Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 15 EKİM 1978 ÎRAN'DA AŞKERÎ HÜKÜMET OLASILIĞI BELÎRDl TAHRAN îran'da «kanh cuma»nın 40. grünıina rastlayan 16 ekıme bır gun kala havanm gergınleştiRi bıldınlmektedır Bu arada ülkede asken b;r hükumet kurulması olasılığının da belirdıgi öne surulmuştür. Agcnce France Presse ın verdısi bır habere gore, vann halk arasmda çıkabılecek bır kanşıklığın onlenmesı amacıvla soz konusu askpri hükumetin bugün gö reve başlaması beklenmektedır Gozlemcıler, Cafer Şerif tmami hukumetinin ulkedekl durumu denetım altma alamaması nedpruyle Şah Rıza'nın bır haftadır askpri hükumetı çözum yolu olarak gordüğünü belirtmişlerdar Bu arada ŞH lideri ve halen Pans'te bulunan Ayatullah Kumeyni ıle 'Ulusol Cephe, fi eylülde 120 kişımn olumuyle sonuçlanan ve •kanlı cunut' dive adlandırılan olaylar nedpnivle Iran halkmı. ulusal yas tutmaya ve genel greve çağırmıştır. öte yandan. basına uygulanan sansuru protesto amacıyla buyuk gazetelerm greve gıtmelerı sonucu ortayo cıkan du rumu gıdermek uzere Başbakon Cafer $enf Imomi ıle basın temsılcılerı yopılan goruşmelerın onlaşmaylo sonuclandığı ve basına uygulanan sansurun tamamen oriadan kaldırıldığı bıldırılmıştır. (a.a.) VANCE, MISIRISRAÎL ANLAŞMASINA ESAS OLACAK BİR "TASLAK,, SUNDU LONDRA ABD Dışışlerl Bakanı Cyrus Vance, Mısır ıle Is rall arasında Washınqton da surdürulmekte olan barıs goruşmeierınde, varılacak anlaşmaya esas oiobılecek bır «taslak» sunmuştur BBC Radyosunun bıldırdığıne gore Mısır ve Israıl heyetlerı, goruşmeleri bu taslağo uygun bıcımde yuruteceklerdır Konuyla ılgılı bır açık loma yapan Vonce. ıkı ulke arasında onumuzdekı kasırn a/> ortalarında ve muhîemelen Mı sır D c l e t Başkanı Enver Sedat'ın isroıl'e yaptığı zıyaretın yıidonumü oıan 19 kosım to rıh.nde barıs antlaşrro^ı ımza lanabıleceğını so/lemıştır. Bu arada ABD Dış.şlerı Bo kanlığı sozcusu, goruşmelerde ılerleme kaydedıldığını. yalnız ayrıntılarda bazı onemsız puruzlerın çtktığını bıldırmıştır DÜNYADA BUGÜN Eli Sopalı Adam: I Cyrus Vance, anlaşmanın önümüzdeki 19 Kasım tarihinde imzalanabilecegfini söyledi. «Pravda» gazetesi, Mısır'ın İsrail'le ayrı bir anlasma imzalamaktan sakınması gerektiğini yineledi karar almoktan kacınmalıdır Genel Kurul. bundan oncekl gl bl, İsroil'ln aleyhlne karar olırsa barış çobalarını golgeleml; olablllr > «PRAVDA.NIN UYARISI Bu arcia Sovyet Komünı^t Partısı yoyın organı «Provda» gazetesı. Wa?hıngîon do başlayan Mısır Israıl goruşmelen konusundo bır yazı yayınlamış ve taraflara ıkılı bır ontlaşma yopmamolan konusiında uyarıda bulunmuştur Mısır'm, İsraılle d;ger iıgılı toraflardon oyrı bır antlaşma ımzolamosının teh hkelı sonuçlar dogurabıleceğını one suren gazete. Kahıre Hu kumetının bundan sakınmasını ıstemıştır.. (Dış Haberler Servisl) Brezilya'da Terör ALİ SİRMEN jgelişmlş ya da daha Ince deylmlyle gelışmekt* olan toplumlarda durum blraz karışıp, işler doğru durust yurumemeye başlayınca ki, durum coğu k«z karışık, işler coğunlukla kotu gider haldedir therşeyl duzeltecek eli sopalı bir adam» ozleml duyulmaya başlanır. Bu ozlem birbirine zıt ikl kaynaktan guc olın Birincl kaynak, olaylaro yeterlnce dikkatle eğllmek olanoğına sahip olacak şekilde yetiştirilmçmlş, sıyasal g»llşmelerin karmoşık toplumsol ve ekonomik nedenlerlna inmek zohmetini ve yeteneğini gosteremeyecek olan, ama gercekte iyinlyetli kisilerdir. İkinci kaynak ise oloyları son derece iyi goren. «eli sopalı odamın» v« duzenlnin gercek yuzunu cok iyi bilen, ama bu gellşm»den yarar umanlardır. Ulkemırde son zamanlarda fasıst sağın buyuk boyutlara erijtirdiği, siyasal cınoyetler Ile yoratılan guvensizllk ortomında eli sopalı odamı ozleyenlsrin arttıgı goruluyor. Eli sopalı adamı ozleyenlerin bir bölumiı. yukarıda da b«llrttığimiz glbl, İyinlyetli. bir bolumu İse tum glrıslmlerinl bu sıkı rejimi cağırmak lcin düzenlamlş bulunuyorlar. Eli sopalı adamın ne getlreceğl ocıktır. O yolsuzlııkları azaltmaz coğaltır. Ancak onlardon soz edilmeslnl yasaklar. O. olumlerl, baskıyı Iskenceyi. tedhlşl yoketmez, kendi tekeline alır va genlsletir. O. somuruyu yumuşotmoz, daha da dayanılmoz hole sokar. ama sömürulenlerln seslerlnl cıkarmalarını engeller. Eli sopalı odomm recetesi, tedavl yöntemlerl her zaman bellldir. Bir zamanlar, 1964den gunumüze d«k, Askeri diktonın dlzginlerf ellnde tuttuğu Brezllya, «elU sopalı odamın» erdemlerinln örneği olarak dünyaya yutturulmak istendi. önumuzdekl hafta Brezllyada dlktaiörler arasında nobet değlslmi olacak, ulkenln yeni «Cumhurbaskanı» secilecek. Isterseniz Brezilya'ya ve mucizeslne Wroz daho yokmdon eğjlelim de, şu ell sopalı odamın na m«nem kışı oldugunu daha yakından bir gorellm : Brezilya Amenko kıtosınm ABD'den sonrakl »n buyuk ulkesldir. Yuzolçumu 8 5 milyon kllometr» karayl bulur Nufusu ise 115 milyondur. Ulkenln son demokratık onderl Cumhurbaskanı Goulart. ekonomik gelısme v» boğımsızlık yolunda yeni glrlslmierdo bulunmuş, bir yandan ulkenln •konomlslnl ellnds tutan cokuyruklu sirfcetlere karsı savasım v«rfrken. ote yandan latifunder adı verllen toprak ağolarının etklnllğlnl kırmaya calışmıştır. Jao Goulort. işcllerln yaşam duzeylerinı yukseltmek lcln de, Isten cıkonlanlara tazmlnat verılmesini onaoren kanunu cıkartmıs, Işcl ucretlerlnln arttırılmasını saglamıstı. 8u glrlslmler cokuyruklular Ile latifunder ve sanayl potronlorını ve hepsınm patronu ABD'nf harekets gecırmis, ulkede sag teror orgutlerinin clnoyetleri arttınlmıs, holk arasındo bezgınlik ve yılqınlığın hukum sur»c«gi bir ortom yaratılmasına calısılmıştır. Goulart tüm bu gellsmeiere karsm dlrenince de. ordu Içinde Amerikon yanlısı olarak tanınan klşllerden bir cunta olusturulmuştur. Sagcı teror örgutlerl Goulart Iktldarının son günlerfnde ulkeyi tam bir lc savaş oncesl görunumün* burundurmeyl başarmışlardı. Bu arada, daha sonrolon CİA'nin başkan yardımcılığıno yukselecek olan Vemon VValtres, ABD'ne yakınlıgıyla tanınan askerlerle görüşüyordu. VValtres'in 1964de basloyan asken yonetimln Ilk diktatoru Castello Branco lie yemek yediğl ve iktidarı alması lcln kendisıni ikna ettiği Amerikan basınında da sonraları yazıldı. Bu arada, darbeden uc gun once, ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı bir ucak gem/si altı destreysr va petrol tankerlerl Brezilra açıklorına gelerek, ABD Büyükelclsl Llncoln Gordon'un tallmatını beklemeye başladılor. Lincoln darbeyi 27 mart'ta Washlngton'a blldlrmisti 1 nisan gunu. darba gercekleşti. Goulart davrlldl, Lincoln Gordonun da Brezllya'daki gorevl sona erdl v* kendisi Dışişlerı Bakanlığı Latin Amerlka danısmanlığına atandı.. Brezilya Cuntosı, ulkede can güvenlfğlnf «ağlayıp, kardeş kavgasına son vereceğlnl llerl «ürmustu. Böylellkle kimse sokaklarda olmeyecek, herkas camndan emln olacak, kardeş kardesi vurmayacaktı Bugun gorunum ılginçtir. Brezilya'da Insanlar evlertnden alınmakta, işkenceye uğratılmakta, sorgusuz suolslz hapis edılmekte, oldurülmektedirler. Brezllya Iskence evlerl, Brezilya'da devlet ellyle işlenen cinayetler Şlll ve Arjantin Cuntaları icin ömekler oluşturmus, Lotln Amerlka'nın daha yeni tarihll dikıatorteri tutacaklan yol konusunda Brezilyalı «ustadlarından!» ders almıslardır.. Bugün Brezilya'da can güvanllğl yoktur. Cunta. dilediğl an, dilediği kişlnln yaşamına sorgusuz sualslz son versbllir. Basın bunlardan soz bile edemez. Kısacası teror durmomış, devletin tekeline glrerek, daha buyuk etkinlik, daha buyuk güc, daha buyuk olanak kazanmıştır. İste eli sopalı adamın teror olanında getirebileceğl budur. Ya, ekonomik alanda, sokaktakl insanın yaşam düzeylne na getirmiştir Brezilyo'nın ell sopalı adamı?.. Bu sorunun yanıtını da yarın ylna hep blrlikte Inceleyelim.. Â So7cii görüşmelerde. israıl bır liklertnın Sına dan cekılrnesı buradakı havo alaniannın sı^ı! aıraçlocla kul'onılması ve ıkı ulke araî'ndo normal dıplorvatık ııışkılenn kurulması Vo nulannın ele alındıgını acıkıG mıştır. «BARIŞ FIRSATI» Ötn yandan, Bırleşpiış Mılletler Genel Kurulunda bır konuş ma yopan Isralf Temsıîcısl. Mısır • Israıl goruşmelerının Ortadoğıı ıcın bır «barış fırsatı* yarattığını one surmuş. Bırleşmış Mıüetlenn bu fırsatı deaçrlendırmesını ıstemıştır Gsnel Kurul'da bundan once her yıl Israıl'ın aleyhıne kararlor olındığını hatırlatan Temsılcı, şoyle demıştır«Genel Kurul, bu sırada, borışı engelleyecek herhangi bir Nikaragua Devlet Başkanı Somoza sıkıyönetimî 6 a/ uzattı BM'DE ÇALIŞAN İKİ SOVYET GÖREVLI ABD ALEYHİNE CASUSLUK YAPMAKLA SUÇLANIYOR Subemiz 18 Ekim'den itibaren îstiklâl Caddesindeki kendi binasında faaliyetine devam edecektır. Dost mudilerimize dahaiyihizmet verebileceğimiz için sevinçliyiz. * i ; H İTALYA'DA TUTUKLANAN İKİ TEDHİSCİ MORO'YU ÖLDÜRMEKLE SUÇLANDI ROMA. Italyan polısmirt kısa suro once ele geçIrdıdSİ. cKızıl Tugaylor Örgutuı üyesl Ikı kent gerıllası. eski Başbakanlardon Aldo Moro'yu öldürmekle suclanmıştır. Moro'nun katıll olmaklg suc lanan kent gerıllalarının Mıla no'da saklandıkları eve yapılan baskında, Moro'nun oidurulmesiyle Mgiif önemli belgeler ele gecırıldıği ve ıkl tedhışcınm olaya karışmış oldukla rının bu nedenle Iddıa edıldığl bıldırılmıştır. Iki gerılla. polısın Mılano'da Kızıl Tugaylar Örgütu uyelerınln soklondıklorı 4 vere yapılan baskın sonundo yakalanon 9 klşl orasında bulunmaktadır. Öte yondon Hollonda Hükümetl, elınde bulunan ikl «Kı zıl Ordu» gerıllasını beklenme dık bır anda Batı Alman makomlarına teslım etmıştır. Almanyado yargılanacak olon kent gerıllalan Chnstoph Hnc kernagel ve Gerd Schneıder' dır.. (a a ) MANAGUA Nikaragua' da. Başkan Somozo reıımlne karşı Sar.dıniSta gerıllalarınco Doşlatılan oyoklanma hareketınden sonra ılân edılmış olon sıkıyonetım 6 ay dalıa uzatılmıştır Bunjnlo bırlıkte Nıkaraqualı mur.alefet lıderleri. Başkan Somozanın 3 Isteklerınden ıkısını karşıladığını ve bundan memnun olduk'arını so>lemışlerdır. Mu halefet, bosından sansurun kaidırılmasmı, tutuklananlann asken öeğıl sıvıl mohkemolerd'î vorgılanmalarını ve Somoza'mn gorev suresı sona ermeden ıstıto etmesmı ıstenıışterdı Somoza bu 3 ıstemden ılk ıkısını kabul etmıştır Bılındığı gıbı 16 sıyasal partı ve dernekten olusan bırleşık muhalefet cephesı. bundan once. sıkıyonetım surdügu takdırde gcruşme mosası; np t ı|H|'n^|acort<lormi q« cıkkımıştı Bu arada ABD ve Orto Amerıka ü'kelerının oluşturduğu uzlaştırma komısyonu, 41 yı'dır ıktıdarda bulunnn Başkon Somoza ıle muholıflerırir. anlaşmaya varabılmelen Icın cabalarını 3'jrdurmektedır Öte vandan Amerıkalı 86 Kongre u/esı. Baskan Carter'o başvurarak Nlkaraguava yapılmakta olan asken ve ekonomık yardımın keîılmeslnı ıstemışlerdır. (Dı? Haberler Servlsl) İgGARANTI "yeni bir hesap... yeni bir garanti" (CENAJANS. 3489) 13185 NEWARK, (ABD) Binoşmış Mıiletlerde calışan ıkı Sovyet gorevlı, ABD aleyhıne casusluk yapmaktan suclu bulunmuşlardır Bır sure once yokalonan Sov/et goreviıler, d plomat V dokunuımazlıkları bulunmadıfjı ıcın Amerıkan Mahkemeierınde /argılanmışlordır Jurı sonıklorı suclu gorduğunu acıklamıştır. Ikl sa nık hakkın'iakı kesın kararı yarqıclar verecektır Öte yondan /,nq casusluk ıddıasıyla mahkemeve verılon bır Sovyet dpnızcısmın. ak lı denqes nm yerınde olmorfığına karar venlmış bu neden Ifi yargılanamayacoğı sonucuna varılmıştır Amerıkan ma karriıarı Ivan Rogroky adlı Sovyet denızcısının bır Psıkıyatrı Klınığıne konulmosını kararlaştırmışlardır Bu arada SSCB KP organı «Pravda» gazetesı. ABD'nın Moskova Buyukelcısl Malcom Toon'u Sovyetl°r Bırlığıne ıf tıra etmekle suclamıştır. Gazete Amerıkan elcısının Atlanta'da yaptı<5' bır konuşmodo.^Rusların Cmlılerden ko^ktuğunu söyledıgıni belırtmış, bır elcının. ıyı kabul gorduğu bır ulke halkı hakkındo bu bıcımde konuşmasınm nezoket kurallarına uymadığını yoz mıştır (a.a) Yunanistan'da bugün yerel seçim yapılıyor ATINA Yunanıstan'da 1974 de demokras.ye donulmesınden sonra bugun ıkıncı kez yapılacak yere! seCımler ıcın ordudo butun ızınler koldırılmıştır Altı mılyon Yunanlı secmen bugun 254 beledıye ve 5 775 ye rel yonetım ıcm sandık başına gıdecektır Hukumet, partı polıtıkasını yerel seçımlerden uzak tutmoya calışmışsa da mutıalefet por tılen hukümetı destekleyenlere karşı bır cok bolgede tek bır odayın arkasında guç bırlığı yapmışlardır Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Ünıversıtemu ceşıtll bolümlerıne alınacak ELEMANLAR ve ARANILAN nıtelıkıer oşağıdodır. llgılılerın Personei Mudurluğunden alacakları Muracaat Formlarını doldurorak 25.10.1978 gunu akşamına kadar lade etmelerı gerekmektedir. Sınav gunu ayrıca Muracoatçılara bıldırilecektir. SEKRETER a Fokülte, Sekreterlık Okulu veya Llss Mezunu olmak b On parmok daktılo yazmak, c İngillzce bilmek, d Sekretertlk ve Buro Işlerinde tecrubell olmak. a T C . Uyruklu olmak. b Klmya Sanat Okulu Me2unu olmak. c Yopı malzemesi, clmento veya kontltatlf analız Laboratuarı tecrubesl olmak. a Sanat Enstltüsu veya Meslek Llsesl Tesfiye Kolu mezunu olmak. a Orta Okul Mezunu olmak. a Tekniker Okulu Mezunu oimok. b Buhar Santralı Tesislerinde en az 5 ytl tecrübell olmak (BONSERVİSLİ), o Sanat Okulu Elektronık veya Elektrık Bölümü Mezunu olmak, b Işletme tecrübesi olanlar terclh edlllr. o Klmya Sanat Okulu Mezunu olmak, b Tecrübesi olanlar tercıh edillr. o Sanat Okulu Elektronik veya Elektrlk veya Elektrık Bölümu Mezunu olmak. b Bu konuda en oz 3 yıl tecrübell olmak (BONSERVİSLİ) a En az İlk Okul Mezunu olmak. b Etektrikcl Ehliyetlne sahlp olmak. D UYU RU (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından) (PERSONEL AUNACAKTIR) Fakultemız Dekarhk ve kursulerınde gorevlendırılmek uzere aşağıda sınıf. urtvan ve derecesı belırtılen kadrolara 657 ve 1327 sayılı Personei yasası hükumlerıne gore sınavla eleman alınacaktır Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesınde belırtılen genel şartlorı ve rşağıda belırtıien ozel şartları taşımalan gerekmektedir Kütüphone müdürü alanında yuksek oğrenım görmüş olup 160 sayılı kanunun 4. maddesındekı tabı kurumlarda 7 yıl fiıli hizmet yapmış olmaiı. Tekmsyenler Röntgen teknısyenl, Eîektronık cıhazlar tamır tekpısyenı, Elektrıkli aletler tomır vs bakım teknısyenı. Matbaa ve cıit teknısyenı olup en az 3 yıllık lş tecrübesi olmalıdır. İsteklMerın 15 gün Içınde fotoğroflı dılekcelerıne ekleyecekleri nufus cüzdan suretı, savcılıktan alınacak ıyı hal kâğ'dı, diploma va yoşcm oykülerını calışmo sootlerl lcınde Fokülte Dekanlığına teslım etmelerı gerekmek tedlr. Sınav 8 Kasım 1978 günu saat 14.'de Dekanlıkta yapılocaktır. Sınıf ı G.İ.HS G.I.H.S GİHS G.İ H.S. G.İ.H.S GI.HS. T.HS THS T.HS. SH.S Y.H.S Y.HS Y.HS Y.HS YHS YHS YHS YHS Unvonı Kutüphane Mudurü Memur Memur Memur Sekreter Daktılo Teknısyen Teknisyen yardımcısı Laborant Laborant Bekcl Kalorifercl Bahcıvan Hayvan Bakıcısı Hayvoı Bakıcısı Odacı Odacı Koruma Memuru Derecesl 4 9 10 12 11 11 9 10 10 10 Papayı seçecek Kardinaller töplantısı basladı İNŞAAT M O H E N D İ S L İ Ğ İ BÖLÜMÜ İCİN: KİMYA LABORANTI ELEKTRİK MOHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ IÇİN: TEKNİSYEN LABORANT YARDIMCISt ISES MÜDÜRLUĞU ISI TESISAT ŞEF YARDIMCI5I Aded> 1 ELEKTRONIK TEKNİSYEN LABORANT TELEFON SANTRALI TEKNİSYEN! 13 10 13 13 13 10 ELEKTRİK USTASI MOTORLU TAŞIT BAKIM ONARtM ATÖLYESINE: MOTORLU TAŞIT BAKIM VE ONARIM USTAS! (DİZEL VE BENZİNLİ MOTORLAR) VE 13 7 1 1 3 3 4 4 2 1 6 2 2 2 1 S 1 7 4 VATİKAN Papovı sececek 111 Kardınal bugun Vatıkan'da Sıxtine kılısesınde toplanmıştır Türkiye saotıyle 18 45 de başlayan toplantıyı Kardınal Jean Vıllot acmıştır Bellrsız bir sure ıc'n dış dunyayla llışkileri kesılen Kardinaller. oylamanın gizlilığıyle ılgılı yonetmelığ.n maddelerinın teker teker okunmasını dınlemıslerdır Daha sonra Kardinaller. Papanın tam bır ozgürluk icınde secıleceği konusunda Incıl uzerıne ant ıcmışlerdır Acılış torenının sono ermesı üzerıne Kardinaller. ken dılerıni dış dünyadon ayıran hücrelenne cekılmışlerdlr !lk oylama yarın sabah yopılacaktır. (a.a) «. ^ TEŞEKKÜR Sevgılı Eşım. Dr. Sami UÇAR'm vefatı nedenıyle gosterdığinız dostlu'< ve vefa ıcın hsr bırerlerınıze ayrı ayrı teşekkur ederım Dr. GÜİ.ER UCAR fFER 429 13163^ İspanya, Polisario Örgütünü «Sahra'nın tek temsilcisi» olarak tanıdı MADRİD Ispanyo'do iktıdardn bulunan Demokratık Merkez Bırliği Partisı (UCD1. Portı Temsilcisi Javer Ruperez ıle Sahra halkmı temsil eden bır heyet arasında 11 ve 12 ekım gunlerı yapılan goruşmeler sonunda dun yayınladıgı bir bıl dırıde Polisario Cephesın! «Sahra halkının tek ve yosal temsilcisi» olarok resmen tanımıştır. Ruperez. Başbakan Adolfo Suarez BaşKanlığındakl partının vonetlm kurulunda ulusiar 38.000 ADET MUHTELİF BARET' (MADENCİ ŞAPKASI) SATIN ALINACAKTIR.. EREGÜ KÖMÜRLERİ İŞIETMESİ MÜESSESESI MÛDURLÛĞUNDEN: 1 Şartnames.ne gore kapalı rarila teklıf alınmak suretıyle Baret (Madencı ŞapkasO satın alınacakt.r. 2 Teklıf zorfları 1 11 1978 Çarsombo gunu saat 14 00'e kadar E K I Genel Muhaberat Ş ıme verılmış olacaktır 3 Teklıf zorfları oynı gun saat 13 00'te Zonguldak'ta Ereğlı Komurlerı Işletmesı (E K I Tıcaret Müdürluğunde acılacaktırt 4 Şartnameler Zonguldak'ta E K I . Ticaret Müdıirluğunden, Ankara'da Turkıye Komür Işletmeleri Kurumu Genel Mudurluğü Satınolrno Daıre=;i Başkonlığından. İstanbul'do Beyoğlu tst'kiâ" Coddesı Odakule iş Merkezl No 284288 Kat 12'de TKI Satınalma Müdurlüğunden tem'n edıiebılır 5 Muessesemız 2490 sayılı Konuno tobı d°ğıld)r. ÖN DOZEN FREN USTASI FEN VE EDE FAKÜLTESİ FOTOĞRAF TEKNISYENİ ELEKTRİK VEYA ELEKTROMİK TEKNİSYENİ a En az Ilk Oku! Mezunu otmak b 35 yaşındon büyük olmamak c En az 5 yıllık (BONSERVİSÜ) lş tecrübeslne sahip olmak. o Sanat Okulunun llglll dalından Mezun Olmak b Tecrubesl olonlar terclh edlMr, Adaylann 657 sayılı yasanın 48 maddestrdeki belırtılen Genel şartlart ve aşoğıda belırtılen ozel şartları tosımalan gerekmektedir. (Basın 25646/19166) Erkek adaylarda ASKERLİĞİNİ yapmış olmak çartı aranmaktadır. HEDEF. DEV BİR DENİZ GÜCÜ! Türk Donanma Vakfına yapacağıni2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog