Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 12 EKİM 1978 Y E D İ AP'de Liderlik Yarışı • INCELEME ARASTRMA ROFORTAj Ecevit: Türkiye sömürgeciliğin uygulamalarına karsı kurtuluş hareketlerıni desteklemektedir BAŞBAKAN, GL'NEY AFRİKA'DAKİ SİYASAL TUTUKLULARLA DAYANIŞMA GUNU NEDENIYLE BM GENEL KURUL EAŞKANI LIEVANDA YA MESAJ GÖNDERDİ. 4NKARA, (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit Guiey Afrıka'dakı Sıyasol Tutu'<lularla Davanışma Gunu dolayısıyla Bırleşmış M.hetler Genel Kurulu Başkanı Lıevanda • ya gonderdlğı mesaıda «Turkı ye somürgecillğln modası geçmlf uygulamasına karşın kurtulu» hareketlerlnl deateklemektedlr. Bu çercevede Türkiye uluslararası toplumun da butun olanaklarını seferber ederek Afrlka'nın guneylnde ba gımsızlık mucadelesi lcm savasan insanların meşru haklannı destekllyeceğt ve yordımcı olacağı umudundadır Turklye'nln Guney Afrlko ve Guney Rodezya II* dlplomatlk konso losluklar, tlcaret veya kulturel lllşkllerf yoktur» demiştir. Boşbakan Ecevit mesa|ında dunya kamuoyunun cağrılarına karşın Guney Afrıko da uygulanmaya devam eden ırkcılık polıtıkasını «Insanlığa karş. bir meydon okuma» olarak nıtelemıştır Ecevit ın mesoıı ozetle şoy le devam etmektedır «Her ne kadar dunyanın bazı yerlerınde somurgecıiıgin, ırk ayırıminm ve ırk;ılıgın ortadan kaldınlması yolunda bazı onemll gelişmeler kaydeo'ılmış ise de $u anda evrensel ırk uyumundan gercekleşmesı yolundaki nlhaı hedeften uzak bulunmaktayız Guney Afnka dr uygulanan ırkcılık polıtıkası İle Namlbıs ve Zımbobve dekı halihazır durum somurgeciiığe ve ırkçılığo karşı gelmelen ne denlyle hopsedllmış, ortadan kaldırılmış veya dtğer bir şckllde cezalandırılmış kışılere uygulanan modası gecmiş bos kılor. sömürgeciliğin ve ırkcılığın devam eden açılann son kalıntıları olarak ornek gosterileb.lır» demiştir «Turklye Afrıka'nın guneylndeki eorunlarla ilgilı konularda utuslararası toplumun son olum'u ve enerıik çabalarını memnunlyetle karfilamaktadır.» Muttata EKMEKÇİ Kâmran inan, adaylık lc!n kol lorı sıvorken, Demlrel de boş durmuvordu 0 da, ekıbmı harekete geçırmıştı. Partının ba»ındon ayrılmaya hiç de nıyeti yoktu. Martın llk haftasında yapılan toplantılarda oldukça hırcındı Devaluasyondan. fiyatların fırlayışındon, hükumetın memleketl batırdığından söz •tti. Montreux göruşmelerıyle llgill olarak da sunlorı soyledi: Ne zamandan berl, Başbokanlar muzakereel oldular kl?.. Kâmron inan, blr konuşma yaptı Özetle, Türklye'nin bugtJnkü koşullanndo klasik Ikttdar muhalefet llışkrlermın oecerll olmodıâını, Turkiye'nın blrllk ve bütünluğunü korumanın sözkonusu olduğunu, AP nin bu durumo ilgisiz kolomıyacaâını, sorunu enıne bo I Kâmran înan'ın büyük kongrede aday çıkmasını önlemek için el altından herşey yapılıyordu AP Genel Merkezinden bir "el,,in desteklediği Ocak Gazetesine göre Kâmran înan CHP'ye yakmdı İZMİR'DE YAYINLANAN OCAK GAZETESI tNAN'A VERYANSIN EDÎYORDU yuna bir blldlriyle kamuoyuna acıklayıp topluma guven vermek durumunda bulunduklarını söyledl. Yırcalı da Öyle konuş mustu. TRT'cllerl dut ağaçlarına asmoya meroklı Selahattin Kılıc, s«rt muhalefet yapılmasını ist«dl Ahmet fhsan Bfrfncıoğlu, akşamo görecekslnlz, kovga cıkaracağım, dlyen Senatör Kâmran tnan'a cattı konuşmasında Soyle dedi Acobo, Soyın İnan blr CHPAP l$blrllglni ml önerlyor? Demlrel. cSayın Inon'ın değln dl$l önemll konulara daha sonro gelec«$lz Slmdilik gunluk meselelerie ilgill tebllglmlzl çıkaralımı dedi, o günu de atlotmıştı... AP'nın 23 marttakl toplantıBinda. yapıion konusmaior IIglnctl Buniann bazıları bosın3a cıktı En uzun konuşmayı Soblt Osmon Avcı yapmıştı. özetıe şoyle dedi: CHP bir n»ollt«dlr. onunla yafamak mecburlyetlndeylz. Hayrettln Erkmen: Boşka bir dil, boşka bfr metodo Ihtiyoc var... «Carıklı» ihsan Ataöv, bu kez de sert cıktı. CHP II* I»blr1lglnl tavunanlar, oraya glUlnler.. TRT'cllerden önce. eskl par tfsl CHP'yl dut oğacma osıp •kP'ye gecen kılıçtan keskin iski Bokan, Hükümet» karaı «ovat Ilân tdeilm.. dedi.. Nurl Bdyor Ec«vlt'l lyl tonımak loetm. Herşay ondan, gellyor. Bazıları. yıne de belkl, cEc«rrt hükümeıl düşer de. Demi••I hükumtt kurorsa, blze de »Ir bokonlık verlr ml ocaba?» llye gecirlyordu lclnden.. Nisanın basındo yaptıflı ba ıın topiantısındo Demlrel. cHu cümetin başının ellerl kanltdır» iedı Bu b cım konuşmasıylo, ktldormuhaiefet arasındakl Iışkılenn yumuşamosındon deJıl, sertleşmesınden yana oljuğunu gösterlyordu O gün fayınlanon AP Genel idare Ku TJIU bildirıslmn olumiu ve bonscı etklstnl bu sözlerle sılTiek ortadan kaldırmok Istirdu.. Kâmran İnan'ın büyuk kong •ede korşısmo aday olarok ;ıkmosmı önlemek icln de el altından yapmadıflı yoktu Izmlr'de yayınlanan fOcokı gozetesi harekete gecmıştı. Inan lcln «kürtçüı, «esl yaban cı» dıye vazılar yozıyordu.. Ocak gazetesine. AP Genel Merkezinden blr elın, pora yardırnında bulundugu iddıoları, partıde tartışmaloro yol actı Bu el. demlrden blr eı mlydl?. istanbul'da dolaştırılan söy lentiler. daha da başkaydıtKâmran Inon, Şeyh Saldln iorunudur» söylentilerl cıkorılmıştı. Hakkındakl hükürn kesinlesen. yegen Yahya Demlrel, is vıcre'ye koçmıştı. Utancolor (Skandallar) göklere varıyor du artık!.. Demrrel. gözlert durmovan kargaşaya, öleniere cekerek yıtırdığlnl yeniden elde etmeye mi colışıyordu?. Istanbul mitmgl sönuk gecmıştı Bayrak mıtınglerı ıçın toplonan paralann carcur edlldlğl, hesaplorının verıleme dığl söylentilerl genel merkezde o günlerin konusuydu. Mltinglenn boşaniı gecmeyl$lnl de AP'lller. Demlrei'ln du nımuna bafllıyorlordı Konuşmalar tek tOmcelik soruda düflümleniyordu Kongrede ne olocok?.. İZMİR'DE OLANLAR.... Izmır'de yayınlanan, AP Genel Merkezinden bir t«1»ın destekledifll cOcak» gazetesl, yenı den saldırrya geçıyorcJu temmuz ortolarında Gazete, Kâmran İnan ın CHP'ye yaktn oldu ğunu yazıyor, Ihsan Ataöv, Antalya'dan verdıği, TV'oe de yayınlanan demecınde, tCHP ve sola yokm blr işblrllkclye ' er ve mevki yoktur > dıyordu Izmir'dekı «Ocak», Demirel'i elestıren ıl başkanı adaylanndan Hoyn Yorgancıoğlu'na ver yansın ediyor. Tacettın Hicynmaz'ı dsstekledigınl haberlerıy le, vozılonylo belll edıyordu fOcakı voyınlanndo Hayrl Yor gancıofllu'nun Kâmron Inan'la glzlice buluştuflunu yozıyordu izmır II kongresınl Yorgancıoğlu aldı Dw*rre1. 30 «ylülde yapllon" izmir II Kongrestne gıdip oroda. konuş» Kongreden üç gün 6nce. kongreye gıderken blr basın toplantısı düzenleyen Hoyn Yorgancıoğlu ise, konugmosına fMoson olmadığını» soyleyerek başlıyor. kişılerın surekii olarak başkanhk gorevl yuklenmemelerlne sözü getlrerek tTam ofcslne II boşkanlormın, llce başkanlarının surekll gorevde kalmalorınm sokıncolı ol duguno Inanıyorum En tazla Ikl donem Işbosında kalınmalıdır » dlyordu Yorgancıoğlu şunları do ekllyordu cAyrıca, partl genel bo»kon yardımcılarının fazla olmosıno ve oartide kadrolaşmaya da karsıyım. Kadrolo?mı» partiler, kopılannı gençlere kapamak durumundaduiar.f • izrrrir \\ Başkarrtıömı. D«rnlrel'ın adayının değıl de, genel boşkanlar uzun sure başta kol mamalı dıyen Yorgannoğu nun 0I131 tlgl ceklctydi Demlrel ıkl değll kac 'k> dönem ıs başındaydı... Demokrat Partl'nln, AP'nın, gellşmeslnde buyümesinde İ7mır büyuk olcude oncülök er mlştl AP ozellikle Ankara'do Genel Merkezınl oluşturur. oluşjurmoz ılk il olorok Izmlr ör gutunü kurmuş, kamuoyuna Ilan etmıştl. Istanbul, daha son ra ocıklanmıştı, 1961'lerde. Demlrel, genel başkan otduk tan sonra, izmlr AP ocıaındon Ege'nın yureği olomaktan odım adım uzoklaştı Yerını, Avdm'a bırakmıştı koca İzmır Kapısmolor Aydjn yöreslnde oluyor sıro sıra Bakanlar artık buradan cıkıyordu. YARIN DEMİREL VE ŞAPKASI DİSK, TÜRKİŞ VE HAKİŞ ÜYESİ ÜÇ SENDİKA ANLAŞARAK, REFERANDUMA GİDİLMESİNİ ISTEDİLER ANKARA, (ANKA) DİSK, Turklş ve Hak Iş'e bağlı uc sendika oralarında onlaşarak, toplu ış sözleşmesı yapmo yetkısl behrlenemeyen Işyerlerı lcin referanduma gldılmesinl Istemıslerdır DİSK'e bağlı Yapılş ile TurkIş üvesi Yapı Imar Sondikosı ve Hokls üyesı öz Yopı Sen onceki gün orolarında bir orotokol yaporak Boyındırlık Bakanlığı Yapı işlerı Genel Mudürluğune boğlı bazı işverlermde, 8 aydır cözümlenemeven yetkı sorunu lcin ovlama ya pılmosı ıstemınde bulunmuşlordır Her Oc sendıko da ara'annrtakl yetkl uvusmozlıfl'Pdan öturü sonuc olınamayon tcplu sozleşme görüşmelerınoe t«l< cözümun referondum olduğu nu belırterek «Mevcut yasala rın, yetki sorununu cözumlomede yetkili olmadığını» sa vunmuslardır Yolİş, Köyisleri Bakanlığı ile sozleşme imzaladı ANKARA Koyışlerı ve Kooperotıfler Bakanlığı İle TjrkIş'e bağlı Yol iş Federasyonu arasmda YSE ışçılen adına ışyerı ve ışko'u duzey nde toplu Iş sözleşmesı imzalon mıştır 6 bın kadar işcıyı kapsayan bolumu ışyerı duzeylnde olon toplu sozlesmeden toplom 37 bın yol. su ve elektrık Işcısınin yararlanocağı blldirllmıştlr Toplumsal Anloşma cerce vesınde ımzalandığı bıldıriien toplu sozleşme ile ışcilerın gun luk ucretlerıns her ıkı yıl ıcm ayrı ayrı 107 131 llra orası ?î?m /ap Imıştır^ 1 3 1978 torlhmden ıtlbaren igBcerll aoyılacak olan sozleşme Ikı yı! sure I! olocaktır fa a 1 Muhasebe Uzmanlığı Meslek Toplantısı (TİCARET ŞİRKETLERİNDE NEVİ OEĞİŞİKIİ 4 ' VE VERGİLENDİRME) Konusu 2 Kasım 1878 Perçembe gunü saat 17 30'da Beyoglu Istıklöl Caddesi ODAKULE iş Merkezı Konferans saionundo sunuiup tartısılacaktır. Konuşmacı : Bulent Corapçı {Muhasebe Uzmonı) Muracaot : TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ Beyoğlu • Tünel ilk Beledıye Cod. No. 5/2 Telefon: 45 06 45 (Cumhunyet 13043) Hisse Senedi ve Tahvil İlanları Adet % 21 temettü doâıtacak MAKINA TAKIM 25 HİSSE % 400 eermoye arttırıyor % 35 temettü dogıttı. DÖKTAŞ 153 adet ıstlkbai METAS RABAK NASAŞ KARTONSAN DOKTAS AK CİMENTO KORUMA TARIM BAĞFAŞ DEMİR DÖKÜM İLTAS İLSAN EGE GÛBRE AROMA KORDSA LASSA FURSAN SARKUYSAN CİMSA İZOCAM EGE Bıracılık ERCİYAS Bıracılık YAPI Kreaı Bankaiı İMAR Bankası ANADOLU Cam DEVA HOLDING BAT1 Anodoiu Cimento KOC Pazoriama OLMUK ŞİŞE Com UNİROYAL VATAN Koneerve KOC Holdıng (TTİHAT Deâlrmencllik SARK Değlrmencilık MUSTAFA Nevzot GARANTİ Bonkosı VAKIFLAR Bonkosı ISTANBUL Bankası 8ATIŞA ARZ OLUNAN 8ENETLERİ. • • • • • • • HİSS6 N&ÜYE BAKAMLIĞI HESAP 8İRİS SIHAVI Malıye Bakanl'gı Hesop Uzmanlorı Kurulunca 1.11 1978 Corşambc gunu saot 9 30'do Ankaro ve istanbul'da Hesap Uzman Muavınlığı Gırış Sınavı actlacaktır. Sınova katılabllmek lcin a) Devlet Memurlorı Kanununun 48 maddesinde yazılı nıtelıklere sahıp olmak b) 1 1 1978 tarlhınde 35 yaşını aoldurmamış bulunmak c) Sıyosai Bılgıler Iktisat. Hukuk Iş'etme ve Idan llımler Fakultelerl ile iktısadl ve Tıcar lliTier FokOlîe, Akodeml ve Yuksek Okul'an veya Meslek ıçın gerekll kulturu veren ve yukorda belırt len oğrenlm kurumiarına eşıtuaj MHh EğıtıTi Bakonlığmca kabul olunan yerlı ve yononcı fa kulte Akademı ve Yuksek Okuliaraan bırını bl tırmiş olmok gerekir Sınavlaro gırlş şartlarını ve snov konulanm gos teren broşur yukarıdo Islmlerl gecen öğretlm Kururniormdan ve Hesop Uzmaniarı Kurulu Baskanlığı ile AnKora. Istanbul ve lzmır Grup Başkonnklanndan sagıonabı lır. Isteyenlerın adreslerme gonderılır Isteklılenn en gec 20 10 1978 gunu akşarr na kodar Moliye Bokaniığı Hesap Uzmanlon Kurulu Bcşkon! ğı Ankaro Adresıne belgelerı ile bırlıkte yazıl oıorak baş vurmaları gerekir (Basm 22S67 13035) 27 5213 22 66 86 HİSSE Senetlerlnlzi vuksek veva »ohısıaro an tohvlıleri en uvOun »ortlo fazlo tnenfoot zt en uygun borta raylc< ve cüö kurlo tatorım MÛESSESE •derlnv Mueeteeeme mOrocootlormızda yopılmatt tcap eden operosyonun mümkun oten eo kıaa zomondo vopıiocoftyotlo olıriffl. H l t M ienetlerlnlflmı biimelltinlt ARAOlâlMa KIYMBTLERt ETİBANK Genel Müdürlüğünden (10.000 ton Ceviz Koku ve Döküm Kok Naklettirilecektir.) 1) Korabuk'ten Antarya El«ktrometatiur|i mlze 10 000 ton cevlz koku v«yo döküm kok naklettirllecektir. 2) Bu nakllye İle llglll «ortname a) Etlbank Genel Mudüriugü NakiiyeTahsi» Servisinden. b) Antalya Elektrom«tallur|l Sonoyii işletmeıl Tlcaret Servlslnden 250. TI karşıiığında alınabillr veya göruiebllır. 3) Işın muvakkat tamlnatı 250 000, TU. dlr. 4) Yeterllk Belgesl lcln açagıdakl belgeier 18.101978 Perşembe günu sadt 17 00'ye kadar Genel Müdürluk «vrakma vsrilecektir. a) Konunl ikametoâh belgesl b) Istekll $ahıt is«: Tlcoret Odasmdo kayıtlı olduğunu ve «enesı loinde alınmış vesika c) Istekli $irket ls«: İdare Merkezmm bulundugu mahallln mahkemeslnden, veyo Tlcaret Odasmdaki sicllde, kayıtlı ve halen faollyette olduğunu gosteren belgenin, bu Ihalenın yapılacajjı tarıhten en cok 20 gun evveMnden olınmış olması, d) 8on (5) be» yıl ictnde ve bir defoda 20 000 ton/yıi muhtellf nakllve Isınl başan ile yaptığım gösteren belge, •) Toohhut konuıu Işl yapobllecek kaposltede komyon ve treyltrlerlnln bulunduflu veya nakiıy» Işmd» Işln sonuna kadar colışacakiannı b«yan eden kırolık vosttoiarın noterden tastiklı «özleşme, f) Istekllnln calıştığı Bonkaiann Isımlerl tle Banka referans mektupları, 5) Isteklllere 1.11.1878 torlhlmien Itlboren YtTERLİK BELGESİ Etlbank Genel Mudürlügunce verıiecektır 6) lijtirokcllerln kopolt zarf tekllf mektupiannı en gec 6111878 Pozörteai gönü eaat 12 00'ye kadar Etlbank Genel evrakına v«rml« Olacaklar. Veriien tekllfler oynı gün toat 14 0CTde Satmalma ve ihaie Komlsyonundo acıiacaktır, 7| Sankannır ?490 tayılı komino tobl degıldlr. 81 P T T 'dekı gtclkmeler dikkate aiınmaz. Bassağlığı Katıi faşıstıer Ankora Bahcelıevler 15 sokakta meskene taarruz ederek 7 ögrenclmlzden (6) sını hun harca katletmısler, bırını de oğıt yaralamışlardır Hlcbır eylemie ılgısı olma yan, caiıskan ögrencılerımızm kaybından duyduflumuz üzuntü son9uzdur. Kederll oılelerıne, Ankora Onıversıteleri camıasma, TlP'ne başsaglığı diıer, acı larını poyloşır. yoralı olan ögrencimıze acil »ıfolor dl leriz. Ankaro Yükaek Ogrenlm Kurumlan Öğrencl Allelerl Federatyonu (Cumhunyet: 13055) KAYIP I D M M Akademl6! günduz öğretımi Mokino bolümünden 18771978 oflretlm yılındo aldığım 9036 numaro11 i E.T.T kartımı zayı ettlm. MARTt Mote) YAPI VE KREOİ BANKASI GARANTİ Bankotı 3ARANTI BANKASI RQohan Hokkı TİCARET Bonkotı ISTANBUL Bankoaı AKBANK 18 8anhfi» IS Bankosı Kurucu SlNAl Kolkmmo Bankosı EGE Seramık SİFAS NASAS İZOCAM S'NAİ Kalkmmo Te«ebbO«t«f GÖLTAS Clmento 60 000 TL % 20.5 temettü verdl ECZACIBAŞI YATIRIM 75 adet % 20 temettü verdl NASAS 20 adet sürprizler beklenlyor. AKCİMENTO 170 000 TC EGE GOBRE 100 00 TL I»Mkbal lcln. BASTAS CİMENTO 50 000 TL Bu yıı temettü beklenlyor PİMAS 80 adet istikbal lcln ARCELİK 89 odet POLYLEN 35 adet %3S temettu verecek. RABAK 100 odet %3S temettO verdl KARTONSAN 150 odet HEKTAS 60 odet BANKER ZEKİ 2i 68 88 • 27 6? 13 4. Vokıt Hon A», mo kat No: 80 Bahcekopı ittanbui İZMIR Tei 13 82 21 Birinci Hafta Spor Toto İkramiyesi kazananlann nszarı dikkatine Bırıncl hafto Spor Toto 'kram'Yesı odemeienne devom edıimekte olup Başbayılığırnıze baglı boyılörde oynavaniann ıkramıyelennı almaian ıçm bir oy zartmaa Şubsmlz gışelerıne müracaat ederek ıkrom ve'erın al maları rıca olunur Toşra bavılerınde oynayanların ıkronıyeien PTT \,s Zlraat Bankası vosıtasıylo adreslenne gonripnlm<;»ır TURKİYE EMLAK KREDI 84NKASI AO İSTAN8UL ŞU8ELERİ (Basın 25131) 13039 KAV Ortnon Sonay» KOC Holdlng OTOSAN RABAK TAT KoflServe RABAK Kurucu SARK D*<}irmenled ITTİHAT TEZSAN SİEMENS OLMUK KORDSA BAĞPAS EGE Birocılık' AYGA2 AYDIN TekstO 8ARKUYSAN SATIUK • • • KlYMETLERı BETONTAŞ »0 000 Tl % 100 temettü odedl. İŞ BANKASI 500lük 2 adet 10"luk 10 adet SUNTA 150000 TL %100 sermaye orttırıyor Bedeisz hisse verecek. BANKER SEMİH (SEMİH YILDIZ) ADRES; 4. VAKIP HAN ASMA KAT NOs 8/1 8İRKECİ/İSTANBUL TALEP EDİLEN TAHVlLLERj FAİZ ORANI TEFRİK ETMEDEN 8IRKE7 VE OEVLET TAHVİLLERİNİZİ EN YÜKSEK BORSA RAYICI UYGULAYARAK ALIYORUM M0ESSES6 Ml TERCİHİNİZ MENFAATINİZEOIR. TALEP EDİLEN HİSSE 9ENETLERL • CUKUROVA «lektrlk • İS BANKASI • MAKINA TAKIM ŞİŞE CAM 100 000, DOKTAŞ 50 000 TASAŞ 100 Hısse IŞKUR 100 Hısse BAĞFAS 125 000 SUNfA 50 HISSE {% 100 86rmaye artırımı yapıyor. MAKİNE TAKIM 25 HİSSE (% 400 termaye arttırımı tdtbikatı başlıyor) POLYLEN 40 H'sse OLMUK 40 H I S M • • 2. Suih BAKIRKÖY Hukuk Mahkemesinden • KARTONSAN 90 HİSSE (% 100 sermaye orttırım tatbıkatı boşlıyor) CELİK HALAT 150 HİSSE KORUMA TAHIM 200 HISSE ARCELİK 50 HİSSE SIFAŞ 50 HİSSE |% ?00 »errnaye arttırımı ropıyor) SANTRAL Hisse HOLDİNG 85 • • • • • Huküm özetımn llânon tebhğı Oos No 978'1105 Vasıı Matikememızln 159 1978 tanh ve 978'1 1 05 koror 1978''1138 sayılı karannda Öme' ogiu Eaiins den olmo 1315 doğurniu ıaîlı Buyukıkı? e Holkal' Koyu Toştepe Mah Murodı/e SOK NO 101 Bakırkoy adresınde ıkamet adei ömer Bııyukıklz vosı olarok taym edllmış olup işbu llâna ve kararo Itırozı bulunanlann kanunı muddetı ıomde ıtıra?da buıunmnian aksı h, ne ıtıroz vdkî olmodığı takrtırde hu<<mun bu suretle kesınleştırıleceğl husus tcbiığ yerıne kaım olmak üzee ılân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog