Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ CUMHURİYET 12 EKÎM 1978 Galatasaray ünlü Cosmos'u 20 yendi M o r a BII*JI*IHW yoşh btanı Bün gec« 400 miiyon lira dege rtad« bir konuk ağ\r\ad\: Cosınos. Ancak «v echıbl Golato taroy bu feonuğu yenmekten cekinmedi ve Son KırmızılıJar Iki golle uğurladılar unlüler takımıni: Gatatasaray.2 • Cosmos: 0. Mac öncesJ taktmlar otano cıkarken büyflk bir tezahürat yukseldl tribünlerdon cYosin... Yasln...» Evet San Kırmızılı taraftartar eskl fıla bekçılenne «Hoşgeldin» dıyorlardı. Belkl de yarım mllyon lira atdığı |übıleden sonra takımı ile ikincl kez Inonü Stadı'na geldığı ve Galatasaray'a hatın sayılır bir gelır bıraktığı içın teşekkür edıyorlardı. Ancak «Clm Bom Bom» dıye bağıran ağızlardan, cıkan «Yasin» seslerı ıkl yıl önce bir ölçude kandırılmışlığın buruk luğunu taşıyordu. Maç başladıgında güzel futbolun Cosmos'tan gelecegıni umanlar dakıkalar llerledıkçe umıtlertnl yıtırdıler bu kez ev sahıbi Galatasaray'ın karşıtına kafa tutan oyununa alkış tuttu lar. Sahaya yayılan dunyanın ünlü futbolcuları Beckenbauer. Carlos Alberto ve Chınaglıo gi bıler topu tek başlarına guzel kullanmayı başardılar. Ancak olumlu otaklara, sonuc getırecek hareketlere varamadılor. 14 dakıkada Mehmet Fatıh ver kaçı guzeldl. ancak sonuc getırmedı. 22. dakıkada benzen bir ver kacla yıne Cosmos kalesıne qeldi Mehmet ve Fatıh. Top son kez Meh met ıle buluştu. Mehmet once eski takim arkadaşı Yasın'e bastı calımı ve sonra savunmanın doldurduğu kaieye vur du. Meşin yuvorlak üç oyuncu nun arasından ağlaria kucaklaştı: 1 0 . 26. dakikada genc oyuncu Metın cabuk hareketlerle indl Cosmos cezaalanına ortasını Formosa ters bir kafa Ile kor ners çıkardı. 36. dakıkada Bec kenbauer'ln güzel ara pasına dalan Chinaglıa'nln Eser'le kar şı karşıya durumda cektığl şut ta San Kırmızılı kaleci başarılı yattı ve uzaklaştırdı. 43. dakıkada Erdoğan cezoalanının avut cızgısl ıle bırleştığı koşede duşüruldü. So| ka nattan kazanılan serbest atışı Tuncay kullandı. Kaieye paralel gecen topu Yasın seyretti, orkasından gelen Güngor de cok tı şutunu ve Cosmos ağları ikın cl kez havalandı: 20. Ve llk yarı bu sonucla kapandı. ikincl yarıda cabuk ataklar Izlenmesıne karşın oyun beklenen düzeye cıkmadı. Ylne bl reysal becerilerle Izlenen Cosmos ve koşan Galatasaray vardı alanda. llk yarının 20, 8TAD: Inönü. HAKEMLER: Cumhur Demlr (8). Metln Tugcu (6). Itker Zumrüt (6) GALATASARAY; Eser (8) Müfit (61, Gungör (6), Tuncay (6). Erdoğan (6) Rıdvan (5). (Zafer 6). Mehmet (6), (Ail 5). Gürcan (5) Yaşorevic (7), Fatıh (6). Metln (6). COSMOS. Yosin (5) Iaru8d (4). (Dlmltrf]evlc 5), Jump (6). Beckenbouer (7). Formoso (5) Ayre (5), Bogllovlc (6), (C. Alberto 5). Davis (5) Tueart (4). (Etherington 4), (VVılley 5). Chmaglia (4),) Senınho (5). MAÇIN KRİTİĞI Cosmos efsanesi mi f yutturmaca sanatı mı ? Abdutkadir YÜCELMAN Cosmos bu mu'.. Evet Işte bu Cosmos Unlu futbolcuların emeklılıklerıni gecırdıklerı bir huzurevi takımı Gercı bir Imparator var iclerınde. Beckenbauer Lozıo nun gazdesl. Italyonların se^gılısı Chınaglıa var. 1972 Dunya Kupasının yıldızı Brezılyolı Carlos Alberto var Bu futbolculnnn hepsı ıCin nıce roporta|la r yapılmış, nıce makaleler dokturulmüş, cıltlerle nıce kıtaplar yoyınlanmıştı Ama onlar unlerme guvenerek sporda fızyoloıtk bir yoşın egem»nlığını unutmuşlardı Nıtekım artık ya'nızca anılarlo yoşayabıi'iceklen donemlerlnde. onior cımentn yeşılıne d"î âıl doiann yeşı'ıre boyun eg mışlerdı Gclatosarny Iste boylesine bir unluler tokımını ^ohadon pıldı Yuruven bir ^oh r et'sr enka7i karşısındn bir seylPr yapobılmenın heyecam ve kendısını konıtlamo arzusu ıcınde, oldukca h'rlı bir tempo lle oynayon Galatasorov ı!»»ri korotta Yaşorevıc'ın dellci ve kanatlnra kacarok yaptıöı nefıs ortolarlo sonuca qltmesınl b'ldi Hpie B Mshmet'ın «Bert de vo nm» deTe'îine Yasın i '« co1 m'avarak aftıâı qoi avakto al kışlanacak cinstendl Volkan KARSAN doklkasındo Cc*k*» Alberto'nun oyuno glrmesı Ile orta sa haya acılan ve hueuma katkı da bulunan Beckenbauer İkincl yarıda Cosmos otaklarıno bıraz daha canlılık getırdı. Basketbol Ligi başlarken takımlann amacı ilk beş sırayı elde etmek Derleyen: Hilmi TÜRKAY Turkı/9 Bosketbol llglsrl bu hafta sonu vopılacak karşılaşma'arla başlayacak Eski Federcsyonun yapmış olduğu •îtatu değış klıçme qors ployof sıstemmın uvgulanacagı lıg lerde maclar tamom'andıktan sonra >lk beş sırayı oıon takımlar arasında maclar cıft dev relı llg s stemıne gore deplasman'ı olorok yapılacak Karsılaş malarda blrıncı olan takım Avru pa Sampıyon Kulupler ıkinci Avrupa Kupa Galıplerl ucuncü je dorduncu takmılor do Korac Kuposında Turkıye'yl tem sıl ederekler Goruşlerınl aldığımız tüm colıştırıcılann hemen hemen hepsı bu donem lıgde yapmış oldukları guclu transferler so nucu hedeflennın once ılk beşe ardından da şampıyonluga oynayacaklarını soyluyorlar Her takımdo bır yabancı oyuncunun ver alacağı yeni do nemde gecen yılın güclü takımı Şskerspor duşmeme sava şımı verecek Bunun yanısıra Fenerbahçe, Galatosaray ve Zıraat Iıgln otekl zayıf takımla rı arasındalar ECZACIBAŞI TAKIMI CALIŞTIRICISI. AYOAN SİYAVUŞ «Yenı basketbol ddneml Mk bakışta gecen yıllara oranla değışık bır gorünümde Temmuz ayındo yapılan transferler sonunda şampıyonlukta ıddıa lı 56 takım oluştu Tabıi kı ay nı oyunculorın boşka formalar altında mucadele edecek olmaları Iddialı takım adedıni coğaltırken gectığımiz donem lerde üst sıralardo yer almış ve basketbola buyuk hızmetler de bulunmuş takımları da küme duşmenın eşığıne getirdl. Bunun Turk basketboluna bır katkısının olmayacağı acıktır. Ayrıca yenl dönemin otekl bir özellığl de hemen hemen bütün takımların kadrolarında en az bir yabancı oyuncuya yer verecek olmalandır. Kanımca yabancı oyuncular. sporculonmız teknıklerlnden faydalanacak şekilde organlze edllırierse yarar sağ lar. Ancak onlar oynayıp biz seyredersek buyük zarar getırır. Eczacıbaşı takımı Hg öncosi yapmış oldu 15 karşılaşmanın hemen hemen büyük bır böiü münde başarılı oldu. Ayrıca gecen uc yılın şamplyonu olon kadromuzun coğu yenl kurulmuş raklplerf karşısındo şampıyonluk tecrubesl acısın dan avanta[a sahlptır. Bu avantailar yanında Mehmet gibi bir uzun oyuncuyu yltirmiş olmak ve üc yılın şamplyonu olarak raklplerln daima dıkkat lerınl üzerıne toplamak gibi dezavantaılarımız da vardır. Ligın üst sıraları lcln mücadeie edecek takımlar arasın da yer alocağız. Netlceyl her zaman olduğu gıbl sonuna ka dar mücadeleyı bırakmayan ve dıri kalan elde edecektır. Ro kıplerımıze lyı şanslar dllerım » TOFAŞSAS CALIŞTIRICISI ÖNDER OKAN «Bu yıl uygulamaya glrecek olan PlayOf sisteml Türk basketbolu Icın bır oşamadır. Kanımca Eczacıbaşı Efes Pılsen, Beşıktaş ve Karşıyaka bu yıl şampıyonlukta şanslı takımlar. Bız bunların arasından sıynlmaya calışacağız. llk be şe gırebı'dığım z takdırde ıkıncı etap maclarında bınncllık ıcın o/nayacoğız. Bu vıl takımımıza dışardon Changır, Hıkmet Murat. Yavur ve Yugos lav Latıfıc I yıldız takımındcn da Alı ve Can ı aldık. Yapmış olduğumuz transferler bızım Icın yeterlid'r TOFAŞSAS olarak bu yıl lıgde başa gureşırken Avrupa kupalarında tur a'lama/a calışacağız. Tum takımları lıg öncesınden basa nlar dıliyorum > YENİŞEHİR MEYSU CALIŞTIRICISI: ORHAN GİRGİN «Gıden oyuncular takımın oyununu etkılevecek. Ancak her şeye karşın llk beşe gırmek 1cm oynayacağır Takımımız ge cen donem başa oynayan ekıp ler arasında yer alıyordu. An cak bu donem Abdullah. Erman ve Yavuz gıbl sürekll oy nayan elemanlorını yıtlrmesl takımı zor durumdo bıraktı. Gırenler: Sobrl (Efes Pılsen), Serdar (DSI Spor), Nur (TofaşSAS) Cıkanlar. Abdullah, Erman (Beşıktaş) Yavuz (TofaşSAS) Eskilsr: Bencemal. All. Adnan » YARIN: ÖTEKİ TAKIMLAR Yugoslavya nın Dunya Bınncısı Sovyetler Bırlıgını €0î 02 yendıgı karşılaşmada Yugoslav takımının jıldu o>uncubu Cosıc atakta (Fotograf a a. AP) Unlu Cosmos, G Saray korsıstnda başarılı olamadı. Fotoğrafta Sorı Kırmızılılarm bir atagı. (Fotogrof All ALAKUŞ) Dünya Basketbol Birinciliği'nde son dört takım belirlendi MANİLA Dunya Basketbol Şampıyonası nda bırıncllık ıcın savaşım verecek olan dort ta Ümit Milli Futbol Takımımız Macaristan'a Konya'da 32 yenildi STAD inonü SEYİRCI 12 000 HAKEMLER Stıepan (T1 Trrjv leıen (7), Stulhovıc (7) (Yugoslav), TURKİYE. Erhan (5) Zeki (5), Cem (6), Yaşar <4\ Mustafa (4) Arda (6), Cü neyt (6), Serdar (6) Öner (4), Raşlt (6>. Turgay (5). (Kâzım 5). MACARISTAN Zsiboros '6) Skanto (7). Lakotos (7), Pe ten (8). Scumndt (7> Ud vardl (6), Badomyl (7>, Kerekes (7> Tekkel (8). Su lla (6) Krlsodın (6), <Nabusko T> Umıt Mılll Takımımız Avrupa Uluslar Kupası karşılaşmasında karşıtı Macarıstan karşısın ria bozuk bir futbol sergıledl ve sahadan 3 2 yenık ayrıldı Ikl takımın da bırbınnden cekınerek başladıkları karşılaş manın ılk dakıkalarında konuk takım ustundü Nıtekım 4 dakıkada llk gollennl kazandılar Bir ando ceza atanına gıren Sulıa savunmodan sıynlara'< sert bir şutlo Erhan'ı avladı Süreklı beraberllk sayısı kovalayan Mıllllerımız bu (steklerıne 44 dakıkada Serdar'ın 30 metreden cektığı sert şut ıle kavuştular. llk yarı 1 1 kapan dı. İkincl yarıda Turgay'm yenne Kâzım ı alarak başlayan Mıllılerımız tum uğraşılarına karşın etk.lı olmaktan uzaktı Uzun paslarla ve cabuk adam lan ıle savunmamızı cok g j c durumlarda bırakan Macorıç tan umıtleri 49 dakıkada Ba riomyı'nın dırekten donen şutunu tamamlaması sonucu 2 1 one geçtı 60 dakıkado bu kez Tekkel durumu 3 1 yopan golu attı Bu golde Zekı ve Ya şor'ın kesın hatası vardı Gerı kalan daklkolorda umıt lerımızın baskısı yalnız bir gol getirdı Karşılaşmanın bıtmesl ne 8 daklka kaia Sadullah'>n kafa Ile attığı bu gol maçın skorunu belirledı 2 3. Gt)7elllğınl korumasını ycışlı hanımior lcln eskller tComı vıkılmı= ama mıhrab vennde duruyom rfp''f»rmış Cosmos'un nıt'ırobı bıle kalmamış Kalmamış oma Amerıko'nın alloyıp puMav p ortayo sundukları maı kandırmaca sanatı Ile satmasını bılmesı Cosmos efsone «ını varotnış Bu nedenle Cos mos u rıvıi cıvıl kızları sohaInro cıknnp show yoptırarak yutturuyorlar Kızların Fransa'daki Can Can danslarını aratmıyacak nıtelıktekı aosterısl de olmasa demek ki Amerıkolılar futbolu (') sevemeyecekler Cos mos'u bız de sevmedık Ve de maçtan sonra içımızden de olsa şöyle dedık: tŞu Cosmos verlne, kızlorr g^tirlp show yap tırsalardı ya» ...» Cumhurbaşkanlığı Kupası'nm ilk ayağını Kaya Oktayören kazandı ANKARA Ankara Atlıspor Kuljbu parkurlarında devom e oilen Bınıcılık Yarışmalarının bugun koşulan Cumhurboşkan lıgı Kupası bırıncı ayaâını «Ronsat» odlı atı Ile Koya Oktayoren kazanmıştır Yzb Bekır Aslan «Bora» ıle ıkıncı Fevzl Atabek «Peterpan» ıle ucuncu oımuşlordır Bağlarbaşt (B) salonunda dun başlaması gerekenk Istanbul Gencler Eltopu Bırıncılığl. yarına ertelenmıştır Lıg dun oynanması gereken maclarla yarın başlayocaktır. kım bellı olmuştur Bunlar Yuqoslavya. Brezılya. Sovyetler Bırliğı ve Italya'dır Kendı ora larındo lıg usulu karşılaşacak olan bu tckımlar arasında dunya binncısi ortaya cıkacak tır Dun oynonan maclarda Sov yetler Bırliğı Italya'yı 79 69 yenmıştır. Otekl maçta ıse Yugoslovya Brezılyo'yı 91 87 yenerek sekızıncı yengısınl almıştır. Karşıloşmaların başlan gıcından bugüne dek hıc yenılgı almayan Yuqoslavya takımı Brezılya önunde de macm ılk yarısını 46 44 onde <apamıştır. AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1 KOŞU Tarlakm, Fatih. Mahmudıyeli, G: 2 00, Ikıll. 3/1 5 25 2 KOŞU Emre, Yıldınm, Kâmuran, G 180, Ikıll 1/3 2 55. 3 KOŞU. Tıger, Gazale, Rozeofeglond, G: 2 85, Plaseler1 10. 1 20, 1 60, Ikiiı 1/2 2 60 4 KOŞU. Indıyanos, Felıotrıds, Bastır, G: 2 90, Plaseler 1 25. 1 10, 1.20. ikıh 6/7 3 00 5 KOŞU: Gorkemll. Buhara, Ses, G. 4.45, Plaseler: 125, 1 10. 140. İklll: 1/2 610. 6 KOŞU Çevıkbey, Mıstudor. Bındallı, G: 3 30, Ikıll. 1/3 6 45. 7 KOŞU: Kerlmhan, Şenay, Mehmetcık, G: 3575, Plaseler 8 85, 2 20, 1 40. İkıli 3/8 90 80. 1 CIFTE: 1/2 8 05 2 CİFTE: 7/2 21 60. 3. CIFTE: 1/8 7490 3"lu Ganyam 218. 3'lu Bahis: 834. Dünya Voleybol Birinciliğinin ardından oma'da yapılan 9. Dünya Erkekler Voleybol Şamplyonası, 1982 yılırt da Arjantln'de 10. sunda buluşmak üzere acı ve tatlı anılon ardında bı rakarak Sovyetler Blrllğl'nln zaferi Ile sona erdl. Bisiklette Balıkesir Edremit etabı Sovyet Dideonav'ın EDREMİT Cumhurbaşkanlığı Uluslararosı 14 Turkıye Bısıklet Turunun dün koşulan 84 kilometrelık Balıkesir Edremıt etabını Sovyetler Bırlığl takımından Viceslav Dıdeonav kazanmıştır. Sovyetler BırUğl bu etapta takım halinde buyuk başarı sağlayarak ılk beş dereceyı paylaşmıştır. 60 kilometrede Dıdeonav otak yaparak one cıkmış ve yarışın sonuna dek bu ustünluğunu sürdurerek 1 5922'lık derecesl ıle birincılıği yakalamıştır. Ferdl klasman şöyledlr. 1 Vıceslav Dıdeonav (S. Bırliğı) 159 22 2 Pıyo Tzcivazdof (S BirlığO 2 00 06 3 Sergel Nıkitenko (S Bırliğı) 2 00 06 4 Olek Logvın (S. Bırliğı) 2 00 06 5 Yun> Kosızın (S BırlıgO 2 00 05 R Altı ayrı kentte yapılan grup »lem« karşılaşmalan samplyonanm zorlu geçeceğinl daha başlangıçta belll etmlştl. Venedlk rjrubundo Kuba, Japonyo ve Ma caristan'ın, Ancona grubunda Ise Romanya, Kore, ABD ve Cekoslovakya'nm bulunması, her grupta llk Ikl derecayl alanlann flnallere katılabllmesl sonucun da; Dunya Voleybol Platformumın daima ust düzeylerlnde yer alan bazı tokımların ilk 12'ye girmesi olanaksızlaştı. Nltekım, Macarıstan ve b'lhassa Romanya şanssızlıklanna boyun eğdiler. 1949 yılın dan berl Dunya Şamplyonalarmın favorllerinden olan, final oynamayo alışmıs ve 2 kez Ikincillk, 2 kez de uîuncüluk kazanmıs olan Romanya 9.ncu Dunya Şcm pıyonasını 13.ncu olarak bltirmek zorun da kaldı. 1976 yılında Montreol Ollmplyatlorın da yapılan kurol değlşikllklerl Ile soruna Hucum dengesinl kurablldlklerinl söyle yen teknlsyenler, blokta ele değen topun vuruş sayılması yenlllğlnl takımlann hu cum Içln ne turlu bir silah haline getlrdik Jerinl üzülerek gorduler. Blok ve blok sonrası alan savunması llk plâna alan ekipleıin başan kazandıkları Şamplyonada tum takımlann hucumda son derece etkill oldukları göruldu. Favorl kabul edtlen Sovyetler Bir iigl, otoritelerl yanıltmazken, yuksek blok guçlerinin yanında, gerl alan savunmasının en guzel ömeklerinl vererek ve fazla zorlanmodon sonuca ulaştı. Tum karşılaşmalannda buyuk mücadeleler veren İtalya; ev sahibl olmanın flkstur avanta|ını, 16 bln kişllik salonda zaman zcman 20 bın civarında seyırcinln bulunması Ile seyircl faktörunü cok tyi kullanarak Şampiyonanın en başarılı takı mı oldu. 43 dakıka suren ilk setten son ra yan flnal mocında Kuba'yı 146 dakikada 31 yenerek buyuk bir surprlz ya pan. Italya oncelerl düşünemediğl bir dereceye ulcşarok Dunya Şampıyonasın da llk kez flnal oynadı. Son yılların flaş takımı Kjjba, Moskova'da şampiyon olan bavan takımlan na karşm erkek takımlarıyla ancak üçun culuk elde sdebıldl. Şampiyonanın en lyı hucum yapan takımı oimalarına, karşın savunmada aynı başarıyı gostereme yince sonuca ulaşmadılar. Rnaüere dek cok lyl oynayan ve başarılı sonuclar alan Korelilsr flzlk yetersizlikleri nedeniyle son karşılaşmalannı kaybederek dordunculuk elde ettiler. Cln Halk Cumhurlyetl ile profesyonei oyunculon oynattıkiarı Iddiaları sonu (Arkası 9 Sayfada) Cemil'de dış Engin'de iç menisküs başlangıcı goruldu Fenerbahce'nin sokot futbolcıılanndon Cemıl ve Ergın dün Dr Akıllas Mılas tarafmdan muayene edılmıs ve her ikı futbolcuda da hafıf bir msnısküs başlangıcı oldugu gorulmuştur Kaptan Cemil'de dış. Engin'de ise ıc menıskus olasılığınm cok buyuk olduğunu söyleyen Mıtas her İkı (utbolcuya da 15 gun futbol oynamayı yasaklamıştır. Ote yandan, Dr Mıtas, bu zaman zarfındo Cemıl ve Engın'e fızık tedavısı uygulanacoğını ve her ıklsımn de 15 qun sonra tekrar ıkınci bir kontrolden gececeğınl söylemlştır. Alpaslan Onur ve Emln'den son ra bu ikı büyuk futbolcuya lıg kupa ve mılll maclar sonrası menısküs teşhısınin konması Fenerbahçe» yönetictler ve taraftarlar arasında buyük üzüntu yaratmıştır. I h Amatör Ligin (B) Gurubu'nda Okmeydanı önder GOLLER Suat Dk 34 Erdem Dk 55 Cahlt CIKMAZ OKMEYDANI K. BURNU: 10 HAKEMLER Nurı Buyukbektaş (5). Sabohattın Teker (4), Ahmet Keten (6) OKMEYDANI. Suleyman <6) Serdar (6) Davut (6). Şukru ( 6 \ Zafer (5) Ayhan (4). (Adnan 5), Yılmaz (4). Mehmet (4i Salıh (6), Sedat (7), Rıza (3) KIRECBURNU Mustafa (6) Vedat (5), Bur han (5). Vedat II (5), Haldun (4) Ta/ yar (6), Erdoğan (5>. Kemal (5) Ah met <3>, Fahrı (4), Nusret (3). GOL Sedot Dk 51. Somi AYKARA Masa Tenisi Millî Takımımız ilk maçını bugün Finlandiya ile oynuyor Masa Tenisi Mılli Takımımız, Avrupa ikıncı lıgınden bırıncı l.gine terfı maclanndon ilk nı bugun soat 18 00'de Bağlarbaşı Spor Salonunda Fınlandıya Mıllî Takımı ile yapacoktır. Ispanya. iskoçya, İsvıcre ve Flnlandıya'nın bulunduğu grup ta savaşım veren takımımız, Vasıl Aleksandridis. Oktay Cımen ve Kadrıye Poyrazoğlu'ndan kurulu bulunmaktadır. 'I | I I B. PAŞA SÜLEYMANIYE: 21 HAKEMLER Kemal Bayram (7), Cahıt T U rkut (7). Hayatı Gul (6) BAYRAMPAŞA Celal |6) ) Ahmet (6) Alaattm (7). Erbay (6). Tevfık (6) Bulent (6), Özel (6). Ibrahım (7) Metın (7), Cemll (6) Ercument (6) GOLLER Metin Dk. 18, Ibrahım Dk 47 Hacı Dk 58. Catln SAĞDUYU Boyrompoşa, Süleymaniye'yi yenerken zoriandı 21. Suleymanlye otağını önlerken .. İstanbul Bırınci Amator Futbol Lıgı nln dun oynanan erteleme macmda Okmeydanı, Kireçburnu'nu 10 yenerek (B) Grubu'nda onderiığe yukselrrıştır. Bu arada, Eyup Stadı'nda oynanması ge reken Bakırkoy Daruşşafaka macmın yan hakeml gelmeyince. karşılaşma ertelenmıştlr Fotoğrafta Bayrampaşa savunması, (Fotograf Fehml ÖZGULER) Dünya Satranç Birincîiiği'nde 30. oyun berabere sonuçlandı BAGUİO CİTY (Filiplnler) Dunya Satranc Bırincllığinde Anatoly Karpov Ile Vlctor Korncnoy 30 ovunda berabere kal mışlardır Uzmanlar. 54 gsride bulunan Korncnoy'un rokıblne bir beraberlik hedıye ettiğl görüşünde blrleşmlslerdir. Paslf bir oyun serglleyen Karpov'un karşılaşma boyunca sadecs 18 hamlesl takdlr toplamı$tır. YILDIZ ALTINMIZRAK: 1 1 HAKEMLER Macıt Aknam (6), Fıkrl Tutçuoğlu (6) Erdoğan Kulaksız (6) YILDIZ: Nurcan (6) Tuncay (6). Ömer (5), Ferıdun (6) Ergun (6) Fethi (7). Erol (6). Ahmet (6) Cumalı (6), Selcuk (7), Cemal (6). ALTINMIZRAK' Salıh (6) Mahmut (6), Vey sel (7). Fuat (6). Recep (6) A Kadır (6), Fahrl (7), Serdar (6) Ergun (6), Osman (7), Orhan (61. GOLLER Selcuk Dk 56, Veysel Dk 78 Nevzat TOPCU (7), Erdoğan Kulaksız (7) SIRKECI Ömer (6) Şaban (7), Mete (7i, Irfan (6), Seza. İ6) Ecmel (7) Cemol (6). Umıt (6) Mjrot (61 Mehnet (7). Halıt (7) YELDEĞİRMENI: Hasan (5> Menrret f 5 \ Gurkan (6). Adnan '6> B Hasan <6) Oktay (5), Salıh <S\ Ahmet (6) Yusuf ( 5 \ Ercan (6>, Metın (6) GOLLER Mehmet Dk 13, 22, ve 88, Halıt Dk 43 Ne|at SAÖDUYU TEKEL ÇAPA : 31 GEDİKPAŞA MURADİYE: 20 HAKEMLER Neıat Ergan (6), Sinan Er (6) Haşım GöValp (6). GEDİKPAŞA: Abdullah (6) Suat (7>. Husamettın (6), Fuat (6), Tarık (6"> Cen gız (6), Faık (6), Kemal (6) Ismaıl <6>, Remzi (6), Erdem <7V MURADİYE: Unal (4) İrfan (5) Serdınc f5). Adnan (5), Hasan (5> Metın ( 4 \ Sman f5), Ufkun (5> Mustafo (4). Yıl maz (5), Turgut t5«. maz t5J, rurgut HAKEMLER. Alı Yazıcı (5). Mehmet Kaysenlıoğlu (6), Kemal Yaşarer (6) TEKEL Suavı (6) Tahsın (7), Erol (6), ismail (6), Abdullah (7) Nurettın 16), Türkum (6), Oğuz (6) Hüseyin (6), Sınan f7), Şenol (7). CAPA Sabahattın (5) Necdet (6), Ahmet (5). Turgay (6), Aloattın (6) Metın (5), Recep (5), Cem (6) Adnan (6), Ganı (5), Holuk (5) GOLLER. Şenol Dk. 4, Ahmet Dk. 18 (K.K), Turgay Dk. 56, Slnan Dk. 81. Tarık TÛRKAY ÖTEKİ SONUCLAR. Pendık isk. Paşa 00. Korogümrük Maltepe G : 00. Bakırkoy Daruşşafaka (Tehir). Eyup Beykoz. 20, G Saray Emırgan: 11, Cıbali K. Ayasofyo 11 11 StRKECİ YELDEĞÎRMENİ: 40 HAKEMLER Özcan Oal (8) Fıkrl Tutçuoğlu Ozcan •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog