Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Atıla ı okyo Batı Blcku'nun coğulcu cıkor hesaplanna yaklaşımı ıcınde baslatılan ve onaylanmış olan Japcn Cın Dosttuk ve Ekcnom k Işbırlığı anlaşması hesaplonon yakiaşımdckı Ja pon çıkarlarının be^lenılenın ustunde ve cok kısa bır surede gelışmesı sonucu Japonya npn dostlarını şımdıden kaygılandırmaga bcşlcrmstır Bu kaygıyı kesın boyutlar ıcmds ı!k kez d le getıren Batı Alman ckonomi Bakonı Otto Graf Laırbsdorff, Japon Malıye Bakanı Tat s uo Mura\ama ıle yaptıgı konuşmaları sırosında Japoi/a nın Cın ıle yuruteceğı ekonomık ılışkılerde OECD tarafından konulan belırlı kurclicro uyr'os nı ıs temıştır. Lambsoorff tarafından ılerı surulen ka,gılar sadece Batı Aimanya nın sorunu degıldır Aynı veva benzer kaygılor C r ' m pek cok koo >da Batı ya acılmağa karar vermesınden ba yanc bu acılmadan. ozellıkle Çıne yenı ve gerış bır pazar gozu ıle bakan ve ekonomık cıkarlar bek leyen tum kalkınmış Baîılı devletler tarafından püylaşılmaktadır. Japonya nın Batılı dosllarını kaygılcndırcn oluşumların basında hıc fcuphe yok kı Japon a ıle Cın arasında başlatı'an ekonomık ılışk ler n lesaplonanın cok o'esırde qelısme gosterTıış clması ge'mektedır Scz koousu gelışmeye costerılebnerek en somut ornek'er ^ovie sıralancbılır • Kuruluşundan bugune dek dıs ulkelerden yabancı yatınm dıs yardım ve dış borc almoma yı kural olarak benımsemıs olan C'n Japon /a ıle yapmış olduqu anlasmoyı zleyen gunlerde bu kuralı ılk kez bozarak Japcn Ihracat Ithaiat Bankasından 200 m ıyar Yen veya 1 mılyar dola rın ustunde bır borc a l ^ a yolunu secmışt.r • Yopılan ongorulere gore onumuzdel' yedı yıl ıcınde ıkı ulke arasmciokı tıcaret hacmı en kotumser hesaplarla ıkı katıno cıkarak 40 mılyar dolara ulaşacaktır • Aynı sure ıcınde Japonya C n den clrnak'i olduğu ham petrolu o r100 oranmda artırccak'.r 0 Japonya, Cın ın gereks ime dı,vacag' her türlü sanayı kuruluşunu qerel 'se anahtar te5lım esası uzerınden sağlamoyı kural olorak benımsemıştır Bu denlı hızlı ve oen s kaosaTilı olarck vurutulen Japon Çın ekonomık vakıniaş^cs n j , son gunlerde Japon Uluslararast Tıca r et ve Sanayı Bakanı Toshıo Konoto nun Cınl yonetıcıîerle yapmış olduğu degısık kapsamh k o n u s i n ve onerılerdekı konular do katı'dığında ıkı ulke arasındokl tıcaret hocmının onurTvızöekı on y I ıcınde 100 mılyar dolara cıkaccğını ongoren qozlemcıle:e katılmamak oiancksız Komoto ve Cmtı yonetıcıler tarafındon onaylanan ek proıelenn kapsadığı konulor ıse soyle Japonya Cın dekı bes ana komur yataâı uretırrının crtınlması konusunda yardımcı olacck bakır. teneke. alumm yum, tungsten ve benzerı maden yctak'arının ge•ıstırme ve üretım proıelerınde teknık bılgı ve kre dı sağlıyabılecek ve elektrık üretiTiının artır.lması konusunda cjereken yardım yapccoktır A/nca her ıkı ulks e i ktsa zamanda ıkılı bı'ımsel teknoloıık ışbırlığı ıcın gereken koşulları hazır layacaklardır Ekonomık ilıskılerı konusunda Batılı ortaklanndan gelen uyarılarr kendı bı'dığ nce qec ?' rmeye alışagelmış olan Japonya bu kez de C n In Batıya acılmasındakı olguyu bu konuda do olmaya başladıgı uyarılara kcrşın en lyı şek'I'e değerlendırrrteyı becermış gözukmektedır Japonya'nın ceşıtlı koşelerıne uzanan «Hayat Yo!u»au bır anlamda kısoltıyor gozüken Cm Japon eko nomık ve teknoloıık yakınlasması, coğu kez tekrarladığımız «Uzokdoğu'daki Yenl Denge Kurulusu»nun bızce en gecerlı kanıtı bolqedekı dıfer gucler ıçın ıse en kesın uyarısıdır Japonya ıc n ıse uzun dönemde düşunülmesi gereken tek ko nu «Kedl, fare tutabllıyorso rengi onemlı değıl* özdeyışındekl cağrışım gereğı fare tutanavacak durumo gelebılecek kedının geleceğı olmalıdır KORrUREK I ÇinJapon yakınlasması Sovyetler Birliği'nden sonra Batılı sanayi ülkelerini de I kaygılandırıyor I FEDERAL ALMANYA TOKYO HUKUMETİNDEN, ÇIN ILE EKONOMIK İLİSKILERINDE OECD TARAFINDAN KONULAN BELİRLI KURALLARA UYMASINI ISTEDİ. IKI ı^apa nın aruı araına oıumu Vatikan'ın maîî durumunu sarstı PAPA VI. PAUL Vatikan'm geleneklerıne gore bır Papa'nın olumu uzerme kardınallerden çopçulere kadar tum Vatikan memurlarma bır maaş ıkramıye verılıyor PAPA I. JEAN PAUL Sovvetler in Çin sıııınnda talil köyii kurma girisimleri sonııçsuz kaldı HONG KONG Bır Sovyet nın Hong Kong da gızı,ce bır tatıl koyu pro lesmı fınan8e ettıgın.n ortaya cıkması So»> etierın Cm sınırı yok n.annda bır gozstle^g ıstasyonu kurrraya hazırlandığı bıcımınde yorumlanmıştır Hong Kong un Lartoo adosındo 6500 donumluk tatıı ko/unun yopımını ustlferen fırmcnın ıllas etmesı uzer ne proıenın Mos kova Narodn/ Bankası'nca fmanse ed ıdıqı ortaya cıkmıştır Hong Kong da buluian ve Cm "luKumetıne vakınlığıyıa b hnen k o y n c lcr ıse olayı Sovyetler Bırlıgı nı Cm e karsı bır gozetleme ıstasvonu kurmaya haz r lanmokıa suclamışlardır Haberı ve'en Washıngton Post gazete sme gore merkezı Lordra da bulunan /e So1. •>et bankalannca desteklenen MOSKOVO Na rodny Bankası 1971 yılındo Sıngopur'do octıgı şubesı oracılığıyla b rcok arazı torlerıne k r edı ve mış ancak 1975 76 yıl larında arazı fıyotlarının duşmesı uzenno borcunu ode\emeyen spekulatorîerın topra* larına ıcra kararı ıie el ko/muştur N/oskoo Narodny Bankası boylelıHe Gune/clagu A= va da ıcınde Lantao tatıi koyu de bulınai , uzbn metre kara topraga sah p o l r r j ş ' j ' A'ıcak Hong Kong hukumetının Sovyet et1' n ngne karşı tepkısını hesabeden Naroan^ Bankası Lantao kredısını dogrudan acrrartıs tatıl koyu kurucusj Edvvard Wong o Pcna TIO dokı şırketlerı aracılıgıyla kredı verılmış tır Ancak, tatıl koyü proıesınm yapımına boşladıktan kısa bır sure sonra Edvvarg Wong un para sıkıntısı cekmeve başlamosı uzerme Narodn/ Bankası ko/jn hısse sene' lenpı elde etmıstır Norodny Bankosı senet lecı elde ettıkten hemen sonra ıse bun on Sov/etlerle ılışkısı olmayan ve Pekm Hukj Twtını sınırtendırmeyecek Hong Kong'u 1 5 odamlarra satmıştır Maşhıngton Post go zetesıne gore Hong Kong da 1yı haber olan Ka/naklar Narodn/ Bankası nın hıssö senet lennı suratle batnıasında Hong Kong hu^'J i etının banka uzer ndekı boskıs nın etkıf TiduCjunu be'ı'tmek'edırler Hong Korg hu Kjmetının C'n 1 kızd racak heriangı bır hole^stten kacır~dıaını Sov,et turıs' l enne vıze v^mekten bı e rekındıaım belırten ka/nakiar Sovyetler ın tatıl (•o/u pro.esı g\' s nınden boylel kle uzanlaştırıldıklorını on9 surmuştur Hong Kongdakı banra cevrelerı ıse olo , ı i casuslukla ılışkısı olrradığını Mosko/o Narodny Bankası nın vanl.ş kredı polıtıkosı ^onucu bo'gede borcunu orieyene/en araz speku'a'orler mn topraklarına sahıp oiduğjnu belırtmışleraır ATİKAN Papa 1 Jean Paul UP beklenmed'< oıumu Vatı<on n malı djrumunu lyıce sarsmıştır Papa sec len Albıno Lucıanı nın, 1 Jean Paul adı alt.nda goreve baslamasından 35 gun sonıa anı bır kalp krızı sonucu olmesı. servetı 225 mıl/ar TL aolayında o'dugu tahmn edılen VatiKan 1 IKI ay cro/la tek r arlanan yuksek masraflardan oturu guc durumdc brakmıştır Tahmınlere gore, Papa VI Paul un cenaze masraflan ıc n 120 mıl/01 ! ra larcanmıştır Yer ne Papa secılen 1 Jean Pau! un cenaze masraflarının da bu rakama yakiaştıgı aniaş >mc<;a dır Agustos o/ıncJa Pcpa VI Pouı ur halefını secnıer< ıcm toptoan kordıncller Kurulunun masrof'arı ıse 1?5 mılyon lıroya ulaşmıştır UCJ.'CU Dun\a uVe'ennden gelen Kordınaller ve yorclımcılcnn n ucct bıleu nasraılan. bu meblagııı en buyuk kısmını oiuşturmo<tadır 14 ekım tarıhınae yem bır Papa secmek uzere tekrar toplanaca< Kardınaller Kurulunun masraflarının yıne aynı duzeyde olması beklen mektedır V (Dış Hoberltr 5«rvl«l) Jacques Brel'i Brel yapan kent Paris'tir,, Babasının öfkeli davranışlarına karşı duyduğu kızgınlık daha sonraki yıllarda şarkılarına yansıdı ronsızlar'ın tanınmış şarkıcısı Belcıko osıllı Jacques Brel'ın 9 ekımdekı olumunun ordından Fransız basını şarkıcının sanat yaşamını değerlendırmsye devam edıyor. F Örneğın Le Matın gazetest sanatçıya yuk bır yer ayırdı ertesı günku sayısında bu sal kapıları ona acılması, onu sıkılganlıktan cekmgenhkten kurtaramaaı Ancak şarkılannda bu duygusall'ktan arınıyor. ses tonunu değıştıreren ınsanlara olan guvensızlığını, aldatılmışlıgın acısıyla kadınların verdıği korkuyu dıle getırıyordu Brel kötuluklerden soysuzluklardan dem vururken, olum duşuncesı de sık sık aklına gelmeye başlamıştı «Mon dernler repas>, «Tongo fonebre» de bunun etkısı gorulüyordu Prensıplenne son de r ece bağlı olarak bılınen Brel 1967 de, kanserın belırdığı donemde anı bır kararla sahneyı bıraktı bır sure sonra da sınema dunyasına gırdı Kımse de onu bu kararından coydıramadı Oynadıgı bırkac fılmden sonra, kendısını^ gercekleştırdığj «Franz» ve «Far Vest» adlı fılm lerde buyuk bır hayal kırıklığına uğradı Sonra da uzaklara gıttı 1960 yıllarında «Yolnızlık benım ıcın bır ozlem. Yalmz yaşamok bir gun mutloka gercekleştireceğım bir tasarıdın yolundakı sozlerını doğrularcasına Artık Markız adalarında/dı Burado yalnızlığma ada yerlılerını ve balıkcıları da ektedı Kanser olduğunun bılıncınde 01ması onu yaşamo asla küsturmedı. ölumün yaşamın doc$al bır o'gusu olduğu duşuncesını taşıdı. ta o'umüne dek.. (D19 Haberter Ssrviti) JACOUES BREL 2. Ounya Savaşı'nın verdıği yıigınlık ve karamsarlık arasında «yoşamınaa bır şeyler yapmakı tutkusu yeşerdl. Ote yandon VatiKan'm geleneklerıne gor9 bır Papa'nın olumu uzerıne Kardıpallerden copculere kadar, t u n Votıkan memurlarma bır mooş ıkromıye venimektedır Yıne aynı geleneğa gore. secılen yenı Papa yenıden tum Vatıkan mermjrlarıno b i ' moaş ıkramlye vermektedır Bu araüa menkul ve gaynmen'<ul servetı cok buyuk olan Vatikan ın gelırlermde bu son yıllarda bır azalma kayded Imıştır Vatıkcn'ı zıyaret eden «hacılar» Papa 23 Jean zamanında Vatıkan kasalarına 375 m lyon dolar bırakırkei. gecen yıl Vatıkan'ı zyaret eden hacılardan ancak 100 mılyon dolar elde ed Imıstır Yenı secılmıs olan Papa 1 Jean Paul'un beklenmedık olumu nedenı/le Vatı<an ıcın bır gelır kaynoğı olan madalya ve pu'lar da basılamamı$tır Oysa Vatıkan aenellıkle yenl Popa lorın gorev alma torerlerının masradarını bu şekılde karşılamcktadır Papa secldığınde Albıno Lucıanı guclu bır Papa adayı degıidı ıVı ay sonra yenıden toplanan Kardmallerm cdav lısteler nde buyu^ değışıklıkler beklenmemektedır Bununla bırlıkte 65 yaşındakı Papa 1 Jean Paul un olumunden sonra sımdıye dek genclıklemden oturu odo/ gostenlmeyen kardınaMerın sanslannın arttıcj' behrtılmektedır (Dış Haberler Servisi) t49 yıllık yoşamı akcığc konserıyle sona eren Brel cocukluğundo mutsuz ve can sıkıcı donemler geçırmıştır Babasının ofkell davranışianna karşı ısyankar, kızgın tutumu daha sonro'a rı şarkılarına yansımış, ancak bu bıcımde karanlık ıç dünyası açığa cıkarmak fırsatını b'jlmuştur. «Yaşamnda hep birşeyler yopmak» tulkusu, korkunc savaşın verdıği yılgınlık ve karamsarlık arasında yeşerdl. Nıtekım Brel'i bu gri dönemın ardından Parıs ıle ılgılenırken goru yoruz. Ve işto bu kent Brel'i Brel yapan yer oldu. Jacques Canetti odındakl bır sımsann yardımıyta, acemi şarkıcılık dönemıne ımzasını atan ilk yapıtları ortaya cıktı. «le gpond Jacques», «Sur la place», «II nous fout regarder», «le Diable». Jacques Brel'l zırveye doğru Iten başlangıc. «Ouond on n'a que l'amour» ıle kazandığı Chorles Croos odülüdür. 1961'de Olympıa'nın kut Hollywood, Wald Disney'in ünlü kahramanı Mıckey Mouse'un 50. yaş gününü kutlamaya hazırlamyor NFW YORK hollıv.ood hıcb r zaman yaşianmayan unlu yıldız Fare Mıckey Mouse • bn 50 ncı yaş gununu kutlomcga hazırlanmakıadır 1928 vılında Waıt Dısnpy ın kalenınden doğan Mıckey, sanatcmın «Istımbot VVİIIıe» adlı b " karton fılmıyle Amerıkan sınema tanhındekı rolüne başlamıstır Kucuk sevımlı fare sınema tarıhınıp bu ılk seslı kcıon f Imınde başrolu oynanıiştır Mıc<ey tei8/ız\onaa \.e kıso metraıl fıimle'de sık s>k gorulmusse de 1953 vılından bu >'on^ h cb r ouyuk fılmde rol almomıştır «Fantasıa» fıtrrının unutulmoz yıldızı Mıckey ırı y j \.ar!ak kulakları ve kısacık k.rmızi pantolorıuyla tL.71 ciuiya cocuklcrının, hctta buyuklerın sevgılısı olmustur Mrckey Mouse un elnncı yas gunü olan 13 kas'mda o?e! bır «Mıckey Mouse» trenı Los Anqel?s'ten New York 0 hareket edecektır Özel f e n yolda 57 ıstasyona ugra/acak, 19 kasımda Nevv York'ta Hollyvvood un unlu yıldızlarınn yanısıro Mıckey hayranlamın da katılacağı 90 dakıka'ık bır şov duzenlenecek bu aroda «Mutlu Yıllar Mickey Mouse» adı altında 5 kısa metra|iı fıim gostenlecektır (a a ) nceki akşam Berlıner Cappelıa korosunu dmledık Konser salonunda Kulakları tek sesli sarkılara alısan başkentlıler ıcın buyuk bır zevk oldu bu konser Kımı parçaları dokuz sesle soyluyor Cappelıa korosu.. Bır de sıyasal korolorı duşunun! Yalnız iıderlerin sesı duyulur degıl mı? Tek seste bıle tutcrsızlık hıssederız dınlerken. O Berlıner Cappelıa Korosu, Ernst Reuter'ın 25 olum yıldonumu nedenıyle geldı Ankara'ya. Berlln'den Turkiye ye cok seslı bır selam... Prof. Reuter uzun yıllar, aşagı yukarı onbucuk yıl ulkemizde kalmıs bir biiım adomı Sıyasal Bllgıler Fakultesini 1940 yıllarında bıtirenler, bu Alman profesorden de aydınlonmışlor. O yıllarda Nazl Almanyasında bir beyln gocu başlamış, bırçok bilım adamı da Turttiye'ye gelmişti Scn ra glttiler, kıml ulkesfne dondü, klmi Am»«rıkan Unlversitelerlna. Profesor Reuter de Berlin'e gitti ve universite kursusunden polıtıka kürsusune yoneldı Berlln Beledıye Başkanı oldu. 25.'ncl ölum yıldonumünde guzel bir an ma torenı duzenlendf doğrusu. Konser salonu Içln büyük yenllık, Alman Bjyukelclsl cok uzun bir kcnusmo Me selamladı başk«ntllleri Konuklar arasında AP'liler yoktu neyse, olsa lardı Alman Büyükelcislne de lcerlerlerdl belkı Buyukelçi Başbakan Ecevıt'in bir mektubunu da okudu orkestra kursusünde... Elcıden sonra Meclıs Başkanı Cohlt Karakaş cıktı kursuye Konser salonunda alışılmamış bır olay bu. Ama Karakaş TürkAIman dostluğuna önem veren bir polHikocı Profesor Reuter icın cok guzel konuştu. Kısa ve ozlu. özellikle Profesor Reuter ve başka bllım adamlarının Turkiye'ye geldlği yıllorda nışfnanlık etmiş Amerika'da, Pompidou Parıs'e cagırmış, neredeyse Gıscard d Estaing de cağıracak, ama Turk komuoyu Ozbekkan 1 tanımıyor bile Neden acaba? Donelım yine konser salonuna . Molıye Bakanı Ziya Muezzinoğlu ve Sanayi Bakonı Orhan Alp ve eslerl de dlnlediler Berlin Korosunu. Orhan Alp'ın doktor eşı Demıryollan Hastanesınin Başhekimı olrtiuş o gun Cok mutlu gorunuyordu, Bayan Alp politlkadon ANKARA.. ANKA... toplant'Sindan guzel izlenimlerle döndu Dogu ıllerınde calıson defterdarlar ıcten ve yurekli konuşmalarla Malıye Bakanını haylı etkılemışler Guneydoğu ıllerinın defterdarlarım dınlemek ıcm sobırsızlanıyordu M U K zınoğlu'nun son esprisıni duydunuz mu? Bakanlar arasında bır soyleyışi sırosında. devlet butcesıni, eskı donemden kalan enkozı ve de mılyartarı aşan borçları untıtmuş aorunen kimi bakanlara acı acı gulumsuyor Bakan arkadaslanm sevışiyor, Malıye Bakanı da gebe kalıyor dıyor. Maliye Bakanının nelere gebe katdığım yasayarak ogrenecegız Bır yasa tasarısı ıle, ongorulmeyen bır pro|e uygulamasıyle yo da ongorulen bir zammı erteleyerek flort etmek halka ılanı aşk etmek guzel, amo bu aşk sonunda ne doğacak acaba? Keşke tum bakanlar dınleyebilseterdi Cappelıa korosunu Boch'ı dokuz sesle soyleyen korodakı ses uyumundon bir ders alırlardı belkı . Cunku asıl olan Bach'ı söylemek1 Bach dokuz ses dalgası ile soylenfyor amo muzığı hlc deöjşmıyor Değişlk sesler orosındo uyum sağlamak da kolay değıl elbet bu nedenle koro yonetıcısını de kutlamak gereklr. Asıl olan Bach'ı söylemek.. • Atatürk ve Ataturk devrimlerinl uygulamaya kararlı kadronun yabancı bllim adamlorma verdiği çuvenceyi vurguladı, üstelik hayli sivri blcımde. Haksız da değil, giderek Turk bılım adamları bıle güvenceslz kalmadı mı ülkemlzde1 Bir yozlaşma, yobazlasma başladı ve Turkiye den de beyin göcu oldu değll ml. Gecen gün konuşuyorduk Hasan özbekfcan dünyaca tanınmış bır futurolog, Kennedy'lere do Müşerret HEKlMOGl.U da hoşlanır, şımdi yuklendığl görevde buna vakıt bulacak mı acaba? Ilk kadın Başhekım Ecevit hukumeti doneminde atanıyor. Bu elayı kodmlara verilen değerin sımgesi dıye yorumlayanlar var. Mallye Bakanı konserden sonraki toplontıdo uzun kalmadı, ertesı sabah Oiyarbakır a bolge toplantısıno gldecekmlş Muezzinoğlu, bolge toplontılarından hoşlanıyor. Erzurum VENEZUELLA'YA GÖRE YIL SONUNA KADAR PETROL FİYATLARINA YENİDEN ZAM YAPILACAK FRANKFURT Federal Almanya Araştırnın Bokanı Volker Houff Venezuellaya yaptığıdort gunluk bır zıyo'etten sonro onceki gun Bonn'da yaptığı acıklamada petroı fıyatlanno 1978 vılı sonuna oeğ'n yenı t>ır zam yopılacağını so/lsmıştır Venezuelıa yı zıycretı s'rasmda r>u ulkenın devlet başkcnı Andres Perez ıle qorjsen Hauff bu yoldakı acık ! arrayı Perez'den aınledîğmı kay^etmıs vn yapHocak 7am oranının yuz^e 5 ıle yuzde 10 orosmda değışebılereaını hBİirtmı<stır la n I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog