Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ÖMEISİTm MZIIMM BSKLEMELİ LİtCSON 72İEK1M Cumhuriyet 5 5 . Yıl; Sayi: 19477 LİSESONSINIF OĞBENC1LEH!1CIN OKULLA BERABER ÜNİHRSİTIYI LISESON 21 EKİM Beklemelı 20 EKİM 15 kışdık stnıflar ÜĞÜR DERSANESİ btanbuİj274092228316/Izınıul3244/LUz#27t>4 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 17 Ekim 1978 Sah AKSARAY ALMAN MARKI REVALÜE EDILDİ, LIRANIN DEĞERİNDE DE AYARLAMA YAPILACAK ANKARA (ANKA) Federal Mman Markı Avrupa Ortak Pa a Sıstemı «YILAN»a baglı Hol onda Flonnı Belcıka ve Luk emburg Frankları ıle Norvec 'e Donımarka Kronları karşıında revolöe edılmıştır Koor «YILANna dohıl Federal A! nanya. Hollanda. Belçıka Lukemburg Danımarka ve Norvec Malıye Bakanları ıle Merkez Bankası Başkanlarının Luksemburg da yaptıklorı toplantı da alınmıştır Karara gore Federal Alman Markı Norvec ve Danımarka Kronları karşısındo yuzde 4 Belcıka ve Lüksemburg Frankları ıle Hollanda Flonnı karşısında ıse yuzde 2 oranında yukseltllmıştır Morkın revalüasyonunun ABD Doları nın uluslorarosı pa ra pıyasalarında sureklı değer kaybetmesının Mark uzerınde yarattığı spekulasyonları gıdermeyl amacladığı bıldırılmek tedır Bu arada Markın değe nnın yukselmesının Federal Almanya nın odemeler dengesl fazlasının azalmasına yol acocagı kaydedılmektedır TURK LIRASINA ETKILERI Federal Alman Markı nın revalue edılmesı sonundo dış degerı ABD Do'an'na baglı Turk Lırosının Mark karşısındakf resmı kurunun düşurulece ğı belırtılmıştır ABD Doları'nın (Arkosı Sa 9, Su 8 da) MEYAK fonundan yapılacak konutlardan yararlanma önceliğı de kararname ile saptanacak Resmî açıklama bir iki gun ıçinde yapılacak. Sivil ve asker emekli zamları beliı leniyor KARA, (Cumhuriyet Bürosu) rtemurların gosterge tablolun duzenlenmesınden son emeklılerın aylıklarına esas n gosterge tablosunun da Iiştırılmesı yonundekı calış ların Mahye Bakanlıgında lunlaştığı bır ıkı gun ıcın bu konuda resmı açıklomo yapılacagı bıldırılmeKted.r rtırılan memur aylıkların dan sonra emeklilerın de ay lıklarının artırılması ve «Memur gosterge tablosu paralellnde emekli gosterge tablosu rakomlarının da artırılması» kesmleşmış bulunmaktadır An cak bu artışın hangı oranda olacağına ılışkın calışmalar Butca ve Malı Kontrol Genel Mudurlugunce yunıtulme'<tedır Emekli aylığına hok kazonon bır kımsenın olmuş olmas. halınde dul ve yetımlere odenmekte olan emeklılık aylık larımn da benzer bıcımde art rılma3i ongorulmektedır Benzer bıcımde yopılan bır colışma da 926 sayılı yasa kap samına gıren Turk Sılâhlı Kuv vetlerı personelıni kapsamok tadır Askerlerın gosterge tob losu da yıne Malıye Bakanlı gındo «Memur gosterge tablo su paralellnde» değıştırılmektedır Degışıklığm memur değışıklık oranlarına gore gercek leşeceğı edınılen bılgılerden dır Orneğın memur tablosun da 200 olon rakom son du zenlemeyle 300 e yjselmışse askerlerın gosterge tablosun dakı 200 rakamı do avnen 300 e /jkseltılecekt r Boylelıkle a/ lık ortışları acısmdan sıvll ve asker personel arasında «uyum saglanması» yoluna gıdılmekte oidugu bıldırılmektedır MEYAK'TA GELIŞMELER Ote yandan, memurların gos terge tablosu nedenıyle cu martesı gunu Başbokan Bulent Ecevıt tarafından yapılan basın toplantısındakı açıklama dog(Arkosı Sa 9, Su 6 da) I Halıl [ Tunç ile ı görüşen 1 Üstündağ: I "Türklş ve ı DİSK'in gösterdiği olumlu girişimi partiler de göstermeli,, | Tum Teknık Elemanlar Derneğı Genel Ybnetım Kurulu «DISKın Turk Iş nezdınde yaptığı çagrıyı ve demokratık orgutlerle ortak hareket etme karanm olumlu karşıhyoruz.» Haberler 5. sayfada • DİSK Genel Başkanı Baştürk: "Faşizme karşı mücadelemizle emperyalizme karşı mücadelemiz gerçek anlamda bütünleşti,, BtlGUN BAŞLAYACAK TURK IŞ GENEL YONETIM KUrtULU TOPLANTISINDA DlSK' IN TERORE KARŞI ORTAK HAREKET KONUSU DA ELE ALINACAK DlSK Genel Başkanı Abdullah Başturk GIDAIŞ Send kasının 24 Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Turkıye'nın ıcınde butunduğu koşullorı degerlendırırken «Uzun suredır tırmonıs içinde olan faslst terorun ve foşıst darbe soylentllerlnın uslerlrt yenlden oçılması kararıyla eş zomanlı olmasının, DİSK'in faşlzme karşı surdurdugu mucodelenın antıemperyalist blr boyut kazanmoMna neden olduğunut sövlemıştır (Arkası Sa 9, Su 1 de) I L YAHYA DEMİREL 'HAYALİ MOBİLYA İHRACI,,NDAN 1 YIL 9 AY HAPSE MAHKÛM OLDU CARA (Cumhuriyet Burosu) uzmece belgelerle yurt dıı mobılyo ıhrac etmekten ık olarak Ankaro 4 Ağır a Mahkemesı nde yorgılaAP Genel Boşkonı Suleyı Demırel ın yegenı Yahya ıırel 1 yıl 9 ay hapıs cezaı mahkum olmuştur 1974 yılı ıcensınde ceşıtlı aylarda yurt dışıro duirrs>ce belgelerle. basında «Hayali Mobilya Olayı» olarak nıteleraınlen mobılyo Ihroc olayındon «anık olarak yargılonan Yohyo Demırel ve Necdet Alkanat dun Ankara 4 Ağır Ceza Mahkeme sı nde TCK nın 345 madaesıre gore 1 yıl 6 ay hapıs cezosına mahkum olmuşlardır Ankara 4 Ağır Ceza Mahke mesı TCK'njn 80 maddesı uya rınca Yahya Demırel ve Necdet Alkanat ın cezalarını 3 ay daha artırmıştır Yahya Demırel ve Necdet Alkanat ıle bırlıkte yargılanan Yahya Demırel'ın ış ortağı ve avukot Sobohottın Yurdal ıse Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesı tarafındon sucsuz gorulerek beraat etmıştır Bundan bır süre once Ankara Aslıye Ceza Mahkemesınce sahtecılık sucundan 1 yıl 6 ay hapıs cezasıno carptınlan Yah ya Demırel halen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesı nde «Top lu kacakçılık» sucundan yargılonmaktadır Ankara, Adana ve îslahiye'de 4 kişi öldürüldü • • ANKARA BALGATTA 4 KIŞININ OLDURULDUĞÜ OLAYLARI DUZENLEMEKTEN ARANAN ETHEM KISKIŞIN 2 MC DONEMINDE BIR SÜRE DEVLET ISTATISTIK ENSTITUSUNDE CALIŞTIGI DAHA SONRA MHP LI DEVLET BAKANI SADI SOMUNCUOĞLU NUN ÖZEL KALEMINE ALINIP ORADA CALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI AITIA ÖĞRENCISI ?AFER USTUNEL ÖLDURMEKTEN SANıK ULKUCU VELI OZDEN IN ULKJ TEK ESKlŞEHıR ŞUDE BAŞKANININ EVINDE SAKLANDlĞl ACIKLAND' Ankora Adana ve Gozıontep ın Islahıye ılcesınde 8Oİ goruslü döft klşl oldürjlmuş»ur Olenlerden ıkısi oğren rı bırı beledıye ışcısı. dığen de kahvecıdır Ankara Savcı yaraımcısı Doğan öz un oldurulmesın d» kullamlan tobanca ıle AITIA oğrencısı Zafer Ustunel ı oldurmekten san < Velı Ozden dun cezaevıne gonderılmlş tır Ankara Enınıvet Mudurluğu torafından yapılan cçıkinmodo, Velı Ozöen ın cınayetten sonro tabancoyı gen ver ^10' kışı ıle oırlıkte cskışehıre Kactığı ve buraaa bır sure Ulku Tck Esf sehır Şube Başkanının evınde gızlendıgı kaydedılmıştır Acıklamada blku Tek Eskışehır ŞuDesı Başkanı Muhendıs Aslan Nıgdel'oğlunun da sağla naT bılgı'erden sonrr yakalanarak Ankara ya getınldıgl VP dun mahkenıere tutuklandığı bıldırılmıştır Bursa da sol eğılımlı bır gencı kurekle yaraloyan ulkucu makına muhendısı Ramazan ilhan tutuklonarok cezaevıne konulmuştur Istanbul'da oldurülen Galotosaray Muhendlslık Yüksek Okulu oğrencısi Alı Erkılıc'ın cenazesı dun torenle kaldırılmıştır Moda'do oncekı gece Anadolu Lısesl oğrencilerınden sol eğılımlı Hakan Karakuş'un kurşunlanarak yarolanması, dun yapılan bır yurüyüşle kınanmıştır. Jacakaptan Anayasa lahkemesi ir alt ıahkemenin aşvurusunda 41 ve 142 :in iptal ararı erebilir,, RANSIZ HUKUKCULAR BIR IĞI UYESI «BAGLI OLDUÎUM ORGUT 141 VE 142 (IADDELERIN TURK ADAET| ICIN BIR LEKE OLDU>U GORUŞUNDE» DEDI eUrun» dergıs nu'kı» e Komunıst Partısı nın rcmının yoyınlanmcsı V9 ının sorumlu muduru Ah Taştan hokkında Istanbul Ceza Mahkemesı nde da ç Iması uzerıne Avrupa'nın lı kuru uslarına mensup u Turkıye^e gelerek ceza ılanndakı 141 ve 142 mad (Devamı Sa 9, Su 6 da) Haberi 5. sayfada BALGAT OLAYI SANIĞI ÜLKÜCÜNÜN MHP'LI ESKI BAKAN SOMUNCUOĞLUNUN ÖZEL KALEMİNDE CALISTIĞI SAPTANDI Ukucu Ethem Kıskış ın pollstekl fotogrofı Haberler 5. sayfada İnan, Büyük Kongre için önlemler önerdi GÖZLEM UĞUR MUMCU 450 YILDAN BERİ İLK KEZ ITALYAN OLMAYAN BİR DİN ADAMI «PAPA» SEÇİLDİ VATIKAN Kotohk Kılısesı Ka dınaller Meclısı secılışınden kısa bır sure sonro olen Papa Bırıncı Jean Paul un yerıne ıkın cı Jean Paul adıyla gorev yapacak. yem b;r papayı dun gece secmışt r Secılışı once Va tıkan dan beyaz dumanıa bıldı rılen 58 yaşındakı yenı D cpa, Krakov (Polonya) Pıskoposu KanJınal Karol VVoıtyla'dır 450 yıldan beıı ılk kez dunyanın csşıtlı kesımlerınde yaşa yan 700 000 kodar katolıgın Ru hanı Lıderiığıne Italyan olmayan bır dın adamı secılmektedır En son 1522'de Hollandalı Al tıncı Adrıan Papa secılmlş. da ha sonra hep Italyan dın adam ları papo olarak gorevlendırılmıştı vVojtyia değışlklık ve ılerlemelere acık, oldukça ılımlı bır dın adamı olarak tanınmaktaoır Krakov da felsefe ve dınbıl gısı tahsıl eden Wo|tyla, daha sonra Roma'da felsefe doktora sı ycptı Daha sonra Polonya da komunıst yonetımın koydu gu kısıtlamala'O ragmen hem dın adamlıgı gorevını surdurdu hem de Krakov Unıversıtesın ue ogrencı danışmanlıgı yapıi Türkeş ve Çıkmazı... AP Genel Başkan adayı Kâmran Inan, «Büyük Kongre 1964'tekı havayı taşımaktadır. Beklenmedık sonuç almacaktır» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Adalet Partısı Genel Başkon adayı Bıtlıs Senatoru Kamran Inan dun duzenledığı basın toplantısında AP II Kongrelerınde meydana gelen bazı usulsuzluklerden yakınmış, «Pa zar gunu yapılacak olan Buyuk Kongre 1964 yılındakı havayı ta sımaktadır Beklenmedık sonuç alınacoktır» demıştır Inan AP dekı Genel Başkanlık muca delesınde TRT'nın eşıt hareket etmesı gerektıgını belırtmış. «Bot alkışlı gosterışll ıl kongrelennın buyuk kongreye etklsı olmayacaktır. Ben kongrelere alkış ekıplerimı degil, fıkırlenmı, goruşlerımi goturdüm. Çok da kabul gordum Yeterkl kongre demokratık bır bıcimde yapılsın» dıye konuşmuştur. Inan AP Genel Idare Kurulu'nun kongreye ılışkın aşağıdakl onlemlerı almasını Genel Sekreter Nahıt Menteşe den ıstedığını bıidırmıştır: «1 Gerek dınleyıci ve gerekse gorevlı klşılerın salona alınmasında her ıkl adaya do eşit Imkan tanınmosı 2 Oy kullanma sırasında gızllliğe riayet edılmesi, kapalt hücre konulması. 3 Kongre havasının bozulmaması icin «Sızmaların> onlenmesl 4 Oylamalar sırasında hu vıyet kontrolunun çok sıkı yapılması, 5 Kongre Başkanlığına aetırılecek lcısının taraflılıaı ile olması» Inan Izmır Kongresınde delege olarak secılenlerın delege(Arkosı Sa 9, Su 7'de) F Genel ıdiirü Taser, adyo TV ruhsat etleri tınlacak» MKARA TRT Genel Muı Cengız Taşer «Kurum jn. Genel Mudurunden baş rak butun kademelerıyle stln memuru oidugu bilıne sıyası ıktıdar ve sıyası olorla butunleşıp, bellı bır ii goruşun destek v e şern> altınoo yasamayı amaç bnokmış bır kadro ıle yo metctedır» aeTiıstır ÎT yedırcı Genel Danışma ılu d ın saot 10 00 da Anka îad/osu nda toplanmıştır MHP Genel Başkanı Turkeş, «Partf, mezhep. bolge ve fıkır ayrılıklarını bırakarak, Anayasanın başlangıc ıfkelerınde bırleşmellyız» dıyor Anayasanın «Başlangıc» bolumu ıse şu llkelerl koymaktadır Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşrulugunu kaybetmış bır ıktıdara karşı direnmo hokkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimını yapan Turk mılletı AP Genel Başkanı Demırel, oldum olası, 27 Mayıs Devrımının karşısındodır Bosbakon olduğu gunlerde, 27 Mayıs Hurriyet ve Anayasa Bayramı torenlerıne katılıp, «tebnklerı kabul eden», sonra, 27 Mayıs Devrımının onderı Cemal Gursel'ın ve devrım şehıtlerınin mezarlarına celenk koyar, sonra 27 Mayıs Devrımıne karşı oldugunu soyier Başbakan oidugu gunlerde, 27 Mayıs Ihtilâllnın ölum cezalarına mahkum ettiği, Adnan Menderes, Fotln (Arkası Sa. 9, Su. 7'de) Korkut Özal ve iki arkadaşı MSP Genel Yönetim Kuruluna girdi, Erbakan 1003 oyia yenıden Genel Baskan oldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mıll Salamet Partısı Genel Kurutu sonunda belırlenen ye! nı Genei Idcre Kurulu bellı o muştur Genel Baskan Necmet tın Erbakon a karşı ayrı bır lıste ıle secımlere katılan KorKjt Ozaı ve muhalıf ıkı arkadaşı Erbakan lıstesını «Delmışler» ve Genel Idare Kurulu'na aırmeyi başarmıslardır MSP Genel Merkezı nce ocıklanan ve secımler sonucu oluşan yenı MSP Genel Idire Kurulu ve oldıkları oy sayıları şoyled^r Suleymon Arıf Emre (621), Fehmı Cumolıoolu (5J1I Recal Yemeklik yağa yüzde 3060 zam yapılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zomanından once ve yuksek acıklanan taban fıyctları "onucunda ayçıçeğı ve pa muk yağı ıle morgarın ve ze/ tınyağına vuzde 50 ıle vüzde 60 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır Her turlu ye meKlık \aöa zam vaoılmasma Teknoloil. Ticaret ve MaMye Ba kanlıklarınca başlatıimıştır. To'iTisal urürtlerın fıyatıan 1978 yılında «ekonomldekl varolon sıkıntının tersıne» yuk sek acıklandığı ve acıklaman n «zamanından once* yap'idıjı ona fiMriilmnktfiriır Anılrn ııv edılen urün fıyotlorına yansıtıl moması yonunde ceşıtlı bakan lıklar arasında goruş blrlığme vanlmıştır Edınılen bılqıve oo re, bunların baş.nda da her turlu yemeklik yag 'lyatları gel rrsktsdır (^prtınımi7 hnftn l^lnHft Un. nolo[ı Bakanlıkları uzmanlan bır araya gelerek ortak bır raDor hozırlamışlor ve «taban fiyatlorım gozönünde tutorak ay ccegt yagı pamuk yagı, zeytınyagı ve margorın fıyotlarının yenıden duzenlenmesınin zorunlu olduğunu» bıldırmıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog