Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

«jnuııııao uuııuge uogru» oaşııgı aitında bıı " y a z ı m yoyınlanmıstı Bu yazımda Malıye 8afcanlığı Mubasebat Genel Mudurlugunun yayın t o m d c n yararlanarak 1978 /\\\ butçe uygulama«ının ılk oy raKanlorını degerlendırmış ve ge cen yıl rckamlcrı ıle «Hcrccma Odenek topla *nına yuzdesı ge'ırler gehr tchmınıre yuzüesı» nı karşılastırmışlım Pk oy bj'çe uygu amosı so nucları her 'urlt olumsuz koşulo korşın hem rakamso! hem de oransal acıdan ekonomıyı duzljğe cıkarmaoa «evınd rıcı hıc degılse scnurgan olmoyan ve kotuye gıdışı onleyıcı sonuc ar gcstenyordu Bozı dcstlarımız ve okunarımız «yaşanılan hcyata uymuyor» qerekcesı/le yararlanmaya calıstıaırrız eleş'ırıler yaptı'cr Şımdı yın° aynı ka'Tiu orgammn butce uy gulamcsıyia ılqılı 1978 Hazıran sonu rakamları r eliTiıze gect Aynı yaklasımlarla yenı b ı degerlendırrre /apalın Ancok bazı rokamları korşı oş tırrradan once ekcnomı ve Tialıye oasından SYG şanılan hcyctın» r e olup olmadıgını saptamaktn yarcr var Cunku coğu kez ekonomık ve malı kcrar ve tutumlar olumıu ya da olumsuz °'kı sını bır ?arron sonro gosterır Ben cok dsger lenoırrrelenn teısme orneğın dovız dar bogo c ?ının get'rdığı orunlara yaklaşım konusundo va sorjnun ozellı'cle o?el kes m c nde yarattıgı «SandıHcn mo| cıkarmo» konusundakı sonuc lortrı clutrlu bjluvorum Daha acık anlatımla dovız tahsısı ve traisfe' gucluklerı oır hoylı ıt hol malı stokunu meydano cıkardı Gercı ure'ım ocısından dovız dar boğazının sanayı gırdıleı ne etkısı oldu Yanı hammadde ıthclı olmaaıgı ıcın ureîımde azalma o l d j 'Dogal olarak do ma lıyet O'tımı) Fakat oz=llıkle ıthalıyle oynen pıytı saya sjrulen ma'lor fÖrreğın oto yedek parca ları g bı) stoklcvındon pıyasayo aktarıidı Bu mallonn fıyatlorı bıl yoruz kı normolırı LStunde bel rle""dı amo bu dururr pıyasa fıyat kontroİL, nun etkısızlığı ve tıcaret ahlakının sonuc'crıdır Tarkıye de «Yosanan ekoiomı ve malı hayatı> !orn bır do!c6 vıîa ıdı hangı Hükurret oiur sa oisun sayet ulkevı ve halkını cok daho dor OEAYLAR VE GÖRÜŞLER uygularrcsı olarak umut vencıdır Genei butce uygulamasına bakahm 197S Hazıran sonu uygulamasmco horcamalar gelırlerden fazla 85 060 317 000 TL genel butce gel r er n gelır tahm n ne /uzaesı °o 32 37 d r harcarpaları 90 461 128000 TL sıdır Harca rraların odsnek toplcmına yuzdesı 'O26,11 dır gelırlenn gelır tohrrınıne yuzdesı W32 37dır Ilk bakısta harccrıa'nnn gelırden fazla o'dugu goze carpıyor ^akat aynı uygulomanın 1977 dılımıne yanı 1977 Hczıran sonu genel butce ra kamlanna bakarsok 1978 uygulamasım başarı kahul etmek gerekır 1977 Hazıran sonu gerteı butce qelırlerı 57 877 300 000 TL gelır tahmı rıne yuzdesı "İ29 9S olmasına karşın 1977 Ha zırGn sonu geneı bu'ce harcamalan 73 904 97ıfOC TL ve odenek toplamına yuzdesı 0 c30 42 olmuştur Goruluyor kı 1977 acıgı 1978 aynı donemde cok buyuk olcude gıderılebı'mıştır Kotma butce uygularrası da su gelısmeyı gosterıvor 1978 Hazıron sonu gelırler 14 650 764 0C0 TL gelırlenn gelır tahmınme yuzdesı °o 32 25 aynı donemde harcamalar 10 431400 000 TL harcamaların odenek toplamına /uz 7 desı °21Q7dır 197 Hazıran sonu katma butce uyguıaması 13 ı31 528 000 TL gelır gelırlenn O oel ı tahmınme yuzdesı o32 56 harcamalor • 163 712 000 TL odenek toplamına yuzc'esi ! c d & 9 7 olmus Ve katmc butce uygulaması da 1977 Hcızıran c zgıs'rm alt.na dusmemıstır Yarsız olmaya ralısoro'< ve tumarrıen kamj rakcmlc rına doyanai deaerlendırmelerımızın so nucu aaha onc^ı °krpomıde duzluqe dogru gorusu'iuzde haklı olfuarmızu ortaya ko/L.yor Arra unutrramak getekır butcelerın bır yıl or>rekıyls korsılastırılması ve rie/relıK Dasansı 1 duz uge cıkı ; ıcın tek neden degıidır Dıızluge cıkmak ıstıyorsak hay^tta bırlıkte dağf'ıprdırmeye calıstığımız lyıye gıdışı vurgulamalıyız Vurou'amolıyız kı yanlıslıkları da elestırmeye hakkımız olsun Bütçede Dolçe Vita'ya Son Metin TÜZÜN Istonbul Mılletvekıl lıkh ıcınden cık Irraz g'inlere goturmek ıstertıiyorsa mutloko butce uyguıaTiosında yenı b r c yakla .rnc g tmek zorunlulugunda ıdı Yoksa b r kac gun once jaze'p'eraer okuduğdmuz kada 1 rıylo ve saka degılse Sc.vın Demırel ın yen Hu kümetın ve Sayın Ec°vıt ın ekonomı /e TIOII po lıtıkcıs ıcın «Borclanacaksan sen mı odeyecek sın sana ne» dusunresıylp ce'ınebııecek hıc b r oltmlu nokta yoktur Unutmamak gerekır kı Sayın D^mırel «Turkı/e er az borcu olon ülkeler dendır» derken gercegı yansıtmıyc>r Cönku bızden cok borcu olon ul^çls'in coa.u aldıkları bo'darı proıe kredısı olarok alıyor Yanı o Dcrc lcrının kendı ulkelennde karşılıq var Uretken vatırımlorj vcr Btgun molıye ve ekonomık konularlo ılg ı Bokonlık ve umtelenmız bır Hostonenın Reonıma^yon sen/ısı halıne geldı Hostayı yenıden hayo'c kavusti'rr.a savasımı vennyor Bu savaş to ko) do acır bacak da A n a hasta kurtulurso bu mutluluk olur Ya^anan hayotın gerceklerıd" bunınku durum Sımdı 1978 butce u/guıamasına yaklaşaıcr ya colısa'.m 1978 Ma t harcarra ve gelır rakamh r ı oncekı yazımızda okurlorımıza aktarılmışfı Sınndı hu sayfcrın olanogı olcusunde Mort Nı sar Mayıs Hazıran olarak ve bır oncekı yıl 1 TÜRKTİCARET BANKASIA.S. UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN aynı cy'orla karşılaçtırma yerıne topluca Hozlr ron sonu ıtıbarıyle karşıloştı rna yapalım 19 8 Hazıran sonu ıtıborı/le Konsolıde butce ıcme gıren gelırler (Gerceklesen) 86 921467 000 TL gelır tohmınıne yuzdesı %32 63tur O y s ^ ı 1977 Haiircn soiu tıbarıyle Konsolıde butcr gel'rlerı (gerceklesen) 59 275 524 000 7 TL laı 197 Hazıran sonu oelırının o/nı donem gel r toh ^ıınıne yuzdesı °O26 26 dır 1978 Hazı ron soru Korsol de butce aelırlerı 1977 aynı do 1 nem gelırınden 27 64 ! 943 Ono TL artış gos'errrışt r Aynı devrenın gel'r tahnın yuzdesı ortışı %6 37 faz'adır B J rakomlar ve oranlar umut vencıdır 1978 Hazıran sonu Konsolıde but ce harcamalan 83 609 137 000 TL odenek toplarr.ına yuzcesı °'r?3 8?rır Oysakı 1977 Hazıron sonu Korsolıde butce harcnmalan 68 284 331000 TL dır Ve odenek toplamına /jzdes %?7 56'dK Bı conemde Kon^oNde but ce horcamalorırda 1°78 hczıran donemınde arc tıs goze corpıyor Fokat dıkkatımızı ceken husu 1977 Hazırar, s o n j Konsolıde butce ıcı gelır ve harcomalcrında 59 275 524 000 TL gelıre korşın 68 2'1831000 T L harcoma goruluyor Ya nl gelırden 9 rrıiyor Turk lırası fazla harcama Oysakı 1978 Hazıran sonu 86 921467 000 TL ?ı gelr e'de edılmıs ve 83 609 137 000 TL sı 7 MÜFETTİŞ MUAYİNİ AUNACAK Bankamız Teftıs Heyetıne ımtıhanla luzumu kadar Mufettıs Muavını alınacaktır. 1 imtıhana katılabılmek ıcın A Hukuk Iktısat Sıyasal Bılgıler Isletme Fakultelerı Iktısadı ve Tıcarı llımler Akademılerı Orta Doğu Ege Boğazıçı Ataturk Unıversıtelerının Idarı llımler, Is Idaresı, Iktısat Bolumlerınden veya bunların yabancı memleketlerdekı muadıllerınden mezun otmak BAskerlık hızmetını yapmıs olmak, C 30 yasından yukarı olmamak, D Herhangı bır hızmet taahhudu altında olmamak şarttır. 2 Imtıhanlar yazılı ve sozlu olmak uzere ıki kısımdır Yazılı ımtıhan 20 21 22 11 1978gunlerı saat 10 00 da Istanbul ' da yapılacaktır Yazılı ımtıhanı kazananlar sozlu imtıhana tabi tutulacaktır. 3 İmtıhana katılmak ıstiyenlerin en gec 16 11 . 1978 aksamına kadar Istanbul da Umum Mudurluğumuz Teftıs Heyetı Reıslığıne AnkaraIzmırAdana Eskısehır Trabzon Sube Mudurluklerımıze dılekce ıle bas vurarak ıstenecek vesıkaları tevdı etmelerı gereklıdır 4Imtıhan konuları, maaş, yevmıye. sosyâl yardım esasları ve emeklılık haklarını muhtevı bılgıler yukarıda belırtılen yerlerden temın edılebılır L Alev Coşkun'la Sövleşirken... ıı Oktay AKBAL TOB DER ŞUBELERİNE Eyet Hayır DUYURU Üvelerımızın genel ısteğı üzerıne 21 ekım gunu saot 10 00 da Ankara da llker Duğdn Saionunda sendıkal haklar mucadelemızı ve orgutsel sorunlorımızı tartışmak uzere, TÖB DER ŞUBELERİNE DUYURU 15 ekım 1978 gunu gazetelerde «TÖBDER Şjbe BoşKanlorı 21 ekımae Ankora da toplanı\or» boşlıku bır haber yaymlanmıştıt 1 Bu haDerın örgütumüz TÖB DER le ve onun yasal organlonylo hic bır ılg'sı yoktur 2 Şube Başkanlcrı örgut sorumlulugu gruplarla bırlıkte toplantıya caâjrılacakt r duyan «Bece ool tiKcdo bosanlı olmaK tuta'h olrrak de rrektır» dıyor Alev Coskun Tutarlılık Her ışte başarının erdemıdlr Anıo ne kadar az, ne k a d a f Kışıler hatırlıyorum nosıi cıkmıs ortaya, sonra ne hale gelmışler1 «Nabzc gore şerbet vermeyın» dıyen bırı vardı, oyle çok nabza aerbet verdı kı «serbetcı» oldu cıktı 1 Ale.' Coskun çok polıtıkacı tanımış yirml uç yıllık polıtıkacılıgında 1955 den bu gune tPolıtıkoda bason Iı oimcnın vollan durust olrrak polıtık cızgıde tutarlı olmak nclk ıcın toplum ı c n ıgraşı vermek ve halkla butunlesmek > Herkesın gencligınde btr takım duşlen olmustur Bakon olmak hic cklına gelır mı k'şinin"> «Bır gun Bakan olacağımı hıc duşunmemıstım Ancok karar verme suresınde halkıma hızmet etme orzusunu taşımıştım» rfıyor Genclik yıllarındon beN yaşattığı duş ıse «Bozuk duzen'n carpıklıklarının duzeltılmesı egemen guc'erıp ekonomık vç sıyascl bakımdan zayıf olan sınıfla r ı ezmesırın onlennesı ve herkesın mutlu olacağı blr toe'um duzenının yaratıiması» Gelelım Coşkun'un aylardır bulunduğu goreVri, Turizm ve Tanıtmo Işlerıne Once kıyılar sorunu' Ne Olacok kıyılor' Bu yağma. bu başı bozukluk surecek ml d a h a ' «Tunı k'/ıların devletın mulkıyetınde olması ve halkm tasaTufurda olması cok saglıklıdır Asiında Anayasa mız do bunu ongormektedır Denızden otuz metreye kjdor olar kıyı Anayasamıza gore Kanunun malı dır Devletın hukum ve tasarrufu altındadır Turızm sektoru ulkemızde bozuk duzenın yansıdığı en ılgınc sektordur Bu bozuk duzenın en apacık sergMendığı en carpıcı olarak sırrgelendığı yer kıyı yagmacılığıdır Ancak t u n kıyıların \erıden kazanaırılmasını saglamok •cın butceye mılyarları asan oderekler koymak gerekecektır Bundan sonrokı kıyı vagmacılığın onlemek amocıvla, tı.m kıyılarm:zın fızıksel planlannın yopılmasına oncelık veriyoruz Aynca Antalya da Kemer bo'gesının yenıden kazanılması ıcm kcmulaştırmaya g deceğız Kacak ruhsotsız ve hazıne crazısı üzerıne yapılan bınoların yıkımıno da yakında gırışeceğız » Turızm gelirimiz, turızm gıdenmizden oz< Oyso g«H?mek yolundo ülkelerin hemen hepsinin turizm gelirı, glderinden cokl Bızde durum ters Nedenını soruyorum Coşkun'a, şoyle ocıklıyor«1976 yılında 27 4 mılyon dolar olan dış turizm ocığımız 1977 yılında 60 mılyon dolar olmuş Işte bu durum bana yonelttığınız sorunun en lyı yanıtı Turkıye'nın darbogazları ıc nde bızım kaynaklarımızo sahıp bır ülke 60 mlyon dolar turızm acığı verı/or Burada söz bıtıyor devralcfığımız somurüyle butunleşer' akılcılıktan uzaklığm boyutu konusuyor Daha da kotü b<r durum var. Turızmde ıcmde b'ilunular sezon bır yıl onceden pazarlanıyor Yanı i g ^ turızm sezonunun 1977 yılı 'cınde pazarlanmıs olrrcsı gerekı\or Turızm gelırlenmız yonünden bu yıl do katlonrrak zorundayız Buna rağmen aldığmız bazı oniemler sonucurda gelır g der dengemız 1978 yılı sonunda lehim'Ze kapanaı oktır » Kısa zamanda Alev Coskun turızm konusunda gercek bir uzman olmuş «Turızm «sektoru Türkıye'nın ekonom k ve sosyol amaclorıpo ulasabılmesı ıcın onemll katk.c'3 bu'unabılecek bır potonsıyele sahlptır Mevcut potansıye'den en vuksek düzevde yoror sağlavobılmek ıc n sektore yor vermekle vukümlü bulunan Bakanlığıma cok onemlı gorevle' düsmektedır ^konomımızm obür sektor'?r ve dıs odeme'er tablomuz bıraz derınlığıne ınce'enri'çınde hayalı onem tosıyan do^ız gereksınımının kısa do^emds karsılanmosırda onemll ölcüde katkıda ouiunab lecek kavnok yarotıcı s^ktor tunzmdır» dıye Burduruyor konuşmasını Altı ay sonra onlamıç turızm olgusunun 'çerıgını En basta do sunu «kendılerına tesl m edı'en dogal malı ve ınson kaynaklarını uretken Kullincmanıs bır takım yanlıs alışkanlıklar kazonms burokratık t ı r yapı devır alındığmı » Hukumetı Dekleypn 'sler, sommli'luklar konusunda ISP sın'nrı eoyl'dl 1 'Bız kalıcı bır hukumetız Bır kotu/L, d ze'tırKan oaskc bır yonl'ş yapmak ıstemıyoruz. TLjr^ıvenın getırı'd'g ortamca her adım dıkkatle ve bı'eıeK ctılmalıdır Nasıf bır Türkıye aldığımız halkımız tarcrından bılınıyor Doğal olorak dcha ıyl ülkeyı bu durumlcra cetıren'erden hesap sornamızı ıstemek vatandasm hckkı Votandasın ısteklerınl halk ve ülke yararınc alcrak bıcrrlerdırmek ver'ne getırmek de blzım gorevımız Bu bır oıicrım hülümetıdır Hükumet ısbasma geldığı zoman bır ücgen ıcmdeyaı Bır K>skac ıcmdeydl Bu kıskac dıs «:orunlar ekonomfk sorunlor ve ıcerde teror st hcreketlple cerceveıenıyordu Sayın Ecevit ve Hükö"net olorak hu üc sorunun her ücünün üzerıne bırden yurundu Bu konuca buyu1' yol olındı Hıcbır zaman unutmavalım kf bu bır on^rım hükumetıdır» Savın Turizm ve Tonıtmo Bakantyla yaptığım soyleşi ilgınc ve yarorl 1 oldu benım icln Size de bazı bolümlerını suımayı gereklı gordum lyı ettim sonırım . TÖBDER Sube Baskanları toplantısı yapılacaktır Ayrmtılt bılaı genelge ıle şubelere gonderılmıştır DUYURULUR TÖBDER MERKEZ YURUTME KURULU ADINA GENEL BAŞKAN GULTEKIN GAZİOĞLU (Cumhuııvet 13740) 3 Sube başkanlorı kamuoyu ve oğretmenlerl yanılımayı amocloyan bu toplontıya katılmayocaklardır 17.10 1978 TOBDER GENEL BAŞKANI TALIP ÖZTURK M EV Lİ T Ha/at arkadaşım, dunyada tek vorlıgım sevgılı eşım Merhum Cevat Tuncel ve merhume Belkıs Tuncel'ın bırıcık kızları ACELE SATILIK GÜZELYALI'da 350 m2 arso sahıbınden ocela satılıktır MURACAAT 23 25 88 REHA (Cumhurıyet • 13356) NERİMAN AKAT'ın HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TURK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABILIRIZ /efatınm 40 na tesaduf eden 20 101978 cuma gunü K Moltspe Comısınde mevlut okutulacaktır Akraba dost ve arzu eden dın kardeşlerımıze teşrıflerını saygı ıle rıca ederım Eşı Mehmet AKAT (Cumhurıvet 13343) tşitemiyeDlere miijde!. PHILIPS İŞİTME CIHAZLAR! MERKEZt • • • • Emckhlere işıtme cıhan venlır Bol yedclc ptrça Uygun fıyat Ustün Pbılıp» kalıtesi TÖBANK İDARE MECLİSİ RElSLlCÎNDEN Unutulmaz dost, erdemli ve seçkm ınsan, Atatürk Sanatoryumu Başhekım Yardımcısı T«L : 2tî»»S Sahrar Siacmact « n t t No. 21 Kıt 2 ASSARAV (Admar 78775) 13318) . Tahsin Fıratlı'nın zanıansız vefatı bizlerı ve Bankamız mensuplannı çok derinden üzmüştür. Turk tıp âlemine değerli katkılan, hekim olarak ve kişi olarak hümanıst davranışı, vefalı karakterı, fedakârlığı ve içtenlığı hatıralarda ebedî tazeligıni koruyacaktır. Fıratlı ailesine en kalbî taziyetlerimızı sunar, merhuma Tanrıdan rnağfıret ve rahmet dıler, mesai arkadaşlanna ve onu sevenlere başsağhğı temennı ederız. M. Cengiz Varol DİS HEKİMI Rumell Coddesl. Ber»k« Apt 65/4 OSMANBEY Soot: 14 • 20 o r o » T«l.> 48 27 90 İLÂN PTT İSTANBUL NAKLİYAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMYONETLERLE POSTA TAŞITTIRILÂCAKTIR Posta taşınacak hattın odı 1) ISTANBUL CANAKKALE | Utjfanılacok ı PTT Merkezleri ! Araçlorda aranılan ! niMHctor 1 i 1 Ayfık tahmını ı bodeller ı 180000 ] Gecıeı ı teminotlor ı ı | ı ı • 1 1 1 [Taşıma ı suresı ] ı Ihalenln şeklı 1 fhalenm yapılacağı ı gun ve saati | ı Ihalenln yapılacağı PTT Merkezl Istanbul PTT Naklıyat ve Canakkale PTT Mudürluklennde müştereken ı Istanbul B Çekmece ı ] Sılıvrı • M Ereğlt Te \ 1 kırdağ İnecık Malka 1 ı ra Keşon Bolayır ı j Gelıbolu Eceabat Çaı nakkale. En az 2 500 Kg lık kapaiı kasalı 1975 model üc odet kamyonet 78 550 H h o l a tarı ı Kapatnmış zarf Jhınden ıt baren ! la teklıf alma J 31.7 1981 tarı 1 volu ıle eksıltıhıne kadar. ı me. I 1 ı 30 10 1C78 PAZARTESI î SAAT 16 00 da. ı • 1 ı I 2) ISTANBUL ZONGULDAK ) Istanbul Izmıt • AdaEn az 3 500 Kg. , ' pazan H e n d e k lık kapaiı kasalı Oüzce Akçakoca 1975 model üç ı Aloplı Krd Ereğlı • J adet kamyon j Kozlu • Zonauldak ı veya kamyonet. ı 207 000 ı 88 270 I a) Ihale tari• hınden Itlbaren ! 31 7 1979 tarı ı J hıne kadar, { ı b) Ihale tarı ı ! hınden Itıbaren t ' 31 7.1981 tarı j ! hıne kadar. t 3010 1978 PAZARTESI , ' SAAT. 1630'da ] ' Istanbul PTT Naklıyat ve Zonguldak PTT Merkez Mudürluklennde müştereken 1 EMGEN OPTIK NIŞANTAŞI VAUKONAĞI CADDES! NO 83/A DA EMRINIZDEDIR. I ZA HAT: Istanbul Canakkale ve Istanbul Zangu.dak aras, postalann.n ta S mmas, ,ş, 16101978 tarfhmden .tlbaren 15 gün etfr. He kapat.lm,, zarfla tekhf a.ma yolu ,,e eksiltme/e cıka rılmtştır. 2) Bu işe olt sözleşm» • çartnome 6mekl«ri ıhale merkezlerlnde mesaı saotlermde görülebllir. 3) Istonbul'dan alınacak veyo Istonbul'a getirılecek olan postaiar Posto ~ verılecektır Istanbul • Canakkale arasında her gun korsılıklı 5000 I 4 ! Seferler yaz • kış karsılıklı olarok her gün yapılacaktır 5 6) IstekleNn vukorıdakl nıtellkte orocloro ve sozleşme şartnomenın 3 maddesınde belirtiien hususlara sahıp olmaları ve Istenen belgeıerı en gec .hale soatınden bır saat öncesıne kadar Ilgıli PTT Merkez Müdurlüklorıne tesnm etmeleri şarttır şbu ıholeyı yap.p yapmamakta veya kısmen yapmakta veyahutta diledığine yapmakta serbesttlr.. L U R. (Üancülk 7575) 13353
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog