Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Sahıbi Cumhuriyet Matbaocılık ve Gazetecılık T A $ adına NADIR NADİ Genel Yoym Mudurü . ... OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yazı Islerı Muauru ORHAN ERINÇ Basan ve Ya/an Cumhurlyet Matbaocılık ve Gazet e c i l ı k T A Ş Cagaloğlu Turkocagı Cad No 3941 Posto Kutusu 246 ISTANBUL Telefon 28 97 03 CUMHURİYET BASIN AHLAK VASASINA UYMAYI TAAHHUT EDER • BUROLAR Ankara Atoturk Bulvarı Yener Apt Yenışehır Tel 17 58 66 25 57 01 • IZMIR Halıt Zıva Bulvarı No 65 Kat 3 Tel 25 47 09 13 12 30 • ADANA Atoturk Caddesı. Uğurlu Pasaıı. Tel 14550 19731 ABONE ÜCRET'ERİ Aylar 1 3 6 12 Yurt ıcı 90 270 540 1 080 Yurtdışı 165 495 990 1980 Avrupa. Yokın Dogu 400 Amerıka Orto Amerıka Guney Asya ıcm 800 Uzak dogu ıcın 1?00 kuruş ucak ek ucretı alınır TAKVİM 15 EKIM 1978 •msok 5 33 Iklndı 16 05 Guneş 709 Akşom 1fe30 Ogle 1300 Yatsı 20 01 2 ve 3 sayfalar (santımı) Devam soyfası (santımı* Hfln sayfoları <sant!mr) istonbul (santımı) Ankara •'sontımı) Ölum Meviıd Teşekkur (5 santımı) Nışan Nıkah Evlenme Dogum Yayın Hoyatı Kayıp (kelımesı) « 280 Lıra 320 200 120 100 600 400 4 ÎSTANBUL'DA (Baştorafı 1 Sayfada) oğrencılerınden Fıkret A/an başından sopayla /aralanm ş tır Bu arada kahvehano kapı sında gozculuk yapan Yücei Alkış adlı ulkucu tabancasını ateşlemış ve yoldan gecmekte Olon 12 yaşında Aydın Bakla cı nın ayagından yaralanması na neden olmuştur Alkıc olay dan sonra tabancası ıle bırlık te yakolonorak gozaltına alınmıştır Olaydan once ulkucule rın MHP Beykoz llce Başkanı Ahmet Çıngır ın ışyerınae top landıkları ve saldırıyı burada planladıkları ılerı surulmekte dır Polıs MHP Beykoz llçe Başkanı ıle oloya karısan bazı sanıklan aramaya boşlamıştır Sopayla başından yaralanan Fıkret Ayan dan SSK Paşabah ce Hastanesınde 5 bın lıra ıs tendığı ılerı surulmustur • Beykoz Halkevı bına sına dun sabah saat 04 40 sırolarında patlayıcı mad de atılmıştır Bmanın on kısmında meydano gelen pat lama sırasında ıcerde bulu ron Yaşar Tetık yaralonarak Haydarpaşa Numune Hastane sıne kaldırılmıştır Bu patla madan on dokıka once de Poşabohce Gumuşsuyu Camdere sokaktakı Yusuf Uzunoğ luno o t b r bakkal dukkanına otılan patlayıcı madde hasara yolacmıştır # Turkıye Maden Is Sendı kası Pendık Subesının yakmn dakı bır kahvehaneye patlayıcı madde atıimış patlamadon soı ra da ateş ocılmıştır Olayın fo ılterının ulkucu olduklan cevre halkı tarofından ılerı surulmus tur • Aksaray da Yenıkapı tren istasyonu yanındakı meydan bufesıne soat 10 30 sıralar n da potlayıcı modde atılmıştır Patlayıcının vıtrın penceres n den ıcerı bırakıldığını goren bufede gorevlı Ahmet Kose cBomba atıldı, yaklaşmayın» diyerek olay yermden uzakloçmıştır Yorede bulunanlar bombayı bırokan şahsı bır su re ızlemışlerse de yakalayama mışlardır # Avukat Holıl Kasa Cennet Mahallesı Yeşılova Muhıl arka sında maskelı uc k şı tarafın dan soyulmuş 20 bın llırası ıle ruhsatlı olduğu bıldlnlen tabancası aıınmtştır Aynı so/ gjnculann avukotın yanındo butunan arkadaşından da sıloh zoruyla bın lıra aldıkları bıldt rılmıştır ANKARA Sahcelıevler kat lıomındon yaralı ola r a* kurtu lon Serdar Alten'ın sa£!ı1' dı. T> T U .yıye g derken Alten n ^Dıise yen bır ıfac 3 daha ver oığı ve bu ıfjdesıiua «Nova morka» metai (»r K ı aracır, pla kasını soyledığı nğrenı'mtştır Bu arada pcl'> n ontımuzdekı r,ı < erae Se oar A ten e f z k $ erın foı^g ı. nr nı jos ere rek teşhıste bj'urırrasm ı^te vecegı bıldıı ırn • ! r ? • Kıtle halınde cınayetler ha zırlamak adam oldurmek ve gorevlt bır polıs memurunu ya ralanCK suclanndan aranan Ulku Ocakları Derneğı eskı başkanlarından Esat Butun ıle Ulkucu Genclık Dernegı u/es Huse/ n Kocabaş m eşgallen I emn yet mudurluklerıne bıldırılmıstır San k ann yakalann ası ha lınde faılı mecfıul cına/et dos /alarının so/ısında onemlı bır azalma olacagı belırtılmıştır • CHP Hatay Mılletvekılı Malık Yılman Nıgde nın A<sa ray ılcesnde 6 7 ekım tarıh lerınde meydana gelen olaylar la ılgHı olarak dun duzenledıgı basın toplantısınca «Oiayla rın Anayasal devlet duzenını ve Cumhuriyet r«|imını yıkma ya yonelık bır saldırı oldugu nu» soylemıştır Yılman olayla rın MHP lı mılıtanlar tarafın dan daha onceden planlana rak uygulandıgmı savunmuş tur IZMIR Incıraltı nda sol go ruşlu gruplar aras nda oncekı gun cadır kurma yuzunden cı kon sılahlı çatışmada yarala nan 6 kışlnın sağlık durumla rının lyıye gıttıgı bıldırılmıştır Olavdon sonra gozaltına a'ı nan 197 kışıden 9 u tutuklan mıştır Cezaevıne gonderılen S ogrencın n adları şoyledır Oner Ozturk Ahmet Hora san Ahmet Iplı Ercan Atık E rol Açkurt Alı Toloy Bayram Yıldırım Goker Koker Gokolp Aslaner llerıcı Gencler Dernegı (IGD) Konak Şubesı Baş kaiı Saıt Aksu «Hıc bır guç ılerıcı yurtseverlerın en demokrotık hakkı olan yurtlardakı direnışlerini kıramayacaktır» derken Yurtsever Dev nmcı Genclık Demeğı (YDGD) Başkanı Irfan Inan Incıraltı yurtlarında barınma hakları ellerınden olınorak yurtton otılon ogrencılerın kaldıgı çadırlara s lahlı saldırı duzenlendığmı be lırterek olayı kınadığını soyle m ştır ADANA Malı Sube ekıple r bır ıhborı değerlendırerek bır ışyerı jle b r evda çaşıtlı tıp te otomaUk 41 tufek. 7 bın f şek ve 2 kılo dumansız .iıorut ele geçırrmştır GAZIANTEP Grtodoğu Tek nık Unıversıtesı Gaztantep Ma kına Fakultesı nın ocılışı 20 ka sım gunune erteıenmıstır Biri assubay iki kişi silâh kacakçılıgı yaparken yakalandı İstonbul Haber Servısı Kartal Tanx Bırl g nde gorevlı Assubay Şemsett n Bahodır le lokantacı ar<adası dun sabaha karsı sılah kac" c lıgı ıdd ası/ la Istanbul Emn yet Mudurlu gunce goza'tına alınmıstır Pol s e^ıpler Astsuba/ Uat cavus Şemsettın Bnnadır ın ozel otOTiobh^e O<r*s/öanı Ku'aksız Fat "i S tanoh T et Caddesı Kuzey Sokaktakı «Ib rahım Lokantasona ge)d ğını saptamıstır AstSi bay n 34 UY 047 plaKalı ozel o omobılınde arama yapmak ste/en pol s Us'cavus un n renmesıyle kar şı'aşmıştır Olay Merkez Konıutanlıgına bı!d rılmıştır ^erxez Komutjn lıgının gorevlendırdıgı bır ekıp polıs ek plenne yardımcı olmus ve Astsubayın otomobılı ve kendısı aranmıstır Bu sırada lokantanın sah bı Ibrahırr Alanç i"< evınde arama yopan polısler ev n tuvaletır de ıkı adet tatanca ıle 35 mer mı bulrruşlardır Istanbul Emnıyet Mudurlugu olayın soruşturması tamcm la ia Ktan son'a acıklama ya pılacagını bıld'rmıştır MEMURLAR (Baştarafı 1 Sayfada) da gozonunde tutmuştur Bılındıgı gıbı 1978 yılı butçe sı 1977 yılı butçesımn 35 mılyar lıralık butçe acıgmın tum yuku nu de uzerıne almıs bu açıgı fınanse etmeyı yuklenmıs bır butcedır Hukumetçe onerılen vergı ya salarının geçtıgımız aylarda ya salaşmamış olması 1978 yılı butçesımn yukunu daha da art tıran ve kamu gorevlılerıne bu duzenlemelerle saglomayı amaç ladıgımız olanakları kısıntıya ugratan blr sonuc yaratmıştır Ona karsın Bakanlar Kurulu tum olanakları degerlendırerek kamu gorevlılerının gelır duzey lerını yukseltmek uzere çolıs malar yapmıştır Bu çalısmaların sonucu ola rak Bakanlar Kurulu su karar ları almıştır 1 Bır mılyonu aşan kamu gorevlllerının aylıklarını yenı den duzenleyen gosterge tab losu 15 derece 1 kademesının gosterge rakamı 160 dan yuzde 87 5 arttırılarak 300 e, en yuk s«k gosterge rakamı 1000 den yuzde 20 arttırılarak 1200 e çı karılmıstır 350 BIN KlSI 2 Gecmıs yıllarda katsayı arttırılması uygulamasının ge cıktırılmesı ve ışçı kesımınde asgarı ucret artışlarımn kamu gorevlısı aylıklarına yasanın ge reklerıne uygun olarak yansıtı lamamasının sonucunda kamu gorevlısı sayısının yaklasık uçte bırı olan 350 bın kışı, ogrenım durumu ve hızmet surelerl yo nunden çok farklı olma'arına karsın aynı ayiıgı almak gıbı hokca olmoyan bır duruma du şurulmustu Bunun da otesınde gosterge tablosu ozellıkle 15 ve 12 derecede olanlar ıçin bır ust dereceye yukselen kamu go revlllerinı adeta bır parasal ce zalandırmaya uğratan çarpık bır sonuc ortaya çıkarmıstı Yenı duzenleme Ile bu olumsuz sonuçlar tumuyle ortadan kaldırılmış, onumuzdekı yıllarda katsayı artışlarımn oylıklara hak ça bir artıs saglayacak blçimde yansıması sağlanmıştır NET 800 LIRA 3 Yent gostergeyle kamu gorevlılerlnın buyuk çogunlugu (yaklasık yarısından çogunu) içıne alan derecelerde net ar tış ortalama olarak yaklasık 800 lira dotayındo gerçekleştı. cılmıştırı Asfında •artıç; bu ol çunun de ustundedır Ancak, vtrgi duzanındekı çarpıklık nedenlyle tum çalışanların gelırlerine yansıyan mıktar sınırlı kalmaktadır Bılındıgı gıbi, bu sonucu duzeltmek amacıyla hukumetimızc« TBMM ne sunulan Vergi Yasa Tasarılarında en az geçlm ındırımı ıle vergılendırme dılım lerının aylıklar ucretlller ve o tekı alt gelir dilımlerınde yer alanlar yorarına degiştırilmesı yoluna gıdılmıştı Vergı Yasa Tasarılarının kısa sured* yasalaşması, bu soru nun çozume ulaşması açısından buyuk onem taşımaktadır O zaman kamu goravlısı aylık larında yenl onemll artışlar saglanmış olacaktır Ilk kez uygulamaya konulan zamlarla, buyuk olçude arttırılan çocuk yardımları, 1 ekımden geçerll olmak uzere gosterge tablosunda yapılan degı şıklık ıse 1 kasımdan geçerlı olmak uzere yururluğe gırmış olacaktır Yasalar geregınce, tum kamu kesımi e m n erını de yenı gosterge tablosuna koşut olarak artışlardan yaroriandıracak cahsmalar onumuzdekı haftada sonuçlondırılacaktır AILE YARDIMI 4 Tum modern personel re|imlerınde yer alan bızde de <işçı kesıminde toplu sözleşmeler yoluyla uygulanan «aile yardımı» devlet memurları yasasında uzun yıllardır bulunduğu halde ışletılmıyordu şlmdl hukumetimız ılk kez kamu gorevlılerinl de bu haktan ya rarlandırmağa başlamaktadır Alle yardımı, yasa geregı, çalışmayan eş ıçın 500 lıra olarak belırlenmıştır Bugune kadar 50 lıra olarak öden mekte olan «çocuk zammıtna asamalı bır duzenleme getirılmıştır Buna gore, okula gıtmeyen ya da ilkogrenım ça gında bulunan çocuklar içln 100 lıra, orta oğrenımdekl ço cuklar İçln 200 lıra, yuksek ogrenım yapanlar Içın 400 IIra olarak saptanrnıştır Aıle yardımı ve çocuk zamlarındaki bu artışlar vergısız ve kesıntısız ve daha 5nc« da kamuoyuna açıklandıgı gıbi 1 ekım den geçerlı olmak uz«re avans olarak od*ntc«ktir '/ıkanlar Kurulu bu konuda duzenlenen yasa tosarısının TBMM ne sunulmasına da ka rar v«rmıştır Kamu gorevlılerı aylıklarında yapılan lyıleştirmeler g«ç mışte çogu kez g»r»klı onlem ler ohnmadıgı Içın, fıyatlarda olumsuz yonsımalara yol a; mıştır Hukumetimız, uygulamakta oldugu ıstıkrar programı çerçevesınde ucr»t ve gelir artışlarımn yapay bır bıçimde genel fıyat artışlorına donuşmesını onlemek kararındadır Ozellıkle temel geraktınmt maddelerınde olumsuz yansımalara fırsat verm«y«c«ktir » FIYAT DENETIMI Başbakan Bulent Ec»vıt k«n dısıne yoneltıltn cmemur ma aşlarının arttırılması ıle b riıkte artabılecek olan fıyatlar msıl denetleneb Ircek 9 > bıçımindaki bir »oruyu soyl* yanıtlamıstır «Bilındıgı gibi bu konuda bir Başbakan Yardımcıtı gor*vl«n dırılmıstır Ayrıca g«çtnl«rde Yerel Yonetım Bakanı nın açık ladıgı uretıcıden doğrudan dog ruya tuketicıya ya da koopera tıfler v« beledıyeler «lıyl* te mel tuketım ger»ksınimt«rınln tuketıcıye ulaştırmak içın bır duzenleme onumuzdeki hafta larda bır çok ıld* boslayacaktır Bu duzenlame il* birlıkta ozelllkle yıyacak molları uzerındeki denetım buyuk olçuda saglanmış olacaktır Ote yandan kıralarla ılgılı yasa tasarısının gtrekirse ya nı onerıler eklenarak maclis oçıldıkton hamen sonra çıkmasına çalışacoğız Ayrıca MEYAK kasıntilarlnin konut yapımındo kullonılmatını ozendirerek, kıralordakı ortı» ların onlenmesıne çalışacagız » Perde Açılırken (Baş yazıdan devam) muz golgeler yargıç onunde açık secık belırleneceklerdır Yalnız her an dıkkatlı ol mak geregını unutmomalıdır Açık re|imden korkan ve kaçan demokrasi duşmanları yakayı ele vermek uzere bulunduklarını anladıkları zamon her seyı goze alabılırler Demokrasıyl korumaktan sorumlu tum guçler har an uyanık durmalıdırlar "Hülyacı,, köylüler (Baştarafı 1 Sayfada) ru Nezıh Fıratlı «Sıvaslı» adının «Seba«te»den geldığını soyluyor Verdığı bılgıye gore Isadon sonra 10 yuzyılda Anodolunun romanıze edılmesı ıcın ımparo tor Augustus tarafından kurul muş ve «ımparatora sadık» anlo mma gelen «Seboste» kentl, St vaslı Ile Selçıkier koyu arasın dakı 2 km lık bır arazıde kurul muştur Bu bölgenın antlk Sebaste kentının kalıntıları Ile do lu olduğu da 15 yıl suren kazı lar sonunda anlaşılmıştır ILK ZORLUKLAR Nezıh Fıratlı bır koyde kazı yapmanın zorluklarını belırterek Selçıkier koyundekı ılk gunlerı rı şoyle anlatıyor «Çalısmaların ilk safhasındo yaptıgımız ışı çevre halkına anlatmak pek kolay olmadı Koylulsr bızı kaçakçılarla bır tutuyoriardı Boyle bır kazının eser çıkarıp satmak dışında bır amocı olabılacegını duşune mıyorlardı Uzun sure bıze antıka kaçakçıları gozuyle baktılar Gizli kazıları durdurmamız, çıkarları bozulan antıka kaçakçılarım do kızdırmıştı Onlar da köylulefı kışkırtıyorlardı Ancak ıkı sene sonra koylulerln flkırieri yavas yavaş degışmaye baş ladı Hatta o kadar degişti kı, kazıda elde adilen eserlert Istanbul a goturmek ıstedığımde bana karşı çıkarak «Bunlar mu zeye konulacaksa muzeyı bızım koyumuzde yapın Herkes bunları burada gorsun» dedller Nezıh Fırotlı onceleri koyde muze kurulabılecegını pek ummuyor Fakat eskı eserlere sa htp cıkmaya çaıışan koylulerı de kırmcmak ıcın zor kullanma maya korar verıyor Bu olaydan sonra koyluler boş durmuyorlar Cıkarılan eskı eserler koy comısınm yanındakı bır odada beklerken sırasıyla Eskı Eserler ve Muzeler Mudurluğu ne Kultur Bakanlıgına Uşak ^alllığıne başvurarak koylorıne muze yapılması ısteğını sureklı yınelıyorlar Sonunda Uşak muzesının tamamlanmasından sonra Selcıklerde de bır muze yapılmasıno karor verılıyor \e temelı 1977 yılına atılıyor BULUNAN YAPITLAR Selcıklerde 15 sene suren ko zılar sonunda 10 yuzyıia ve or ta bızans cağına aıt bır bızans kıtıse'er gurubu bulunmuştur Bu kıhselerde bulunan renklı cam kakma ıkonlar Avrupa sa natına kaynak oluşturocak onemdedır Koyun çevresındekl tumuluslerde cok sayıda anıt mezar bulunmuş bırcok k'lıse eşyası cıkarılmıştır Fakat Fıratlı ya gore bulunan eserlerın en onemlısı ruc bozulmamtş. bır voaz kursusu (ambon) dur KOYDE YAŞAM Selçıkler ve çevresındekl »tnografık calışmayı yuruten uzman Nozan Topan koylulenn vaşammda ılginc ozellıkler kes fetmış bulunuyor Orneğm anadolu koylennde rastlanmayacak olcude mısafır odası bulunuyor Selcıklerde 17 tane Bu odalarda koye gelen yabancılar ağırlanıyorlar Bayram gunlerın oe koyun erkeklerı odalardan bınnde toplanarak bayramlaşıyorlar Toplu halde yemek yn yoriar Koy kadınlarmın dokudukları kılım. heybe torba glbi eşyalar eskı bır geleneğın Izla rını taşiyor Aynı koyde özgun tahta ışçılığı gösteren bir kac ev bıle bulunuyor. Uzmarlara goro butun bu bu luntular, Selçıkier koyu halkının eski bır uygarlığin Izlorınl taşıdığını ve buyuk bır oiasılıkla Selcuklar soyundan geldıklerının konıtını oluşturuyor. Nadır NADI Çelik Is'in Karabuk Demir Çelik'te başlatmak istediği grevi iş Mahkemesi 6 gün erteledi KARABUK Bogımsız Çelık Is Sendıkasının Demır Cel k Fabrkasında başlatmak ıstedı gı grev Iş Mahkemesi nın Kara rı ıle 6 gun ertelenmıstır Toplu Iş Sozleşmesı goruş meıerınde anloşmazlık cıkmjsı uzerıne onılan ışyerınde Bağım sız Celık Iş Send kası 13 tem muz gunu greve baslamıs an cak Bakanlar Kurulu grevı 90 gun sureyle ertelemıştı fc'te e me suresı oncekı gun sona er mıs ve sendıka greve baş a/a cagını ışverene duyurmustur Bunun uzerıne IŞVP en Iş Mohkemesıne başvuraraK altı gunluk mehıl ıstemınde bu' ın muş ve bu surede mahKend ce kabul edılmıştır DtSK (Boştorafı 1 Sayfada) bazı send kalar bu dıyaloga karsı çıkmış'ardır CHP Genel Merkezınde dun yapılan Işıklar Ustundag gorusmesı 45 dak ka surmüştur Ustundag goruşmeden sonra /aptığı ocıklamada Turk Iş ıle DıSK ın demokrasmııze yoneltı len saldırılar karşısında da mokrasıye sahıp cıkmalannın yurttaslarda huzur ve guven yarattıgını belırterek şunları soylem ştır cCumhurıyet Hukumatının tam bır tarafsızlık ve korarlılıkla canllerı ve sıyasal eylem suçlularının uzerıne gltmesı olıımlu sonuçlarını vermey* baş lomıştır Suçlular yakalanarak odalete teslım edılmektedlrler Besleyıp destekledıklerı saldırganlara ışlettıkleri ınsanlık dışı saldırılarla, terorle halkımızı sındirerek ozledıklerl dıkta re iımim gercekleştırıp halkımızı ezmek Isteyenler, Turk devletınin sarsılmçz gucu korşısında bugunlerde lyiden lyıye panıge kapılmıslardır Yakayı ele veren canilerln adalet onunde verdıklerı ıfadelerds kendılerını cına yete teşvik edenler hakkında konuşmaya başlamaları cına yetleri duzenleyenlerin tedırgın lıgını çok daha cıddı olarak arttırmıştır» Ustundag yasa dışı yollara sapanların Turk adoletının pen cesınden kendılerını kurtarama yacaklarını do belırterek «Kurtarıcı rolunde olanların da mas keltrı duşuruldukçe, gerçek yuzleri ortaya çıkarıldıkça, adaletın onunde hesap verecekl«rdır» demış suca ıtılenlerın «Zararın neresınden donulursa kardın atasozune uymalannı ıstemıştır DISK Genel Sekreterı Fehmı Işıklar da «Hukumatin teror odaklarına dogru yonelttığı tum etkın eylemlerin DISK tarafın dan en etkın bıçımde desteklenecegını ve odaklar kurutuiun caya kadar mucadelenin devam edecegını» b Idırmıştır Işıklar şoyle devam etmıştır «DISK, bu yolda suç islemış kışılerın kuruluşların mutlaka ozalarını çekmelennl Istemek tedır Artık bundan sonra top lumumuza huzur gelmesini ıstemektedlr Demokrasinln egemen olmasını ıstem«kttdir Bu yolda kuşkusuz, ustun* duşen odevı DISK korkmadan, çekın meden yerıne getırecektir » OLUMLU KARŞILADILAR Istanbul Sanayı Odası eskı Başkanı Ertugrul Soysal, DISK Turk Iş arasındakı terorızme karşı ışbırlıgı konusunda kuru lan dıyalogu olumlu olarak nı telemış Istanbul Tıcaret Odası Bgşkanı Emır Sencer de «Uma rım kı anarşı uzerınde mutaba kata varmış olsunlar» demıştır Turk Iş uyesı Yol Iş Feae rasyonu Genel Başkonı Hal t Mısırlıoğlu hukjmetı kuruldu ğundan bu yana destekledıkle rını soylemış MHPnın sıkıyo netım ısteklenne kesıniıkle kar şı olduklannı belırterek, «Bır basın toplantısı duzenleyerek kamuoyuna goruşlerımızı ve bu goruşe karsı oldugumuzu bıldırecegımiz sırada, Turk Iş ve DISK bızden once davrandtlar» demıştır DYF Is Federasyonj Geneı Sekreterı Omer Sonmez Turk Is ı'e DISK ın anarşı konusun da alacagı onlernlerı desteklen mesı karorıno yuzde yuz katıl dıklarını bıldırmıştır Sonmez her ıkı tarafın «Isabetlı bır karar aldıklarını» soylemıştır KARSI CIKANLAR Saalık Iş Sendıkası Gene BaşKanı Ankara AP Mılletve k lı Musîafo Başoglu. Haber Is Sendıkası Genel Başkanı Sabrı Işık. dıyaloğo karşı çık tıklarını bıldırm şler Turk Iş ı e DISK'ın eylem bırlığı yapa mayacaklarını ıfade etmışlerdır. Çok sayıda (Baştarafı 1 Sayfada) sezınlenen Turk Hukumetı nın ozellıkle «Fır hattı» konusunda ve riıger konularda odun vermeyecegı Apel e cok açık bıçımde anlatılmış ve Işık «Bızi vasla kabul edemeceyegimız konularda karar almak Zorunda bırakmayın» dem ştır APELIN GÖRUŞLERI Savunma Bakanına yakın çevrelerdsn sızor haberlere go re Apel Turkıyeye yardım ko nusunda çeşıtn ouzeylerde gırı şımler tasarlamaktadır Bu g rışımler şoyle ozetlen mektedır • Herşeyden once Bonn un Turkıyeye yaptıgı yıllık 100 mıl yon marklık malı savunma yardımının artık çok yeterstz kaldıgı Apel tarafınaon kabul edılmıştır Ancak e/ sahıbi Savunma Bakanı bu konunun daha cok Dışışlerı Bckanı Hons Dıetrıch Genscher ın yetkı alanına gırdıgını belırterek onunlo hemen temasa gececegını belırtmıştır • Bunun yomsıra Fed»ral Ordu araç ve gerec kadrosu dı şına cıkarılan fakat ço^u ambalaıından bıle c kmamış sılah ve benzerı asr^erı arac gerec bıcımınde yapılan yardımın bo1 yutla'i da onem olcude arttırılocaktır • Bu surek'ı yaroımın ote sınde Turk Ordusu na ılklnci Paket» dıye anılan ve yıne dev boyutlu, ancak bır kerelık bır yardım daha yapılacaktır Bundan beş yıl once Turk ordusu' na ulaştırılan «Bırlncl paket» ıcınde pek cok kara denız ve hava s lahı bulunmaktaydı Aslında «Ikincı paket anloşması» nın ıkı bakan arasında cuma gunu ım7alanması kararlaştırılmısken sonunda, lıstenın cok daha kabaık tutulması yerınde goruldugunden bu anlffşma bır sure ertelenmıstır # Hasan Işık ev sahıbi mes lekdaşma Turkıye nın dış ode meler dengesını de açıkladıgın dan ve sonuc olarak Turkıye r nın, yılda dort mı!ya dolara yaklasan dovız cçıgı ıle sıiah satın almasının olanaksızlıgını behrttıgınden Aoel yokın gele ceKte once Bcşbakan Schmıdt ardından da Amertka Bırleşık Devletlerı Savunma Bakanı Brown ıte de goruşme karorını vererek ıkıiı yaraımın otesınde Turkiye /e NATO cerçevesı ıcınde genış savunma yardımı yapılmasım sag'amayo ugraşa cagını da bıldırmışt r NATO nun «ışler» kaıtnasına Avrupa da yasamsal onern veren tek devlet sıfatıyla Bonn un bu gı rışımı cıddı tutacagı konusunda kı kanı yaygındır • Bunların \cnısıra alınan bır karar uyanrca Türk subay larının, en moaern KOşullara go re yetıştırılmelen amacıyla Federal Almanya gerek Hava, gerek Denız ve geıekse Kara Kuv vetlsrı olanında genıs eğıtım o lanakları saglamayı kabul et mıst r Bu karar uyorınca bundan boyle cok savıda Turk su bayı Federal Alrran/ada egıtım gorecektır Hasan Isık NATO Nukleer Planlama Grubu îoplontısına ka tılmak üzere dun saboh Bruksel e geçmıştır Urün Dergisi sahibinin duruşmasını izlemek üzere İngiltere'den bir heyet geldi Turkıye Komunıst Partısının programını yayınlodıâı ge rekcesıyle mtıhkemeye verılen «Urun» dergısının sahıbi Ahmpt Taştan ın duruşmasını izlemek ve Başbakan Bulent Ecevit ıle goruşmek uzere Ingıltere den uc kışılık bır heyet dun ucakla Istanbul a gelmıştır Uc kışılık heyette bulunan Ingılız Ulusal Gazetecıler Sendıkası Başkanı Dennıs Meshe an Iskocya Madencıler Sendı kosı Başkan Yardımcısı Davıd Boulton ve John Hovvoden Istanbul da kaldıkları sure ıcınde Urün dergısı sahıbi Ahmet Taş tan ın 17 ekım gunu 2 Agır Ce za Mahkemesındekı duruşma sını ızleyecektır Heyet aynı gun Turk Tabıplerı Bırlığı merkezınde de bır basın toplantısı duzenleyecektır • Izmir'dekı 30 demokratık kuruluş Başbakan mıUetvekıllerı ve TBMM Dılekca Karma Komısyonu Başkanlığına ayrı oyrı gonderdıklerı telgrafların da «Urun» dergısının toplatılması ve yonetıcılerı hakı< nda soruşturma acılmasını kınamış ve basın ozgurlugunun cıgnendığıni bıldırmışlerdır. Adalet Bakanı (Baştarafı 1 Sayfada) ay hapıs cezasına çarptınlmıştır YGrgıtay da bu cezayı o noylamıştır Yahya Demırel Yar gıtay kararından sonra Sunye sınırından yurt dışına kacorak Isvıçre ye gıtmıştır. IADESI KABUL EDILDI Adalet Bokanı Mehmet Can, Yohya Demırel ın Turkıye ye ge tırılmesı konusunda yapılan ça lışmatara ılışkın olarak şu bılgılerı vermıştır c Isviçre hukumetı uzun su re, Yahya Demırel'ın ışledıgı su çun ladesını gerektıren nitelikte olduğunu kabul etmıyordu Ola yı vergı kacakçılıgı olarak nıte lıyorlardı Bu nedenle ladesmın gerekmedığını bıldırıyorlardı Yazısmalar sırasında suçun sa dece vergl kacakçılıgı olmadıgını, olayın bır sahtekariık oldugunu, sahtekarlıgın ıse tum dunyoda, tum ulkelerde suç sa yıldığını belırttık Bu arada hak kındakı mahkeme kararını da .s vıçre makamlarına gonderdık Bundan sonra, Yahya Demırel' ın yaptıgı ışlemın Isviçre yasa larına gore de suç sayıldığını kabul ettıler Daha sonra Turki ye'de, Yahya Demırel hakkında verılmlş tutuklama kararını da bıldırdık Bunun uzerıne, yakala nıp Turkıyeye gondenlmesı Içın Interpol harekete geçtl Sanıyo rum, Uluslararası Polıs (Interpol) yakın bır zamanda Yohya Demirel'ı yakaloyıp Turklyeye lade edecektır* YAHYA DEMIRELIN SERVET1 Ote yandon Yahya Demırel ın devlete verdığı zararın kendısıne odetılmesı yolunda da mahkeme karar almıştır. Ancak Yah ya Demırel yurt dışında otduğu ıcın devlet alacağını tahsıl ede memıştır. Bunun üzerıne alacağın, Yah ya Demırel'ın Isvıcre bankalanndakı hesabıyla karsılanması amacıyla Isviçre makamlanyla ılıskl kurulmuştur. tsvıçre makamları, yazışmalardan sonra, Yahya Demırel'ın Isviçre bankalanndakı hesabına ve mallon na el konulabılecegını Turkıye ye bıldırmıştır. Isvıcre bankaları müşterılerının parası konusunda herhangı bır acıkıama yapmama gelene gının bır süre once bozulduğu bıldınlmıstır Ancak, oloy Isvıcre bankocılıgı gelenegı acısınaan yıne de «ılginc» olarak nı telenmıstır KAYIP ITU M M S den aldgım CKUI cıkış belgenı ka/bettım Hukumsuzdur Erdal SIDAL Maden Yasası (Baştarafı 1 Sayfada) Madenlerın kamulaştırılmasına illşkın yasaya gore bır maden ın kamulaştınlması ıcın uygun yöntemler dort aşamada oluşmaktadır. Bırıncı aşamoda ıl gılı Bakanlık kamuloştırılocak madenın cınsını ve bolgelerını kapsayon bır kararname hazır layacaktır Ikıncı aşama bu kararnamenın Resmı Gazetede yayınlanması ıle gercekleseceK tır. Korarnamenın Resmı Gazetede yayınlanmasından sonra ıl gılı madenlerdekı tum oroma ışlemlerı duracak devır ve ıpo tek gıbı işlemler yaptlamayacaktır. Ucuncu aşamada Maden Yasasmın 57 ıncı maddesı ne gore madende çalışan veya ışletme hakkı sahıbi olargk çalı şan moden sahıplet4nm sahala rına bırer gozetlcl muhendıs gond6rılecektır Gonderılecek olan bu muhendıs bazı ışlemıe rın yapılıp bazılannın yapılma masını ısteyebılecek ve boyle moder.ın tahrıp edılmesını ve ıs raf edılmesını onlemış olacak tır. Bunun tersl bır davranışta soz konusu madenın faalıyetı Bakonlık tarafından tamamen ourdurulobılecektır Dorduncu oşamo bır tokdır komısyonunun oluşturulması ıle gercekleşe cektır. Bu komısyon en gec dort oy ıçmde soz konusu mo den hokkmda deger bıcecektır Bu komısyon değer ışlemını en cok ikl ay uzatarak toplam altı ay lcınde bu ışlemı yapmak la yükümlüdur Bu aşamanın son bolumunde ıse değerı bıçı len madenın degen kadar tazmınatın bonkaya yatırılması yer almaKtadır Tazmınat ban kaya yatırıldığı andan ıtıbaren maden kamulastırılmış olacak tır KOMUR KARARNAMESI Madenlerın kamulaştınlması na ılışkın ılk Korarnamenın onumuzdekı hafta başında yururluğe gırmesı beklenmektedır «Komur Karornomesı» adıyla E nerıı ve Tablı Kaynaklar Bakan lığı torafından ımzalanan ılk ka rarnamenın yururluğe gırmesı ı cm Cumhurbaşkanının Imzosının beklendığı ogrenılmıştır Komür Kararnomesı nde termık sontroilenn ıhtıyocım karşılayacok nıtelıktekı lınyıt yataklarıno ağırtık verı'mıştır Bu kararnorre ıle 500 mılyon ton rezervli oldugu bıldırılen Somo Yatagan Unyıt Komuru Made nı de kamuloştırılacaktır. .. •*• . J Vefa Lisesinin onarımına baslandı Istanbul Hab«r Servisı Dort gun once atılan bır bomba ıle buyuk hasar goren Vefa Lısesı bınasının onarımıno başlanmıştır Mıllı Egıtım Muduru Ruhı Kanak onarımın en geç bır hafta ıcınde tamamlanarak oğretıme devam edıleceğını bıldırmıştır Kanak ogrencılerın başka okul lara gonderılmesının soz konusu olmadığını belırtmış bu bıcımde acıklamada bulunan yonetıcıler hakkında do soruşturma acılacagını soylemıştır (Boştarafı 1 Soyfada) rmın bazı çevrelenn des tegı ve talınkı ı!e gıdeıek genışlev p ^ıddetlenerek bu gunku teror noktasına ulaş tıgına ışaıet etm ş •\lut suzluklan mutluluga karan lıklan a\d\nhga cfonuştur mek ehmızdedır Kanıları mız ınançlarımız duşunce lerımız ayn olabılır Ancak vurdumuz a\rı degu o hal de \urek yurege vererek guçlukUrı j, enmehyız' şek lınde konuşmuştur Başbakan Bulent Ecevıfm Yurt Kur Genel Kurulu na gonderdıjı mesaj şovle dır 'Yüksek Ogrenım hredı ve Yurtlar Kurumunun ve bu kurum sorunılulugunda kı ögrencı \ urtlarmın etkın \e vansız bıçımde ^onetıl mesı genclık banşı açısın dan buvuk onem taşiyor Kurumun bu \onde yap lıgı \enı duzenlemelenn ba şarı ıle u\gulanması yalmz gençler arasınaa \e \uksek ogrenım Kurumlannda de gü tumuv'e toplumumuzda bır huzur etkenı olacaktır Yurtlarda kalan gençlenn etkın bır de\let guvencesı altında bulunması analann babalnnn \e gençlenn dev lete guvemnı saglamlaştıracaktır ÇAKMLRUN KONUŞMASI Genclık ve Spor Bakanı Çakmur da Genel Kurulda ozetle şo>le konuşmuştur <Yonetıcuer gençler arasında kifkırtmalarla başla\an kavgadan yapayhk temelıne dayandınlan mucadele den sıyasal çıkarlan gerçek leştırmek ıçın mılıtan grup lar kazanmamn volunu tut muşlar gençler arasında \e nı yenı başla\an savaşımı onleme amacım gudecekUrme cepheltsmeyı yeglemıs ler unıversıtelenmıze tum bovutlarıyla sıyasetı aşılamışlar cephecılık antovı?ıv la ıhtuiarlar oluşturmuslar, cephecılık anlayışım duşun cesını gençltrın ıçıne de sok muşlardır Tam on yıl boşuna ateıp gıtmıştır Gençlenn sorun larına çozüm getınlmemış, tum gençler bır butun olarak kabul edılerek ısteklenne varut aranmamış bır yan dan palyatıf tedbırlere yonelınırken öte yandan da gençlenn bır kesımi duşman, bır kesımi de dost sayılma>a baflanarak yangına korukle gıdılmıştır Avrupa'nın bırçok uygar ulkesmde uygar yonetıcıler umversıte ogretım uyelen\le, toplum büımcüenyle elele vererek genclık sorunJarını çozmuşler bır kanser olan anarşızmtn hahkından gelebılmışlerdır Tanhımızın en zorlu buna hmlarmı yaşıyoruz hep bırlıkte Bu bunalım bırkaç \ılda oluşmamiftır. Yülardan berı bmken toplumtal kusurlar, yamlgüar şımdı bır yangın gıbı sarıyor yurdumuzu Ekonomık guçlüklerı. sagcısı ıle solcusuyla tüm gençlenmız Türk halkı bırlıkte çefeıyor Mutsuzluklan, mutluluga. karanlıgı aydınîığa dönuşturmek ehmızdedır' Kanıla^ rımız, ınançlarımız, düşüncelerımız ayrı olabılır, ancak yurdumuz ayrı değıl o halde yureh yurege vererek guçluklerı yenmelıyızYONETIM KURULUNDA DEĞIŞIKLIK Konuşmolardan sonra Yone tım Kurulu raporu goruşulere* oybırlığı ıle aklanmıstır Ancak bu arada Yonetım Kurulu Baş kanı ve Genel Mudur Vekı ı Halıl Akıf Guven ıle uyelerden Sabahattın Erman Prof Lutful lah Aksungur ve Prof Cengız Pınar Yonetım Kurulundan ıstı fa ettıklerını acıklamışlard'r Daha sonra boşalan bu uyelıkler ıçın seçımler yapılmış Bakonlık Mustesarı Orhan Çaplı Beden Terbıyesı Genel Muduru Fıkret Unlu Docent Eralp Ozgen ıle Docent Erden Kunalp boşalan Yonetım Kurulu uye lıklerıne getırılmışlerdır Yonetım Kurulunun eskı uye lerınden Prof Reşat Kaynor Mehmet Aydoğdu ve ogrencı temsılcısı Yaşar Yıldırım ıstıfa ya katılmodıklarındon bunlar ıcın secım yapılmamıştır Öte yandan Yuksek Öğrenın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu. kredı verllecek oğrenc sayısının 30 blnden 50 bıne kredı mıktarının da 800 lıradan 1000 lıraya cıkarılmasını onen olarok benımsemıştır öner Genclık ve Spor Bakonlığınca 1979 yılı butcesı goruşmeleri sı rosında parlamemoya getırılecektır Ecevit İlâç (Baştarafı 1. Sayfada) cakla Ankara'dar» istanbul'o ge len Saglık ve Sosyol Yardım Bakanı Yeşılköy Hova ümanında verdiğı demecte, ekono mık ambalaılı ılaçlorın ucuzlatıldığını, buna karşılık normal paketli ombala|larda ortalama yuzde 2025 arasında zam yapıldığını bıldırmıştır. Mete Tan, ılaç uretımı konu sunda varılan cozumierl açıklarken komu gereksınimını korşılamak ıçm uretılen ekonomik ambalaılı ıloçlann yuzde 40 oranında ucuzlatıldığını söylemıştır Sağlık Bakanı Dr Tan aspınn ve panalgın gıbı surumu cok ağrı kesıci ılaclarla, doğum kontrol ılaclarının fıyatlanna da herhangı bır zam yapılmadıgını bıldırmıştır. finkara Belediyesi (Baştarafı 1 Sayfada) tepe ve Dıkmen semtlerınde bulunmaktadır Tanzım Satış Magazalannda pıyasada 80 lıradan satılan be•»02 peynırın kılosu 45 lıradan, 110 lıradan satılan kasar pey nırın kılosu 73 5 lıradan, 12 16 lıradan satılan erıtme peynırının 140 gramı 9 5 lıradan 85 lıradan satılan suttozunun kılosu 75 lıradan 150 lıradan so tılan tereyagının kılosu 82 lıradan satılacaktır PAZARLIK 6 MIT (Baştarafı 1 Sayfada) getınlen ıkı muşavırden bırısı avukat Tevfık Kavuncu dığerı ıse gazetecı Suha Ortulu dur Öte yandan Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Musteşar Yar dımcısı Guner Unal gorevınden alınorak Bakanlık Muşavırlığı ne getırılırken bu goreve Ge nelkurmay Sağlık ve Veterıner Daıresı Başkanı ıken cneklı/e oynlan Saım Bostancıoglu atan mıştır Bayındırlık Bakanlığı Başmu fettışı Zekı Arar da gorevın den alınarak Teftış Kurulu Başkanlığında Musavır Mufettışlığıne getırılmıştır. 2 saat sonra, yavaş yanan hızlı yananın ıkı mıs h uzunlukta olur. Bu sure sonra, yavaş yananın. gerıde 2/3 u kalmışür. Oysa hızh yananın 2/6 sı. >anu 1/3 u 2^3 ıse 1/3 un ıkı katıdır. KAYIP Fınnamıza aıt 34 PV 206/34 LP 402 plakalı aracımız ıçın Edırne Tıcaret Odasından almış oldugumuz 25 5 1978 tanhl] 5916 No lu Almanva dozvelasını kaybettık Yenılennı alacagımızdan eskısının. huk mu joktur MOVAS Motoriu Vasıtalar Nakhye ve Ticaret LTD Şırketı ( Cumhurıjet 13176) Sayfadakl Haftanın Bulmacasının Yanıtı Kosta Daponte (Baştaroiı 6 Sayfoda) kı dostlarıyla beraber şımdı Pa rıs te teleks başındo az sonra Bruksel e gıdecek Bok Atına yolunda ıste Yunamstan'da se cımler var. Atına ya gıdıyor Atı na ya Istanbul'dan gecerek Pa nepıstemıu'dan yokuş aşagı sa na doğru gıdıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog