerle vedirekt ucaii iek havavoiu. PanAm AOesi Tecrübesiyie farklıdır. Şımdi PanAm"m dun\a çap.ndaki, bilgısayarlı rerervasyon sistemı PANAMAC II. hızmetımzdedır. PANAMAC II, uçuş teyıdinızle bırlikte otellcr, kiralık oto hizmetleri, uçakta \emck seıusi ve eğlence olanaklan, ha\a durumu gıbı daha birçok bilgıyi.. uç sanıye ıçındc sunuyor sıze. PANAMAC II sisteminden ysrarlanın. PanAm'm bütün uçakları kargo da alıyor. Şimdi, 747'lerle, eskısınden daha da fazla İcargo taşıyoruz. Kargo servisimiz... Seyahat Acentenize danışın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog