Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

D ü E T CmiHURÎYET 14 EKÎ3VI 1878 Baskent Notları Suçluların Telâşı Ölümleri Çoğaltıyor Fikret OTYAM ANKARA Arkada uc hilâllı bayrok, sağında başbuğ Turkeş ın fotoğrafı, yamon bır delikanlı sol dizi uzerıne cokmuş, iki elıyle bır tabanca tutuyor, atış eğitımi.. Tabancalımn toğında vme tuysuz bir zıpır, kurşıyo bokı yor, yono ceküerek. acobo kurşun hedefını bulacak mı, heyecon ıçınde... Bu fotogrof Istonbul Kocamustafapoşa MHP lokalınde tle gecmlmışiır. Bır mosa başında beş luysuz, «ol başta ayakta sırıtan b!r genc, arkado kocaman bır fotograf, MHP Genel Boşkanı Turkeş,. Ikj tuysuzun elınd» karanfil, gul degıl, ıki tabanco hem d« ırıce .. Ayakta sırıton yenç, MHP Zeytınburnu MMP Ilcs Başkam nın oglu Mete Ozder'i sabahın korunde lokolde tek kurşunlo vurup olduren Huseyın Kesor dır, kaza olmus, taboncayln oynuyorlarmış. tetiğe dokununco parmagı, oglanın alnının ortasmdan gırıvermış kurşun ve cansız sermıs yere. şımdı tutuklu. Yıne bır başka fotograf, oynı kısı bır arkadaşıyla ayakta, bır hat.ro fotografı ellerinde gul degıl, koron'ıl degıl, kıtap değil kocaman ık' tabanca var, bu fotograf da tiığerlerı gıbı MHP Kocamustafopaşo lokalınde yapılan aramada ele gecmıştir Yıne btr başka fotograf, yıne tuvsüz birısı, gozlerl lefret dolu, avurtiarı cokuk, bır tskemleye cokmus, elinde kıîap değıl, kocaman bır tabanca, bu fotograf da aynı yerde ele geçırildı, gızli bolmelerde . Bu tuysuzler ordusu, bu gozu donmus tabancasever ler, ovunc duyuyorlor, başbuğlar* Turkeş'in fotografı onunde hatıro fotografı cektlrmekten ellerinde tabanca . Sorarsanız baylara, bunlarlo partılerının ılgısı yoktur, sorarsanız bu baylara, bu fotoğraflora ne buyrulur dıye, inanıyorum kı yıne gozlermizın ıcıne baka baka, bunlar foiomontaıdır arkada gorulen Turkeş değıl, Ecevit'tir dıyebillrler. Bu tuysuzler ordusuna bakın, daha sakaiiorı cikmamış bu aldotılmış, yureklerı beyinlen yıkanmış korletilmış, kukialoştınlmış, ınsanlıMan iyıce saptırılmış. saptırılmış değıl, ınsanlıkton cıkarılmışlardan blrısının cekın meden verdıâ) .tadeye bokın, tnscnlığımzdon utanarak« Salıh Cakır ı ben oldurdüm Barış Kıraathonesıyle Izzetpaşa mahcllesındekı kahveve arkadaşlarımla bırlıkte sılahlı ve bcmboli saldırılorda bulundum Ayrıca bu sucları ışlemek ıcn MHP Genclık Koiu Başkanı Yunus Meral'den talırnat aidım Sllahları kullandıktan sonro r/HP Genclık Kolları Başkanı durumundakı Yunus Meral'e geri verciım Süoh te$kılata aıttır teşkılattan kastım MHP Genclık Koludur » Sorarsanız onları yoneten baylara, bu ıfadeler zorla olınmıştır dıyeceklerdir, ya da, her parti Içinde kotuler cıkar bunları bız orgutten uzaklastırmıştık, glbılerıne Cember daraldıkca, bu Insanlık dışı oldurmelerın, qlderek azcldığına artık dıkkot etmeyen kalmadı ulkede, bunlar son cırpmışlardır, gorunen budur Bu vahşet fotograflon sıze, bır zamonlar Ermenılenn yoptıgı katliam lotograflarmı onımsatmıyor mu. Hanl bazı kıtaplarda gorduâumuz7 Ama bunu şımdi Turk Turk'e yapıyor, yapıyor ama onemlı bır yanı elbette onemlı bır yanı kım, k mler vcptırıyor ulusun ınsanlarından boy'esıne katıpecs kım, neyın intikamını alıyor aldırıyor dersınız? 8u vahşetın ortaya cıktığı gun, gorevden ayrılmasını isteycnlere nîorcumaiı o'dugum lcışlerı Sakanı Soyın Ozaydmlı nın yanındaydım Kahramanmaroş emnıyet orgutunde MHP eğilimlı pohslerın kendısını oldurmeye teşebbus ettıklerını ıddıa ederek blr dılekceyla Bakanlığo başvuran bekci oloyındon sonra. goruşme arzu eden Bakanın bu cnozık» çağrısıno uymu;tum. Soyın Bakan uzgundu otanlardan. tarıfslz Telefonlar durmadan ışliyor, Sayın Başbokan sık sık anyordu ictsleri Bakanını Bakanın anlattıklarmın sadece bır bolumunu oktarmak isterım «Eger başarılı oimodığımı bır on >cm anlasom ve bu vahsetm hemen sona ereceğını bılsem derhal ıstıfa ederım. ama calışıyoruz Cember gıderek daralıyor suclulor ordı ardmo yakolonıvor. adalete venlıyor Çalışmolonmızın semeresmi ahyoruz, durum şımdılık budur Boyle bır ortamda ıstıfa etmem, bır nevl gorevden kaçma olmaz mı'ı Bız kimseye gorevden kacın demedlk, halkın umudunun gıderek yıtmekte olduğunu vurgulamak, biraz daha hareket ıstedık. Bakımz, Sıvas'tan «Boran aılesı» Imzalı mektubun son bolumune. « Bunu sızekı 'nsoniık varso Turk soyundan gelıyorsamz Yozıyoruz Buno, şunun ıom hak kazandtk yıllarca sızı okuduk. okuttuk vo baştacı yaptığımız lcm • Bu anarşı sızı de yıyecektır Sız de bu işın icinde Isenız yarattığınız canavar slzı yıyecektır • Acıkca harkese bız Alevıyız, kurtuluşumuz CHP dedık Yıllorno memunvet haYOtımız dahıl bunun mücodelesını yoptık Bunda dc yamldığımızı onladık Şu anda ne CHP'iı ne de boba ve anamızdan doğduğumuz gıbı Alevıyız » Bazı umutlular, inanclannı Inkör edecek kadar umutlarını yıtirlyorsa, TRT, ell sllahlı yakalananların kimler ve hangı goruşte oldukları yetkllilerce de acıklanmasına karşın bunları soylemeye dilı varmıyorsa, yapılan başarılı işler halka, komuoyuno gereğl gibi yansıtılamıyorsa bu do b,r rohC.si...'.. cbaru dcgtl midit'' Bakınız, CHP'II olduğunu oçımoyan «Boran aılesı» eğer soyadı dogru Ise ımzalı mektupta nasıl blr ifade var, « Sen hâ'â Waras''a ozel o'orok CHP'II bır bekcl ve yıldırm komondolorı ıle ılgılı vozı vazıyor soğcı suclamak Turkıye'riekı onarsıyı MHP ve yandaşlanna yuklemek sei'dasındosın » 1 Görüyorsunuz. blz yıllorca okuyup. baştacı ettlklerlnl de bildiren Boron aîlesi nosıl zıvonadon cıkmış, umutlarını yıtirdlkleri ıçin, bilmem anlatablldlk mi? *••• Sayın Ooc Dr Mete Tuncay'don blr mektup ve tartışma konusu olan yozısının kopyatını aldım Ataturk'u kendı goruşu icınde artık bir yere oturtmayı bllımsel bır yonden koymaya colısan Sayın Tuncoy'a da haksızlık yapmak istemem «Konımca Ataturk'e saygı boyle olur» dıyor Sayın Tuncay SBF'deki docentlerl tohmet altında bıroktıâımı do vurguluyor Kimseyı tohmet altında bırakmadım, Atoturk «bı">msei acıdon» gırgıra alınmış gıbl geldi bana Yazıyı okuyunca, Kurtuluş Savasınm ve Ataturk'un buyukluklnrmın hafife alındıgt gibı ızlenımmı edındım Ondan yazdım bu yazıyı Sayın Tuncay'ın bılimsel elestınsım elestirmek hoddimlr değlt bunu bllım adomlarına bırakmakto snyısız yarar var duzeitirım Cubuk Beledıye Boşkanı Sayın Ali Yurt blr yozımla ilgllı olorak genlş bl'gi verlyor, Beledıye ıcın biı okurun gonderdlğı mektupta llerl sürulen savlorın asılsız olduğunu acıklıyor, sıkâyete konu olan 8eledlve Zobıto Memurunun adını Istiyor Bana gönderllen mektupton akl'mda kaldığına gore adı gecen klşl kendl soyadını taşıyan klSldlr İlgllerine tesıkkürlerimle.. ABDÜLCftMZ , ULKu ÛCÂKlAILl E4İÎTİ, ! DAVAMlZPAM DOK£MI EVLEMLEHE KATllAN , HALKı iKiYt EKİLW. SlA MİÜTAKlAIL^RLBTÎftiLPl'. İLAÇ FABRİKALARI KAMU KESİMINE DAHA DÜŞÜK FİYATLA İLAÇ VERECEK ANKARA, (ANKA) Saglık ve Sosya! Yordım Bokanlığı ıle Turkıye llâç Işverenlerı Send kası ve Turkıye Laboratuarcılar Cemıyetı Temsılcılerı orasında ılâc fıyatlorı ve kamu kuruluşlarıno klınık ambalaılarla ılâc venlmesı konusundo onlaşmoya vonlmıştır Bu ombalaılardo iâclann fıyatları daho duşuk olmaktodır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adına Eczacıiık ve Tıbbı Mustahzarlar Gene! Mudüru Neclâ Bol, Turkıye Ilâc işverenlerı Send.kası adıno Genel Sekreter Dr Sabahattın Alpan ve Turkwe Laboratuarcılar Cemiyetı adına Genel Sekreter Kemal Borekcıoğiu'nun 12 ektm tar.hınde vardıkları anlaşmayo gore Bakanhk en kıso zamanoa 1978 mort ayında yapılon devaluasyon nedenlyle ılâc hom maddelermdekı malıvet artışlannı gozonune aıarak ''âc fıyatlannı verecekt r Buna karşılık ılâc sanayıı de bundan boyle kamu kuruluşla rına k'un k ambalaıla ılâc vefeceklennı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na taahhut etmekiedir. ÇETIN'IN BAŞKANLIĞINDAKI 17 KİŞİLİK TÜRK EKONOMİ HEYETİ MOSKOVA'YA GİTTİ ANKARA, (Cumhuriy«t Burosu) Boşbakan Yardımcısı Hıkmet Cetın'ın Başkanlığında 17 kışıM< bır heyet dun oğleden sonrq Sovyetler Bırlığı'ne gıtmışîır Turk Sovyet Ekonorr; k Işbırlığı Karma Komısyonu'nun ucuncü toplantısına kotılmak Icin gıden he/et, goruşmelere bugun başlayacakiır H kmet Ce fn haroketmden once yaptığı acıklomada ıki ulke heyetlerı arasındakı Karma Komısyon co lısıfialannın ıl skılere venı bır boyut kazandırocak nıtelıkte ol duğunu belırtmış ve bu konuda ozetle şunları soylemıştır. <Bu yenl dönemln özelllklerl arosında aşağıdaki noktalorı vurgulamak uygun olacaktır. • Tlcaret alanında uzun donemll anlaşmaların Işlerlik kazanması. • Tlcaret hacmlnln buyuk olçeklerde ortırılması, • İçerık yonünden ticaretln Turklye'nln sanavileşmesine koşut olarak ceşıtlendırılmesı, dış satımımızda geleneksel urunlere oranla sanayl urunlerlnın artan bır pay kozanması, • Yine uzun donemlı bır yaklaşımla, sına! ve teknolojık işbirliği alanında SSCB'nın teknolojlk bakımdan ilerl olduğu dallarda ve Turkiye'nln plan oncellkleri doğrultusunda buyuk olcekll sanayl, enerji ve diger alt yopı proielerinın Sovyet katkısıyla gerçekleştlrilmesi ve işblrliğl atanlarının yaygınlaştırılması, • Turkıye'de SSCB'nin gereksinmeler'ne yonelik girişimlerle dıssatım potansıyelimızin artırılması, bu amaclo gereginde ortak glrlşimlerin yapılması > Cetın Türk heyetının Komısyon'a ılgılı Bokonlık ve kuruluşlann yoğun çalışmaları sonunda belırlenen bır dızl onemlı proıeyı ıçeren onerilerle gıttıgmı bel rterek. «Dordüncu Beş Yıllık Plan oncellklerln* ve uzun donemll plan hedeflerfmlze uygunluk, onerilerin olusturulmasında ozenle gozonunde tutulmuştur. Toplontıda heyetler karşılıklı gorus ve onerllerlni değerlendirerek yapılocak işbırtıgınin konularını ve kofullarını soptayacoklardın» demıştır. Oto göstergeleri ileyağ ve basınç saatlerinin üretimine başlanıyor Turk Otomotıv Sanayııode onemlı bır boşluğu qıdereceğı ılerl surulen Endıksan (Endıkotor ve Gerec Sanayıı) tesıslerının 1979 yılının ocak ay.nda deneme uretımıne başlayacagt acıklanmıştır Endıksan ın, rnotorlu araclann halen ıthal edılmekte olan gosterge ve muşırlerint (sender unıt) yoğ ve basınc soctlennı yapocagı bıldırılmıştır. Tum otomotıv sonaynmızın bu konudakı gereksmmelerini karş'layocak olon kuruluşun yotınmının 5 yılda sabıt fıyotlarla 60 mıiyon lıraya ulaşacogı belırtılmıştır İstanbul Alibeyköy de kuruları Endıkscn'ın fabfka bınası tamamlanmıç, makınaların monta|ıno başlonmıştır 200 kışıye ış sağlayacak olan Endıksan'ın ikı oy'ık deneme cabşmalanndon sonro 1979 yılının mar\ ayındon sonra tam kapasıte ıle uretıme gecmesı plonlanmıştır Yıl sonuna dek 40 il beklemesiz telefon görüşmesi yapabilecek PTT Genel Muduru Bekır Garıpoğaoğlj dun Anodolu Aıansı na bır acıkloma yaparak, otomatık telefon santrah buluncn bolgelerde vatondaşlann c03» aracılığı ıle telefon goruşmele'ine rağbet etmemelerını ıstemıştır Garıpağaoğlu, bugün halen 16 ilde karşılıklı olarak otomatık telefon goruşmesl yap'labıldığıni, 26 ılın ıse otomaîık olarak aranabıldığınl bıld rmış, karşılıklı konuşma yapılobılen ıl sayısının yıl sonuna kadar 40 a cıkarılacağını soylemıştır t1978 yılı sonuna kadar Yozgat, Sıvas, Erzıncan. Erzurum Van. Hakkarı, Ağrı ve Edırne Illerınde de otomatık santrallar h zmete gırecektır» dıyen PTT Genel Müdüru «03» aracılığı ıle yapılan konuşmaların beklemesız konLşma'a'a oranla daha pahalı ve dana zohmetlı olduğunu belırtmlştır. "I Afyon Ankara karayoSundaki kazada 15 kişi öldü AFYON, (Cumhurlyet) Afyon Ankara karcyolundo dun sabah meydana geıen trafık kazasında 15 kışı olmiış 4 u ağ'r 18 kışı de yaralanmıştır Afyon dan Ankara ıstıkametıne gıtmekte olan Vezır Yovuz yonetımmdekı 03/AH/486 plakah kamyon. korşı yonden gelen ishak Altıntoş ın kullandığı 34/ TU/727 plakalı yolcu otobusü ıle Afyon'a 10 kılometre uzoklıkta carpışmışlardır TOKAT'TA Tokat'ın Erboa llcesmdokl kazado Ise. 5 kışi ölmuş, 6 kışı yaralanmıştır. KAYSERI'DE Pe'rol Ods yakınlarında öncekı gun meydana gelen kazodo bır TIR'ın altına gıren taksı ıcındekl 6 kışl ezılerek Olmuştur. I ı I I I I I ı • ' Korütürk 18 ekimde görevine r başlıyor "" ANKARA Geçirdlği rohatsızlık nedenıyle doktorlarının ıstegı uzerıne blr suredır istanbul'dakı Floryo Koşkunue dınlenen Cumhurboşkanı Fohrı Koruturk un yarın Ankara /o doneceğı 18 ekim carşamba gunu de görevine baslayaccğı oğrenılmıştır a a muhabırınln aldığı bilglve gore, Cumhurbaşkanı Koruturk'e, görevine başlamodon once 17 ekım so!ı gunü bır kon sultasyon daha yapılacaktır Cumhurbaşkanı Korutürk'e 27 temmuz 1978 persembe günunden bu yana vekâlet etmekte olon Cumhurıyet Senato su Bo$kanı Sırrı Atalay'ın bu gorevınl 17 ektm salı gunü bırakacağı bıldırlimtştir. J I I Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden On^versıtemız Kütupnane Muduriuğune KUTUPHANECI ve KUTUPHANE MEMURU (Erkek» alınacaktıt. AOAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : I. KUTUPHANECİ: 1 Kutuphonecllık Bolümu mezunu olmak. 2 Yeten kadar Ingılızce bılmek 3 Meslekte tecrübesı oianlar tercıh edılır. II. MEMUR (Erkek): 1 Lıse mezunu olmak. 2 Askerlığınl yapmış olmak . 3 İş tecrübesı olanlar tercıh edıllr. Son başvuru tarıhı : 20/Eklm/1978 Mülakat tar'hl : 24/Ekım/1978 Mulakot yerı : Kütüphane MüdürlOğü lıg'lenenler müracaat Formlarını Personel Mudürlüğun. den aiacoklardu. (Basın 25636) 13145 EMEK SINEMASI Mahşerin Dölü 2 HAFTA Klrk Douglas Agostlno Belll Sımon Ward Seansıor. 12 215 430 6 46 »15 Tel 44 84 39 TÜSİAD HEYETİ ABD BANKALARIN1N YÖNETlClLERlYLE GÖRÜSMEYE BAŞLADJ NEW YORK Kısa adı TÜSIAD olan Turk Sanayıcı ve İş Adamlart Derneğı yetkılılerınden oluşan heyet. New York'to onde gelen Birleşlk Amerıka bonkalarının yonetıcılerıyle gorusmelenne boslamışlardır. TUSIAD heyeti, Tukıye'de ekonomınln duzenlenmesı ıcır» alınan onlemleri ve ekonomının potansıyelınl acıklayan İngılizce blr calışmayı bankalara vermektedır Goruşmeierde, Türkıye'nm borclannın ertelen rıesıne ılışkın ışlemın kısa sürede sonuclondırılması ve taze para sağlanmasının koşulları ele olmmaktadır. İş Bankası işçi dövizleri konusunda yeni önlemler alıyor ANKARA, (ANKA) Turkiye is Bankası Yonetım Kurulu, lşcı dovızlerl konusundo bozı y« nı önlemlere boşvurulmosını kararlaştırmıştır Edınılen bılgıye gore, yurt dısındakı Turk ışcılennın Turkıye'dekı allelerıne gonderdıkleri dövlzlerin yerıne ulaşmosını cobuklaştırmak amacıyla. 46 ıldekl İş Ban kası şubelerme teleks koyulocaktır Işçı dovızlerınln yerlne u!aştınlmosının çobuMaşttrılmasımn, «Hizmet niteliglnln yonında, işçl dövizi glrlşinde d« coğalmaya etken olabileceği» savunulmaktadır Bılmdığı gıbı. ıscı dovızı gırışlerl bu yıl gecen yılo nore vüzde 19 oranında daha azdır Osmanbey SİTE 321 HL. MERCEDES OTOBÜSLERİ İÇİN 120 ADET KOMPLE PİSTON ALINACAKTIR İ.E.T.T. İşletmelerinden T YuKarıda yozılı malzeme mektupla fıyat ve tek> lıf ısteme usuluyle ıha>eye cıkarılmış olup, teklıf edılecek bedelın, şartnamede yazılı kaTunı n'sbetlenne gore hesap ed'lecek mıktar kadar temınatı havı tekKf mektuplan 23 Ekım 1978 Pozmtesı gunu saat 15 00'e kodar Metrohon 4'uncu katta bulunan lc Ticoret Mudurluğüne elden venlecektır 2) Bu ışe aıt şartnameler lc Tıcaret Mudürluğünden bedelsız olarak alınabılır. (Basın 25143) 13128 Kalamış Koyu'nu düzenleme çalışması bugün başlıyor İstanbul Haber Servlsl Istanbui Beledıyesı'nın hozırlcaığı pro'eye gore Kalamış kıyı ozen'eme colışmalanna bugun torenle başlanacaktır Kalamış koyundakı kıyının 1.5 kılometre lık bolumu denızden 150 metre tODrakia doldurulacak ve kazo nılacak bu alana ceşıtlı tes'sler ve 15 bın kışılık plaı yopılacok tır Beledıyeden yapılan acık'a maya gore tum tesısler 1980 yılının yazmda hlzmete gırecaktır İstanbul CHP Milletvekili Gürsel, Denizcilik Bankası Genel Müdürü Neyzi'yi eleştirdi İstanbul Haber Servisi CHP İstanbul MıüstvBklll Yalcm Gursel, Demzcıllk Bankası Genel Mudurü Nezıh Neyzl'nln bosında yeralan demeclerl üze nne yaptığı yazılı acıklamada Neyzi'nın yonetım blçimlnı ele; tırmış ve konuyu saptırdığını soylernıştır Yalcın Gürsel, 9 aydır gorevde bulunan Neyzl'nın başan grafiğının hic d.e tatmm edlcl olmadığını belırtrken «Denlıclllk Bankosında eskıye nazaran hlc de değişen bırşey olmamıştır. Hersey yıne bir vurdum duymazlık icindedır Halâ eskl zlhnlyetln yönetimi devam etmektedir» demiş. tır. Geleceğin Dünyası «Future World 2002» Peter Fonda, Yıü Brynner Kurgu Büim dalında bır Amerikan fllm şaheseri yalnız Osmanbey SITE Smemasında Tel: 47 69 47 (Hangı A|ans. 20/13146) KAYIP Mallye Bakaniıgı yemekhone gırış ve kımlık kort larını kaybettım Gecerslzdır Omer DILIBAL (Cumhunyet 13153) YITIK Arabamm t34 RK 447u numaralı on plakasmı du surerek yttırdım Yenısını alı\orum. eskısı gecersızdır A. Homdi TOMBAK (Cumhurıyet 13151) ISTANBUL ASÜYE 4. TICARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 977/48 Denızct''k Bonfosı TAO vek'H torafmdan (Kadıkoy Mühurdor Cad Fırct Carşısı K. 1'de mukım) Dursun Demırcon aleyh.ne 8 641 Tl Banka aiacoğmdan mütevel lıt ocılon oiacak davasında Dovolı Dursun Demırcan'a gonderıien tebligotm yozılı ndreslnden bulunamadığıncan bahısle loae edıldıği ve emnıyet tohklkntmdan edresırin mecnul kaldığı anlaşılmış olmakta davo orzuholı ve aavetıyenın llanen teb! ğine ve duruşmanın 21 10 978 soot 10 00'a bırakılmasına mahkememlzce karcr verllmışttr. Dava orzuhalı ve davetıyenin ılanen teblığl keyfıyetı bıloınln. 6101978 Hacettepe Universitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Beytepe ANKARA Fakültemız Sanat Tanhl Bolümüne 1750 sayılı Kanunun. Unıversıteler Öğretım Üyelennın Secımlerl ve Profesörluğe Yukseltnmelerl hakkında tüzüğun ve Ünıversitemiz Akademık Duzen ve Sınav Yonetmelığlnln Ilgılı hukumlerı uyarınco 1 PROFESÖR alınacaktır. Müracaat edecek adayların en &ec 3 kasım 1978 gunü saat 17 00'ye kadar Dekanlığımızo şahsen başvurmalorı duyurulur (Basın. 25713/13142) İLAN EYÜP 1 NCİ ASÜYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 1978/88 Karar No 1978/506 Korar tarıhı. 29 91978 Davacı Tangül Mırselım vekih tarafından davalı kocası Dr. Huseylr» Mirselım aleyhıne Ikame ettığı boşanma davosmda. Taraflann boşanmalan na 1000 lıro avukatlık mos rafı ıle 1592 llra mahkeme masrafının davalıdan tahsıIme dalr veriien karar dovc iının adreslennde buiunmodığ'ndan kcrar teblığl moko mma kalm olmak uzere ılan olunur (Basın 7209/13133)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog