Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

A L TI CUMHURİYET 14 EKB1 1978 ^«Cumhuriyet 14.10.1978 Uluslararası Bilimsel Sinema Kongresi ve Türkiye Aziz ALBEK Gunumuzde s'i emn oyun fılmı dısında cok verımlı b'r alanda, oğretım ve araştırmo alanında etkınlıgın gostermektedır PeK COK ullede bilimsel sı nema dernek'e' yıllordan ben calışmakta ve tplevızyon kurumıarı le ışbi"igı yapcak ge rek ogretım fıİTiıerının yaDilma sı ger°t<3e bun ar n va/ılması ıcın ggrosmakıadır Bu yıl nı san ay.Tda M .cno da BH.msel Sinema Derre«ının Itaiyan te levız\onj ve UİLS'ararası B'l msel Sınera De regı 'le ortak olarak auzsnledır,! ve TRT'den b r delegenın kclıldığı INTERSCIENTIA 'ner /ı! bır ui'^cede, ozel bır b Im dalında orneg.n onumuzdskı yıl Mürnns;cnda yapılacağı gıbı teknoıoıı dc! nda /a da doga kırlenrres gıbı guncel konulardakı fılmlerın gosterıldıgı kcngre ~.'G 'est.vcller Almani'arla Gottıngen şehrınde uvesı bulundugumuz Bilimsel Smema Enstıtu^unun kurmuş oldugu ve «Imge Bankası» aıye nıtelendırılen fılm ansıklopedısı, bu etkın' ğın taşıdığı onemın kanıtlanHırlar Yukanda sozunu ettıgımız ve merke^ı PoıstP tulunon »Uluslararası Btiımseı Smema Dernegı L A I C S > ISFA» Amekında bazı noktalora dıkkatl cekmek ısterız Istanbul Unıver sıtesı Fılm Merkezının ceşıtlı vayınlannda belırttığımız gıbı, bu fılmler bilimsel araştırmanm ılerı olduğu ulkelerde, araştırma kurumları ve unıversıtelerın ısbırlığı ıle sınırlı bilimsel konularda, cok kesın kurallara bağlı olarak kısa sekans'ar halınde ve ozel teknıkler'e hazırlanan fılmlerdır. Bu vuzden, araştırma fılmlen daho az sayıda ıdı ve cogunlukla Batı Almanya, Japonya Fransa, Macanstan. Polon ya Avusturyo, Hollanda tarafıroan sunuldu Gene obıektıfI k doğru gozlem ve bilimsel donışmanlık gıbı zorunluluklaro doyanon yuksek oğretım fılmlerı daha cok sayıdo ıdı. Bu bolumde ev sahıbı ulke Mısır, tıp dalında dort fılm sunnıı Bılım yayma >'e tanıtma adını verdığımız ve televızyonla buyuk bır yayımanma alanı bulunan bolumde cok soyıda ve ılgınc fılmler gorduk Özellıkle komşumuz Bulganstan, Romanya. Macanstan va Italva'nın bu konudo buyuk bır calısma ıcınde olduklarını gozledık Gene vurgulamak ısterız kı, bu 'ialdakı fılmler, daha genış bır kutleye vonelık olmaklo bırhkte, sanat kaygısıyla yopılmış kısa fılmler değılaır Oğretım aıtıacı on plandadır Goruntu ıle ılgılı sozun eş zamanlılığı, hareket ogesinın onemı, somut venlerın ve goz lemıerın doğruluğu, yansızlık gıbı temel kurallara uyma zorunluğu vardır Yalnız bu fılmleıe muzık eklenm&sı hoş gorulmektedır Pek coğu orasındo Fronsonır, »Dunyaya yenı bır bakış • U\du ıle u^aktan oraştırma», Bjlganstanın «Çalgıcı boceklers Rusyanın «Arktık bolge ler> Romanyanın »Ensulının bu lunuşu ve Dr Paulescu» Macanstanın «Heykeltraşlık teknıgı» adları oltında gosteraıklerı fılm ler t u bolumun kapsadığı konulor ve yontemlerı hakkındo 1yı bır fıkır vermektedır TURKIYE, KURUMLAR ARASINDA ISBIRLIĞI YAPMALIDIR AICS ın gelecek yılkı kongres n n Japonyado yapılması kararlaştırı.mısttr Dılegımız Ulus lararası bilimsel sinema dernsgının ılerkı yıllarda yapacağı kongre ve festıvallere, uyesı oInn Turkıyenın ceşltll araştırma ve oğretım kurumlorıyla ışbırlı gı yaparak. bu uc bolumda fılm gondermesı ve dıger ulkelerde yapılan fılmlerden, değışını, sotınalma, ya do gecıcı gosterı yoluylj yararlanmasıdır Sozunu ettlğlmiz derneğın etkınhklerıne katılmakla Turkıya ae bilimsel sınemanın yerleşme sınde buyuk bır adım attığımız kanısındayız «Acık unıversıte», «Televız yonla eğıtım» «gorsel • ışıt&el yontemlerle oğretım» konularının guncelleştığı ulkemızde bu smema dalına agırlık vermek bır zorunluluktur Mussolini ve gazeteciler Italyo Baş"ekı!i Senyor Mussolini, Faşıst gazetnlerın Mudu'lerınden murekkep bır toplantıda motbuaı hakkında muhım ve şayanı dıkkat bır nutuk ırat etmıştT M Musolını bu nutkunda Fasıst Italyan matbuatının muşterek nota ıle calan bır orkestra mahıyetınde olduğunu ve osıl hünerın musıkı aletlerı arasındakı farka ragmen arada bır ılâhı ahenk vucude getırmek olduğunu kaydettıkten sonra demıştır kı. «Her zaman pek az muhım olan ışlerı ve hareketlerı kullanılmış şıırlerle methu sena edenler reıırm hıç bır hızmetts buiunmamaktadırlar Bunlardan korunmak laz.mdır. Tıraılorını artırmak ıcın zobıta vuku atına haılevı bır renk ve lö zumundon fazla yer veren gazetelerin şekli serlev halarını ıhmal edenlerın reııme hıc bır faydası aokunmamaktadır Meselâ rahat sızlığı hem de her hong bır sebepten dolayı bır has tanede mevkufen tedavı •dılmekte ıken bır mukâfat kazanmış bır muharrırden şu serievhoyı kullanarak bohsedıyorlar. cDeha ve cıniet» Sankı bır dahl bır tımarhaneye hapsedılmış gıbı |ş esnasında voki o lan kazaya tuyler urpertı cı bır felâket rengını verıvorlar. Sıyah Venus denılen Jozefın Baker'ın hıkayesını ınsonı bıktırıncaya kadcr anlctmayo calışırlor Butun bunlar askı reıımın gazetecılığıdır Bence zabıta vukuatını ıncelemek karakollarda zabıt tuton komıserlere aıt bır vazıfedır » • Vılâyetımız dahılınde uc sene zorfında yopılma sına karar verılen yollar şunlardır 1 Kırklarelı vılayetıns kadar olan yol 2 Sılıvn şosesı Tekırdağıno kadar 3 Bostancıdan Tuzlay:; kadar olan yol 4 Izmıte doğru ıkı yol 5 Ce r kes koyune kodar olan yol Bu tun bu yolların otesı vardı ğı vılayet tarafından uzatılacaktır. Matbuot Basın Muşterek: Ortak Mahıyet: Nıtelık Huner: Ince ve şaşırtıcı us talık, becerı llahh Tanrısal Haile: Traıedı Bedenen: Vucutco Nakdem: Paraco «ÇINf» FILM'NDE YARARLANILAN KUTAHYA CINI ATOLYELERINDEN BIRİ GÖRULUYOR nkadan A~vaaai hemen hemen tum Avrupadan otuz ulkenıı temsıl edıldığı bıt kuruluştu' Bu derneğe bu v l Istanbul Un.versıtesı Fılm Merke^ı ıle Tur kıye de uye oln ^«tur AICS/ISFA 32 ıncı kongresi nı bu yıl 24 33 eyljl tarıhlerı arasında Kahırede yaptı Mısır Kultur ve Enformosyon Bakanlıqı ve Al Ahrcm gozetesının bılım kulupıerının ouzenlemış ol dugu kongre gozetenın ozel sı nema ve konterons salonlon ıcmde yer aldı Bılım kuluplerı uy9sı genc oğencıler ve unıversıO cevrelerı kalabalık bır seyırcı kutlesı c'uçturdular 19 ulkenın sunduğu 100'den fazla fılm. yuksek oğretım, bilimsel araştırma bılım yayma ve yanıtma dıye adlandırabıleceğımız, uzmanhk dısı seyırcıye yonehk fılm dalı olmak uzere uc bolumde gosterıidı Turkıye. Kultur Bakanlıgı ve Dışışlerı Bakanlığı yoluyla goturduğumuz ve Istanbul Unı versıtesı Fılm Merkezının 1978 yılında yapmış olduğu renklı «Cım» fılmı ıle bu programa katıldı Fılm yuksek oğretım ve bılım yayma ve tanıtma dallarınaa ıkı kez gosterıldı ve kongre sonunda şeref dıploması oldı FESTİVALDE GÖSTERİLEN FİLMLER Burada, kongre ve festıval boyunca gosterılen fılmler hak Berger : 4İGöçmen işçilerin sorunlarını yansıtmaya çalıştım Vmit ALEMDAROGLV • Niye blr koyd«, Fransıı koyunde yaşıyorsunuz? BERGER Koyluier hakkında hıkoyeler yazıyordum Bır koyde beş yıl kaldm Ve koyluier ıcın yazdıklarımı onlan yokından tanımodan yazabılecsg me ınonmıyorum Onları ta nımak ıcm de dostca llışkıler ıcırde o'mok yurekten vakınlık kurnak gerekırdı Bunun ıcın koyde yaşomaya devom e 1 dyoıu^ Ko/lulenn cırcsındo vaşama<ton buyuk duyuyorum Bır Fransız koyunun ç mın nedenı ıse yıllardır In gıltere'den uzak olmama dovanmaktadır Yoklaşık 20 yıldır Ingıltere dışındo bulunuyorum • Yazcrlık ve cevre lllşkisl. yazar yazdığı cevreyi gerçekten ozumlemelı mı? Yaşamalı mı? BERGER Yuzyıllordır şshırlı ıle koylu arasında farklılık buyukluğunden hıcbır şay kavbetmeden surmektedır Ara lanndakı ılışkı ıse patlomaya donuk olandır Bunun ıcm bır yazar kentsel kesımden gelıp kırsal alandakıler hakkında ko nuşmak. yazmak Istıyorsa koy lulerın deneylerını yaşamış, on lan yakından tanımış olmalıdır Aym zamanda, bu durumun tersi de gecerlıdır Yazar hayal urunu gercekten uzak ola rok da koylulerı kaleme alabılır Boyie bır yazarın duşu o ınsanlann duygularını ıcerebı lır Geleneksel hıkâye yazarı coğunlukla kendı oykulennı an latmaz O oykulerını obur ınsanlann uzerıne kurar Benım ıcın yazar ola/lara tanık olmalıdır Yaşamlara tanık olmalıdır Ancak onlann deneylerm den gectığı olcude gercegı verebılır. onlara yakın olobıl r. tum o\urlora bu yakınlığı geçırebılır Bır ornek vermek gerekırse. kendı kıtabımdan soz edebılırım «G» de onemlı olcuds deneylerden soz ettım Ama bunlor benım degıl bırcok kadının başmdan gecen oloylardı Tec rubeler konuşmaktaydı Bunun BULMACA 123456789 YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Para vererek bır şeyı onceden kendlne oyırtmak. 2 Çevresl su ıle kaplı toprak parçası • Mus lumanlara dınce buyurulan bır ıbadet 3 Eski dılde ıkı yuzlu 4 Turk yapısı olduğunu bıldırır sımge Yaradılışın ve olanakların ustun mtelıklenyle ınsanda lwranlık uyandiran şoy 5 TERSI tavana asılan şamdanlı. lambalı bıllur ya da maden aydınlatma arocı. 6 Cınkonun sımgesı • Ikı benzer şeyi bırbırınden ayıran değışıklık 7 TERSI Yunan klasık devrınde. sıtenın yonetım. polıtıka ve tıcaret ışlerını konuşmak ıcın halkın toplondığı meydan Havada donarak yağan su buharı 8 TERSI kultur Bır şeyı pariatmak Icın kullanılan kımyasol bıleşık 9 Genış ve uzun yeşıl vaprokları taze olarak yenen bır btlkı Bır renk SOLDAN SAÖA: 1 Sıyasal erkı kendl yandaşlarına çıkar sağ>amak ıcm kullanan, kendı partlsınden olanlar dışında klmseye hak tanımayan 2 Insan bılınc ve eylemlerının tek tek davranışıarıTER6I eski dılde baş, komutan, bey 3 Matematık te bır cemberden alınan parca Kucuk balık bıcımınde kurşundan dokülmuş, ucu iğneli olta 4 Eski dılde demırcı 5 Yıkılan blr şeyın kalıntılan. 6 Eski dılde bılgi. kultur Klorun sımgesı. 7 Başkasına karışma hakkı vermeden bır ışı aceleye ve kargaşalıga getırıp, sonuca bağlama, oldu bıttı. 8 TERSI bır renk Bırıne leke sur. kotuluk yukle onlamında bır emır 9 TERSI eski dılde sunmak. saygıyla bıldırmek Mecazı onlamda herhangı bır alanda başkalarından ustun olan ya da cok başarılı ve zengın ışadamı. Romancı, hıkâyeci, eleştirmen John Berger geçen ay ülkemıze geldi. "Yedinci Adam,,!!! da yazarı Berger'la yapılmış bir söyleşiyi okuyacaksınız da ötesmde seks sorunlarma, kadınların sorunlarma yer verdım Kıtap okunmaya başlandıktan sonra kodınlar cevremı aldı ve bana yazdıkla'imın doQ ru ve ınandrıcı olduğunu so/ ledıler Ancak ben onları 1 «ınandırıcı» dedıklerl olcudfl ıranaıncı olduğuma ınanmıyorum Cunku kadın değılım ve onla'in gecırdığı dene/ler ben m basımdan gecmedı • Sanat tarıhclsı ve kultur elestirmeni olarak tanınıyorsunuz. «Yedıncı Adam»'da ise en dogru ya da doğruya yakın calışmayı sergılemıştık Turkıye de de basılan bu kıtap, daha sonra Italva da basıldı Bugunlerde Yunonıstan baskısı tcmamıanmak uzeredır Sayısız Arıantınlı mektuplar aldım ulkeierınde Fransızca kopyalarını okumuşlar Gocmen ışcılerı bır Avrupalı yazarın anlatabılecegıne ınanamomışlar Sorun'arın kendı sorunları ıle butunleştıgını belırten mektuplarda benım de bır gocmen ışcı olup olmadıgım sorulmakto/dı «Yedncı Adamsda vazı'orın daha conlılık kazanması \ 1 renklı olması ıcın fotog'aflar kullandık Boylece verdıöımız yuzler so/falar arasına plan lı bır bıcımde yerleştırdığımız fotoöraflar kıtabın daha da ger cege yaklaşmasını saglamıştır Bu kıtap hakkında soylenecek cok şey var Başta gocmen ışcılenn elınd,en olınan hokları gelmektedır En doğal haklan olan kışılıklerı yıne en doğol bıcımde ellennden olınmıştır Calıştıkları duzenın kuralları boyledır . John Berger opayrı blr konuyu, «gocmen işçiler» sorununu ışledıniz Bu ko nuya hangı etklyle yoneldıniz? BERGER Ingıltere'nın dıŞ'iıdakı yaşomımı 20 yıldır sur durmekteyım Yaşadıgım yerle rın sorunlarını vs ınsanıonnı tam aıılamı ıle tanımak ve bunun bılmcınde olmadan yaşanılamovacağını öğrendım Bu doğrultudo yaşamım Ucuncu Dunya ulkeierınde kı patlamala'a gelışım'ere Kulak vererek gectı Endustrıleşmış ülkeıerın ve gelışmemış ulkelerm korşıtlıklarına da tanık oldum Eşıt olmayan bır gelışme tablosunun bılmcınde dun yoya bakınca yaşadıgımız evrenın bıze gosterılmek ıstenıldığı gıbı. olmadığı lyıce belırlendı Bunun uzerıne «Yedtncı Adam» uzenne calışmalarımız baş'adı Kıtap bıttığınde kıtabın gocmen ışcılenn kıtleleçtıgı Lİkelerde yayıldığını gorduk Bundon buyuk kıvanc du/duk Kıtapta gocmen ışcılenn sorunlarını olduğu gıbı yansıtmaya calışmıştık Yapabılecegımız • Turkıye'ye gellşinlz calış malannızlo ılgııl mi, bu uzantıda mı oldu? BERGER Bugune kodnr calısma alonım dışında calışmalanmı ıcerme\en bır gezım olmadı Bunun ıcın kendıme «Antı turıst» dı\ebılırım Gocmen ışcıleıe olon ilgım nedenıy le onlann kayncklorını gorme\e geldım • Yazılarınız ceşltll dlllera cevrıldi. Sadece ucu «Yedıncl Adam», «Sanat ve Devrim», nGorme Bıçimleri* Turkceye cevrildi Kıtaplorınızın lclnde «Sanat ve Devrim» de (Art and Revolutıon) Carlık Rusyası ve sonrasını Isıemişsiniz. Bu kıtap daha sonra SSCB'de yasaklandı. Yazann gozlem hoklarınııı kısıtlanması, yasaklanması ideolojlk gerekçeler gosterilerek Buna nasıl tepki gos teriyorsunuz? BERGER Sansurun karşısındayım Bunu tartışmuk bıle ıstemem Fakat bır noktaya acıklık getırmek istıyorum. «Sanat ve Devrim» Ruscaya cevrılmedığı halde ulkede yasaklandı Yasaklamn ıcın gosterılen nedenler polıtık gerekcelere dayandırılmıştı Bır yazann en doğal hakkı yazmaksa basımcının da aynı hakla kıtabı değışık dıllere cevırmektır Kıtabta Sovyet sanctım anlatırken heykeltraş Ernst Nızvestm'den de söz etmekteydım Kıtap yoyınlandığında Avrupa'da herkes heykeltraşı hakkında yczılan ları savunmaya cagırdı Cok 1yı hatırlıyorum, heykeltraş buyuk b'r cesaretle ve onurlu bır bıcımde bu ısteklerı gerı cewrrriıŞtı. r B' başka olay «G» kıtabımın başına geldı Guney Afnka'da bır sure satıldıktan sonro anı bır hukumet kaıarı ıie sansyre uğradı, toplatıldı DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Kayabaşı 2 Asayış La 3 Zekât Aıt. 4 Itır. Eski 5 Bın hk. 6 II Asalet 7 IE Re 8 Inşoot Zn 9 Ekıemek YUKARIDAN AŞAĞIYA. 1 Kazıbılım. 2 Asetllen. 3 Yakın şE 4 Ayarlamak 5 Bıt Is Al 6 As • Ekarte. 7 As Le 8 llık • zE 9 Atı • Tank. İlice'de 3. Uluslararası Osmanlıca Etüdler Sempozyumu düzeniendi Yugoslavya'nın Soraybosna kenf yakınlarındakı İlice'de gectığımız gunlerde 3 Uluslararası Osnanlıca Etudler! Sempozyumu duzenlenmıştır Osmanlı tarıhını b.len vs Osmanlıca ıcmde araştırmolar yapan yuzden fazla b'lım adamının katıldığı sempozyumda Osman'ı Imparatorluğu donemındek' kultur ve sanat verılerının aydınlatılması Osmanlıco be'gelerın etudleri t.zermde durulmuş bılım adamlan ılerıdeki calışmo yontemlerını tartışarak ortayo cs ş tlı duşunceler atmışiardır. Toplantının gundemmde tartışılan konuiardon bın de. Osmanlı İmparatorluğu donemınde d I. onun tarıhı yazım ve başka d'Her ı'e tl şk ii olmustur Osmanlıca etudlerme ılışkın ı'k uluslararası sempozyum bjndan dort yıl once Itolya n>n 1 Naoolı kentınde ık ncıs da 1976'da Hambi'rq do duzenlenmıştı ^ m * RADYO :^fy&t?; • İHbiHHIHHİHHHIIHIH TRT I 05 00 Acılış, program ve kısa haberler 05 05 Gunaydın 07 00 Kısa haberler 07 02 Koye haberler 07 07 Bolgesel yayın 07 30 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 10 00 Kısa haberler 1001 Arkası yarın 1021 Oyun havaları 10 30 Hafta sonu (1i 12 55 Radyo TV hoberlerl 13 00 Haberler 13 15 13 30 15 00 13 01 15 20 15 40 16 00 16 05 16 20 16 40 17 00 17 02 17 50 1800 TV. 17.00 17.03 HABERLER ANADOLU'NUN ESKİ UYGARLIKLARI (II) O/un havaları Bolgesel yayın Kısa hoberler Şarkılar Turkuler Uc soru uc Istek Bo ge haberlerı Ankara Radyosu cok seslı korosu Halk rriL? ğı sanatcılarımız Tangolar Kısa haberler Dılek kutusu Hafıf muzık Bolgesel yayın •Anadolu da Ilk Insan» başlığmı taşıyan dizınin ıkıncı bolumunde Anadolu da yaşayan ılk insanlardan gunümuze gelen araç. sereç. barınaklar ve bu ınsanlann barındıklan magaralara yaptıklan resımler göruntülenıyor. Amy nın oglu Mıke arkadası Po larda kalacaktır. Mıke sorunlan o'an bır çocuktur Arkadaşı kendısınm bu problemlenne çozum getınneye çalışacak 17.30 FLİPPER «ULUSLARARASI AKDENİZ'78 YAZIN ODULU»NÜ MİROSLAV KİRLEJA KAZANDI tUluslararası Akdenız i78 Yazın Ödülü» bu yıl Yugos'avya'nın yaşayan en buyuk yazarlarından b>ri olan Mıroslav Kırleıa'yo verılmışştır. Palermo'da Uluslararası Akdenız Kultur Merkezı tarafından dağı tılan odullerden otekl ıkısıırn de Adrıyatık Ozanı Fadba Ta kun ıle Italyan Ozan, Cuzepe r Tunyolı kazanmışla dır. AKdenız ulkeıerı yazarlarınin oluşturduğu Secıcıîer Kurulu'nun. Avrupa kuıturune ve hümanızmasına kaîkısından ötüru odule değer gorduğü Kır leıa adma Saraybosna'da yavınlanmakta olan cOdyek» gnzetesının girışımıyle bır de od'J1 konmustur Bıldırıld'ğıne gore tMıroslav Kır'eıa Yazın Ödulu» 1979 yılından başloyarak her üc y ıda bır Yugoslovya'nın en ıvı yozarına vanlecektır «NYEGOŞ» ÖDULUNU OSKAR DAVICO ALDI N/egoş anısına adanmış ve uc yılda b Yugoslavya'nın en başarılı varat'cısına venl mekte olan Nyegoş Şıır ö d u lu nu bü kez tSozcukler Eserde» adlı yapıtıyle Oskar Dovıco almıştır Seccl Kurul uyelprı odjıun, Dav co'ya, ozgur'^!' ve Yugo^iavva Sosyolıst D^vr'm! nı en lyl bıc mde Işiemesi nedenıyle venldığınl belırtmışlerdır. 19 00 19 30 2015 20 35 21 00 2102 21 17 2130 22 00 22.02 22 30 23 00 23 10 00 55 0100 Haberler Bolgesel yayın Konuşa konuşa Şarkılar Kısa haberler Turkce sozlu hafıf muzık Şarkılar Dınleyıcı Isteklerl Kıso haberler Hafıf Batı muzığı Beraber ve solo şarkılar Haberler Cumartesıden pazara Kısa haberler Program ve kapanış 18.00 ATLI KARINCA Programda Cervantes'in unlu yapıtı «Don Kışot>un kuçuk izleyıcılere vönelık uyarlaması ekrana getırıhvor. TRT II 08 00 Gun başlıyor 09 00 Gel oyna gul o/na 09 20 Yıldırım Gurses îen şarkılar 09 40 Djnden bugune rad/oculuğumuz 1010 O. Orhon E. Uyanıkoğlu'dan şarkılar 10 40 v azı!arda şı.rlerde yaşama sevincl 11 00 Taş plaklaraa 1120 Turk halk calgılar 11 35 Nasıl yetıştıler .11 55 Tjrkce sozlu hafıf mjz k 12 10 Tjr< edebıyatnda hıcıv 18.30 YAŞAYAN DENİZ Denız arustıı rnalaundan konulanan dizınin bu akşamkı bolumunde batmayan su samurlan tanıtılacak 19.30 TSVİÇRELİ ROBENSONLAR Bırncı bolumu vavmlanacak «Jean Lahttı»de, bır çete daha or.ce sakladıgı defmeyı bulmak ıçın adava gelır 2C.30 21.05 HABERLER VE HAVA DÜRUMU 5 DAKİKA ÇocuKİara guzel ve dogru ögutler verdıklerı halde kendılen tersını yapan anne ve babalann hıcvedı'dıeı •Baba Ogüdu adlı ovunda. rollcrl Metm BJeın Cavıdan Polatkan )İ3 Bulent Beytekin paylaşıyoilar 12 30 Acıklamalı klâsık Turk muzığı korosu 13 00 Haberler 13 15 Saz eserlerl 13 30 Halk ozanları bolge sanatcıları 1400 Oğretmenler odası 14 20 Mefaret Yıldınm'dan şarkılar 14 40 Cevre sorunlat. 15 00 Metın Eryurek'ten turkuler 15 15 Leman Bımen'den şorkılar 15 30 Trofık 15 50 Folklorumuzdan 16 20 Arkası yarın 16 40 *urk halk muziğ. topiu programı 1700 17 30 13 00 13 45 19 00 19 30 1945 20 15 20 30 2100 2130 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Şarkılar Yurttan sesler Okullarda müzık Alı Rıza 3'jndogdudan turkuler Haberler Hafıf muzık Beraber şarkılar Ankara radyos.ı cok seslı korosu Haftanın ulkesl Oykuler ve ezgıler Erke^ler faslı Beraber ve solo turkuler Tjrk hafıf muzığı Caz sevenler Icm Haberler Vu<sel K,p ten sarkılat Program ve kaparış Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi Dekanlığından Fakultemızde acık bulunan ve Bılım dalıan aşagıda belırtılen UZMAN kadrolarına sınavla UZMAN almacaktır Isteklılem 27 ekım 1978 okşamma kador Faku'te Sekreterlığıne muracaat eîmelerı '(O"> olunur SINAV TARİHI. Yazılı Sınav 1 kasım 1978 gunu saat Sozlu Sınav 1 kasim 1978 g u r j saot Sınıfı EOH EOH EOH 10 00 14 00 21.15 21.30 Programa Ibrahrm Tatlıses Necla Akbeı Nazan Balkırtan, Yaşar Topçarn, Bedıa Akartürk, Husamettın Subaşı Soner Ozgülen, Mine Yalçın, Hulya Suer \e Izzet Alhnmeşe katüıyorlar. Baretta r>ın çocukluk arkadaşı olan VVılly gen zekAhdır \e bu akşam ızleyecegımız «Küçuk Serçe» adh bolumde kendıni Robın Hood sanarak zengınlerden çaldıgını yoksullara dagıfcmaJctadır. KOMEDİ DÜNYASINDAN YURDUN SESİ TRT III 1 1 1 1 III 07 C0 21.40 BARETTA 22.30 HABERLER 07 02 080 0 09 00 10 00 10 15 11 00 12 00 Acılış ve program Gune başlarke n Sabah ıcm Muzlk şolenl Kenıan sololan Mjzık stüd/osu Oğleye doğru Caz muzığı 12 30 13 00 13 30 14 15 15 00 16 00 Şan sololorı Muzık sozluğu Muzık koşesı Müzık bahcesınden Günun konserı Klas < Turk müzığl korosj 163 0 M^z kıe yaşa/anlar 17 00 Pop 78 17G0 Ooa rıuzıği 1800 Çay saatl 19 00 Dunyo radyolanndon muz k festıvallerınder 20 00 Sızın sectıklerınız 21 00 Gunumuzde caz 22 00 Lıed saatl 22 30 Barok müzık 23 00 Gecsn n getırdıklerl 24 00 Gece ve muzık 0100 Program ve kapanış Onvanı: Derece Adat: NltellğlUzman 1 (Avukat, 10 yıl tecrübelı) Uzrnan 1 (Tekctl Mekanık Teknoloıı dalında tecrübelı \e belgelı) Uzman 1 (Klımo T e ' f, öa ıda (Basın I 5798/2570913141)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog