Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CUMHURİYET 14 EKİM 1978 onut, hatta Konut dışmda kalon tom mımarl mekânlar ınsan ın bellı bır yoşam bıcırnı ıçın duzenledıgı, fakat oynı zamanda tersıne bır olguyla ınsan yaşamım duzenleyen. koşullandıran ve sınırlayan cevrelerdır Codırdan apartman daıresme manav duftkonından fabnkaya değın tum yapılar ve oluşturdukları mekanlar ıcm bu olgu gecerlıdır Bu nedenledır kı vapı oteden berı ınsanoglunun en onemlı sorunlarından bırı ologelmıştır Cağımızın toplumsol duzene gefrdığı toplumcu devlet anlayışıyla aa bu kısılen aşan ve devlete gorev olarak yuklenen bır nıtel ğe ulasmışt.r Bu olanda uzım bır sureden ben olusan bırıkımler konuyu hem bıreyler. hem de devlet ıcm bırıncı derecede oğırlığı olon guncel bır sorun halme getırmıştır Sureklı nufus artışındakı yuksek oran ve kırlordon kentlere goç, yarottıgı onemli toplumsal ve ekonomık jorunlar yonındo konut gereksınımını de ^arşılanması guc boyutiara uloştırmışti'Bunu daha do olumsuz yonde etkıleyen bır başka etmen de konut yapımının tcok az sayıda sosyal konut hesaba katılnozsol hemen tumuyle devlet denetımının dışındo ısloyen O7el sekto'tın elırre bırakılmıs olmasıdır Bu ıse yopı ve arso ıızerlnde spekulosyonlara yol acmış yapı tosonm, planlaTio ve nıtelıgım kör hesabı karsısında mıman ve toplumsol amacmdon saptırmıştır Boylece sorun eldekı olanoklarla ve bugünku yontemlerle cozumlenemez durumo gslmıştır Koniıyu devletın doha okılcı yoldan ele almosı zorunludur, son gunlerde yetkıM Bokanların acıklonıaian ve basındo cıkan haberler ılgılılerın konuya «sosyal devlet» onlayısı ve Anoyosanın buyruğu doğ r ultusundo egıldıkiennı ve cozum yo!u olorak dc konut yapımında endustrıalızasyonu sectıklerını ortaya koymaktodır K OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Konut Yapımında Devrim İmran GEZER Yukse* Mımar nutlonn vopımındo hemen tumüyle bu yontem uyguiarmoktodt' Ancok, ulkemızde uretımın devlet eiıyle ve devlet denetım.yle yurutulmesı konunun saglık'ı ışleyebılmesı acisındon buyuk onern taşrnıa*tadır Yapıda prefabrîkosyon, örneğ'n otomobtl yapımıyla karşılaştırılabılır Zoten jmac uo bu teknığe ulaşmaktır Onceden belırlenmış ı'ıtıyaco gore normlorı saptanmış ınşoat elemaıları (Composant larij /an' kc 01 r ',% cioseiTs <3pı pencere vb. aynen otomobıl sonayımde clduflu gıbı. hıc bır zorluk ve uyumsuziuk cıkarmodan yerlerıne vınclerle monte edılebılmektedır Bu bakımdon stondordîzosyon, prefabnkasyonun en onemli koşuludur Inşaat Kesımınde bugun endustrıyel hole geimış ulkeler bu aşamayo gelmeden once stondordîzosyon konusuaria genış afastırmoiar yapmış, belli bır duzeye ıloşmış ve şu ondo do bu yoldakı oraştırma colışmalarınt surdurmektedır sıstemde de ekonomiyl sağlayon faktörler 5bur uretım konulorındo olduğu gıbı uretımın coktuğu ve uretımın sureklılığıdır.. Teknık eleman yetıştırme konusu da cok onemlıdır Bu konuda Unıversıte ve Akademılerımızın Mımarlık ve Inşaat Fakultelerınde bır sureden berı arastırmalar yapılmağa ve eleman yetıstırılmege başlanmıştır Mımorliı< ve Muhendıslık egıtımı gormekte olan yuzlerce gencın kendılerme gorev duştugunde bu konuya yakındon ılgı gostereceğı kuskusuzdur Bugun bıle gereklı olan ier turlu elemon mevcuttur KEMAL BAYRAM, Sabahattın Alı nın yaşamına gıren kışılerle konuştu ve bır donemın gızlı kalmış yonlennı ortaya koydu 'Sabahattin Ali Olay ı «Kotıl benımı dıyen Alı Ertekın ıfodesını degıştırmıyor Pekı, gercek katıl kım'7 Sabanattın Alı nın cesedıne otopsı yapan Doktorun ılgınc acıklamalorı Yakın arkadaşları Rıfat llgaz Mehmet Alı Aybar, Rasıh Nurı Ilerı, Muvaffak Şeref Medıho EseneL Muzehher VâNu Asıye Elıcm Zekerı/a Sertel Nıyazı Agırnaslı. Samet Agaoğlu Sabahattın Alıyı anlotıyorlar Ve Mehmet Alı Cımcoz konuşuyor Belgelere adlon konşon, coğu o donemın sorumlusu yuzle r ce k.sı Kıtapcılardan ısteyınız Yenıgun Yayınlan ANKARA (Cumhurıyet 13130) Dikkat Gerektiren Hususlar • Yapıdo sanaytleşme konusunun en gercekcı yoldan ele olınması gereklıdır Dahc başlongıcto dikkat edımesı gereken husjsların başında, dışa baglonmamada kararlı oima ve bu kararı sonuna kadar surdurme ılkesı gelmelıdır TurKıve kendı olaoaklarıylc bunu en sağlık lı bıcmde kurup yuruteDıiır Hammaddesını za ten kendısı üretmektedır Sadece gereklı teKn,k uzman elemanların en ı/ı şekılde yetıştırıl mesı soz konusudur • Araştırma yapacak clan kışılerın, colışmalarım gercekcı ve akılcı olarak yonlendırmelerı gereklıdır Turkıyenın kulturel sosyopolıtık, ve yerel gerceklerı goz onunde bulun Bu konuda yapılacak colıŞ'">ıolorda doha once oynı dfsnemeıeraen gecmıs ulkeler ornek alın molı fakat kesı.ıliKle onlan toklıt yoluna gıdılmernelıdır Tıplerın saptanmasında kendı kultural ve yerel verılermız gercek, etkın motıfler olarok kabul edılmelıdıt Bu yola bızden once gırmış b1^ lunan ılerı sonayı ulkelerımn karşıloştıkları sorunlar bırer ders oiorok kabul edılmelıdır Bt. kcnuda Turk Mımar ve Sehırcılerlne bö yuk feorumluluklor cfuşmektedır Konuyu sadec» bır teknık ve estetık sorun olarok ele almayıp ono bır sosyolog, bır toplum düzenleyrcısı olo rak ycklosılmatıdır A\.rupa ulkelerı şımdı Endustrıolızos/onun n o c j ' O osı rd q nazı loplumsal /e psıkoloıık yaraların onar'mıro colışmaktadırlor Bunların bosındo bu yolla uretılen konutların meydona getırdıği monoton mekanların ıcm de atu'onlar uzerınde yaptığı psıkoloıik etkıle^ ve bırarado yaşamonın yarattığı sosyol ılışkı sorunlorı gelmektedlr (Franso do Emıle Aılloud' nun proıesmı yaptığı «Grande Borne» bunun en tıpık orneflidır) Ulkemize gırışıyle bırlıkte TV'nın geleneksel yaçam b'cımımızl nasıl kısa bır surede oltust e'to ınscn ı'ıskılerinı adeta kopanp, a leleri ken dı yuvalarma kapottığım dusönursek yapımına gınseceğımız (gırısmek zorundo olduğumuz) too lu ve bırorada yaşama konutlanmn getıreceği ye nı mekönları duzenlemede dlkkatll olmanın öneml ooha 1yı onlaşılır Enerji Tasarrufu Aynı konuya bofllr boşka bır sorun do, enerjı tutumlulugu (tasarrufu)dur Konut'ardo ısıtmonın ucuza «ağlanması ozellıkle bugun ıclne gırdığımız ekonomık koşullarda zorunlu durumo gelmıştır Prefabnkasyonun ulosmak ıstedığı omacîarın en oneml lerınden birı ıse ısı yalıtımı (ızola^yonuı konusunun en lyl bıcımde cozumlenmesıdır Me'kezı ısıtma sıstemının kurulması ve yopılardakl ısı kaybınm yolıtımlo en azo ındırılmesı sanıbnm cok ustunde ener|i tutumluluğu saglamaktadır UIKemcde bjpun uygulanmakta otan betonarme korkos ve tuğlo dolgu sıstemiyle ısı ko/bı sorununun tam cozume ulaştırtlmosı olanok dışıdır Ayrıco, bugün ınsoot malzemelerı üretlml ve dağıtımı buyuk bır sorun oluşturmaktodır ve gıderek d o i a do agırlaşacağı kuskusu vardır Bunun yonındo vapıda akılcı yontemlerın uygulanmoyısı büvuk savurgonlıkloro neden olmaKtodır Turkıye bu buyuk sovurgonlığı gormezlıkten gei^cek kador zengın ve bolluklar ulkesı değıldır Konut yapırnındo sanaytleşme (endus trıalızasyon) malzeme uretımını hızlandırrna ve artırmo yanındo kullonımını da kendıne ozgü bır duzene koyacoğındon bu savurganlığm onune buyuk olcude gececektir Konut yapımını sonayıieştlrmede uygulonon yontem onceden ımalattır (prefobnkosyon) v« stondard zasyonla bellı dısıplıne bağlanır Onceden ımalat sıstemının uygulanabılmesı ıcın olculerde standartlaştırma şarttır Konut yapırr1' alanındo bızde bu calışmaların yeterlı o'duğu soy!enernez. Sağlanacak Üstünlük Konut yapımında sanayileşme, bılınuığı gıbı yapım suresım kısaltmada onemlı rol oynomok tadır. Bugun ulkemızdeKi konut acığı ancak bu uygulomo ıle kapotılabılecek bır boyuta uloşmıs tır Ve ejer bu husuçun toplumsal yapı ve devlet sorunlorı arosındokı ağırlığınm ortması ıstenmıyorsa bır an once bu yola glrllmelldır. Bellrtel'rn ki, bugun ulkemızde yapılmokto olon ınşaotlo'. yapı olorak cok kalltesız ve buna karşıhk cok pahalıya mol olmaktadır Prefobrıkasyonun bır östünluğu de ımalotta bellı bır yapım kulıtesının ve ucurluğun soğlonabılmesıdır. Fabr <aıorda uretılen «Compo»ant'lar» ınşa yerıne goturulmekte ve orodo vınclerle koldtrılıp, yerlerıne yerleştırılıp tespıt edılerek bınanın montoıı ycpılmoktodır Bu ıse sureyı ve eıemegını buyuk olcude azaltmoktadır Porcalar fabrıkalarda, kaoa'ı yerlerde vapıldığından nıalatın ke Sintıye ugramosı, kalıtesiz beton dokümu, soz konusu değıldır Inşaot yılın onıkı oyında kotu hava kosuMorırdon etkllenmeden \Lrutuleb hr Sunu da be1 rtehm Yapıda endustrıalızasyon sıstemlcmın kurıılmcsı ıcm alt yapj yatırımlorının malı/etı oldukça yuksek gorunuyorsa da ure tmdekı SLjre'<lılık, hız'ılık ve verım ıi.k yoğunluk malıve* bu/jk o'c^cla nuşurmekted r Zaten b j TEŞEKKÜR Bız'erı buyuk ocılor ıcmde bırakarok oramızdan avrılan ve 29 9/1978 gunj Aşıyan mezarlığıno defnedılen, cok degerlı eşım eskı Zıroat Islerı Umum Mudurlennaen ZIRAAT YUKSEK MUHENDISI Ikıncı Dunya Savaşındon sonro Avrupo ülkelerı ve Sovyetler Bırlığı de aynı sorunlorla korşılaşmı? ve cok sayıda konut gereksmıml karşısında konu/u cağdoş olanak arla ve nkıicı bır bıcırnde eie alma zorunluğunu duymuşlardır Buyuk mımor Le Corbusıer yoşomının b.r bolumjnu bu oıanda oraştırma/a je bır sıstem oluştumıoya harcamıştır Onun da onerdığı gıbı, corum bina yapımının sanayıleştırılmesıd'r Tıpkı. flemı, ucck ve otomobıl vb sonayiınoe o!dugu gıbı Ancok o zamon soruna cozum get n lecek kısa surede geleneksel Inşo yontemlennln uloşnmayacağı <=ayıda kalıtede ve ucuzluMa konut uretılebılecektır Kapı'altst ve korma ekonomılerde ür*» r>e devlet yanındo ozel sektor de (Devletın go?tedığı koyıtlara bağlı kolarak) katılmoKtadır Sonoyılesmış ılerı ulkeierde topiumsol ko Endüstrilesme Fuat EREN'm cenaze merasımıne katılan evımıze kadar gelen telgraf, telefon ıle acımızı pa/laşan akrobo dost, komşu, hotırşınas Rumelıhısorlılora mes'ektcşlartma ve Devlet Kcnservotuorı comıasına teşekkuru borc bılırım Eşı Devlet Konservotuanndon emeklı Prof SAIME EREN (Cumhurıyet 13133) TEŞEKKÜR Esliı Yuksek Zıraat Muhendısı Fuat EREN'ın rahatsızlıgının başlcngıcından vefatına kadar her yondon gereklı ıtına ve yakınlıgı gostersn cok sa/gıdeğeı, Akıl ve Sınır Hastalıkları Mutehassısı Zorbahğı Halk Yenecektir... Oktay AKBAL Asayiş Komitesinden Beklenilen Evet Hayır ogu konuda olduğru gıbı anarşı savaşımında da ımrenerek ulıyoruz Batı\ı federal Almanya Işverenler Koniederasyonu Başkanı Schleyer ın oldurulmesmden sonra tutuklu bulun duklan hucrelerınde mtıhaı eden Badenneınhof çetesınm uç hdenne karşın, çetenın uç Lufthansa yolcu uçagını yok edeceğını açıklaması o gunlerde ortahgı bır hayli karıştınnıştı Ancak, Alman pohvoın aLdıgı etkın onlemler sonucu çete biî^gözdajrmı gefçeklafpı remenuştır. Geçen sure ıçe rısınde de Schlsyer olayının tum sanıklan bırer bırer ya kalanmaya başlanmıştn Kolluk kuvvetlerine guvenen Alman halkı uçak gezısıne çekımser kalarak tren ve otobuse yonelen buvuk bır egılım de gostermemıştır Italya da Hınstıyan Dernokrat Partı Başkanı Aldo Moro'nun oldurulmesı olayından sonrakı tablo da a\rudır. Aldo Moro, feda edılmıştir Kızıl Tugaylar ıse bırer bırer ele geçınlmektedır Gelelim guzel yurdumuza Anarşınin getırdığı olumler çızelgesi, bitiş noktası bılinmeyen bır tunele suratla gırmış tren yolculannın, karanlık geçıttekı çaresızhğını yansıtmaktadır. Bır anlamda ne marşandızın şefi, ne de konduktor, ınsan tuketen bu karanhk geçıtten nasıl çıkılacagını bılmemektedırler Artık genye dönuk mıras tartı^malanyla da uğraşmak yersızdır Onemlı olan ılerıye yonehk onlemlerdır ve hıç kuşkusuz uzun ve kısa surelı olmak uzere ıkı yonludur bu onlemler Zaman zaman arkaya bakıp devrahnanm ıvı bır tanımla Doktor BAHATTİN Sa/ın YARDIMCi'ya C Feyyaz TOKAR maiinı yapmak ancak uzun surelı planların gercekcı ve kusursuz hazırlanmasında yardımcı olabıhr Fakat pra tık ve ışlerlıgı olan acıl uvgulamalar setkılılcrın konulara egılebıime kapasnelerı çalışma guç ve olanai lan ile orantılıdır Halk Partlsı agırhkh huku metın ıktıdara gelış yolunda ıki tabela bulunuyordu Bunlardan bırının ustünde «Evlat acısına son», dıgennde ıse 'Ekonomık açıdan batmak uzere olan ulkenın darbogazdan çıkarümasıvazılıydı Sorun bırıncı tabelanm uzenndeKi hedefle ılgılı olarak bugune dek halkoyuna rahat bır soluk alabılme olanagının saglana mamasıdır Hukumetın kuruluşundan hemen sonra bır asayiş komıtesı oluşturutmustur Komıtenın Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Orhan Eyüboğlu dur Eyuboğlu. yıllar oncesının halk ıçinde gorev yapan po lıs şefi tıpının bır sımsesıdır. Ya§ları 35'den vukarı doğru kayan tum Istanbullular sportmen yapılı. gıyımıne pek özen gostermeyen. genış kenarh şapkasını hafıf genye atmış. ağzında duduğu kent trafığinın karıştıgı her noktada karşılarına çıkan guleç yüzlu bu pohs şefıni anımsayacaklardır Eyuboglu bu ödevını ken dısını tstanbul şoforune de sevdırerek yapmavı becere bılmış halka dönuk bır yoiıetıcı tıpıni, o yıllarda verebıimiştır. Komıtenın bır djger uyesı pjnumuzun Mıllı Egıtim Ba karv Kecdet Ugurdur Ugur, çok genç ydşlannda Urla Kavmakamhgı ndakj başarı çızgısı saptanarak. Istanbul emnıyetının asayiş şubesının başına getınlmıştır O donemde bu şubede belırgın bır otonte yozlaşmışlıgı ve ruşvet söylentıleri salgındır. Ugur göstenşh pohs oyunlanndan once yonetıme ven'en bu bölumun yapısmı onarmış ve ikıncı şube altı ay sonra ornek bır görunum kazanmıştır 27 Mayıs tan sonrakı slvıl yonetıme geçış donemınde ıse Necdet Uğur ıdan hayattan ayrılışından 5 \ıl sonra îstanbul Emnıyet Müdurluğü görevindedir Ilk ^ırışımlen, gelecegın suçlularmı yaratan kentteki kim sesız baş/ıboş çocuklann ba kım ve eğıtımlenmn saglan ması planlaması ve de sımuçı salepçı ıstıhbaratlarıyla sıyası şubeye yıgılmış kuf lu dosyanın ayıklanması operasvonudur Evet. bu asayiş komıtesmde saygın bır emekh paşa ıdarecı kokenlı bır Adalet Bakanı ıle gençlık sonınlarının ıçmden henuz sıynlmış bır de GençUk ve Spor Bakanı da 'vardır Sonuç olarak anarşı ve asayiş konulanna eğılebılecek bır töam (takım)dır bu Fakat 10 avdır bu komıtenın ılerıye donuk tasarlamalardan oteye neler yaptıgını bılmediğımiE gıbı. toplantı sayısı hakkında da kesın bır kanımız yoktur Bır sure evvel kente mavı berelıler gelmiştır Mavı berelılenn gelış nedetu, sayısı az pohs kadrosunu takvıye et mektır Ilk gunlenn heyecanlı ve hızlı taramalannaan sonra bır sure ortalarda ;TCM jnme\ ^n mavı bere erde siddet eylemleri, lc kıyım var, oroya bır takım seruven adamları koşar Içlerınde hasta ruhlulor, sadlst dedlklerımlz de vardır Kon gormek, kan dokmek, odam oldurmek tutkusuna kendilerınl kaptırmış olanlar Bır ingiliz gitmıs Lubnan'da sağcı cetelere katılmıs, blr gazetede konusmuşlor kendısiyle, bır amaç, feft uîkıî uğruno fnı bu ışf v<JP«'ğ'"' s6rniU|l<ir, ıihoyırt demış, «adam oldurmekten hoşlonıyorum, orada serbestce fnsanları vuruyorum, bu bollugu nerde bulabilırım •» Yıldırganlık, bir salgın hastolık gibl yoyılıvor yeryuzune Yıldırmak, yanı «teror», yıldırgan >ani «terroriste» sozcukler! hemen her gun dunya gazetelerlnde, ozellikle bir koc yıldır binm gundelık yoşantımıza gıuJı (Ne var kı coğu kez yanlış kullanıyorlar bu sozcukleri, Fransızca «terreur» sozcuğu urku, buyuk korku anlomını taşır, ama «terreurıste» dıye bır sozcuk yoktur En lyısl Turkcesınl kullanmak. Yıldırgan, yıldırganlık, yıldırganca işler gıbl.) Evet, yıldırganlıkla her gun, sabah akşam karşı karşıyayız. Urku vermekle kolmıyorlar, urkuyu içlmize sokuyortar, kişileri korkok, yılgın, bezgin bir tcışılığe sokmak Istiyorlar. Herkes kuşku ıçinde. Otobuse blnerken, trenden inerken, sinemadan cıkarken, tiyatro «eyrederken, mağazado, carşıdo pozarda alışverış ederken, okul kapısında beklerken, pencere önunde kahve Içerken. arkadaşıyle sokakta dolasırken, her yerde, her zaman olumle karşı korşıya .. O zaman buyuk bir urku kaplar herkesl. Guvenslzlik, kaçış, kurtuluş, yakayı $1yırma, boyun eğme . Bır sılâhlı zorba elli altmış kişinin yanında iki uc yurttaşı alıp olume goturebilıyor.. «In aşağı» dıyorlar, zorlo ındıriyorlar, boşka bır taşıta bındlrlyorlar, idam cezasını uygulamak ıcin ıssız bır yere goturuyorlar. Peki o taşıttakı ellı altmıs kisi ne yapıyor? Susuyor, seyrediyor! Tek bır sılahlı zorbaya boyun eğiyor.. YUdırganlık ve yıldırma, zorbalık, şıddet, yasadısı işler nasıl mı önlenır' Bu urku salgmından yığınların kendılerıni kurtarmasıyle. • Zorbalığa hepımlzın korşı çıkmosıyle, zorbolar onunde boyun eğmemekle.. N Şunu bılmelı, her zorba bır korkaktır gerçekte Ardındokl orgut, dayı, amca, destek, her neyse, ona guvenır; bır de cebındekı sıiaha . Deneylerıyle anlomıştır, kışiler tek tek karşı çıkamazlar zorbaya. zorbalığa.. Hele yıldırgonlığı bır gızlı guc, gızll yaso glbi cokturdun mu toplumun başına, hele hele yasa guçlennin de yetersız kaldığı, şu yotdan bu yoldan devlet guclerinın yenik duşer gıbı gorundugu donemlerde halk da sıner, koşesine cekılır, gecelerı sokağa çıkmaz olur, golgesınden urker hale gelir .. Her gun en kanlı cınayetler, en kanlı işler, en ocımasız goruntuler Hangı bırını saymalı' Her akşam İCİmız titreyerek bekliyoruz radyo, TV onunde gunun haberlerını Bakalım kaç kurban verdik? Dıye. Her gun buyuk kent sokaklanndan tabutlar taşmıyor omuzlarda Duvarlarda genc ınsanların resımlen, adları yazılar, s'oganlar Silahın yerde kalmayacak, kanının hesabı sorulacak, sen olmeden, yaşasın falanca guc gıbi.. Olenler gıdıyor yaşamdan tek tek, surekli akan bır ırmak gibı, gıdıyorlar kan sellerine kapılıp. Bu, yalnız hukumet işi değildir. Kolluk gucleri de yılgınlığa duşuyor zaman zaman. Saldırganlorda yasa korkusu kalmamış, hepsinde sılâh, hepsınde kıyıcılık, hepsınde kendi Y«ıpt' 1 «'a rmln toplum için onemli, gerektı şeyler olduğu ınancı, hepsinin ardında «yasa, var ol» diyen bır takım «buyuk»ler.. Yapılacak ış, halk olorak karşısına dıkılmektır yıldırganların, saldırganların.. Once urkuden kurtulmak gerekir. Kalabalıgın Içinden blrlnı mı alıp goturmeye kalkışıyorlar hep birlikte karşı Cikmak, dırenmek O zaman gorecegız yıldırganlık salgınının kısa zamanda ortadan kalkacağını, yıldırganların kaçacak dellk arayacağını. Karsı cıkmalıyız. Evet, hep birlikte karşı çıkmak zorundayız Yasa uyguloyıcısı olacağız demiyorum, oma yasaları koruyan, yasalara karşı cıkan zorbalaro boyun eğmeyen bır yureklilıkle, bir gorev bilinciyle karşı cıkmak gerek.. Bır avuc yıldırgon ne yapabllir kolaboltğa korşı? Ates mi edecek? Etse de birlni yaralar, vurur, oldurur, ama halkın elınden kurtulabillr m ı ' Zorbaların anladığı dil tektır Guc • Halkımız kendi savunmasını • yapocak etkmliğe her zaman sahıp olmuştur Halkın tepkısını, halkın ezıcı yumruğunu tepelerinde bulan zorbalaf kıso surede bozguna uğrayacaklardır. sevenler ıçın dpugstone tateim Restaurant AmericanBarPatisserie Sıraselviler Cad 61/1718 Tel.49 2998 lılere şimdı banka kapılannı kollamak odevı venlmıştır Bır de tepemızde patır patır uçan bır hehkopterımız vardır Ancak bugune dek ışlenen çeşıtlı suçlarda bu hehkoptenn de nasıl bır yarar sagladıgı kanıtlanama mıştır Korku gıderek guvenhk kavramıyla tepışen ve onu bır koşeye sıkıştıran daha guçlunur. yennı almaktadır. Akşamın belırlı saatlerınden sonra kentlenn sottak» larında ıki çeşıt ınsan dolaşmaktadır Vurdum duy* mazlar ve çeşıtli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda olanlar Kımse kımsenın. halk deyimıyle nasırına basmamaya» buyuk özen göstermektedır Artık bır kavgava yaklaşan ve ayırmaya çalışan iyı nıyetli insancıl duygular. yennı, aman başım derde girmesin kaygısına donuşmuştur Boyle donemlerde valısı, polıs muduru kaymakamla rı. şeflen ve motorıze polıslerı ıle gunun ve gecenın her saatinde kentlıye guvence verecek bıçımde halk arasında olması gereken yo netıcıler, onbeş yirmi günde bır yapılan tantanah arama taramalar dışında ortalarda yokturlar. Hıç kuşkusuz bır Başbakan Yardımcısından elıne duduğu ve tom sonu alıp koşe başlarvnda karşımıza çıkması beklenile mez ama bır zamanlar çok guzel uyguladığı bu yöntemı. bugun atadığı yönetıcılere yaptırmasım ıstemek hakkımız değıl midjr'?. Asayiş Komıtesının bır sure evvel aldıgı kararlar o gunden bu yana uygulanabılseydı gerek anarşı gerek se anarşıst dışmdakı basıt suçluDun eylemleri açısından olsun ken' halkını bezdıren konularda bır dızı olumlu sonuç ahnabılırdı Gıderek buyumuş Istanbul u artık Sırkeci'dekı kohne bır pohs mudunyetı bınasından yonetmek olası değıldır. Kent uç dort bolgeye aynlacaktı, yeterlı olmayan mo torlu araç sayısı arttınlarak bu bolgelerde gunun 24 saatmde en azından 15 dakıkada bır aynı noktadan geçecek motorlu ekıpler oluşturulacaktı Bu ıkı önlem dahı probleme ugramış kent !ıde en geç 15 dakıka sonra devlet gucüyle karşılaşacağı guvencesini yaratırd. Eylemciyı de büyuk ölçude caydınrdı. Olaylar gerek MÎT'in gerekse pohsın. çeşıtli ısımler altmda çalışan anarşı hucre ıerıyle ılışkı kuramadıklarını bunlann bünyelerme sızamadıklannı gostermektedır Mademkı bu olanak >oktur, o halde bunların ey lemlerini caydırabılecek yon temlere gıdilmek gerekir Ecevit hükümetinm çalışma aylannın sayısı arttıkça onun gehşiru yürekten desteklemiş her kurum ve kuruluştan eleştiri sesleri çı kar olmuştur Sadece. faşızme karşı olusu nedeniyle bugun desteklenmekte olan bu ıktıdann. disıplinh bir reıiml ^etırecek anarşı ıle başa çıkamanas] onun adına en buyuk talihsızlik olacaktır. ve tedovısınde buyuk katkısı bulunai PROF. DR. ERDOÛAN ÖZDAMAR'a son gunund» yordıma koşan Dr. VAHAK ÖZBABİKYAN'a alenı teşekkuru bır borc bılırım Esi SAİME EREN »Cumhurıyet 13134> İLERİCİ, DEMOKRAT, SOSYALİST ÖRGÜT VE KİŞİLERE DUYURU 6 arkadaşımızın faşıst katılierce KOtledılmesıne duydukları tepkiyı. Ankara ve Burso Yenışehır'de yapılan cenaze törenlerıne katılarak, bızlere telgraflar ceKereK ve yanımızdo olduklarmı acıklıyarak dıle getıren tum orgut ve kışılere, TUN4 DERe, TÜTEDe, İŞCIKULTUR'e. TUMODe, TUMAS'a. TUSDER e TOBDER'e Halkevlerıne, SGB'ye, İGDye. ILD'ye, IKDye, DEVGOR'e DEV GENC'e, DHKD'ye, DDKD'ye, PIM'e. BANKDER'e, GENELDER'e, DlSK'e ve bağh Sendıkolara. TMMOB ye. bağlı Odalara. KOGEF'e DEVLlS'e. CIRAK DER'e. ENERJİDER'e, GENCGUÇe, GEB'e DSDF'ye, TRTDER'e, TMGT'ye, HALKKOOP'o teşekkur ederız Bu yuce antıfaş'st dayanışmonın süreklılığıne olan sarsılmaz ınancımızı ıletınz. GENC ONCU GENEL MERKEZI (Cumhurıyet 13156) DUYURU Faşıstlerın ışcı ve emekcı kıtlelerine plonh saldırıları devam edıyor Son olarak altı Turkıye Işcı Partısı uyesı, Lâtıf Can Faruk Ersan Efraım Ezgm, Salıh Gevencı, Hurcan Gurses. O Nurı Uzuner Ankara'da faşıst kotıllerce hunharca kotledıldıler. Faşıst orgutler kapatılmodıkca kontrgerılla dağıtılmadığı, faşıst mılıtanlar resmı kurumlordan temızlenmedıgı surece, faşıst saldırıların boyutu daha da artacaktır Bu tıp soldırılar, katlıomlar ıscı ve emekcı halkın mucodelesmı bastıramıyacağı gıbı, ılerıcı. demokrat, sol, sosyalıst guclerın eylem bırlığını daho da pekışt.recektır. Unutulmayocaklor Yasasın ontıfasıst, antıemperyalıst, antışoven eylem bırlığı Lânet olsun faşızme, fasızmı ezeceğız DISK 3. Bolge Tob Der Izmır Sb Aster Iş Tus Der Izmır Şb Basın İs Tus Der Bornova Şb Bank • Sen Tumod İzmir Şb Baysen Iş Tumas Izmır Şb. Dev • Maden Sen Mımarlar Odası Devrimci Toprak İs Makina Muhendıslerı Odası Genel İş, 1, 2, 3, 4 n Inşaat Muh. Odası Şubeler Elektrik Muh. Odası Gıda Iş Zıraat Muh, Odası Devrimci Sağlık İş Kımya Muh. Odası İlericl Derl . iş Haber • Der, Geneı Der Keramik iş Ener|l Der, Bank Der Hurcam Iş Turk Hemşireler Der Lâstik . İş Çağdaş Hukukçular Der. Maden • İş İzmir Tabıb Odası Petklm Tuted İzmir Şb Tek . Ges İş Tum Der Izmır Şb. Tekstil İzmir İzmir Halkevı Tekstil B. Ciğli Amator Sporculor Der. Tis Po! Der Oleyit T. Ziraatcılor Der Tumko • !ş İplik İş Sendıkası Yerallı Maden iş IGD Konak, Karobaglar Şb. Yenl • Haber . İş Genc Oncu İzmir, Menemen S. Gençlik B. S. Gençler B. İKD İzmir Sb. Ege Dev Genc İLD İzmir Şb İdod Devrimci Halk K D. GEB İz. Batok DDKD Dev . Gor Dev • Lıs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog