Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

• Sohıbı Cumhurıyet Matbaccılık ve Gazetecılık T A S adına . . NADIR NADI • Genel Yoyın Muduru OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yazı Işlerı Müdurü ... BULENT DIKMENER • Bason ve Yayan Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecılık T A Ş , Cogologlu Turkocogı Cod No 3941 • Posta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon 28 97 03 CUMHURİYET XX B A S I N A H L A K UYMAYI TAAHHUT EDER • BUROLAR Ankaro Ataturk Bulvan Yener Apt Yenışehır Tel 17 58 66 25 5*7 01 • İ2MIR Halıt Zıyo Bulvan No 65 Kat 3 Tel 25 47 09 13 12 30 • ADANA Atatürk Coddesı. Ugurlu Posaıı, Tel 14550 19731 ABONE UCRE I 3 1Î Aylor • 1 6 Yurt ıcı 90 270 540 1 080 Yurtdışı 165 495 990 1980 Ayrupa Yakın Dogu 400 Amerıka, Orta Amerıka, Guney Asya ıcın 800 Uzak doğı.j ıcın 1200kuruş ucak ek ucretı olmır T A K V IM 1 12 EKIM 1978 Ogle 13 01 Yatsı 20 05 1 1 Ikindi 1609 Imsak 5 30 Guneş 706 Akşam 18 35 İNGÎ1İZCE FRANSIZCA ALMANCA Language Learnıng Centres L C C ülkesinde Cağalojjlu Yokuşu No 39/4 Cağaloğlu • İstanbnl P K 43 İSHNBUL 26 65 24 Hukuksal Yollar (Baştarofr 1 Sayfada) layan sılâhlı bır adam oldurme çetesıne donuştugunu açıklıkla vurgulamıslordır Istanbul Cumhurıyet Savcılıgı terorun kaynaklorının belırlenmesı ve mıhraklaştıgı örgutlerın sap tanmasında tarihsel gorevıni yerıne getirmek ten çekınmemiştır İSTANBUL Cumhurıyet Savcılıgının teror eylemlennın planlandıgı orgutlerln belırlenmesıne ıliskın yaptıgı calışma ve vardığı sonuclar faşıst tırmanmanın demokratrk hukuk kuralla rıyla durdurulması ve etkısızleştırılmesl yolunu açmaktadır Gercekten yururluktekı yasaların devletın yetkılı organlarmca uygulanabılmesı sorunun cozumjne yetebılecektır Terorun onlenebılmesı ıcın ne sucsuz ınsanları eze bı'ecek sıkıyonetimlere ne de bağımsız adlıye ıcınde veya dısındo ozei sıyasal mahkemele re gereksınme vardır Bağımsız yorgı organı hakım ve sovcılarıyla suclular hakkında yasal mueyyıdelerın uygulonmasını sağlomo gorevı nı, maddı ve mansvı olanaksızlıklara kor sın, yerıne getlrme onuruna sahlptırler Kuş kusuz bu gorevlerını demokratlk hukuk kural larını en ınce noktalarına kadar gozonunde tutarak yapacaklardır Anoyasal guvenceler den en acımasız canllerın de yararlanmosını ınson hok ve oJ&urluklerlne saygılı herkesm olagan karşılaması bunu iclerln» sindırmelerı gerekmektedır ÜLKFMIZIN cesıtlı ıllerınde yokalanan teror eylemlerinden sanık kışılerın orgutsel llıskılerı, bunlann hangl sıyasal partlde odaklastıgı Cumhurlyet Bassavcıltğına bildırılmektedır Sıyasal Partıler Yasasının 114 maddesı geregınce gonderılen bllgıler Anayasa Mahke mesı savcılıgı gorevlni de yapan Yargıtay Cumhurlyet Başsavcılığınco değerlendırllecektır Yasanın bılgı verme yukumlulugunu koymasının amacı bellıdır Bu bılgılerle teror eylemlerınin mıhrakı durumuna geldıgı anla şılan sıyasal partı hakkında Başsavcı Anayasa Mahkemesınde dova açmakla gorevlıdır Bu gorevın yerine getirılmesi ıcın açılan davaların sonuclorını verılen hukumluluk kararlarının keslnleşmesınl beklemeye de gerck yoktur Suc Işleyen uyelerln partılerınden cıkarılması yontemının uygulanması ve bunun sonucunda kapatmo ıstemınde bulunulması da zorunlu degıldır Anoyasamızın s^os ıl partılerın uymak zorundo oldugu ılkelere ıtıs kın ve temellı kapatma mueyyıd'sı ko m maddesi dogrudan uygulanacak b ı kural nı teligı tasımaktodır Gercekten 1961 Anayasa sına aynen alınan Federal Alman Apcıyasosı nın sivosal partılere Iliskın m^di^'en Almin Anayasa Mahkemesınce Sıyasol Partıler Ya sasınm bulunmadıgı bır donerrde dogrudan uygulanmış ve fasıst hrr paıiı kapatılmısıtr TEROR eylemlerınin belırlı bır sıyasal partının yart orgutu durumundakı derneklerde de odaklastıgı saptanan bır gercektır Adam ol durmeyı amaclayan sılahlı cete durumuna ge len bu dernekler hakkında da Cumhurıyet Savcılarının kovuşturmaya gecmelerl bekle.ı melıdır HUKUKSAL yollar geregl gıbi kullanılması duru munda, teror eylemlerınin onlenmesınde yeterlıdır Bağımsız yargı erganında gorevll Cumhurıyet Savcıları bunun kanıtlarını vermeye başlamışlardır FASIST teror bugunun Turkıye sınde amaclarına ulaşamayacaktır. MHP İçin fBoştarofı 1 Sayfada) Iddıaname/e gore sanıklar MHP Genclık Ko'u adı aıtında ş adet eylemlerıyle Devletın bırl g nı bozTia< ıcın TCK nın 168 maddesınde tanımla nan silahlı bır cete kurmuş !ardır Bo/iece sozu ed len par tı orgmı s lahlı bır cete/e do ruşmjştur Iddıanamede sozu edılen part organ nn s ahlı ceteye donjsıugunj sanıkla'dan Coş ^un A'bulut kend e1 yazısıyla /azaığt ıtırafmdo şöu'e lamaktadır «Salıh Cakır'ı ben oldurdum Barıs kıraathanesiyl» Izzetpa sa mahallesındekı kahvehane ye orkadaşlarımla bırllkte sı lahlı ve bombalı saldınlarda bulundum Ayrıca bu sucları ıslemek ıcın MHP Genclık Ko lu Başkanı Yurtus Meralden ta lımat oldım Sılahlorı kullan dıktan (151 bıtırdıkten) sonra MHP Genclık Kolları Boşkanı durumundakı Yunus Meral e gerı verdım Sılah TEŞKILATA aıttır Teşkılâttan kastım MHP Gvnclık Koludur • Coşkun AKbulut Gozaltında ken aynı S' ah Murat Tunca/ ıs mlı şahsın oidurulmesınde de kullanılmış bo/lece soz konusu sılahın Coşkun tara fınoan teşkılota (MHP Genc'ık Ko jna) gerı ver Irresınden son ra Yunus Meral tarafından baş ka kış lerın oldurulması ıc n kullanıldıo.1 veya kuliandırıldıgı an'aşılmıştır Idd anamede acık'onan olay lara ve gosterılen kanıtlara go je MHP n n yardımcı kol organı olan ve MHP orgutu ıcın de yer alan Şışiı Genclık Ko lunun sılahlı cete nıtelığ nde adam oldurme sılahlı saldırı ve bo^ıbalı sabotaı eylemlerı n n mıtT'akı hal ne geldığ so nucu cıkmoktodır B J nıtelıktekı bılgılerın ıda rı r"erc ler savcılar ve Mah kemeler tarofındon ılgıiı par tı hakkında kovuşturma ya pnnasına esas olmak uzere CuTihunyet Başsavcılıgına bıl dırılmesı Sıyası Partıler Ya sosının 114 maddes gere ğınce zorunludur Başsavcı bu bılgı.eri degerlendırerek ılgıiı partının ^a sa d şı fııllerın ışlend gı bır mıhrak hal ne qeld gı anlaşıldı gı takdırde S /asal Part ler Ya sasının 112 maddesı gereğ n ce Anayosa Mahkemesınde partn n kapatılması davası acabılecektır MHP Şışll Genel k Kolu lo kalmd» 13 eyluF 1978 gunu ya pılan aramada Şışlı Sıyosal Yuk3ek Okulunda o<uyan sol goruşlu ogrenc ler n kımlıklerı ve eşgaller ıle goruşlerıni be Iırten bır defter oüunmuştur Muhur enerek Adli Emanet meTiurlugunao mvhataza edı len bu def'erde ıstmlen yozı lı kışılerın oldurülmelerme ka rar verıldığı anlaşılmaktadır Boylece bu defter Partı Genclık Kolu adı altındakı ku ruluşun bır adam oldurme cetesı nıtelığme donuştuğunun kanıtını oluşturmaktadır Iddıanamede bu konuda sbyle denılmektedır «Sanıklar kendıl*rl glbi du şünmeyen kım vorsa onlarm yok edılm»l«rı gerektıgı kanı sını taşımaktadırlar Adeta Engızısyon yargıcı durumun dodırlor 1 Ceza Yargılomaları Usulu Yasasına gore oldurulmesme karar verı'enler n lıstesı dj ruşma baş'adıgındo okunack ve boylece acığa kavuşacak tır Anrak guvenlık kuvvet lerınce lıstede yazılı kışılerln guvenlıklerının sağlanması I cm gereklı onlemlenn alındığı oğrenılmıstır ANKARA SAVCISININ SÖZLERI O e yaidan aa nın bır habe r ne gore Ankara Cumhurıyet Savci3i Mehmet Elverenlı, baş kanlık Dıvanı bıldırısı nede nıy'e MHP hakkınaa açılan so'uşturmanın surdurülduâünu soylemıştır Elverenlı, MHP Baskanlık D vanı bıldınsı hakKinda Ano dolu Ajansı muhablrının soru larını yanıtlarken, «Bıldirıde yctkı v* sorumlulukların ordu ya devrtdılmesi isttnıyor. Bu Anayasamızın 124 madd«*t ıl» Sıyası Partılar Yasası'nın 100 maddesınd* b«lırt!lcn ilk«l«r« aykırıdır. Baskanlık Dıvanı bıldırlsı hakkında soruşturma açılmıştır Bu konu ıl« ılgıiı oiarak blr arkadasım gor*vlendırılmıstır Soruşturma sur durulmektedir > demiştır MHP GENEL İDARE KURULU Bu arada MHP Genel Idare Kurulunun bugun son anarsik olayJorı goruşmek üzere olağanüstü toplanacağı bıldı rılmıştır MHP Geial Merkezın den konu ıle ı'gılı olarak yapnan oçıklamada toplantı so nunda clman kararların bır bıldırı halırde kamuoyuna du yuruîacağı açıklanmıştır. Ökçün (Boştorafı 1 Sayfada) Gündu2 OKCun Yunan stan Üışışlerı Bakanı Rallıs le yap tıgı ıkıl gorusme sırasında Rallıs ın daha cok ıkı ulke a rasmdakı sorunların tekn k yonlerıne değmme eğılımınde oldugunu kendısının jse so runlorın cozumjnde sıyosal ıradenm onemlı rol o/nayaca gını bel r't ğ n fade eım ştır Dışış,er Bakam Okcun BM Genel Kurulu na Turkıye mn ceşıtlı s yası partılerın tem sılcı'erı ıle bırlıkte katıld gı nı ca ışmalar sıras nda partı lerorasında dış pol ÎIKO konu sunda belırlı bır dıyalogun ku ruldugunu aynı durumun c polıtıka alanında da kuruima sı cın engeller bulunmadıĞını belırterek ozet e şunları so\le m ştır «BM Genel Kurulu'nda yap tıgım konuşmada ve 40 do layındcki ceşıtlı ulkenın Dışışlerı Bakanları Ile yaptıgım ikilı goruşmeler sırasında uluslararası ılıskılerl belırleyen yu muşama sılahsızlanma ve gelısme konularındakl Turklye nin goruşlerıni ocıklodı yumusa ma nın ulusiararasında yay gınlaştırılmasını ve derınlestlrılmesi b j konuda Halsınkı son belgesl ile Belgrat toplan tısı kararlarının basarıya u lasması fcm ulkelerın işbırlıgl yapmaları goruşunu savunduk Turkıye nln yenf ekonomık duzen konusunda gelişme yolundaki ulkelerle mevcut bırl klmını paylasmaya hazır oldu gunu bıldırdik Ozellikle Af rıka ulkelerı Dışışlerl Bakanla rı ıle yaptıgım goruşmeler sı rasında bu ulkelere oğretmen teknısyen hotta ustabaşı gon dererek gelişme yolundaki bu ulkelerle Işbırlıgını orttırmanın yollonnı acacagız Bu konu da butceye bır fasıl eklenmesı kararlaştırıldı ABD Dısıslerl Bakanı Vance ıle yaptıgım ıkılı gorusme sı rasında da ambargo'nun kalk masıyla karşılıklı guven orta mının yenlden yaratılmasında onemlı bır adımın atılmış olduğunu, ekonomınin savunma dan ayrılmazlığı ilkesı uyarın ca korulacak yenl l$bırliğXnm kapsamlı olması gerektıgl yo lunda mutabakata vardık » Dışışlerı Bokanı Okcun da fia sonro gozetecılerın sorula rını yanıtlamıştır SORU Başbakon Yardımcısı Cetın In Moskova'ya yopacagı g«zı Ikmcı kez ertelendi Ambargo nun kalkması ya da üslerin açılması ile ilgili goruluyor bu ertelem* Goruşlerınızi alabılir mıyız? YANIT Sayın Cstın ın gezısı oroda göruşmelere katılacak Bakanın rahatsızlanıp hasta neye yatması nedenıyle ertelenmıştır Sovyet Dışışlerı Ba kanı Gromıko ıle yaptıgım go ruşmede ambargonun kalkması ıle ılgı'i en ufak bır telmıhde bulunmamıştır SORU Comecon la bağlontı kurulmasından sozettmız Bu konuda AET'nın bır tepkısı ola cak mıdır7 YANIT Ingıltere ye ıhrac olu ncn pamuk ıplıgıne getırılen kı sıtlama AET ıle başıatılmış o lan dıyaloga da Buşbakan ın B'j k sel de AtT vonetıcılerı ı le vardıgı mutabakata da ay kın dusmektedır 60 rroade nın uygulanması ıcın nedsnler mevcut degıldır Bu konuda Comecon la kurulacak bır te mas Turkıye ıcın belırlı bır gu vence oluşturacaktır SORU New Yorkda AET Dı slşlerı Bakanları ile de goruştunuz mu' YANIT Fransız Alman Ital yan Ingılız Dışışlerı Bakanlorı ıle goruştum Ingıltere Dışış len Bakam Owen pamuk ıplığı ne uygulanan kısıtlamadan ho bersız gorundu Bu konuda ge rekenı yapacagını soyledı Bı zım duşuncemız odur Turkıye yı ılgılendıren ıktısadı ilışkıler yenı bır duzene kavuşturulmadıkca sıyası cfiyaloga onem ver mek ılgıyı saptırıcı sonuc do ğuracaktır KANADAYA GIDECEK Okcun un kasımda Kanada ya resmı bır zıyaret yapacağı Başbakan Bulent Ecevıt ın de Norvec e gıtmesının beklendıgı ıfade edılmektedır GÖZLEM (Bastarafı 1 Sayfada) bestelendıgını hep bırlikt* ojrenecsğız' 6yl» anlaşılıyor kı bır kez suca bulaştırdıkları klmı« l«rı «nasıl olsa artık kurtuluş yok> dıye başka clnayetlerde d« kullanıyorlar Bir kişıyı, uc kışıyı, on kışıyı bılemedınız yuz kişiyi oldurduler Sonra ne olacak9 Sonra yakalanacaklar Sonra tutuklanacaklar Sonra mahkum olacoklar Hem de nasıl mahkumıyet Idam Oyl« Adam oldurmenın cezası bu Hıcbır «hafıflstıcı »ebebl» de yok Turk Ceza Yasasının 450'ıncı maddesı, adam oldurmenın yaptırımını olum cezası olarak sapta mışlır Hangı ulku, hangi ınanc, hangı sıyasal duşunce, svler« beskın yaparak adam oldurmeyı, beledıye otobusl*rınden odam indirip, kurşuna dızmeyı, haklı ve dogru bır eylem olarak gorur? Dupeduz canavarlıktır bu1 Canovarlıgın da c«zası bellidır ldam< Bır bır •!• g«c«c«kler Blr kısmı, pışman oldugunu soyleyıp, ot«kıl«rı ele ver*«c«ktır Şlmdıden boyl» ol mustur Hucr» başları boyle ele gecmıstır Bundan sonrası da çorap sokuğu gıbı ele gececek Ulke icinde hicbır orgut, devlet gucunden ustun d«gıldır Devlet guçlerı, olayların ustun* gorev bılınclyl» gıttikc* ceteler dagılacak suclular yakalanacak v« cezalarını goreceklerdır Bir gun saklanırlar, ıki gun, uc gun Sonra?. Sonrası yok bu isın1 Mamak, Balgat, Bahçelievler, Etlik v« Şişll olaylarınır) duruşmalarına cok yakında başlanacak Yakalanacaklar Yargılanacaklar, mahkum «dllecekler1 Ve ugruna cınayetler ışledıkleri llderlerı, «bızım onlarla hıcbır ılgtmiz yoktur» dıyecek ve bu kanlı mllitanlar, aynı lıderlerce bırer klrlı mendil gıbı, cezaevı koş* l*rine fırlatılacakfardır Sonu yok bu Isfn. yok1 . AP Genel Baskan Yardımcısı Yıldırım'ın Demirel ve Genel Merkez aleyhine açtığı davada Demirel'in avukatı yargıcr reddettj ERZURUM (Cumhurıyet) AP Genel Baskan Yardımcla rından Erzurum Mılletvekılı Is maıl Hakkı Yıldırım ın Merkez llce Kongresı nde «sahta dele ge» ıle o/lama /apıldıgı yolun da AP Genel Merkezı ve Ge nel Başkanı Süleyman Demırel aleyhine actıgı uovaya dun rie vam edılmıstır Duruşrnada AP Genel BaşFonı Süleyman Demt rel ın ve Genel Me'kez ın Avu katı Kemal Cetınsoy yarg cı reddetmıştır Bunun uzerıne bır karar ver Imek uzere duruş ma baska bır gune kalmışt r AP Erzurum II Kongresı ıse yann /apılacoKtır Bahçelievler katliamı (Bastarafı 1 Sayfada) bu Senotorler gectığımız mcrt sonlarında oldurulen Savcı Yardımciaı Doğan Oz un esı Se zen Oz ve sanatçılar da katıl m ştır Torene parlamenter olarak 3HP Ordu Mıfletveklı Ertuğrul 3una' ve Mıllı Bır! k Grubun ion Satıı Kucuk ı!e Suphı Ka aman katılmışlardır Maltfpe Camısınden a! nan •enaze Tandoğan A'anına ge ırılmış TIP Gene! Başkanı Be ııce Boran Salıh Gevencı yı asıyan cenaze arobasının he nen arkasında yurüyerek Tan foğon Alonına gelmıştır Mol epe Cam sınden hareket eden orene katılan orgut ve grup ar ancarf 15 2 saat sonro Tan loğan A'anına gelebı'mışlerdır Torene katılan tum gruplar 'andoğan Meydanmda yerle m almca Behıce Boran kat Bd.len 5 TIP'lı genc ıcın say |i duruşunda bulunulmasını stemıştır Saygı duruşundan onra bır konusma yapon TIP îenel Başkanı tum devrımcı urtsever ve ı'erıcılerı bırlığe ogırmış ozetle şunları soyBmıştır ıKisllıklerıne buyuk saygı luydugumuz, canımız glbı sevllğlmız arkadaşlarımızı son olculuklannda yuregımız yalarok ugurlodık, ugurluyoruz Senceclk arkadaşlorımızdı Yaamları çok kısa surdu Ama ınlamlı bır yaşamdı bu Yaamlarının amacının ne oldulunu, ne Için dovuştuklerlnı, ılr gun oleceklerse eger, ne ;ın oleceklerıni bılıyorlardı» Boran torenden sonra Genc 5ncu Derneğı nde yaptıgı ko ıuşmada ıse «Katıyen onlcrın illahları ıle cevap vermeyece|iz. Bızım sılahımız partımizdır Srgutlenerek mucadele edecejiz» demıştır DIĞER CENAZELER Aynı olayda hayat'arını kay eden TIP Bursa Yemşehır IIe Başkanı Latıf Can ve aynı ce uyelerı Eıraım Ezgın ıle >sman Nurı Uzunlar'm cenaze srı de dun Yer «ehır'de yapı ın bır torenle toproğa venl ııştır Ankara da dun Salıh Geven ı ıle bırlıkte cenaze torenı ya ılacak olan Faruk Ersan ın enazssı ıse torenden kısa bır ure once Ersar ın Jandarma renel Komutonlığmda bulunan Ibay omcası tarafından alına3k. memleketı olon Kırklareh e gondeilmıştır SORUŞTURMA Öte yandan Bohcelıevler atlıamı ıle ılgm soruşturma deom etmektecır Gozaltıno olı an 4 kışıden 3 u dun sabah erbest bırakılmıstır Halen o jyda kullanılan otomobılm sa ıbı Nazmı Menc gozaltında utulmaktadır Hacettepe Hastanesınde teovı oltında bu.undurulan olaın tek gorgu tanıgı Serdar Al sn ın saglık ourumunun lyıye oğru gıttıgı belırtılmıştır Al3n ın ıfaaesmae c.nayet şe ekesının evde karakol kurdu unu soyledığ nakledılmıştır Mten ı TIP uye'en korumakta ve vanına dok'orlar savcı ve polısten başka kımse sokulmamaktadır TEPKILER Bahçelievler katlıamına ılış kın tepkıler de yoğunlaşarak surmektedır TMMOB Jeoloıı Muhendıslerı Odası Yonetım Kurulu dun yay nlodıgı bıld r de «TIP yonotıcıleri ve de mofcratık kitle orgutu üyelerine yonelık toplu kotliam olayı»nı kınamıştır TMMOB Harı'a ve Kadastro Muhendıslerı Odası Merkez Yonetım Kurulu da yayınladığı bıldıride kule katlıamları bıcı mınde buyuyen ve tek bır sıyası merkezden orgutlenen bu tur faşıst saldırıların nefretle kınandıgmı bıldımıştır Genel DER Ganel Sekreterı Velı Saltık ıse ulkeyı can pozan halıne getıren faşıst dıkta ozlemcılerının uslendıgı Ulku Ocaktarı Jlkucu Gercler Dernegı Ulku Bır ve MHP nın derhal kapctılmasını elebaşılarm dan hesap sorulmasını ıstemıştır Devrımci Kadm Derneklerı Federasyonu Başkanı Nıhal Erdem ve Ankara Kadmlar Dernegı Başkanı Hurıye Yılmaz da yaptıkları ortak acıklamada gun gectıkce azgınla şan kudurganlaşan faşızmın kıtlelenn gıderek bılınclenme sı ve devrımcılenn daha genış kıtlelerle kucaklaşması karşısında yokolacaklarını anlayarak cınayetlerine vahşıce devanı ettığını soylemışlerd r TOBDER TMMOB TUM DER TÜTED. TUSDER TUMDEV GENC DEVGOR IGD Halkevlerı TUMOD TUMAS TUMORDER TUMZER BANKDER ve İKD gıbı bır cok demokratık kltle örgutlerı de ortak bıldırı yayınlayarak faşızmı ve saldırganlarını kına mıştır. Ankara Barosu Başkanı Avukat Teoman Evren terorızm lctn devletın etkın ve koklu on lemler almasını Istemış. «Uzun zamondan b«ri ulkemizı tehdıt «den terörlzm korkunç örnekler vererek tırmanışıno devam etmektedir» demıştır Bahçelievler katlıammı protesto etmek omacıyla Dıl Tarıh Coğrofya Fakultesınde ogrencıler btr gunluk boykota başlamıştır Balıkesırde 13 demokratık kuruluş da Bohcelıevler katlıammı kınamıştır Istanbul DEVGENC Tıp Bır Der ve Devrımct Kadınlar Dernegı yaptıkları açıklanmolarda 6 TlPlının öldurulmesını kınamışttr Ayrıca llerıcl Kadınlar Derneğı Petrol Is Merkez Yonetım Kurulu ve Türk Tabıplen Bırlığı Merkez Konseyi odına Baskan Dr Erdal Atabek de yaptıkları yazılı ocıklamalarla faşıst soldırı ve cınoyet olaylarını kınamışlardır Genç Öncu Dernegnce ce naze torenınden sonra halka dagıtılan bıldıride. «Teror olay larının hemen tamamının ardında ell bulunan MHPnın ve UGD'nın kapatılmosı Yonetım Kurulu Uyemız lcln artık b«klenmem«lldır» denılmıstır TIKP tarafından yayınlanan bıld nde de «Kontr gerılla ve MHP koseye sıkıştu denılmış tır MHP NIN TEPKISİ MHP Genel Sekreter Yar dıncısı Avnı Carsancaklı dun yoptıgı yozılı oc'klamada Bah celıevler de meydana gelen ve oltı k'sının oldurulmesıyle so nuclanan olaydan MHP nın sorumlu tutulma/o calışıldığım soylemış ıBu iddıalar tamamen gerçek dışı ve yalondır Boyle bir Iddıayı one surenler •llerındekı delıl ve belgtlerl adalete teslım etmezlerst, hay siyetsizlıklerı bır defo daha ta* cil edjlmış olacaktırı djsmıştır ADMMA ve Yuksek Okulu torafından yayınlanan bıldıride Hurcan Gurses ın Akade mıye bağlı yuksek okul ogrencısı oldugu be/ırtılmtş «Uygar topiumumuza yaraşmayan vah set olaylarını yaratanları kınarız» denılmıstır Ankara Unıver sıtesı Fen Fakultesınde oğret me cuma aksamına dek Tıp ve Eczacılık Fokultelerınde de 1 kasıma kador ora venlmıştır Kahramanmaraş'taki (Bastaratı 1 Sayfada) • 6 ekım gunu guvenlık kuv vetlennın yaptıgı genel arama sırasında ele gecen sılah ve mermılerle ılgıiı olarak gozaltı na alınart 6 kışı dun mahkeme ce tutuklanmıştır Elbıstan kara yolundo yapılan genel arama da bır otomobılm gızlı bolme lerınde 11 otomatık sılah ıle 1100 mermı bulunmuştu MANISA TL.rgutlu ılcesınde TÖB DER uyesı Israfıl Öz gunduz ad 1 oğretmen Istasyon semtnde kımlıklerı behrlene meyen kışılenn saldırısına ug rayarak yaralanmıştır • Soma ılcesınde de lınyıt ıs letmelen loımcnıarınaa oturan Ulkucu Genctık Dernegı uyesı Kırkagac Lıses'r.de beklemelı Halıl Yoruk <endısıyle tartışan Soma Li3esı 3 sınıf oğrencısı Tamer Ercetın 1 şlşle yorola mıştır Komando ogrenci yaka lanmıştır UŞAK Otobus garaıında cay ıcmekte olan Sıvas yolcusu Osman Duman ın yanına gelıp «Devrimcı olup olmodıgını» so ran 6 7 kışılık bır grup kendısının «Oevrimcıyım» yanıtını vermesı uzerıne «Bıı de devrlmcıyiz, g«l s«nı dernegımıze goturtlım» d yereK Ulku Bır e goturmuşlsr tum parasını ve elb/selerını oldıktan sonra dovmuşlerdır GAZIANTEP Kılıs Emnıyet Amırlıgınde gorevlı Komiber Kenan Altan ın Şeh Abdullah Mohollesı, Ahmet Kosım cadde sınd» bulunan evl oncekı gece saat 23 sıralannda kımngı belırsız kışıler tarofından bombalanmıttır DIYARBAKIR Yabnncı Dıller Yuksek Oğrencı Okulunaa onc«kı gece cıkan olayda Aı oğrencı agır bıcımde yara'o J rak Tıp Fakultesı Hastonesın na kaldırılmıştır ELAZIĞ OnceKi gece saat 23 00 sıralorında devrıye gezen polısler ıstasyon caddesınde Hu someaın Yesıl adındakı bır yurt tcşm cesetını bulmuşlordır ADANA Ceşıtlı sen<tlerde meydana gelen olaylorda bırı tabanca ıle oımak uzere 9 oğ rencı yaralanmıştır • URFA Suruç ılcesınde imam Hatıp Lısesı oğrencısı Ibrahım Coban v» 3 arkadaşı oynı oku! oğrencısı Mehmet Celıkten ı yaptıklorı tartışmaaan sonra boynundan bıcoklıyarak agır yaralamışlardır ESK1ŞEHIR Sıvas ta bır kıs yı oldurmek Ankara da bır polısı yaralamakton sanık ola rak hakkında gıyabı tutuklama kararı bulunan sağ eğılımlı Fa tıh Huseyın Ipon Eskışehırde yakalanmıştır ISTANBUL Fındıkzade de N gde ıl» Sokarya oğrencı yurt lan arasında oncekı gece saat 22 sıralarında bır patlama oimuş yoredekı evlerın camları kırılmıştır Patîamadan sonra ıkı yurt arasında sılahlı catışna da olmuş bu catışmaya Zonguldak oğrencl yurdundon do karşılık venlmıştır Olay yerınde 18 adet 7 65 capında, i< odet 9 mm çapındo mermi kovanları bulunmuştur Yorede kl arcmalarda bır adet de 7 65 capında tabanca ıle bır adet de 9 mm capındc otomotık ta banca bulunmuş 3 kışı gozaltına alınmıştır 0 N ğde ve Sakarya oğrencı yurtları arasında dun gece karşılıklı ateş acıldığı ancak olen ya da yaralonan olmodığı bıldırılmıştır • Vatan Garaıı ve Şehremını de calıntı oldugu sanılan ve ıclennde kan ızlerı bulunan ıkı otomobıl bulunmuştur Vatan Garaıı yanında kapıları acık durumda bulunan ve Dr. Galıp Say a aıt oldugu torpıdo gozun dekı ruhsattan anlaşılan otomo bıldekı kan ızlerı ıle 14 boş koyanı polısın aracın bır cınayet nedenı olarak kullanılıp kul lanılmaa gını araştırmaya başlotmıştır, Şehremını Arpaemını Sokakta terkedılmış olarak bulunan bır otomobılde de kan ızlerıne rastlanmıştır. Semıha Turkeş e aı* olan 14 AT 069 pla kalı aracın Beyazıttan çalındıgı sanılmaktadır Gectığlmız cumartesı Zeytınburnu nda operasyon yapan guvenlık kuvvetlerı ıle catışan Boğazıcı Unıversıtesı oğrencısı Serdar Ka/ağ Hukuk Fokultesı son sınıf oğrencısı Ferruh Çalışer ve ışcı Alı Akkurt dun adlıyeye venlmış ve tutuklanmışlardır • Pazartesı gecesı yapılan genış arama sırasında Şehremını de bır ozel otomobılm carp ması sonunda olen toplum poI sı Alı Karacom'ın cenazesı dun Fatıh Camıı'nde kılınan oğle namazından sonra Kozlu Me zarlıgında topraga venlmıştır. • MHP Zeytınburnu llçe Baş kam Ibrahım Ozder'ın oğlu Mete Ozder'ı Kocamustafapaşa lo kalınde nobet tutorken oldürmekten sanık ulkucu Huseyın Keser ıle otayla ılgıiı olarak gozaltına» alman 3 ulkucu Hacı Bınkıer Ibrahım Kovut ve Bayram Cettn ın bugün Adlıyeye verılecegı bıldırılmıştır. Bu arada sanık Huseyın Keser'ın ıfadesı sırasında Kamacı Gazınosu ıle cesıtlı yerlere patlayıcı madde attığını ıtıraf ettığı MHP Kocamustafapaşa Lokalı nde yıyecek ve ıcecegı karşılandıgı ıcın nobet tuttuğunu soyledığı bıldırılmıştır • Goztepe Raa Şah Pehlevı Lısesı onunde Ankara da oldurjlen TIP uyelerı ıcın bıldırı da gıtan bır gruba karşı grup engel olmaK ısteyınce kovga cıkmıstır O.ay sırasında yaralanan ve gozaltına alınan olmadıgı toroflorın bırbınne zıncırlerle gırdıkierı bıldırılmıştır. • Balatda d^n gece de bır kahvehane bır grup tarafından taranmış saldırıda Bılâl Pehlıvanlı adlı b r ıse sol omuzunrinrt \ınrn]nnnr\ etır Anarsik olaylar bu aksam Televizyonda tartışılıyor ANKARA (Cumhurlyet Burosu) TRT Haber MsrKezı nın bu akşan. scat 22 20 de ouzen led.gı acık oturumda uİKemız dekı onarşık olaylar tartışılacaktır Aydın Soysol ın yoneteceğı oturuma Cumhurıyet Gazetesınden Uğur Mumcu Hurrıyet'ten Oktay Ekşı ve Tercüman'don Nazlı llıcak katılocaklardır Otobüs (Bastarafı 1 Sayfada) Kacırma olayının asıl faıllerınden oldugu saptanan Ullkucu Cengız Ayhon ın Uskudar Doğancılar da kaldığı evde dun sıyası şube tarafından ara ma yopılmıştır Demet apart manı 5 numarolı daırede yapı lan aramo sırasında bır odada 3 ekım gunu kımlığı bılınme yen kışllerce evının onunde oldurulen MHP II Başkanı Re cep Haşatlı ıte oğlu Mustafa Hoşatiı nın Tercuman gazete sınde çıkon boy resımlerı bulun muştur Yetktlıler oturma odosında kı masanın uzerınde yorısı ıcılmış çoy ıle bır sure once oldurulen ulkucu lıder Halıl Yavuz un resmının ve bazı fotoğralann bulundugunu soyle mışlerdır Aramada Cengız Ayhan ın ulkucu arkadasları ıle ı~e<tırdı gı resımler bulunmuş bu ara da MHP II Başkanı olan ba bast ıle bıri Kte oldurulen Mus tafa Haşatlı ıle Toptaşı Ceza evınde ulkucu evlemlen nede nıyle koguş arkadaşngı yaptıgı saptanmıştır Evını cok acele terkettığınl ve etrafı toplayamadıgı anlası lan Cengız A/han ın evınde ayrı ca bır conta ıcmde cok sayıda anohtor bır adres deften ve lastık eldıvenler bulunmuştur Sıyası polıs Cengız Ayhan' ın yokalanması ıle fUlkucu In tıkom Komondoları» orgutu gı zının cözulebılecegını bıldır mıştır TOPRAĞA VERILDI Öte yandan IETT otobusjn den kacırılarak oldurulen ITU Mımarlık Fakultesı oğrencısı Holuk Tamdoğan ın cenazesı Adana'nın Kozan ılcesınde top roğa venlmıştır İnan'la (Baştarafr 1 Soyfada) evınden ayrılmışlardır Muammer Ekonom durumu savcılı ga ve polıse haber vermış po lısler, Muammer Ekonom un evınm cevresınde önlem almış lardır. Oncekı akşam yıne dort AP lı genc, Muommer Ekonom un evıne geldıklerı sırada po lısler AP lı genclerı yakalamış lar ve emnıyete goturmusler dır Savcılıga Muammer Eko nom da cagnlmış Ekonom bır koşulla AP lı gonçleri bagışlayacagını bıldırerek tAP Genel Başkanı Demırel'ın onunde bır daha boyle bır şey yapmıyacaklanna soz verlrler se, kendılerıni bagışlar, davadan vazgecerım» demıştır Gencler, Demırel e telefon etmışler, Demırel. «derhal gelln» demış bırlıkte AP Genel Baş kanı Süleyman Demırel ın yanı na gıdılmıştır Muammer Ekonom Demırel e «bu gençlere bu işlerı yaptırmoyın» demış Demırel de genclerı ozariamış tır Demırel ın APIı genclerı u yarmasından sonra olay kapa tılmıştır Kontenjan Grubu ve MBG durum değerlendirmesi toplantısı yapıyor ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Cumhurıyet Senatosu Kon tenıan Grubu uyelerı bugun sa at 10 00 da Zeyyat Baykara nın başkanlığında toplanarak a narşık olaylara ıliskın «durum değerlendlrmesınl» surdurecek lerdır Elde edılen bılgılere gore bu top'cntıdan sonra ya pılacak acıklamada anarşık oloylara ve terorızme ılışkın son durum konusunda Cumhur başkanı ıle gorusme ıstemı dı le getırılecektır Ote yandan Mıllı Bırlık Gru bu (MBG) uyelerı de dun sa bah toplanarak oğleye değın suren bır gorusme yapmışlardır Ogrernldığıne gore MBG uyelerı de «Anarşık oloylar ve terorızme ılışkin durum değerlendlrm^si» yopmıslardır MBG toplantısından sonra herhangı bır resmı acıklama yapılma mış ancak MBG uyesı Karml Karavelıoglu «Son olayları d* gerlendırdık Başkc bırşey acıklamogo mezun değılim,» demıştır Karavelıoglu MBG nın Cumhuıbaşkanı ıle goruş me ıstemınde bulunup bulun mayacogı yolunda sorulan bır soruyu da yanıtsız bırakmış tır Memur fBa?tarafı 1 Sayfada) lamıstır Bütce Malı Kontrol Genel Muduru Ercış Kurtuluş ve Devlet Personel Daıresı Baş kanı Kâmuran Baydur un da yer aldığı üclu komısyon soz konusu a'ternatıf onerılerı sap tamıştır Balgat katliamı (Bastarafı 1. Sayfada) mağan dan aldıgını sovlemış tır Sanıklar, ayrıca, Balsat takı Amerıkalılan soyup telsızlerınl aldıklonnı, ayrıca Oran yolun da da soygun duzenledıkıerını ıtıraf etmışlerdır Kaddafi (Bastarafı 1 Sayfada) rundayız Zıra Arap lara duşman bır polltıka benımseyen Amerika Bırleşık Devletlerı nın nukleer gucu karşısında başka seçenegımız yok Amerıkan yo netıminın şlmdıkı polıtıkası Arapları komunızme itıyor» de mış «Ulkesi ıle Amerıka tarafından desteklenen bır başka ulke arasında bugun ya da yuzyıl içınde blr savaş patlak verecek olursa Lıbya'nın Varşova Paktı na katılacagını» soylem'ştır Kaddafi b r gun «Bır Arap ul kesının Fılıstın'ın bır kesımını ışgal ederek sıyonıstlere adıl bır barışı zorla kabul ettırecegı nln kesın oldugunu ve Camp Davıd anlaşmalarını kolayloş tırmıs olan Amerıka'nın da bu tur anlaşmayı reddetmekte sı kıntı rokpcpnınu hpl rtm Mır Dünya Voleybol Birinciliğinin (Bastarafı Spor'da) cu başarısı golgelenen Brezılya Şamplyona devamınca gosterdiklerl voleybol ıle en fazla alkışlanan takımlar oldular Çekoslavakya kuvvetli savunması ıle besıncılık elde ederken Polonya, O. Almanya ve Bulgarlstan aldıkları kotü sonuclarlo herkesı şaşırttılar Meksiko yı domrfınallerde 31 yenebılmelerl sonu cu ulastıklan onunculuk ıle Bulgarlstan' ın 1970 sonrası gerılemesıne devam ettitıgl goruldu. 108 karşılasmanın yapıldıgı Dunya Şampıyonasının en uzun suren mucadelesı 146 dakıka ıle Italva Kubn f31) en kısa suren karşılaşması ic* 34 dakl ka Ile Franso Mısır (30). «n uzun suren setı 43 daklka il» Italya Kuba (1517) v« en kısa sur»n setl 9 dakıka ıle S Bırlıgı Bulgarlstan (157) macları oldu Hıc yenılmeyen Sovyetler Bırltğf birıncı olurken Tunus hıc set alomodı v» 24 oldu Bır yenılgis) olon Küba'nın 3 olmasına karsın Italya ıki yenılgıslne kar sın ikıncılik elde ettı Uc yenılgı alan Çekoslavakya 5 olabılırken dort yenilgi alan Kore nln 4 luk e'de edıp dormfinol oynaması Dunya Şompıyonosının bır baf ka surDrızını mevdnna artırıvnrdıı HÜRCAN GÜRSES (1951 ) Faşıst katıllerce BEŞ arkadasıyla bırlıkte katledıldı Anısı mucadelemıze önder olsun HACIBEKTAS TURIZM DERNEĞI ANKARA ŞUBESI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog