Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Mndern Fgitim vumnurıy 55. Yıl; Sayı: 19474 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 14 Ekim 1978 Cumartesi Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yetki Yasası'na dayanılarak memurların aylıklonna esas olan gösterge tablosu dün Bakonlar Kurulu'nca değ.ştirılerek memurlara ayda ortalama net 800 liralık bir artış sağianmıştır. Aynca aile yardımı da artınlmıştır. TBMM'de yasaiaştıktan sonro yürürlüğe giren Yetki Yasosı'nın ilk uygulaması memurların gösterge tablosunda yapılan değışikliğıne ilişkindir. Bakanlar Kurulu dünkü taplaruısında Başbakanlık. Malıye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi tarafmdan hazırlangn secenekleri tek tek tortışmış, sonunda değışikliğin şu yönde gercekleşmesine karar verilmiştir. Gösterge tablosunun 1. 2,3, ve 4'üncü derecelerinde yapılan değişiklik sonucunda bu derecelerden ayiık alan memurlorın aylıkları net 500 lira artınlmıştır. 5. derece ile 12. derece arasında bulıman ve 5 ile 12. derecelerin de dahil bulun duğu memurların aylıklarında ise ortalama 800 liralık artış sağlanmıştır. 13. derece ile 14 ve 15. derecelerde soğlanan artış ise 350 lira ile 550 lira orasında değişmektedir. Gösterge tablosuna ek olarak 657 sayılı Devlet Memurtarı Yosasrnın ilgili maddesinde ongörülen aile yardımı da artmlmıştır. Bu arada getirilen (Arkosı So. 9, Su. 3de) İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Language Learning Centres Cağaloğlu Yokuşu No:39/4 Tetefon:26 65 .24 P.K. 43 Cağaloğlu/İstanbul L.C.C. Besikta>, istanbul 6127.7 61 "6 0" Memur maaşları 350 ile 800 lira arasında artırıldı • 1 2, 3 VE 4. DERECELERDE BUUJNAN MEMURLARA 500, 5. 12. DERECELER ARASINDAKİLERE 800 VE 13, 14 VE 15. DERECELERDE OLANLARA DA NET 350 550 LİRA ARASINDA ZAM YAPILDI. ÇALI3MAYAN EŞLERE AYDA 500, İLKOKULDA OKUYAN COCUĞA 100. ORTA VE LİSEDE OKUYANA 200 250 VE ÜNİVERSİTEDE OKUYANA İSE 400 LİRA NET AYLIK ÖDENECEK. • DİSK ve Türk İş teröre karşı anlaştı DISK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ile Türk İş Genel Başkanı dünkü görüşmede: önce.. DİSK GENEL SEKRETERİ FEHMİ IŞIKLAR. 12 13 EKİMDE YETKİLİ KURULLARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR UYARINCA TÜRKİŞ GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ. TUNC; «ÜLKE COK KRİTİK DÖNEMLER YAŞIYOR. İDEOLOJİK GÖRÜŞLERİMİZİ. İLKE FARKLILIKLARIMIZI BİR YANA İTEREK DEMOKRATİK REJİMİN KORUNMASINDA ORTAK HAREKET ETMENİN ZARURETİNE İNA NIYORUZ» DEDİ. • IŞIKLAR, HÜKÜMETİN TEROR ODAKLARINA KARŞI GİRİŞECEĞİ EYLEMLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKLERİ İLKESİNDE TÜRK İŞ İLE AŞAĞI YUKARI ANLAŞTIKLARINI SÖY LEDİ. DİSK VE TÜRK İŞ YÖNETİCİLERİ BÜYÜK OLASILIKLA ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE GÜNÜ BİRARAYA GELEREK İŞBİRLİĞİNİN ŞEKİLLERİNİ SAPTAYACAKLAR. • Haberl 5. Sayfadi ECEVIT: KANLI OYUNUN ULUSÇA SONUNAGELDİK ŞİDDET OLAYLARI KONUSUNDA GENİŞ ACIKLAMALAR YAPAN BAŞBAKAN: «SİYASAL CİNAYET.LERİ SAĞDA İŞLEYEN VE İŞLETENLERİN KAYNAKLARI İLE TÜRKİYE'DE KAPALI REJİM CAĞRISINDA BULUNANLARIN AYNI OLDUKLARI SAVCILARCA ADALETE SUNULAN KANITLARLA ARTIK BELLİ OLMUŞTUR.» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülent Ecevıt anarşi konusundo dün geniş acıklamalor yapmış, «Siyasal cinayetleh sağda Işleyen ve işletenlerin kaynakları ile Türki ye'de kapali rejim çağnsında bulunanlarm aynı olduklan, son günlerde kamu oyunun gözlari önüne serilen ve yer yer savcı larca adolete sunulan kanıtlorla artık belli olmuştur. Açık r«|imin aydınlığında devletin ve odaletin elinden kurtulamoyacaklarını anloyanlar şimdi kopa It bi^ rejimin koraniığını ister AP Erzurum Kongresi'nde kavga çıktı Aralarında cski Kiiltür Bakanı Rıfkı Oanışman'm da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Genel Merkez taraftarları satonu terkettiler. İnan. slogantnı açıkladı. Demircl, Gaziantep'te konustu.. ERZURUM (Cumhuriyet) AP Erzurum İi Kongresınde Genel Merkez ve muhalefet tarafttjrlan arasınaa catışma cıkmış. aralarındc Kultur eski Bokanlanndan Rıffcı Domşmon'ın da buiunduğu İ0 kişi çeşıtli yer lerinden yaralanmıştır. Seçımlerı, Genel Merkeze karşı olan ve bugun yönetımde bulunan grup kazanmıştır. Olaylar, 1650 delegenin Vatıldığı kongrede Iı Başkanı Osman Kocak'ın Dıvan Başkanlığı icin Genel Mtstkeze karşı oiduğu bıldirilen AP Genel Başkan Yardımcılanndan ismai! Hakkı Yıldırım'ı cday gcıste'mesi uzsrıne başlorr.ışur. Delageie rin büyük coğunluğu Yıldırım'ın Divon Başkanlığıno getirilmesî yönünde oy kulıonmosı üzerine Genel Merkez taraitarlorı toş kınlığa başıamış bu sırada kur süye çıkmakta olon İsmail Hakkı Yıidırım'a hiMum etmişlerdir. Yıldınm taraftorlannın olaya müdahale e'.mesı üzerine kavga büyumuş. Aydın Mületvekili. AP Genc! irtare Kurulu uyesi ismet Sezgin'in kürsüye cıkarok yaptığt vctıştırıcı konuş ma da sonuc vernıemiştır. Taraf tarlar Divanın bulunduğu sahneye cıkarak vumruklaşmaya başlamıî, Dıvaıı masası da aşa ğıya atılarak Kuiîür eski bakanlarından Rıfkı Dfjn;şman'ın üzerine düşmüştür. Danışman'ın ce şıtli ye'lerınaen yoralanması üzerine, Genel Merkez taraftar lan «Danışmon yaralandı» diye bağırarak deleçelerı tahrik etmeys başladıklur' gözlenmiştır. . Kavga sürerker, Genel Merkeze korşı ola'ı ve Kâmran İnan grubundan olduğu bildırılen delegeler «Sezgin Aydın'a, Daday Yıldınm Divona» diye slogon atarken. karşı grup buna «Sezgin Divana, Yıldınm Moskova'ya» sloganmı atarok karşılık vermiştir. Kong.e oncesinde de İsmet Sezg'.n ile İsmaıi Hakkı Yıldınm' ın sert bir şe^.'de tartıştıkları (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) r Istanbul'da odunun satış fiyatına yüzde 45 zam yapıldı ~ 1 CİNAYET ŞANIĞI ÜLKÜCÜ: BUNLAR ÇOK BÜYÜK BİR ÖRGÜT, BENİ KULLANDILAR • MALATYA'DA CİNAYET SANIĞI 2 ULKÜCÜ TUTUKLANDI, K. MARAŞ OLAYININ BAZI SANIKLARI HAKKINDA 3AVCI 10 İLE 21 YIL ARASINDA HAPİS İSTEDİ. İZMİR HATAY'DA İLERİCİLERİN OTURDUĞU KAHVEYE BOMBA ATMAKTAN SANlK KOMANDO DA 24 36 YIL HAPİS İSTEMİ İLE YARGILANIYOR. duruma gelmişlerdir. Barışt halkımız sayesinde tarihin ka Iı bolümC yakındo kapanocat tır, kanlı oyunun mllletce son na getdik. Paniğe kapılmodı sinirlerimize hakim olduk» d ye konuşmuştur.. Başbakon Ecevıt dun saba toplanan Bakanlar Kurulunda once basıno anarşi konusund şımdıye değin yopılan colışm lar hokkında bılgı vermış. Mi let Meclısı ve Senatonun yas ma yılı colışmolarına başlamı âan önce siyasi portı liderler le bir toplantı yopacağını yın lemıştir. Ecevıt özetle şunları söv mıştir: t ^ Oevlet yönetimini devrt (Arkası Sa 9, Sü 1'd I Barolar Birliği, müebbet hükümlülerin salıverilmelerinde yapılan farklı uygulama ıçin Anayasa Mahkemesine başvurdu ANKARA Türkiye Barol Birliği Yönetim Kurulu, 1803 s yılı af yasasındaki bir hükm değişik şekilde yorumlanmı sonucu müebbet ağır hapis t kümlülerinin salıverilmelerin farklı uygulamaların yapılma na engel olunması icin Ana* sa Mahkemesine başvurmuşt Bilindiği gibi, kimi Ağır Ce Mahkemeleri 1/3 oranınd koşullu salıverme süresini zanın tümü üzerinden hesaf makta. kimi Ağır Ceza Mah (Arkası Sa. 9, Sü. 4 • İstanbul'da odunun satış fiyatına yüzde 45 oranında zam yapılmıştır. istanbul Belediye Encümeninin dün yaptığı toplantıda istanbul Mahrukatcı Tüccarlar Dernoği'nin zam istemi görüşülmüş ve odun fiyatları yeniden belırlenmiştir. Buna göre İstanbul'da kesilmemiş meşe ve gürgen odunun toptan satışta kllosunun fiyatı, toptancı deposuna teslim koşulu ile 115 kuruş oiarak saptanmıştır. Kesilmiş meşe ve gürgen odunun perakende sctış fiyatı daha önce müşterinin arocına leslim koşulu ile 100 kuruş ıken bu fiyat yeni düzenleme ile (Arkosı Sa. 9, Sü. 6pda) RİZE'DEKİ YANGINDA ÖLENLERİN SAYISI 9'A ÇIKTI RİZE, (Cumhuriyet) Rıze Belediye Sitesinin altındaki akaryakıt bayıinde önceki gün elektrikierln kesılmesi uzerme ieneratörün calıştırılması sırasmda sıcrayan kıvılcımdan cıkan yangında ölenlerin sayısı 9'a cıkmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir cesed daha bulunmuştur. Cesedın Vahap Şeker adlı bir tüccara ait olduğu bu orada yaralılardan Ramazan Polat'ın da tedavi gördüğu hastanede öidüğü bilcliril(Arkosı Sa. 9, Sü. 3de) YAZISIZ SENDİKA YÖNETİCİÜĞİ SÜRESİ KISITLANIYOR 0 Çalışma Bakanhğı tarafından hazırlanan raporda diğer bakanlıklar ile kamu kuruluşlarımn tutuınu : eleştiriliyor GÖZLEM UĞUR MUMCU Tiırklük Adıııa mı?... ANKARA Çalışmo Bokan lığı tarafmdan hazırlanan ve Sendikalar Yasosı ile !ş Yosası ndo yopılmosı düşünülen de ğişiklikleri de .ceren colışma sorunlanna ıtışkin geniş blr ra por, önümüzdekı günlerde Baş bakanlığc sunulacoktır. Söz konusu rapordaki bilgiler. eylüi ayı icînde Calışma Ba kanlığınco Başbokon'o verilme (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) AET, TÜRKİYE'NİN RAHATLATICI EKONOMİK ÖNLEMLERİNİ REDDETTİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluiuğu (AET) arasında Brüksel'de sona eren görüşıiielerde Türkiyenin «ilişkilerin dondurulması önerisi dışında, ekonomik alanda rahatlatacak önerllerin tumu» geri cfcvrilmişttr. AET ile Hişkiieri yeniden düzeniemek ve bundan sonraki dönemlerde ılke beürieme* amacıyla Brüksel'de hafta boşından önceki güne değin görüşmeifer yapan Türk neyetı Türkiye'nin 'isteklerınl AET'ye i!etmişt:r. Öneriler orasmda «önümüzdekl be$ yıtiık dönemde Türkiye' nin AET'ye karç, olan yükümlülüklerinin tek yanh oiarak dondurlması» gibi önemli bir poiit : k korann bulunrnası yanındo, kimi ekonornik ödün istekleride bulunmaktarlır 8unlar tarım ürünlerinde Türkiye'ye AET've uve ülkeierle ücüncu ülkelere tanınan ödünienn verümesi. emeğin AET ülkeleri icmde ssrbestce ao(Arkası Sa. 9, Sü. 7de) BAŞBAKANLIK, TÜRK STANDARTLAR YÖNETİMİNE EL KOYDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanlık, Dcnıştay kararı ile boşalan Türk Standcrtlcr Enstıtüsü yönetımme dün sabah el koymuş ve Dar ş tay'don alınan görüşe göre Baş bckanlık görevlilennden oluşan 5 kişilik bir geçici Yönetim Kurulu TSE yönetimini devtalmıştır. Türk Standartlan Enstitüsünun 1976 yılı Oloğan Genel Ku (Arkası Sc. 9, Sü. 5 de) Savcı Yardımcısı Doğan Özün öldurulmesinde kullanılan tabancayla Ankora'da bir öğrenciyı öldurdüğü saptonan ülkücü Veii Güven ifadesinde tobancayı Hüseyin Kocabaş'tan aldığını ve cınayetten sonra geri verdiğini söylemiştir. Savcı Yardımcısı Öz'ü öldürmediğıni ileri suren sonık ifodesinde aynca, «Beni bu işlerde kullandılar. 8unlar cok büyük bir örgüt. Önemli İşlerde hep benim glbileri öne sürüyorlar» demiştir. Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili davaya dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş, sanıklar icin hczırlanan iki iddianamede iki sanık icin 1021, 3 sanık icin 918. bir sanık icin 815, üc sanık hakkında da bir yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası istenmiştir. Bu arada bir sure önce Kahramanmaraş'tan Ankara'ya dinamit getirirken yakalanan 2 lise öğrencısi. dinamitlerin ÜGD Kitaplığı Başkanı Ahmet Aydoğan tarafmdan getirildiğini itiraf etmişler. Aydoğan da suclomayı kabul etmiştir. Avusturya Elçisir eşi ve kızını öldüren berberin duruşması başlaı FETHİYE îCumhuriyet Bürosu) Avı.sturya Büyü cisi Dr. Heınze Laube'nin Verena Laube ile kızı Dr. / reas Laube'yi tüfekle ö!dı berber Şener Yığit idom is ile Fethiye Ağır Ceza Ma mesinde dün ya'gılanmayo lanmıştır. Turhan Başarır başkanlığ Aybars Üre ve Vünevver \ (Arkası Sa. 9, Sü. ; ı | I ı Haberlerî 5. Sayfada ! Singapur'da tamir gören Yunan tankeri havaya uçtu: 57 kişi ö!dü SİNGAPUR Singapur'dakl bir tersanede tamir görmekte olan bir Yunan petrof tankerin de perşembe gecesi meydana gelen korkunc patlamada 57 kişinin öldüğu ve 96 kişinin (Arkosı Sa. 9, Sü. 7 de) A atı kamuoyundo ne yOzık kl, Türkler hokkında olumK s u z değer yargıları egemendir. Bu düşmanlığm to™ rihsel nedenleri vardır, siyasal nedenleri, hatto psikolojik nedenleri de vardır. Rum sermayesinin denetimindeki gazete ve dergilerde bu düşmanlık daha açık ve sistemli oiarak yapılır. Türkler barbardır... Gerçeği olduğu gibi görelim: Bizler hakkında oluşturulan yargı budur. Türkler barbardır, Türkler vahşidir. Aman Türkiye'ye gitmeyin... Kimbilir, Yunan basını, Fethiye'de Avust'iryo Büyükelcisinin eşinin ve kızının bir cinsel sapık tarafmdan öldürülmesini nosıi ballandıro ballandıra vermiştir? Oysa bu tur cinayetler, hemen tıemen dünyanm her yerinde işlenebilir! Türkiye'de uyuşturucu madde kacokcılığından mahkum olan bir Amerikalının yazdığı, sonradan do filme alınan «Geceyarısı Ekspresi»nin yarattığı tepkileri hep birlikte izledik Filmde, kopkoyu bir ırk düşmonlığı işlenmiş, dünya kamuoyundo Türkteri kuçuk düşürmeyi omaclamıştır. «Türklerlr barbarlığı» propagandası, son yıllordo (Arkası Sa. 9, Sü. 7de) Çavuşesku'nun özel yatının 7 kişilik mürettebatı Türkiye'ye sığındı MÜNİH Romonyo Devlet Başkanı Nicolae Çavuşesku'nun özel yotınm 7 kişılik mürettebatmın Türkiye'ye sığındıkları ileri sürülmüştür. Almanvo'da yoşayan Romen (Arkası Sa. 9, Sü. 6da) Emlak Alım Vergisi uygulaması değişiyor 50 bin liralık bağışıklık ile ilgili uygulamaya da yeni bir yön verildi ^ ANKARA, (ANKA) Emlök Alır Vsrgisine ılişkin, uyçjulamaya günü koşullorıno göre yeniden yön verildit belirtilmiştir. Maliye Bakanlı'ğının dünkü Resn Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gire tebliğinde. 50 bin liralık bağışıklık hül münün daha önceki uygulamasma. D< nıştayca verilen kararlaı sonucu vc veriidiğî bildirilmiştir. Buna göre, 1 kı sım 1978 tarihinden itibaren meydar getirilen bina. trağımsız bölüm ve\ katlara 50 bin liralık bağışıklık şöy uygulanacoktır: • Bir gerçek kişinin Tapuda bı ğımsız oiarak kendt adına koyıtlı arsa üzerine inso ettiği bir bağımsız bölü dolayıslyle beyan edeceği satış değerir 50 bin lirası, • Bir gerçek kişinin Tapodo bağıı sız oiarak kendi adına kayıtlı arsası Ü 2 rıne inşa ettiği cok doireli bino doloı sıyla beyan edeceği toplam satıs değ rinin sadece bir tek 50 bin lirası. (Arkosı So. 9, Sü. 3'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog