Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURIYET 13 EKDI 1973 ^«Cumhuriyet 15.10.1928 Amele haklarını hükümete bıraktı Grevcı tramvay amelesı murahhaslan dun sa bah jçtıma ederek \ azı yetlennı muzakere etmışler \e haklarının alın ması yolunda grev gıbı mulayım olmayan bır va sıtada ısran dogru bulma>arak haklarının dıledıgı şekılde mudafaasıru nısfet \e adaletten emın oldukları hukumete bıla kavdu şart terketmeye karar vermışlerd r Az sonra murahhaslar Aksarav. Şışiı Beşıktaş merkezlermde toplanan amelenın yanına gıderek kararlannı hejetı umumıveye bıldırrruşler \e amele de hukumetm haklarını temm edecegn den emın olduklarmı soylemışlerdır Yalmz haklannın hakkı muKtpseplerırun mehfuz o!up olmadıgını murahhas lardan sormuşlardır Amele muıahhasları ce\aben \ilayete takdım edeceklen ıstıdada bu cıhetı zıkr edeceklennı bıl dırmışlerdır Bunun uzerıne amele hep bır agızdan (Adıl hukumetımıze bıla kaydu şart dehalet edıjoruz ve 150 başhyoruz ) dıye haykırıruşlardır Bunun üzenna amele murahhaslan der hal Valı Muhıttın bc/ı zıvaret etmek üzere avnlmışlardır Muhıtt.n bey de dun akşam kendisıne bu hususta sorular suale şu '•evabı vermekle yetınmıştir «Evef Amele hajclarınm mudafaasmı bıla kaydu şart hukumete terkederek ışe başlama ya karar vermışlerdır Yarın ışe başlayacaklardır demıştır • Onbeş gunden berı şehrımızde tetkıklerde bulunan Tıcaret Umum Muduru Saadettın be, kendısı ıls goruşen muhabınmızle son derece ıvımserlık ıçınde konu>muştur Saadettın bey verdıgı be>anatta Lı man snketının ışlerı raıı kemmel et pahalı deg 1 havayıcı gıdaıyede de :h tıkar yoktur • demiştır Tıcaret Umum Muduı Jnun bu beyanatına go'e kendısı ortahgı toz pembe gormektedır Halbukı \apılan ıstatıstıklere bakılırsa tamamıle hayjt pahahhgı hakkında başka netıcelerle karsılaşmaktayız Amele tşçı Murahhas Delege Mulayım Yumuıja/C u\gun Vasıta Araç Mudafaa Savunma Bıla kaydu şart Hıç bır koşul ılen surmeksızın Hakkı muktesep Kazanılmış hak Mahfuz Saklı Dehalet Sıgınma Havayıcı gıdaıye Gerekh vıyecek maddelen Ihtıkâr Boğuntu, \nrgunculuk Halikarnas Balıkçısı bugün İzmir'de düzenlenen toplantıda anılıyor IZMIR Izmır Devlet Tıyat r osu ndo hsr hafto pazar gecelen sanat ve kultur toplantılorı duzenleneceğı açıklanmıştır Yetkı! ler Izmır ın yıllardır ozlemmı cektıgı sanat ve kultur gecelerının halka acıl< olocogını ulusal ve dını bayramlar dışında her pazar saat 20 30 da başlayacagını bıldırmışler dır Izmır Devlet Tıyatrosu Mu duru Suot Taşer toplanfıların ılkınde olumun beşıncı yıldonumu nedenıyle Ege nın yetış tırdıgı yazar ve duşunur Ha'ı karnas Balıkçısı Cevat Şaklr Kabaagaclının anılanacağını acıklamıştır Bu okeam yapılacak toplan tıda, Azra Erhat BaliKcı'nın dun ya gorusunu Şadan Gokovalı da yaşam oykusunü anlatacaktır Gecede Devlet Tıyotrosu Sa natcılan Balıkcı nın en sevılen oykulerinı foyküoyun» bıcımınde sunacaklor ayrıca ya pıtlarmdan fotograflarındon ve hokkında yazılanlardan oluşan bır sergı duzenlenecektır Davetıyesız ve ucretsız ola rak ızlenecek gecelerde erken gelen oturur yontemınln uygu lanacagını belırten Toşer dana sonrakı haftalarda da Orhan Kemal Azız Nesın ve Ege lı O zonlar ıçın toolcntılar duzenlenecegını sozlerıne eklemıştır (a a) KOSTA DAPONTE İÇİN Nedim GÜRSEL I osta nın olumune alışamadım Olumun boyle an sızın gelıp sersprı bır mo V ın gıbı Kosta Daponte ye carraccgını dusunemezdım elbet Turkıyeden fıstik ezrresı ısten^ıstı paket hala masann uze nnde duruyor Parıs te ılık goz ıkındısı uza/ıp gıderken telefon calaı Oroda Avrupa Konseyı toplantılarını ızlemek ıcm sık sık gıttıgı Strasbourg kentının bır caddesınde hızla gıden ora ba suretınde mı gorunrrus o Ibm bılmek ıstemıyorum Anısı yuvarlak sıcak guluşu oylesme yakın kı' Telefon caldı Kosta oımuş Oysa cok degıl ıkı a/ once Agustos guneşınde bırlık te yurumuştuk Sokaklar guneş iıydı Bulvariar ogaclar ışıga batmıstı Sonra yolculuklar gır dı araya Son goruşmemızmış Cografyanın olumle cogalacagı nı duşuremezdıın K Jacques Brel'in | ardından | ne dediler? Belc kalı şarkıcı Jacques Brel n olumu ozeilıkle Avrupa uİKe'erınde bu/uk u zuntu,le karşılandı Sa/ısız şarkının bestecısı ve ıcra cısı olan. bazı fıilmerde oy na 'ip ayrıca ıkı fılmın dâ onetmenlıgını yapmış o lan bu komple ve kendıne ozgu sanatcı ceş tlı ke s mie'de anılıyor B zde de ozeilıkle «Amsterdam» cNg me quıtte pas» gıbı şarkıian/!o tanınan ve yı'lar once Aidre Cayatte'ın eOg»tm»r n Kgder' Les Rısaa es du Metıer» fılmınde Oyuncu olarak ızıedıgımız şar kıcı komedyenın olumu us tune bozı unluler şoyle dedııer GEORGES SEGUY (Politıkacı) «Emekcıler her znman Brel ın şarkılarmo ıl gı gosterd ler cunku bunlardo. gorkemlı bır guzelI k şıır ve dogruluk ara yışıyla bırlıkte kendı ha yatlarının bır yansımasını bulu/orlardı Bu şarkılar da gundehk sorunlar csşıtlı dertler. ıcımızdekı uzak u fuklor ozlemıyle kormaşık bıcıniae venlıyordu » GEORGES MARCHAIS (Komunıst Partl Sekreterı) fBrei ın olumuyle cok bu yuk bır şarkıcı ve ozan ol du Herkes aşkı kardeş I gı doğruluğu. ısyanı. ın1 gı doğruluğu. ısyanı. ın Mannheim Film Haftasında Türkiye yine yoktu «FIRATın CINLERUNIN KATILACAGI SÖYLENTISININ GER CEKLEŞMEDIGI hAFTADA AFRIKA VE ARAP FILMLERI BUYUK ILG! GORDU . Yağmur ATSIZ Evlerınde o Akdenız ınsanları na ozgu sıcaklıgı sevecen'ıgı tadabıldığım az sayıda dostlardan bırıydı Kosta Saıt Faık ın ovkulerındekı balıklar kadar canlı, Rıtsos un mavı sıırlerı gı bı yalındı Telefonu kapayıp o dama dondukten sonra bırden anımsadım Rıtsos dan bırlıkte cevırdığımız daha dogrusu Kos ta nın Yunanca aslından cevırıp gozden gecırmem ıcm bana verdığı bır şıırın tek d zesı yalnızca bır tek dızesı cagrıştı belleğımde «Kapıda kadın aglı yordu» Strasoourg do bır has tanenın uzun korıdorlarını Ik yardım odasının Kapısında bek leven Atena Daponte yı duşun mek ıstemıyorum şımdı Kosta nın olumuyle ılgılı hıc bır şey qelmemelı aklıma Arısı yuvar lak sıcak guluşu oylesme yokın kı 1 tKapıdo kadın ağlıyordu » Aglama Atena 1 Kosta Istanbul da Cumhurıyet gazetesınde (Arkası 9 Sayfoda) I MANNHEİM «27 U'uslorarası Mannheim Fılm Hoftosı», 9 14 ek m tanhleri arasında 401 aşkın fılm, 80 kadar repsor ve yaklaşık 150 gazetecının katılmasıyla sınemaseverler ıcın onemlı bır nıtelık kazandı Festıvol e bu yıl ılk koz olarok «Fırat ın Cınlerı» adlı yapıtla Turkıyenın de katılacağı bıldınlmışse de, Mannheım'o ne bır Turk sınemacısı ne de herhangı bır Turk fılmı geldı. Festıval ın ılk gunu bır Batı Alman yapımı olan b9İgesel «Konser ve Anlaşmazlık Bolundukten sonra Kıbrıs» fılmı gosterıldı ve buyuk ılgı gordu Belgeselde Federal Almanva da Rumların oteden berl sovundukları bır tezııı etkısı altında yapılmıştır Bu teze gore Kıbrıs to apayrı ıkı ulusa mensup toplulukların yaşadıkları hesaba katılmaksızın Ada • dakı bolunme. tek bır ulusun yaşadıgı Almanya nın bolunmesme benzetılmektedır Yunanlılar ve Rumlar, hem genel onlamdo hem de Lefkoşe ıle Berlın ı ozdeşleştırerek Almanlorın duygularını soınurmektedırler Aşoğı vukarı butununu sosyal ve toplumsal ıcenklı yopıtlann oluşturdugu festıval ın en ılg nc yonunu hıc tartışmasız, •AfroA'ap ulkelennm sınema retrospektıvı» adı altındo sunulan toplj gostenler oluşturmuştur Gelecek yıl ıse «Latın Amerıka Sınemacılığı Reprocppktıvı» sunulacaktır «27 Uluslararosı Mannheim Fılm Haftası»nın cocuk fılmlerıne ayrılan ozel bolumu d » < ozollıkle eğıttmcıler tarafıfidon dıkkatle ızlenmıştır. Her oğle ve geceyarısı gercekleştırılen ve reıısorlerın d ^ katıldıgı tartışmaların yanısıro retrospektıvler konusunda (Macar sıneması retrospektıvı de programda yer aldı) Duzenlenen surekll semıner de bellrll kışılerın kotılmasıyla surduruldu Beş kıta'dan çok değışık yapı ve duzeydekı otuzu aşkın ulkenın slnemacılığı konusunda fıklr veren bu uluslararası forumun oneml, genel konıya gore her yıl artmakta ve festıval buyuk bır kulturel Işlev taşımaktadır. JACOUE3 BREL sanlann umudunu ve mutsuzluğunu boylesıne lyl soyle/en ve guzel ve conıert sesı uzun zaman a namsa.acaktır » GEORGES BRASSENE (Şarkıcı) «Onun olduğu nu düŞTmuyoruTi Eı'et ınsanlor olur yanı bır su re uzaklaşırlor Ama be nım gsrcekten sevdıkle rım hıc o medı Brel ı ya şatmak benım ıcm ve dı oer dos'ları ıcm zor olma vacak Plaklarını dmleyece vacak Plaklarını dmleyece g z Bır tur yokluk olacak, ama olumune ınanmak ıstem yorum > SERGE REGGIANI (Şarkıcı) «Ben m ıcın o sahne de yapıiabılecek olanın en lyısın yapmış kışı/dı He p nı 7in en buğugu/du J GUY BEART (Şorkıcı) «Her zaman ınandırma yetenegı ve şorkının sozlerı n okuyuş bıcım nden et k endım heyecanlandım Bence o Eriıth Pıaf ın er keğıydı » » keğıydı I BULMACA 123456789 YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Kendı toproklamdn oturan ceşıtlı uluslorı egemenlıgı altında toplayan devlet bıcımı 2 Te r sı yeterınce doymamış Bır nota Tersı eskl dılde sagır 3 Kolay işlenır cok dayarnklı değerlı bır maden Stronsiyumun sımgesı . Mıfcroskopla kullamlan ram parcosı Kumarda ortada bulunan paranm tumune oynadığmı bıldıren bır ünlem 5 llo ve Işoret 6 Eskı dılde z yade esırgeme cok acırm ya da bır erkek adı 7 Eskı dılde uzerınde yemek bulunan sofra yemel". şolen Uygulamadan kaldırılan bır telgraf turü 8 Araştırma soruşturmo Bır renk 9 Eskı dılde tel. ıpl k yo do kcronlık Halkın doloşıp hava almnsı ıcm düzenlenmlş ağcc'ı ve cıceklı bahce DtfNKÜ BULMACANIN CÖZUMÜ SOLDAN SAĞA 1 Partizon 2 Edım Mır 3 Yay. Zoko 4 Ahenger 5 Enkoz. 6 Maarıf Cl 7 Emrıvakl 8 Ak Karala 9 Arz Kral YUKARIDAN AŞAÖIYA. 1 Peylemek. 2 Ada Namoz. 3 Rıyakar 4 Tm Harlka 5 Avlze 6 Zn Fark 7 Agora Kar 8 Ekln Clla 9 Marul Al Televizyon'un yeni belgeseli: Atamert ıle Denkerın j'aptıkları belgesel. ujgarlığın oneralı bır asamasını okrana gctınyor Sa/.m ALPARSLAN Tekerleğin Oyküsü gldır Tum bunlor tekerleöe ben zemckle bırlıkte onun bır ek senın covresınde donebllen yu varlak btr cisım bıcımındekl ta nımırdan uzaktır yıne de » BOLUMLER VE KONULARl Yukanda dızının dort bolum nen oluştuğunu betırtmıştık Once tar.h akışı ıcınde M O 3000 ler, yanı tekerleğin ortaya cıkışım ızleyen 3000 yıllık donem konu edılıyor Ortocağdan aıabann kullanılmasma dek uzanan gelışım ıkınci bolumde elo olınmış Romalılardan ka lan 80 000 kılometrelık duzenlı yolun kaybolması arabanın sonra sonra kentlerin sokaklannda bır soyluluk sımgesı olcraK boy gostermesı ve 18 19 yy larda Osmanlılardo yoy gınlaşması hep aynı bolumun konuları Amo Ikınci bolumun asıl onemı. Anodolu Insanıyle ıcıce vaşayan hatta onunla bu tunleşen kağnının oslında bıze ozgu olmadığı duşuncesmı ocıklıga kavuşturmosı Yuksel Atamert ıle Hasan Denker ın bul gulorı. kagnıyı, benzerlerı 5000 yı| once Mezopotamya'do gorü leı ılk araba orneğıne dek goturuyor SOLDAN SAĞA 1 Bir gozell varlıklarda protoplazmonın merkez kısmına verılen ad 2 Eskıden cocuğun bakım, eğıtım ve oğretımıyle görevll klmse Tanrıyı ya ria kutsal blltnen bır kışıyı bır şeyl tonık gostererek bır olayı doğrulama 3 Anakaralardan bırı 4 Sınıflamalarda temel olarak alınon tipe gore ıkınci derecede olon Butun oloyları onceden değışmeyecek b<cımde düzenledığlne inaiılan olağanustu guc 5 Eski dılde vekıl, bırinın yerı ne geçen Tersl zılli bır kasnağa derl gecırılmış çalgı 6 Nemll yerlerde yetışen yaprakları kokulu bır bıtki 7 Irıdyumun sırnges1 Blr sanot vapıtındo islenen konu. duşuıc* gorüş ya do muzıkte b i ' besteyl oluşturon temel mot'f 8 Demlr ve sac kesmeK ıci'i uzerınde cek cle vuruloro* vurutulen keskln crac Bır coğul tok'sı 9 MCzıkte yarım tonlardan gecerek glden ses serlsı Bulunuşu uygaılığın gelışımı ıcınde onemlı bır sıcroma sayılan tekerleğin ılk caglardan gunumuze değın olan oykusu 24 ekımde yayına gırecek dort bolumluk belgeselae anlatılıyor Istanbul Televızyonu yapımcıla rındon Yuksel Atamert'ın Hasan Denker ıle bırlıkte altı ayı aşkın araştırma ve ıncelemele rı sonucu 21 gunde cekerpk yayına hazırladıgı «Te'vprlecıın Oyküsu> dort bolumden oluşuyo r ve her bolumu de 25 er dakıkoyı kapsamakta Cevresınde yapay uydular do laşan bugunun elektronıkleş mış dünyasına gelmceye dek gunluk yaşoyış ıcersınde yer e dınerek ozumlenmış. hatto ya nıbaşımızdayken unutuluverm ş onca teknoloıık yenılık varken tekerleğin oykusunü anlatmak Ataturk yıkık bır evın ovlusundakı kır k bır *aq nıya ılışerek yanındakilerle bırlıktp son bır durum degerlendirmesl yapıyor ve ardından savaşın sonunu bıldıren meşhur eınrını verıyordu «Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dır, ılen!» Kagnı bu gun Zafertepe Muzesı'ndedir nıye 9 Yopımcısından dınleyelım yanıtı «Tekerleğin oykusu en eskılerden blrıdır Bulunması, Insanın zıhinsel ışlevı Içinde bır aşama olarok gorulmelidır, çun ku o oykunmenin otesinds luınuyle yaratıcı, soyut bır duşun cenın urunudur Doğoya bokın, tek bır tekerlek orneğıne rostlo yomazsınız Belki pek cok yu varlanan cısim gorulebılır, hat ta ilk cağların insanı Icın tonrısal nıtelıkler taşıyan guneş gokte kusursuz bır 'daıre' orne RADYO Devlet Opera ve Balesi, «Tahta At Çocuk Şenlik.eri»ne, iki gösteri ile katılacak Çocuk dünyasına yönellk etkınlıklerın bırarado bulun duğu bır şenlık olarak dunyada ılk kez cocuk yılı olması nedenıyle 1979 da uluslararası duzeyde gercekleştırı lecek olan Tahta At COCUK Şenlığı ıcın yurt dışından cağ rılacak topluluklar saptanırken, /urt ıcınden de katılacaklar bellrlenmektedır Korşıiıklı yazışmalardan son ra Devlet Opera ve Balesı nden gelen yanıta gore topluluk 115 hazıran tarıhle'i arasında şenlıkte yer alacaktır Genel Mudur Gurer Aykol imzasıyle gorderılen yazıda belırtıldığıne gore Devlet Opera ve Balesı bu sure lcmde cBulutlar Nere/e Gıder» ve cBır Opera Yapalım» adlı opera yapıtlarını sergıle yecektır. Canakkale Cocuk Esırgeme Kurumu ve UCY (Uluslarorası Çocuk Yılı) II Komıtesı Başka nı Ismet Oktem, şımdıye dek 18 ulkenın başvurusunun değerlendır Idığını. gectığımız yıllordo maddı olanaksızlıklar neden yle dor kapsamlı olarak yurutme zorunda oldukları bu etkınlıklerın onumuzdeki vıl tum ılcelere ve mumkün olan koylere de goturuleceğml bel rterek «llcelenmız ve koy lerımız konuya şımdiden sah p cıkarok Is'eklerınl bıze b Idırmelıdırler > demıştlr. 05 00 Acılış. program ve kısa haberler 05 05 Turkuler şarkılar ve oyun havaları 06 00 Kıso haberler 06 02 Gunaydın 07 00 Kısa haberler 07 02 Koye haberler 07 07 Bolgesel yayın ve reklamlar 07 30 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 09 00 Kısa haberler 09 02 Tatıl sabahı 11 58 Reklamlar 12 00 Kısa haberler TRTI •TVS 11.00 TATIL SINEMASI: «BEDFORD OLAYI» Yonetmen Ken Annokın ın 1956 yılı yapımı «Bedford Olayı» (Three man ın a boaf> odlı fılnde Laurence Harvey, Jımmy Ed.vards Davıd Tomlınson Shırley Eaton ile Jıll Ireland oynu/orlar 12 02 Radyo tlyatrosu 1300 Haberler 13 15 Reklamlar ve Radyo • TV program haberlerı 13 20 Oyun havolorı 13 30 Bolgesel yoyın ve reklamlar 1500 Kısa haberler 15 01 Turkce sozlu hafıf muzık 15 15 Şarkılar 15 30 Spor magazın 17 50 Bolgesel yayın ve reklamlar 19 00 Haberler 19 30 Bolqesel yayın 20 15 Ocak başı 20 35 Turkuler gecldı 21 00 Kıso haberler 2102 Turk sanat muzığı dınleyıcı ısteklerı 2130 Spor dergısı 22 00 Kısa haberler 22 02 Turk halk muzığl programı 22 30 Bılın calalım 23 00 Hoberler 23 10 Turkuler gecıdl 23 30 Bızden Sesler B zaen hA^tRİAr 24 00 Kısa haberler 00 02 Valsler. polkolar, mczurkalar 00 55 Kısa haberler 0100 Program ve kaponış Dızının son ıkl bolümünde bu harlı aroba, demıryolu gelışımı, tramvay ve otomobıl ışlenmek te Sonunda, yapımcısının deyl mıyle cdunyanın tekerlekler us tune tırmonışıno» kısaca bır de goz otılıyor once bır durun. Şımdı\e Yuksel Atamert ın cok sayıda kadar da\a>ı hep tek ta yerh ve yabancı kıtap, çeşltll ıaflı dınledık Tum kımuze arkeoloıık kalıntılar ıle tapları tanrı sazdı degıl kıtaplıkları dıdik dıdık edıp dağ tepe asarak hazırladıgı dızide Samuel Butler emeğ' gecen otekl arkadaşlorı Mustofa Yılmaz. Tuncay Ura! Ingıhz 5 azan Yalcın Fala Nesteren Gurbuz ol Haydar Özdemır oldular Ya pımcı onurruzdekt aylarda g e ' Uç arkadaştılar Çolu cekleştıreceğı «Suyun Oykusu» geçerken aıabalan bozul adlı bır başka belgeselde de I d u Oturup olumu beklesjyun kendısını, ınsan su ılış\ec°k hallen yoktu Ara kılerınm gecmışten gunumuze bayı terketmej e k=»ra ızlennı Irdeleyecek PAZARLIK Bir Fıkra: I I I Mantık 13.00 TELE PAZAR Ceşıtl magazın muzık spor fılmlerınln yer aldığı progrcmda ekrana getınlece'< olcn «Kucuk Ev»de kasabaya yerleşmek ıs'eyen Kezıa Horn kasabada yargılanır Ama onun yaşa na sevıncmı farkeden Laura bu yargılamaya karşı cıkor TRT II 08 00 09 00 09 20 09 30 10 00 11 00 1130 1150 12 15 13 00 13 15 13 30 Gun boşlıyor Konularda Türk ş ırl Hafıf muzık Şarkılar Cocuğun dünyoîi Erkekler topluluğu Rod/o sozluğu Kadınlar topluluğunaan tur<uler Klâsık koro Hoberler Oyun havaları Aşıklık geleneğl 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.05 5 DAKİKA Ca'ııt Taşer tarofından sunulan trafık bolumunde sürücu ve surücunun sagduyusu uzermde duruluyor. 21.10 LAUREL HARDY Ordudan ayrılan Laurel'ın calısmaya başladığı Inşaat şır/;etınde b r yanlış anlama sonucu ustabaşı olmasını konu alan bolum «Smıthy» başlıdjını taşıyor 21.30 NÜKHET DURU SÖYLÜYOR TurK Hcfıf Muzıgı programında ız.eneb lecek olan Nükhet Duru 'Portofıno» «Hayat umutla başlar» «Bır daha asla», "Ben sana vurgunum», «Haykırıyorum» ve «Melankolı» adlı parcalan soyluyor 13 45 Alâaddın Yavoşca dan şarkılar 14 00 Turk kultür tarıhl *14 20 Hafıf muzık 14 45 Kucuk koro 15 15 Gecmışten bugune senfonık muzık 16 00 Akıf Özuşen'den şarKilar ve saz eserlerı 16 30 Cumhuıbşakanlığı senfonı orkestrası konserlerınden 17 30 Durmuş Yazıcıoğlu dı turkuler 17 45 Şorkılar 18 15 Yurttan sesler 18 45 Muzeyyen Yıldızdoğan dan şarkılar 19 00 Haberler 19 30 Haftanın olayı 20 00 Ses ve saz dun/amızdan 20 30 Acık oturum 2130 Turk hafıf muzığı 22 00 Turkuler gecıdı 22 30 Solıstlerden secme'or 23 00 Caz dunyas ndan 23 30 Haberler 23 35 Solıstler geci")1 23 55 Program ve kapanış Dardanel Kültur ve Turizm Genel Kurulu bugun yapılıyor CANAKKALE (Cumhurlyet) Canakkale nın antık ve yokın tarıhsel ozellıklerını Turk dış polıtıkasına etkın boyutlarda ka zandırmak ve bunu yaparken turizm potansıyelını harekete ge cırerek kentın sosyoekonomık yaşantısınm olumlu yonde gelışmesıne de katkıda bulunmak omacıyla kurulan Daddanel Kul tur ve Tunzm Kurumu nun (DKTK) ılk genel kurulu saat 14 00 te Bu\ uk Trabya Oteıı nde yapılacaktır Kuruluş hazırlıkları ıkı yıldır suren ve ağustos 1977'de kurulorak tuzuğu 1978 yılı ıçinde onanan DKTK nın genel merkezı Canakkale'dedır Kurum ılgıMerı Çanakkale'nın adını dünyo kamuoyunda yenıden gundeme petırecek calısmaları yuruturlen başka ıllerae >'e yuıt dışıncin bulunulacak gırışımlerle Ana dolu nun gercek nıtelıgıyle tanın masıno katkıda bulunmak amacmı guttuklerını belırtmektedırler. | \erdıler Bırıncı hemen radvatoıil sokme>e baş I l a d ı Ne yaptıgını sordu lar « Tek suvumıı/ buIdedı «Çolu aşarkcn la zım olur • Ikınci aııahtaıa sanlıp I karburatorun fıltrp ta\aI sını sokmeye Kirıştı Son ra da ızah ettı I • Guneş tepemızp çı kınca, şapka gıbı gı\er korunuruz » Az sonra uçuncusunun otomobılının kapısıru sokI t u g u n u goıen otekı ıkısı şa^kınlık ıçmde sordu I « 5 Bunu ne yapacagu jahu" « Ne \apacagız oluj I m u 7 Hava fazla ısınu^a camı açar sennleru > I Haftanın I Bilmecesi 21.50 VAKIF Sam Vayt şırketlnın yolsuzluk olayının basıno yansıması uzerıne Prıns şırketının daho ryi koşullardo satılablleceğını umon Dıvınya. Yonetım Kurulu uyelerıni ıkna etmeye calışacak TRT III 07 00 07 02 08 00 09 00 09 45 Acılış ve program Gune başlarken Sabah Içın Mettem Ankaro radyosu coksesll korosu 1000 Unutulmayanlar 22.40 Mozart'ın «Fıgaro nun Duğunu» adlı yapıtı Hans Schmldt İsserstadt yonetımmdeki Hamburg Operasından dınlene BİR KONSER bılecek. 23.05 HABERLER 11 00 11 45 12 15 13 30 14 00 15 00 1515 16 00 16 30 Muzlk magazın Kucük konser Muzık panoraması Muzık soyleşılen Buyuk eserler Vıyolonsel soloları Hafıf batı muzığı Cağdoş sanotcılorımız Sızlerle 45 dokıko 17 15 18 15 19 00 20 30 21 00 22 00 23 00 24 00 01 00 Plâk dolabından Caz muzığı Konser saatl Ceşıtli hafıf muzık Studyo FM Opera dunyosından Gecenln getırdlklerı Somanyolu PrO3ram ve kapan ş I I Eşıt bovda ± ı mum 1 > var Ancak bırısı hızlı \anıyor 3 saatte bıtıyo*I Otekı vavaş yanıyor 6 saatte bıtıvor Ikısını de avnı anda va kıyoruz Ne kadar za man sonra yaras yanan I m u m u n bovu hızlı yana nın ıkı mıslıdır"5 (Yanıtı 9 uncu P Sn\famı<iadır )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog