Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 15 EKİM 1978 Y E D1 AP Iklncl Buyuk Kongreslyle llgıll oyrıntılara gırışımın nedenı, Demırel'ın bu kongrede Ge nel Başkan oluşu. ayrıca olayların onemıydı Kongrede. •ılımlılar», «hısımlıları dıye nıtelenen ikl grup Genel Idare Kurulu üyelıklerl icin carpışiılar. Ancak Iki lıstede de bazı adlar ortaktılar. Bılgıç'ın adna Cevat Önder, Demırel adına dd Mehmet Turgut bır draya gelerek, her ıkl lıstede yer alacok adayları sap tamışlardı. Bu kong'ede. tumünü Cevat Önder'ın yozdığı yenl partl tuzuğü lle llkeleri Cevat Önderce hazırlonon tPartl progromı» da benımsendi. Demire!. Genel Başkan olduktan sonra, Mılll Bırllkcilere zıyarete gıttı Sılâhlı Kuvvetlere, zınde güclere guven vermek ıstıyordu 1 12 1964'te yenl Genel Idare Kurulu'nu Cumhurbaşkanı Gursel'e goturdü tanıştırdı Gursel. cSizlnle her turlu Isblrlljinl yopacagım.» dedı Beylık konuşmalardon sonro, Gürsel lle Demırel. oyrı blr odada başbaşa konuştular 1964 AP İklncl Buyuk Kongresınln blr llglnc yanı. portlden yenl istıfalardı Kongreden sonra Gokhan Evllyaoğlu Mustofa Kemal Erkovan Zühtu Pehllvonlı «AP tuccor partısl oldu» gerekcesryle, partılerınden ıstıfo ettıler AP'de Liderlik Yarısı NCELB,€ Maatafa EKMEKÇl Demirerin ilk hükümeti grup içinde beğenilmedi, AP milletvekilleri bakanlarını alkışlamadı HÜKÜMETİN KURULU ŞUNDAN SONRAKİ İLK GE NEL İDARE KURULU TOPLANTISINDA CEVAT ÖNDER DEMİREL'I ŞİD DETLE ELEŞTİRDİ VE GENEL BAŞKANLIK GÖRE VİNDEN ALINMASINI İSTEDİ n Masonluk konusunun içyiizil Kongrede Demlrel, «Mo»on degıllm» dedl. kongre başkonlığıno beıgeyi de sundu oma, bu konudaki tortısmalar bltmedl Belgenln «uyduruk» olduğu mason locaiarmm da tartışma konusu oldu Gazetecı llharnl Soysal. «Turklye ve Dunyodo Mosonluk ve Masonlor» adlı yopıtının 339'uncu sayfasında. özetle şoyle demekteydl«Ankora'dakl «Bılgt» locasıno alt 43 sıra ve 48 matrıkul numarosıno kayıtlı Suleyman Demlrel'ln mason olduğunu gosteren bu belgenln fotokopllerlnln gazetelerde yer alması, Genel Başkan adayı De 1964'TEKİ AP2.BÜYÜK KONGRESİNDEN SONRA YENİİSTİFALAROLDU. GÖKHAN EVLİYAOĞLU, MUSTAFA KEMAL ERKOVAN, ZÜHTÜ PEHLİVANLI «AP TÜCCAR PARTİSİ OLDUDEYİP GİTTİLER.. < Zor nefes alıyordu, öksürdö, ben merak etmlştim. Acaba Gursel Posa AP lle nasıl temas kuruyord)? Nasıl tDemırel başkan olsun dlye ben cok calışıyorum» dfyeblllyordu. Kongrede Demlrel'ln, mason luğunu Inkar İcin ortayo koyduğu mazbotadan sonra. el yordamıylo bazı gerceklere ulaştık.. Rohmetll Gursel'ln genel sekreterl blzlm kabınc arkadoşımız Nasır Zeytlnoğlu da masonmus. Demlrel'l bu huvlyetl lle tanıyor ve İzmir'den mlrel'l gercekten güç durumdo btrakmıstır. Yüzyıllardan berl masonluğun dmsizllk demek olduğu yolundokt proyaganda Anadolu'da alabıldlglnce yaygındır Adolet Portlll dolegeler de bu propagandamn etklsl altındadırlor. işte bu dururnda Demlrel, mosonlar gozunde «munklr» sayılmayı goze alıp. gerekll tertlplerl de yerlne getirip, AP Büyuk Kongresi'nln 6nune «Ben moîon aeğllim» dlye cıkmıstır.» llhaml Soysal. adı gecen kıtabındo olayı ve belgelerı uzun uzun ac'kiadıkron sonra «Bu olay, Demlrei'in macon oıduğunu bllrn ve moçontuğunu ınkar etmesme tepkt auvun pek cok mason lctn bır onut sorunu olmustur» demeKte mason derneâi ıcmde bu konu ıle ılgıll tartışmaları ayrıntıları ıle sergılemektedır Bu tartışmafardan ctkorılocak bır ders herhoide. mason derneğlnden oimon «uydurvık belgeı kalmaktadır ortado Kınanan buydu . Bır noktayı belirtmek gerek. Vosalarlo acık olarak kurulup coiıson bır dernegm Oyesı olmak suc cayılmamalı N.^e clsun? Amo. toplumda. dın somürüsü yaparak, Insanları düşüncelerlnden. inanclorından dolayı suctadıktan sonra. «Ben mason da£lllm» diye «uydurruk» belgelerle başan ycHotv nı denemek. işte eleştlrüscek davranış bu.. Gürsel'e nasıl tanıtümış? Clhad Baban, «Polltlka Oalerlsl* adlı onılarında. Gür sel'ın Demirel'ln Genel Başkan secılmesını r.osıl ısteaığını anlatıyor. Gürsel, Cihad Baban'a şoyle diyor özetle« Artık dedl.yorgunum, gö ruyorsun kıpırdayacok hallm yok. Bllsem kl benden tonro inonü'yü Cumhurbaşkanı yapabllecektlnlz, vallahl hemen bırakıp ajdaetg'lm... Amo mümkün değil... Aranızdo bu g«clmslzllk devam ettlkce nosıl Iktldaro gellrslnlz? Bak Adalet Partlsl kongreslnl yapacak. «M Clhad eh.. Eger Oemlrel APnln başına geleblllrse butün dertlerl hallederlz... O başkan olsun diye ben cok calışıyorum... Bir muvaffak olur«om rahat edeceğim... Aydın adam. yobazlığa yuz vermez; demokratlara alet olmaz Dünya görmüş... O zaman goreceksin Adalel Portisi de yola gelecek... Benim gozum arkada kolmoyocok...» ohbobt 60rn»l'e Syle tan<tıyormu? Belkı o r<o OBmırel'l Gursel'e samımıyFtie tan>dıgı glbl tanıtıyormus > Geneı Başkan secılışmden k l sa bır sure sonra 18 Araljk 1964'te gazetelerde Derr rel'ın şu sozleri yayınlanıyordu «226 oy sağlarsak hukumetı duşururuz Bu oimozsa, huku meti Istıfaya go'urecek foalıyete yoneiırız.ı 19 Aralık ta şoyle dedı «Hu kumete guvenimız yokiur t Dem.rel ılk yurt ge^ısım «Mevlana hattosu dolayısıy'e yaptı Kitap yerine kırat.. 10 Ekım 1965 seçımıennde ılk kez. «Blrlesık oy pusulatı» ıie «Mıllı Bakıye» (Ulusa1 artık) sıs tâmı uygulandı Bu secımıerın bır ozelltgı AP nın tek Doşma ıktıdara geuş.y se, bır boşka ozellığı de. ılk kez Turkıye de bır sosyalıst par tırnn, TlP'ın, grup kuracak bır coğuniuğun ustunde Mec! se gı rışıydı Seçım oncesınde 1965 butce sınde Inonu hukumetı duşuruldu Suat Hayrp Urguplu başkan lığında, MC'ye benzer bır huku met kuruldu Demırel o zaman mılletvekılı olmadığı ıç;n. Başbakon yardımcısı oldu Secımıere gıderken AP kıtap üstunde guneş bulunan sımgesını ckıratıla değıştırdı Kırat sımgesı. Fıuot Köprulu nun kurduğu «Yenl Demokrat Partiının sımgesıydı Mehmet Turgut Ile Cevat önder, bu sımgeyı, Yeni Demokrat Partı'den aldılor, AP'ye mal ettıler Kırot'ın bıclmı ressam Tumer Argın o cızdı rıldı Kırat sımgesı ustune tortışmalar cıktı Demırel'ın sözcü lerı, once «Bu kırat değll at'tın dedıler Kırat S'mgesının almması. Sıyasal Portıler Yasosı' na aykın gorulebılıraı O varta do atlatıldı Yuksek Secım Kurulu, «Kırat>ın APnın sımga sı olcrok alınmasını sakıncalı bulmadı . Kim etkiledi Cihad Baban merak ediyordu. klm Cemal Gursel'ı boyle etkilemlştl'? Şoyle dıyor anılarında Baban Devler Opera ve Balesı Konserleri Atatürk Kültür Merkezi 23 Eklm 1978 Pazartesi Saat 19 da ISIANBUL EMEK SİNEMASI ÇAGDAŞ YAYINLARI ÇIKTI Mahşerin Dölü 2. HAFTA Klrk Doııglos Agostlno Belll Slmon Ward Seansıar. 12 215 430 6 45 «16 Tel 44 84 36 Gençlik Koroları Avusturya Lisesi KorosuBeşiktaş Kız Lisesi KorosuMecidiyeköy Lisesi Korosu 30 Ekım 1978 Pozartesı Saat 19. do NEOIM GURSEL ÇAGDAŞ YAZIN KULTUR YAPISALCI BİR GÖRÜŞLE YAZIN VE EKİNIMİZİ DEĞERLENDİRİYOR Osmanbey SİTE Alfons ve Aloys Kontarsky Pıyano Resıtall Programda: Bach, Stravlnskı, Bartok, Brahms. Chopin Ekım ayı konserlerlnin tüm bıletlerı Atatürk Kültür Merkezi gışelerınde satışa cıkarılmıştır. Gışe Telefon No: 43 54 00/54 (Basın : 2572913170) Grup hükümeti beğenmiyor 10 Ekım 1965 seçımlennde, AP ış başına geldı Ancak. kur duğu ılk nukumet, grubu ıcmde beğerılmedı Mecııste bakanlann adlan okunduğu sırada, AP' lı mıiıetvekıilerı, kendı bakonlarını alkışıamadılar Bu bır pro testo muydu' Hukurretın kuruluşundan son rakı ılk Genel Idare Kurulu top lantısında, Cevct Önder, uzun bır konuşma yaptı Sözlen ara 8inda şoyle dedı «... Bugunku durumo göre partiye hançer saplanmıştır. Bu nun mesulu Parti Genel Başkanıdır. Partı teşkılatı, Parlomen to Grupları parti genel başkanının basıretsızlığı yuzünden ikiye boıunmuştur Partide Ikl blok meydana gelmlştir Partl I çj hıyerarşl yıkılmıştır Değerıer sılsılesl altust olmustur Calışanların şevkl kırılmıştır. Fazllet, ferogat, vefa, bilgi, ahDyet artık gecmez akcedir. Doğ fore degıi, sinek doğurmuştur. Partı Genel Boşkanının gorev ve yetkilerinl tuzuğun 66. mod desınln (e) fıkrası gereğlnc* e llnden almak, yerine Parti Genei Baskon Vekili tayin etmek lazımdır.» Toplantıya boşkanlık eden Demırel. soyle sordu: Yani beni ıskat mı etmek Istlyorsunuz? Evet, ıskot! Cevat Onder. şöyle Sürdürdu konuşrnasını: Sız, Gruptaki mllletveklüe rinl, Genel Idare Kurulu uyeleri nı bır koyun surusu mu zannedıyorsunuz? Oldu blttllerle ne devlet ne de parti idare edilir. EDERİ : 30 LİRA İsteme adresi: ÇÂĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu, Türkocağı cad. No: 3941 İSTANBUL & Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konserleri 20 21 EKİM 1978 CUMA EKİM 1978 CUMARTESİ SAAT 19 00 SAAT: 1100 Ünlü Fransız Orkestra Şefı Ferdınand Ouotrocchı Avrupanın ton'nmış Turk Flutıstlerınden Gülşen Tatu H Berlıoz R Mercadante R Schumann 27 28 EKİM EKİM PR O G R A M : Korsan Uverturü Flut Koncertosu I Senfoni SAAT. 19 00 SAAT. 1100 KULTUR BAKANII6I ISTANBUL DEVin OPERA VE BAIESI GENEL SANAT YONETMENI : AYDIN GUN Geleceğin Dünyası «Future World 2002» Peter Fonda, Yul Brynner Kurgu Bılım dalında bır Amerıkan film şaheseti yalnız Osmanbey SITE Sinemasında Tel: 47 69 47 (Hangi Aıans 20) 13172 1978 CUMA 1978 CUMARTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE 24 Ekırn 1978 Salı Saat 19 00'da 28 Eklm 1978 Cumartesi Saat 15 00'de Orkestra Şefi : Hlkmet ŞİMŞEK Solist : Tuvanna ALTON «Plyano» PROGRAM: A D Smcngll D Kabalaweskı P I Cavkovskı Vaylı Sazlar Sultl Pıyano Koncertosu 5 Senfoni FtDELİO L V. Beethoven Opera 2 Perde 26 31 Ekim Eklm 1978 1978 Perşembe Saat 19.00'da Salı Saat 19 00'da DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ BAŞKANUÛINDAN: Akademımız Yuksek Dekoratıf Sanatlar Bölumu Graflk Sanatlar Kursusu ıçın Endustrı Grafığı Tasarlamo Uygulama konusunda 1 adet 7. derece kadroya ASiSTAN alınacaktır. KOŞULLAR: 1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet hızmetın6 gırmede aranılan koşullara uyguniuk 2 Gorev almak ıstedıklerı Bılım kolu ile ılgılı Yuksek Öğrenım dıploması almış olmok (Aslı veya ornegı dılekceye eklenecektır.> 3 S.nava gıreceğı yabancı dıl'ın dılekçede belırtıl mesı. 4 Sınova gırmek Isteyenlerin blrer dılekce ıle 1 Kasım 1978 Carşamba gunu saat 17 00ve kadar Başkanlıöımızo başvurmaları, sınav gun ve koşuilorını ılgılı 8o!um Başkanlığından oğrenmelerl duyurulur (Ba3ın: 25813 13165) (Basın: 25717/13169) HEDEF. DEV BiR DENİZ GÜCOf TURK DOMANMA VAKFINA YAPACAGINI2 YARDIMLARLA " U HEDEFE, ÜLASABİLİRİZ. AP'nüı tabamna çengel 10 Ekım 1965 seçımiennoen hemen once, Bursa da seçım konuşması yapon Alpaslan Tur keş, 22 Agustos 1965 te AP rnn taocnına c<3grıda bulunacak şoyle dı/ecektı AP'dekı ısmız ve masum kıtleyı boyragımı» oltına olacogız! Demlrel konuşrnalarmdo ter lıkenın soldan geldiğlnl ylnel» yıp duracok AP'illar, TlP'lllen saidın örnekiert verecekleroiY A R I N : DEMİREL'İN KARŞISINDAKİ ADAYLAR D ORT Bartok Harlko Mandarln Coplond Kavak Vell Büetler 17 Ekim 1978 günunden ıtibaren cıkaniocaktır. BA L E Ravel Anılar Tschalgovsky Batanşine Armaâan Atatürk Kültür Merkezi gışelerinde ^ ^ ~ •*• •** *> satışa * ^ . . ^ . » ^ ^ . (Basın: 25741) 13171
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog