Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CcüiiicKİIET 14 Ekim 1978 tç İSVEÇTE YENİ HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ LİBERAL PARTİ BAŞKANI ULLSTEN'E VERİLDİ STOCKHOLM Isvec ParlamentoPU Boşkanı dun Lıberal Portl Başkonı Ola Ullsten'den yenl hükümeti kurmosını istemıştır. Sosyaı Demokrat Partt Başkanı Olaf Palme'nin, Liberallerin ku racağı tek partt hükümetine karşi oy kullanmayocoğını ocıklomosı üzerine, Ullsten'ın Başbakanlığı kesinleşmiş gibıdır. «Ülkedekl slyasal önderllkta orioyo cıkan aşınmanm daho fazla etavamıno göz yumamıyocoğımızı anladık.» Palme. isvec'te en büyu1' partl ola.i Sosyal Demokrot Partinın yorın Parlamentoda yenl hükümet icm yapılacav oylamada cekimser kolacağını ocıklamıştır. Böyielıkle Ullsten. Başbakanlığıno karşı Parlamentoda bır coğunluk muhoiefetiyle karşıiaşmayacaktır. Isvec'teki hükümst bunalımı bi' haftadır sürmekteydl. 349 üyell Parlamentoda 39 üyesi bulunan Lıberai Partı. gecen perşembe. nükleer eneninın kuüanılmasında bır uzlaşmaya varamadığından istifa eden koalisyon hü'<ümetınin en kücuk ortoğıydı. Ullsten, hükumet kurmokla gorevlendirildıkten sonra verdıği demecte, «Hedeflerlmizden biri, Porlomentoda coğunluğun destekleyeceğl blr ener|l progromı oluşturmaktır» demiştir. <a a ) İran'da muhalefet, sıkıyönetime yolaçan olayların 40'ıncı gününde halkı genel greve çağırdı TAHRAN Iranın başlıca muholefet partibi olan Ulusol Cephe, halkı onümuzdekı pozarıesı gunu 84 dını liderın de katılmayı kararlaştırdıkları bır genel greve cagırmıştır. Önumüzdekı 15 ekım pazartesi gunü, gecen 8 eylul günü ordu bırlıklerının kurşunları ile şehıt duşen «Karc Cuma» kurbanlarının anısmo ilân edılen yas'ın kırkı orefesıne rastlamak tadır. !ran hukumetı sozü edılen gündeki yaylım ateş ardından Tahran'da ve 11 önemli kentte Sıkıyonetım ılân etmiştır. Ulusol Cephe, ışcMerden. Dev let görevlilerınden, oğrenciler ve öteKi halk Kesimlerinden, •Resmi makamlora halk üzerine ateş açma vesilesl vermekslzin» sükunet icmde grev yap malarını istemıstir, Başkent Tohrctı'da da ünlver siteler ile cok sayıda okul ve ucret artışı isteyen gorevlılenn rumdadır Ayrıca. carşarnba gunu başlatılan basın penel grevi. Iran' da orneğı gorulmemış boyutlaro ulaşmıştır. Crev nedeniyle, bundan eüt yıl or.ce kurulmaş olan Kayhan ve 3C yıl once kurulmuş olan Ittıloat gazetelerl bıle yayınlanaman".aktadır. Bosındaki grev. Sıkıyonetım makamlarının her gazeteye ıki sansur suboyı gondermeleri uzerine başlamıştır. Tahran, İran'dakl gazetelerin tek yayın merkezı olduğu icm ulkenın tümü perşembe günu, haberalma olancğından yoksun kalmıştır. ia.a.) cok posta merip? kapalı du DÜNYADA BUGÜN İki Örnek ALİ SİRMEN ıslslerl Bakanı Gtmdüz Ökeün'ün İlk basın toplantısında acıkladığı yenl ve olumlu bir y&nelise dun bu sutunlarda yer verildi. Türkiye'nln ücüncü dünyo ülk«leri. Afrlka devletleri ile yakın llişklye girmesi, bu yoldo so mut adımlar atması, her ikl taraf İcin de ozellikle ekonomlk bağımlılıktan kurtulma yolunda olumlu adımlardır. Ancak ülkemizin bu politikayı sürdürürken, önund» ikl büyük engel var. Bunlardan blrincisi, kolın gümrük duvorları Içinde, büyük ve tatlı kârlann tembelliği lcinde olan, boyundan buyuk konuşmo alışkanlığını »Iden bırokmaz, herkese rejim ve ekonoml dersl verirken, daho Ithol ettiğl yarı mamu/ madde ile kullandığı akaryokıtın yarısından azını blle ihrac etmsyi beceremeyen, özel sektörümüzün yapısıdır. İkinci engel ise. dış politikomızlo IIgllidlr. Türkiye bir yondan ABDnin gozu kulağı olur. dunyayı dlnleyen uslerin ülkesl olmo durumunu korurken, öte yandan üçuncu dunya ile ilişkilerinl nasıl gellstlrebllecektlr?... D areva gltmelert nedeniyle blr Mısırîsrail görüşmeleri Washington'da kapalı kapıların ardında sürdürülüyor VVASHINGTON Mısır lle İS roıl orasında «kalıcı blr barışn gercekleştırmek amacıyla Washıngton'da onceki gün başloyan gorüşmelere, ikı ulkenin he yetlerı tarafından alınan karar uyonnca gizlılik icmde sürdu rulmektedir. İlk oturumu Beyaz Saray'da Başkan Carter'm konuşmasıyla acılan gorüşmelenn bundon sonraki oturumlarının Beyoz Saray yakınında bu lunan bır blnada yapılacağı acıklanmıştır. Heyet sözcülerl. boriş gorüşmelerinin, Enver Se dot ile Menahem Begm arasında bundan önce Camp Dovid' de yopılon zırve görüşmeleri gıbi glzli yürütuleceğlnl belirtmlşlerdır. Başkan Corter. görüşmeleri ocarken yaptığı konuşmada, Mı sır Israıl goruşmelerinin OMo doğu sorununun topyekun cozü mu ıcm ilk adım olmasını dilediğini scylemış; Ürdün ve diğer ilgili Arap ulkelerinl de, görüşmelere katılmayo ve israil'le ba nş yapmayo cağırmıştır. Mısır heyetınde yer olan Dısişlerl Bakanlığı Musteşarı Usame El Baz, asıl amaclarının İsraıl'le barış yapmok oldugunu, oncak Mısır heyetinın Fılıstın sorunu konusunu da ele olacağını ve bu konuda İsraıl'e HüaeyİM, Mısır Irrail anlaşmanFKÖ'nün Viyana Temsilcin Gazi Ortadoğu'da yeni bir tavaşa ntn yol açacağtm öne sürdü.. tbaskı» yapocağmı öne sur müştür. «SAVAŞA YOLAÇARı Öte yondan FKO'nün Viyona Temsilcisl Gazı Hüsoyln. Mt sır • israil anlaşmasımn Orto doğu'da yenf bir sovaşa yolocccağını öne surmuştur. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'm Camp David görüşmeleri sıra sındo Filıstln davasını feda etmek Için İsrail Başbakam Be gir.'in öns surduğü koşullaro boyun eğdiğınl soyleyen Hüseyın, Fılistinlılerın Mısır • Israıl barışını tanımayacaklarını yıne lem'Ş ve şöyle demiştlr: «Ortadoğu sorunu, oncak FKÖ'nün Fllistln halkının tek meşru temsilclsi olorok tanınmosı, FHistin toproklon uzenn de baâımsız bir Filistin devleü nin kurulması ve İsrail'ln tıirs Arap topraklarından cekilmesiy le çözulebillr.» (Oıs Haberter S«rvisi) Beyrut'ta Suriyeli askerlerin çekildikleri yerlere FKÖ'ye bağlı birlikler yerleşiyor BEYRUT Lübnan'da görev yapon Surıye birlikleri, Doğu Beyrut'taki sağcı Hıristiyanlar üzerındekı baskılarını sur dürurken: Batı Beyrut'ta FKÖ'ye bağlı «Filistin Kurtulus Ordusu» blrlikleriyle ?olcu Müslümanlordan oltışan militanlar, bu kesimde Surıye birliklerinin bıraktıkları mevzılere yerleşmeye boşlamışlardır. Çeşitli kaynakların bildirdığıne göre, Filistinlller ve Lübnanlı solcu Muslümanlar, bu davranışlarryla, Lübnan Devlet Başkanı Elıas Sarkis'e uyanda bulunmaktadırlar. Bılindığl gıtft Sarkıs. Suriye birlikleri ile sağcı Hıristiyanlar arasında bır «tompon bolge» kurulmasını ve burayo Lübnan askerlerinin yerleştirilmesinl öngören bir plan hazırlanmış; bu plan, Fılıstınllierle solcu Müslümanların tepkisıyle karşılanmıştı Slyasol gözlemeiler, Batı Bevrut'to Filistin birlikleri ile solcu Musluman mılıtanlann Suriye birliklerinin yerıni aımalarının durumu gerginleştırdiğinl. bu bırlıklerle sağcı Hırıstıyonların yenıden karşı karşıya gelmelerı tehlikesınm beiirdığıni bildırmişlerdır.. HIRİSTİYANLAR ABLUKADA Öte yandan, sağcı Hıristiyanların denetımındekı Doğu Beyrut un Surıye bıriıklert tarafındon oblukaya alındığı ve bu kesimle başkentın kuzeyındekı Hıristıyan bolgelerı arasında bağlantınm kesıldığı bılrlırilmıştır (Dış Haberler Servlsl) ABD, Çin'e haberleşme uydusu satacak VVASHINGTON Corter yönetımının Çın'e bır haberleşme uydusu satmayo rozı olduğu ve ıstendığı takdırde, bu uyduyu uzaya da gonderebıiecegını Pekın hukumetıne bıldırdığı acıklanmıştır. VVashmgton ile Pekin orosındo boyle bır onıaşma, ıkı ulkenin şımdıye dek gırıştıklen en buyuk transfer teknolojısl anlaşması olocaktır. Yonetıme yakın kaynaKtara gore. Cın, haberieşme uydusunu satın aimaya karar verdığı tokdırde, doğrudan doğruyo ımolotçı fırma ile temaso o e cecek ve oyrıca. bu uyduya sınyol gonderecek ve gelecek sınyalleri olacok ceşıtiı yer ıstasyonları kuracaktır. Amerıkan koynaklorı, haberleşme uydusunun askeri amaciar icin kullanılabıleceğini, ancak satışın Çin'e askeri malzeme satışını yasaklıyan gsleneksel Amerıkan polltikasma aykırı duşmiyeceğinı belirtmıştır. (a.a.) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Seylr Hldrografl ve Oşinografl Datresl Başkonlığmdan Bildirilmiştir. MAKİNE VE: KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PENİZCİLERE VE H ^ Ç 134SAYILI BİLDİR 17 Ekim 1978 tarlhinde 07.00'den 18.00'e kadar aşoğıdakl noktaları birleştiren eaho lcinde seyretme, demırleme, avtanma ve bu sahanın 2000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emnıyetl bakımından tehiikelidir. KARADENİZ YENİKÖY AKPINAR (D (2) (3) 41 derece 25 28 derece 48 41 28 41 (Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır) Kurumumuza alt ölup, aşağıda müfredatı kayıtfı 11 kalem muhfellf hurdo molzeme kapalı zarfla teklıf almak suretiyle satışa arz edılmiştir. Şortnameleri Kurumun Genel Müdürlük Malzeme Satış, Kınkkale Bölge ve İstanbul Şube Müdürluklerinden temln edılebılır. Teklitler ihale günu en gec saat 14.00'de Genel Müdurluk Malzeme Satış Şubesi Mudurlüğüne verilecektlr. Kurumumuz 2490 soyılı kanuna tabl değıldir. ihale Malzemenln Clnsl Miktarı Bulunduğu yer Muvakkat Temlnot Tarlhl 77191 «GemSat 52» Izmıt Seymen Pirinc malzeme hurdası Gemı Sokum (Levha ve Parca halinde) 10000 Kg. Şantiyesi 50.000, TL 23.101973 7820 tGemSat 58» Bakır hurdası (Kartşık halıtaiı muh. kondens borusu) 10000 Kg. 50,000, TL » 7840 tTopsat 1216» Muh. Ebatta bakır damariı plastlk K. Kale Hurda telefon kablosu hurdası 30000 Kg. Şantiyesi 60.000. TL > 7862 «Topsat 1232» Elektrik malzemesi (Muh. Güc ve Izmit Seymen takata elektrik motorlan, 3000 Kg. Geml Sok. Şan. 10,000, TL » 78104 tTopsat 1243» Bakır hurdası (Muh. Oto radyatör hurdası Pirinc alt ve üst Kırıkkole Hurda herzneleri lle beraber) 15000 Kg. Şantıyesl 75 000, TL > 78110 «Topsat 1249» Pirinc ve bronz malzeme K. Kale Hurda hurdası (karışık evsaflı) 10000 Kg. Şantiyesi 50.000, TL » 78121 «Topsat 1260» Oto malzemesi (Muh. oraclara ail K. Kale Hurdo hurda şarj dinamoları) 8000 Kg. Şantiyesi 25.000. TL » 78130 «ALGR 109> Alüminyum hurdası K. Kale Hurdo (Ucak kanat ve kuyruk) 20000 Kg. Şantiyesi 75.000, TL » 78146 «Topsat 1274» izmit Seymen Muh. oto malzemesi (Plston Geml Söküm ve plml) 13000 Kg. Şantiyesi 60.000. TL > 78163 «GemSat 79» Pirinc ve bronz malzeme İzmit Seymen hurdası (vana. musluk, nipel. Geml Söküm dirsek v.b.) (Demirli) 10000 Kg. Şantiyesi 50.000. TL » 78164 «GemSat 80» (Pirinc, bronz malzeme hurdası Izmit Seymen vana, musluk, nlpel, dirsek v.b.f Gemi Söküm (Demirli) 10000 Kg, Şantiyesi 50.000, TL » PAKİSTAN'DA BUTTO YANLISt BİR GAZETECt İNTİHAR ETTİ RAVVALPİNDİ Pakistan1da eski Başbakan Zülfikar All Butto'ya verılen ıdam cezosını protesto eden bır gazete fotoğrafcısı kendinı yakmak suretiyle Intıhar etmiştır. 28 yaşında olan Aziz Malik. son ikı hafta icinde aynı nedenle yaşamına son veren ikın cı gozetecidır. Öte yandon, Butto'nun Yüksek Mahkemeye yapmış olduğu başvurunun incelenmesi ve karara bağlanması günu yaklaşırken cıkabılecek olaylara karşı Pakistan'da askeri rejim, Butto yandaşlarını göz altına almaya hız vermiştir. Kararın bu ay sonundo verilmesi beklenmektedır. (a.a.) dakika kuzey dakika doğu (4) daklka kuzey dakika doğu dakika kuzey (5) derece dakika doğu DENİZCİLERE VE HAVACILARA DUYURULUR. 28 41 28 41 28 15 43 15 43 22 44 derece derece derece derece derece daklka kuzey dakika doğu derece 19 dakika kuzey derece 50 dakika doğu Bu iki sorun, uzun sure Turk dış polltikosımn ano cıkmazlarını oluşturmuştur. Ne var kl, bazı yetkilller, bu sorunları ya görmezlikten gelme ya da bunların engel olma nlteliğini yadsıma yolunu tutmuşlardır. Üçüncu Dünyo Ite İyl llişkller kurma ve bulunduğu blok icinde daho bağımsız bir yol izleme doğrultusunda İki örnek sanırız konuyu daho iyi acabllecektir örneklerden birinclsi Fransadır. Yeryüzünün «ski empsryaltst ulkelerinden blri olan kapltallst Fronso bugun İcin blrlnci derecede öneml olan bir devlet değildlr. 1958 yılında iktidara gelen General De Gaullle Fransa'nın dış polltlkasıno yepyenf btr yön vermeyi düşündüğünde ilk Iş olarok, ülkeslnln NATO iclndeki rolünu el« almıştır. Blokların dünya barışma yoror değil zarar getlreceğlnl duşunen General, ABD Başkanı Eisenhovver lle yaptığı görüşmede, Fransa'nın NATO uyeliğlnin bu ülkeyl tehllkelere karsı korumadığını, hotto ABD'nln pekolâ bloklor orası blr savaşı NATO'nun Avrupalı üyelerlnln toprokları uzerlnde yoğunlaştırabileceğinl bellrtmiş, kısa bir sur» sonra NATO'nun askeri kanadından cekllmlştlr. De Gaulla zamanında Paris, blr cok konudo ABD'ntn cıkarlarıno yüzde yuz ters bir polüika izlemls kendl ulusol cıkarlarını on plâna almış ve bu tutumuyla dunyo uzerlnde büyük bir presti| kazanmıştı. Doğoldır hlc bir polltlka jolt prestl| uzerine kurulmaz, cıkarlar ve tlcaret her politikanın temelini oluşturan öğeler arasındadır. Nltekim, De Gaulle'un polltikası Fransa'ya ucüncü dunya ülkeleri arasında prestij kazandırırken, Fransız sanayllne de yeni pazarlar ocmayı becermlştfr Yalnız burado ikl nokta uzerinde dikkatle durmak gerekir, De Goult» ucuncu dünyoyo açılmo politikosını ABD'nln dumen suyunda giderek surdurmedl, Ikincl nokta İse bu polltlka ekonomlk yoror sagladı, cunkü Fransız bur|uvozislnın satacok blr şeyleri vardı. Iklnci örnek, birlnciye karşıt olan blokton gellyor. Sözü edllecek olan ülke, tahmln ettiğinlz glbl Romanyo. Romanyo Varşova Paktı'nın üyesi. oncak bloksuzların toplantılarına katılmok icin başvurularda bulunduğundo her defasında Türkiye'den cok daha olumlu karsılonmıştır. Acobo bu rastlontı mı?.. Yokso bloksuzlor Varşova Paktını NATOdan daho cok sevdiklerl icin ml böyle davronıyorlar?... Yanıtın anahtarı bu İki sorunun da icinde degil.. Bir zamanlar ülkemlzde. «Demlrperd«» edebiyatını pek sevenler, Amerika'nın «mütteflğl» olan Türkiye'den söz ederken, Romanya'yı da o günün deyimiyle »Rus peyki» (Sovyet uydusu demek Istlyorlor) oJgrok göstormek Isterterdl.. Amerika'nın muttefiğl Türkiye Sam amcosının sllah ombargosuyla karşılaşır, Sam omcasının üslerlnl her zamon acık tutmak zorundadır. Sam amcosının askerleri Istedlği zaman Turkiye'nin toprakları üzsrinde, öbür NATO ortokları ile birlikte monevra yapar. Sovyetler'ln peyki, Romanya ise Varşova Paktı lcindedir oma bu pakta us vermez. Romonya Varşova Poktı lcindedir oma, Varşova Paktı güclerl Romanya topraklorı uzerlnde manevra yapomazlar. Romanya Varşova Poktı icindedir ama, Cin Halk Cumhurtyetl lle yokın llişkiler kurar, israil konusunda Sovyetler'den daha değişik bir politlka izler. İşte bu yüzdendir ki, Romanya'nın basvurulan bloksuzlar arasında olumlu karşılanır. Üstelik Romanya proletaryası, cok fazla konuşan Türkiye burluvazisinfn terslne dünyanın bir cok bölgesln* satabilecek mallan üretmeyi becermiştlr de.. İşte bağımsız ve ücüncü dünvoyo acılmaya calışan, bundan ekonomik yarariar omaçloyonlar icin llgtyle, dikkatle Ince'enmesi gereken ikl örnek. (Basın: 24813) 13127 TÜRK EĞİTİM VAKFI Yurt Dışında Yüksek Lisans Öğrenimi Için Burs Verilecektir 19791980 ders y l ı icin ABD, Kanada, Ingiltere. Federal Almanya, Frcnsa, İtalya, Isvicre, Avusturya ve diğer Batı Avrupa ulkelennde Sanoyi Sevk ve Idaresi, Endüstrı Mühendısiığı, Makina, ElektroMekanık, Metalurji, Endüstriyel Elektronık vo Ziraat Mühendisliği Gıda Tanm ve Beslenme Teknoloıisı ve Soğlık Uzmanlığı dallarından bır veya bır kacında YukseK Lisans düzeyınde öğreninr» icin Türk Eğıtım Vakfınca burs verilecektir. Bursiar, yukcrüa sayılan ülkelerin ıleri gelen üniversitelerınde Yüksek Lisans oqrenimı icin gecerli olacaktır. A D A Y L A R I N : a) T C. vatandosı olmalcrı ve 30 yaşından büyük bu>lunmomaları 11948 doğumlular da müracaat edebillr): b) İkt.sat, Işletmecılık ve yukardc belırtiien Mühendislık ve uzmanlık dallonnoo: universıte, okademl veya yüksek okuilcKdan bırinde en oz iyl veya eş değerde dıplorncı almış olmalan (son sınıf öğrenciiert aday olabılırlsr); c) Ingılızce. Almanca. Fransızca veya Italyanco ditlerınden birını Yüksek Lisans oğrenimini üniveristede surdürecsk düzevde bılmeleri; Mezuniyet ortaiama notlorı lle girecekterl test 8ina\rt lorındaki başarı durumları Yüksek Lisans (Master Derecesı) veren üniversitelerce yeterli görülerek bu ünıversıtelerden Yüksek Lisans öğrenimi icin mutlaka kaoul beıgesi (akseptans) almalan: e) Yurt dışırda oğrenim yapmaK İcin maddl yardıma muntac bulunauğunu belirlemeleri gereklidlr. ONEMLİ NOT : Yukcrıdakı ön koşulları taşıyan isteklllerln «YURT DIŞI BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER» lle «MÜRACAAT FORM»larını en geç 1978 Ekim ayı sonuna kcdar Türk Eğitım Vakfından almaları, bunların posta lle kendilerıne yollanmasını isteyenlerin fse ack adreslerıyle birlikte 8. TL. posta pulunu do Vakfımıza göndermeieıi gerekmektedir. A D R E S : Türk Eğitim Vakfı Meclisi Mebusan Cad. 81 Somer Han, Kat: 2 Fındıklı İstanbul (Cumhurtvet: 13131) !^Pansiyon 4 gün 1200 TL. Miir: 28 27 04 27 12 33 Bursa DİZDAR, Tel.: 13757 (Ajanstek: 300) 13125 CİFTLİKTE MYRAtK tstanbul Belediye Başkanlığmdan Zevtınburnu Tepebağ Mevkıınde ve Anadolj yakası Kadıköy Hfl*'ı cıvarında kurulu daımı bostan sergilerınde colışonla.n ve esnafın ihtiyaciannı karşılamak üzere (24 adet) sosyal tesısin (3 tuvalet, 7 coy ocağı. 4 bufe. 3 lokanta. 4 koftecı, 1 kahvehane, 2 berberj ocılmosına karar verilmiştir. Sosyal tesisler Belediye Meclısinın 17 Mart 1973 tarih ve 207 soyılı kararı gereğince kesintisız ve sürekll bır mahıyet kazanmış bulunmaktodır. Bu nedenle namlarına sosyaf tesis tahsıs edilenlerden alınacok aylık işgalıye ücretlen, tahsıs tarihinden ıtıbaren ve onıkı ay uzerinden tahsıl edılecektır. Tahsısler Hal yönetmeliğinin 3 ve 11'lnci maddeleri uyarınca müracaat sahıplerine kur'a ile ve aşağıda yazılı esaslar dahılınde yapMacaktır. 1 Müracaat sahıpleri hangi tur sosyal tesıse ısteklı olduklarını Haller Müdürluğune verecekleri dilekcede belırteceklerdır. Bu dilekcelerine ayrıca Hal yonetmeliğı hıikümlerine nayet edeceklerıne daır örneği Haller Müdurlüğünde mevcut b:r taahhutname iie nufus ve ıkametgâh suretlenni ekleyeceKlerdır. Bır kımse bırden fazla sosyal tesis ıcın muracaatta bulunamaz. 2 Müracaat sahıpleri taiepte bulundukları sosyal tesısm altı aylık ışgalıye bedelını aylık işgaliye ve Belediye ceza alacaklarıno karşılık oimak uzere Idareye mokbuz karşılığı yatıracaklardır. Bu temınat 15 000 TL sından fazla olamaz. 3 Tahsıs dolayısıyle husule gelen mosraflar tahSıs yapılanlardan eşıt olarak alınacaktır. 4 Scsyal tesıslerın yapımı şahıslara aıt olup, Idarece gösterılecek nümuneye göre yapılocaktır. 5 Cekılecek kur'ada namlarına sosyal tesis yeri Isabet edenler sonrodan haklanndan feragat etseler dahi altı aylık işgcliye ücretleri teminatlarından kesilecektır. 6 Tahsis tanhi kur'a cekimıni takip eden ilk günden ıtibaren başlar. 7 Müracaatlar Holler Müdürlüğüne yapılacaktır. Daho fazla bılgı almak ısteyenler her gun mesai saatleri icerisinde Haller Müdürlüğüne başvurobilirler. 8 Müracaatların son gunü 31/10/1973 akşamı saat 17.30'dur. 9 Müracaatların adedi yer adedinden fazla oldugu takdirde. kur'a 3/11/1978 günü saat 14.00'de Beledive Encümeninde, müracaat adedi satış yeri odedıne eşit veya daha az ise Beiediye Meclisi salonunda ilgili Başkan Yardımcısı huzurunda cekılecektır. İLAN OLUNUR. Yapı Kooperatiflerine Organızasyon ve ferdi münasebet ışlemleriniz İcin mü şavırlık buromuz hızmetinizdedir. Ahmet BALTACI Tel: 37 87 49/13 37 10 29 /13 Iş. 55 44 04 Ev. (Cumhurıyet: 13144) (Basın: 24901) 13129 İstanbul Akademisi Başkanlığmdan tstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Muhasebe Enstitüsü Müdürlüğü'nün Duyurusu Enstıtunün 1978 • 1979 üsansustu Muhasebe Uzmonlığı öğretirn programı okşam bölümune sınavla oğrenci alınacaktır. Enstitu Yonetmeliğine göre, adayların iktisat, tıcaret ve işletme iktisadî konularında bir yüksek öğretım kurumunu bitirmiş olmalan zorunludur, Bilgi alma ve önkayıt icin başvurulacak: Yer: Muhasebe Enstitüsü Pangaltı, Kücükbayır Sk. No. 129 Harblye İstanbul, Telefon 47 81 20 Gunler. 20 Ekim 1978 tarihine kadar Saatler: İşgünleri 10 20.00 arası. dil öşrenimsnde güdu kuruluştur. 1520 kıpfl* smtflfr, H«r s;n'ft»t»vT> v« prof^uryon ahszbrt. Seçittn Türk v ı yabano oğrttm»n!tr. Audo Vrsu»! «fektronlk labotatuf rtor İngilizce • AlmancaFransızca OZEL U I L r t N tel'613158 BE$IKTA$ Güz kurslarna kayıtlardevam etmektedir. (Basın 25647) 13135 {Arabul Ajans: 1161) 13124 <Basm 25645) 13139
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog