Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

S EK t Z CUMHURİYET 15 EKİM 1978 ATLETİZM MİLLİ TAKIM SEÇMELERI OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ ÎSTANBULLU ATLETLERE ÇAĞ RI YAPILMADI. AJAN YILDIZ, «ATLETLER IZMIR'E GITTI» DERKEN, ATLETLER INONU STADINDA ANTRENMAN YAPIYORLARDI. Hilmi TÜRKAY Genç Milli Takımımız Avrupa Birmcılıği Grup maçı ıçin Polonya önünde RADOM Genc Mılll Fut bol Takımımi7 Avrupa Genc ler Bırıncılı^1 nae ılk sınavını bugun Polonya karşısındo verecekti' Gectığımız oy izmlrde ya pılon Balkan Bırıncılıgı nde Yunanıstan'ın ardından ıkıncılıgı kazanon Genc Mı'lî Futbol Takımımızın çalıştırıcısı Nevzat Guzelırmak, ta kımına guv6ndığmi, rovanş ıcın ı/ı bir Eonuc almaya calışacaklarını «oylemıştır Bııındıgi glbı Genc Millî Tokımımızın ver oldığı grupta Kıbrıs, YLgoslovya. Morarıstan. Rcmanya S Bırlığı. Yunanıstan Cekoslovakya. Demokrat'k Alman Cum hurıyeti ve Bulgarıston bulunmaktadır Dünya Basketbol Dinncıiigı nı CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURUNU VILASTIBOR KAZANDI Sovyetler Biriıği Bırinci olurken A Takımımız dorduncu sırayı aldı Cumhurboşkanlığı Bısiklet Tu ru dun koşulcn Tek rdag • Is tanbul etabı ıle sona ermfş ve Sovvetler Bırlıgı taK mı bırıncı olurken breyse 1 bırıncılıgı de Cek pedalı Vılo^tıbor kozanmış tı r (A) takımımı? dorduncu bıre/sel sıralamodo en lyl dere ceyı /apon bisiKietcımiz dordun cuiukle Ha^an Can olmuştur Tekirdağ Ista ıbııi e'abını ıse Sovyetle' B rlığınden Kosıcın kazanmıştır Tur 47 bısıkle'c ıle boşlamış. T4 bısıkletcı ıle sonc erm ştır Dıskalıfıyeler n^denl ıle Genc Takımımız sıraloma dışı kalmıştır Turun Genel Bıreysel Sıraloması şöyledir 1 Vılastıbor Kor.ecevm (Cekoslovokya) 23 35 24 2 Fergeı Nıkıtenko (S Bırlığn 23 38 35 3 Olev Logvın (S Btrlığı) 23 42 00 Hason Can 23 45 24 (Turklye A) (A) Tokımımızdon Yusuf Ecevıt 24 42 00 ile 22 Erol Kucuk bokırcı 24 43 36 ile 23 Tevfık Erdogdu do 24 53 30 ile 24 ol muşlardır dır Neymiş Efendim ? uzatmada S. Birliği'ni 8281 yenen Yugoslavya kazandı MANİLA Dun/n Bnskstbol Bmncılı<5ını Sovyetler Bırlıgı nı uzotmoda 8281 yenen Yugos lavyo kazanmiştır Macın normal sürpsl 7373 berabere sonuclanmış kurollar gereğınce moc beş dakıka u zatılmıştır Son bir dakıkaya Yugoslavya 8277 onde gırmış, son dokikada Sovyetler ı ki baskot kazanmolanna korşın macı 8281 yenık kapatmışlar dır Ilk yarısı 4141 berabere kapanan karsılaşma sonunda 1974 Dunyo Bınncısl Sovyetler Bırlığı ıkincl sıravı almıştır italyo yı 8685 venen Brezilya ucuncu Italya dorduncu ve Amerıka Bırleşık Devletlerı de beşincl olmuşlardır. ~ ,&.. Cumhurboçkonlığı Bisiklet Turunun Teklrdog Istanbul etabını kazanan Koslcin, bitlşi geçerken (Fotoğraf. Alı ALAKUŞ) Cumhurbaşkanhğı Bisiklet Turu! Abdülkadir YÜCELMAN umhurbaşkonlığı» adını toşıyan bir bisiklet turumuz var Bu yıl 14'uncusu yapıldı 1965 yılından bu yono ynpılan bu uluslararası nıtelıkteki yarıso bir çok yaboncı u!us da katıldı Bu katılan yabancı ulusların bıslkletcileri de hemen hemen her yıl kupoları a'ıp ulkelerıne goturduler Ancak gecen yıldan başltyarok ve bu yıl do uygulanon yenl bir karora gortt Cumhurbaskanhğı Kupası turu kozonon eklbe değil de turun en başarılı Turk eklbıne verlllyor Bizlm eklbimlz ornegln turun dorduncusu olmu? koskoco Cumhurbaşkanlığı Kuposını olmı? taşımokto guçluk cekerken turu başarı ıle bltlren ve kupanın aercek sahlbı olan bir yabancı eklbe bir korış boyıında bir başka kupo ormağan edıhyor Goruntunun komıkllgınl duşunebıllyor musunuz? . Ol moz boyle şey Sporda ulusal değıl evrensel bir anlayış egemen olmalıdır Sporun pasaportu, sporun bayragı, spo run marsı yoktur Spor doğu, batı, kuzey guney tanımaz eunkü sınırı yoktur Nerede başladığı nerede bittigi belll deglldır Sayın Cumhurbaşkanımızın odını taşıyan kupa da kupayı hok edene verılmelldlr Eger kupo gercek sahibmp verılmek Istenmıyorsa o zoman kupayı Ismi ıle resml lle kaldırmok, turun da adını değlştirmek gerekir Bisikletcllerımiz gecen yıllarda Suudi Arablstana gıtmışler, oradan Krol Kupasını olıp gelmlşlerdl Mussollnl 1936 yılında en gorkemll durumda Iken blnlcılerlmlre Istemeyerek de olsa kendl eli II* «Mussolinl Kupasını* vermıştl 14 yaşını da geride bırakan Cumhurbaşkanlıgı bisiklet turunu uluslararası bir skandala neden olmaması icln boysine cağdısı bir uygulamadan kurtaralım ve kendımlze gelelım.. C 2728 eklm tanhlerl arasında Bağdat ta yapılacak Turklys • Irak Iron uclu atletızm yorışmaları seçmelerıne Istanbullu bayan atietler cag rılrramıştır Federasyonun bu tutumuna anlam veremedıklerinı behrten atîetler ılgılılerl kınorken «Biz bara|ı aşmış ve devletin Itici guç yonetmellğınden yararlanan sporcularız. Bızı secmelere çağırmamakla yalnızca blr yanlış yapılmamış buna ek olarak spor orgutü, federasyon ve ojanlık içlndekl uyumsuzlukla çellşlk durum ortaya çıkmıştır» demlşlerdır Istanbul Atletızm A|anı Selahattın Yıldız Ankaro d^n haber geldığını ve Zel^o iren, Sevda Cengız, Katrın Paker ve Şahınde Guneşten oluşan bayan atletlenn secmelere katılmak üzere önceki gun Izmır'e gıttıklerınl soylemiştır RAGIP TEKİN, cATLETLER ISTANBUL'DAı DIYOR Turkıye Spor Yazarian KuTürklye Blrlncl Fu'bol Llgi'ne ougün yapılalübü Teknlk Direktoru Ragıp cak yedı karşılaşma ile devam ed lecektır Onder Tekın da bu konuda atletlenn Dıyarbakırspor olanında Adana Demırspor onune Istanbul'da olduğunu soylemış. cıkarken, gunun otekı moclorında Fene'bcfrce 1 ajanın atletlerden haberl o Goztepe, Altay Boluspor. Adanaspor Peş Ktaş. madığını belırterek sozlenni Kırıkkale Trabzon. Bursaspor Samsunspor şoyle surdurmüştün «Bu gıbl Eskişehırspor Galatasaray karşı karşıya gele olaylann doha önceden llan ceklerdır edılerek zamanında kuluplcre DIYARBAKIR AD D SPOR ve atletlere blldirflmesl gereLıgm ılk altı haftaoinda Fpnerhabcp Trnb kir Secmelere glremeyen otlezonspor gıbl guclu rakıplerını gerıde bıraKarok tln hakkını kim koruyacok'* onderlığe yukselen Dıyarbakırspor aıanındc o/ Secmelerden haberl olmayan bir nayacagı Demırspor o karşı yennı koruma/o co sporcunun teknik komitede de lışacoktır Gectığımız hafto Goıatasaro/ı yene ğerlendirümesi nasıl yapılacak reK dıkkatleri uzerlne ceken Demırspor un amacı tır? Şu anda Turklye'nin en bir puan olacaktır lyl ikıncl cirlt atıcısı S6vda FENERBAHÇE GÖZTEPE Cengiz lle dun saban Selimlye Engın, Cemıl. Alpaslan. Onur ve Emın den iikokulu salonunda beraber coyoksun kadrosuyla Goztepe karşısıno cıkacok lıştık Oysa A|an Selahcttln olan Fenerbahcs. eksık kadrosuna karşın IKI Yıldız sporcuların izmir'e gıtpuan Icın oynayacoktır Llgde yedıncl aurumda tikleıinl söylemls 400 engeUiolan Goztepe Ise rakıbinın bu dezavantapndan de Katrln Paker. Şohinde Guyarorlanmaya calışacaktır neş, 800 ve 1600da Zeliha ADANASPOR BEŞİKTAŞ iren ve cırltte Sevda Cengız Yenl transferl Ismail Atık le Bursaspor'u millı takıma girecek kapasitede 31 yenerek 4'luğe yukselen Beşıktoş, Adanoatîetler. Teknlk komltenln bu spor karşısına bu yengınm verdığı moralle cıkaotletlera değer vermesl gerecaktır Sıyah Beyazlıların hemen altında yer klr. Aynı zamanda bu dort otolan Adanaspor Ise Trabzonspor karşısında<i let barajı aşıp devletin itıcı başarısını seyırcısı onunde de surdurmek ısteyeguç yonetmellğlnden yararlocektır nan sporculardır Biz TSYD oGÜNÜN PROGRAMI larak federasyonla surekll lllşInonü Stadıkl Içlnde bulunmak Istiyoruz 15 00 Fenerbahçe Goztepe Federasyonun kulüplere destek Alsancak Stadı olması ve tabandakl gelişme15 00 Altay Boluspor lerle sonuca varılacağı InancıÖTEKI KENTLERDE: nı tasıyoruz.» 17 00 Adanaspor Beşıktaş, 14 30 Dlyarbokırspor Ad D Spor, 15 00 Bursaspor Samsunspor, 15 00 Esklşehırspor Galatasaray, 15 00 Kırıkkole Trabzonspor Beş asından yoksun Fenerbahçe, Göztepe ile oynuyor Tokım sıralaırası ıs« şoyie (68 44 01) (69 00 07) (69 03 17) (70 26 07) (70 28 26) (73 41 17) (74 55 54) 1 2 3 4 S 6 7 S Bırlığl Bulganstrn ÇekoslovaKya Turkıye (A Luksemburg Turkıyo 'B Yugoîlavya Binicilikte Basbakanlık Kupasını Bülent Bora kazandı ANKARA Binicilikte Başbakcınlık Kupasını Şopen adlı atıylo Ankara Atlıspor Kulübunden Bulent Boro, Genclık ve Spor Bokanlığı Kupasrrfı da Promete adlt atıyla Istonbul Atlıspor Kulubunden Halım Seyolıoğlu kazanmıştır Ankara Beledıye Başkanlığı Kupası ıse Hermes adlı atıyla Istanbul Atlıspor Kulubu blnıclsl Gasper Pedeyan'ın olmuştur Ankaro Atlıspor Kulübu alanındo vapılan yarışmalarda. Basbakanlık Kupası IHncılığinl Kımo ile Reşıt Özlen (Ank Atlıspor). ücunculuğunu de A(}n ile Fevzl Atabek (Ist Atlıspor) kozanmıştır Genclık ve Spor Bakanlıgı Kupasında ikinci Bulut ıle Utgm Yurdaer Orcan (Muh Al) ücüncu Lacln ıle Asb. Nurettin Yoran (Muh Al) Zonguldakspor, ilk yengisini Orduspor'dan aldı: 20 Pertev ATASAY Zonquldakspor sahasının kapalı olması nedenlyle Ankara'ya alman karşılaşnada Orduspor karşısında Ilk yengisini aldı 20 Zonguldakspor un gollerınl, 21 daklkada Hasan. 58 dakıkada Isa attılar Turkıye Ucuncü Lıgmın Ankara da oyianan maçında Giresunspor, Petrolofis I 20 Izmır de ise Yeşılova. Ödemlşspor'u 30 yenmıştır. Tüm sporcularının adı Ahmet olan Sakarya Geaçllk Voleybol Takımı bir maç öncesl "Ahmetler,, Voleybol Takımı...... ADAPAZARl Ahmetlerden kurulu Sakarya Gençlık Vole\bol Tahımı du zenlenen turnuvada ıfeıncı olmuştur Sa karya Gençlık Takımını oluşturan altı <spor cunun da adımn Ahmet oluşu kentte qu nün konusu olmuştur Turnuva suresınce ızleyıcıler özelhkle bu takımın Izarşılaşma larına buyuk ılgı gostermışlerdır *Sen oyna Ahmet. sen oyna'* şekhn dehi korkunç tezahurat ncdemyle sporculann karşılaşmalarda dıkkatlerimn dagıl dıgı ve tnbunlerle ugraşmaktan gerçek oyunlartm sergıleyemedıklerı belırtılmıştır Sakarya Gençlık Takımı \önetıcılerı konu ile ı'gılı olarak şu cçıklamada bulunmuşlardır 'Bu donemde yenı bir kadro kurduk Transfer sonrası tum Ahmetlerın ku'ubumuzde toplanmaları buyuk bir tesaduftur Karşılaşmalar sırasmda Sporcularımıza uyarıda bulunmak ıstedıgımız zaman zorluklarla karşıhşı\oruz Çunku Ahmet dıye seslendıaı nıızde otekı Ahmet lerın ae yanılgıya duşup bıze bakmalan oyundan bir an oisun kopmalarına neden oluvor Bundan sonra tıkımımızı oluşturan tum Ahmet le re bırer numara vererek, o numara ile kendılerıne seslenecegız < Giresunspor: 2 Petrolofis: 0 3. LİGDE BUGÜN Gürsel Aksel bugün toprağa veriliyor İZMİR, (Cumhurfyet Ege Burosu) Rıze'ds bir benzın ıstosyonunun Infilak etmesl sonucu yaşamını yıtıren Gürsel Aksel ın cenazesi bugün yapı lacak törenle toprağa verılecektır Aksel'ln cenazesi Rıze'ye gl den yakınları tarafından Izmır'e getırllmıştır. Morgtan alınacak cenaze saat 12 00'de Göztepe iskelesl onunden ban do eşlığinde olmarak Güzelya lı camııne, namazdan sonro da eller üzerlnde Göztepe ku lubu onöne taşınacaktır Buradakl o torenden sonra Bai cova mezorlığına göturulecek olan Aksel ın cenazesi buro da anneslyle babasının yanında toprağa veniecektfr ADANASPOR BEŞIKTAŞ MAÇININ HAKEMI AKKOR TRAFİK KAZASINDA YARALANDI İZMİR Adana'da bugun oynanacak olan Adanaspor Beşıktaş maçını yonetmek üzere gorevlendınlen Izmır bolgesi hakemlerınden Aykut Akkor Çığli havaalanına g'derken gecırdığı traflk kazasında yaralanmıştır. Hakem Aykut Akkor'un sağlık durumunun tyi olduğu, dızınder ıkı Kirığın bulunduğu bıldırilmlştlr. VEFA STADI 12 00 Galata Istanbulspor; 14 00 Karagumruk Luleburgaz KARŞIYAKA STADI 15 00 Karşıyaka Manınospor. ÖTEKI KENTLERDE 14 30 Hatayspor Tokatspor. 14 30: Tarsus Id Y Ereğlıspor. 14 30 Malatya Iskenderun 14 30 Erzıncan Corumspor. 15 00: Uşakspor Izmırspor, 15 00 Kırklarelı Altınordu. Yorukguzelı, Mebruk. Karobulut G: 2 20, Ikıh 3/1 17 8a 2 KOŞU Adem, Yıldırımhan, Wlndy G. 2 45. Ikıli 1/4 5 25 3 KOŞU Saffethotun, Nazlı. Kurtuluş G 4 20. Ikıli 1/5 11 SO 4 KOŞU Başak. Stellafany, Kolburon G 6 75. P 1 55. 2 00. 1 20. Ikıli 2/8 3015 5 KOŞU Zodyak, Anavarza Haşmetll G 1 05, Ikill 2/1 1 80 6 KOŞU Rena, Alehan. Fury G 7 60, P 2 30, 2 10. 1 85 Ikıli 5/7 33 50 7 KOŞU Adalyo Fakırsofrası, Koramel G. 3 40. Ikıli 4/5 16 25 8 KOŞU Aisay, Cetıner Özcete G 1 65, P. 1.15, 2 30, 3 35 Ikıli 2/9 17 80 1 CIFTE 3/1 9 75 2 CIFTE 1/8 41 6a 3 CIFTE 2/7 9 30 4 CIFTE 4/9 7 75 3MÜ GANYAN 749. 3'lü BAHIS 926 AT YARISLARI SONUÇLARI 1 KOŞU. Amatörlerde Z.Burnu ve P.Bahçe yenildiler İTU, ZEYTINBURNUNU 4 2, YILDIZTABYA PAŞABAHCEYl 21 YENDILER TACSPOR CANKURTARAN 31 HAKEMLER Kemal Akay (7) All Colak f7). Aykan Kcseoğlu (7) TACSPOR Turgoy (7) Muharrem (6), All (6) Yılmaz (6), ŞevKet 6| Mustofo (6) (Fıkret 6) Mustafa II (6) levzı (7) Mehmet (7), Muharrem II (7) Hamza (6) CANKURTARAN Kemal (5) S<îlcuk (5), Zekl (5), Hamdi (6) Turgoy (5) Erhan (5), Necdet (5) Adnan (6) Ihsan (5) Metın (5). Muharrem 5) GOLLER Muharrem II Dk 20 ve 80 Mehmet Dk. 43 Homdl Dk 70, Tarık TÜrtKAY ALEMDAR ŞİŞLİ 10 HAKEMLER Recep Özturk (6). özcan OaJ (6), Ozcan Gokay (6) ALEMDAR Ceng z (6) Mehmet (6), Sabanattın (6) Arıf (7), Maksut (6! Necmı (7). Selahattın (6). Murot (6) Bmali (7) Sabrı (7). Ismaıl (7) SISLI Ali (4) Orhan (5) Artin (4) Nurl (5) Bırol (5) Mustafa (7) Metın (6). Yorgl (5) Semıh (6) Asım (51 Stepan (5) GOL Ismoıl Dk 28 N«|at SAĞDUYU YILDIZTABYA BAYRAMPAŞA. 21 2. Lig'de Düzcespor Kocaelispor oynuyor Turkiye Ikınci Futbol Lıgı'nds bugün 14 korşılaşma yapılacoktır. Haftanın en onemlı macı Kırmızı Grupta onder Düzcespor ile Kocaelispor arasında olacaktır. Gunun programı şöyledir. Şeref Stadı: 11 00 Beykoz Konyo idman Yurdu 13 00 Sorıyer Karabükspor Cebecl Inonu Stadı: 13 00 Genclerbırlığı Eskışehlr Demırspor 15 00 Ankaragucu Ankara Demırspor Vefa Stadı: 16 00 Vefa Sıvasspor ÖTEKİ KENTLERDE 15 00 Düzcespor Kocaelispor 14 30 Sebat Genclık Ispartaspor 15 00 Sakaryaspor Şekerspor 15 00 Aydınspor Tırespor 15 00 Edırnespor Balıkesırspor 15 00 Bondırmaspor • Denızlıspor 15 00 Mersın İdman Yurdu Gazıantepspor 14 30 Urfaspor Konyaspor 15 00 Kayserıspor Antalyaspor Istanbul 1 Amator Futbol L gı nın dun oynonan mcclomda, Zeytınburnu ITU ye 42 Paşabahce, Yıldıztabya ya 21 yenılerek yenılmezlıklerını yıtırmışlerdır Bu arada Şeref Staaında oynanan Dıkı'ıtaş G O Pa^>a macımn sonunda seyırcıler kavga etmışlerdır Guvenıı1' kuvvetlerı olayı bastırmışlardır OTEKI SONUÇLAR Topkapı Kadırga 10 Sarıyer Camıoltı 20 Yaylc Kartal 11 Kale^Dor Suleymanıye 21 Daruşşafa ko Telsızspor 10 Gurza fer A Mızrak 11 Yıld z K Burnu 11 K CSKmeoe Paşabahce 22 Yalova Yenışehır 20 Bakırkoy Alıbeyko/ 11 Dıkılıtaş G O Paşa 11 Eltopunda Taçspor Demirspor'u 29 12yendi İstanbul Eltopj A|anl'ğının du zenledığl Istanbul Gencler Eltopu Lıgl onceki gun yapılon karşılaşmalarla başlamıştır Lisansları yetışmeven Sarıyer. Be şıktaş'a hükmen yenık sayılmış tır. Yapılan dıger ıkı karşılaşma da şu sonuçlar almmıştır TAÇSPOR UMRANIYE 2912 DEMIRSPORPERTEVNIYAL 177 Korşılaşmalonn aıger bir ılglnc yonü de masa ve sayı ho kemlerinın 18 yasını yeni bıtırmış genc baycniar olmasıydı. ALTILI GANYAN 03 I t i 4 • « I 1 * * I t I 4 X 1 X >< I 1 r 3 4 r a 4 8 8 a ;C) Grubu lıderı Dlkılitaş, G O Puşa ile yenışemedı 11 Fotoğraf ta G O Paşa kalecısi Suha, Dikllitaş atagını onlerken . (Fotograf Fehml ÖZGULER) s e Î t « T 8 • )0 II 12 1) 14 14 9 « 1 • • 10 8 • 10 II 7 8 10 tt II T • 10 II 1* Voleybol ve basketbolde beşer maç var Türkıye Vole>boi Lıgınde bugün bes karşılaşmo yapılaccktır Maçların prcgramı şoyledır: Ankara S S Tarcan Salonu: 13 00 M Guc^ G Saray. 14 30 DSI Spcr • Maltepe Istanbul Baglarbaşı Salonu13 00 Eczacıbaşı Denlzgucü.14 30 Vınylex Karşıyaka Bursa da. 13 00 Renault Tacspor BASKETBOL'DA Anadolu Sltes'. 17 00 G Saray Beşıktaş, 18 30 F Bahce Eczacıbaşı Seiım Sırrı Torcan. 1630 MTA ITU (2 Lıg) 18 00 Ormanspor A Demırspor (2 Lıg), 19 30 Yenışehır Meysu DSI VOLEYBOLDE ECZACIBAŞI KARŞIYAKAYI YENDİ : 3 0 SALON Anadolu Spor Sıtesi HAKEMLER Haluk Tuncay (°ı Tunray Orhan '9) BASKETBOLDE EFES PİLSEN TAÇSPOR İLE YENİSEMEDİ : 73 • 73 SALON Anadolu Spor Sıtesi v HAKEMLER Ertan Anadol (o Hıkmet Erden (6) EFE.S PİLSEN Mshrret (8) 30 Cengız (4) 5 Jeffy (3) 4 Aytek (6) 2 Dog<}n (8) 30 Omurden (5) 2, Hakan TAÇSPOR John Gıddma (6) 8 Baykul (6) 13 Nerr'et (7) 15 Remzı (61 4 B Turhan (7) 15 Alı (7) 10. K Turhan |6| 8 ILK YARI 2936 (Tacspor) Cok c°kışmeli gecen mocto ılk yanda Efes Pılsen Mehmet le avakta kaldı Amerıkalı Jeffy ıle Cengız beklenenden uzaktı Tacspor, B Turhan ve Necdet'ın lyi oyunu ıle başcrılı ıdı llerleyen dokıkalarda Efes Pılsen ozellıkle Doğan ın cobaları ıle beraberlığl sağladı ÖTEKI SONUÇLAR TOFAŞ SAS Z Fokültest 7060 Karşıyoko Şekerspor 9473 IKINCİ LIG DE MTA Ad D Spor 10743. Ormanspor ITU 5983 BTGM KUPAS'NI KOLEJ ALDI ANKARA Bayanlar Basketbol BTGM Kupasını, Istarbuispor u 5852 yenen Koleı kazanmıştır ECZACIBAŞI Oktay (6) Serdar (6), Ata (6) Faruk (7), Zekl (6). Uğur (6) Sslım (6) Mustafa (5) KARŞIYAKA Elvıyon (6) Mphmet "M Sukru (7) Toni (7) Zekı (6) Raıf (6| Mustafa 6) Yusuf (6), Nıyczl (5). Azız (5) SETLER 15/3, 15/10 15/3 ÖTEKİ SONUÇLAR: Vlnylex Denızgucü 30 Setler 15/3 15/7 15/7, Muhafızgücü Maltepe 30 Setler 15/12 15'4 15'4, DSİ Spor Galatasaray 23 Setler 15/9 11/15 8/15. 15/10 7/15, Renault IETT 30 Setler 15/7, 15/4, 15/13 C) HAKEMLER Ismail Hendek (6) Yusuf Kukul (6) Erguder Yılmaz (6) YILDIZTABYA Erkan (6) Adem (6), Mustafo (7) Ibroliım (6) Alı (6) Gunaydın (7) Ser"ır (7) Mehmet (7) Halıl (6). Ünal (6) Ismail lo) BAVRAMPASA Celai (5) Huseyln (4) Alaattın (6> Erba/ (6) AtıMo 16) Bulent (6). Ibrohım (6), Ozer (6) Metın (7), Ahmet (4). Cemıl (6) GOLLER Mehmet Dk 50 ve 66 Metın Dk 73 Ne>rat TOPCU T. TAYFUN OKMEYDANI 22 HAKEMLER Eşref Eşlyok (4) Özcon Oal (6) Ozcan Gokay (5) T TAYFUN Osmon (5) Sabühattln (5). Cengiz (6) Yılmaz (6). A. Osman (6) Doğan (6). llyas (6;. Aslon (8) Kenan (7), Ergun (6). Metln (5) OKMEYDANI Suleyman (5) Serdar (51. Dovut (6) Şukru (6) Zafer (5) Cengız (6). Yılmaz (6) Mehmet (6) Salıh (6) Sedat (6), Adnan (7) GOLLER Adnan Dk 2, Asian Dk 31 ve 65, Cengız Dk. 53. Soml AYKARA 0 10 u 1» ıs 13 ıTî 11 13 14 u 14 IS 1« 18 M 15 IS 16 M 15 l« ts M tft M At Yarışları 1 KOŞU Favorı Turna Plase Dılşad Sürprlz; Doruhanım 2 KOŞU Favorl Galcl Plase Yalel . Rüzgâr. Sjrpriz Dıdem 3 KOSU Favorı Gulcemal Plase Fantom • G5. nulhan Surprız Ernst 4 KOŞU Favori C'lek Plase Bağdatgülü Harputservetı Surprız Şlrket 5 KOŞU Favorı Karaalı Plase Oyama Surprız Gozde 6 KOŞU. Favor! Anovarzo Plase Zekl Güney Gulu Surprız Blue Bırd 7 KOŞU Favorı Tulran Plase Melıkşah Doruk Surprız özbtlen 8 KOŞU Favorl Bagkoptu. Plase Leonardo • Cetmbey Surprız Zero Yuksel ERÜÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog