Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

• • • • • Sahibi Cumhuriyet Matboccılık ve Gazetecilık T A Ş . adına, NADİR NADİ Genel Yayın Muduru OKTAY KURTBOKE ORHAN ERİNÇ Sorumlu Yazı Işlerı Muduru CUMHURİYET Bosan ve Yayon Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecıtik T.A.Ş., Cağaloğlu, Turkocağı Cad. No 3941 Posta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon: 28 97 03 BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHUT EDER • BUROLAR: Ankaro, Ataturk Bulvarı, Yener Apt Yenışehır, Tel. 17 58 66 25 57 01 • İZMİR: Hadt Zıya Bulvarı No : 65, Kat: 3. Tel.: 25 47 09 13 12 30 • AOANA: Ataturk Caddesı, U$uriu Pasoıı. Tel : 14550 19731 ABONE ÜCRET' ERİ Aylar 1 3 6 12 Yurt ıcı : 90 270 540 1 080 Yurtdrşr 165 495 990 1980 Avrupa, Yakın Dogu 400 Amerıka, Orto Amerıka, Guney Asya ıçın 800. Uzak doğu ıcm 1200 kuruş ucak e* ucretı aiınır TAKVİM 14 EKIM 197» Imsok 5 32 Ikindi 16 07 Guneş 7 08 Akşam 13 32 Oğle 13 00 Yatsı 20 02 2. ve 3 sovfolor fscntımı) Devcm sayfası (santımıi !:ân savfcları <santım<) Istonbul fsontımı) Ankoro fsantımı) Olüm, Mevlıd, Tesekkur (5 santımı) Nışon, Nıkâh, Evlenme Doğum Yoyın Hoyoti Koyıp <ke!ımesı> 280 Lıra 320 » 200 » 120 » 100 » 600 » 400 » 4 » ECEVİT: KANLI OYUNUN (Baştarafı 1. sayfadc) dıgımızdo korşı karsıya kaldıgımız ıç guvenlik sorununa şid det eylemlerı sorununa biranda bır ayda bırkaç oyda etkinliğı nı gosterecek tılsımlı bir çozutı duşünulemezdi Bızım once dev letı yenıden devletleştırmsmız gerekıyordu. Devlete demokratık hukuk kuralları ıcınde yenıden ışlerlik kazandirmamız onu butunlestlrmemiz onu etkin leştırmeniiz gereklyordu. Ve şıd detı şıddetle degil ştddetı yasal, etkın ve demokratık onlemterle sona erdırmemız gerekıyordu Bunu yapmazsak şıddete karşı şıddetle bcşvuran bır devlet yonetimi anlayışı ıcınde davranırsak şıddetın tırmanma ya doıiuşmesınden başka ve re jımin yıkılmasından başka bır sonuç alınamazöı buna dunyodakı bazı ornekler de kanıttır. KURTULUŞ SAVAŞJ GİBI Bır benzetme yapmak gerekir s* hukumeti devraldığımız zaman karşılastıgımız durum Kur tuluş Savaşınm ilk aşamasına benzetilebılır. Bılındiğı gıbı Kur tuluş Savaşınm ılk aşamasındo duzenlı ordu yoktu Anadoluda ve duzenlı ordu kuruluncaya ka dar gerilenmiştı, ama o savaşın zorlukları ıcınde duzenlı ordu kurulmuş onian scnro kı i q surede sonuç alınmıstı Bız de simdi ic guvenlik bakımından sadece bır benzetme yapı yoruz İc guvenlik bakımından bir duzerll ıç guvenlik kuvvetı etkin İc guvenlik kuvvetı hozır lama sorunu ile korsı korşıya Idık. Gerıde bıraktığımız aylardo butun gucumuzu bu konu ue odev uzerınde yogunlaştırdık bunu yeniden orgutleme soru nunun otesınde yeni eğitım so runu ıdi. Eibette bu eğitim sorununun bır gunden obur gune çozulmesi olanagı yoktu. Fakat 89 ay glbi kısa bır sure içlnde bu yonde çok lleri asama alındığını bugun ınanarak soyle yebılecek durumdayım. Daha almomız gereken mesafeler yap mamız gereken ışler vardır. Bu konudo yopılması gerekenler tamamlanmış degildir. Bundon sonra alınacak bazı oniemlerı de hazırlamış bulunuyoruz. Nıtekim bu toplantıda da onları goruşeceğız. Eğıtimsizlik yuzunden siyasal bir cinoyette polisler olay yerıne gelir gelmez bilmeden ızlerı yok ediyorlardı. Turkiye'de bom bayı potlatmadan sökebilecek bir tek uzman hiçbir devlet ku ruluşunda yoktu. O yuzden bir yerde bomba bulunduğu vakıt o bomba patlatılıyordu. Patlatıldığı zaman ıçindeki kanıtlar do yok edıliyordu. Turkiyede et kin istlhbarat yoktu. Sorunlara onlem olabilecek bir istihbarat yoktu. Ustelik istihbarat kuruluşlarımız arasında bağlantı he men hemen hiç kalmamıştı. Boylelikle cok iyi orgütlenmış şiddet eylemi kuruluşlan karşısında butun etkinliğini yitirmiş darmadağm olmuş adeta çokmus ve bır olçude bile bile goz gore gore, etkisizleştırilmış hir devlet yopısı vardı hukumete geldiğimiz zaman.» Ecevıt bundon sonra. bazt oğrencı yurtlarına 10 yıldır kım senın gıremedığını bunların «devlet içinde devlet» durumu na geldıklerını bıldırmış «bu yer ere son haftalarda girilmiştir» demıştır. Bazı sılahlı eylemcılerm yuvası halıne gelen ozel yurtlar sorununa da yokında fcgıleceklerını soyleyen Ecevıt «Bu ozel yurtlarda da oğrencilere devlet korumast gelecektir» oemış ve şoyie devam etmıştır: «Öte yandan caniler, siyasal sylem suçlulorı hızla yakalannaya başladı bu hız giderek arlyor. Size dunku resmi sayılon •ermek isterim. bugun siyasal ,iddet eylemler:, cinayetleri neleniyle Turkiye'de tutuklu bululanlann sayısı 2 bıne varmıstır. Saptanıp da henuz yakalanama •anlar veya gozaltında bulunup tenüz tutuklanmayanlar bunarın dısmdadır, halen tuutuklu )lanlar siyasal eylemlerden dolayı iki bindır. bunların 1118'i Mğ kuruluşlara mensuptur. 732' si bazı eylemcı soi kuruluşlara mensuptur. 15C'sinin siyasal eğilimi de henuz saptanmamıştır. GEZEN SİLÂHLAR GEZEN EYLEMCILER Bu araâo Guvenlik Kuvvellerinin özellikle teknik servlslerinin ve iz surme yeteneğinin etkinllği artmakla şu gerçek ortaya cıkmıştır ki Turkiye'de bazı gezen silâhlar vardır. Orneğin 20'yi aşkın cinayetin Işlenmesinde âlet olcrak kullanılan gezen silâhlar vardır. İlden ile dolaşan ve profesyonel cani ha line getirilmiş gezen eylemcüer vardır. Bunfarla ilgill kanıtlar cok buyuk olçude saptanmıştır. Suç âletlerinden bazısı yakalan mıştır. O kadarlo da kalmamıştır. Bu suçlorın yuvalarma kay noklarına ınmsk bakımından son haftalarda, son gunlerde iieri bir aşamcya varılmıştır. Esasen şiddet eyiemlerınde bulunan yosa dışı bozı sol kuruluşlar bihniyordu Bunların hucrelerine genıs olt üde girilmış ve bu hucrelerden buyuk bir bolumu dağıtılmıştı. Ama henuz erişilemeyen huııelerden bazıları eyiemlsrini surdüruyorlar. Ana ortların da k'.mlikleri buyuk olçude bilınıyor Yakolanmaları ya gun ya da hofta meselesıdır. Fakat sağdaki eylemcilerin kaynağı tahmın edilmekle veya bilinmekle bernber bunlar yete rınce kanıta boglanmamış idi. Daha doğrusu bız hukumete ge Jlsimizden once bunların kanıtlanması buyuk olçude devlet gü cu tarafından onlenmış idı. Fakat hukumetımız doneminde ıç guvenlik onlemKırının etkinleşti rılmesı sonucunda artık bu kanıtlar ortaya çıkmış ve sagda islenen siyasal cınayetlerın kay nagı bellı olmuştur, butun kanıtlanyla butun suç aletlsrıyle Sozler onune serilmistır. Simdi hukum adalbt ndlr Suç nite ligındeki bildinierle, demeçlerle ve onları destekleyen başyazılarla Anayasa cısı b:r dıkta rejıminı actktan ı.teyenler ve bunu telaş iç.ııde lıaykua haykıra isteyenler bır Anayasa sucu işledıkferinı bile bıle bır dikto rejımi i3te/anler, orgut lokaHerınde siyasal cırayetlerın kanıtları buluıianlorla aynıdır. İklsı bırlesmıştir Boylece ulkemızde yıllardır oynanon bır kanlı facıa son sahnesfne ulaşılmıs bulunuyor Bu son sahnenın perdesı de kal dırılmıştır. Ve suçlular kanıtlarıyla kanlı ellerıyle sılaMarıyla yurttoşlarımızın gozlerı onunde dır. Bu konlı fccıa uiusumuza çok ocı çektırmıştır Ama bu focıanın sonu yakında gelecek tır. Ve bu ınşailah mutlu bir son olacaktır Ylne baEindan, yurttaşlarımızm izledıklerı g:bi bu siyasal eylemlerle cınoyetlerle ve bunları kışkırtanlorla ılgı'ı yasal ışlemier birbırını ızlemeye başlamıştır Duruşmalar baş lamışlır Kirrı olaylarla ılgilı olarak da yargı organları hukum verme aşamasına varmıstır. Ba gımsız adaletin hukmunu ulusumuzla bırlikte guvenle bekliyoruz DEMOKRASIDEN UZAKLAŞMAYACAĞIZ Bakanlar Kurulunda yopılacok çoruşmeden sonra ve Buyuk Millet Meclısinın yeni top lantı yılının açılışından once Buyuk Millet Meclisindeki partilerle ve gruplarla bu yasal on lemlet ve yonetsel onlemler uzerinde de ayrı ayrı göruşmeler yapacağız, demokrasinın ya şamasını ve hukuk devleti ku ralları içinde korunmasmı isteyeı> tum siyosoJ kuruluşların ge rek on«rileriyle g«tak desteJOe,. riyle hukumete yardımcı olaccklarını umuyoruz. Tasarladığımız, almakta oldu ğumuz ve alacağımız onlemlerle demokrosi çizgisinden uzak laşmamiz soz konusu değildır. Bu konuda yolnız karanlık amaçlı bazı çevrelerın değil iyi nlyetli olmakla beraber paniğe kapılan bazı çevrelerin de zor lamalanyla karsı karsıyayız fa kat bız sinirlerimize hakimiz. Bu zorlamalara gelmeyecegiz. Demokrasj çizgisinden uzaklaş mayacağız. Demokrasi çizgisın den uzaklasmak hıikumet olarak anlayısımıza sığmadığı gtbi halkı da devletınden uzaklaştırır. seren aşamaya ulastık. Bu kanlı oyunun sonunu da cok kı sa zamanda milletimizle birlikte gatireceğimlze inanıyorum. Artık bu aşamada suçlular konıtlarıylo ve gozler onundeki kaynaklarıyla birlikte buyuk ölcud» «ergilenmiştir. Ve adaletln onune ckardmışt.r. Adaletin etl^nlıgiy'e demoKrasiye irıorrr.'s barısçı halkımızın kotKısıyla tarihiır.ızm bu kanlı bolurru < • yokında kapanacak< tır > AP ERZURUM (Bottarafı 1. Sayfada) ve br aro yumıuklastıkları one surutmuştur Olaylar sırasında hukumet kpmısen de soionu terketm.ş, ancak Yıldırım grubundon Rızo Şeni3«k Emnr/et Mudurlugune g'derek kongrenın yapı!ıp yapılrıa/acaöını sormuştur Sıkı gjvenhK onlemlennın aiınmasından son'a kongren'n /apılmasına koror verılnıısıir. SALONU TERKETTİLER B,r scıaü < araaan sonra Genel Merkez ta.'C'tarıarı kongre salonunıı terkettııs ve çogunlugun bel r.enmes uzerine yapılan sec r.lerı bugun vonetımde bu'unan Genel MsrKeze Korşı grup kazanarak Osman Kocak venıaen boskan olmjs tur DEMIRELIN MESAJI AP Genel Boşkanı Şuleyman Dfi'iı rel Erzıırum II Kongresme gonderdığı mesoııhdo. «Ulkenin iradetini ele geçırmıs bulunan zihniyet tahripkârdır.. Yılmadan, bezmeden yolumu za devam edeceğiz, Bu dusun celerle kongrsmize boşarılar dilerim» aem şîır DEMİREL GAZİANTEPTE Derrnrel, partısınn dun ,apılan Gazıanıep II Kongres.nde ^aptıgı konuşmodo ıse. «Huzurtuzluğun kokunde komunizm ve boluculuk yattığını» one sumuştur Ecevıt hu^jmeîıne Jlışkın doho onceKi el»ştırılerını SIK sık yıneleyen Demırel. soyle devam etrrnşt!rMilletı kımse asamaz. H«rşeyi zaptetmeye kalkabilirler ama mılleti zaptedemezler Milletin vermedigı ıktidan hlle il* gasp eden bu hukumetin, millet nazarında yolancı haline duşmuş ve torofgirliği nefret ile karsılanan radyo ve televızyonundan baska desteği kalmamıştır. Devleti, Halk Partisı devlet/, vatandası Halk Partisı vatandası halıne getlrmeye calışanların sonları yakındır » İNAN'IN SECİM SLOGANI Ote yandan, AP Genei Başkan adaylarından Bıtlıs AP Senotoru Kâmran Inon, kongreye bır hafta kala. seçım sıoganını «AP'de mevcut kadroyla muhalefet, Inan'la ıktıdanı şeklınde acıklamıştır Kâmran Inon. «Genel Baskanlık ıcın yuruttüğu kampanyanın, ıl kongrelennın tanıamlanmasından sonra, ızlenımlerını soran a a muhobınne, «Ne tice almak hedef icine girmiştir. AP teşkilâtında mevcut yenilenme arzu ve baskısı hedeflne voracaktır» demıştır. Inon. Genet Boşkan secildığı takdırde. «Partisinin onderliğinde, bugune kadar denenmemiş, guçlü bir iktidar alternatifi doğacağını» da one surmuşlur AP Gene) Başkan adaylarındon Inan, «Hgkkındo c'karılan çeşitli soylentılere rağmen, gezılerinde, teskilcıttan buyuk yakınlık gorduğunu» oıldırmış, «Garp Cephesi Komutanı Bıtlis II olobilmisse bu ulkede, AP Genel Başkanı da Bitiis'li olabilir» seklınde konusmu5tL.ır Ismet Se7gın AP Genei Başkan Yardımcsı Ismaıl Hakkı Yıldırım a «Ben buraya konrjreyi idare etmeye ve kongreyı adilane yaptırmaya geldim» de yınce Y.laırım tsTet Sezgln'e «Sen kim oluyorsun' Kongre Easkanlığına ben secildim » karsılığını vermıstır Başından hofıf yaralana". Rıfkı Danışman'ın sıkâyetı U7erıne Erzurum AP II Genclık Kolu Baskanı Efendı Guven gözaltma olmmıştır Bılındığı gıbı Ismaıl Hakkı Yıloırım Erzurum AP Merkeı ilçe Kongresınde sahte delegelere o/ attırıldığı ıddıosı ile AP Genel Merke/ı'nı mahkeme ye vermış Genel Merkezın ve Genel Başkanın avukatı olan Ksmal Çetınsoy 11 ekımde yapılan son duruşmoda yargıcı reci<i9tmıştır Yargıç yak>:ıda ksnnısı hokkında red ıstemı ıle Hqılı olorak bır karar verecektır İpraş'taki greve oylama sonunda işçiler «Hayır» dedi ipros Rofınensınde dun yaprnn grev oytamcsında. 1 056 ısçıden 361'ı evet. 695'ı de hayır oyu vermıstır Petkımls Sentlıkası Kocae'ı Şube Başkonı Hılr^ı Ulker'ın vcraığı bılgıye çore ıs yerinde çalısmakta clan 1161 ışcıdan 1056'sı oy kullanmıstır Bunlcdan 361 ı grev koranna evet 695 ı de hayır oyunu kullanm.snr DISK'e bağlı Petk,nlş Sendıkcsmın ,'proş ta grev koron a!mc:=:ndon hemen sonra Turkiş'e bağlı Petrollş Sendıkosı ksndısme uye ıscılere ımza top latarak grev oylaması yapıima sırı ıstemış. Is Mahkemesı de bu yc.nde karar vermıştl PetKım Is Ssndıkosi Kocoel Sııbe Boykonı Hılml Ulke'. sonuco ıtıraz edeceklerını soylemı^t r GÖZ L E M (Baştorofı 1. Sovfoda) özellikle Kıbrıs sorunu dolayısıyla yogunlaşmaktadır. Bu propagandalarda, şovenist Rum sermayesinın kuçumsenmeyecek bir payı oldugu açıktır «Turklerın borbarlıgı» propagandası, acaba, ülkemızdekı terorıst eyiemlerae, koloy kolay tuketilmeyecek malzemefer bulmuyor mu? Bu olaylar, yabancı ajansların teleks uçlarından, butun dunya kamuoyuna yayılıyor. Sosyalıst egilimli Turkiye Işcı Partisi uyelennden altısı, 6vlerınde, sılâhlı saldırıya uğrayarak, kurşuna dızildller Bır otobusun içinden uç kısıyı ındıren katiller, otobusten mdırcıklen ogrencıleri işkence yaptıktan sonra, kurşuna dızdıler Solculorın devam ettığı bir kohvey* açılan ateş sonucu beş kişı oldu . Bir ogrenei, Afyon'da mototrende vurularak olduruldu. Vt bunun gıbı bir suru haber Kursun, kan, işkence, hunharlık, canavarlık .. H% adına peki? İfte bu olaylar. satırlarından gencecik ınsanların taz» kanları suıulen bu haberler, dünya kamuoyunda «Turkler barbardır» yargısını guçlendirmekten başka, soyler mısinız, neye yarıyor?. Evet, «Turk duşman'ıgı», Turkluk adına!.. Emlak (Baştaratı 1 sayfada) • Bır gerçek kişinin Tapu sicilinde hissetı olarak adına kayıtlı arsası uzerine bağımsız olarak ınşa etiği bino dolayniy le beyan edecegı satış değerinın 50 bın lirası, • Bir gerçek kişinin Tapu sicilinde hısselı elarak adına kayıtiı ar*o uzerine bağımsız ve çok dairelı olarak insa ettıgı bina dolayısıyla beyan ettigı toplam satış değermln sadece bır tek 50 bin lirası, • Bırbırleri ile 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısım olan gerçek kışilerın Tapu sicilinde kendı adlarına kayıtlı arsaları uzerine muştereken inşa ettıkleri bir veya birden çok bağımsız bolumler dolayısıyla beyan ettiklerı toplam satış degerlnın sadece bir tek 50 bın lirası matrahtan ındınlecektır Buno karşılık Tapu/a ka/ıtlı olrakla bırlikte. sohıbının rızası olmoksızın yapılan ınşaotlarla, Hozıne'ye ya da kamuya aıt orsalar uzerine yapılan ınşaatlorı doloyısıyla bıldırılecek satış degenne 50 bin lırofık bagısıklık hukmu uygulonmayacaktır. Malıye Bakanlığı teblığınde. Sosyol Sıgortalor Kurumundan kredı alarak konut ınşa yapan yapı kooperatıflerının ınşa edı len konulların «işçi konutu» o! duğunu ve gereklı kredının anılan Kurum'dan aiındığını belgelemelerı halınde. bu konutlara Emlâk Alım Vergısını bınde 35 ındırımlı oran uzerınden uygulanacagı kaydedılmektedır Ote yandan, henuz sotıiamaması nedenıyle vergısı ertelenen bına bırımının, ınşaalcı veya herhangi bır kıracı tarafından kullonıldığının saptanmosı halınde ıse ınşaatcıdan ve devralan kışılerden Emlâk Alım Ver gısı aranacaktır r •» Başbakanlık (Baştarafı 1 Saytada) rum, Danışta/ Kararı ıe ıptcl edılni'ş 3 ocak 1978 tarıhlı Ologanusıu Genel Kurıuu hakkın aa da Danışlay ca /urgtmeyı durdurma kararı verılmıştı Danıştay 12 daırssının bu kararı na gore TSE Yonetım Kurulu hukuKi varlığını yıtırmıştı Bu durumdo ortaya cıkan yonetım boşluğunun doldurul mosı ve Genel Kurulun toplondya cagıılarak yeni Yonetım Ku rulunun olusturıHması konusun do Başbakanlıkca Danıştay dan goruş ıstem.nde bulunulmuş. Oanıştay 3 ncu daıresımn bıldır dıgı goruste ıse laorı sorumluluk ve yetkının Başbakanlığa aıt olOugb oelırtılmıstır Bu Danıştoy mutalaosı uzerine TSE'nın yasal ışlevlennı yurutmek uzere Başbakonlık gorevlerınden oluşan bir geçıcı /onetım Kurulu oluşturulmuş ve dun sobah goreve baş lamıştır TSE gecjcı Yonetım Kurulu şu uyelerden oluşmaktadır Kutlu Turker Basbokonlık Oz luk ve Yc7i tsierı Genel Muduru Isrret Oztunalı DIE Daıre Baskanı Yukssl Atolay DPT Uzmonı Goksan Soner Başbokonı k Başuzmanı Emın Dayıoğlu DIE Hukuk Muşavın Gani Bozarsian hakkında komünizm propagandası nedeniyle açılan dava, ölümü nedeniyie düştü İstanbul Hober Servlti Ozan ve yazaı Ganı Bozors lan aleyhınde Turk Ce/a Yasa sının 142 maddesını ıhlal ettığı ıddıasıvla acılon dovqya dun İstanbul 3 Ağır Ceza Mahkemesıode bakılmış ve sanığın ve fatı nedenıyle davanın duşmesıne karar verılmıştir Gonı Bozarslan ın sahıbı ol duğu Bcra Yoyınları tarafından voyın!onqn Arnavutluk Emek Portıfi adlı kıtapla komunızm propagandoşı yapıldığı ia\asıyla ccılan davada. vefat eden sonığm 7 yıla kadar hapsı ıstenıvordu Ganı Bozarslan'ın cesedı. 4 oy once Horem'de bulunmuş ve oloyın cınayet olabıleceğı belırtılmıştı SENDİKA (Baştaratı 1 Sayfada) 3( programıanon brıfıng 'çm hozırlonmış oncck, gerek BQSboKan Buienı Ecavıt ın gere« »e Çolıştıo Bakcnı Bohır crsoy'ur, gezıJerı ve MeclıSın Olağanıjstu coiısması nedeniyie bu brıfıng gercekieştırıieiTiomış tır. Çalışma Bakonlıgı ılgılııen bunun uzerine brıfmg'ae Boş bokan'o sunmoyı duşunduk'erı catışmo sorunlarıno ılışkın 0°" ruşlen ve yasalardo vapılmosı duşunulen değişıklıklere ılışkın tasloklorı. bir tapor halınde Soşbokan'o vermeyı karariaştıı mışıordır. Caiısmo Bakom Bohır Ersoy un 8 sayfalık bır sunuş yazısı ile Boşloyan roporda. yurt dışındakı ışçılerın durumları ile grev, lokovt ve toplu sozleşme lere ıl'şkın sayısal verıler de yer almaktadır İŞBİRÜĞİ YOK Çalışma Bakanı Bahır Ersoy. Başbckanlıgo sunulocak roporun gınş kısmında yer alan 8 sayfalık sunuş yazısmdo kamu kuruluşları arosındc sağlıklı bır ışbırlığı ortomının kuru lamomasından yakınmakta ve hukumetın başarılı olabılmesı ı cm bunun zorunlu olduğunu Ifo de efmektedır SENDİKALAR YASASİNDAKİ AKSAK YONLER Başbokan'o sunulacak olai soz konusu raporda daha sonro senciıkolar, toplu sozleşme, grev ve lokavt yasaları ile .ş yasasında yapılması duşunulen değışıklıklere ılışkın taslaklar yer almıştır. Senclıkalor yosasındo yapılması duşunulen değışıklıklerın gerekcesınde sendıkactlığm bugunku aksak yanları »oyle sıralonmıstır«Sendika Içi demokrasi buyuk olçude ıslemez durumdadır. Senaıkalann yonetimi belli klşilerden oluşan dar kadroların ellndedir. Sendikacılığımızın bugunkj belırgın ozelliği, toplu Iş sozleşmesi sendıkacılığıdır. Yeni sendikalar uyelerlnln sosyol ve kulturel gerekslnmelerl ve eğitimlerlyle ilgilenmemektedlrltr. Sendikaların calışmaları ve gelir giderleri konusunda otokontrol yoiuyla bir ic denetim yapılamamoktadır. vtt biliclendlrmt. ç«k ; Egıtim yovaş olduğundon tqbandQki işçi sendika yonetlmine ilgisiz kalmaktadır. Sendika çokluğu' ilkesi kötüye kullanılmaktadır.» SENDİKA YONETİCİÜĞİNİN SÜRESİ KtSITLANACAK Çalışma Bakanlığınca. hazırlanan rapordo bu aksaklıkların duzeltılebılmesl içın 274 soyılı sendikalar yasasında değısıklık yapılmasının düşunulduğu ve bu konuda hazırlıkların tamamlanmak uzero olduğu bıldırılmektedır. Raporda da ha sonra yapılması duşunulen değışıklıklere jhşkın şu bilgiler verılmektedır: «Genel kurulların önceden belirlenmiş delegelerle degıl uye çoğunluğu İle yapı'ması, Bilanço ve hesap roporiarının genel kurullardan önce dağıtımı zorunluluğunun getirilmesi, sendika yönetlclliği »uresinın ve aylığının kısıtlanması, grev fonu ayrılmosı zorunlulugu». Memar (Baştorofı V Soyfoda) bır yenılık ile calışmayan eş ıçın devlet'n ayda net 500 l.ra odemesı kesmleşmıştır. Calışan eş ıcın herhangi bır yordım yopılmaması belırlenen ılkeler arasındadır Cocuklar ıcın oğrenım durumlonno gort kade melı bfr vordırn sıstemı getırılmışiır Buna gore bır memurun ılkokulda okuyan çocuğuna 100 lıra. unıversıtede okuyan cocuğuna 400 lıra, orta ve l.sede ıse 200 ile 250 lıra net avlık odenmesıne korar verılmıştir Boylelikle 15 derecede 2 çocuklu bır memurun aylığındo yaklaşık net 1050 lıralık bır artış sağlanmıştır Birincı derecade ve yıne ıkı çocuklu memurun aylığında sağlanan net ortış JSB 1200 lıra olmaktodır Bakanlar Kurulu'nda Gosterge Tablosuna ilı$kin yopılon değışıklığ'n ve yeni getirılen a''e yardımının dereceler ıtıborı ile ongorduğu artışlar bugun Başbakanlık tarafından resmen acıklonacoktır. .«. . Avnstarya (Baştarafı 1. Sayfada) rım'dan oluşan mohkeme heyetının hazır bulunduğu duruşmoda Cumhuriyet Savcısı İrfan Koç. Şener Yıgıt hakkında TCK' nun 450/79 maddesınde belırtılen, bır suc ışlemek ıçın adam oldurmek ve ışlenmış bır suçun delıllennı oaadan kaldırmak suçundan laamına karar verılmesmı ıstemstır. Şener Yığıt daha sonra Yarğıc Turhon Başarır'ın sorulorını yonıtlamıştır. Sener Yığit. ılk amacının yaşlı kadınla, delikanl,yı etkısız dunma getirıp kıza sahıp olmak olduğunu ancak oKIŞKIRTMALARA loy sırasında Verena Loube'yı KAPILMAYIN oldürmesınden sonra dığerlerıYurttaşlarımızdan bir dileği • nı de oldürmeye karar vsrdığinı nıiz şudur. O da kışkırtmalasoylemiştır. Sanık Şener Yığıt ra kapılınmaması, bu kışkırtsavunmgsını ya^ılı olarak veremaların ne boyutlara varacabılmek amacıy^ süre tanınmagının ilginç bazı orneklerıni son smı ıstemıştır. Mohkeme heyegunlerde gorduk. Orneğin Kulu ti Sener Yığit'ın ovukatı olmahalkını kışkırtmak için bır kıdığı ıcm ısted'ğı sure/ı tanımazıl bayrak çeken kimsenin bir ya karar vermış. aynca oloyın Kuran Kursu oğretmeni olduğu tek gorgu tanığı Avusturya Buaniaşıldı. Aksaray halkını kışyukelcısımn yeğenı Haio Horms'ı kırtmak icin kızıl bayrok çedınlemek uzere duruşmayı 3 kakenlerin sonradan bir sağ kusım'a ertelemışnr. rufuşun odcmı oldukları göruldu. Bu gerçekler karşısında bütun yurttaslarımızdan dileğim sudur: Bu turlü kışkırtma(Baştarafı 1. Sayfoda) lara kapılmasınlar. Turkiye'de goçmenlerce yayınlanmakta oherhangi bir amaca hatta en lan «Siebenbuergische Zeihmg» karanlık amaca varmak istegazetesı. bu konudakı haberınyen siyasal topluluklar bile de, yat mürettebatının, kimlikTurk halkının din duygusu ile lerının hıc değılse, şımdılık aoynanamayacağını bilirler. çıklanmasını ıstemediklerini yaz Turk halkının din duygusuna mıstır. dini inançlarına saygısızlık et Ote yandan Ankara'da Dısmekle bir sonuç alamayacak ışierı Bakanlığı yetkılılerı şu larını biiirler eğer akıllarını açıklamayı yapmışlardır kaçırmamışlarsa onun icin o«Eylul başında 2 Romen bir zellikle camilerde ibadetlerini motorlu tekne ile Turkiye'ye yapan yurttaşlarımiza veya inançları sağ doğruituda ogeldiler. Romenler Turkiye'den lan yurttaşlarımıza yoneltilesığınma hakkı istediler. Tekne cek kıskırtmalar karşısında bu Romanya'ya iade edilmiştir. Rotun yurttoşlarımızın uyanık bumenlerin sığınma isteği incelunacaklarına inanıyorum. O za lenmektedir.» man bu türlü kıskırtmalar da kesinllkle etkisiz kalacaktır. 1CT (Bastarafı 1. sayfada) laşımının sağlanması tekstıl urunlerınde de ambargo konulmaması ve malı yardım gıbı noktaları ıçermektedır. Baskente gelen bılgılere go re. yapılon top'antılarda AET teknik elemanlan Turkıye'mn AET ıl» olan ılışkılerının «tek yanlı dondurulmaso konusun nu olumlu karşıiamıslar ve konuyu karara bağlamak uzere komısyona ve konseye goturme yönunde gırışımde bulunocaklarını acıklamışlordır.. Toplantılardan Turkiye adına ortaya cıkan tek olumlu sonucun bu karar olduğu bıldırilmektedır OLUMSUZ KARŞILAMALAR Tarım urunlerınd» tanınması ıstenen odunler, emeğın serbest doloşımı, malı yardım ve tekstil gıbı konulan ıceren ekonomık onerılerın ıse AET teknik uzmanlannca «olumsuzı karşılandığı bıldırılmektedır. One suruldüğune gö re. uzmanlar Turkıye'mn öne rılerı konusunda «Kendi yetklierini aştığını, bu isteklerin AET'y» üye dokuz ülkeye Tür kiy» tarafından tek tek iletilmesinin en uygun yol olacagını, önerilerin bbylc bir toplantıda kabul edilebilir yönu olmadığını, özellikle tekstil uzerfndeki ambargonun kaldırılmatının komisyon ve konsey karartarma aykırı bulunduğunu» soylemışlerdır. AET uzmanlarının «bununla birlikte Turkiye'nin sorunlarını komis yona v* konseye goturmeye calışacaklarım» ek'edKİer de bıldırılmektedır AET'nın ozetlenen tavrı Ankaro'da «tam bir şokla» karşılanmıştır. Profesyonel (Baştarafı Spor Sayfasında) Golaîosaraylı vonetıcılerden Nazı Ozkoya ıse, konuyu daho değışık bır bıçımde yorumlamıs tır Turkıye'ae amatorlere ayrılon yuzde 12'lık payın yerınde olduğu goruşunu sovunon Özkaya «Turk sporunun kolkınması icin amatörlere gereken değer verilmelidir. Şöyle ki, amatör takımların faaliyet gösterdiği sahalar ve soyunma oda ları gerçekten uzuntu verecek bir duzeydedir. Şayet omator sporcularımızm bu sorunlarına cozum bulunacaksa, yuzde 12 lik payın yerinde bir karar olduğuna inanıyorum» demıştır. KAYIP 27 3 1973 de 4290 No.Iu Beledıyeden aldığım ruh satı kaybettım, hükumsüzdur. Cemll PALA (Cumhuriyet: 13150) Barolar Birliği (Baştarafı 1. Sayfada) melerı ıse affın uygulanmasından sonrakı ceza uzerınden hesaplamaktodırlar. Bu durumda bır kısım muebbet hapıs hukum luleri koşullu salıverme kuralından 12 yıl yarorlanırlarken. bır kısım hukumlulerde 8 yıl yarorlanmaktadır Turkiye Barolar Bırıığ' Başkanı Faruk Erem. korjuya ılışkın olarak yaptığı acıklamada. bu farklı uygulamanın cezaevlerınde ceşıtll olaylara neden olduğunu belırtmış ve duzeltılmesı yolunda Anayasa Mahkemesıne boşvurduklarını acıklamıştır. îstanbul'da Çavnşeska'nmı (Baştorafı 1. sayfada) yuzde 45 oranmda artırılarok 145 kuruşa çıkarılmıştır Ayrıca odunun perakende satış fıyatı beş kılometre taşıma ucretı de dahıl edı'erek a''cının kapısına teslım koşulu ı.'e 115 kuruştqn 156 kuruşa vukseltılmış, adolar ıçın odu J nun teslim fıyatı ıse kıiosu 162 *.uruş olarak belırlenmıştır. Balnnmaz ilaç (Baştorafı 10. sayfada) Ömrüm de bu AMBARGOYA ram olsun erenler. FİRLAYINCA FİYATLAR RAFA KALKTI İLACLAR Votondaş Momet efendi Dr. HORHORUNİ'den aldığı reoetesini Mayosıl Eczanesi kalfası Eşantiyon Cemol'e verdi, Cemal reçeteye bır goz ottı: Truva grom YOK NİTRAT Senkan gram KALMADI SULFAT Duvasan gram İNŞALLAH BROMÜR Fıftı gram KARACAAHMET KLORÜR.. Ve hasta inşalloh kurtulur.. KENDİ İLACINI KENOİN YAP M C. doneminde halkımız ekonomik yonden UÇ SENTE MUHTAÇ bırakılırken sağlık yo nunden de AÇ ve BİİLAÇ ya ni ilacsız kalmıştır. Şımdi doviz transferıyle ulkeye ilaç hammaddesı gelıyor ancak.. «BAKSA TABİBANI CİHAN ÇAREME» dıyerek cıhanın tabıplerını çağınyoruz çaremıze bakması ıc>n Sağlık yonunden ulkeye gelen her ıllAC> kavramının 'yanısıra bır «SOMURU> kavrarnını gormekteyız. Her yardım bır somuruyü getırmektedır Bılmclenen ulusumuz tıpkı Fuzulınin beyıti gibl kendısıne derman sunduğunu sanan TABIBE EL cek dıye hay kıracoktır: ( EL CEK ILACIMDAN TABIP KILMA DERMAN KİM HELAKIM ZEHRIDERMANINDADIR. (ILACIMDAN ELINİ CEK, BANA ILAC VERME, ZiRA SENİN VERDİĞİN İLAÇ BENIM MAHVOLMAMIN NEDENİ ' OLUYOR ; Maclern E (ezbcrletmeden ögretme yöntemı| Bu aşamada devlet gücune henuz yeterince değil ama çok buyuk ölçüde işlerlik kazandırmış bulunuyoruz. Bu konuda alacağımız yeni onlemler le de islerliği ve etkinliği cok daha ileri aşamalara onumuzdeki haftalarda vardırabileceğimize inanıyorum. Demokrasi yi demokrasi yolundan sapmaksızın kurtarmaya kararlı yız. Oemokrasiyi demokratık devleti, hukuk kuralları içinde yaşatmaya kararlıyız. Dayanılması cok zor acıları yıllardır milletce çekiyoruz. YAKINDA KAPANACAKTIR Hükumet olarak bugune kadar paniğe kapılmadık. Polemiklerle vakit oldürmedik. Ancak zaman içinde sonuc verebilecek bazı onlemleri sabırla ve suratle aldık ve son bir haftado kanıtları gozler onune Rize'deki Singapur'da (Baştarafı 1. Sayfada) yaralandiğı. yarolılardan bır çoğunun durumunun son derece ağır olduğu, bu nedenle olü soyısının her an artabıleceği bıldırılmıştır. Jurong Tersanesınde tamır goren «Spiros» tankerındekı patlamanın nedenı anloşılamamıştır. Polıs ka/nakları, ceşıtlı olosılıklar uzerinde durulduğunu ve araştırmaya bir bomba ımha ekıbının de katıldığını soylemışlerdır. (a.a.) (Baştarafı 1. Sayfada) miştır. Yar.gın sırasında olen 8 kışıden 7'sı dun Rıze'de Gumrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın dg katıldığı bır torenle toprağa verılmıştir Yangın dun tamamen kontrot aitına oiınobılmıştir. O'oy sırosında 15 dukkön ile 10 otomobıl tamamen yanmıştır. Maddı zororın yaklaşık olarok 20 mılyon lıra cıvarında ollduğu so/lenmektedır. Yaralılardan dbrdu Istanbul'o gonderılmiştır. KAYIP İETT kartıyle şebe kemı kaybettım gecersızdır Eyüp ERASLAN (Başturk...) 13154 ZAYİ: Nufus cuzdanımı ve I E T.T pasomu kaybettım Hukumsuzdur. Serdar KOÇ 612777617607 (Artaş. 310) 13123 Beşiktas, istanbul KAYIP 11824 No'lu Sanayı Sıcıl Belgemiz /ayı olmuştur. Yenısıni çıkaraca gımızdan eskısı hukumsuzdur VELURTEKS Mensucat Sa.na.yi A Ş (Cumhuriyet; 13160)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog