Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Modem hgitim Fpn Yıvınlan , İstanbul bl I 7 77 6176 (F 55.YÜ; Sayı: 19475 Cumhuriyet Knrncnra: YÜNUS NADt 300 Kuruş BIİYEKiTEYE MZII1MM 15 Ekim 1978 Pazar Perde Açılırken aşbakan nihayet konuştu. Biz bu konuşmayı dokuz aydır bekllyorduk. Zira guvenoyu aldığının ertesi gunu «giden hükümetten bir yıkıntı devraldık» diyen kendisi idi. Oevralınan devlet aygıtının gercek anlamıyla bir yıkıntı olduğunu biz de biliyorduk. Yıkıntının boyutları neydi? Kobataslak sınırlariyle onu da az cok ölcebiliyorduk. Ekonomide olsun, ic güvenlik konularında olsun atınacak onorım önlemlerinln oyle bir anda, bir ayda, bir koç ayda etkinliğin! gösteremeyeceğinln farkındaydık. Ülkemrzin 70 sente muhlaç bir duruma düştüğünü Süleyman Bey henüz iktidar sorumunu taşıdığı sıroda kendi ağziyle itiraf etmemiş miydi? • Cephe hükümeti süresince palazlanmaya başlayan, gittikçe de artan şiddet olaylorının hükümette söz sahibi olmuş bir parti larafından korunduğunu aramızda duy | • mayon, öğrenmeyen kalmış mıydı? B DİSK ile Türkİş'in teröre karşı birleşmesi olumlu karşılandı DİSK GENEL SEKRETERİ IŞIKLAR. DÜN CHP GENEL SEKRETERİ MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İLE GÖRÜŞ5REK. DİSK'İN HÜKÜMETİN TÜM ETKİN EYLEMLERİNİ DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ. ÜSTÜNDAĞ DA, DİSK İLE TÜRKİS'İN DEMOKRASİYE SAHİP CIKMALARINIM YURTTASI ARDA HUZUR vE GL'VEN YARATTIĞINI BEÜRTTİ. muşlerdir. Bu orado Turk • işile DİSK arasında terorlzme kar şı işbıriiği konusunda kurulan diyalog genel olarak olumlu karşılanırken. Türk iş üyesi (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) tlaç fiyatına ! ı ! ı ! YENİ GÖSTERGE TABLOSU DERECELER 1 1050 1100 1150 1200 2 900 940 980 1020 1060 1100 3 790 810 830 850 870 890 4 700 720 740 760 780 800 5 620 635 650 665 680 695 6 555 570 585 600 615 630 yüzde 20 25 zam yapıldı, ekonomik ambalajlı ilaç yüzde 40 oranında ucıızlatıldı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan ilac işverenlerı ile yapılan gorüşmelerde her turlu anlaşmonın sağ landığını ve onumüzdeki bir ay ıcinde. «Türkiye'de umulmadık derecede bir ilac bolluğu olacağını» acıklamıştır. Bakanlığı İle ilgili incemelelerde bulunmak üzere dun u(Arkosı Sa. 9, Sü. 8 de) 910 820 710 645 656 525 930 840 725 660 575 535 860 740 675 585 545 9 10 n 7 8 505 465 515 475 525 485 535 495 645 505 555 515 12 13 14 15 425 400 380 360 340 320 300 435 405 385 365 345 325 305 445 410 390 370 350 330 310 455 415 395 375 355 335 315 465 420 400 380 360 340 320 475 425 405 385 365 345 325 485 430 410 390 370 350 330 495 435 415 395 375 355 336 505 420 400 ! ı ı 440 } ' ! 380 360 340 1 Memur/ar 1 kasımda zoıtı/f ffiaaş alacak 500 LÎRA AİLE YARDIMI VE 100.200.400 LİRALIK ÇOCUK ZAMLARI 1 EKİMDEN GEÇERLÎ OLACAK VE NET OLARAK ÖDENECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevt Tiemur maaçlarının artırılmosına ilişkin düzenlediği basın toplantısında kamu görevlilerinin aylık ve emeklilik haklarınon yapılcn düzenlemelerı genış şekılde acıklamıştır. Ecevıt komu görevlilerine gosterge değlşikliğı ile sağlanan ortışın net 800 Mra dolayın aa olocağını, aile yardımı ile calısmayan eş ıcin 500 lira ve rileceğini, cocuk zammımn ıse öğrenım durumlarına göre 100, 200 ve 400 lira olarak belirlen diğini bi'dırmiştir. Aile yardımı ve cocuk zammının 1 ekimden gosterge değişikliğinin ıse 1 ko sırrdan itibcren gecerli olacağını belirten Ecevıt, «Aile yardımı ve cocuk zamlanndakl ar tışlar, vergisiz ve kesintisiz ola rak 1 ekimden gecerli olmak üzere avans olarak odenecektir» demiştır. Ecevit Bakanlar Kurulunun önceki günkü toplantısında kararlaştırılan yenl korarnamelerın cıkorılmasıylo birlikto, MEYAK kesintilerl için de yenl Cö zümler getirlldiğini, MEYAK fon larının bir bölümünün konut yapımında kullanılacagını, görevden ayrıian memurlara ise kesıntılerın geri verileceğini bildir miştır. Ecevit, acıklamolarını şöyle sürdürmüştür: «Bakanlar Kurulu bu duzenl»meleri yaporken, 1978 yılı bütcesinin dar olanaklarını zorlayarak kamu görevlllerlnin ve emeklilerin durumlarını ön plan(Arkası Sa. 9, Sü, 4d«) Ecevit'ln yanılgısı boşlangıcto gereğinden fozla iyimser davranması olmuştur. Yıkıntı devrcldık dedi, sustu. Ard arda yığılmış dış borcların yerine yeni kredilerin kolayca bulunacağını, şiddet olaylarının da bıcok gibi şıppadak kesileceğini sandı. Onun susmasından yararlanan eski cepheciler ise yavuz hırsız ev sohıbinı kovar misali hemen saldınyo gectiler. Yaşam pahalılığı gerilemek şöyle dursun her gün ortıyor. anarşi gorulmemiş boyutlaro uloşıyordu. Bu hükümette iş yoklu. Hukumet görevina sahip cıkamamıştı, derhal en kısa zamondo devrilmellydl. Özelllkle eskl MC'nin milliyetçl toplumcu kanadı bir an önce sıkıyönetlm llanını Istiyor, hatta Anayasa sınırlarını sşorak yönetimln atkerlere teslim edilmesinl oneriyordu. Evet, nlhoyet Başbakan konuştu. Meğer kanıtlorın tamamlonmasım bekllyormuş. Öncekl gün yaptığı acıklamodo bunu şöyle dile getlriyor: tSoğdokl eylemcilerin kaynoğı tohmin edilmekle veya bilinmekle berober bunlar yeterince kanıta bağlanmamış idi. Daha doğrusu biz hükümete gelişimizden önce bunların kanıtlanmosı büyük ölcüde devlet gücü tarofından önlenmış İdi. Fakat hükumetimiz döneminde Iç güvenlik önlemlerinin etkinleştirilmesi sonucunda artık bu kanıtlar ortaya cıkmış ve sağda tşlenen siyasal cinayetlerin kaynağı belli olmuş. bütun kanıtlariyle. bütün suc oletleriyle gözler önüne serilmiştir. Şimdi hüküm Adaletindir.» Uzun süre susan, en kaba saldırılar karşısında sobırlo bekleyip konuşmaktan kocınan bir Boçbakanın oğzında bu sözlerin ağırlığını yatsımak olası değildir. O daha da lleri gidlyor: «Suc niteliğindeki bildırilerle, demeclerle ve onları destekleyen başyazılarla Anayasa dışı bir dikta rejlmini acıktan ve bunu telaş icinde hoykıra hoykıra isteyenler bir Anayasa sucu işlediklerini blle bile bir dikto rejimi isteyenler, ö.güt lokallerinde siyasi cinayetlerin konıtıarı hulunanlarla aynıdır, ikisi birleşmiştir.» Göruluyor ki Başbakan bir savcı üslubiyle kesin, net ve acık konuşmoktodır. Suclonanlar kuşkusuz eski Cephenin en aktif kanadını oluşturan milliyetçi toplumcu partidir. Böyle bir suclama, olayların derinine inildikce glderek partinin en üst basamaklarında yer alan kişileri de kapsayabilir. Hatta Cephenin öteki ortaklarına değin uzanabillr. Cünkü Ecevit'in dediğine göre cinayetlerin kanıtlanması cephe iktidarı döneminde devlet tarafından önlenmiştir. Öyle midir, değil mldir, İş yargı organının elinde enine boyuna incelenlp gercekler bir bir ortayo ckarıldığı zaman hep birlikte öğrenece9'z. Şimdl perde aralanmıs, vaktiyle yarım yamolak görebildiğimiz. kimliklerinl sezebilsek de konıtlama olanoğından yoksun bulunduğu(Arkosı Sa. 9, Su. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DİSK Genel Sekreteri Fehmı Işıklar. dün CHP Genel Merkezıne gelerek. Genel Sekreter Mustafa Üstündağ ile teröre karşı ortak mücadeleyi görüş ÇOK SAYIDA TÜRK SUBAYI FEDERAL ALMANYA'DA MODERN KOŞULLARA GÖRE EĞİTİM GÖRECEK YAZISIZ Yağmur ATSlZ da ölmüştür. Erkılıc'm sol eğl cıkmasını önlemiştir. lımli olduğu bildirilmiştir. Yara• Beykoz'da dün d9vrimcılelılardan Ülkü Ocakiarı Maltepe rin devom ettiği bir Kahvehans Subesi Başkanı Huseyin Baştan komandoların saldırısına uçraile Kebapcı Hacı İsmoıl Güler mış, olayda biri tabanca ile olNumune Hastanesinde tedavi mak üzere iki öğrenci yaralanaltına alınmıştır. Olaylo ilgili mışîır. olarak 2 kişinin gözaltına alınSaat 13.30 sıralarında padığı büdirilmiştir. zar yerinde bulunan bir kanvehaneye gelen komandolar eileÖ!en gencin ve yaralanan iki rindeki sopalarla iceridekiiere kişınin kaldırıldığı hastane ösaldırmışlardır. Saldırı sırasınnunde iki gruba mensup gencda Yüksek Öğretmen Okukı ler toplanmış. oncak güvenlik (Arkası Sa 9, Sü. 1'de) kuvvetleri barikcıt kurarak o!ay BONN Miili Savunma Bakanı Hasan Esat Işık cumo okşamı, Batı Aiman meslekdaşı Hans Apel ile ücüncu görüşmesini tamamladıktan sonra «Cum hurlyetıe yaptığ. acıklamada, «Türkiye ve Federal Almanya, aralarındaki askeri işbirliğini bugünkünden cok daho ileri boyutlara ulaştırmayo kararlıdırlar. Temaslarımın sonucları, tah minleriml de aşan blcimde olum lu oldu» demiştır. Bu arada iki bakan arasında varılan anlaşma gereğince cok sayıda Türk subayı Federal Almanya'da eğitim görecektir. Bakanlar düzeyindeki Turk Alman oskerî gcrüşmelerinin bi timinde, Işık'a yakın cevrelerden sızan hoberiere göre Ege' deki Türk Yunan anlaşmazlığı konusundo da Apel, Işık'ın acıklomaları sonucunda Türk tezine karşı COK daha anlayışlı bir tutum icıne pırmiştir. Bildirildiğine göre, Ege kesimine Kıbrıs Konusundon cok daha fazla önem ve.aıği öteden beri (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) İSTANBUL'DA BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLDÜ * Beykoz da bir kahveyi basan ülkücüler iki kişiyi yaraladı. Saldırganlardan biri tabancasıyla yakalandı. Cumhuriyet Haber Merkezl Kartgl Maltepesı'nde dün akşam iki grup arasında çtkan catışmada bir öğrenci ölmüş, iki kişi de yaralanmıştır. Maltepe futbol sahası arkosındo dün saat 18.20 sıralorında iki grup arasında silahlı catışma cıkmıştır. Catışma sonucu üc kişi yaralanmış, bunlardan Galotasaray Mühendislik Yüksek Okulu ücüncü sınıf öğrencisi Ali Erkılıç hastaneye kaldırılırken yol Adalet Bakanı Can, Yahya DemirePin înterpol taraf ından yakalanıp Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı ANKARA Adalet Bakanı Mehmet Can, « Yahya Demirel'in yakalanıp, yakın zamanda Türkiyeye gönderılmesini bekıiyoruz» demiştır. Bakan, Yahya Demirel'in «interpol» tarafından yokalanıp Türkiye'ye gönderilmesi için, Türkiye'de, mahkeme ce nakkında verilmiş bulunan tu tuklama kararımn Isvıcre ye gönderildığini söyiemiştir. Ote yondan, yapılan görüşmelerden sonra, Isvıçre hükümeti, Yahya Demirel'in Isviçre' deki mal varlığıyla, bankalarda ki parasma el konulabileceğiri Türkiyeye resmen bildirmiştir. Adalet Bckanı Mehmet Can, bu konudaki bir soruya, «Evet doğ rudur, Yahya Demirel'in Isvicre deki mal varlığına el konulobileceği bıze bildirilmiştir» yarutı nı vermiştir. AP Genel Başkanı ve eski Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel, «Mobilya» ihrac etmiş gibi kâğıt üzerinde işlem yaparak, gemilere tahta ve sunta yüklediği, gercek niteükte ihracat yapmadığı halde, yapmış gibi gösterdiği, buna karşılık devletten 20 mılyon lirayı aşkın vergl iadesı ol dığı gerekceşiyle yargılanmıştır. Bu nedenle bir süre tutuklu da kalan Yahya Demirel daho sonro serbest bırokılmıştır. Yahya Demirel, bu arada yargı landığı mahkeme tcrafından 17 (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) UŞAK'IN SIVASLI ILCESi YAKINLARINDA BULU NAN «SEBASTE» KENTINİN 10. YUZYILDA IMPARATOR AUGUSTüS TARAFINDAN KURULDUĞU SAPTANDI BULUNAN ESERLERLE SEL CİKLER KÖYUNDE BİR MÜZE KURULUYOR. Yalçın PEKŞEN MİT Müsteşar Yardımcısı görevden alındı ANKARA, (ANKA) Millî istıhbarat Teşkilâtı Müsteşor Yor dımcısı M Nihat Yıldız görevinden alınarak Başbakanlıkta Mütehassıs Müşavirliğe atanmıştır. Bu arada. bir süre önce görevinden alınan Merkez Bonkası eski başkanı Cafer Tayyar Sodıklar ise. Basbokanlık Mütehassıs Müşavirüğine atanmış tır. Başbakanlık Müşavirliklerine iki kişi doha atanmıştır. Yeni (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Uşok'ın ganeyındeki Sıvoslı ılcesmin koylerınae bir zamanlar ahulyacı» denen kışııer ture miş. Bunlar gecelerı tarlaiorı kazarak toproktan eski taş par calarını cıkarır. sık sık köy kah velerınde belıren ve bu taş par calarına büyük pcralar odeyen kacakcılcra satcrlarmış. Koyluler orosında »define pe şinde» koştukları ıçın chülyacı» denen bu köylüler satışlardan eide ettiklerı paraiarla tarla, troktör, otomcbil gibi mallar sa tm olırlar, bu mallara do «hül ya arabası», «hülya tarlası» «hülyo traktörü» gıbı adlar takarlarmış. 1964 yılınöa Du köylerden top lanmış bazı arkeoloıik yapıtların peşine düşen uzmanlar, Uşak'ın Sıvaslı ilcesinin Selcikler köyundeki Topaı Sadıkın tarlasıno varıyorlar. Yapılan kı sa bir araştırma sonunda ont:.^ «Sebcste» kentı keşfeaıiıyor. Bulunan eserierin de bir küısenin mihrabı onünde duran ve ceşitlı azizlerin ikonlarını lceren b;r «ikonostosis»s aıt olduğu or taya cıkıyor. 1966 yıiırtda boşlayan Selcikler kurtorıcı kazısını yüruten Is tanbul Arkeolojı Müzesi Müdü(Arkosı Sa. 9, Sü. 7 de) Ecevit: «Öğrenci yurtlarının etkin ve yansız yönetilmesi gençiik barışı için büyük önem taşıyor» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Oğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu dün yapılmış. Genel Kurula bir mesai gön deren Başbakan Bulent Ecevit. 'Yurtlarda kalan genç lerin etkin bir devlet güvencesi altında bulunnıası, anaların • babalann ve gençlerin devlete güvenini saglam laştıracaktır* demiştir. Genel Kurulu açan Gençiik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur da. 1968 yılında baş layan sağsol gruplaşmala(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) Ankara Belediyesi, süt ürünlerini halka piyasa fiyatından yüzde 4 5 ucuza satacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Belediyesi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile yaptığı anlaşma sonucu Kurum'dan olacağı süt ürünlerini Tanzim Satış Mağazalarında halka. piyasa fiyatlarına oranla yüzde 45 kadar ucuza satacaktır. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ile yaptığı anlaşmo sonucu, alacağı malloro yalnızca yüzde 5'lık bir kâr payı koyarak aracısız ucuza satışlorı gercekleştırecek olan Ankara Belediyesmin tanzim satış mağazalan Et lik, Altındağ, Tuzlu Cayır. Şen(Arkası So. 9, Sü. 6 do) Hülyacı,, köylüler Selçikler'dt antık bir kenti Maden Yasası yürürlüğe girdi ANKARA (ANKA) Kamu to rafıncan işletilecek madenler fıakkında Bakanlar Kurulu na yetki veren yaso dün Resmi Ga zetede yayınlanarak yurürlüğe gırmıştir Bu kanuna dayonnarak Enerji ve Tabii Kaynoklar Bakanlığı taratından hazırlonan «Kömür Kararnamesi»nın ıs9 onumüzdeki hatto vürürlüğe gi recegı bildirilmektedır. (Arkası So 9, Sü. 1'de) Demirel: "Hükümet anarşi yerine süt satmakla uğraşıyor,, • AP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIRIM: «ER2URUM KONGRESİ NURCU LARLA, NURCU OLMAYANLAR ARASINDA GECTİ» DEDİ. • AP ERZURUM GENCÜK KOLU BAŞKANI KONGREDE OLAY CIKARDIĞI GEREKCEŞİYLE TUTUKLANDI. ortaya Selçikler köyünde bulunan bir «ikonostosis». Nadir NADİ çıkardılar Haberler 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog