Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 14 Ekim 1978 Y ED t AP'nln 1964 Kosımında yopılon Ikincı Buyuk Kongresı nden once, Genol Başkan GumuşDCla olmuştu Genel Başkanlık boştu Sadettın Bılgıç. Genel Başkan vekılıydı 27 29 Kasım gunlerinde yapılon bu kongre ae. Demırei AP Genel Başkanlt ğına sealdı Ikincl Buyuk Kongre Ankoro da Atatürk Bulvarındo şımdl bir posaı olan o zamankı Büyuk Sınema Salonunao yapıldı Bu kongrede dort Genel Başkan a dayı ortaya cıktı Genel Başkan vekıli Sadettın Bılgıc. Suleyman Oemırei, Isvıçre'oe bulunan P'ot Alı Fuat Başgıl ve Emeklı Hava Orgeneralı Tekın Arıburun Ah Fuat Bcşgıi, aday lığım koymoklo bırlıkte Isvıcre den gelmedı Tekın Arıburun do zayıftı varışmo Bılgıç i!e Demırei arasındo gectı Demırel'm AP Genel Başkanlı ğına getirılmes nde !cOış ceşıtlı guclerın roi oynodığı basının buvı> cogunluklo Dermrel r ı tuttuğu o zoman Kayse ı de bulunan Va«sıado rıukumlulertnın ağclıklarırn koyduklon soy lenır durur AP yonetıcısı AP nın Genel Boşkon Yardımcısı ıken şapka sını alıp gıttıkten sonra, aradan bır vıl gecer geçmez AP Geneı Boşkanlığıno ovnamosının nedenı neydı Oemırel ın? Kongreden once Kavsen ye g dıp eskı Cumhurbaşkanionndan Ceıol Bovar'ı gorup konuş mu$, elını opmuş muvdu'? Suleyman Osmırel m kozana cagına 'lışkın kpndıre fcrlo bır guvenı buiundugu do so.ıenemezdl Bilgıc portıde «orqutcu» tı'ınıyo''du Bır odı «Koca Re;s»t'' ikı aaoy gorunuşte bırbırlerı adına adayiıktan va/gecmek s t'yorlarmış g.bı bır na\o ıcm tieydıler dıye duşunenier bıie oi muştu kongre oncesınae 8ır cekışmeyı catışmoyı onlemek İCİ1 tormuı bulundu İkı odaym da guveneceğı partıde sıvrılmış 15 kışının goruşu alınocok, bunlor kımın aday olmasını ısterierse adcylar ona uyocoklor dı Aralarında ii boşkonlorı do bulunan bu 15 kışıyı, Faruk Su kon yok'oyacak onlorın goruşlerını alocaktı Nabız yoklcmo mektuplo olocaktı «Hakem» Faruk Sukan mektuplorı yozaı, 15 kışıye gonderdı Bunlardon kımı karsıi'k verdı. kımı verme dı Karşılık verenlerin cogunlu ğu Bılgıc'm Genel Başkan ada Vi o'mosını ıstıyorlardı Demı rel buna uymadı Bu kez 67 İ| Başkanma sorulmosı korar lcştırıldı II 8"şkanlanmn coğunluğu da Demırel'ı ıstemedı ler . Cok gecmedi Suleyman Dem.rel, AP Genel Başkaniığına a AP'de Liderlik Yarışı INCELEME ARASTRMA ROPORTAj Mtntafa EKMEKÇl If Sizlere bir mahkeme huzurundaymış gibi hesap vereceğim. Ben mason değılım, ben kahvaltıya Kuranı Kerım okumadan oturmayan bir ailenin çocuğuyum,, Genel Başkan adayı Demirel, Politika, yalan iftira, tezvir, kötüleme sanatı değildir ylm kt, bugün m«ml«k»t t t k başına d«ğll, ihtisas «ahlplerln d*n kurulacak bu eklple ıdar» edlllr. Bu ektp d« partlmlzln icln d« vardır.» Mlllıyefte Abdı Ipekçl'nln kongreye uc gun kala cNeden Bllglc ntden D»mlr«l?» başlıklı genış yozısı ilgl cekıclydı De mirel'ln ıkl yabancı dil Ingıiızce. Fronsızca bildiflıni. okurlar burado oğrendller Oe mırol, Abdl Ipekcı'ye bıldiğını soyledtğl Fransızcayı. o gun den bu güne Pek Demırel'in ağ zından duyan olmodı Kongrenln lik gunkü havası. nasıl da etkllemiş? Mllliyet'te Izzet Sedes «Bilgic kıraat Imtlhanı v«rdi» diye yazdı Abdi fpekci'ye gore. ilk gunün havası şoyleydı «Dunku gazttelerln, özclllkle AP'yl d»«tekllyen batının havası, Suleyman Demırel'in lehinde qozı;kmektedlr» (28 Kasım 1964 Mıllıyet) Uzet Sedes ın 29 Kosım 1964 gunü yayınlanan «Kongre notla n>, »Ikınci gunde Demirel pu an aldı» başlığını taşıyordu Şoyle dlyordu Sedes c.Dvmlret'l kendlslnl tavunmaya sevkttden amil, kullste aleyhine yapılan konufmalardt Ünlversltede ogronclllgl sırosında cekllen cubball bir resmln cogaltılarak raklplerl tarafından «Bu adom masondur» dly* daflıtılmı» ve bu şekllde oyların coğolmatına manl olmustu Oe mlrel, bu Ithamm altından kalk mok icln Ankaro Mason Otrnejlnden uy« olmadığıno dalr, bir veslka da almış ve bunu kongre bafkonlığına vermistl Konu» masına «Ben mason değllım» demekl» basladı Bu sözlerl çıl gınca alkıslandı» Sulevman Demirerin ıma»on» luğu iddiası İlk kez, bu ikıncı Buyuk Kongrede ozellık le kulıslerde ortaya atılmakto dır Daha öncelerl AP llierın kendl aralarında bu konuyu ko nuşup tartıstıkları billnmekte dır Masonluk ıddıolorı. Tekın Arıburun'un grubunu olusturan lardan cktığını yem yenı oğre niyordum Bunıor orasındo Fet h Tevetoğlu Tahsm Demlray vcrdılar 29 11 1964 gunlu «Yenı Gaze te» Demirel. konuşmaslyle Bllglc'l yendlt diyordu Hemen hemen tum basında b'rbırine ben zer haberler yorumlar cıktı O gunlerın gazete kolleksıyon larını karıştırırken Ah Ulvi'nın ılglnc clzgismi gordum Alı Ul vı, AP'nln o zaman kı sımgesı kltop'ın ıki kanodıno Bilgıc le Demlrel'ı bir elmonın yarısı gı bı clzmıstl Bırının öburunden bir ayrılığı yoktul Kongrede ihsan Sabri Cağla yangll, Sadettın Bilglc'i alkış lamıştı Daha sonra. Demırel'ı alkışlayanlara katıldı DEMİREL'İN KONUŞMASI İkıncı Buyük Kongrede Dlvan Başkanı, Tolat Asal'dı Adaylara bir bir soz verdi Alı Fuat Başgıl. isvıçre'den gelmedığı ıcın konuşamadı Burada. De mırel'ın Konuşması ılglnctl Oemlrel. savunmo nftelığln^ekl konuşmasında ozetle şoy e dedı « Turkiye'de ı!k defa foz la namzet arasından bır genel başkan secllecektlr Bu bir hlz met yanşmasıdır Diğer aday lar da liyakatli, ve vatanper verdirler. Huzur meşaleslni ta şımak İcln hlzmete tollblm. Turk mılletıne hızmetı ibcdet soydığım Icm hızmete talıbım Hızmete talıp oluncayo kadar kımseye bırsey soylenmiyor Fn kat oluncc her turlu karalar suruluyor Sıziere diyorum ki. gorev tevdı e'tıginız ve goreve tolip olenlorı koruvunuz Onları tenkıt ed'nlz, fakat oldurmeyinız Onlon bir netls müdofaosına sokmayınız Slzlere bir mahkeme huzurundaymışım glbi hesap vereceglm Ben moson değı'îm Ben saboh kahvoltısıno Kur'anı Kerlm okunmadon oîurmayan bir allenln cocuğuyum Ben gorevden de kocmış degılim Bundan once oldugu gıbı DP ılerı gelenlerl icıi de her şey soylenmlş, koralar surulmuş ve fo 'ogroflar doğıtılmıştır Moson olmadığıma daır cemlyet'ten al dıgım belgeyi dıvon'a verlyorum Istıfo muessesesınl korkaklık saymak yanlıstır Bugun sartior dünden de daho cetlndır Zamanmda istrfo etmlyenler cfovoya zararlı olurlar Bun ların mlsallen vardır * Demirel knnuşma*ını bttlrdıkter ^oırj Ko iq'e B'Skanı Ta.o' Asal o D r De.ge uzoUı Talot Asal şoyle dedı Scyın buyuqumuz Su'ey man DoTiırel den aldığım balgeyi sımdi sizlere arzadıyo rum Be ge Turk Yukseltme Cenlyetı Ankcra Şubesı nm başlıgıiı taşıyordu 14 111964 tarıhlıy dı Numorası yoktu Şoyle oen mekteyd belgeae «Sayın Suleyman Demirel Isteğ'ntze uyorak yapılan tetkiklere gore, Cemiyetimızde kaydınızın bulunmadığı anloşılmıştsr » Irrzo yerınde «2 Boşkan» yazısı ve bır muhurle ıkmcı Boşkan Necdeı Egercn ın ımzası olduğu sonro onlaş'idı. Okunar ve Derrnrel >n AP Ge ne1 Başkanı secılmesınde etkısı olduğj soyıenen bu betaemr: «uyduruk* olduğu ılerı surülecek ve tartışmalorı yıllarca su recektı İkıncı Buyük Kongrede Demt redn yaptıgı konuşmayı ve ha vasını Cumhurıyet te «Demirel ılerl fırladı» başlığı altında Kemc! Aydar, şoyle anlatıyordu«Demirel, «mason değılım» derken en buyuk alkısı toplamıstı Duşünulmeye değer Ve medenıyet, umran, topyekun > k tlsadı kalkınma. hızmet, ibaaet gıbı her telden ve her yonden bir yığın «loUton sonra «Ben Kur an ı kerım okumadan kahvaltı sofrasına oturmayan bır aılenın çocuğuyum» derken en bol alkısı ve belki de «Geneı Başkonlığı» alıp goturmuş oluyordu » (29 Kasım 1964 Cum hunyetı 30 Kcsım günu gaze»eler Su le»mon Demirel in Genel 8oşkanlığını ıiân edı\orlardı Kong reye kctılan 16/9 delegeden 1072 sı Demırel'e 565 ı Bılgıc'e, 34 u de lıstenın ustünde herhalda orgene.al anlomına «aon yıldız» bu'unon Arıburun a oy vernvştı 30 Kasım günü Mıllıyet'te «Demlrel'ln seçılmesinın taşıdığı anlam» başlıklı «durum>da « . Bu sonucun bu »ekilds alınmasında, uzerinde onemle durulmasım gerektirecek nokta'ar vardır» denılmekte ozel'ık le basımn bcşansma parmok basılmaktaydı Yazı şoyle surmekteydı «Demırel'm başarısında bası nın buyuk rolu olduğu herkusın dcrhai kabul edeceği kadar açık bir gercektir Tarafsız ve taraflı gazeteler, hıçblr art duşuncs ve menfoat hesobı gütmeden sırf sagduyuları ile birleşmışler ve Adalst Partlsinln Genel Baskanhgma Demlrel'ın secılmesmı daha uygun bulo rak kendısinı desteklemlşlerdlr. Gazeteierimız arcsmda pek «nder rastionan bu bırllk ılerl İcln (umuti vericıdir Bu davranıs Tu r k hosın'nm gcrektığînde oneTil1 bır meselo karşısında SCÖJ*UVU ıle bırleşebileceginı daylıgını koyduğunu ocık'odı Bııgıc vs Arıburun do aday ol duklarını ackladılor Varış Coş ladı Yarışın başıanaıcı 8 Kosım da Golbaşı Sınemosındo yapılon AP Arkoro II Kongresırdfc oıdu Cevad Önder adaylaro *6z verd Demirel. burado yapttğı konuşmado şunları soyledı Politika, yalan iftira. tezvır, kotuleme sanatı deği'dır Cok portlll hayat. bir nefret ve nlfck reııml degildır. Cok portl li hcyot, halkın başını derd» sokmak da degıldir. 8ASIN AĞIRLIĞINI KOYUYOR Buyuk Kongre oncesinde bo sın agıriıgını Suleyman Derr.ı rel den /ana koydu Hurnyeî te kongreden bır gun once yazdığı yazıda Cunevt Arcayurek ozetle şoyle d' yordu •Şımdi anloşılıyor kl, bir ıki ay oncesıne kadar, aklı selım ile Bilgıc bulusmus «Koca R# ıs> olmak ıstiyen Bıigıc reyı ni Demırel'e kullanmıştır. Bir İkı ay öncesıne tadar, böyle dusun«n Bılgıç'ln yürtglnde ha (a yatan bu konootı deglştlrdlgı nı ıddia etmek ınsatsızlıktır.» Kongreoen irno on . on beş gun once Suicyınon Denırel gazeteiere nzei aemecıe' ve' rneye bcşiaırştı Mılnyti e cİ7zet Sedes» ımzasıyle 8 Ko şım 1964 te cıkon ozel deme cınde polıtıkoookı deneymm ol modığı yolunao Cıkorılon soy lentılere karşılık vermekte şöy le demekteydı « Bilflll on planda politika yap mış olmanın faydoları inkor •dılemez. Ancak, hemen »unu be lırteylm ki, aslında Turklye'nin bugunku meselel«rl politlkonın cok uttundedir Metele var olup. olmama m*s«letidlr. So«yal ve iktlsadı meteleler o dere ce cltfdıdlr kı sadece politika cı olmak meselayi hallelmez v« sart değildir. 15 yıldon berl Tur kıye'nln meseleleri icindeyim ve mesgulum Sadece polerrke g.r m«d!m v* politikada birinci planda çolışmadım Talip olduÖum vazrtedeki sorumlulugu to şıyocak kanaat ve guee sahiblm. V* funu bllhasso bellrte SANAT EDEBİYAT Kapitalist Dünyanın Kadını mı ? 978/79 tıyatro dönemine 1 ekimde başlayan Istonbul Şehır Tıyotroları Kadıköy bolümü ilk oyunlorı tAmerlkan Futbolu»nu sergılıyorlor Bölümün ekıp Sanat Yon9tmenl Haluk Şevket lls yaptığımız söyleşıye bu donem oynonacak oyunların secımınde gözonünde tuttuklorı olcütlerin ne olduğunu sororak başladık Tank DURSUN K. • İBŞ Tiyatrolon Kadıköy bolumu olarak başka neler yap mayı dusunuyorsunuz? Aslında bu sanat faaliyet lerının en önemlnerınden bırı amator sanatçılara. genclığm bu işle uğraşan kesımıne tıyat roların elbirlığı ıle eğılmesı gerekır Amotor uhlo colışon genclerden kurulan ekıplerle. bır takım oyunların yanı ano sahnelerımızde oynanma olasılıqı bulunmayan colı$malorın hcka sunulması boyiece tıyatro ıc nde de ıtıcı bır guc sağlanması ve yıne amatorlerın katılacağı bır takm konferons se mıner ve serqıler duzenleaieyı dusunüyoruz • Turkiye'deki amator tiyatroların beıırü bir birikiml var Bu biriicim ozeilıkle Istonbul'do gozlen'yor Amator tiyatro calışanları lcın yaklaşımınız nedlr? Bu sene Şehır Tıyatrolan yönetım kuruiundaki arkadaşla rıma da onererek Sehır Tıyatro larına bağlı bır amator tıyatrolar oluşturulmasını sağlardım Buna kaynok ILTÖ'den unıverslte şenlıklennden vetışen okademı ve unıversıte gıbı yuksek okuHa'da bu ışe gonul /er mış tıyafrosever arkadaslarım olacak Burada cağm bıllmsei yontemi uzerınde yoDilocak ca lışmalann /anısıra bır takım oyun calışmolnrındc Şehır Tıyatrolarının tatıl aı nlerı veya bo§ mat nelennde hatka ocık qosterıler nalındf «unulaca'f Bu col'STin tum İBŞ Tıyotrola rırı kapso\an br calışma olocak Ekım ayımn sonunda çalışmalara baş'amış olccağız KONGRE Kumkapı Balıkcıları Dayanışma Derneqmın Olağan Genel Kurul top'antısı 6/11/1378 pazartes' soat 18 00'de Dernek Merkezınde yapılacakfır Ekse'iyet temın e'i Imedığı taktrde 13/1V1978 tanhlnde a»nı yer ve saatte yapılaco'rfti'' Duyuruıur YONETIM KURULU GÜNDEM 1) Acılış ve sa/gı duruşu, 2) Dıvan secımı, 3) Yok.ana 4) Fail \al raporu ve dilekter 5( Sec mler (Reklâmcılık 643) 13148 1 Amerikan toplumunda kadının yeri ve etkinliği kuşaklar arası çatışmada kendini gösterir rınce saptanmadığı İcln hicbir tcyatro beılı bır üslup aşamastna ulaşamamış IBS Tlyatrola rında her yıl değışen ekıpleşme mn getırdığı bu sorun kanımco gereklı bır tıyatro bmkımine ko «usomamaya neden oluyor Benım bu konudaki gdzlemlmın yerlnde olduğunu düşünüyorurn Bugün seyırcinln gerekslnimlerinl belli bır yere konallze edebılmek lcın muhakkak bir tıyat ronun Osluplaşmasının ön koşul olduğuna Inanryorum. • Blzim toplumumuzla nasıl bir paralellik kurabillrlz bu oyunda?. Blrbirıne yakın düzenler acısından bır paralellik gösteriyor Aslındo dış emperyalıst guçler bızde b'r takım oyunlar cevırmeğı düşunOyorlarsada kendi bunyelen ıçinde de bu oyunları sürdüruyorlar. «Amerıkan Futbolu>nu Z'hnl Kücümen sahneye koymuştur. Jony, kıtaplarında kapitalist dünyadaki kadının durumunu sergilemektedir nelendığl günden bugüne değin oyun, uzennde yapı'acak bır ınceleme ıle yenlden ozumlene rek sahnelenmesı olanağını ta şıyor • Bu düşuncelerlnlzl tam olarak uygulayabllecek maddi olanaklarınız var mı? Eilmzdeki kadro yeterli midır? Elımızdekı kadro ekıpleşme nın getırdığı bır takım rostlan •ısal oyunculardan kuruluyor Yanl ŞeHlr Tlyatroları bunye sinde gercek bir kuvvet dengesıne gore ayınm maalesef yapı lamıyor Sanatcıların meydona getırdığı kucuk unıteler var Bırkac oyuncu bırleşıyor belli bır verde colışma ısteğınde bulunuyor Yanı bu ekıpleşme bsr yerde calışmaya zorlcyan vonetımıde getırıyor Bu kopukluk lar sonucu elde eaılen sonatcı kadrosu bazen n.r takım oyunlan sahnelemeye yeteriı ola mıyor. istanbu1 Llseier Tıyatro Örgu lü Boşkanı ve IBŞT Kadıkoy bo fümu sanat yoneımenı. sorumu zu soyle yonıtlodı Genellikle IBŞ Tlvatrolarm do verei colısmoiarı ıcmde beı lı bir üsluplasmavo qıdılmem'ş Sımdıye kadar vapıian bulunulan yorenın seyırci kitlesıyle varılan belli bır anioşman r belli bir mcelemen'n sonucu ı!e ortayo cıkan bır oloy Fokat bu olay bır tokım nedenlerle yete Haien d« tryatromuîda oynanıyor Bundan sonraki oyun Sermet Caâan'ın «Ayak Bacak Fabrıkası». lcinde incelenmesı sozkonusu olan olaylar zincırıni bugun de taşıyor. ilk sahnelendıği zaman hemen ılgı uyan dıran oyun ödenekli tıyatrolan mızda yanı gerek İBŞ Tlyatrolorındo gerekse Devlet Tıyatro larındo bugüne değın ovnanma dı. Yalnız 1213 yıl önce AST oynadı bu oyunu. İlk kez sah GÜLDEN GELEN "l RESİM ŞAHSİ Türkiye'deki resım pıyasası konusunda gectığımız gunlerâe bır takım yazılar yayınlandı. Bu yazılar resim pıyasası konusunda yeterlnce araştırmo ve etkin llğe dayanmıyordu Oysa resım eleştlrmenı bu sorunun da Icmde olmalı Genelde resmın para eden yanıyla, resme duyulan sevgl terazılentr Ozelde ise resım üzerlne spekulasyonun bas ladığt yerd»> sevgı olmaz, ama resmin spe*tulasyon kavgıs ndan uzak bıle olunsa. soğuk du varlordo kalışında da sevg.nın zerresı voktur Vorsa bıle bılıncsızdlr O resım bir alıcının gozünde para ederse, o resme du yulan bılınçstz ya da göstenşçi sevgi metelik etmez. Resme satış tutkusuyla yaklaşmonm profesyonel değeri ka nımca bu yoklaşımı kınayan bılıncsız. ya da ard düşüncell klsılenn rutumundan üstundur. Cürkjj resim pıyasasını canlan dırmayı çalışan kışılerl kınayıp bln türlü lâf edenler. sevgiöte3l oblektrf bir kuralt bilmlyorlar demektlr Sevgiotesl de gercefcoresl glbı şeydır; doğrusu resmln ticaretlni yapan, resım sevglslnden yana bır boşko tur lö uzmanlaşır. tıpkı resml lyl bir cerceve Ile satışo sunmanın bllincinde olduğu gıbı sottığı reslmle kurduğu lc ılişkıde sevgi ötesi bı r kesın'rk bir porıltı kozanır. Üstelık satış olaymı Istan SORUNU Sezer TANSUG loro blle konu olnn rioba nıcf acar gırişımler \ar Elbet olacak diyorum Profesyonellığın sırrı da bundadır zaten Resım satışını pek kendıne ozgj bır resım pıyasası olan batıdakıyle kıyaslavp ıdealıze etmemek ge rek, bu bır Bır ıkıncısı de ıyı resmı bazı zengın kolleKSiyoncu ların kopolı kapılorı ardında, or ta hall' aydıi gozlerden uzaklaştıran Dır pahohlığo surukledıler demelen Buna orto hallı aydın egoızmı derler bence Or ta halli aydın ıyı resmı ucuz alıp duvarına asacak, o resmı vapan lyl ressam dc eğer bır «rantıye» değılse evs ı. barksiî oc b'îlöc *enj) Işmc'pn bcbl'o ısler peşınden koşacok reomıyle gecınemeyecek, O ıyı resmi vapmoya ne sevkı kaiarak, ne azmı Hcni pahahlaştırdılar da, sankı iyi ressamı abâd ettiler Belkı bir kücuk evcık bır eş ve bır İkı yavrunun bakımı, sanki bundan fazlasını sağladılar. Turkiye'ye özgü belli bır kapi talıst duzen realıtesı Icensınde yapılabılecek olanı, profesvonel yoldan yapıp zengın tobaka oo rasının gene de oncak bır dırhemını sanatcının kesesıne aktarmak gunoh mı? Hukumetler ne soğlad'lor sanatçıya? Hoca olan şu ya da bu duzeyde bır maaşa calışıyorlar, bır kücuçük konut, atoiye yo da yuzde yuz gereksmd q bır şeyı verıyor mu ona hukurnpt? Bu ışe sonatı ve emegı koruyan bır cağdaş devlet anıo.ısı henuz el koymamıştır Ası! cozum urrudij nun ondor basko bır yerde o iabıleceğmı duşunduğumuz ae eanılmasın. I Acılmış bir gül butünlüğündedlr solmuş bır gül, Daimdan başlayan bahceleri dusundurur. Sogumus ozlemlerin uzak kuytularındon I K u c o k l a r bir kadını, bir onıya optürur Yalnızlığının yorgun ılık uykularından Alır onu tomurcuk gunlerıne gotürur . özdemir ASAF DÜNYAYI ÇINLATAN bul merkezinden yayılan bir ülke olayı halıne getirmek, heie ozel çabalarla bır Turk resnn sanatı sergısını e'bet pazarlomosınıda yaparak yurt dışına Avrupa'ya, Amenko'ya uloştırmoK yaman becerıdır dogrus'j Dıyecek'er kı bu becerın'n bır yanında sıradan satışlar. şaka gosfrdıâl gibi elde edllen so nuc da boyle bır bi'likten dogan gucun ne kadar etklü olduğunu ortoyn kcymoktcdır Ancak butun bunlar henuz onemlı bır imtınan gpcırme m'ş bır pohtıkocıya karş, beslenen umıtlerdsn ibarettır Ş mdıiık dılegimtz Demırel'm cok kntık bır anda aldıgı tatıhı gorevı kendıne goslenlen gu ven ve urmtlerı dogrulayan por tıs icinc'e be'irmssi muhtemel menrı etkıiere «orşı koymas'nı bılsn bır lıder olarak yuıuts&'l mes c'ır » Hutnyet iAP konqresınde I'derlıi< ıcır> v'op''an secım sonun da scndıktan ak! ı sellm ve Turkıye ıcm ycpyenl bır umıt cıkmıştır» dedı 2 Araiık 196^ auniu gazete ler Gurseı r ızienımlerını de vazdılar Gurseı «AP kongresi memlekete umıt verdi» dıyordu. Demirel kendısını destekli yenıenn coğunu yanıltmıştı. Buniann arasında Cemal Aga da basın da vardı... YARIN: Masonluk konusunun icyüzu I I I ı I Yannıs Rıtsos'u okuyorumZİndaniarda, surgunde testısine Yasanmış acılarla demledıği sıirl, Gunluk olaylardan şaşırtıcı Izleri Sesimlze yudum yudum yaydığı ağıttan Ansızın bır sarsıntı cıkaran »ilrl, J Y a n n i s Rıtsos'u okuyorum Kahrın puliuğuyla oyuk Insan yüzlerl Cellkten dızelerle cıziliyor yuzüme I Her bırl, dırenenlerin anıtı. I Yonnls Rıtsos'u okuyorum' Kocamıs tanniardon. genc bir hayato Silrin en yamon dersi; Yannls Ritsos'u okuyorum Sesf dunyayı cınlatan sesslz ozanı. Şlmdi her mltıngte goruyorum odını. Kanımtza yudum yudum yaydığı Isyan Usulca kavgayo sokuyor ellerımızı, Antıfasıst blldırisi Rıtsos'un Koco dunyayı cınlatan. r ÖLÜME YARGI GİYEN KİŞİ Granit glM yükseliyor goklcre sağda solda yasalar. Kemirerek ekşl bir ekmeğin kabuğunu yafiyorum sessizlik iclnde, yılgın ve uykusuz. Kanlı karanlıklarda bir yara gibi yitlriyor gücunu vücudum. Yok can katacak klmse bana, ısıtarak ve seylndlrerek tazeleyecek klmsa yok yöreğiml. Dağılıp gitmeslnl bekllyorum ne varsa: Şu granitin, şu ölumun, hoşco kal demek istiyorum dunyaya Insanlara ve tanrıya. I I Miroslav KIRLEJA Türkçen: Kemal ÖZER tlhamı tMlN Seyyit NEZtR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog