Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

:UMHURİYET 12 EKİVI 1978 B E Ş Af için Barolar Birliği Anayasa Mahkemesine başvurdu ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Turkıye Barolar Bırlığl, Anoyasa Mahkemesine başvurarak, müebbet hapıs hükumlulerının, 1803 sayılı af yasasına gore koşullu salıverılmelermde, Anayasa'nın kanun önünde eşıtlık ılkesıne ters bir uygulama sözkonusu olduğunu bıldırmış bu durumun cıddı bır sorun halına fleldığın/ ve cezaevlerınde bazı oiaylara yol açtığmı hatırlatmıştır Barolar Bırlığı Başkanı Faruk Erem'ın Imzası ıle Anoyasa Mahkemesı'ne gonderılen yonetım kurulu kararında şoyle denilmıştır: / BAŞVURU METNİ tSort of yasası'ndon önce (yanl 7 2,1974'ten önce) Işlediklerf «uçlardan dolayı müebbet ağır hapis cezasına hüküm giyenl«rln, bu cezaları ofla 24 yıl ağır hopise çevnlmiştir 1803 sayılı of yasası, bu tür suçlular lcin özel bir hüküm getlrmiştlr: Bunların koşullu salıvermeden yararlanacakları 1/3 $ure, affın uygulanmasından sonrakl 24 yıl üzerlnden hesaplanocoktır (yan) > yıl olocaktır). OyM onılon yaso, dığer her türlü suçlular Içın genel bır kural olarak şu llkeyl koymuştur Koşullu salıvermeden yararlanılacak 1/3 sure affın uygulanmasından onceki cezanın tomamı uzerindsn hesaplamr. Böylece, müebbet eezalılar ıle otekiler arasında aynı konuda (koşullu »olıvermenin hesabmda) ikl ayrı olcu getirılmış olmaktadır. Müebbet ağır hapis hukumlüferi lcln once af uygulamp, sonra koşullu salıvermeden yararlanmo sııresı hesoolanırken, dıger eezalılar lcın, once kosullu salıvermeden yararlanma suresi hesaplanıp sonro af uygulanmoktadır Bunun doğal sonucu müebbet hukumlulerın 4 yıl daha fazla eezaevlnde kalmalarıdır. Eğer af yasası cıkmasaydı, TCK'nun 13 ve 647 sayılı kanunun 19. moddesi gereğince müebbet hukumluler, 36 yılo hukumluler gibı fiılen 24 yıl yatarak kosullu salıvenlme hakkını kazanmış olacaklardı. Başka bır soyleylsle, <nfaz edılen ceza bakımından müebbet hukumluler Ile 36 yılla hukumluler tomomen eşıt sayıldıkları holde, of yasası bu eşitliği bırınciler oleyhlne bozmustur Bozulan bu eşitliği sağlamak uzere bir cok mahkeme orneğin, Mordin. Urfa, Elbıstan, K Maraş Isparta Ordu. Adıyaman, Slirt, Muş, Corum ve Elmalı Ağırcezo Mahkemelerı. koşullu salıvermeden yararlanma suresıni 24 yıl uzerinden degıl, 36 yıl uzerlnden hesap ederek tahlıye kararları vermıslerdir Boytece müebbet ceza hukumlulerinm bir kısmı tahlıye edılmlşken, bir buyük kısmı holen cezaevlerinde bulunmaktadır. Affeden yasal Irodenin, oieyhe sonuc vermesl, yerum kurollorıno do uygun duşmeyeceğl duşunulürse durumun cKanun onunde eşıtlık» kurolıno aykırılıgı daha yogun btelmde ızlenmektedlr Durumu, en derin »aygılanmızlo, yuksek takdlrlermize orzederiz.» GORUŞULUYOR Alınon bılgıye gore Anayaso Mohkemesı ceşıtll ıllenn Ağırceza Mahkeme'er nden gelen «onu ıle ılgıli başvurulorı. bu ay lcın de goruşecekt r Anayasa Mahkemesı'nın 1803 sayılı af yososının 7'ncl maddesml ıptai etmesı haiınde muebbet hukumlulerın koşullu solıverılmelerındekı eşıtsızlığın gtderılecej)l belırtllmektedır Halen cersevlertnde bulunan yedıyuzden fazlo müebbet hukumlu bu korarı beklemektedır. Işık : Alman Savunma Bakanı ile ortak savunma tesisleri kurulması konusunu görüşeceğim Federal Almanya Savunma skanı Apel'ın davethsı olaık dun sabah Almanya'ya gıJn Mıllî Savunma Bakanı Ha >n Esat Işık, hareketınden ıce Yeşılkoy Havalımanında jzetecılere gezısl hakkında Igl vermıştır Hasan Esat Işık. yaptığı aklamada Alman Savunma Ba ınının davethsı olarak, Turye ıle Almonya arasındo ork savunma tesisleri kurulma ve bu tesıslerın üreteceğı olzemelerın pazarlanması ko JSundo goruşmeler yapocanı bıldırmıştır Bakan, ozetle >yle demıştır •Dostumuz Federal Almanya t askerı alanda ve ilgılı kojlorda doyurucu bır ışbirlıgi ıpmış sayılmayız. ABD Ile jrklye arasındaki ambargo îdemyle Almanya ıle bazı maslarımız olmuştur Ambar>nun kalkması gerek Ameta gerek Almanya gerekse jrkiya lcin mutlu bir olaydır. jnku Batı savunması için jrkiye'nın savunma gücunun jksek olması NATO'nun Batı madmın guvenliği bokımının onemlidır. Turkiye Ile Almanya arasını askerî ocıdan tam bir doım sağlanmış değildir. Bir ulınln •konomisl o ulkenın soınmo gücunu karşılamıyorsa, dusunun silâhlanması duzen II olmaz. Türkiye'ye gerekll olan arac ve gereçleri Almanya ile gereklı temaslar yapılmaktadır.» ASKERLİK HİZMETİ Savunma Bakanı bir gazetecının Turkıye'deki askerlık hızmetıyle ilgılı sorusu uzerıne de «Turklye'de şu anda askerllkte bir indirim yapıtması soz konusu değildir Yalnız bakanlığımızın bu konuda bazı çalışmaları vardır. Bu calışma larımız kısa surede Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bilhassa yedeksubay sorununo bır cozum bulmak icln calışıyoruz. Yedeksubay olarak butun yuk sek okul mezunlonnın yedeksubay olması yerıne ıhtiyaç kadarının yedeksubay olmasının sağlanmasının diğer mezunların da ihtiyoç olan yerlerde degerlendırilmesi araştırma larımız suruyor» demıştır 'ANKA) Londra Hava Limanı işçileri THY uçaklarınm kargolarını bosaltrmvor LONDRA Heotrovv Hava Lımanmda calışan yukleme bo şaltma ışcılerı ış guvenlığını tehlıkeye duşurecek kadar pıs oiduğu gerekcesı\le THY ucak larının bago|lannı boşaltmamo kararında ısrar etmektedırler Istanbul ve Kıbns tan gslen THY ucaklarının bagaı ve Kar golarım boşaıtma boykotu ge çen cuma başiatılrnıştır Heat rown Hava Limanı ışçılennın bu boykotu sonucu, Londra'ya ınen yolcular guc durumda kalmaktadırlar ing'lız Yukleme Boşoltma Iş cılerı Sendıkası sozcusu yaptı ğı ocıklamada THY yetkılılerı nın Londraya gıdecek ucakla ra oze.likle Zeytın Yağı Recel Turşu ve Peynır gıbi akı cı buloşıcı maddelerın altnma sına goz yumduklannı one su rerek. bu maddelenn konduğu kapların yolculuk sırasında parcalanması sonucu Kargo bolumünun kırlendığını. bagaı bclumunde ış kazolarına yol acma olasılığını arttırdığını ve sağlığı tehdıd ettığmı soylemıştır Senaıko sozcusu THY'na ge reklı onlemlerın olınması ıcın yapılan uyarıların sonucsuz kalması uzerıne eyleme gecıldığinı bıldırmış ve boykotun et kın onlemler olmana dek sure ceğını soylemıştır (a a ) Komisyon Baskanı Duchateau, «Biz komisyon olarak hiçbir angajmana girmedik, durumu 9'lara bildireceğiz» dedi. BRUKSEL, (Cumhuriyet Burosu) Turkiye AET goruşmelerı dun oğleden sonro sonr ermıs ve komisyon yıl sonuna kador dokuzların Turk onerılerlne korşı goruşunu bıldıreceğını soylemıştir Toplantıdan sonro Komisyon adına acıklama yapan Dış llış kıler Dıre'<toru Ducha'.eau «eko nomik Işblrligı ve bağışıklık» konuları hakkında alınon verılerın yeterlı olduğunu d^ğer so runların tanm tavızlerı, tekstıl ve sosyol sorunlann Ortaklık Komıtelerı'nde goruşuleceğını soylemıştır Duchateau şoyle devam etmıştır «Turkiye'nin Dorduncu 5 Yıl lık Planı'nı bize acıklaması cok yararlı oldu Şlmdiye kadar Komlsyon'un elinde yeteri: verı olmadıgından diyalog kurulamamıştı Her iki tarafta da ekonomık ilişkller ve Turki yn'ye yapılacak para yardımı konusunda duyulan «ndışeler vardır. Bunlar onemlidır. Bız Komisyon olarak hic bir angajmana girmedik. Turkiye'nin isteklerinın ekonomık analızını yapacağız. Durumu 9'laro bildireceğiz. Onlardan gelectk cevaba gor» muhtem«l«n yıl •onunda Ortaklık Konseyı top lantısı ile 9'ların resmi cevap larını Türkiye'ye bildireceğiz» Ote yandan TRT dun saat 23 oıansında aynı konuda verdığı AET, Türk öneriJerine karşı görüşünü yıl sonuna kadar bildirecek haberde ılışkılerın 5 yıl sure ıle dondurulması konusunda ılke onlaşmosıno varıldığını bıldırmjştır GORUŞMELER AET Komısyonu ıle Turkı\e arasındaki gorusmelerının ık.n cı gununde Turk uzmanlor tekstıl konusunoa ortaklık komıtesı toplanmas'nı ıstemışlerdır Turkiye'nin Irgıltere tarafından uygulamoyo başlancn pamuk ıpliği kısıtlamasından duyduğu kaygıyı belırten Türk uzmonlor, korarın hayal kırıklığı yarattığını, zamansız bır uygulama olduğunu ve dayanaklarını Turkiye torofından kabul edılmesine ımkân olmadığını soylem.şlordır Turkiy» Ile AET Komisyonu orasında Brüksei'de teknık duzeyde başlayon göruşmelerın kasım ayında Ankora do polıtık duzeyde ele alınocaktır AET Başkan Yardımcısı Hafferkomp kosım oyındo bır heyetle birlikte Ankara'yı zıyaret edecek ve Bcşbakan ıle goruşeoektır. Bır Turk yetkılı bu gorüşmel»r sırcsında Turk AET ılişkilermın teknık duzeyı yanında politik duzeyının de ele alınacağını ve polıtık ışbırlıği konusundo ılk odımın otılacağım soylemıçierdır Öte yandan dunku toplantı sırasındo Turkiye AET'nın genışlemes.nın yoratocağı muhtemel problemlere dıkkatı cekerek «5 yıllık bağışıktık donemi •onunda Turkiye'nin Katma Protokolu revize «deceğinl veya bir belge Imzalayacağını» so^lemlştlr Bu arada Yunonıstan'm Ortak Pazar'a tam üye oluşunun polıtık acıdan Turkıye'ys getırebıleceğı problemlere de dikkat cekmışlerdır. KRİTİK GÛN Toplantıların en krıtık günü öncekl gun yaşanmış ve Ekonomlk Yardım goruşmelerı sırasındo toplantı bır saat sureyle kesılmıştır Komisyon yetkılılerı, Türkıye'nın ıstedığı ekonomık yardımın cok yuksek olduğunu, bunun uye ülkelerce kcbul edllmesınln zor olduğunu soylemışler, Türk yetkılılerı ıse bu konuda pazariık yapamayacaklarını belırimlşlerdır Bunun uzerine toplantıya ara verılmıştır. Türk heyeti ve Komisyon Başkanlan bu aradan faydalanarak bir oraya getmışler ve Türk Heyeti Başkanı Bayukelcl Cuhruk'un ısran üzea.ne Komisyon daho önce yoptığı önerıyi gerı almış ve Türk isteklerini 9'lara bildıreceğinı söylemiştir. Toplontılardan sonro bir aCtklamo yapan Nazif Çuhruk ıse tKomhyonun Turkiye'nin probl*ml»rine sadece ekonomlk acıdan değll, daha genls btr p«rspekttften bakması gerektiğlnl» belırtmıştır IHRACAT 5 YILDA YÜZDE 1,8 ARTTI gönışuldükten ANKARA, (Cumhuriyet Kurulu'nda Burosu) Yüksek Planla sonra. Bakanlar Kurulu'nda ma Kurulu nda onumüzdekı ele alınacağı ve daha songrunlerde goruşulmeye baş ra da Mıllet Meclısı Plan sunulacagı lanacak olan Dorduncu Beş Komısyonu'na Dorduncu Yılhk Kalkınma Planmda bıldınlmektedır 'Ulkenın fentıfe tercihlerie Planın birıncı bolumu «Ukarşı karşıya bulundugu. o çüncü Plan dönemındekı e lumsuz pohtıka değifiklıkle konomık ve toplumsal gehşrıne surüklenmemesinın kar melen* özetlemekte ve bumaşık sorunlann nedenle na ilışkln bır değerlendırme rınm dogru olarak saptan yapmaktadır Uçuncu Plan değerlendırmesjyle masma bağlı bulundugu doneml ılgıli en ılgmç bolümlerden belırtılmektedır. Dorduncu Beş Yılhk Kal birini. «Dı$ ekonomık ılışkıkıruna Plan çalışmalarının i«r. bölumu oluşturmaktasona ermekte oiduğa pla dır. Turkiye'nin •Dördüncu nın önce YüKsek Planlama kaynaklanrmştır Dörduncü Plan taslağmın Plan dönemme çeşıtli iç ve n)n *Yüzde 78 3'ünun fıyat lanndan kaynaklandı Turkıye'nm bu donemdekı dış ekonomiK ılı5kılere ayndış sorunlann baskısı aU ortışlarından tında gırmekte olduğu* be gı* behrtılmektedır 1973 yı ıthalat fıyat artışı yuzde lan bolumunde şu 'UgınÇ' lırtılen bu bolumde Dordun lından sonra 1977 yılı sonu 100 u aşmaktadır Itıhalat fı degerlendırmeye yer verılcu Plan dönenune dojrit ü Tie^ degın *ltfyalatı fewtUayı yatlat9Sı(i*tH*ntah<ft4irı artı mektedır şm da elkisı aüında Turkı • Bu sorunlann bir boluzanılmakta ve önumyzdekı cı etktn hiçbir onlem alın be^ yrP'fçind*; *Bn çok bas madıgi' dile ftetinlmekte v& \e nın^çarı dolar hyatlan ıle munun gelecek beş yıl ıçmkı yaratan ıfeı sorunun öde aynı donemde •Reel olarak ıthalatı 1970 76 dönemınde de çozulmesı, bır bölumumeler dengesındekı açıkla asırı sayılabılecek bır ıtha dunya ortalamalarına gore nun daha uzunca perspehhızlı bır gelışme . 'te çozülmesıne ımkân vera baglı olarak bınken kısa lat artışınm soz konusu ol oldukça recek uygun bır ortamm ha bıldırılmektedır. gostermıştır dönemlı borçlar ıle 1971'den madıgıobıektıf kosul taslağının Turkiye nın ıhracatmın zırlanması. ben ıç ve dış nedenlerden Dorduncu Plan dolayı hızlanarak süren» bu bolumunde aynen şöyle da soz edıldıgı 'Dış tıcaret nıtelıgmde olan diger bazvlan karşısında ıse nısbeten bolumunde son beş yıl ıçın fıyat artışlan olduğu vur denılmektedır gulanmaktadır. «19721977 dönemınde dış de ıhracatın ortalama an sarsmtısız bır uyumun gerDörduncü oranında çekleştırılmesı, meydana cak «yüzde 18 Aynı bolumun dış tıcaret tıcaret açığında açığına iiışkın degerlendır gelen 3 mılyar 366 mılyon arttıgı konusunda aynntıh Planın başta gelen hedeflenndendır» melennde. dış tıcaret açıgı dolarık artışın. 78 3'u artış bılgı verılmektedır ilmi İşgüzar: vustralya'da rakı ıbrikası kurulacak CANBERRA, (ANKA) Res davetll olarak Avusturalya'ı bulunan Sosyal Guvenlık ıkanı Hılmi Işguzar, Avustulya'da bır Turk rakısı fabrısı kurulacağını acıklamıştır Rakı fabrıkosının kurulması musunda Sanayı ve Tıcaret ıkanı Lımch Ile goruşen Işızar, Avusturalya'nın bu koıda her türlu kolaylığı gosteceğını, Türk rakısının bu ulde cok tutulduğunu ve sevıl ğıni belırtmıştır. İşgüzar'ın Avusturalya hukü9tı yetkılılerl ıle yaptığı goşmeler sonunda ayrıca Avus ralya'ya yenl gocmen işcıle ı gonderılmesı ve Türk ışcı ıcukları ıcm özel kreşler aması kararlaştırılmıştır. TİSK Başkan vekili : Gemiyi, onu batırmak isteyenlerle birlikte kurtarmak zorundoyız Türkıye Tekstıl Sanayıl İşverenlerı Sendıkası'nın 9 olağan Genel Kurul toplantısı dun Istanbul Inter Continental Otelı'nde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısını bır konuşma ıle açan sendıka ikın cı başkanı Talha Altınbaşak, toplu sozleşme duzeninın oldu ğu yerde sosyal adalet ve huzurun olduğunu belırttıkten sonra yapılmak ıstenen bazı yasa değışıklıklenne değınmış, özellıkle ış yasasına değışıklık getıren, ışyerınden toplu ışcı cıkarma. ışyerlerınde yetkılı sendıkayı belırleme ve vergı re formu duzenlemelennın ekono mının yararına olmayacağı go ruşünü savunmuştur. NARİN'İN MESAJI Genel Kurul'da da'ia sonra, bır gezıde bulunan Türkıye Tekstıl Sanayıi Işverenlerı Sen dıkası Genel Başkanı Halıt Na rın'ın gonderdığı mesaı okunmuştur Narın mesaıında, «lcın de bulunduğumuz sosyal, siyasal ve ekonomlk bunalımların iş barışını ve işçi isveren ilışkllerinin duzenlenmesini olumsuz yonde etkilediğinı» soylemıçtır «GEMİYİ İCİNDEKİLERLE KURTARMAK ZORUNDAYIZ» Genel Kurul'da bır konuşma yapan Turkiye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu (TİSK) Başkan Vekılı Hulusı Cetınoglu da «Son zamlarda al.ran ekonomlk tedbirler, devletieştırme hareketleri, para kredı po litıkaları ve faiz hadlerı, yenı yatırımlar şoyle dursun, mevcut olanların calışmasına ızın vermeyecek yonde oluçmuştur» demıştır Hur teşebbüs fıkrının yasaması ıçın cesaretle fıkırlen soy lemek gerektığını kaydeden Hu lusı Cetınoğlu, «Batmakta olan gemiyi, Içmdekılerle, hatta onu batırmak isteyenlerle birlık te kurtarmak zorundayız. Teş hıs doğru konmadıkça olayları yaratanlar karşılannda devlet gucunu bulmodıkça, onarşinin önlenmesi mumkun değildir» demıştır TEK ÇIKAR YOL CHP AP ORTAKL1ĞI Genel Kurui'da soz alan Tek sıf Sendıkası Genel Sekreterı Vahap Guvenc ıse pahalılık, anarşı, enflasyon gıbı sorunlc ra değınmış «Ulkedekı pahalılığın sebebi hersey olabilir, ama her halde enflasyona oran la cok geride kalan ışçi ucret leri neden değildir,» demıştır Bır ışcı serdıkası temsılcısı olarak ışveren sendıkoları ıle aralarında ortak cıkarlar oldu ğunu anlatan Guvenç «Ulkemı zi çıkmazdan kurtaracak tek yol CHP AP ortaklığıdır» de mıştır. EMEK SİNEMASI Mahşerin Dölü 2. HAPTA Klrk Oouglao Agostlna B«MI Sımon Word Seanslan 12 215 430 6.45 Hİ5 Tel: 44 84 39 ovyetler'den ırayolu makinaları ınacak •JKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bayındırlık Bakanlığı Musşar Yardımcısı Eşref Erdem ışkanlığında yedı kışılık bır knık ıheyet Sovyetler Bırlığı'gitmiştır Karayolları Genel üduru Şerafettın Uzunoğlu'n do yer aidığı heyet yol ya mı calışmalarınaa kullanılak arac ve gerec alımı konuida Incelemelerde bulunaktır. Sovyetler Blrlığı'nde ceşıtlı sıs ve kuruluşlarda incelesler yapacak olan heyet Mos va'dan başka otekı sanayı •ntlenne de gıdecektır Hetın ekım ayının son haftaido yurdo doneceğı bıldınlştır Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyelerî bugün and içecek ANKARA, <Cumhuriyet Burosu) Anayasa Maikemesinın yenı uyelerı, bugün saat 10'da Anayasa Mahkemesınde düzenlenecek törenle and iceceklerdır. Törende Cumhurboşkanı Vekılı, Basbakan, ünıversıte rektörlerı ıle yasada belırlenen kışıler hazır bulunacaklardır. Bugün and lcerek goreve başlayacak olan yenı Anayosa Vahkemesı üyelerı şunlardır Kenon Terzıoğlu, Huseyın Karomustantıkoğlu. Muammer Yazar, Nahlt Sacl'oğlu Alı Ruş tu Aral ve Bulent O!cay. Osmanbey SİTE ANKARA, (ANKA) Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Sovyetler Bırlığı Kultur Bakanı Pyotr Demıtchev'in resmı konuğu olarak dun ucakla Moskova'ya gıtmıştır. RESMİ GÖRÜŞMELER Kışlalı, bugün başlıyacak resml görüşmelerde, Sovyetler Bırlığı yötkılılerıyle, ıkı ulkeyi ılgılendıren kültürel konulann yanısıra bır süre once ımzalanan kulturel değış m programının uygulan ANKARA (ANKA) Yugoslavya Calışan Halkın Sosyalıst Bırlığı Başkanı Todo Kurtovıc başkanlığında bır heyet dun CHP'nın konuğu olarak Ankara'ya gelmıştır. CHP Genel Sekreterı Mustofa Ustündağ ve Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Bırgıt ıle Uğur Alacakaptan tarafından havaalanında karşılanan heyet. daha sonra saat 12 15'te Başbakcn ve CHP Genel Baskanı Bufent Ecevıt tarafından kabul edılmıştır Basbakan v« CHP Genel Başkanı mekli Vali Celâl asaroğlu öldü IKARA (Cumhuriyet Burosu) Emekll Valılerden Celal Karoğlu dun gece Ankara da nuştur 1909 yılında Erzun'un Tortum ılcesınde don Celâl Kasaroğlu, Ankara kuk Fakültesmı bıtırdıkten nra lcışlen Bakanlığında go e başlamıştır Bakanlığın ce lı kademelerınde görev ya n Kaymakamiık, Mulkıye Mu vır Mufettışlığı. Teftış Hetı Başkanlığı ve en son ola< Manıso Valılığı gorevınde lunan Celal Kasaroğlu'nun ler İdaresl Kanununun Uyılanması» ve «50 Meşhur Vaadlı eserlen vardır Celal Kasaroğlu'nun cenası bugun oğle namazından nro Maltepe Com ınden kal •ıjacak ve Cebscı asri me rlıâında tODraâa ver lecek KÜLTÜR BAKANI KIŞLALI, SOVYETLER KÜLTÜR BAKANININ RESMİ KONUĞU OLARAK DÜN MOSKOVA'YA GİTTİ ması üzerınde de temaslarda bulunacaktır. Dışişlerl Bakanlığı'ndan yapılan acıklamaya göre, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı ve beraberindekf heyet Lenıngrad, Baku, Taşkent ve Semerkanfa da gıdecek ve Incelemelerde bulunacaktır. 20 EKİMOE DÖNECER. Kışlalı ve beraberlndekl heyetin Sovyetler Bırliğı gezısl 9 gün sürecek ve 20 ekımde Türkıye'ye donecektir. BİR YUGOSLAV HEYETİ, CHP'NIN KONUĞU OLARAK ANKARA'YA GELDİ Ecevlt, Yugosîavya heyetmın zıyaretı konusunda ozetle şöyle konuşmuştur: tYugoslavya Ile Turkiye arasında tarihten kaynaklanan yakın bağlar vardır. Hukümetimiz doneminde bu bağların somut işbirliğl programlarıyla daha da sağlamtaşabileceği ve ıkı ülkeye guc katacağına bolgemizde barış ve huzuru kuvvetlendlreceğine inanıyorum. Türk halkı, Yugoslavya ile lllşkllerimizln gelişrnesine ozel bir önem vermektedir.ı Üniroyal'ın döviz yokluğundan üretimi durduracağı öne sürülüyor ANKARA, (ANKA) Onıro yal lastık fabrıkalarının dovız darboğazı nedenıyle üretıml ek,m ayı lcerısfnde tamamen durdurocağı bıldırılmektedır Unlu Amerikan dergısı «Buslness We«k»te cıkan Koc Holdıng'le (Igılı bir yozıyo gore, dovlz gereksınımı nedenıyle Koc Holdıng'e bağlı bazı fabrıkalar uretırrlerlnı yüzde otuz oranında düşürmuşlerdır Öte yandan. Koc yetkılılerı, Ünıroyal'den başko Holdıng e boğlı dığer fabrıkalaro hammadde sağlayan yabancı ıhracatcıların do aynı yolu Izleye ceklennl ve hammadde satmı nr durduracaklarını söylemışlerdır Unıroyal'ın 150 mılyon Oktay Cumhur AKKENT Jinekolog Opr Dr. S'Şli Haloskârgozi Cad. Telefon: 47 79 03 Celeceğin Dünyası «Future World 2002» Peter Fonda, Yul Brynner Kurgu Bıhm dalında bır Amenkan fılm şaheserı yalnız Osmanbey SITE Sınemasında Tel 47 69 47 KAYIP Inşaat Mühendlslerı Odası kımlık kartımı kaybettım Gecerslzdır MUSTAFA UCABAVCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog