Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

A L TI CUMHURİYET 12 EKİIVI 1CT3 KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP... 12.10.1928 KİTAP... Günün olaylarından özetler • Bırkaç günden ben devara eden tramvay amelesırun grevıne ragmen ışleyen tramvay arabalan gunden güne artmaktadır Valı Muhıttm bey gazetecılere \erdıgi beyanatta. «VazıyeU görüyorsunuz. Tramvay Şırhetı dışardan aldıgrı amele ıle gıttıkçe seyrü sefen halıtabu\ e getırmeye çahşıyor Bu yüzden grevcı ameleve acıyorum Çunku onlar henthlerınden olmayanların sozüle hareket edıyorlar* demıştır • Haber aldıgımıza gore, Kumpanya herhanbır tavassutu kabul etmemekte ve gecelen zıyafetler vererek çalışanlann gonlunu almakta, çalışan ameleye çıft yevmıye verdıkten başka kendılenne vemek \e ıçID ıkram etmekte ırruş • Fevzıpasa Dıyarbakır hattmda ray doşemelen devam etmekte ve günde en az 500 000 metre ray doşenmekte ımış • Atına'dan alman bır habere gore. Veruzelos Ismet Paşa ve Tevfık Rüştu beyın mektuplanru okuduktan sonra buyük bır memnunıvet ızhar etmış, gazetecıleı e verdıgı bevanatta evvelce taahhüt ettiğı gıbı Ankara" ya gıdeceğıni, mektubun şahsı mahıyette oldugu ahetle matbuata tevdı edemevecegraı ve Ankara da ıkı memleket arasında tam bır ıtılâf temıru zaruretının takdır edılmekte soylejnıştır. olduğunu • Mektubı kalemı mümeyyızlennden Vahap bey kendısıyle şıvesı ıle alay edıldıgı ıçın haklarında dava açmıştı Hakaret da\asının Sultanahmet Sulh Mahkemesı taratından meraurın muhakemat encumenıne havale edılmesınden muteessır olduğunu sovlemış \e mahkemede «/?ıca ederırn Hakım Beycfendı, davayı oraya gonderme\ınız Sonra ben mtıhar edenm.» demıştır • Hususı muhabınmızın bıldırdıgıne gore, Gumuihane Valısı Saıt bey, Bavburt ta bır tuiuat kumpanyasının tem sıllenn] tıvatro locasından sevretmekte olan Baytar Mudurunu locavı terketmek ıstemeraesı uzenne kendısmı polıslere dovdurmuş \e cebren dışan attırmıştır Bu yuzden Baytar Muduru Er/urum hastanesınde tedavı edılmektedır Bayburt Kaymakamı ıse bu ç.rkm hadîse ıle hıçbır ılgısı olmadıgını bıldırmektedır Tavassut Arabuluculuk Matbuata tevdı Basına verme Itüaf temım zaruretı An'.a^ma saglanması zorunluğu Cebren Zor kullanılarak Almanya'ya bir başka açıdan bakan roman Doğan HIZLAN İ 6 a * u sakotlık bana acı verıyor D d e g l l Bır başka sancı var, Uınsanlann gözlennden gelen . Romatızmolı bırı olsaydım, yagmur yagınca bu yuk ocılor çekecektım. Yıne de, ısterdım bunu » Necati Tosuner'ın Turk Dıl Kurumu Roman Odulu'nu kazanan Sancı.. Sancı.. romanından yukcrıya aktardığımız bır bolum romanın taşıdığı otobıyografık yanı ortaya koyuyor Necatl Tosuner, bundon oncekı urunlerınde de bıyografısınaen kesıtler sergılemıştı bıze Sancı Sancı. yalnız bır oto bıyografık eksen cevresınde o u şan bır roman değıl Alrr.onya olgusuna bır başka bakış acısı qetınyor Almancılann yaşom dunyasını degışık bır zergınlık le anlatıyor Gercekten de Al «Sancı... Sancı ..» Necati Tosuner Derinlik Yayınları 40 lira. manyadc yaşayan kışıler romanımız hıkayemı^n zengın bır nom maızemesı olarak ışls mışlerdır Tosuner bu ışlerfeye bır yenılık getıri'yor Evet oro 1 I l 6c yaşayan ışcı kesımınin dertlernı sıkntılorını anlatıyor oma Direyseı tedırgınlıklerıne agırl.k verıyor Hıc kuşkusuz bıre/sel tedırgınlıklerın yoluyla da onlann Alman toplumundakı ya bnncılaşmalarını ve soyutlanmclarını aydınlatıyor Almanya'ya gıdenlerın, gende kalanlara duyduğu ozlem cok yınelenen konulardan oldu On ları gozlerınde yurt tuten ınsan lar topluluğu olarak da yorumlayan yazarlar ciKtı Oysa Tosuner, butun bu tedırgınlıklerlne yerlesememışliklerıne rağmen oradan donmek ıstemeyen lerı anlatıyor Aslında donmek Önemli bir ürün: Agâh Özgüç'ün "Türk Filmleri Sözlüğü,, Atilla DORSAY ınema, karmaşık, gerçeKİeştırılmesı ^or bır sanat \e sana>ı urunudur Bır tılmın yapımındd ba^ka hıçbır sanat eaen>le kıyaslanamayacak denlı çok ınsanın emegı geçer Bunlar dan bır bolurau gıderek bırı olmadan bır fılm ortaya çıkamaz Bu sınema csenne dıger sanat eserlennden bas ka keraıne ozgu bazı nıtelıkler kazandırır Bır fılm ıçın dogru olan bu olgu. sınemanın butunu ıçın de geçerhdır Sınema bır fılmı varatan'ar saye sınde var olur ama onlann çabası da yetmez Sınema nın çok vanlı. karmaşık, çok çeşıth ogelen (sanat estetık. pohtıka guncellık. felsefe edebı nıtehk vs) onun fılmı yapanlar dışında da bırçok ınsan tarafından ele alınmasını uzennde duşu nulmesını taı tışılmasını gerektınr Bu 1 1 yapanlar da 5 bır ulkenın sınema yazarlarını duşunurlerını eleştır menlermı olustururlar Ama bu da vetmez Sınemanın uıunlpıının saplanmasını korunmasını tasnıf edılmesını, belgelenmn saklanmasını sağlavan kışıler gereklıdır Sınemanın lyıye gıtmesi ıçın yasalar hazırlanmasını sınema emeğının ve emekçısının korunmasıru sag layacak kışılere de gerek vardır Bo\loce arşıvcıler, belgecıler buıokratlar sınematekçıler l a r olur Onlar belkı de bırşeyler yaratmaz lar atr.a yaptıklan en az ya ratıcıların japtıgı denh onemlıdır, çunkü onlar \aratıcılann urunlennı korurlar. • eu yaratılar ıçın de gerekvr h ortamı ve bınkımı hazırlarlar S sozlukçe^ı kıtabı tamamh \or Ozguç un kıtabı bırakınız belgeyı kunjeyı fılm.n ken d ..nın bıle çe\iıl'p ışını \ap tıktan sonra deçersız bır nes ne £abı to^Iu bodrumlara atıldıgı nankor sınema orta nrmızda çok onemh bır ça^a çok onemlı bır belge II k "le bıılılvte I onuyla ılg'Iı hprke^m el altında bulun curması gereken vannın ta r'hçılen \e arastırmacıları ıç.n •olma7aa olmazbır temel kavnak Ara^tırma ko laj lıgı açısından ılk kıtap'c da bulunan bır ekbiKİıgın pıdenlmesmı arar.an ve hc'ng: 5 ıla aıt oldugu bıhnnıe>en bır fılmın kolaylıkla 1 1 unmaM ıçın sona bır al f<betık fîlm pndeksmın eklppmış olmasını aıleıdık Ba r.alım asıl bu ışlen vapması gereklı kamu kuruluşlan Lu çabayı nasıl karşılavacak nasıl destekle\ecek s,oz eelımı Kultur Bakanhgı Sı nema Daıresı nın bu kıtaba karşı tutumu nasıl olacak9 Beklevelım. gorelım . Rısale Kuçük kitap Meznun Sanık Tevkıf Tutuklajna BULMACA 123456789 YUKARIDAN AŞAĞIYA' 1 Dogu muzığınde her şarkının sonunda sozsuz colınan parca 2 Bır devınıml b r duzenege aktaran tekerlek Baston 3 Bılgınier. yazarlar sanatçılor kuruliı 4 Tıcaret mollonn, saklamak ıcm rıhtımda yapılon buyuk depo Sepılenm.ş koyun derısl. 5 hskl Yunanda sovaşcı bır kavım Cabuk davranma zoru 6 Kural olarak benımsenmlş yerleşmış olcu. yasaya uygun durum Sıvı olcu bırımının kısa yazılışı 7 Resmı toren sonunda verılen şolen Eskı dılde su 8 Meydon Bır hayvan 9 Bır baglac Eskı dılde gereksız, havadan sudan konuşma DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA. 1 Otomasyon 2 Temel Ela 3 Ok ınuH 4 Platomk 5 Lıken 6 Af Makale 7 Mahal 8 Tarhana 9 Inka Irak YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Otoplastı. 2 Tekllf An. 3 Om Ak Ark. 4 Meltem Ha. 5 Al Onama 6 \n Kanı. 7 Yenlbohar. 8 Oluk La. 9 naH Melek. YAYIN RAPORU • OTHELLO Shakespeare Cevırenler A Vahıt Turhan A Turan Oflazoglu Istonbul Unıversıtesı Edebıyat Fokultesı Yayınları 4 liro Ulkemızde oyun okumak alışkanlığı pek /erleşmemıştır Özellıkle roman hıkâye gıbı bu turun de okunulacağı pek dusunulmez o/un bızde ancak seyre dılır ılkesı yerleşmıştır Özellıkle tıyat ro\o gıtmeden onre metnı okumak 0 yunun vonetmenının oyunculann buna ne kattığını karşılaştırmayla saptomak ıcm 7orunlu bır uğrastır Dev'et Tı\atrolariTn o/nodıgı Othel lo'nun yıl'arca once cıkan cevınsı adı n verdığımız kıtap Vnhıt Turhan On soz de sunları soyluvor 'Otfıel'o nun son altmış yıl lcınrfo dılımıze yedı oyn cevınsı vapılmıştır Bunlar orasmc'a qerek asuna bağlılık c g rek Tur<ces bakımından en başo r ı 1 sı Orhon Burıan n cevırısıdır »Burıcn m ce^ırısının duzyazı omıasına karsı nk Turhon Oflazoglu csvırısı manzu r dur • ICIMIZDEKI SILA, Lutfı Özkok, Yedıtepe Yayınları 20 iıra Yırml yedı yıldır ls>ec te yaşayan özkok un şıırlerı ılk kez kitap bıcımınde gozukuyor Fotoğraflarıyla uluslararası olanda un kazanan Ozkok bır cok Turk şaınnın urunlennı de Isvecceye cevırdı Kıtabın başma Husamettın Bozok, Lutfı Özkok un vaşam oykusunü yazmış Onu sanat yaşamından cızgıler ız• ıyor Ozkok un şıırler' 1940 kuşağının esın tılerınl taşıyor Ayrıca da kendıne ozgu bır duvarlıgın uruilerl • SAPPHO UZERINE KONUŞMALAR SIIR CEVIRILERI Azra trhat Cenoız Bektaş Cem Yayınevı 25 lıra Azra Erhat v e Cengız Bektaş ortak cnlışmalarında Sapplıo'nun şlırierı uzerıne bır soyleşıyle bırhkte onun gunumuzf kolabılmış şı rlennı de dılırmze cevırmışıer Karşılıklı konuşmalaraa Erhot ve Bektos m şnr ve Saopho U7erı n<; riu5unduklerı ş'irssl bır tadla Dize ıletılı/or Vatanseverler,, Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda başladı Brooks tle Lıster in yazdıfL\ «Vatanspverler» adlı ıkı bolumluk oyun. Harbiye Şe hır Tıyatrosu nda ba$lamış tır Cahıt Kayadan tarafından dılımıze çevrılen oyun çokuluslu şırketlenn çıkarlannı surduiTnek amacıyle gerı kalmış ulkelerde bulunduk ları gınşımlen \e savaş or tamının hazırlanması ıçın jıgınlaıın vatanseverlık duy gulannı somuru aracı yapmalarını konu almakta, sa\aşların ardındakı ekonomık etkenlen açıklamaktadır Kemal Bekırın yonettıgı ve dekor ıle gıysılen Nılgun Gurkan tarafından gerçekleştınten oyunda onemlı rol ler Burçın Oraloglu Saltuk Kaplangı Betul Alabora Erhan Yazıcıoglu Fılız Toprak Saıt Ergenç ıle Bılge Zobu arasında paylaşıhyor. Erhan Yazıcıoglu, Burcin Oraloğlu, Gokhan Mete ve Saltuk Kaplangı (soldan) «Vatanseverler» odlı oyunda goruluyorlor SOLDAN SAĞA: 1 Dulger, marangoz gıbl esnafın kullandıkları aracların tumü. 2 XVII yüzyıldo Avrupa'da moda olan, kavıslı cızgılerl bol. gosterışlı bır susleme bıcımı. 3 Insana alısabılen, duyduğu seslen papagan gıbı tekrarlayabılen bır kuş 4 Tersı jiıdo sporunda slyah kuşaktan sonrakı aşama Duvarcı ve sıvacı aracı. 5 Kando alyuvor sayısının ve hemoglobın mıktarının azalmasından ıle rl gelen bır hastalık belırtısı Bır ya do bırkac sesten oluşan anlamlı ses ya da ses birleşıml. 6 Ünlu Turk düşunüru. 7 Eskı dılde geçım. gecınme 8 Müzıkte dur Işareti Eskl dıtde bayram Bir renk 9 Eskl dilde uzayda bır yer kaplayan varlık, madde. Agah O?zuç un sınemaya. bu tur dolayh g07uken ama aslında dolaysız denecek denlı onemlı hızmetlen bulunan kışıler arasında ozel bır yerı var Çunku Ozgu' ulkemızde hıç se\ılme ven kımsenın ugraşmpdıgı bır ışı yapiior Sınemanın defterını tutuvor Resmı ku rumların yapması hem de genış kadrolarla vapması gereken bır 1 1 o tek başı* na, yıLlardır sessız sedasız yenne getırmeye çabalıyor. Sınema yazarlıgmda fazla bır ıddıası, ukâlalıgı. yukar dan bakışı yok Ama yaptagıyla. nıce ıddıalı kışıden daha yararlı oluyor sınema mıza Çünku smemamızın urünlennı saptıyor. belg«liyor. yannın tanhçisine olsun. basit bir başvunı içın kaynak arayacaklara olsun, benzersız bır belge bırakıyor. «Turk Filmleri Sozlüğü 197319T7». Özgüç'ün daha önce yayımladığı ve başlangıçından 1973 e dek yapılmış olan 3177 fılmın kunyesinı çıkardığı kıtabın bır devamı O tanhten 1977'ye dek getiriyor aynı dokümu Ozgüç; her yüın şenlıklennl, odullennı. şırketlenni, yönetmenlennı. göruntü yönet menlennı oyunculannı venyorHer oyuncunun o yıl kaç fılm vaptığını kımın kaç senaryo yazdığını. vs öğrenebıhyorsunuz. Son yıllar ıçin buna bır de en çok ış yapan fımler hstesı eklenıyor. Sonra da. o yılkı fılmlenn, alfabetık sırayla tum dokümlen venlıyor. tam bir jenerikle ve kısa bır konu özetiyle bırhkte . Sonunda da bır yonetmenler ıle kalmak arasmdakı ıklleml ya şayan ınsanlann traıedısı ılgl çekıcı ge'ıyor Necati Tosuner'ın bıyografı sını ve daha oncekı yapıtların, bılenler romandakı Osman'ın ozellıklerının, tanıtıcı nıtelıklerınm buyuk boiurruyle yazarın kendısı olduğunu anlayacaklardır Sancı Sancı nın Osman ı saglıksızlığını mutluluga belkı de abartılmıs bır yorum donuşmesı ıcm bır sevecenlığın ardından Buyuk aşkların zamanı gecmez sevgılerın duşunu gormez, anlık mutlulukıarla yetınır Tosuner'ın anlattığı Almanya' da butun bır Alman genc kuşağı varhğını duyurur Tedırgın hge bakışiarıyla calısma duzenlerıyle ve toplumsaı baglantı lanyla Bu gozlemlerınde Tosuner oylesıne ustadır kı acımasız bır toplumun butjn ızlerını onun romanından saptoma olanağını bulabıhrsınız Dakıkaların egemen olduğu sureklılığın olmcdığı bır ılışkıler yumagının oluşumunu ustaca ıletır bıze Romanın ılk sayfolarında da gınık gıbı gorunen tıp cızme duzeyı sonraları ustalık katına varır Özellıkle son sayfalarda tıplerı belırleyen cızgıler daha da kalınlaşt'rılarak fınalı başarıh kılar Alrranya da yaşayan ışcı kesımının durumunu, dertlerını salantıdakı yaşamlorını TOSL nerden bır başka edebıyat ta dıyla oğrenebılırsınız Işcılerın sırtından gecınen Remzı bey bır prototıptır Tosuner'ln romanındakı dığer onemlı bır nok to da kadın tıplerın gerceklığidır Almanya o'gusunun onlara getırdığı, yaşamo değlşlk bır gozlukle bokış da Tosuner'de ornekleıvr Tosuner'ın romonının dıyaloqlardan oluşan dıl yapısı rohat bır okunurluk sağlamaktadır Dıyaloglonn dışında da ılk sayfalardan sonra bır anlatım temposu vardır Almonyo'da yoşayan Turklerin yalnız Almanlarlo değıl ken dı ıçındekl sorunların ve anlaşmazlıkların sergılenmesı de romanın qercekçılıgmi artıran ogelerriendır Tos'iner kımı bnlumlerde Osman eksenı cevresınHe oloyları orerken bundon amacının hareket ıclnde kışılerı vermek oldugjnu bslırtlr Almanya ya değışık gercekcı bır acıdan bakan bır Almanya nın ve ınsanın bır başka yonunu tanıyacaksınız Prof. Dr. Arısan'ın «Yurt Manzaraları* adlı suluboya resim sergîsi yarın kapanıyor Prof Dr Kâzım Arısan ın Osmanbey Akbank Sanat Galensı'ndekı «Yurt Manzaralankonulu suluboya resım sergısı yann kapanıyor Meslek çahşmaları ve ıh tısasıyle ılgıb yayınlann dışında Kâzım Ansan'ın sulu boya konusundakı çalışmaları epey eskıye davanmaktadır Sanatçı Alı Samı'nın. «Turk RessamlaiT adlı yapıtında, asker ressamlar ara sında savılmış hakkında çe sıth ansıklooedılerde gereklı bılgıler venlmıştır Prof Dr Kazım Ansan. ılk kışısel sergısını 1954 vılmda Galatasaray dakı Istanbul Beledıyesı Şehır Galensı'nde açmış daha sonra bırçok grup sergısınde yer almıştır Sanatçı, 1968 yılında New York ta yapılan gosus cerrahısı toplantısı dolayısıvle orada açılmış Doktor Rpssamlar Sergısı ne de uç yapıtla katılmıs ve «Asır»t Kadmlan» adh çahşma"îivle bırmcıhk odulune değer gorulmuştur. DUYURU Dr NECDET ALACA Muoyenehaneslni 16 Eklm 1978'den Itlbaren Caddebostan General Necmi Ökt«m Sokak No. 12'ye İSTANBUL DOĞUM KLİNIĞINE nakletmiştir. Tel. 59 78 27 59 69 53 ^ H RADYO, TRT 1 1 i 1 1 1 / • 10 21 11 05 12 00 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 32 15 00 15 01 16 00 16 05 17 00 17 02 18 00 18 01 18 16 r TV. 18.30 18.33 HABERLER SİMBAD'IN SERÜVENLERİ «Sarandıbu KraJı» adlı bolümde geminın kazaya uğraması sonucu kaderlenne razı olanlann tersıne Sımbad kurtulmanın yollarını arar 05 00 05 05 06 06 07 07 07 07 07 09 09 09 09 10 10 00 02 00 02 07 30 40 00 02 20 40 00 01 19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM Flüt oğretmeyi amaçlavan yenı bır dizı başlıyor. Blok flut ıle açıkiamaların ver aldığı ılk bolumda yer venlen söyleşıye ogretmen Sadettın Genç ıle çeşıtli uğraşılan bulunan Ismail Bıien, Nurtan Tamer. Behıce Kutlay ve Şule Genç adlı ögrencıler de katılacaü. Konser bölumunde Ash Tögçeı. Sıral ve Çagn Dercurel. Selçuk Şahınoğlu, flüt çalıyorlar. Acılış ve program Turkuler. sarkılar ve oyun havaları Kısa haberler Günaydın Kısa haberler Koye haberler Bolgesel yayın Haberler Sabahtan sabaha Kısa haberler Dost elınden Şarkılar Gel oyna, gul oyna Kısa haberler Arkası yarın Bolgesel yayın Okul rad\osu Bolge haberlerl Öğle uzerı Radyo TV haberler Haberler O/un havalorı Bolgesel yayın Turkuler. oyun hovaları Kısa haberler Sızlerle bırlıkte Bolge haberlerı Okui radyosu Kısa haberler Akşama doğru Kısa haberler Cocuk bahçesl Bolgesel yayın Bolgesel yayın Koy dağarcığı Saz eserlerı Dın ve Ahlâk 2100 Kısa habetler 2102 Radyo tıyatrosu 22 00 Kısa haberler 22 22 Hafıf batı muzığı 22 40 Şarkılar 23 00 Haberler 23 10 0100 Boigesel yayın 23 10 Turkuler gecıdı 23 40 Şarkılar 24 00 Kıso hoberler 00 02 Gece yarsındon sonra 00 40 K'jcük konser 00 55 Kısa haberler Program ve kopanıç 0100 19 20 20 20 30 15 40 50 (Cumhurıyet 13047) GÖZ HASTALIKLARI MÛTEHASSISI Dr. Savaş Dervent Ophtalmolog • OperotAf (CONTACT LENS) Oımonbey Sal» Nlgâr Sk. No 95 • 97 (Neyinn »okoğı) Ttft «0 «2 «8 19.30 KÖY KAHVESt Nevzat Şpnol un programında süt ve süt urünlerlmn pazarlaması anlatılacak Program Yerel Yönetım Ba^kanlıgı temsilcısi. Süt Bırlıgı ve Sut Endustrısı Kurumu yetkıhsı ıle süt üreticlennın katılmasıyle surdürulüvor. TRT II 08 09 09 10 10 10 11 11 12 12 12 13 00 00 30 00 30 50 20 40 00 20 40 00 Gün başlıyor Olaylann iclnden Barok müzık Unlu Turk bestekârlan Adsız kanramanlar Klâsık koro Turkuler gecıdl Sılaya donuş Hafıf müzık Meslekler ve okullan Turk halk muzığı KONGRE Personel Yonetlcıleri Derneğının (PERYÖN) olağon genel kurul toplontısı 31 101978 salı gunü saat 14 00 de Istanbul Sanat Merkezı (Eskl Unıon Francaıse) Tepebaşı. Meşrutlyet cad No 233'de yapılocaktır Gundemlnl aşağıya cıkardığımız toplantıya teşrıflerınızl r ca ederız. GUNDEM: 1 Acılış. 2 Kongre Dıvanı Seciml. 3 Yonetım Kurulu faalıyet raporunun okunması. 4 Murokıp raporunun okunmast. 5 Yonetım Kurulu VB murakıpların ıbrası, 1 6 Yen yonetım kurulunun seclmı, 7 Dılekler ve kapanış. fCijmhıınvnt 150421 20.30 21.05 21.10 HABERLER VE HAVA DÜRUMU 5 DAKİKA SAVAŞ VE BARIŞ Dızının onbeşıncı bolumünde Napolyon. tüm soyluların terkettiğı, yalnızca Piyer'in kalmayı yegledıgı Moskova'ya gırer 13 15 Hafıf muzık 13 30 Olaylann ıcmden 14 00 Turkuler 14 15 Kent ve ınsan 14 35 Yabancı dıl oğrenehm G Akın'dan şarkılar 1605 16 20 Arkası \arın 16 40 Turk halk muzığı 17 00 Şarkılar 17 18 18 18 30 00 30 50 Sanat muzığınde dan9 Yurttan Sesler Aıle Hafıf müzik 1900 19 30 19 45 20 15 20 30 2100 21 15 21 35 22 00 22 23 23 23 30 30 35 55 Haberler Çeşıth soıdar Solıstlerden secmeler Turk hafıf muzığı Olaylann ıcmden Oyun hcvaları Uluslararası kuruluşlar Türk halk muzığı Fasıl Solıstler gecldl Haberler Oyun havaları Program ve kapamş ORMAN BAKANLIĞINDAN (Smavla 5 adet Müfettiş Yardımcısî llınacaktu) Onnan Bakanlığı Teftış Kurulu Başkanhğınca 11 arahk 1978 gunu saat 10"da Ankara da Orman Bakanlıgında Mufettış Yardımcıhgı gırış sınavı yapüacaktır Gınş sınavına katılmak Içm, a) Devlet Memurlan Kanununun 48 madde • sınde yazılı nıtehklere sahıp olmak, * b) 1 1.1978 tanhı ıtıbanyle 32 yaşını doldurmamış bulunmak, c) Orman Fakültesuıı bıürmıs olma.k, d) Askerlik gorevı dahıl devlet memuru olarak en az beş yü çahşmış oimak. gprekmektedır Sınav içm gerekll bılgılenn Tasrada Orman Başmudürlüklennden ve Ankara da Orman Bakanhgı Teftış Kurulu Başkanhgından temın edılecegı ve istekhlenn en geç 20 11 1978 tanhıne kadar luzumlu belglerle bırlıkte bır dilekçe ı'e Orman Bakanlığı Teftış Kurulu Baş'<anhgına baş\urmaları ılan olunur. (Basm 24POO) . 22.00 NEVZAT GÜYER SÖYLÜYOR Turk Sanat Muzıgı programı sohsti Nevzat Guyer'den. «Mahzun Duruşun Aşıka Bır Omre Bedel». «Her Gece Yollarda Gözledım Senı». «Aman Dayler Yol Venn A Beyler, «Bır Yas Gıbı Süzulüp Gonlüme Aktın» «Gitmesın Gözlennden Pırü Pınl Arzular» ve Kordon Boyu» adlı şarkılar dınlenebılecek. riaberler TRT III 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 1000 10 45 1100 t\o An 22.20 HABER PROGRAM Acılış ve program Gune başlarken Sabah Icın Barok müzık Hafıf batı muzığl Turk yorumcular Klavsen soloları Öğleye doğru Türkıve dekı anarş'k olaylann tartışılacağı acık oturuma Uğur Mumcu (Cıımhunvet) Oktav Ekşi (Hürnvet) ve Nazlı Ilıcak (Tercuman), katılıyorlar. Yöneten Aydın Soysal 12 00 1230 13 00 14 30 1500 16 00 1700 18 00 Caz müzığl Pıyano sololar Konser scatı Hafıf batı muzığl Gunun konserl Müzik dünyosından Sızler Icın Dunden bugüne oda muzıği 19 00 20 00 2130 22 00 22 30 23 00 24 00 0100 1830 C. Türk Sanat Muzlğl Anıların muzığı IDSO Konserı Ces'tll muzlk Kucuk konser Caz dünyas' Gecenın getırdıklerl Gece ve müzik Program ve kapanış 23.20 HABERLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog