Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHÜRIYET 15 EKBÎ 1978 Politika ve ötesi.. Şiir Öldü müV Mehmed KEMAL {(•fürklye Yazılarıı dergisı yonetmenı Ahmet Say'a soruyorlarmış. «Cok kotu şı rler yayımlıyorsunuz1 Nereden buluyorsunuz bu kotu şıırlerı'?> Ahmet Say kendine yoneltllen bu soruları şöyle yanıtlıyor «Bır olçude soranlar haklı Ama onların tkötu» ded ğı turden şıırlerı yoyımlamaktan bız caymayaccğız Eğer şnrler kotuyse. Turkıye'dekı şıır duzeyı kotü demsktir Bız yurdumuzun bu alondakı beğenıyaratı ortalamasının altma duştuğumüzu hıc sanmı/oruz > Ülkemlzde, yaşanılan her donemln bir »olrı olmuştur. Toplum kendi beğeni duzeyindeki ozanı da kendı çıkarmıştır. Koltuğunun oltıno girılerek bır şaıri resml çevreler one cıkarmak ısteseler bıle, toplum benımsemernişse, blr sure sonro bu şa'r bir kor kandil gibi soner Çoğu resml ozanlar icın boyle olmamış mıdır' Cumhuriyet'ln başlangıcında kotundan tutularok one çıkarılan şa'r Behcet Kemal'dır ama, o gunlerin susturulan şalrlerlnden coğu şimdi holkrn sevgillsl değıl mıdir?. Belkl Behcet Kemal hâlâ resml bayramlorın ozanıdır.. Şaırler de goktaşları gıbı uzoklcrdan porloyarok gelirier Parıltısını herkes gorur Toplum onlarla kendi gucunu, sevislni, ofkesıni yaşar Kl$l zorla şalr edilemlyeceği gibi, toplumo öo zorlo bır $air kobul eUınlmez.. Şolr de, ulusal kahramanlor gibı toplumun malıdır. Bizde resmı goruş şairl kendlnden saymadığı zaman hep yadsımışfr Bakın Osmanlı'ya kendinden saymadığı nlce degerli şalrl ya oldurmuş ya boğdurmuş, yo surmuştur Nef'ı boğdurulan ilk ozan değıldir Taşlıcalı Yahya Bey, Mustafa Içln yazdıgı mersiyeden oturu boynunu ilmikten zor kurtormıştır Nedim'in bulunduğu donemde cSuItanuş Suero> yani ulkenln baş ozanı olorak Osmanzade Taip ortaya cıkarılmomış mıydı?. Osmanlı'nın blr ozellıği vardı, coğu podişahlar. coğu sadrazamlar, vezlrler de şilr yazarlardı Buna karşın gercek şalrler gene resmı gorüşle bağdaşamamışlardır Blzde resml gorus tam uygarlaşomamızdon olocak, şairden hep korkmuştur Sadece Divan şalrlerl değll, halk ozanlorı da korkulan kişller olrnuştur Yunus Emre, Pir Sultan Aptol resml goruşce benlmsenmlş midır">. Son araştırmaların ısığındo Yunus Emre'nln blr halk devrtmclsı olduğu, onun icln baştnın dertten derd* glrdiğl saptanmiştır Nâzım Hikmet'in cektiğl az cile midlr? Sağlıgındo kendi ulkesinde kendi vasaklanmıstır «Dışarda blr bov rak gıbi dalgalamrken adı İcerde o ıhtıyarladı icerde dedlğl yer hapıshanedır Nâzım'ın çilesl hâlâ bltmemis olacak kı, şlmdl en yokın dostları olduklarını soyleyenler, dostluk adına onu vurmaktodıriar. Nâzım, sağlıgındo butun dillere şıirlerlnln cevrildiğinl. butun dillerde kitaplorının bosıldıöını soyler, tTurkcemde yasak > der Dayanılır acı mıdır9 Tek partı yonetıminden cok partiye gecisımlzde Orhan Veli ortoya cıktı Orhon'm şllrine blr tur soka, bir tur zuppelık diye baktıkton başında aldırmamışlordı. O zomanlar, şımdinin hlppyliğl gibi, bobstlilik vardı. Orhan'a da, şllrne de bobstıl dediler Ama vakta ki cok partili duzene öykunduk, iktldar partlslnin tutumuna şllr de kofa tutmoyo başiadı, Orhan'ı toplum dısına Itmeye kalktılar Orhan kotu şairdl demek istemıyorum Ortıan'ın snn de resmı goruse ters duşmeye baslamıştı tMaarıf Vekâietlnı yokan senSen ne domuzsun sen'ı dedlğl zaman Orhan ı daho lyl belledıler Islnden, gucunden oldu. acto acıkta bıraktılor Blzim toplum, torihsel geleneğl bakımından şaire dayanamaz Geçende Cetın Altan anlatmıstı Dil Kurumu ödülunu aldığı zaman, bir de cevresine bakıyor kı. kendlnl hapse mahkum edsn kuruluşiarın bazı boşlan kendme odul verenler arasında tYahu» demışti. «Bır tuhaf toplumuz biz Bır zamanlor bızı mahkum edenler. şimdi odüllendırlyor Ne dıye mahkum ederler ne dıye ödullendırırler? Bır türlü anloyomodım > Zekl gozleri parlayarak sunları söylemeden de ken dlnl alamadı cBır tuhaf toplumuz bız Baba'arı bır zamonlar blzl solcu dıye kuçjmser erken $lmdı oğulları solcu olmuş, bızı kucuk burıuvo sanatcısı dıye yadsıyor » Bu sozler de gunumuzün mlzaho burunmu? acı gözlemlarıdfr Bızde toplum yonetıcılerl, bir aracın g«ride kalan tekerıne benzlyor Arabanın bası uygarlığın turiu loblrentlerini gecıyor, teker hâlâ gerllerde kalıyor Onun lcin de uygarlığın on tekerine blr turtü yetısemlyor., Şalrslz olmaz bir topium Ama şalr de Insandır, bezer, bezdirilir Gunün blrinde, «Lanet olsun!» der, toplumdan ellm, eteğini ceker Blr tpek boceği gibi. koşesinde şıırlerinı dokur Toplum bu silrlerden yoksun kolmış şaır ne yapsın' Toplumun ve toplum yonetlcil«rlnın kendine erışmesi icin gececek sureyl bekler Bu davranış ffıldış kuleye» cekilmek değiidır. toplumu beklemektir Görmuyor musunuz toplumumuz blr süredfr şlırle değil, rakamlarla duşunmeye basladı Şu kadar vergi kocağı su kadar dış odeme acıgı, su kodor tnze poro. $u kadar dışsattm, su kador icsctım Bunlar gozlenirken şııre bakon mı oiur"> Saırlıgl seven bir başbakan vorken bile bunlarlo uöraşmıyor muyuz? Şnr oldu mu?. dıye soruyorlar Şilr olmeı, şaırler de olmez Toplumlor oyle bır yere gelır susar, şolrinl beklemeye baslar Tıpkı ulusal kahramanlarını bekledığl, glbl sıirlnı de »atrinl de bekler Bu bekleylsten sonro gelecek bır ootlamavla toolum da kendme gelir. gaflet uvkusi'rH'in ııvomr so'r t>* or'nya cıkar Bir "=urerJir sıIrsız ve saırsiz yaşomaya blze alıştırdılar Sozierlmızi oyle yorle»e cektıler kı şııre de, saıre de bakamaz olduk Bu gelıp gecicidir Kurtulmaya gebe yeni toolum soncılarını bıtirdikten sonro şıirini de şaırlnı de ortayo cıkarocaktır Kendi sancılar icınde yasaycn bir toplum sairın bu donemde geçırdıgı sanctlaro kulak asmıyot qıbı gorunuyor İkı soncınm bırorodo bırden bıttiğı an şıır de saır de toplumlo blrlıkte ortayo cıkocaktır Bır saınmız oyte ofkelenmıs ki tB r ah 'e bu a emı v ron Pdef'm ben » diyor Şımdı saırler yerıne bozı polıtıkacılar tgol» kubbev v <acak\at n » soyluyoriar Hele onlor bu ıSİfinni bıtfrsınler sıra salrlete gelecektır Bakoiım bu sıro geld'ğlnde kım «bu oierr, »/ıran edecek"3 > kım «Gok kuDbe^. /.«a^ok? > goreceğlz Son hesaplasmacfa doğruyu satr soyler Blr şaırimiz onun lcm değil mıdır kı: «Ooğnr ac mıdelerden nur topu ıhtılaller» diyor Dıyor ama, bu sairimızin kendi de blr askerl devnmden sonra kendını Yassıada hapishonelerınde bulmadı mı 7 .. tmmm İ BÎH ÜWk 11 SMptf/U AYB£TTİ. ty CiPHENİN i k MwTTEFfKi,5'> 5APAM \JYANP/*:|A/1|NPA TURMAM SttÇUK ANAftyK ifcEN, AMAI^ıHiM NEPENi C.H.?. M PENİ e^ Bazı fakültelerde taban puanlar düşürüldü İSTANBUL HABER SERVISİ Yuksek Ogretırr kurumlarında 197879 oğretım yılına yakloşırken, Istanbul Unıversıtesıne bağlı fa^ulte ve yuksek okullann kesın kayıt ışlemlerlnı 17 ekımde sona erdireceğı Izmır" de ve dıger bazı ıllerde fakultelerın kayıt ısİGmlerını tomam lama tanhlenn uzottıklorı gorulmjştur Bu orada bazı fakul teler de gırış taban puanlannı bır haylı duşurrr>ı,şlerdir. ELEME SINAVLARI istanbul DGSA ne bağlı Uyguiamalı Endüstrıyel Sanatlar Yuksek Okuluna toplam 360 taban ouonla basvuran adaylorın kayıtlon sona ermıştır Ön ko^m 23 ekım'de gra'ık bolumune gır möK ısteyenlenn ıkıncı sınavı ıse 24 ekim de vapılacaktır Ye tenek sınavlan s.onunda kesın kayıt hakkı kazonanların ışlem lerı 27 ekım 10 kasım tanhlerı arasında vapılacaktır Yetenek sınovları yapılan Ankaro ve Bur sa Yuksek Dekcratıf Sanotlar bolümlerınin kesın kayıt torihleri henuz acıklanmomıştır. Istanoul'da Tutun Eksperlerı Yuksek Okuluna on kayıt yaptıranların yetenek sınavı 17 ekim' de yapılaoaktır Kesın kayıt tanhlerı ise dafo sonra açıklanacaktır yıt yoptıran odo/iann ılk eleme sınavları 16 ekım de yopılacaktır Okulun Tekstıl ve Endüstrl Tosanmı bölunrionne gırmek ısteyen adaylann ıkıncı sınavı ••>» aii^a» mmm~ «K«i» mmmrı PUANLAR DÜŞÜRÜLDÜ Ege Clnıversıîesının kesın kayıtlar sonundo kcntenıanı dol mayan bolumlcnne ön kayıtlo yenıdan ogrencl alınocaktır. U Buyuk Istanbul ıcme suyu I proıesinın 1978 yılı sonuna kodar gerçekleştınlerek ytlbaşından sonra hızmete gıreceğı aCiklanmıştır 1 istanbul Hab«r Servisl Ka | lomış koyunun yenıden duzenlenm«sm« ilışkln calısmalara I dun başlanmıştır. Kolamış kıyı şerldı düzenleme pro|eslnln . başlaması nedenlyle yapılan I torene Beledıye Başkanı Ayte • kın Kotıl de katılmıştır. Kotil, | torende yaptıgı konuşmada . şoyie demlçtır | I Buyuk Istanbul içme suyu projesi yıl sonuna kadar bitırılecek ' ' I I I ! Devlet Su İşlerı 11 Bolge Mu durj Talha Ermiş'ten alınan bılgı/e gore, buyuk Istanbul ıcme suyu şebekesının Istanbul un Rumelı ve Anadolu yakaları orasındakı bağlantısını sağloyocok olan sualtı boru hottının doşenmesı calışmaları bir sure onca bıtm ş su arıtmo tesıslerındekı calışmalara başlonmıştır A>'rtıpo yakasında Köğıthone ve Anadolu yakasında Emırirde yapıiacak otan su orıtma tes slerınm "apım colışnialarımn surduruldugunu belırten Devlet Su Işlen n Bölge Muduru Talha Ermış, proıerıın eiektrık donanımının Enerıı ve Tabıı Kaynaktar Bakanlıgınca onaylandığını bıldırmıştır nıversit»l«r oras» Secme Sınavı sonunda hıcbi' yuksek okula gırememiş aday'ardan on kayıt ıcm oranon puonlann son duru mu şoyiedir: Dış Hekımlığı Fakultesl 507, 204 fen, Tıp Fakultesı 460 fen, Yuksek Hemşırelık Okulu 415 991 toplam, Guzel Sanatlar Fakultesı Mımarlık bölümu 495, 995 fen. Makine Fakultesi mokıne muhendıslığı bolumu 532.316 fen Inşaat FakCltesi Inşaat mu hendısllği bolumij 503,863 fen, Cevre Muhendıs'ığı bolümü 489. 183 fen. Yer Bıi.mler fakultesı Maden Muhendıslığl bölümu 502 305 fen. Yer Bılımler Bölumu 471.992 fen. Makıne Fokülte sl Endustrı Mühendlslığı bölumu, lıse cıkışıılaı ıcin 517 926 fen, endüstrı mesiek cıkışlılar Icm 510 463 fen, Fen Fokultesı Astronomı bolumu 447,187 fen, BP/OIOM bölumu 439 805 fen. Zo Tıcaret üseai cı^ışlılor icln 397. 982 toplam, Molıye Muhasebe Yuksek Okulu lise cıkışlıiar icın 431,102 toplam, Turızm ve Otel Işletmecılığı Yuksek Okulu lıse cıkışlılar icln 430,787. Tıcoret Lısssi cıkışlılar İcın 391,543 toplam. Gazetecillk ve Holklo İlış kıler Yuksek Okulu lise cıkışlılar icin 482.916, Ticaret üsesl cıkışlılar ıcm 435.247 sosyal; Sosyal Bılımler Fakultesi, Turk Dl lı ve Edebıyatı tolumu 468,148. sosyal. Psıkoloıi bolumu 445, 646 toplam. Sosyoloh bölumu 431.706 toplam, Alman Dılı ve Edebıyatı bolümü 511,508 yobancı dıl İzmır Hukuk Fakultesind« puanlar yenıden duçurulmuştur Ege Unıversitesı Genel Sekretef lıgınden yopılan ocıklamoya go re Unıversıteye bağlı olarak bu yıl oğrenlme acıiacak olan Hukuk Fakultesın n puanları unıvsrsıte senatosunco bır kez daha duşurulerek 425'e ındırılmıştır 425 ve daho yukarı puanı olan ve hıcblr fokülte yada yuksek okulo girmemlş oğrenctler orasında fakulfeye ön kayıt yap tırmak 'steyenler 16 ekim'e kadar başvurabileceklerdir. Fakultenın kesın kayıtları 1819 ekım tarıhıerınde vapılacaktır. Öt» yandan. Ünıverstte Senatosu Iktisat Fakultesinm glriş puanlannı dc lıse cıkışlılor ıcm toplam 385. Ttcoret Usesi cıkış'ılor ıcm 370 toplam olarok yeniden düzenlenmlştlr. Kayıtlar iktisat Fakültesi Dekanlığırtda yapılmaktodır İzmır Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr. Hamit Özgonül, 1978/ 79 öğrenlm yılı icın Izmlr Tıp Fakultesıne alınacak olan 90 oğrencınln on kayıtlarının 19 ekım perşembe gunu okşomıno kadar uzatıldığını ve bu arada ön kayıt icln gerekli taban fen puanmm do 460 olarok yeniden duzenlendiğinı söylemıştir. Prof. Dr. Hamit Özgönül Fokultede kesın kayıtların 2327 ekım tanhlerı orasında yapılacağmı da belırtmıştır. I . Kalamış . Koyu'nun . yeniden I düzenlenmesi i calışmaları ı dün • başladı hemsehrilerim. «Kadıköylü guzel Kaiamış koyundan ve denlzınden hlc yororlanamomaktadır. Burada başlattıgımız colışmaiar sonundo hem denız temızlenecek, hem de butunuyle halkımızın ıstıfodesine I I ı ' I sunulacaktır. Yapılmakta olan | pompo ıstasyonu ve kanallarla . denızın kırlenmesı onlenecek | tır Yıl'ardır, Kodıköylulerın bırıncı derdı olan Kurbağalıdere | mn de 25 mılyon lıra tutorındakı ıholesı cnumuzdekı günlerde yapılacaktır Bu suretle denız tamamen temızlenmis bulunacaktır. • T. a DZ. K. K. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜGÜ HASKÖY ISTANBUL ONAY NO: 454 Taşkızak Tersanesl Doner Sermaye Genol Müdürluğunc© aşağıda cins ve mıktarı yazılı (15) kal«nı matzeme ılgılı Teknlk ve Idarı şartnamesıne göre KAPALI ZARF USULU ile satın alınocaktır MALZEMENİN CİNSI : MUHTELIF ELEKTRİK MALZEMESI MIKTARI: 15 KALEM İstanbul Belediye Başkanlığından Zeytınburnu Tepebağ Mevkıınde ve Anadolu yakası Kadıkoy Hal't cıvarında kurulu oaimı bostan sergiierınde calışanlann ve esnafın ıhtıyaclarını karşılomak üzere (24 adet) sosyal tesısın (3 tuvolet. 7 çay ocağı, 4 büfe, 3 lokanto. 4 köftecı, 1 kahvehane. 2 berber) açılmasına karar verılmıştır. Sosyal tesısler Beledıye Meclısının 17 Mort 1978 tarıh ve 207 soyılı kararı gereğince kesıntısız ve sureklı bır mahıyet kozanmış bulunmaktadır Bu nedenl« namlarma sosyal tesıs tahsıs edılenleıden alınacak aylık ışgolıye ucretlerı, tahsıs tarıhlnden itıbaren ve onıkı ay uzerınden tahsıl edılecektir. Tahsısler Hal yonetmellğinln 3 ve 11'ıncı maddeler! uyarınco müracaat sahiplerıne kur'a ıle ve aşağıda yazılı esaslar dahıllnde yapılocaktır. 1 Müracaat sahipl«rı hongi tur sosyai tesise isteklı olduklarını Haller MOdürluğune vereceklerı dılekcede belırteceklerdır. Bu dllekcelermo ayrıca Mal yönetmelığı hükümlerine rıayet edeceklerine daır örneğı Haller Müdürluğund» mevcut bır taahhutname ile nufus ve ıkametgâh suretlerlni ekleyeceklerdır. Bır kimse bırden fazla sosyol tesıs ıcm müracaatta bulunamaz. 2 Müracaat sahıplerl talepte bulundukları sosyal tesısın altı aylık Işgalıye bedelını oylık ışgoliye ve Betedıye cezo alacaklorıno karşılık oimak uzere Idoreye makbuz karşılığı yatıracaklardır. Bu temmat 15 000 TL smdan fazia olamaı. 3 Tahsls doloyısiyle husule gelen masrafior tahsıs yapılanlardan eşıt olarak almacaktır. 4 Sosyal tesislerln yapımı şahıslaro aıt olup. Warec« gosterılecek nümuneye gore yapılacaktır 5 Cekılecek kur'ado namlarına sosyal tesis yerl isobet edenler sonradan haklarındon feragat etseler dohı altı aylık ışgahye ucretlerl temmatlarından kesıiecektır. 8 Tahsls tarihi kur'o cekımınl takıp eden Ilk günden itıbaren başlar. 7 Müracaatlar Haller Mjdürlüğune yapılocaktır. Daha fazla bılgı almak isteyenier her gün mssaı saatlerı ıcerisınde Haller MudOrluğune başvurabılırler 8 Müracoatların son günü 31/10/1978 akşomı saat 17 30'dur. 9 Muracaatların adedl yer adedınden fazla olduğu takdırde, kur'a 3/11/1978 gunü saot 14 00'de Belediye Encümenınde, müracaat adedi satış ysrl adedıne eşıt veyo daha az ıse Beiedıye Meclısi salonunda ılgılı Başkan Yardımcısı huzurunda cekılecektır. ILAN OLUNUR. oloıı bolumu 437,826 fen, Mıkrobıyolojı bolumu 451,479 fen, Bıyoloıık Osenograf! bolumu 432 588 fen, Jecfızık bolumü 445 99 fen. Matematık bolumü 456 826 fen. Fızık bolumü 448. 968 fen, Işletme Fakültesl Üretım bolumü, lıse cıkışlılar ıcm 430225 toplom. tıcaret lısesl cı kışlılar ıcin 381 190 toplam, Pozarlama bölumu lısfl cıkışlılar ıcm 444 403, Tıcaret Llsesi cıkış lılar ıcm 406,747 toplam. Muha sebe bolumu lıse cıkışlılar ıcm 428 33. Ticaret Lısesı cıkışlılor ıcm 403,416 toplam: Fınansman bolümü. lıss ckıslılar ıcin 420. 266 toplam. Tıcaret Usesı cıkışlılor ıcm 390,202 toplam; Pwsonel Yonetımi bolümü, llse cıkışlılar !Cin 425 146, Turızm bolumu llse cıkışıılar Icin 427.661, Tıcaret Lısesı cıkışlılar ıcin 393, 979 toplam, Istat.stık Matematlk bölumu, lıse cıkışlılar ıcin 414.599, fcaret lısesı cıkışlılar icın 390 100 toplam, Iktısat FaküHesı, Ekonom«. Molıye ve Sos yal llışkıler bölumlerl. lise cıkış lılar icın 422.343 Ticaret Lisesi cıkışlılar ıcm 39?,84 toplam; Pazarloma ve Reklcmcılık Yuksek Okulu. 'ıse cıktçlılar icin 441.539 ÎTİA'LARA BAĞLI OKULLAR Ankara İTİA'na bağlı ekonomı, ışletme ve yönetim bılımlerı fakultelerlne kesin kayıt hakkı kazanan odaylardan tek dersi olup guz donemı mezunlan süresınde başvurmayanlarm kesın kayıtları 19 ekım tarıh lerlnde tamamlanacaktır Bu okula bağlı Muğla Işletmectiık YüVsek Okulunda da kontenian dolmadığı ıcm puanlar dusürulmüştur. Buna gore, 425 toplam taban puanı olan oğrencılerın on kayıt ışlemlerı 13 ekım tarıhınde sona ermıştır. Okulda kayıtların sürdügunu öne surerek. başvuran oğrencılere kayıtların sona erdığı duyurusu yopılmıştır Öte yandan. aka demı yonetımi tarafından Bolu Sevk ve Idarecilık Yuksek Okulunda da konten|an dolmadığı belırtılerek 420 tabon puanı olan öğrencılerm kesın kayıtlarını 2327 ekım tarihlerınde tomamlamaları ıstenmıştır Eskışehır İTIA'ne bağlı Sınema ve Televızyon Yuksek Okuluna on kayıt ve yetenek sınavı ıle ögrencı almacaktır En az 410 toplam puan almış adaylann on kayıtları sona ermıştir. Kesın kayıtlar 19 23 ekım tarıh len arasında tamamlanocaktır. 1 Malzemenın tahmını bedftli 355 000. TL (Üçyuzelhbeşbın) llra. geclcl temlnatı ıs« 17 950, TL (Onyedıbındokuzyüzellı) lırodır. 2 Teklıfler İdarı Sartnamsde yozılı olduğu gıbl v«rılecektır 3 Satm alınocak (15) kalem malzemey» alt Idarî v« Teknık Şartnameler Taşkızak Tersanesl Doner Sermaya Satınalmo Komisyonu Başkanlığmdon 100, TL (Yüzlıra)'lık Donanmo Vakfına yordım makbuzu karşılıgında temm edlllr. 4 Posto ıle Şartnome gönderılmez, bu husustakl muracaatlar cevaplondırılmaz ve postoda vakı gecikmeler kabul edılmez. 5 Toşkızak Tersanesl Oön«r Sermaye Genel Mudurlüğü 2490 sayılı kanuna tabi değıldir. 6 Genel Müdürlükce herriangı bır teklifln secllmesl ve üzerınde muameleye gecıtmesl Genel Müdurlük ıle Sotıcı arasında bağlantı garantisl yüklemez 7 Ihaleye ıştırak eden flrmolor teklıflsrını şu şekllde vereceklerdı» önce geclcl teminat veznemıze yatırılarak veya vadesız Banko Temlnat mektubu venlerek alınocak makbuz teklıf zarfının tcın« konup Sotınolmo Ofısine kaydettirllecek ve sonra Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanlığına verılecektır 8 Teklıfler en gec 20 Ekim 1978 Cuma gunü saat 14 00'e kadar verılecek. aynı gün saat 14 30'do Sotınolmo Komisyonu Boşkanlığınca acılacaktır (Basın 25836) 13188 BURSA Burso Ünıversitestne bağlı Veterıner Fakültesinde kontenian dolmadığı ıcm puanlar düşurülmuş, kesln kayıt süresı ıse uzatılmıştır Secme sınavında hıcblr yuksek oğretım kurukjşuna gcmeye hak kazanmayan lıse ve dengı okuiların, soğlık Usesı ve Ankara Labort Meslek Lısesı mezunlannın 445 ve daha yukan fen puanları olanlar en gec 18 ekım tarıhıne kadar on koyıt ıcm başvurmalan gerekmektedır. Kesın kayıtlar ise 2527 ekım arasında yapılacaktır Bursa Eiektrık Fakultesı kesın kayıtları 17 ekımde sona erecektır. ÇUKUROVA Cukurovo Fakultesı Temel Bılimler'e kesın kayıt suresı uzatılırken puanlar yenıden düşurulmuştur. Kesın kayıt tarıhı he nüz acıklanmamıştır Selcuk Unıversıtesı Edebıyat Fakultesıne kesın kayıtıarın tamamlandığı acıklonmıştır. Öte yandan, Dıyarbakır Unıversitesı Dış Hekımliğınde kayıt yaptırma ışlemlerı sono ererken unıversıtenın Fen Fakultesmde on kayıt ışlemlerı 17 ekım tarihi akşamıno kadar uzatılmıştır. Fokultenın matematık bolumune 415, fızık bolümüne 420, kımyo bolumüne 435. Botanık bolümüne 415, Jeoloıi bolümune 420. ZooIOM bölümüne 415 fen taban puanı olanlar kayıt yoptırabilecek lerdir. Denizli Oevlet Muhendislik ve Mımarlık Akademlsıne gırmeye hak kazananlarırt kesın kayıt>arı 16 ekım tarıhleri arasında tamomlanacaktır Kesın kayıtların sona ermesınden sonra kontenıan acığı kalması durumunda yedek adaylann 2427 ekım tarihlerınde ka/ıt yaptırabileceklerı acıklanmıştır. Kayserı Devlet Muhendıslık ve Mımarlık Akademısıne Elektronık ve Makıne bolumlerıni kazananlann kesın kavıtlan 1620 ekim tarihlerınde yapılacaktır Edırne Devlet Muhendislik ve Mımarlık Akademısıne on ko yıt yaptıran adayların kesin koyıt ışlemlerı 31 ekım. 3 kasım arasında yapılacaktır. Malatya'da Inönu Onıversıtesı Temel Bılımler Fakultesı fızik. kımya ve matematık bolumlerlne orta dereceli okuldan mezun olamadıkları ıcm kesın kayıt yaptıramoyanlann kayıtları 13 ekımde sona erdığı acıklanmıştır. I L Â N i L AN BAKIRKÖY 1 SULH HUKUK MAHKEMESlNİN 978'485 SAYIU DOSYASINDAN Dosya No 978/485 Davacı Osman Akboş vekılı Av Cevot Vulaş taratından davalılar Emıne Bedrıye, Zem Hm8n, Erdoğon Hakverdı, Nesıbe Demırbılek ıle Osman Kalkan aleyhıne acılan ızaleyı şuyu davasmın yapılon duruşmosında DavQiılar\n adresınde bulunamadıklarından davalılar Emıne Bednye Aksoy. Zen Hınen, Erdoğan Hakverdı ıle Osman Kol<an ın duruşma gunu bulunan 22 1 1979 gunu saat 10'do duruşmada hazır bulunmalan, gelmedıklerl takdırde veya kendılerını bır vekıl ıle temsıl ettırmedıklerı takdırde usulun 507 509'uncu moddelerı gereğınce duruşmalorının GIYAPTA ıcra edileceğı hususu teblığ yenne kayım o'mak uzere ılan olunur. (Basın : 7247 13164) Istanbul Akademisi Başkanlığından Istanbul İktısadı ve Tlcarl llımler Akademisi Medıko Sosyal Merkezı'nde munhal bulunan aşağıda belırtılen kadrolora doktor almacaktır. Unvanı Kodro Derecesı Adedı Mutehassıs Doktor 6 Derece 1 Doktor 7 Derece 1 Doktor 10 Derece 1 357 sayılı Dev'et Memurları Kanunu ile 2162 sayılı Sağlık Personelınln Tam Sur» Çolışma Esaslarına daır kanun hükumlen muvaceheslnde Isteklılerin kısa hâl tercümelerl ve fotoğraflarını ekleyeceklerı oır dılekce ıle 20 ekım 197S cuma gunu mesoı bıtımııie kadar Baş kanlığımıza muracaatları duyurulur. (Basın: 24753) 13186 FRANSIZCA STRASBOURÛ ONİVERSİTESİ MEZUNU BAYAN ÖĞRETMEN TARARNDAN FRANSiZCA DERSİ VERİLİR HAZIRLIK SINIFJ ÖĞRENCILERl BASARIYLA YETISTIRILİR Yapı Kooperatiflerine Organizasvon ve ferdl münasebet ışlemlerıniz İcln rou sovıriık buromuz hızmetınizdedlr. Ahmet BALTACI Tel: 37 87 49/13 37 10 2» /13 I* 55 44 04 Ev. (Cumiıurlyet: 13175) GENÇLİK VE SPOR AKADEMİLERÎ Istanbul Anadolu Hısarı ve Manlso Genclık ve Spor Akademılerlne on kayıt yaptıranlordan yetenek sınavını kazananlann kesın kayıt tarıhleri acıklanmıştır Akademı yönetimı tarafından yapılan ccıklamaya gore, kayıtlar 1923 ekim arasında yapılacaktır. TEL: 58 68 9655 37 98
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog