Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 14 Ekim 1978 E E Ş | Ülkücü I cinayet | sanığı: l"Bunlar ' çok büyük orgut, ' önemli ' işlerde ' benim I gibiler I öne suruluyor,, • VELI GÜVEN DOĞAN ÖZ Ü ÖLDURDUGÜNU KABUL ETMEDI ANCAK HUSEYIN KOCABAŞTAN ALDIĞI SILAHLA I ANKARA ITIA I OGRENCISI ZAFER • USTUNÖZ'U ÖLDURDUĞÜNO ITIRAF ETTI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Cumhurıyet Savcılarından Doğan Oz u olduren tabanca ıle 5 ocak 1978 gunu Demırlıbahçe semtınde AITIA oğrencısı Zafer Ustunoz u oldurdugu saptanon ve gozaltına atınan Velı Guven, oğrencıyı oldurdugu tabancayı Dogan Oz un oldurulmesı olayında odı gecen Hüseyın Kocabaş tan aldıgını cınayetı ışledıkten sonra gerı verdığını soylemıştır Velı Guven Ankara Emntyet Müdurluğunde verdiğl ıfadesınde AITIA oğrencısı Zafer Ustunoz'u oldurduğunü ıtıraf etmış, Doğan Öz'ü ıse kesınlıkle oldurmedığını soylemıştır Depresyon geçırdiğı gozlemlenen yırmı yaşlarındakı sanığın sureklı titrediğı ızlenmıştır Vell Guven ıfadesı sırasında, «Benl bu Işlerde kullondılar, bunlar çok buyuk bir örgut, önemll işlerde hep benlm gıbılerı one suruyorlar» şeklınde konuştuğu oğrenilmıştır Velı Guven ayrıca, 5 ocakta Işledıği cınayetın gorgu tanıklarına gosterılmiş ve tanıklor sanığı teşhıs etmışlerdır 6u aroda Vell Güven'ın polise mukavemet suçundan Kozaklı Cezaevınde yatması yenı bır olayı da aydınlığa kavuşturmuştur Ulkucü orgute bağlı olan kışıler, bır cinayet Işledıkten ya da bır olaya karışttktan bır sure sonra «Polise mukavemet, traflk vb » cezası ağır almayan suclar ışleyerek cezaevınde yatmakta boylece saklanabılmek ıçın en emın yere yerleşmektedırler Nıtekım Velı Guven, AITIA oğrencısı Zafer Ustunoz u oldürdukten bır sure sonra «Polıse mukavemet» sucu ışlemış ve Kozaklı Cezaevıne gonderılmıştır Bu sırada polıs kendısıni dışarıda aramıştır Ankara Emnıyet Mudurluğü yetkılılerinın yaptıkları araştırma sonunda, Kozaklı Cezaevi'nden cıkarken yakalanan Velı Guven ın cezae/ıne 15 gun once gırdığı saptanmıştır Bu arada Mamak Tepecık otobusunün kurşunlanması olayından sanık olorak aranan ve istanbul yolunda trafık polılsıne oteş ederek yaralamok suçundan hakkında gıyabı tutjklama karorı bulunan Ulku Ocakları Ankara Şubesı eskı Baskanı Esat Butun'un bır sure önce evınin onunde öldürulen İstanbul MHP il Başkanı ve oğlunun cenaze toren ne katıldığı ılerı surulmuştur DISK ve Türkîş teröre karşı tavırda aıılaştı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Kurulduğundan bu yana ılk dftfa bır DISK yonetıcısı Turklş yetkılılerlnı resmen zıyaret ederek, «Belirll konularda ve belıril bir yere kador orlak goruş ve eylem» onerısınde bulunmuştur DISK Gepe Sekreterı Fehmı Işıklar, DISK Genel Yönetım Kurulunun 12 13 ekımdekl genışletılmis oloğanustü toplantısında ahnan karartar uyorınco verdiğı yet kıyle dun soot 14'te, Turklş Genel Başkanı Halıl Tunç u zı yaret ederek bır sure goruş muştur Goruşmeden sonra Turk Iş Genel Baskanı Tunc ıkı ayrı goruşu sovunan ışçı ku ruluşunun gerçekleşen dıyclo gunun Sıyasal partılere ve degı s k gorjslerl sovunan dığer or gutlere ornek olacagını un duklcnnı belırtmış «Ulke çok krıtık donemler yasıyor Ideolo|ik goruslerımızı ılke farKİılıklarırtrzı bır yana iterek demok ratık reıımın korunmosında or tak hareket etmenın zaruretlne ınanıyoruz» demıştır DıSK Genel Sekreten Işıklar da yoptıflı ocıkiomoda «Bugun ha'kımızm ve ulkemızin uzerm de bır karo bulut vardır Bugun kü asamado DISK ıle Turk Is, terore karşı blrlikte mucadele an onemlı cozum yollarından blrıdlr Biz Turklş ıle birlikte hukumetin teror odaklarına kar $ı gırıieccği eylemleri destek lemeye devam edeceğımız IIkesınde aşağı yukan birleştık» şeklınde konuşmustur TUNC'UN SOZLERI Tunc gorjşmeden son a o zetıe şunları soyıem ştır «Işıklar ıle kısa fakat çok yarariı bır go'uşme yaptık Ulkemızin ıçlnde bulunduou so runlar kuruluşların deglşik ıde olopk goruşlere ve degışık ıl kelere sahıp olmalan blraroya gelmemelenni gereklı k lccok ortarrda değıllz Ulke çok kritık donemler yaşıyor Ideolo'lk goruşlerım.zı ilke farkl lıklonmı zı bır yana iterek demokratık r«|ımm korunmosmda ortak hareket etmenın zaruretlne biz de ınanıyoruz Boyleslne olum lu bır goruşme yaptık elbPtte ki demokratlk rejımın kornnma sı konusunda hukumetin guclendirllmesı devletlmtzln guçlendlrılmesı başta gelen ktıraldır Hukumete destek olmak hukumetin ve devletln güçlendirllmesınde onak hareket etmek yolunda DISK ıle bır noktada bırieşebılecegımızı umıt edıyoruz Ancak herşeyden evvel şu bılınmelıdır ki demokratlk re|imı korumak ıçın demokratık reıımın kurallarında bırleşmek iazım Bu kadar kısa bır zaman ıçınde de demokratlk re |imm kurollcrını konusup tartışmok ve ortak goruşler tesbıt etmenın ımkansızlıgını takdır edersinız onumuzdekl gun lerde yapılacak çatışmafarda bunu belırlemeye calısacagız Ben bu onerıyı memnuniyetle karşıladıgımı ve bugun ıçınde bulundugumuz ortcnda ıkı teşkılatın elbette memleketın boy lesıne bunalımn bir donemlnde goruş ayrılıklarını bır tara'a ıterek uikenın duzluge çıkmasında demokratlk re|lmin korunmasında ortak hareket etmenin yararlarına bızım de inandığımzı ve ayın 17 sınde yapılacak Yonetim Kuruluna bu konuyu gotureceğinıe ve olurrlu soııuç alacağımı umıt ettıgımı kendılsrine duyurdum Talımin ederım, onumuzdekl guilerde çok daha detaylı olarak kamuoyuno ocıklama ya pacağız Bu konudaki gelışmalerf bildlreceğ.: Kendlsıyle ve Genel Başkan.yla corsamba veya perşembe gunu tekror bir araya gelme u midl içindeyim O zaman slzlere daha detaylı goruşlerimizı. yapılacak isbırllğlnin şekıllerini acıklamaya çalışacağım » FEHMI IŞIKLAR r Malatya'da bir işçiyi öldürmekten sanık 2 ülkücü tutuklandı MALATYA (Cumhuriyet) 23 eylul gunu Alı Bılınmez adında bır işcryî oldurduklerı ılerl sürulen ıkı ülkücü komanao tutuklanmıştır Gorgu tanıklarınca ışcıyl öldürdüğü ıleri surulen Rıza Maksut Akgul adındakl ulkucu oncekf gun Dıyarbakır DSI Bolge Müdurluğunde yakalanrnş, yakalancn Rızo Maksut Akgül de ışcıyı Hanıfı Gorur odındakı ulkucunun ol durduğunü soylemıştır Emnlyetten alınan bilgrye gore Hanıfı Gorur adındakl komondanun Malatyo Dortyol Obo Bo$konı bulunduğu ve yakalandığı bıldırılmıştır Işçıyı oldurmekten sanık Hanıfi Gorur ıle Rıza Maksui Akgul mahkemece tutuklanmıslardır Ayrıca oloylo ılgıiı olduğu bıldırıien bır kışının aaha arandığı oğrenilmıştır r MİSK Başkanı hakkında hükümete hakaretten soruşturma açıldı İstanbul Haber Merkezi MİSK Genel Başkam Omer Faruk Afıncı dun İstanbul Cumhurıyet Savcılığı Basın Burosunda hukumete hakaret ettıg aerekcöîiyle başlatılan soruşturma ne denıyle ıfade vermıştır MİSK Genel Başkanı Akıncı nın Bursa TOFAS fabrıkosı onunde bıldirı dağıtan bir devrımcı işcıyı kurşun yağmuruno tutarak oldurdugu bıldlrılen Ba kı Yeşılbağlar adlı bır MİSK Bursa Temsılcısının Balıkesır Cezaevınde oldurulmesınden sonra verd ğl yazılı aemeçte, «Hukumetin manevi •ahsiyetinı tohkfr ve tezylf ettlgl» gerekcesıyle soruşturma acılmış ve Savcılıkca sorgusu yopılmıştır Akıncı bır basın toplantısı duzenlem ş «Ulkede kon govdeyi goturdukçe konuşacagız ve Ecevıt hukumetını suçlayaca gız Bu boyl« Mllne» demıştır I K. MARAŞ OLAYLARI DAVASINA DEVAM EDİLDİ ANKARA (ANKA) Kahramonmaraş oloylarıyla ılgıll da vaya Altındağ Bırınci Agır Ceza Mahkemesınde devam edılmıştır Uc oyrı dosyanın ele alındığı duruşma sırasmda, sanıklardan 5 ulkucu hakkındakı tahlıye ısteğı Fıkret Nış başkanlığındakl mahkeme tarafındon reddedılmıştır Kahramanmaraş'da bazı yerlerde patlayıcı madde otmaktan sanık Celal Ozgen hakKinda ıse bu dosyadaki suçtan oturu 5 bın lıra kefaletle tahlıye kararı verılmıştlr «Esir Turklerl Kurtarma Ordusuı ve cTurk Yıldırım Komandoları» adlı gızlı orgutlen kurmak suçundan aranan ve hakkında gıyabı tutuklama kararı bulunon Alı Haydar Yangın ıle Mehmet Tumarcıoğlu ve Ismet Calışır hoklarında duzenlenen ıddıonamede, bu klşılerın «Kahramanmaraş'da Endustri Meslek Llsesl Mudurunun evine patlayıcı madde ortıkları» belirtılmıştır Muhittın llhan Ile Ahmet Fatıh Sayın ve Ahmet Bağcı haklarındaki Iddıanamede ıse komondo'ar «adam dldürmeye tesebbusten* suclanmışlardır Iddıanamede yer alan suçıan reddeden ve bunların «ıskence yapılarak duzenlendlginl» one suren sanıklardan Muhittın llhan, olaylarla ılgısi bulunmadıgını soylerken, tMHP Buyuk Yuruyüşu ıçln Mehter Takımı olarak Ankara'ya gellyorduk Pollsler tsmimlzi aldılar, sonra da tutukladılar» demıştır ILK OOSYADA YER ALAN IDDIALAR Dun saat 10 da başlayan Ilk duruşmada, Mehmet Tumarcıoğlu Ile Ismet Calışır haklarındaki dava dosyası ele alınmıştır Kahramanmaraş Savcılığı ta rafından oluşturulan ıddıaname yı okuyan Bırınci Ağır Ceza Hakımı Nış Iddıonomeye gore Alı Haydar Yangın'ın dırektıfıy le bu kış/lerın bır oğretmenın evıne dınamıt attıklarının be lırlendığını bıldırmıştır Ulkucu Mehmet Turancıoğlu bu ıddıayı reddetmış, Istıet Ca hşır ıse o tarıhte hastanede yat tığını one surmuştur Bu savun ma uzerıne mahkeme Calışır 'n o tarıhte hostanede yatıp yat modığının ogrenılmesıne karar vermış. tahlıye ıstemlennı reddetmıştır Bu duruşmadan hemen sonra, Kahrcmanmaraş olaylanyla ılgılı bır başko dava dosya sında Ahmet Fatıh Sayın Muhittın llhon ve Ahmet Bağcı ad lı ülkucüler hakkında ıdd'name okunmuştur Iddıanameye gore Ahmet Fa tıh Sayın ın Alı Hoydar Yangın'ın dırektifl uzerıne Muhittın llhan la birlikte bır ogretme nın evın kurşunladıkları Muhıt tın llhan ıle Alı Boru nun ıse bır kohveyı kurşunlayarak ıkı kışı yı yaraladıkları belirtılmıştır Olayda Ahmet Bagcı do ta banca gızlemekten ve adam ol durmeye teşebbusten suçlanmıştır Sanıklardan Ahmet Sayın bu iddıayı reddetmış kendılerıne <POL DER'Iİ polıslerce işken ce yapıldığını» one surmuştur. Muhittın llhan ıse olaylarla ılgısi bulunmadıgı ıddıasını tekrarlarken «14 nisan da MHP' nın buyuk yüruyuşü fcm meh ter tokımı olarak Ankara'ya ge iıyorduk Polısler ısmımızı aldı lar, donduğumuzde de tutukladılor» demıştır Işkence vapıldıgını da öne suren llhan «Işkenceyı bizzat savcıtar yaptılar» demıştır Olaylarda kullanıldıgı belırle nen tabancayı saklomaktan sa nık olan Ahmet Bağcı da ıddıo nomeyı reddederken «Ben polıslerln bellndekl sılahtan baska sılah gormedım hayatto» şek lınde konuşmustur Sarıkların Du sozlerınden son ra hakım tahlıye ısteklerınl ge rı cevırmış Ahmet Bağcı tarafmdar, saklandığı soylenen sılahın ve kovonların Ankara yo ıstenmesını kararlaştırmıştır Bu konudakı davalar, savcı nın delıllerın tümüyle toplanma sı ıstemı gozonune alınarok 20 kasım 1978 tarıhıne bırakılmıştır Kahramanmoras olayı sanıkları ıcın hazırlanan ıddıaname lerden bırınde sanıklardan Şahın Boru Muhittın llhan Nun Elkınacı A!ı Paçacı nın dınamıt atmak ve dınamıt bulundurmak suclanndan Turk Ceza Kanununun 264'üncu maddesıne gore bır yıl ıie 3 yıl arasında ağır hapıs 500 llradan da 5 bın lıraya kadar cezalandırılmaları ıstenmıştır Savcı ayrıca Alı Haydar Kucukaltoy, Şah>n Boru Turan Tolun Muhittın llhan. Alı Hoy dar Yangın ın da gızlı orgut (Turk Yıldırım Komandoları) kurmak suçundan ıse TCK nın 141 maddesının ıkıncı fıkrası geregınce 8 yıldan 15 yıla kadar hapıslerını talep etmıştır Bır dığer ıddıanamede ıse Muhittın llhan Şohın Boru Turan Tolun Alı Haydar Yangın ve Ed o Özbas'm bomba imalı sucundon do TCK nın 264 uncj maddesıne gore cezdondırıl maları one' mışt'r Bu maade sanıkların bır yıldan uc yıla ko dar hapıs 500 l'radan be? bın lıraya kodar cezalcnnı ıçermek tedlr Ote yandan Ankara da Tepe cık mahollesmde temmuz ayı ıçınde Kemal Kabok adlı mo bılyacıyı ıdeoloıık redenle ol durmek suçundan tutuklanan sağ eğılımlı 6 kısıden dordu dunku duruşmaları sonunda ser best bırakılmıştır Salıverılen lenn Mustafa Tulal Adıguzel Işıksoy Halıs Kılıc ve Mehmet Yesıloğlu oldukları oğrenılmış tır İZMİRDE İİ GRUP ÇATIŞTI, İKİ /'/ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI | VEFA LISESINDE ONCEKİ GUN MEYDANA GELEN PATLAMA NEDENÎYLE OKULDA OĞRENİME ARA VERILDI. OGRENCILER BAŞKA OKULLARA GONDERILDI. Cumhurıyet Haber Merkezi yonu soyulmok ıstenm ş çıkan Izmır Incıraltı nda çadırlarda catışmada ıstasyon sahıbının kalan ogrencıler orasında cı oğlu olmuştur kan çatışmoda bırl ağır beş kı ANKARA Bahçelıevler katşı yaralanmıştır Polıs catışlıamından sağ kurtulan Serdar maya IGD lı bır grup öğrencıAlten ın saglık duıumunun lyıye nın Incıraltı'nda cadır kurmak gıttlğı ve polise bır ıfade daha ıstemeleri, buna Incıraltı'ndo verdiği bıldırılmlştır bulunon çeşıtlı sol fraksiyona ADANA Soyguncular dun bağlı oğrencılerın karşı koyma saboh saat 10 00 sıralarında sının yolactığını bıldırmişlerdır Yapı Kredl Bankası Kurukopru Catışma sırasmda oloy yerınşubesınden 826 bın 800 lıra aden gecmekte olan Ibrahım Fılarak kacmayı başarmışlardır tur bogazından ağır bıçimde İSTANBUL Edırnekapı'da Cuheyt Orhan Yurtsever bacağından Necmettın Turan sır dort ay once muşterı olarak tından Orhan Tanay bacağın bındığı otomobılde bomba ıle dan tabanca kurşunlarıylo ya yokalandıgı bıldırılen Mehmet ralanarak tedavi oltına alın Şahın Akşoh ın Eyup 2 Ağır mışlardır Yaralılardan ibrahım Ceza Mahkemesınde bakılan Fıtur'un durumunun «clddi» ol dovası dun sona ermiş ve bır duğu oğrenilmıştır Polis olay yıl altı ay hapıs cezasına çarpyerınde yapılan aramada cok tırılmıştır Gençlık sayıda tabanca ele gec rıldığı • «Iran Demokratlk nı ve 197 kadar oğrencının goz ve öğrencı Orgutu ODYS1 Turkıye Kolu» ımzalı bıldırl ıle SAaltına alındığını bildırmışîır VAK'ın Turkıye de de faalıyet KAHRAMANMARAŞ THKO gosterdığı ve Iranlı oğrencılerın adlı yasa dışı orgüt mensubu evlerı aranırken SAVAK a|an olduğu bıldirllen dort kışl 11 larının gorev yaptığı one surultabanca 1089 mermi Ile ele muştur gecrılmıştır Valı Cuma Cıhan • Vefa Lıses.nde oncekı gun Ömer Kesımal, Ahmet Bozova meydana gelen pgtlama sırave Zel ha Karakurt adlı şahıssmda okulun büyuk hasara uğl a m gonderıldıklerı suçustu radığı, bu nedenle öğrenıme mahkemesınce tutuklandıklarıara venldığı bıldınlmıştır Öğnı bıldırmıştlr rencı'erın bundan etkılenmemeKIRŞEHİR Mucur ılçesın sı ıçın gecıcı olarak başka ode 4 gun once CHP, TÖB DER kullara gonderıldıklerı oğrenilılçe bınaları ıle 3 Işyerıne ya mıştır pılan saldırı ıle ılgılı oiarak • TGS İstanbul Şubesl lcra gozaltına alınan 5 kışıden 3 ü Kurulu bır bıldirı yayınlayarak tutuklonarak cezaovme gondegazetecı karıkaturust ve tıyatrılmıştır ro sanatçısı Altan Erbulak'ın bombalanmasını ANTAKYA Jandarma tara otomobılının fmdan yap lan operasyonlarda kınamıştır • Maraş Yüksek öğrenım 17 otomat'K tüfek Ikısi sten öğrencı Yurdu Muduru Şenf olmak uzere 6 otomatık taban Uzman 28 oğrencının 11 ekım ca ele gec nlmıştır r BOLU Mudurnu ılcesınde gunü hic b r neden göstenlmeoncekı gece bır benz n ıstas den bırınci şobeye getınldıklerlnı Iddıa etmış, cBu davranıs sınav donemlnde Iskence yapmak amacına dayanmaktadır» demıştlr • Partızan ve flerı Yurtsever Gençlık dergılerının eylül ayı sayılarının toplatılmasına karar verllmıştır Her iki dergının bu sayılarında yayın yolu ıle kornunızm propagandası yapıldığ ıve hukumetin manevı şahsıyetının tahklr edıldıği ıddıa edılmekteydı • ITU Matematık Kursusu Profesoru Mustafa Şörıatalar ı telefonla arayan klmlığı belırsız bır kışı evını bombalayocagını soyleyerek tehdıt etmıştır • Capa Tıp Fakultesı Hastanesı Cerrahı Servısı onunde ıkı grup arasında catışma çıkmış, polıs olayla ılgılı 7 kışıyı gozaltına almıştır • Umranıye de komandolar devrımcı genclere saldırm ş, clayda Kadıkoy'de bır ecza ılac deposunda kalfa olarak çalışan Ahmet Ince Ile Mehmet Dokutan adlı oğrencı yaralanmıştır. • Bayrampaşa'da btr pastahaneyı soymak Isteyen ıkı kışı kendılerıne karşı koyan pas tahane sahlbı Husnu Unal'ı yarolamışlordır PATLAMALAR İstanbul'do Beşiktaş Çıragan Caddesındekı Fen Bılımlen Merkezmın altındakı Bızim Kıtapcı'ya Erenköy'de bulunan Atabey llâc Fabrıkasına, Balıkesir de Tıcaret Lısesı İngılızce ogretmenı ve TÖB DER Balıkesır uyesı Samı Unver"ın evıne, Manısa'da Demırcı ılcesınde lıse muduru Alposlan Peker'ın evıne patlayıcı maddeler atılmıştır Patlamalarda olen yo da yaralanan olmamış, hasar meydana gelmıştır • cDevnmci Genç Guçltr Bırhğı» (GENCGUC) ıle «Genç Emekçıler Bırlığit (GEB) tarafından oluşturulan ortak bırleşık merkez kurulu adına KTFD Başkanı Denktaş'a ve Başbakan Osman Örek e bırer telgraf cekılmış ve Kıbrıs lı öğreneılerın yurtlardan çıkarılması kınonmıştır Maraş'tan dinamit getirirken yakalanan 2 liseli : "Dinamitleri ÜGD Kitaphğı Başkanı getirtti,, • Gazanfer Barışsever ve Hasan Tahtalı'yla blrlikte suçlamayı kabul eden UGD'Iİ Ahmet Aydoğon ın ! yargılanmalarına, , onumuzdekl gunlerde başlanacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bır sure once, Kahramanmaraş'tan dınamıt getirirken yakalanan Gazanfer Barışsever ve Hasan Tahtalı haklarında yapılan soruşturmalarda dınamıtlenn, Uıkucu Gençlık Derneğı Kıtaplıgı Başkanı Ahmet Aydogon tarafından Ankara ya getırtıldığı ıtıraf edılmıştır Sanıklar Sovcııığo verdıklerl ıfadelerde Ahmet Aydoğan ın Gazonfer Barışsever ve Hasan Tahtafı adlonndakı lıse oğrencılerını dınamıt almak ıcın Gazıantep e yolladıgı Etlıt' te oturan fv"HP eğılımlı muteahhıd Remzı Yıldız ın dınamıt alınması ıcın Gazıantep tekı Osman Şe^er e bu oğrencılerıe bır kartvızıt \o!ladıgı saptanmıştır Ahmet Aydoğan verdıgı ıfadelerde bombalama eylemlerının kendısı tarafından yoneltıldıgını bıldırmıştır , Altjndog Sulh Ceza "Yo^gıclıgmca tutuklanan . spf ıklano duruşmalacına "tsnumuzdekı gunlerde başıanacaktır TSİP, DİSK'İN OLAYLARA KARŞI TAVRINI DESTEKLEYECEK (İstanbul Haber Servlsı) TSİP faşıst saldırılaro karşı tum antı faşıst guçlerın bırleş melerı yolundakı ıstemlennı tekrarlayarak, DISK ın onarşık eylemlere karşı alacağı olumfu tavrı destekleyeceğını bıldırmıştır TSİP Başkanlık Kurulu uyesı Aydoğon Gezer dunku acıkla masmda TSIPın Turkıye so lundakı tum cızgıleri ortak ve somut bır program etrafında bırieşmeye coğırdıgını oçıkiamıştır DISK Genel Sekreterl Işıklar ise şoyle konuşmustur «DISK Genel Yonetim ve Yurutme Kurulları ile Başkanlar Konseyinin ortak kararı geregınce ıdeolojık ve ılkesel tarklıhkları gundem dışı tutarak gu numuzde terorun ulaştığı bo yutlara karşı birlikte mucadele ıçln D'SK ile Turktş ıçln ustune duşen gorevleri kısaca konuştuk Bugun halkımızın ve ulkemizln uzerınde bır kara bulut vardır Bugunku aşamada DISK ıle Turklş terore karşı birlikte mucadele en onemli cozum yollarından bıridir Biz Turklş ile birlikte hukume tın teror odaklarına karşı gırışecegi eylemleri desteklemeye devam edeceğız llkesindn aşagı yukan birleştik Birlikte mucadalenin hangi olçuler Içinde olacagı da Turklş Yonetim Kurulunda bu konular tar tısıldıktan sonra tarafların bır araya gelıp ortak bır program yapnıosı ıle somutlaşacaktır Bugun teror Isçi sınıfının blllaiıne de ters duşmektedır. Işcı sınıfının mucadelesıne de ters duşmektedır O nedenle birbı rınln goruşlerıni sılohla kabul ettırmek yolunu secen herkese isçl sınıfımız ve DISK karşı dur mak durumundadtr Bu yoldan mucadelemlzı ortaklaşa surdurecegiz DİSK'İN KARARLARI Işıklar Tunc goruşmeslne temel olan DISK Genel Yonetim ve Yurutme Kurulu ile Baş kanlık Konseyince olağanustu toplantıda aldıkları kararlar da şoyledır «1 Faşist terore karşı mu cadele saptanacak yontemler ve demokratik plofformo yonelik onerllerin saptanması ve alınacak kararların tum Işyerle rıne tabana goturulmesinln sag lanması omacı Ile DISK Genel Temsılcller Meclıslnin en kısa zamanda istanbul ve Ankara da toplanmosmı, 2 DİSK'in uzerlne duşen torfhsel ve sınıfsal gorevlni kendl orgutsel bağımsızlıgından ve llkelsrlnden en kucuk tavız vermeden işçı sınıfının bitilğinl gozeterek faşlzme, emperyalizme ve tekelctiere karşı olan tum sendika partı, dernek, meslek orgutu ve klsılerle antıemperyalist, anti faslst ontl tek<«l cephe yolunda demokratik platforma yönellk olarak surdurulen Ikill ve çok yönlu illşkilerln en kısa zamanda somutlandırılması ve 5 kısilik sureklı gorev yapacak bır komltenln kurulmasını, 3 Demokratik hak ve ozgurluklere yapılan saldırılara faşist teror ve uygulomalonna karşı bırlikte mucodele ıçın Turklş ve dığer demokratik ku ruluşlaro çağrı yaoılmasını ve bu konııda gorusmelerde bulunulmasını 4 DISK Genel Yonetim ve Yurutme Kurulları ıle Başkanlık Konseyinin ulaşılan sonuçları yenıden gorusmek uzere gelecek hafta ıcmde toplonması. 5 Özellikle bugunlerde tabanının doha duyariı, daha dikkatlı olmosı yolundo sureklı olarak uyorılmasını, 6 Hukumetin faslst odakların ortaya çıkarılmasıno fasıst tırmanışın durdurulmasına, fasistlerin elde ettıkleri mevzı'srden temırlenmelerlne yönellk glrişlmlerlnln en etkin bıçımds desteklenmssini, faşıstle rin sıkıyonetim isteği bicimındekı tertıplerının gerçekte neyl cmacladığının bilincınde clarok faşist darbe oz'emlerins korsı hukumete omuz verılmesinı karar altıne almıştır» MHP : "Bir erken seçim hükümetı kurulmalıdır,, ANKARA, (ANKA) MHP Idare Kurulu, sıkıyonetım ısteğını tekrarlamış, bır «Erken seçlm» hukumetı kurularak, derhal seçlmlere gıdılmesmı ıstemıştır MHP Genel Idare Kurulu'nun onceki gunku toplantısından sonra dun yapılan açıklamada «Bugüne kadar cereyan eden olayların MHP'nln sıkıyonetlm taleblnln ne kadar haklı ve Isobetli olduğunu» ortaya koyduğu savunulrnakta, bunun bir anayasa emrı olduğu one sürulmektedır MHP Genel Idare Kurulu bıldırısınde, bır «Erken seçlm» hukumetl kurularak, derhal seçımlere gıdılmesı ıstenmekte ve «Meclıste temsılcısı bulunan butun slyosl partıler arasında dıyalog, işbirliğı ve or tak tutum sağlanmasına katkıda bulunmaları gerekmektedir Boylece kurulacak bir «Seçım hukumetı» tarafından anayasadakı butun tedbirlere basvurularak ulkemlzde kanun hakımıyetı ve osayıs sağlanarak derhal erken seçlm» gıdılmelıdır. Çunku bır erken seçım, demokrasiye baglanan umitlen yenıden guclendlrecek ve demokratlk mekanlzmanın I»lemesi, memlekette ferahlık meydana getirecektlr» denilmektedır. DUYURU I.E.T.T. Işletmelerinden 3 Adet 16 Ton Kaldırma Kapasiteli Vinçli Kamyon Satın Alınacaktır 1) Yukorıda odı gecen vinçli komyonlar yurt Içl ve yurt dışındaKI fırmalardon mektuplo fıat ve teklıf almak suretlyle sotın alınocaktır Bu ışe aıt şartnameler bedelsız olarak Metrohan, Dış Ticaret Mudurluğu'nden temın edılebılır Teklifler en g«ç 2811 1978 günu saat 17 30 a kadar Beyoğlu Metrohan Evrak ve Arşlv Mudurlüğune venlecektır. (Basın 25696/13140) 2) 3) OENİZCİLİK BANKASI T.A.O. Pendik Tersanesi Müdürlüğünden Tersanemız ihtiyacı 250 adet 220 V luk 1000 W lık CIVA BUHARLI LAMBA alınacaktır Teklifler en gec 25101978 gunu mesaı saatı bıtı mıne kadar İSTANBUL Kaynarca dakı Mudurluğumuze gelmış olacaktır Bankamız 2490 sayılı Konuna töbı değıldır (Dosya No 78/131) (Basın 25690/13137) Kahveye bomba atan komando için savcı 2436 yıl hapis istedi IZMIR (Cumhuriyet Ege Burosu) Hatay da ılerıcılerın oturduğu bır kahvehaneye bcmba atıp kıtle Katlıanı yapmayı amoclarkea polıs guçlerlnce yaka lonan komondo Subutay Demır ıle 6 arkadaşının duruşmasınc dun devom e dılmısur Savcı Subutay Demır'ın 24 ıle 36 yıl ara sında deg şen ogır hapıs cezasına caıpti'ilmasını ıs temıştır Savcı sonıklar hakkında adam oldurn.eyı amaçloma '.op'ü halde bomba ımal et mek <e 6136 sayılı yosayc / muhalsfet suclanndan yar gılanmolarını ıstemıştır 2 Ağır Ceza Yargıcı Yusuf Zıya Koymen baskanlığmda yapılan duruşmcda, daha once mahkemeye gelmeyen tanık Hcsan Esen dmlenmıştır Koymen, Subutay Demır ıle Turhan Akdoğan ısımll komandoların tutuklu olcrak mahkemelerıne devam edıleceğlnt, bır sanığın ıse tahlıye edıldığını ayrıca ıkı tanığın da aranmasına karar venldığın! soylemıştır DUYURU Irak Cumhuriyetinde Tasınmaz Malları Bulunan Türk Vatandaşlarına Duyuru Irak'ta tasınmaz molı bulunan yurttaşlanmızm Tapu ve Kadastro Genel Mudurluğü Yabancı Işlemler Daıresı Başkanlığmdan clacaklcrı basılı beyannamelen dol durarak. 31 12 1978 tanhlne kadar ellenndekl belgeierle birlikte aynı Geneı Mudurluğe vermelerı onemle duyuru lur Sözkonusu yurttaşlarımızın haklarımn korunması bakımındon bu başvuruyu zomanında yapmaları zorun ludur. Ahmet Özturk (1958 ) NAZILLİ YDGD uyesl Faşıst katıller tarafından katledıldl Ulusal Demokratlk Halk Devrımı mucodelesmin yığıt bır neferiyd! Anısı mucadelemıze önder olsun ZAYt 96 165 86 sıcıl nolu yakacak 1978 ekım çekınn kaybettım. Hükumsüzdur. A Tunç Güleryüz (Gökhan 13158) KAYIP Zlraat Fakulteslnden aldığım klmlığiml kaybett m Hükumsuzdur. Necmettln Gökkaya Adana (Cumhuriyet 13157) (Basın 25711) 13143 KAYIP Pasomu şebekemı yıtırdım Geçersızdır Bavram BAŞER (Cumhurnet 13159)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog