Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 15 EKİM 1978 B E Ş ERBAKAN: "İRKÇILIK SAADET VE SELAMET GETİRMEZ AN KAn A Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan. partisinin gün geçtlkçe guçlendiğtni söylemlşür. Erbakan. partisinden MHFye kayma olduğu yolundaki iddialan yanıtlarken bunun doğru ohnadığım söyleyerek. •Bugun aziz milletimiz vuruculuk kıncıhktan nefret etmektedir. Türkiye'nin bölünme tehlikesi her zamankinden daha vahim bir hal almiftır. Irkçılık hiç bir üU keye saadet ve selamet getirmez* demiştir. Bugün yapılacak MSP Bü yük Kongresi öncesi Anadolu Ajansı muhabirine özel demeç veren MSP Genel Başkanı Erbakan, partistnin «Süyüfe Türkiye yaratmak için çahşmalannı sürdüreceğini bildirmiştîr. Demecinde CHP ve AP'nin iktidarlan döneminl eleştiren Erbakan. CHP döneminde kıymetli yıllann boşuna geçtiğini, AP döneminde lse Tur kiye'nin «Cazoz» ve «Coco Cola* tesisleriyle oyalandığını öne sürmüştür. Erbakan, demecinde siyasal partilerin MSP'nin geliş mesini önlemek için işbirliği yaptıklarını. böyle olma sma karşın 1977 genel seçimlerinden zaferle çıktiğını öne sürmüştür. MSP Büyuk Kongresi konusunda da bilgi veren MSP Genel Başkanı Erbakan. ya rmın tarihi bir gün olduğunu, önemli kararlar alınaca ğını söylemiştir. Erbakan MSP'nin Kongrede gücünü bir kez daha kanıtlayacağını söylemiştir. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. partisinden MHP'ye kaymalar olduğu yolundaki söylenüîere ilişkin soruyu yanıtlarken şöyle konuşmuştur: 'Herkes kendisine göre bir takım şeyleri orta yere koymak. çeşitli asılsız sözierle propoganda yapmak hevesine lıapıhr, aslmda böyle bir sualin varit olmast dahi söz konusu değildir. Herhangi bir yerde birisinin böyle bir yeyi söylediğini işı tirseniz o kimsenin MHP'li bir insan olduğuna hükmedin. Bugün aziz milletimiz vuruculuk ve kıncıhktan nefret etmektedir. Türkiye'nin bölünme tehlikesi her zamankinden daha vahim bir hal almıstır. Ve ırkçılık hiç bir ülkeye saadet ve selamet getiremez. Solculuk ve kapitalist nizamın da kimseye fayda getirmesi mümkün değildir Bütün bu tecrübelerden sonra milletimizin kurtuluş yolunun sağlam toplanma dediğimiz, doğru yolda, haklı yolda toplanma olduğunu aziz milletimiz her zamankinden daha fazla görmektedir. Onun için her geçen gün bir toplanma söz konusu ise, bu Milli Selamet Partisi'nin bayrağı altına gelmekle cereyan ediyor.' (a.a.) İZMtR'DE SEÇİLEMEYEN OSMAN KİBAR İSPARTA'DAN BÜYÜK KONGRE DELEGESt OLDU İZMİR (Cumhurlyet Ege Bürosu) 21 eklmde Ankoro'da yapılacak olon AP'nin 9 Büyük Kongresıne izmir'den delege seçilemeyen eski Belediye Başkanı Osman Kibar Isporta'don birinci sırada delege olmuştur. KAZADA ÖLEN 9 KOMANDO ERİNlN CENAZELERİ KAYSERİ'DEN MEMLEKETLERİNE GÖNDERtLDİ KAYSERİ (Cumhurtyet) Botman Cizre yakınlorında devrilen oskerl aroçta ölen 9 komando erinin cenozeleri Kay »eri'de düzenlenen askerl törenle kaldınlmıştır. Kayserl Havo Indirme Tugayı Komando erleri. askerl arac lo Gürman 78 tatbikatındon Botmon Askeri Hovaolanına dö nerlerken, halk arasında ölüm vira|ı olarak tanımlonon viraji alamayon oroc devrilmiş. 9 er olay yerinde ölmüş. 11 er de ağır şekilde yaralonmıştır. Ho yotlarını koybeden Koyserl Ha vo İndirme Tugayı komando erlerimn cenazeleri ucokia Kayseri'ye getirilmış, Vali, Belediye Başkonı ve tüm askerl blrliklerinin katıldığı törenle memleketlerlne gönderilmiştir. Kazada ölen komondo er!erin isımleri şöyledlr: Abduikadir Çalıkkan, Fevzl Ayaz, Soit Özcan, Nozml Kılıc. Kerim Ko tar. İsmet Erdoğon. Adnon Sez ğin. Mollo Akan, Mustafa Coşkun. Yarolı oskerlerin de Kayserl ve Diyorbokır Askeri Hastonede tedavi oltına alındıkları bildirllmiştlr. AP Ankara İl Kongresinin ertelenme olasılığı bulunduğu bildiriliyor ANKARA, (Cumhurlyat Bürosu) AP'nin Ankaro il Kongresinin bugün yapılması beklenmektedir. Kongrenın bugün yapılocafiinın daha önceoen acıklanmiş olmasına karşın. parti ici gelişmeler ve son Erzurum Kongresinde çıkan oiaylar nedeniy le Genel Başkan Süleyman Demirel torafından ertelenmesi de olasıdır. Cünkü hemen her zaman cekişmelı g6cen Ankara il Kongresinde bu defa du, Ferhat Nuri Yıldınm ve Oğuz Aygün gruolan arasında kıyasıya bir mücadele beklenmektedir. Kâmron inan ise ANKA muhabırinin sorusu uzerine Ankara il Kongresi önceslnde liste calışmalarıno katılmadığım. kongreye de gitmemeyi uygun bulmadığını bildirmiş. «Zoten, kongrelerde hiçbir zomon ayrı liste hazırlama yoluna gitmiyorum, bir yenlleşme hareketini yürutüyorum.» demiştir. Ankara İl Kongresi uzun süredir yapılmaktaydı. Bu neden le son AP Büyük Kongresinde Ankara delegasyonu yer almamıştı. Demirel: "Hükümet anarşi yerine süt satmakla ugraşıyor,, ADANA (Cumhurlyet Güney İllerl Burosu) AP Genel Merkezcilerinin kalesi olarak tanımlanan Adana'da dün yapılan AP İl Kongresinde konusan Genel Başkan Süleyman Demirel. «Hükümet anorsiyle uğrasacogıno, dağtarm dlblndeki modenler ve süt catmakla uğrafiyor» demiştir. AP Genel Boşkanı Süleyman Demirel, dün yapılan Adana İl Kongresinden önce Erciyos Otelinin bir salonunda gazetectlerle yaptığı söyleşide konuşmasının tüm ağırlığını anarşiye ayırmış. bir soru üzerine de. «Doğların dibindekl madenlerla uğraşacağına anarşiy le uğraşsın» demiştir. Demirel gazetecilerle yoptığı söyleşide. dünkü gazetelerin başlıklarını okuyarak ve bzellikle Ecevit'in, «Kanlı oyunun sonuno getdik» sözünü göstererek, «Hanl oyunun so AP Genel Boşkanı Süleyman Demirel yanlısı olduğu blldirilen Osman Kibar 30 eylül tarihinde yapılan İl Kongresinde Ankara delegasyonuna secilememiştir. Daha sonra Isparta İl Başkanı tarafından Ankara delegasyonundan birinci sıroya yerleştirilen Osman Kibor 8 ekim tarihinde yapılan kongrede cittlfakla* secilmiştir. Osman Kibar durumu doğrulamış, fBana durumu telefonlo blldirdiler. İl Başkanı adayı, İzmlr'de kaybetmeme çok üıülmüş olacak ki Ankara delegasyonu llsteslnin başına benl almış 9. dönem AP Büyük Kongresi de Klbarsız olmayacak. İzmlr benl Istemlyor ama Ispartalr partllller sağolsun» şeklinde konuşmuştur. Mülayim: "ABD, Türkiye politikasmda yanlışlık yapıyor,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurivet Senotosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Samsun CHP Senatörü Ziyo Mülayım, «ABD'nin Türkiye'yi iyl tanımadığı lcin, Türkiy» il* ilglll polltikaiarmda hep yonlışlık yaptıgını» söylemış, TürkYunan uyuşmazlığımn ge Ciştirilmesl lcin ABD'nin müdohalesl olduğunu gördüğünü söylemiştir. Senato. Dışişlert Komlayonu Başkanı Mülayim, Türk • Yu: nan uyuşmazlığı ile Kıbrıs so runlarmda ABD'nin acık olmayan cok yönlü bir denge poHtikosı izlediğini söylemış. «menfaatlerimlzin aynı olmadığı muhakkak ABD'nin Eg«'d« Türk Yunon dostluğunun g*rcakl«;m*ılni istediği konusunda cok samiml olduğu kanısındo do değillm.» oemiş. görüşlerlnı özetle şöyle acıklomıştır: <B«n ABO'nin Türkiye ile ' ilgill politikasmda lyi bir d«ğerlendlrma yopmadıği korto* tindaylm, ABD. Türklyayi tonımamoktodır va banca tanıması da mümkün gazükmüyor. Bunun sonucu ABD, Türklye ile llgili polltikaiarmda hep yanlışlık yapıyor. Bu da «orunların cözülmesini güclaştiriyor ve bu kormasık durumu yarotıyor.» Mülayim Türkiye'nin dış politikoda. kendi stratejik konumunu cok İyl değerlendirip. cok yönlü bir dış politika izlemesi gerektiğini belirtmış? «Türkiye'nin sprunlarr aı. aalişmiş yo do gellşmekla ofon ülkalerla blrleşmektedir.» dem^ş. şöyle konuşmuştur. «Birleşmis Mtlletlardeki akonomik gruplasmo icinde Türklye'nin garcek yari gallşmekta olan ülkeler arosındodır. Biz dünyoda hakca bir ekonomik düzen kurulmasını istlyoruz ve bu konudakl cabolarımızdo ezllen va sömürülen ulusların yanında yer alocog'iz Cünkü blz de sömürülen ülke ler arasındayız. Temotlorımız la da yerimizl yavaş yavaş almaya bofladık. Gercek hukuki yerimizl da kısa süreda olacağız. Gellşmekta olan ülkelerin ancok kendi arolarında güc birliği yoparak. aralarında koynok ve teknolojı transferinl gerçekleştlrerek gelişmis ülkelerin korşısıno güclü olarak çıkabillrler » Müloyım, «Türkiye'nin BM' dakl gruplasmo İcinde geHşmlş batılı ülkelerin yanında yer aldığını. bunun bir celişkl olduğunu* bıldirmış. bu durumun Türkiye'nin BM'de uğradığı yenilgilerin önemli nedenierden biri olduğunu savunrnuştur. TÖBDER şube başkanları 21 ekimde toplanacak ANKARA (Cumhuriyrt Bürotu) Örgütsel sorunları ve önümüzdeki günlerde DİSK ve diğer meslek örgütleriyle beraber başlatılacak olan tSendlkal hok »• özgurlüklsr kamponya «ını» görüşmek üzere TÛB DER Şube Başkanları 21 ekim gunü Ankara'da toplanacaktır. TÖBDER Genel Başkanltğındon yapılan actkiomaya göre toplantı istemi şube başkanlarından gelmiştir. TÖBDER Genel Merkezlnln Şub« Başkanları. Gene) Yönetlm Kurulu uyelerl ve bolge temsilclliklerlne gönderdiğl ge nelgede bu toplantıda ayrıca, örgutun lc sorunlon. sendikataşma mucadelesinln dayandı Aı örgötsel görevler, eğitim ku rumlarındo ve eğitimlnin yönetiminde gözlenen sorunlar ve Belişmeler, öğretmenlere yapılon son saldırıiar ele alınacaktır. Genel Merkezin acıklamasma Böre. TÖBDER lcindekl Oruplar da 3'er kişilik temsilcılerle bu toplontıya katılabileceklerdir. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kaldırılması için Danıştay'a dava açıldı ANKARA, (ANKA) Devlet Güvenlik Mahkemeleri davalarıno bakmaklo yükumlü Yorgıtay Dokuzuncu Ceza Dairesinin kaldırılması icin Danıştaya başvurulmuştur. Davayı ocan TÖBDER Hukuk Burosu Avukatı Halit Celenk, Anayasa Mohkemesinin Devlet Güvenlik Mahkemesl Yasasını Ip tal ettiğinl hatırlatmış. DGM davalarına bakan bu dalrenin görevini sürdürmesinin huku ki acıdan olanaksız olduğunu savunmuştur. TÖBDER eskl Başkan Yor dımcısı Süleyman Yoşar'o ve rilen cezanm temyiıe başvurusunun Yorgıtay Dokuzuncu Ceza Dairesine verllmesl Ozerine avukat Halit Celenk. Yargıtoy Birinci Başkanlığıno ve Yargıtoy Ceza Dairesi Boşkonlığına başvurarok. temyız görevine Yargıtay Dokuzunca Cezo Dairesinin bakamayacağını söylemiştir. Celenk buna gerekce olarak Yorgıtay Dokuzuncu Cezo Dairesinin DGM kararlarını Incelemek üzere kurulduğunu belirtmlş. bu mahkemeler yasasının Anayasa Mahkemeslnce iptal edildiğini söylemiştir. Ancak Yargıtay 1. Başkanlığ» Yorgıtay Yasasının 22. maddesi gereğince görev da ğıtımı yapılabileceğini öne su rerek, davanın başka daireye verilmeyeceğlnl blldirmlştir. Bu karar üzerine Süleyman Yaşar' nı vekillerl avukat Halit Celenk ve İlhan Dişci Yorgıtay Hukuk ve Ceza Dairelerl Baskanlar Kurulunun verdiğı *i$ daflıtımı kararıtnın iptali İçin Danıştaya baş vurmuşlardır.. Danıştaya başvurulmasmdan sonro, Yorgıtay Dokuzuncu Dairesi Süleyman Yaşor'ı duruşmayo cağırmıştır. Ancak Yoşar'ın vekill Halit Celenk, Yargıtay 1. Başkonlığının verdiği kararın Iptalt lcin Donıştaya başvurduklorını, bu davanın bir «bekleticl masele> olduğunu belirterek. karar sonuna kadar beklenmesi ge rektiğinl söylemiştir.. Celenk' in savunmosı Dzerlne Yargıtay Başsavcı Yardımcısı durumu tncelemek üzere duruşmayı 25 ekim gunüne ertelemiştir. Yıldınm: "Erzurum kongresi nurcularla nurcu olmayanlar arasında geçti,, ERZURUM (Cumhurlyet) AP Erzurum il Kongresinden sonra, basıno bir açıklama yapan AP Genel Başkan Yardımcısı ismail Hakkı Yıldınm. kongre sonuçlorı hakkında bilgi vermiş, «Kongre gerçekte nurcularla, nurcu olmayanlann mücadelesl biclmlnde geçmiştir. Erzurum'da «kırkıncu denilen hücreye bağlı bazı nurcular, Adalet Partisini ele geçirmek Istiyoriar.» demiştir. İsmail Hakkı Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, nurcular. Erzurum'da «Kadeh tutanlarla, tesbih tutanlar bir olamazlar. Kadeh tutanlar, kendilerine yer orasmlar» demekte. AP icinde İsmail Hakkı Yıldınm ve orkodoşları aleyhinde böyle propaganda yapmaktadırlar. İsmail Hakkı Yıldınm'a göre. nurcuların Demirel'e bağlılık sloganları da. Demirel'den taviz koparma amacına yöneliktir. İsmoil Hokkı Yıldınm ayrıca, kongrede yaralandığı yolunda cıkon haberin doğru olmadığını söylemiş, «yaralanmadım» demiştir. Öte yandan eski Kültür Bakonı Rıfkı Danışman'ın kürsüden atılan bir sandalye ile başı hafifçe sıyrılmıştır. Rıfkı Danışman. yazılı bir başvuru ile il Gençlik Kolu Başkanı Efendi Güvercin'i şikâyet etmiş, Efendi Güvercin bu başvuru üzerine tutuklanmıştır. Eski Kültür Bakanı Rıfkı Danişman'ın, Erzurum II Kongresini iptal ettirmek icin imza topladığı öğrenilmiştir. Rıfkı Danışman. Erzurum'da kalrmş, ismail Hakkı Yıldınm ise Ankora'ya gitmiştir. YILDIRIM'IN ACTIĞI DAVA Öte yandan, AP Genel Başkan Yardımcısı ismail Hokkı Yıldınm'ın Erzurum Merkez itce Kongresinde «sahte delegelerıin oy kullandığı yolunda Erzurum'da actığı davanın 11 ekimde yapılon duruşmasında yargıcla. Demirel'in avukatı arasında ilginc konuşmalar olmuştur. Davaya daha önce bakan yargıç, tehdit edildiğini, ce şitli boskılor altında kaldığnı ileri sürerek davadan cekilmişti. 11 ekimdekl duruşmada AP Genel Başkanı Demirel'in avukatı Kemal Cetinsoy, yargıc Adil Acor'a tSizi reddediyoruz» deyince. yargıc avukata üzüntüsünü belirtmiş, «İlk defa duruşmaya cıkıyorum. Daho ilk duruşmayi acıyomm. Nerden biliyorsunuz, benim ne korar vereceğimi» demiştir. Avukat Kemal Çetinsoy, yargıca gerekceyi dilekcede «arz•decağlniı söylemiş. yargıc. ka rar vermek üzere duruşmoyı ertelemiştir. nuna gelmlştik, oysa dün Adana'da bir banka soyulmuştur. Nerde kaldı oyunun sonu» demiştir. Ecevit'in ceşitll tarihlerde onarşıyle ilgili demeçlenni de eleştiren Demirel, Ecevit'in anaı şiyle ilgili sözlerine güvenmediklerini söylemiştir. Demirel. bir gazetecinln, «Anarşlye karşı Ecevit'le bir araya gelir misiniz?» sorusuna şoyle yonıt vermıştır. «Türkiye'nin menfaatlerl neyi gerektiriyorsa herkesle bir aroyo geliriz. Falan filan değil, klmlnle bir aroya gelmek gerekiyorsa bir araya geliriz. Türkiye'yi biz idare etmlyoruz. Mtlle tin canı anarşiden acımıyor da, llderlerin bir araya gelmeslnden mi acıyor.» TAŞ TOPUUYOR Demirel. söyleşisini daha son ro şöyle tomamlamıştır: «Vatandaşın can va mal güvenliğinl sağlayamayan devlet, tarlada taş topluyor Oemir satmaya cahşıyor. Süt satmoya calışıyor Hükümetin başı kim ne yaparsa biliyoruz diyor, ama yakalayamıyor. O, yasa yapalım da anarşi önlensin demiyor. Biz yasa yapalım dlyoruz, o karşı çıkıyor. MecHsl toplantıya coğırıyor. Dağların dibindeki madenleri devletlestiriyor. Ne zaman işleyeceğl de mechul. Her gün dlümler oluyor bunun icin Meclisi toplantıya cağırsana.» KONGRE Gazetecilerle yaptığı söyleşiden sonra AP il Kongresine katılan Süleyman Demirel burada günlerden berl AP kurmaylarının hazırlodığı pankortlarla ve «Büyük Türkiye'nin mimari. milliyetci Demirel, bara|lar kralı, kurtar blzl Demirel» sloganları ile karşılanmıştır. Demirel, partısinin Adano İl Kongresinde yaptığı konuşmada da, «Son 27 yıldu ulaştığımız seviye her şeyden önce, demokrasinln zaferidir. Millete inanmanın, milletle berober oimanın verdiği gücün eseridir» demiş, konuşmasını şöyle sürdürmüştür: «Büyük Türkiye kavgasını yapan Demokrat Partl ve onun ta kendisi olan AP'nin inanclı ve liyakatlı kadrolarının hizmet sevdasının neticesidir. Doğru yolun, haklı davanın »ovunucularının eseridir. Araya giren bunalım yıiları, rejlm kopuklukları olmasa idi, Türkiye bugün, cok daha farklı bir yerdu olacaktı. Bugunku sıkıntıların bircoğu istikrarsız yıllann faturasıdır. Dava bitmemiştir. "Büyük Türkiye" meşalesi doha gür yanmalı, daha cok ışık saçmalıdır. AP'nin önünde bizi "Büyük Türkiye" idealine yoklaştıracak ileri hedefler vordır. Bu hedefler Türkiye kalkınması İçin yeni bir safha demektir.» YOZGAT MHP Genel Başkanı Alposlan Türkeş portisinin Yozgat İl Kongresinde yaptığı konuşmoda «MİT'in komünistlerin, bölücülerin va Başbakanın sistemli çalışması sonucu felç edildi. Iktldann adalet kurumunu boskı altıno alma Türkeş : «MİT komünistlerin bölücülerin ve Başbakanın sistemli çalışması yolunda da cok mesafe katettiğinl» savunmuştur. «Başbakanın herşey cok yakında düzelmek üzeredir. Huzurlu ve mutlu günler yakındır» sözlerini «slnslce oyalamolarlo ihanet catelerlne vade kazandırmaya çalışmak» olarak niteleyen Türkeş, iktidarın 9 aydan bu yana anarşik olaylardaki so nucları ele olarak gercek sebep ve maksatlann meydano cıkma sını önlemek istediğini de öne sürmüştür. sonucu felç edildi» D U Y U R U ELEKTRONİK HESAP BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BILGİSAYAR MERKEZİNE ELEMAN ALINACAKTIR Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş, Genel Müdürlüğünden Bildirilmiştir. Şirketimize ait. aşağıda dökümü yazılı vasıtalar Kopalı zarf usulü ile satışa cıkarılacaktır. Satılacak vasıtalar: 1 Adet Ford Minibüs 1975 model Ford Minibüs 1967 model Bedford Otobus 1970 model Enter Midübüs 1972 model Opel Otobus 1962 model Ştayr Otobüs 1955 model Jeep üniversal 1969 model Jeep üniversal 1957 model Arabaların tomamı çalışır durumdodır. İhale 27/10/1978 günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Arabalara tek tek de Teklif verilebllecektlr. Muvakkat teminat 150.000. TU'sıdır. Bu işe ait şartname *ıer gün mesal saatlerl dahilinde $irketimiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebllir. Şirketimiz 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa tabi olmayıp, ihaleyl yapıp yapmamakta veya diledlğine vermekte serbesttir. İstenildiği takdirde arabalar Şirketlmizde görülebilecektir. (Bosın : 25168 13190) Aşağıdaki kadrolara sınavla eleman alınacaktır.. Smıfı G İ.H G.İ.H G.İ.H G.İ.H Ünvonı Sıstem Ooerotöru Programcı Programcı Delgi Operatörü Derecesl 6 7 8 10 Kadro Sayısı 3 2 2 4 özel Şartlar Yuksek öğrenim Yüksek Öğrenim Yüksek Öğrenim Llse ya da dengl maslekl ya da teknik öğrenim yapmış hanımlar En az lise ya da dengl öğrenim Uise ya do dengl ftğrenlm Lise dengi meslekl ya do teknik öğrenim Tercih Nedenl Iş Tecrübesi On parmak daktilo On parmak daktllo İki yıilık meslekl ya da teknik yüksek öğrenim; Sanat Enstltüsu Elek. va Mokino Böl. 1 2 3 4 5 6 7 G.t.H G.İ.H T.HS YH.S YHS Memur Daktllo Memuru Teknisyen Hademe Hademe 8 9 10 11 12 1 4 1 1 Kâmran İnan: «Ecevit sağ'ı tümüyle suçladı» ANKARA AP Genel Başkan odaylarından Bıtlis Senatörü Kâmran İnan, «Başbakan Bülent Ecevlt'in Bakanlar Kurulıınu açarken yaptığı konuşmanın üzücü bir talihsizlik olduğunu» öne sürmüştür. inan dün Anadolu Ajansı'na verdiği demecte. «Başbakan Ecevit'in bir sol parti liderl olarak konuştuğunu, toplumun büyük bir kısm:nı teşkil eden sağı, tümüyle suçladığını, hattâ mohkum ettiğini» iddia ederek, «Bu na kimsenin. özellikle bir Sayın Boshakanm hakkı yoktur» demiştir. 2 1) Aylık tutarlarına asgori öcret farkı ile. kararname gereğince gerekli yon ödemeler ve yakacak yardımı eklenecektir. 2) isteklilerin a) 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının ve buna dayalı yönetmellklerin öngördüğö genel ve özel koşulları taşımoları b) Sınov tarihinde 35 yaşından büyük olmamalorı, c) Erkek olanların askerlikle ilişkilerlnin olmadıklarıno dair belgeye sohip olmaları gereklidlr. 3) Adayların hangi ünvan ve kodroyo başvurduklarını gösterir dllekcelerlne ek olarak mezunlyet belgelerl. Savcılıktan Olınmış iyi hal kağıdı. nufus cüzdanının onoylı suretl. askerlik belgesi ve 2 adet resimle birlikte 1 Kasım 1978 Carşamba Oünü saot 17,00've kadar K T Û Elektronlk Hesap Bilimleri Enstitüsü BHgisayor Merkezlne başvurmalorı gereklidlr. Programcı kadrolanno başvuronlor oyrıca tecrübelerl ya doho yuksek öğrenimdeki boşarı durumlanna itişkin iki adet referans mektubunu dllekcelerlyle birlikte Enstitu Müdürlüğöne aönderümesinl sağlomaiıdırlar. 4) Sınov 3 Kasım 1978 Cumo günü saat 09.00'do K.T.Ü E.H B.E Bilgisayar Merkezinde yapılacoktır. İlgililere duyurulur. Prof. Dr. Erdem AKSOY REKTÖR (Basın: 25665) 13180 HEDEF, OEV BİR DENlZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABÎLİRİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog