Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

IVfodprn Fgitim Fen Tkg2B\rifl Begktaş.Istmbul 6127~761 "6CT 55.YU; Sayı: 19476 Cumhuriyet Knrncusu: YUNUS NADÎ 300 Kuruş ANKARA, (ANKA) Istonbul dan Ankara'ya geien Cumhurboşkanı Fahrı Korutürk, Conkaya Koşku gırış kapısındo basın mensuplarına verdığı de mecte. cAnarşık olaylar yenılecektir» demış anarşık ola/ların yenılmesı konusunda butun vatandaşların ışbırhğı yapmaları gerekttgm belırterek «Ezcumle şimdilik Turkİş'ın, DİSK'ın bu hususta vermiş oldukları misal hepımizın gonlunu ferahlatacak bir mlsaldir» şeklınde konjşmuştur Kendısını «Gayet iyı hissett/ğıni» de belırten Korutürk şunları soylemıştır «Basın mensuplarını ve bütun vatandaşlarımı Ankara'ya donduğum bugunde muhabbetle selamlıyorum Bıldığınız gibı 29 ağustosta csagı yukarı bır bucuk ay evve! İstanbul'a gittım Bu muddet zarfında İstanbul'da Florya'da ıdım Resmi faalıyetten hatta sosyal faaliyetten uzak bulundum Resmi hoyatımın en uzun tatilinl yaptım. Kendimf gayet iyı hıssediyorum Bakalım bu defa da sıhhl muayenem ne dıyecek. . Bu muddet zarfında daha zıyade yakın torihımızle ilgılı kıtoplon sectım. Onları okumakla vakıt gecirdim Buradan gıderken tepeden ınme mezunıyet vertld! demlştım Nasıl vakit gecireceğim demiştlm Muhtelıf spekulasyonlara sebep olmuştum. Gordunuz kı bu samJml (Arkası Sa 9, Su 4de) ÜSESONSINIF OÖRBMCU.ERI tÇHM OKULLA BERASER ÜNİVERSİTM LISE SON. 14 EKIM Bsklemelı: 20 EKIM 15 kışılık sınıflar UĞUR DERSANESİ T£g«4l AKSARAT 16 Elrim 1978 Pazartesi | Korutürk, TürkIş'le DISK'in şiddete karşı birleşmelerini övdü. TürkIş Yönetim Kurulu yarın toplanarak DİSK'le işbirliginin ilkelerini görugecek Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Korutürk, anarşinin yenileceğini söyledi Nüfusun onda birini oluşturan serbest nıeslek ve sermave sahipleri, gelirin yüzde 35'ini alıyor A\KARA. (Cumhumet Burosu) Turkıye de geîır dagılımının 'ÇOk aengesız* oldugu nufusun ondabınnı oluşturan sermaye \e serbest meslek sahıplerının gelınn vu7d8 33 ını buna kar şılık toplam hanelerın yuzde 37 sını oluşturan ucretlılerin (ışçı ve memurlar) gelırın yuzde 32 sını aldıklan behrlenmıştır Dorduncu Beş Yılhk Kalkınma Planının geçen uç plan dönemını ırdeleyen bırıncı cıldı yayınlanmış ve bakanlara dagıtılmıştır 'Uçuncu Plan dönemınde eko(Arkası Sa 9, Su. 5 de) Maaşlara yapılacak zamdan enıekli memurlar da aynı oranda yararlanacak ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Memur maaşlarına yapı lan zamların emeklı memurlara dc oynı oranda uygulanacağı acıklanmıştır Malıye Bakanı Zıya M ü e z r r oğlu memur maaşlarına yapılan 2ommın emeklılere uygulanmafina ılışkın calışmalorın sürdurulduğunu bıldırmış bu konuda cnumuzdek/ gunlerde bır acıklama yopılacağını soylemıştır Yenı düzenlemeden Emeklı Sandığına bağlı yaklaşık 400 bın kışı yararlanacakt.r Ote yandon Enerıı Iş Kolu (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) DÇM uygulamasına 30 kasımda son veriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye'nın uluslararosı bankalaro olan bır mılyor 200 mılyon dolar tutarındakı tıcarı borclarının fNasıl bır progrom teinde odeneceğı» konusunun Malıye Bakanlığı tarafından OECDye (Avrupa Ekonomik Işbırlıği Örgutu) goturuleceğı ve orada cözüm aranacoğı öğrenılmıştır Ote yondan, Malıye Bakanlığı Turkıyedekı tıcarı bankalara bır yazı gondererek «30 kasım 1978 tarıhınden Itibaren hıc bır bıçimde DÇM (Dovıze csvr leb'f'r rıevduat) kabul etmemeleri» yonünde talımat Yalcm DOĞAN vermıştır Böylece DCM uygulamalorına 30 kasım'do gecerlı olmak üzere son verılmektedır 220 YABANCI BANKA Turkıye'ye borç veren 220 yabancı banka adına gorüşme lerı yuruten sekız buyuk uluslararası banka ıle Malıye Bakanlığı a r asındakı goruşmeler yenı bır aşamoya gelmıştır. Son olorak yapılan toplontılarda Turkıye'nın tıcarı borcları (mal korşılığı borclar), dışorda bekleyen transferler ve DCM ele alınmış toplam 3 mıl yar 600 mılyon dolar tutarındakı uluslararası bunkalara olon borcları ıcm yeni bır program uygulonması yönünde llke anlaşmasına varılmıştır. Sekız bankayla yapılan toplantıda 1 mtlyar 200 mılyon lıra tutarın(Arkası Sa. 9, Sü. 7'd») Ankara ve istanbul'da iki ceset bulundu Cumhuriyet Haber Merkezl ANKARA Tuzluçayır senntı Imrahor koyu yakınlarında he nuz kımlığı saptanamayan bır erkak cesedı bulunmuştur Em nıyH Basın Burosundan alınan bılgıye gore Tuzluçayır semtı Imrohor koyü yeiu üzerınde bu lunan cesedın kırr.e aıt olduğu saptanamamıştır. Karşıyako morguna kaıdırılan ceset uzerın de yapıion incelemede oldürulen şohsın tabanca kurşunlarıy la vurulduktan sonro telle boğulduğu bellrlenmıştır. ISTANBUL Bakırkoy Gun goren'de kurşunlanarak oldurul muş bır erkek cesedı bulunmuştur Onden bır arkadan da sıkılcn uç kurşunia olduruler* 23 yaşlarındokı jencln kımlığı saptanamamıştır. Olaya slyası polıs ve cınoyet masası el ' J V muştL'r Oldurulen kışının 23 yaşlarındo olmosınm daha zıya de sıyosı bır olay olduğu goruşunü kuvvetlendırdığı belırtılmektedlr Futbol sohasındo bu lunan ceset kımlik soptaması ıçın morg a kaldınlmıştır • Haydarpaşa Numune Has tanesı nde. Kartal Maltepe'de oncekı akşam cıkan olayda yaralonan Ulku Ocakları Maltepe Şube Boşkonı Huseyın Soştan ıle Kebopcı Hacı Ismaıl Guler ın tedavl edılmesı nedenıyle. etkın onlemler alınmış «Hasta ziyaretleri» bır gunluğune kaldırılmıştır Kararın herhangı bır kacınma olayını onlemek ıcın ahndığı bıldırılmış «Sağcı ve solcu gruplar hastaneye gırmek ıçın calışıyorlar. Çıkabılecek herhangi bir olayı onleyebilmek ıçin «hasta zı>,aret gunu>nu bır gunluğune kaidırdık» denılmıştır Hastaneoe ayrıca guvenlık onlemlen de arttırılnrş /abancılar hastaneye sokulmamıştır Aynı olayda hayotını kavbeden ve sol eğılımlı olduğu bıldınlen Galatasaray Mu hendıslık Yuksek Okulu oğren cısı Alı Erkılıc'ın cenazesı de dun hastaneden alınmış, morga kaldırılmıştır • Hasan Kıran adlı bır genc n uzemde dun yapılan aramada 7 65 capında bır Fransız yapısı tabanca bulunmuştur Elbıstan doğumlu o'an Kıran m b r s ,ası olo/a karışıp konşmadığı araştırılma/a başlcnmıştır • Tozkoparan da Sosyal Mes kenler Sıtesınde polıslerle çotışmaya gırışen bır ulkucu og(Aıkası Sa. 9. Su. 8de) tzmir Bayraklı'daki Amerikahlara ait depoya ateş açıldı, Bornova'daki NATO Avcılar Kulübü soyuldu IZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) BayraMı semtındekı Amenkan depoları dun sabah otomatık sılâhorla kurşun yağ muruna tutulu^en Bornova'da bulunan Avcılar Kulubu de 4 kışı tarofından soyulmuş 8 oto nıatık av 'ufegı calınmıstır Bayraklı semiınde buluian Ar menkan depolo > dun suboh saat 06 05 sıra'arında ozel bır aracla gelen uc kışı tarafından otomatık sılahlatla taranmışnr Deponun gece nekçısı olan Abduilah Yılmaz oıay sırasmda elektrıklen sonciurmek ıcın bınaya gırdığını, soldırganları gor mediğını soylerrıstır. Saldırganlar depo kapısında bulunan bek cı kulubesıne ve bahce ıcındekı aroçlara ates etmışlerdır Depodan herhang! bır şeyın alınmadığını belırten yetkılıler depo da Amerıkalılara aıt yıyecek ve gıyecskler bulunduğunu söylemışlerdır Yetkil.ler ayrıca depo nun bahcesıne patlayıcı madde atıldıgının &aptondığını soylerrıslerdır Polıs yetkıiılerı ıse olayın sorusturmasının surdurulduğünu bıldırmıs'er 50'den faz(Arkası Sa. 9. Su. 7de) Vehbi Koç: D.ş borçların ertelenmesi için önemli adımlar atıldı,, " ANKARA Tonınnıış ış adamlanndan Vehbı Koc, haftalık YanKı Dergısının sorulonnı \cnitlarKen CHP ıkfdannı de gerıerıdırmtş «Dış borçların ertelenmesınde onemlı adımlar a tıldıgmı» so/lemıştır Koc Yankı muhabınn n «Eko nomık durumu ozetler mısı9 nız » sekiındekı sorusunu yanı'larken şunları soylemıştır «Yeterlı doviz olmodığı tcin ekonomı bozulmuş. sanayı tam kapasıte ıle calışamaz hale gel mıştır Karaborsa kacakçılık ve hırsızlık yaygınlasmoktadır. Goyrı kanunı yapılan Ithalat do (Arkası Sa 9, Su 2 de) • • MSP 4. Büyük Kongresi başladı, Korkut Özal Genel İdare Kurulu seçimleri için ayrı liste hazırladı BAÇKANt.lK DİVANI KORKUT ÖZAL'A CAL1ŞMA RAPÖRJNU ELEŞTIRMEK UZERE SÖZ VERMEYINCE OZAL I DESTEKLEYENLERLE GENEL MERKEZ YANL'SI DELEGELER YUMRUKLAŞTI AP ANKARA IL KONGRESi'NDE GENCLERE SOZ VERILMEMESI TARTISMALARA YOLACTI SECIMLERI DEM1REL YANLISI FERHAT NURI Y1LDIRIM BASKANLIĞINDAKI LİSTE KAZANDI «ZAMAN ZAMAN YAPILAN TARTIŞMALARIN BUNALIM YARATMASINI ONLEMEK İÇİN HALK OYLAMASI MUESSESESININ GETIRİLMESINİ» İSTEYEN DEMİREL, «FEVKALADE HALDE NE YAPILACAĞINI ÖNGÖREN TEDBİRLERİN MUTLAKA GETİRİLMESİ LAZIMDIR» DEDİ. • Haberler 5. Sayfada Aranan sanıklardan Ülkü Ocakları Aktepe Şubesi Başkanı Mersin'de yakalandı ANKARA Ulku Ocaklon Aktepe Şubesi başkanı Savaş Calışkan, Mersın'de yakalanmıştır Yakalanan Calışkan ılk ıfadesmde adam yaralamo ve ceşıtl.' bombalama olaylarıno karıştığını ıtıraf etmıştır UOD Aktepe Şubesı başkanı Calışkan. oncekı gun Mersın'de şuphe üzerıne yakalanmış ve ılk sorgusunda Bahcelıevler katlıamına kanşmadıgını ılerı surmustur Yakalanan Savaş Calışkan rfadesınde 1/5''1978 gunu Aktepe'de 57 . 59 sokak kavşagında solcu olduğu belırtılen Vasıf Cevdet Ezbercı'yı tabanca ıle goğsunden vurduğunu. 1977'de bır askerî lıse oğrencısı ıl<» yme Aktepe'de Aiâottın isımlı kışıyı yaraladığım kabullenerek. Meclıs Evlerınde ba Zı konutları da bOTibaladığını soylemıştır. Keoıoren Lısesı oğrencısı So vaş Calışkan ıfoclesınde ayrıca. bu yaralama ve bombalama olaylarını ulkucu arkodasları Kenon Durak. Yalcm Koc (Arkası Sa. 9, Sü. 7'd«) Denız haracı Trofığı çoplerl. pahahlığı ıle her geçen gun bıraz daha bır sorunkent olan İstanbul'da. şoyle kımseye zarar vermeden, tem.z hava almak, kendınızce hoşça vak t gecırmek de artık olası değıl Günluk yaşamın bınbır tur baskısından sonra, oltanızj alıp, Boğaz kıyılarında balık peşınde oyalanmak da, artık bazı türedı kabadayılara «resmen> harac vererek yapabıleceğmız bır ış Işt9 Yenıkoy kıyısında her Istanbul'u'nun her vatandaşın oz malı sayılan şu rıhtımda, oltanızı denıze sallamak. başmıza dıkılen irı kıyım kabadayı bozmasma 10 lıra vermenıze bağlı Beiedıye'ye «ışgalıye haracı» verdığını soyleyen soyadının tSadıkoğlu» olduğunu bıld.ren bır odCTi «E'z de buradan harac alırız» dıye kaba kuvvet gosterısınde bulunmaktadır. Hacı adayları Suriye ve Ürdün'de kentlere sokulmayacak ANKARA, Hacco karo\ok'ndan gıdış ve conuşte yabancı kafılelerın Sunye ve Urdun'de ozel gjzergâh ızleyeC6klerı ve kentlere sokulmavacckları acıklcnmıstır Sağlık ve Sosyal Yardım Bo kanlığı yetkılılerınden alınan bıl gıye gore, ulkelerde yabanc» Hac kafılelerı ıçın kentler dışındo ozel konaklamo yerlerı be lırlenmtştır Hac kafılelerınm (Arkası Sa 9, Su. 4de) GÖZLEM Tavırlar ... UĞUR MUMCU A on gunlerın en onemll oloylorından blri, DİSK ve X Turkİş'in, terorizme karşı ortak tavır almalorıdır. ™ İşci keslmının bu tduşman kardeş'erı», aralarındakı goruş ayrılıklarını bır yana itip, şımdi terorizme karşı kenetlenıyorlar. Ulkede, ic barısın bir an once sağlanmasını isteyen partılıpartısız butun yurttaşiar, hic şuphesiz, bu bırleşmeyi umut verıci bir gelişim olarak gormüşlerdlr. Fakat AP Genel Başkanı hıc de boyle duşunmuyor. Bakınız ne dıyor. Çok lyi etmışler değil Demek 1 Mayıs günu Toksım meydanında, Lenın, Stalın ve Marks gelmeyecek, oyle mi? Yahut oraklıcekiçli bayrak gelmeyecek, öyle mi anlayalım? Yani, onu mu garanti etmişler?.. Demirel'in hırcınlığı bellidir Ulkedeki sağlıklı güclerin, tırmanan terör karşısında kenetlenmeleri, AP Genel Başkanının sorumluluğunu busbutun vurgulamaktodır. Yaşanan olayların bugunu kadar ve ondan da ote, dunu var, oncekJ gunu var> Bu dunde ve oncekl gunde sorumluluk taşıyan eskı Başbakan, şimdi ilkel demogoıı yontemleriyle kendi ayak Izlerini silmeye calışıyor. İki buyuk İşci kuruluşumuz. aralarındaki goruş ayrılıklarını, catışmaları, ideolojik yaklosımlan bır yana atıp, kucaklaşmışlar. Bu davranışı alkışlamak yerıne, yermek, kucumsemek, karalamak nıye?. Tabil. «niyesi» belli... MHP'ye yakın «ulkucü» cevreler ise ısıkı bir askeri yönetim» cağırısından sonra. kendılerıne yeni bir savunma yöntemi buldular. Hanl derler? «Kargalar bile güler», Işte öyle! Meğer, «ulkucu komando» diye bllinen sllahlı eylemcilerln hepsl komunistmis'. Evet, yanlış okumadınız, böyle yazıyorlar Yorumlorı aynen söyle. oktoralım: Sılahlı eylem yapıp ele gecen bazı klmselerin mıllıyetcilik ve ulkuculukle bir ılgilerl yoktur Bunlann (Arkası Sa 9, Su. 7 de) Elazığ cezaevindeki olaylarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı • HÜKUMLULER ARASINDAKI CATIŞMADA, SİLAH KULLANILMASINA RAĞMEN ARAMALARDA SİLAH BULUNAMAYINCA HÜKUMLULER TRAFÎK MUDURLUĞU BlNASINA YERLESTİRİLDI. ELAZIĞ,( Cumhuriyet) Elazığ Cezaevı'nde dun cıkan olaylarda ıkı hükumlu olmuş. ıkısı ağır 4 kısı de yara'anmıştır Cezaevınde sılah bulunduğu yolundakı bır ıhban değerlendı ren gu^en'ık Vuvvetler iun sa (Arkası Sa 9, Su. Vde) İŞÇİLER DE BİRLEŞİNCE Orhan APAYDIN DISK ve Turkİş, demokratlk düzenl yıkmayı amaç1ayan teror eylemlenne karşı mucadelede guçlerını bırleştirme ve hukumetı destekleme kararını almışlardır. Bu tarıhsel karar, ulkemızın ıcmde bulunduğu bunalımlı ortamdan kurtulmasında son gunlerın umut verıci gelışmelerını kesin sonuca ulaştıracak bir aşamayı gercekleştirmektedır. İki buyuk sendikal kuruluş bırlıkte ulkemiz ışçi sınrfının tumunu temsil ediyorlar. DİSK ve Turkİş'in birleşık gucu, ozunde, Turkiye işcı sınıfının gucunu oluşturmaktadır. Bu gucun hukümetin yanında yer alması terorun onlenmesine ve faşist tertıplerın boşa cıkarılmasına yetecektir. TEROR eylemleri ile yaratılan dehşet ortamından yararlanmak ısteyenler son gunlerde omaçlannı açıklıkla belif etmişlerdlr. Sıkıyonetım ısteklerl gercekleştirılmek istenen bu amaçlardan onde geleni ortaya koymuştur. cAnayasanın ongörduğu ılkelerse dayanılarak ulke yonetıminln, ordunun sorumluluğuna ve yetkisıne bırakılması istegmın anlamı acıktır. Anayasal hak ve ozgurlukler boylece ortadan kal dırılacak, ulke yonetımı kaynagını anayasadan almayan guçlere bırakılacaktır. Oyso anayaso hangı durumlardo sıkıyonetime gıdileceğınl belirlemiş ve ulke yonetiminın demokratlk seclmlerle oluşan yasama ve yurutme ıle boğımsız mahkemeler dışındakı guclere bırakılmasını kesınlikle ongormemıştır Bu nedenle gelecek seclmlere kadar ulke yonetımınin orduya bırakılması, ozunde foşıst bır darbe yapılması çagrısı nitellğındedır Bu darbenın cana(Arkası Sa 9, Su Vde) Bir CHP heyeti bugün Almanya'ya gidiyor BONN SPD Genel Başkanı vVılly Brandt partı genel sekreterı Egon Bahr ve Başbakan Helmut Schmıdt'ın yardımc.sı olan Devlet Bakanı Hans Juergen VVıschnevvskı ıle temaslaria bulunmak üzere. CHP Genel Sekreterı Mustafa Ustundağ baskanlığmdakl bır CHP heyeti, bu gece Bonn'a gelecektır CHP Heyetı'nde ayrıco Genel Sekreter Yordımcılarından Orhan Bırgıt ve eski Işletmeler 8akanlarından Tarhan Erdam de yeralmaktadır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2 d«)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog