Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Mndern Eğitim Fen 1 Yıl; Sayı: 19479 rt’ YUNUSNADİ 300 Kuruş 19 Ekim 1978 Perşembe t “SABAHATTIN ALI T OLAYI,, Yaz’n yöşomımfja’ bır fırtına gibi giren yazar SABAHATT ALi. nıcın. nerede ve nası’ öldürüldü? KEMAL BAYRAM, bır donernın gizli kalmış yönerırıi Kitapcıordan ANKARA Yenigün Yayınları ADANA ÜLKÜ OCAĞI ESKİ BAŞKANI ÇİFTE TABANCAYLA ELE GEÇİRİLDİ . TARİŞ ESKİ GENEL MÜDÜRÜ VE 18 ARKADAŞI İŞLEMEK İÇİN CEMİYET KURMAK, TOPLUCA SİLAHLANİP CEBİR ŞİDDET GÖSTERMEKıTEN YARGILANACAK • İSTANBULDA 1,5 AYDA SOL ÖRGÜTLERLE İLGİLi OLARAK YAKALANAN 25 KİŞiDEN 14’ÜNÜN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANDI rı buluncrı U!kü Ocakları Hakkında tutuklama Subesİ esk Başkanı Mahmuf Ikiyek, Mersinde cifte tabanca ve 3 Adana MHP l bınasın don çıi<an silahlı iki kişi bir ağır Sanıklardan biri ee Gelibolu yaralcmıştr, Okul Müdürü Yılmaz Oktaykaan’ın bazı kız bun gösterip lar cemeSi üzerine saldırıya oectikieri öne bir Artvin Kültur Derneçine oğrenciyı yarclanışlardır. oğuetos’ta ccılan yoylırn Cteşı sonucu yoorlanan ve daha Ferruh Atoolun cenaze töreni r nenıyle bazı liselerde derslere q zorla ce memiş; polis. öğrencileri nazeye götürmek gözaltı na almıştır. ısteyenlen Haberler 5. sayfada Ankara katliamının 2 sanığı yakalandı . Serdar Alten’in cenazesi’nin Maltepe Camii’nden kaldırılmasına izin yenimedi Boran; «Bir cenazenin yerden istenildiğ kaldırılma özgürlüğü yoksa, bahsedebiliriz» hangi özgürlükten dedi.. Bahceıev[er ser dizikurşuna erek öldıjrülmesı 0d karıştığı Aıaatt Bahodır ile Erol Topçu yakaIanorok gözaltına alınmıştır. Bu orada yaralı olcrak kurtulan ancak HaHostonesinde ölceki gun olen olayın tek görgü ta AP GENEL İDARE KURULU ERZURUMİL N KONGRESİ’ İ İPTAL ETTİ . Erzurum delegeleri Büyük Kongreye katılamayacak. İnan, oylamada çe kimser kaldı. Antalya Kongresi de Haysiyet Divanına götürülecek. ANKARA (Cumhuriyet Büro AP Gc.eI idare Kwulu, Merkez anaşmazlığının Hc.ysi“Et Carmo gotürulmesı benınaemıştir goru ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız muhabirinin. Konya mlie:\’ekıli Oguz Ataloy. dun Cumhuriyet siyasal soruları AP yanıtlamış,Genel Başkanı Süleyman Demırel ve kardeşleri hak bukında yeni açıklamalarda lunmuştur. Oğuz Atolay. iller le ilgili bır soruya da Atalay: 1l’lerin ayrılmasından önce Demirel’in bir yardımcısı CHP ve MHP ile temastaydı bozmaya hiç kim«Beraberligimizi senin gı.icu yetmez) karşılığını vermş, Kongrede Demirel kazanırsa AP’ye yazık olur” bçiinındekonuşmuştur ayrılAtOloy ayrıca ll’lerın rrasından oııce Demirel’in yar hem CHP dırncılorından (Arkosı Sa 9, Sü. 1 de) ANKARA,(ANKA) Kavga 7 oercın nığı Serdar Aiten in cenazesinin dun Maltepe Com;ndrn izin r Csnazenın verimerrıst bugurı kadırln TIP Genel (ağı oğrenImiştir Bcışkn Boran Alenn nın isteğine rağmen Hukume 1 n izin söylemıştr. SU) (Haberi 5. sayfada) akşam Genel Başİ’an Sw leymorı Demirel’in boşkonlığın da vaptıöı toplantıda, kavgalı gecen Erzurum tl Kongresrın ıptOlini karcırlaştırmıştır. TopIcıntıda yine olaylı gecen‘e iki ayrı yönetimin ortaya çıktığı Antalya Il Kongresi 13 ekım’de yapılan Erzurum Il Korgresıyle ilgili olarak Gerellacre Kurulu’nun dunkü toOlantısındaki oy!anıoda. Genel Baskan Yardımcısı Erzurum ?srnoıl Hakk Sa. Yıtdı(Arkos, 9, Sü. 3 de) lı geçtiği bildirilen Anlolya Il Kongresi Sonunda ıki ayrı yöne tm ortaya çıkm’ştır. Kongrede Genel Merkez ve muhalefet grup1arı arcsında çıkan arioşmazlık dönüşünce Könırom inanın yönlencird yenıiennle hareketı taraftarları terketrişler kongre salonunu ve bır başka yerde kongre yap nrışlardır. Muholefetın kongre salonunu terkelems:ıder sonra Genel Merkez adayı Mehmet Ozden’n Il Saşkanhığı’no seçildiği acıklanmıştır. Bu arada. çalışmalarını konq’e salonu Sa. dışın(Arkası 9. Sü. 4 de) AP Antalya Kongresi ndeki kavgada çok sayıda kişi yaralandı 2 ayrı yönetim ortaya çıktı SENATO BAŞKANI, HÜKÜMETİN ANARŞİYE İLİŞKİN ÇABALARINI VE KALICI AMA YAVAŞ VE GECİKMİŞ,, OLARAK NİTELEDİ ANKARA,(Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu Boş UNİCEF’in Türkiye bürosu, şefi tarafından kapatılmak istendi ANKARA <Cumhuriyet Bürosu) siz yardım yapan Birleşmiş MI Isi’er’e brığlı UNICEF OrgüLnün Türkiye’deki burosunu kafaoliyetine son ‘erOiO’Ok urr,ap mei< istediğ: öğrenhlmişriz. Tjrde ıstejıkiye’nrn her yd be! ni bir Shiödeme bütçesine JNICEF’ın Turkıyeden uybürosuııdığı rılmak istemesine Sağlık veGeri kalmış ülkelere karşılıkFÜSUn Fazla araç yığıllnca, Boğaz Köprüsü tehlikeli biçimde sallandı 7stanhul Haber Servisi Bogazıçi köprüsünde bir mifazla hız yüzünden nibüsün bilet gişesıne çarpması ve elekiki görevliyı yaralayıp. tronik donatım bağlantıları nı kopartması nedeniyle köp rüden geçiş 4 saat durmuş. direniş gör’evliler bir sure yapıp çalışmamış. yoğun araç birikimi de köprünün sallanmasına neden olmuştur. Polisin olaya el koymasırıdan sonra trafik açılmış ve köprüdeki tehlike gideril miştir. Kazayı yapan minibusün sürücüsü Yılmaz Dilsiz ise frenlerin patladığını söylemiştir. Sürücü 34 TV 234 plakahminibüs fazla bız Anadolu yakasına deniyle. 14 numaralı gişegeçerken ye çarpmıştır. Gişe görevlilerinden Coşkun Filiz Recep Kaçar da hafif şekil. de yaralanmıştır. Çarpma sonunda gişelerin elektronilç alınmişbr. Dün sabat. saat 07.30 donatım bağlantıları kopmu dolavlarında Yılmaz Dilsiz yönetimindeki şt ur. ÖZBİLGEN . Ecsyol Yardım Bakanlığı Dş’slerı ı:e aondererek Turkııe’nın bcşıra düşen milli golrlerırı bin aştıgıııı ve nedenle Bakanlığı karş. ve UNİCEF Türkye ourOsu şefini bu konuda sert bır ,. UNICEF’ın Türtiveye gerek ve Turkn’e dıgını önn surdüğu burosunup d,lle ul’armışlardır. Türk;ye’y, bir buçuk yu öıUNICEF hiro şefi Donald Sheldsin, merkeze bır öfreni!miştir. Dorıcıd UNİCEF e’ds ayrıca dc çcı!ışcn Turk memurlara na (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) kanı Sırrı Atalay, dün bir boBin toplantısı düzenleyerek, ve sıYOSOI ekonomik sorunlarla MSP Genel Kurulunun toplandığı salondaki sloganlar konusunda soruşturma açıldı MSP’nin geçen Atatürk Spor (apıIan Genel Kurul topıantısı ;rcsındo, Atoturk tablosuna ve duvarlara ya ıeltılen sioganiarlo ıigii çeşitli açılmıştır. Gençlik ve Spor Orhan Çaplı ve Buyetkilileri, tespit ve sauŞturıTıa için Ataturk Spor Saonuna gelmişlerdir. Ankara Savcı Soruşturilay) yürütecek Yudol Bek? ve Kemal Kadıoğlu da 0aş yerine gelerek belirierne ;olışmcsıno kotı>nıışlardır. Cumhuriyet Savcı yailgili görüşlerini açıklamış. sama organları başkanlarının siyasal görüşlerini ve çeşitli açıklamolarını girişimlerde bulunarak, sıyasI hayata katılma larının gerekli olduğunu Sırrı Atalay. söylemiştir. anarşık olaylarla ilgili olarak, hükümetın cabulorının •Yansız ve Demir ve çelik ürünleri ithali serbest bırakılıyor ANK.4R.4. (Cumhuriyet Bürosu) Demir çelik urunleriLlin devlet ehyle ıt ha kararnamenin lirıi aksaklıklar do uygulamada bazı belirtilerek. gurdugu itdemir çehk urünlerinin halinin yeniden özel kesima devredilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığında çalışmalara başlanmıştır. Bu konuda hazırlanan bir belge. DPT3’e sunulmuş. konunun Bakanlıklararası Ekonomik ele Kurulunda Koordinasyon alınmasının sağlanması istenmiştir. 5 mart 978 günü çıkartıları ve küçuk demir. sıcak soğuk saç. levha gıbi demir ürünlerinin Turkiye ile Demir Çelik işletmeleri Demir Çelik TAŞ. Ereğti çelik kolıcı nitelikte olmasının övmüş olmasını ve eleştırmıştir. Muhalefetin ise. eleştrrılerıflin <Telaşlı ve hükü metl devirmeye matuh olduğunu söyleyen Sırrı Atalay. bu başarısız eleştrilerin, iktidarın de gösterdiğini lığı özlemini ea vu nm uş tu Sırrı Atalay. aşırı s0ğ ve 0sırı solun demokrasiyi çökertrne güttüğürlu belirterek amacı ithal edilmesini bir karaınameye gö re bu mamullerin. .Bugune dek iç fı,ıansınan gerek.sinmeleri karşılananzamzş. Transfer olanakları sağlanaFf0rn ıştı r. tarafından ongoren Ticaret Bakanı larda demir çeUk nmmulü ithal edılemedıgi. bu konudcıki ihtiyaçkzrın çok çeşitljlik taşıdığı, sancıyicilerin gereksinmelerinin lzarşılana saptandzgı. rnadığırun Yarbelirtiimekte Başbakan ve dınıcısı Hikmet Çetin’in talimatı ile yapılan bu konudaki son toplantıda belirlenen görüşler sıralanma.ktadır. Türkiye Toplantıda Çelik İşletmelerinin. Demir gerçekleştiremeyeceg’i. yılı için kendisine ithal görevj erildiği takdirde bu gö v revirı gerektiği iç finansman ve döviz gereksinmesinin transfer olanağının Maliye Bakanlığınca sağlanmasım talep ettiği belirlenmiştir. Ote yandan. teşvik belge sine bağlı gemi inşasında Köprülüler yazıda, ile DPT gönderilen .On.qörülen miktarimzası yılı Için öngorülen ithalatı saç ve demir ma belge sahibi yerine Ereğli Demir Çelik ta rafıncian ithal edilmesinin (Arkosı Sa, 9, Sü. 4 de) kullanılan mullerinin davranışları yasa dışı ilön etmekte birleşmeliyiz. Türkiye bugün. birkaç bin sokak kaba(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) e ANKARA işçi Sağlığı Kongresi bugün başlıyor İstanbul Haber Servisi Sa. 9, Sü, 6 da) BUGÜN ECEVİT, ERBAKAN ILE ANKARA (ANKA) Tabıbler Biriği tarafından duzenlenen ve üç gün sürecek Birinci Ulusal lşci Sağlığı Kong resi bugun başlayacaktır. İstanbul Sarayı Belediye Meclis salonunda yapılacak konukongrede, işçi Sağlığı sundo etkinlikleri olan biltm adamları görüşlerini açıklaya iş güven caklar, iş kazaları, işçi liği, meslek hastalıkları. lesoğlığının sosyoekonomik melleri konularında paneller duzentenecektir. Türk Tabibler Bırliği. özellik e meslek hastalıkları üzerinde duracak. bu konudaki verilerın yanlış olmaktan öte çok önüne gilunç olduğunu gözler 5e rg ileyece ktir. Wischnewski CHP heyeti’ne kredilerle ilgili mevzuatın daha olumlu işletilmesinin zor olduğunu bildirdi Yağmur YAZISIZ ATSIZ CHP Genel SekBONN, reteri Mustafa Üstunöağ boşkanlığında Bonn’da temaslorırıı dört tamamlayan kişilik heyet. dün SPD Genel Merkezinde Genel Başgörüştüğü kan Willy Brandt’a Bülent Ecevitin bir nıesalını ıletmştır. Ecevit mesciİındo, ülke BüroANKARA. (Cumhuriyet Karşılıksız çek ile kredi aldığı iddia edilen AP Genel Başkanı Hacı Suleyman Demirelin kardeşi Ali Demirel ile ona •Banka kredi iimitlerini asan usulsüz işleme 19 milyon 885 lira kredi veren SOflUcu Bankası Yenişehir Denizcilik si Müdüıu Metin Eğinç. aynı nın Ikinci Rukiye sorumlu.Ianndan ile Akçakaya banka Şube bankaNaci ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Türkiye Gazeteciler Sendikası Yılmaz Gümüşboş Arıkara Şubesi Başkanı Adalet Bakanı Mehmet Carı’a bir yazı yazarak 1970 yılından bu yana TCK’nun 141. l2 ve 163’ürcü maddelerindarı açı lar. dava. bu davclardan dolayı tutuklaron ve nıahkürn olanların sayısını sormuş, ve bu maddelerın yasadan çıl<arılniosı yopilan girşımlerin icin desteklenmesini istemiştir. Adalet Bakanına Gümüşbaşın yoz, ozetle şoyledir: gönderdiğı Kad:oğlunun Ankara yargılanmalarına Ceza Parasını dün 3. Asliye devam edilmiştir. Mahkemesi’nde 1517 sayılı Türk «Ulkemlzde yayınlanan bir aylık dergınin yayınları arasında çıkan aTürkiye GÖZLEM UĞUR MUMCU Denıirel mi? İlan ıııı? •1 ve parti arasındaki ilişkilerin daha yogun ve etkin bir amacıyla iki düzeye erişmesi (Arkası Sn. 9, Sü. 3 de) Ali Demirel usulsUz kredi almaktan yargılandı KoruHacı nıa Yasasına muhalefet ettikleri gerekçesiyleyargılanan sanıklardan Hacı Ali Demirel duruşmaya yalnızca gelmiştir. Duruşmada yargıcın. .Sizesnad edilen suçu i kabul ediyor musunuz?. şeklindeki sorusunu Halsna4 edUen suç d Ali Demirel. Ben yersizdir. reddediyorum. yLIlardır ile 3 milyon dolar para kazandı.rdtmbiçimindeanıt vermiştir. Hazine y avukatlarından Nur Pakerin katıldığı duruşma diğer sanıklann gelmemesi nedeniyle başka bir güne ertelenmiştir. (Arkosı Sa 9, Sü. 2 de) TGS Ankara Şubesi 141142163. maddelerin yasadan çıkarılmasını istedi hakkında Komünist Partısi soruşturma açıldığı ve dergi sorumlusunuı TCK’nın 142’inci maddesinden dcıhillndedir. mahkemeye verildigi Türk ve dünya kamuoyu tarafından düşünce ve örgütlenme olarak nitelenen bu özgürlüğunıin davaya karşı yurt içinde ve dışında yağun tepkiierin oluştuğu da bilınmekt.dir. Basın Işcllerinin sendikal örgütü ol. düsünce ve örmosı nedeniyle gütıenme özgürlüğüne aykırı> bulduğu. muz TCK’nın 141 142 ve maddeiere bir biçimde karşı çıkan Türkesin (Arkası Sa. 9. Sık 3 de) BaşboanCHP Genel Başkanı Bü ve ent Ecevit bugün saat lOda ,1sR Genel Başkanı Necmetil Erbakan’ı ederek ziyaret endisiyle bir görüşme yapaa ktır. Büent Eceıitn, Başbakan Memurlara verilen yeni ödemelerin emeklilere de verilmesi istendi ANKARA(a 0.) Erbakan’ı MSP Genel Baş Onhığına yeniden Seçılmesınten kutlayacağı ve bu dolayı anarşik olaylar üzerinde le durulacağı ifade Bülent Ecevit’in, Başbakan Buyük Kongresi’nden sonAP Gene! Başkanı’nı da zioret eedceği bel rt’Irrektedi r. daho sonra tüm parti konuarda iderlerişte anarşik bj!unacakt,r. Colışonlara verilecek cocuk ve çalışmayan eş tazmınatı ile, tüm yan ödemelerden emeklilerin de yarorlonmosı istenmiştir. Çalışanlara verilen yeni emeklilerin de yararlarıhoklardan, maSını sağlamak için, emekliler adına bir heyet Devlet Maliye ve Emekıl Sandığı temsilcileri le Ortak bir Planlama, toplantı voomışlordır Bu top koynıyor. Bu büyük partimlzdeki kavgo gürultü çok üzuyor. “Milli birlik ve beraberlige bizleri en fazla ihtiyaç duydugumuz şu son günlerde’. pek muhterem AP’liler, birbirleriyle tekme tokat HIç dögüşüyoriar. olur mu canım?. Geçenlerde, Erzurum Il kongresinde. MC hükümetinin Kültür Bakanı Rıtkı Danışman’ın kafasına sandalye atılmaz mı? Klmbillr nasıl ses çıkmıştır. Böyle kültürlü bir boşa Insan nasıl kıyar da sondolyeyi tak diye yurur.. Anlaşılan, AP içine anarşistler sızmıştır! Belki bu büyük portimizin iclne, çaktırmadon marksistler, hatto foşistler girmişllr. Genel Başkan Demirel’in leninistler, (Arkası Sa, 9, Sü. 7’de) AP AETTürkiye’nin mali finansmanı için katkıda bulunacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu> Türkiye ile AET arosındc Brüksel’de yapılan goruşrı’ıeleri yürüten Dışişleri Genel Sekreteri işler Yardımcısı Büyükelçi Nazif Çuhruk din düzenlediği basın toplarıtısında. Türkiye’nin önerilerıni ve anlatmıştır. ları yükümlülüklerini süreyle riOndurniayı Nozf Çuhruk, Tdrkiyenin AET’ye 0beş yıl önerdiğini. Sa. Su. 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog