Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

MrvWn Rgitim Fon \avinlari Cumhuriyet 55. Yıl; Sayi: 19478 Kurucusu: YUNUS NADÎ 300 Kuruş 18 Ekim 1978 Çarşamba DĞBENCILEBI tCIN OKUİ.LA BERABEK LİSESONSINF ÜNİYERSİTM HA2IRUMA LISESON.21 EKİM Beklemelı 20 EKİM 15 kışrlık sınıflar UĞUR DERSANESİ Beşıktaslstanbul | îstanbul'da Artvin Kultur Derneğı'ne yapılan saldırıda vurulan Ferruh Ataol da hastanede can verdi. ÎSDEMR'de çalışan. ÇelıkIş üyesi 2 ülkücü işçinın evinde Sten otomatık silah bulundu Ankara katliamının tek görgü tanığı olan yaralı Serdar Alten dün öldü Bahçelıevler kathamından yaralı olarak kurtulan ve olayın tek gorgu tanıgı olan Serdar Alten dun =aat 1140da olmuştur Katlıamdan sonra Hacettepe Hastanesı'nde devamh bakım servısme alınan TIP Çanka\a Ilçe orgutu uyesı Serdar Alten'ın akciğer tıkanması sonucu kurtanlamadıgı bıldınlmıştır Bövlece kımlıklen henuz belırlenemeyen •aJdırganlann kathamında olenlerın sayısı 7 ye yukselrruş tır. Newyork Borsasının bir kara gün,, yaşadığı bildiriliyor V£IV YORK New Yoık Borsası, bu pazartesı, son 4 Mİının en kara gununu yaşamıştır Faız oranlarının vukselme sı yanında doların ısrarla deger yıtırmesının oluşturciugu kuşkulu havada sınaı rmse senetlen 18 kasım 1974" ten bu yana ılk kez bır gunae 2192 puan genlemıştır Bu durumda enenı prog ramının oylanmasının da ver g\ yuklennın azaltılmasımn ia. faız oranlarının yuksel mesının duşundurdugu ya tırımcılan pek etkıleyemedıg" ortaya çıkmaktadır Ban 1sJann faız oranı şımd:ve dek gorulmemış yuzde 10'a ı ı 'dmış Federai ıskonto had dı ıs» geçen cuma gunu vuz de 8den 85a \ukselîılmışUr \Vall Street te >avgın kam, uzun \adede gehşme K .n zararlı olan para kıra•mın artmasınm dolar uze r.ndekı baskıları vatıştırma u yetmedıgı şek'mdedır (Arkası Sa 9 Su 2 de) 3 kişiyî yaraladığını ve bazı konutlara bomba attığını itiraf eden Ankara Aktepe Ulkü Ocakları Şubesi Başkanı tutuklandı 2 milyar 200 milyon dolar tutarındaki borçların ertelenmesı için anlaşmamn 30 kasımda imzalanacağı bildiriliyor. DÇM karsılığı Türk liraları, mevduatı kullanan bankalara bırakılacak. DÇM borçları devlet borcu oldu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 30 kosım 1978 torıh.nden ıtı baren Dovıze Cevın'ebthr Mev duot (DCM> uygulamasmc son verılırken holen 2 milyar 200 milyon dolar tutarındokı DCM borçlannın «devlet borcu hallne gelmesı» kararlaştırıl mıştır Ma/ıye Bakcnli<Jı 1I9 Merkez Bankası gecmış yıllardan kalan her turlu borcla ilgıll olarak erteleme calışmalarını yoğunlaştırırken bır yandan do bu alanda «yenı uygulamaiara. yenı polıtıkalara» yonelmekte dır Bırıncı ve Ikıncı Cephe hj kumetler' donemınde başıbos ve klmın, klmden. hangl amoc İa» oldıaı bellı olmayan borclann yenı kurallara bağlanma sı ve her turlu borcun devletın guvencesi altındo bulunması ıUesı benımsenmış bulunmaktadır Edınılen bılgılere gore Turkıye'nın borçları arasında «en başıbos» bulunan borcun DCM'lerle ılgıli olduğu belırtılmektedır Belırlenen ılkeye ^öre. 30 kosım 1978 tanhınde 220 ban > a ıle buyuk bır clasılıkla < DCM lerle ılgıli bır erteleme on Cumhurıyet Hober Merkezı Alman morkınin revalue edılerek dığer Avrupa paralarıno karsı değer kazanması uze rıne Turk paraspnın degerı yenıden djşurulmuştur Turk pa rasının son ayarlamayla sekız Avrupa para bırımıne karşı da ger yıtırmesıne karşın dolar kuru sabıt kalmıştır Molıye Bakanlıgı ıle Merkez Bankası yetkılılerınce yapılan acıklamaya gore lıronın değer kaybı Alman markıno gore yuzde 2 8 olaraK belırlenm.ştır Bu oran karşısında alım kurj onceden 12 lıra 88 kuruş olan Alman markı 13 lıra 25 kuruş o'muştur Markın dovız satış fıyatı da 13 lıro 52 kuruştan 13 lıra 65 kuruşa yukseltılmıştır Turk lırasının dığer pora bı rımlenne karşı değer kaybı ce şıtlı oranlar gosterırken en yuksek kaybın Avusturya şılın karşısında olduğu anlaşilmıstır 172 08 kuruş olım fıyatı bulunon Avusturya şılının ve (Arkası Sa 9, Su. 4'de) Alman markı 13 Jira 25 kuruşa vükseldi Haberler 4. Sayfada Savcı da I4I ve I42. maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulabileceği görüşüne katıldı («tanbul Habcr Servltl Türkly» Komunist Portisl Programını yoyınladığı ıcın Urun Dergtsj Yoıı Içleri Mudürü Abmet Taşton aleyhınde, Türk Ceza Yosasının 142 ve 159 moddelerinl ihlo! ettığı gerekcesıyle açılan davanm dunku ılk duruşmasında, sanık avukotı Istanbul Barosu Başkanı Ortian Apaydın, Türk Ceza Yasa91nın 141. ve 142 maddelerının ıptalı icm Istanbul 2 Ağır Ceza Mahkemesının Anayaso Mahkemesine başvurmasını Istemıştır Savcı Cetın Yetkın de 141 142 maddelerin ıptalı ıcın Anayasa Mahkemesine yenıden baş vurulobıleceğı goruşune kalılorak şoyle konuşmuştur • Anayasa Mahkemesının TCKnun 142 maddesı uzerine da ha once verılmış ve bu modde nın Anayasaya aykın olmadıgını saptayan bır kararı bulunmaktadır Ancak bu karar tarıhinden bu yana uzun bir sure gecmıs oıdugu gibı. kararda red /a da kobul oyları arasında buyuk bir fark yoktur. Ote yandan Anoyoso Mahkerneslnin yopılan b<r fttrazı kabul ederek dava konusu yasa maddesıne aykın ouimotıno ilifkın kararlarının kesın olmasına karşın red kararlarını bu mahkeme kendl deglştırebılmektedır. Bu nedenlerle sanık mudafılerinln one sur dukleri Anayasaya aykırılık iddıaları ıle Anayasa Mahkemesının bu konudokl red kararım ve Anayosamızın ılgıli hukumlerını gunun değişen koşullorı ışığında bırllkte yenıden incelemek ve bu konudaki duşuncemlzl blldlrmek uzere dosyanın mutoloeyo veritmeslnı l«terim» Urun Dergısı Yozı Işlerı Muduru Ahmet Taştan al«yhınde. TKP programını kltap halınae ^oyınlayarok, Turk Ceza Yasasının 142 maddesını ıhlal ettığı gerekcesıyle Istanbul 2 Ağır Ceza Mahkemesınde acılan davanm duruşmasına cok sayıda ızleyıcı katılmıştır Aralarında Demokratık Hukukcular Bırlığı Parıs Sekreterı Avukat Charles Korman, llerıcl Avu(Arkası Sa 9, Su. 7 de) > TKP PROGRAMININ YAYINLANMASIYLA ILGILI OLARAK 2 AĞIR CEZA MAHKEMESINDE AO LAN DAVA, ISTEĞIN KARARA BAĞLANMASI İÇİN ERTELENDI. TBMM Kitaphk Müdüriüğü'ne atanan Hilmi Çelik'in daha önce CHP binasına bomba attığı saptandı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TBMM Kitaphk Muduru Hılmı Çelık hakkında, CHP Ardanuc Hce Merkezıne bomba atmaktan ötürü dava acılmıştır Gecen msan ayında TBMM'de görevine başlayan Hılmı Celık'ın, 14 eylul gunu. Artvın'ın Ardanuc ilcesınde. CHP llce Merkezıne potlayıcı madde atıldıktan sonra. oloy yerınde bulunduğu ve kullandığı ozel aracın olay yennden uzaklaşmaktayken, landarma tarafından yakalandığı bıldırılmektedır 1978 nısan ayında TBMM Kıtoplığı Mudurluğunün «Tedvir» gorevıyle kadrosuna alınan Hılmı Celık'in dalıa once ODTU'de calıştığı ve «soğ eğillmll» olorok bılındığı oğrenılmıstır. Celık Ardcnuc Cumhuriyet Sovcılığı tarafından açılan dovoda tutuksuz olarak yargılanacaktır Ote yandan, Adalet Bakanlıgı, Mıllet Mectısı Başkanı Cahıt Karakaş'a bır yazı göndererek Hılmı Çelik'in karışfğı olay hakkındo bılgı Istemıştır. laşması Imzalanacaktır Aynı anlaşmodo DCM'lerın borciusu olarak Merkez Bankosı garan toru olarak do Malıye Bakanlı g gostenleceıctır Bundan once OCM ler dışarda bır banKO tarafından Turkıye'de bır bankoyo. oradan da ılgıl1 *ırmalara gonderılmekteydı Dola yısıylo DCM'lenn borclusu tırarl bankolar ya da DCM yı kullanan fırmalar gozukmekteydı Şımdı bu ılkeye de son ver Imektedır TURK LİRALARI KONUSU 30 kasım tanhınde yururlüae gırmesı beklenen 220 ban kayla yapılacak anlaşmamn «resml bir kredl anlasması» mtehöınde olacagı belırtılmek te ve DCM karsılığı Turk lıralorına ılışkın de önlemler getınlmektedır (Arkası Sa. 9. 5u. 7 d»J AP GENEL IDARE KURULU ÜYELERİ ARASINDA ERZURUM KONGRESİ İÇİN SERT TARTIŞMALAR OLDU AP Merkez Onur Kurulu İzmir İl Kongresi'nde delegasyon listesine verilen oyları yeniden saydı. Sayım sonucu 21 delege değiştirildi. Yeni listede Osman Kibar da var. ANKARA, (ANKA) AP Genel Idare Kurulunun onceki gun ku toplant'Sindan once uyele' salondo Genel Başkan Demırel'ın gelmesını beklerken Kâmran Inan'la Ismet Sezgın arasında kavgalı Erzurum Kongresı konusunda sert bır tartışma cıkmıştır. Tartışma sırasında AP Aydın Mllletvekılı Ismet Sezgın Genel Başkan Adayı Kâmran Inan a, «Sız nasıl tek taroflı beyanat verırsiniz?» dıye bağırmış Inan ıse. «Sız portı komseri misıniz?» cevabmı ver mıştır. Olaylı Erzurum II Kon gresı ıcın Haysıyet Dıvanının herhangı bır goruşte bulunmadığı bıldınlmıştır. «KAFALAR KIRILDIĞINA GORE.. » AP Genel Idare Kurulundan once Genel Başkan Suleymcn Demırel beklenırken AP Aydın Mılletvekılı Ismet Sezgın sınır lı bır hova ıcerısınde Genel Idare Kurulunun yapılacağı odayo gırmıştır Daha sonra Ismet Sezgın, Inan'ın Erzurum Kongresıyle ılgıli demecını eleştırmeye baş'amış ve bırden sesını yukselterek. <Slz nasıl tek toraflı beyanat verlrsınız ve ben den hobersız beyanat verırsıniz?» dıye bağırmıştır. Bunun uzerine AP Genel Başkan Adayı Kâmran Inan, Sezgın'e bır tartışmaya gırmek ıstemedıg.nı belırtmıştır. Inan'ın bu sozlennden sonro Ismet Sezgın sesını daha da yukselterek aynı şekılde bağırmıştır Kâmran Inan ıse «Kafalar kırıldıgına gore olaylaro uzgunum demem normaldır Mem sız portı komıserı misınız?» şekı.nde cevap vermıştır Bu arado AP Gerteı Merkez yetkılılerı dışarda bek(Arkası Sa 9, Su. 3 de) Türk İş Yönetim Kurulu anarşiye karşı DISK'le işbirliği konusunu görüşüyor ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Turk Iş Yoneüm Kurulu dun çalışmalanna başlamış, toplantımn açış ko nuşmasını yapan Genel Başkan Hahl Tunç, •Bugün ulkemızde bırçok sorunların ıçınde hıç kuşkusuz en onemlı sorun son zamanlarda buyuk bır tırmamş kaydeden teronst harehetler ve anarşıh olaylardır. Ulkede bunun üstesınden gelınmedığı surece de ekonomık ve sosyal sorunların sağhklı bır (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Papa 2. Jean Paul pazar günü taç giyiyor • SEKS KONUSUNDA BIR KITAP YAZMIS OLAN YENI PAPA BU KITABINDA AŞK, KADIN EVLILIK UOGUM KONTROLU VE BENZERI KONULARDA GORUŞLERINI ACIKLIVOR VATIKAN 700 mıkon Hmstıyan'ın dınsel lıderlıgıne secılen Polonya asıllı .'enı Papa Jeon Paul 2, pazar gunu Vatıkan'da duzenlenecek muhteşem bır törenle tac gıyecektır 58 yaşındoki yenı Papa'nın. tac gıydıkten sonro Fronsa Cumhurbaşkanı Valery Gıs card d'Estoıng'ı kabul ederek kendısıyie goruşeceği de b Idınlmektedır Boylece Gıscard d'Estalng yenı Papa tarafından kabul edılen Ik Devlet Boşkonı olocaktır 450 ,1dan ben ük kez Itolyan olmayan (Arkası Sa 9, Sü. 1'de) 58 Y A Ş I N D A K J P 0 L 0 N Y A AS(U Korutürk bugün göreve başlıyor ANKARA Cumhurbaşkanlı gı Genel Sekretenığı dun bır a çıklama yaparak Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk'un bugun gorevıne buşlayacağını bıldır mıştır Genel Sekreterlık tara'mdan \apılan cçjklamaaa «Korutürk' e dun sabah kendi ısteğıyle bır konsultcsyon yopıldıgı, verılen raporda. ıkendılennde da ha evel tesbıt edılmış bulunan doiaşım bozukluğu ve iunc boğlı beiırtııer taaiGmen djzel ınıstır) denildığı» kaydedılmışt,r Ote yanaan, Cumhurboşkanlığına vekalet suresı sona eren (Arkası Sa 9, Su. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU y«||k |Iİ\I9 Silah Kaçakçıhğı Silah kaçakçılığına karşı yeni önlemler alınıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Yordımcısı Ornan Eyuboğlu Başkanlığında kacakcılığın ozellıkle sılâh kacakcıl'ğının onlenmesıne ılışkın alın rnası gereklı onlemlerı belırleyecek Bakanlıklararası Çalışma Grubu dun Başbakanlıkta ysdı scatı aşkın bır toplantı yopmıştır Topiontıya Gumruk ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Malı(ArVası Sa. 9, Sü. 8'de) Genel Başkanı Erbckon, portisinln genel kongresınde konuşurken. ulkemizdekl sılah Bakanlar Kurulu cuma günü emekii zamlarını görüşecek ANKARA (ANKA) Bakonr la Kurulu 20 ekım cuma gunu toplanarak emeklılenn ve asken personelın rrtucşlannda artıs sağlayacak olar gosterge tablo r lanndaScı değışık|ıkle ı saptayocaktır Bu araax askerı personelın maaşlarında gosterge tab losundakı değışıklık ned&nıyle meydana gelecek olan artışın sıvıl personel'n maoşlonndakı (Arkası Sa. 9, Su. 7'de) Enfarktüs krizi geçiren arkadaşımız llhan Selçuk tedavi altına aiındı Yazar arkadaşımız tlhan Selçuk, Marmans'te geçırdıği bir enfarktuL krizi nedenıyle Ege Unıversıtesı Tıp Fakültesı Hastanesınde teda\i altına alınmıştır Selçuk yılhk ıznıni geçırmek uzere Marmans e gıtmıştı. Doktorlar. arkadaşımızın saglık durumunun lyıye doğ ru gittiğını ancak bır sure tedavi altmda bulundurulması gerektıgını soylem^ier dîr. • • " • kaçakçılığıno dikkali cekiyor ve haklı olarak koklu on'emler alınmasım istıyor. «Sınırlarımız ve sınır kapılarımız, «Nasrettın Hoca'nın turbesn gıbıdır Isteyen dıledı^ı sılahı Turfcıye'ye sokup, bu ışın ticaretinı vapıyor. Ocak ayından, agustos ayına kadar ele geçen ceşitli marko s>ılahın pıyasa &atış fiyatı 500 mılyon lırayo yakloşmış, bir de ele geçrremış olanları duşjnunuz!» lyı amma, bu koçokcılık, bugunun işi değil sodece .. Yıllardır Turkiye ye silah sokanlar var. Nerelerden gelıyor bu sılahlar? E'bckon, blrincı ve ikinci MC hukumetlerınde gorev almıştı Bu hukumetlerde. Içişlerl Bokanlığı MSPT Pokanlor tnrrfındon ısgal edilmis değıl miydl? Eğer. sılah kacakçılığı ıcın bugune dek kâfı onlemler alınmamısso, bunun sorumluluğu, biraz da, lcişleri Bakanlıgı kendilerıne sunulan MSP'ye dusmez mi? Kacakçılığı önlemek lcisleri Bakanlıgı kadar, Gumrıık ve Tekel Bakanlığınm sorumluluk alanı içindedir. Bırin ci MC hükümetinin Gümruk ve Tekel Bakanı, CGP'li Orhon Oztrak. ikfcı MC'nmkl ise. MHP'li ışadamı Gun Sozok'Ur. Türkiye, AET üyeleri ile tek tek görüşmeler yapacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TurKiye ıle AET arasındakl ılışkılerın kesın cercevesını belırleyecek, katma protokolde değışıklıklerı gercekleştırecek olan Turkiye AET Ortaklık Konse/ı toplantısının yenı yılm ılk ayı ıcmde Brüksel'de yapılccağı oğrenılmıştir. Bruksel'de gectığımız hafta Icmde Turk hevetı ıle AET ı)gı(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) , Y E N İ P A P A JEAN PAUL • 2. Sorumluluk halkalarını biroz buralarda aramak gerekmıyor mu/>. (Arkası Sa, 9, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog