Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

D Ö R T CUMHURtYET 12 EKİM 1978 Politika ve ötesi.. Hava değişimi gibi Mehmed KEMAL 2 ki yazıdır Demlrel'den söz edip duruyorum.. Oysa I aslında benim Demirel'le bir alışverişim yoktur. ' Ben Demirel'in Türkiye oloylarmı ilerici rayından saptırmasma icerliyorum. Olayiarı bir köylü kurnazhğı ve mantığı ila saptırıyor, ülkenln çcğdoş getişimine engel oluyor. Amaç alışverlş olsa, Demirel'le alışveriş Ecevit'ten kolay ve doha pratiktir. Oemlrel, öyle bir kişidir ki, faşizml, sosyalizmi, kapitalizmi görmez, ycbancı sermayenin bir uikeyi bağımsızlığından kopardığma aldırış etmez. emperyalizme aldırmaz, somuruye kulak asmaz. Toplumu hangi düzeyde bulmuşsa, onu o düzeyde bir parmak üerlemasine calışmaksızın yönetmeye kalkışır. Bir de soyut bir milliyetçilik anlayışı vardır, onun bize dışardan geldiğine aldırmcksızın, milllyetciliğl bir değer yargısı sayarak halkı kandırmaya çahşır. Aramızda böylesi aşılmaz ve uzlaşmaz bir uçurum vardır. Son günlerde Ecevit yönetimini eleştirenler Demirel'le birlik olduklarının ya (arkında değiller, ya öylesi işlerine gelmektedir. Dokuz aydır işbaşında bulunan Ecevit yönetimi gitsin, onun yerine tabanı AP'den ve CHP'den oluşan bir hükümet gelsin isterler. Yoksa Ecevit yönetimini devirdikten sonra yerine Demirel yönetimini getirmiyeceklerini ben de biliyorum, kendileri de... Demirel yönetimi on yıl denenmlştir. Tabanı salt CHP ile AP'den oluşan değll, öteki partilerl de iclne alan bir tabanla kurulon hükümet modell de 12 Mart'tan sonra denenmiştir. Ülke rahot mı etmlştir?.. Bir dönemdi octılar, kapcdılar, rchatsızlıâı hâlâ sürmektedlr. Sonki bugünkü rahatsızlıkların temellnde Demirel yönetlminin ve cok partiye dayanan tabanlı hükümetlerin yattığını onlar bümiyoriar mı?... Parlamentodaki mllletvekillerinin partl ayırımı gözetmeksizin yaygın tabanlı bir hükümet oluşturmasını bir daha özlemek bana dsmokrasiyi yozlaştırmak g!bi geliyor. Cıkarları bozulanlor, bir partl hükümetinin bir yıl olsun iktidarda kalmasını gögüsleyemiyorlar. İstiyorlar ki, hükümetler hep onlara gore kurulsun, hep onların istediğl doğrultuda hareket etsin!.. 8u dönemi kapatmak gerekiyordu, kapatmak istemiyorlar. Türkiye'nln ekonomik sıkıntılan unutuldu, baş sorunu asayiş oldu. Nereden kaynaklandığını herkes billyor, getirip o duruma soktular. Bana İçlşleri Bakanlığı da yapmı? bir milletvekill bundan bir süre önce, «Önümuzdeki günlerde 4050 kişînın oldüruldüğü cinayetiere tanık olursak şoşmayalım..» demlşti. Söyledlğl gibi 4050 klşilik cinayetler olmodı ama, sayısı hayll kabarık cinayetler işlenmeslne tanıklık «tmekteylz. Demek ki, çoluk çocuk arasında gecen bu cinayetlerl umanlar, kaynaklayanlar. siyosal cıkar gözleyenler var. Bakın cinayetlerln nltellğlne, bunların hepsi akılsız solcu ile silahlı komando arasında geciyor. Ne esnafın, ne Işçlnin, ne memurun, ne köylünün, ne de askerin kanştığı var. Cinayetler coluk çocuk arasında ve etklli... Söylediklerl devletln başedemediğidir. Devlet nasıl baş etsin?... Devletln çarklannı bir kez bozmuşlar. Devletl bundan önce bir kez cinayetlere seylrci durumuna getirmlşler. Ha, devletin yürütme organı olarak ortada Ecevit yönetimi var, ona do yardımcı olan klmse yok. Siyasal partilerl, basını, parlamentosu, etkinliğl belirll çevreler ellerini kavuşturmuşlar, seyredlyorlar. Sadece söylediklerl bir tümce var: tBu cina/etleri Ecevit de durduramadı > Bu tablonun lclnde bunlar bulunduğu sürece Ecevit de durduramaz. Ecevit yönetimi bir şey yapıyor. Demokratik koşullar Içinrfe care bulmaya calışıyor. Ne sıkıyönetim getiriyor, ne zor önlemlerl alıyor, ne de MC gibi kendi cinayet işliyoı. Demokratik koşullar altında bir care arıyor. Herkes biliyor ki Ecevit'in bir zaafı vardır, o da demokrasidir, Ecevit'in demokrcsi zaafı. belki romantik, beîki duşsel, ama, siyaset sahnesine çıktığından beri vardır. Hani amocımız demokrcslyi yürütmek, onu kökleştirmekti, Ecevit'in bu zaafınc niye yardımcı olmuyoruz. Vaktiyle Adnan Menderes rejlmine karşı cok şeyler vererek mücadele edenler, hapislerde yatanlar, bakıyorum ki, Ecevit'e parmaklarının ucuyla bile yardımcı olmuyorlar. Onlar vaktiyle Adnan Menderes rejimine karşı ya gercek demokrasi savaşı vermiyorlardı, ya bugün sınıf değlş tirdiler, demokratik mücadele işlerine gelmiyor. Hepsi de dünyalıklarını doğrultmuşlardır. Cok para getiren bir iş sahibi olmuşlardır. Diinyalıklarmdan korktukiarı icin Ecevit demckraslsi ve yönetimi işlerine gelmiyor. Bu gidlşle ellerlndekllerin, avuclarındakilerjn gideceginden çekinlyorlar. Oysa gitmsz, Ecevit yönetimine fırsat tanısalar dünyalıkları daha sağlıklı bir güvence aitına girer. Türkiye'de ne zaman kim geldl de, kimin malını aldı? Alsaydı zaten bunlar olmazdı. <Gok kuboe başlcrına coker» mlş. Yahu, gök kubb« cökmeden ortcda böylesi enkaz yığını var. Bundan sonra kubbeyl cökertseler gördüğümüz «lyasal, ekonomik, toplumsaı enkazın üstüno cökecektir. Gök kubbenin cökmesınden sonra da kimin sağ, klmln ölü çıkacağı bilinmez. Türkiys Ecevit yönetimlnden âtürü değll, kendlnden önceki yönetimler yüzünden büyük bir bunahm içindedir. Amerika'yı ülkeye klm getirmişse, o zamandan beri de bunalım başlarnıştır. Bugün bunolım gelip doruk noktasına ulaşmış. Ecevit'e, «Geldın bunalımı çöz, bizi kurtar.» diyorlar. Birkac ihtirash adamın elinde bugün Türkiye bir oyuncaktır. Bu ihtiras. kimine göre içtenlikli bir cözüm bulmaktır kimine göre kişlseldir. Üstünde oynanan satranc tahtası Türkıve'dir. biz de piyonlarıyız. Bu gidişle işlsr gelip bir rejim değişimi özlemine doyanacaktır, Halkın yüreâinde bu özlem belirdi mi, bir kurtarıcı aramaya da başlar. Sarsılan rejim olur, sarsanlar da liderler... Nice maceracı kurtarıcılar cıkar. kimse önünü alamaz. Halkımız kuzu gıbklir, hiç bir zaman kusuru olmamıştır. Asker ol demışler olmuş; veıgi ver demişler vermiş; dört yılda bir sandık başına gel demişler gitmiş: demokrasiyi kurtar demişler kurtarmış... Padişahtan da, Ismet Paşa' dan da. Menderes ten de, Demirel'den de, 12 Mart'tan do utkeyi halk kurtarmadı mı? N'apsın daha? Dört yanımızdan kuşatılmışız. Amerika bizimle kedinln fare ile oynadığı aibi oynuyor. Dış ödeme dengemizin sağlam olduğu zaman Amerika'dan kurtulmayı becerememişiz. Simdı 70 sente muhtac olduğumuz zaman Amerika'mn destegî ile Amerika'dan kurtulmaya bakıyoruz. Sonra, birbiri ile hırlaşarak ortada salınan kurtarıcılar mı yapacak bunu? Bir ölü noktaya dayandık. Bundan sonra bir başka rejim değişimi azlemi gelir. İşte o zaman cöker gök kub 1 be .. O zaman da altından klm cıkar? Herhalde re|iml bu ölü noktaya getirip da>/ayanlar, denenmişler, eskimiş ler değil. Özledığincfe hava değişimi bile veremediğimiz toplum, rejim değişiminde öcünü cok kötü alır. Dünyada bir cok örnekfe'i vardır. Bizirr.ki de bu örneklere katılan bir yenisi olur. ABDÜLUNBAZ H A L İÂf ^AUTA ArMAMA ı'MfeÂN 3ENPEMİİ i ÛOÛdV! UlKE PAÜBuĞAM $0KULMHŞ lfr£ COjc[|AC[lf^M Öğretmenlerin görev yerlerini belirlemek için l 15 ekimde Ankara'da 1 kura çekilecek ANKARA Öğretmeo olmak isteyen Üniversite, Akademi, Yüksek Okul ve Eğitim Enstitüsü mezunlarının atanacokları yerleri belirlemek amacıyla 15 ekim pazar günü kura cekilecektir. Milli Eğitim Bakaniığından verilen bilglye Qöre, Ankara'da yapılacak olon ad cekmeye zorunlu hlzmeti olonların tomamı kotılacaktır. Zorunlu hizmeti bulunmayonlann od cekmeye katılabllmesi icm ise yarın mesai saoti bitimino kadar Milli Eğitim Bakanlığına yazılı olarak başvurmaları gerakmektedir. Öğretmen adayları kuradan sonra adtnı cektikleri ilde göreve başloyacaklardır. Bu yıl, daha önceki yıllarda uvgulanon kar9tl1k.l1 yer değiştirm» yapılmayacaktır. Adını cek tikleri lld« göreve başlamayan yo da bir süre çalıştıktan sonra görevden ayrılanlar yeniden görev almok istediklerind#. aym ilde göreve başlatılacaklardır. (a a.) Bazı savcılarm görev yeri değiştirildi, 22 maiyet memuru kaymakamhğa atandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Savcılar arasında yeni atamalar yapılmış ve bazı Savcı Yor dımcılarının görev yerleri değiştirilmiştır. Resml Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gıren atoma kararlanna göre ceşitiı Savcı Yardımcılarının atandıkları yeni görevler şöyledir: Doğubeyazıt Savcı Yardımcı lığıno Mardin Savcı Yardımcısı Yusuf Egemen, Cukurco Savcı Yardımcılığına Erzincan Savcı Yordımcısı Ibrahim Emirdağı. Ulubey (Ordu) Savcı Yardımcılığına Van Savcı Yardımcısı Yaşar Korakış, Cizre Savcı Yardımcılığına Bitlis Savcı Yardımcısı Mehmet Zeki Con. Göle Sovcı Yordımcılığına Erzurum Savcı Yordımcısı Numan Kanarya, Solhan Savcı Yardımcılığına Kozan Savcı Yardımcısı Nazım Ateş. Beytuşşebap Sovcı Yardımcılığına Gümüşhane Savcı Yordımcısı Müztaz Şahin, Derik Savcı Yardımcılığma Rize Savcı Yardımcısı Ziya Denlzağaoglu. Halfeti Savcı Yardımcı cılığına İnebolu Savcı Yardım cısı Sevket San, Nusaybin Savcı Yardımcılıgmo Aksaray Sovcı Yardımcısı Emin Ateşoğlu. Halefeti Savcı Yardımcılıgmo Sungurlu Sovcı Yardımcısı Erten Tanoğlu. Bulanık Savcı Yardımci6ilığına Yozgat Savcı Yardımcısı Cevdet Ulu, Suruc Savcı Yardımcılığına Bartın Savcı Yardımcısı Ahmet Şükrü Derelioğlu, Çıldır Sovcı Yardımcılığına Cankın Savcı Yardımcısı Yusuf öztürk, Hozat Savcı Yardımcılıg'ına Ağrı Savcı Yardımcısı Mustafo Dursun. Hizan Sovcı Yardımcılığına. Kars Savcı Yardımcısı Vedat Farmakan. YENİ KAYMAKAMLAR icişleri Bokanlıjı Koymokamlık kursunu başorı İle bltiren 22 maiyet memuru ceşitîl İlcelerin Kaymakamlıklarına 0tanmıştır. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğ« giren otamo kararları şöyledir: Balıkesir Maiyet Memuru E. Selçuk Botsalı Dozkırı. Sokorya Maiyet Memuru Mustafa İngenc Akcodağ. Malatya Maiyet Memuru Boyram Öz Tercon. Adana Maiyet Memuru Cezmj Göcer Turkoğlu. Konya Maiyat Memuru Bekir Kayo IIgaz, Konya Maiyet Memuru Yohyo Kütük Borcka, Ankara Maiyet Memuru Ramazan Man galoğlu Mudurnu, Kırklorell Maiyet Memuru Hoyati Soylu Ermenek. Uşak Moıyet Memuru A Ertan Yücel Tonya, Ankara Maiyet Memuru M. Kemal Ağar Torul. Kırşehlr Maiyet Memuru Asım Aslan Kajızman. Adana Maiyet Memuru Necati Celebioğlu Hassa. Ankara Maiyet Memuru Hamza Duygun Salmbeyli, lcel Maiyet Memuru Ekrem Erdoğan Şobanözü, Slvas Maiyet Memuru Orhan Eyövge Ahlat, Dlyarbakır Maiyet Memuru Mehmet Kahraman Eskipazar, Rize Maiyet Memuru Muammer Kut lu Yıldızeli. Erzurum Maiyet Memuru Sakir Özdikic! Kozoklı. Kayseri Maiyet Memuru Zulkorin Öztürk Gölköy, Bursa Maiyet Memuru ömer Türk Pozantı, Urfa Maiyet Memuru Murat Tülay Gemerek. Aydın Maiyet Memuru M Selmon Yurdoer Kelkit Kaymakamlıjjına atanmışlardır. Alibeyköy'de hazine arazisine gecekondu yapmaktan sanık 18 kişi salındı İttanbul Haber Servitl Alibeyköyde Hazme arazisinl ge cekondu yapmak icin işgal eden ve güvenlik kuvvetleriyls cotışmaya giren 48 kişinin yar gılanmalarına dün Eyüp Asliye Ceza Mahkemesl'nde başlanmıştır. Savcı. sanıkların «Zabıtaya karşı koymak» sucunu işlediklerlnl belirterek, 15 yıl arasın do hopls cezasına carptırılmalonnı istemiştir. Sorguları yapılan sanıklar, kendilerine isnat edilen suçu kabul etmemişlerdir. 48 sanıkton 25'inin tutuklu, diflerlerlnin ise tutuksuz olarak yargılandıkları davada yargıc, solıverilmelerlnl Isteyen 18 sanı ğın bu Istemlnl uygun bulmuş ve 18 sanık daha salıverilmiştir. Tarihî Çeşme, afiş ve yazılardan görünmez halde İstanbul Haber Servisi Osmanhlar döneminde Suitan 1. Mahmud'un Sadrazamlanndan Hekimoğlu Ali Paşa, 1732 1733 yıllan arasında kendl adını verdifi bir çesme yaptırtmı?. Bugun mualu^undan su akmayan bu tarihi çeşme Kabatas meydanında turistlerin ilgisini çekiyor. Ne varki birçok tarihi yapıtımızın başına gelenler Hekimoğlu Ali Paşa ceşmesinin de başına geimişür. Bir gün birkaç kişi çeşmenin işlemeli mermerleri üzerine kendi sloganlannı yazmış. başka bir gun birileri o sloganlan silip başka bir görüşün propagandasını yapmış. Yazılıp çizilen sloganlann üzerine de bir gazinocu gelmis., şarkıcılann afişlerini yapıştırmış. Turistler için «ominizm». MHR». Boğazla», • YDGF. yazılan arasına yapıştınlmıs sarkıcı resimleri ile «süslü» tarihi bir çeşme ortaya çıkmış. Yazboz tahtasına çevrüen bu çeşme gerçekt«, o dizelerde. satırlarda, notalarda tuvallerde. objektiflerde eşsiz ışrüzelliği ile anlatılan tstanbul'un bir parçası. Ve bu çeşme İstanbul'un aynası... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) İEH işçi sınavı 3. kez ertelendi İstanbul Haber Servisi İETT Tranşe ve Nakliyat Müdürlüğü tarafmdan, Yol İdaresi Bölümü'ne «geçlci Işci» almak icin acılan sınav dün de yapılamamıştır. Sınavın pazertesi gününe ertelendiği bildiril miştlr. Sınovın dün yopılacağını ha ber alan 300'e yakın işci «Yol İdaresi Bölümü» kapısında beklemişlerdir. Ancak gec saatlere kadar sınavın yapılmadığını gören işciler, durumu protesto etmlşler, sınavın başlamasını Istemişlerdir. Sınavın pazartesl yapılacağının açıklanması üzerlne bu bekleyiş son bulmuştur. 25. ULUSAL TÜRK TIP KONGRESİNDE BAŞHEKİMLİK SİSTEMİNİN BİR KURULCA YÖNETİLMESİ ÖNERİLDİ BAŞSAĞLIĞI Yakın calı»mo arkarjaşıma 25. Ulusal Türk Tıp Kongresi' nın dünkü oturumunda hastane sağltk hlzmetlerinin bilimsel, yöntemsel vs ekonomik gellşimi konuları üzerinde durulmuştur. Kongrede, hastanelerdeki Başhekimlik sisteminin değiştirilmesi ve kuruluşun bir kurul tarafından yönetilmesi önerilmiştir. Turkiyo Tıp Akademlsi tara fından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 25. Ulusal Türk Tıp Kongresi'ne katılanlar, hastane hizmetlerl hakkında ceşitli raporlar vermişlerdir. Turkiy* TıpAkademişi Kongre Yönetim Kurulu Boşkanı Prof. Dr. Kemal Önen, kongrenin bugünkü oturumunda tartı şılan konular hakkında şu bilgiyi vermiştlr: «Kongrenin bu sabahkl oturumunda Türkiys'dekl hastane hizmetlerinde yapı, Idare ve organizasyon y»t«rtlxllkl«rl •le alındı. Bu y»t»r»lzllkl«r yü zünden ne glbl aksamalor olduğu ve neler yapıtmaıı gerek tiği tartışıldı. Tartışmalarda, gerek Bakanlık, gerek hastaneler düzeylnde Idare örgütünün bir reforma ve önemll değişikliklere Ihtiyacı olduğu vurgulanarok, ceşitli sorunlara ilişkin önerller getirildl.» Prof. Dr. Kemal Önen, kongrede Başhekimlik sisteminin değiştiriimesinln de önerlldiflinl belirterek sözlerini ş6y1e sürdürmüştür: «Başhekimlik slateml kesinllkle gerekslnmelert karşılamamaktadır. Kongrede Başhekimlik •Ittemi ile görev ve yetkilerin belirienemedlğl bir çalışmanın uygulandığı, bu yol la hastane hlımetlerlnde başa rılı olunamodığı bellrtlldl. Bakanlık düzeylnde bir Idorecl eı nrfınm yetlftlrllmeti ve aynea hastanelerde Idarenin bir kon sey veya kurul tarafından yüriitülmetl önerl olarak getlrlidl> Kongrenin öğleden sonrokl oturumlannda izotoplarla hos talıkların teşhis ve tedavlsine ilişkin raporlor ürerinde görüş ler acıklanmıştır. Kongre 13 ekim cuma günü sona erecek tir. (a.o.) NAFİ BAK'ı yitirdik. Ailesl ve yakînlanna başsoğlığı dilerlz. İZOİ • DEMİRKAN • MU8LUBAŞ Mknonık Büratu Mmsuplan (MORAN: 1184 13064) Öğrenci Ümraniye'de gaz tüpü patladı 5 kişi yaralandı Ümranlye Örnek mahallesl Bayındır Sokakta iki katlı bir evin üst katında bütan gazı tüpü patlamıştır. Polis, patlama sırasında evde bulunan beş kişinin hafii şekilde yaralandığını, yaralılann Hoydarpaşa Numune Hastaneslnde ayakta tedavi edildiklerlnl bildirmiştir. (a.a.) Derneöımlzin Geneı Kurulu 22.10 1978 günu saaf. 14.00'de Derneğimizin binasında yapılacaktır. Gündem şu şekildedir. 1 Acı'ış. 2 Divan seCirni, 3 Raporlann okunmosı, 4 Raporlar üzerine eleş tiriler. 5 Karorlar, 6 Dilek ve ftnerlier, 7 Secimler 8 Kapanış. BEYLERBEYİ KÜLTÜR CEMİYETİ YÖNETİM KURULU (Cumhuriyet: 13068] KAYIP Üsküdar Kıs Lisesi'nden aldığim 2103 nu marah diplornamı kaybei tim. Hükümsüzdür. Yeldag ÖZCAN (Cumhuriyet • 130711 KAYIP Tıp Fol ııltesinder oldığım kimllk kartı ile kred; kortırnı kaybettim, hükumsüzdür.. Sezal Pamuk ADANA (Cumhuriyet: 13067 K O N G R E Mehmet KIRLI ile Selahattin TOPÇU geçirdikleri trafik kazası sonucunda m a m l a n n ı yitirmislerdir. Tüm y^ınların* v« arkadaşlanna başsağhğı dileriz. tT.Ü. Mskina Fakulte«i Asistan Temsilciliği Esenlerde minibüscüler pasif direniş yaptı ÎT.Ü.'deki antifajşist yiğit arkadasıınıı ön saflarında dö îstanbul Hukıık Fakültesi Dekanhğından Fakültemlz Esas Teşkilât Hukuku Kürsüsünde bir Docentlik münhaldir. Isteklilerin 18 Ekim 1978 gunü akşamma kadar Dekaniığa dilekce ile mürccaatları. Selahattin TOPÇU'yu trafik kaz*sınd« yitirdik. Selahattin'i kalbimiz* gömdük. Ûnu unutmAyacaİız» t.T.Ü. 7373 Makina Bolumü Sıruf Arkadaşlan 13038 İstanbul Haber Servi»l Esenler Topkapı, Esenler Soğanoâa arasında calışan mi nibüslerin şoförleri, belediyenin tutumunu protesto amacıy la dün pasif direniş yapmı$lar ve sefâre cıkmamışlardır. Esenler hattındoki Minibüscüler Dernegi ilgililerl, 20 gün dür Esenler Belediyesi'nln verdigl tarifey! uyguladıklannı an cak belediyenln bu kez tarifeleri toplayıp eski ücretten calışmalarmı istediğini öne sür müslerdir. Şoförler. Belediye'nin kararı il« Esenler Topkapı arasırtın 3 liradan 4 liroya, Esenler • Soğanağa arasınm da 4,5 lira don 6 liraya cikartıldıSını bildirmişler, Belediye'nin tekrar eskl tarifeye dönmek Istemesinl kınomışlardır. YİTİK İ.D.G S.A. den aldığırn kimlik kartımı v« I.E.T.T. kartımı yitirdim. Geçersizdir. Muso CANKAYA Tekel Bakanı Mataracı'ya gore tuz darlığı yapay olarak yaratılıyor istanbul'da Bakanlığı İle IIgili incelemelerde bulunan Gümruk ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, dün yaptığı acık lomado yeterl kadar tuz üretl mi yapılmasıno karşın yapay olarak darlık yaratılmoyo calışıidığını belirtmlf ve tHolkın temel ihtiyoe maddesl olan tu za kesinllkle zam yapılmayo caktır» demiştlr. Gümrük ve Tekel Bakonı Tuncay Motaracı demeeinde, tuz doriığı yaratanların aracı ve stokçular olduğuflu bildirmiş ve özetle şunları söylemiş tir: «Suni tuz darlığım bütünü ile kaldıracak önlemlerl almış bulunuyoruz. 1978 yılı üretlml bir mllyon 100 bin tonla rekor düzeye ulaşmıştır. Üretlmde sağlanon bu artış ve alınan ön lemlerle plyosadakl tuz sıkıntı sı giderilmls olacaktır.t (Basın: 25146) ^ (Cumhuriyet • 13070)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog