Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 12 EKtM 1978 tç GUATEMALA'DA OTOBÜSLERE ZAM KARARI ÜZERİNE BAŞLAYAN GÖSTERİLERDE ENAZ20KISİÖLDÜ GUATEMALA CITY Guatemala nın baş<entınde polıs öncekı gun Beledıye bınası onunde bır protesto gosterısınde bulunon 1000 ın uzermde grevcı Be edıye ışcs nı dağ'tmak lcin gozyaşartıcı gaz kullanmış tır Beledıyenm otobus tor 'elerını ıkı katına çıKama kararı üzerıne geçen hafta cıkan ayaklanmalarda en az 20 klşı nın olduqu bıldırıl nektedır Iş cıler 2 ekımde gıeve başladıqı zaman kurulan bankatlardan kendiıennı u7aklaştırnoya ça lışan polısı taş yağmuruna tut muşlardır Beledıye Meclısı gecen hnfto ayaklanmalar uzerıne otobus tarıfelenne yapılan zammı gerı olmış fakat yasa dışı memurlar sendıkası oteki ısteklerı de kabul edılınceye kadar grevı surdureceklerıne ond lcmıştır Bu ıstekler arasında kaldırı/an tum otobus seferlen nın yenıden iızmete konma eı. Guatemala Cıty Polıs Mu durunun Istıfosı gecen hofta tu tuklananların serbest bırakılmosı ve greve gıden Federa1 Devlet qorevlılerıne karşı hıc bır mueyyıde uygu1anmıyacağ> no itışkın quvence venlmesl bulunmoktadır Grev, posta se'rvlçl. telgraf sosyal guvenlık yonetımınl. u luslararası telefon gorüşmelerl ve temlzlık ışlclnı etkllemış. Guatemalo Cıty de hemen bu tun ışcı ve devlet memurlorı greve gıtmıştır. (a a ) Washington görüşmeleri bugün başlıyor ıle Israıl arasında banş goruşmelen bugun VVashmgton da başlayacaktır Ikı ulkenın heyetlen de ABD ye gelmıştır Israıl hevetıne Dışışlen Bakanı Moşe Da\aa Mısır heyetıne ıse Sa\unma Bakanı Kemal Alı başkanlık etmektedır Bu arada Kahıre de bır ko nuşma yapan Mısır Devlet BaşKanı Enver Sedat Israıl ve Mısır hejetlen arasında banş anla^ması ımralanır mzalanmaz 'Batı Şena ve Cazzc d"kı askprı vonetımlerın sona erecegını* soj le\VASH1NCTON Mısır | ENVER SEDAT: «MISIR ISRAIL ANLAŞMASI IMZALANIR IMZALANMAZ BATI ŞERIA VE GAZZE'DE ASKERI YONETIMLER SON BULACAK.» herhangı bır önen getinldıgı takdırde, Mısır heyetme dosvalanm toplayıp, gen gel melen ıçın emır verdım Ama Israıl heyetımn boyle bır tutuma gıreceğıru sanmıyorum • (Assocıated Press) DÜNYADA BUGÜN Lübnan'da Neler Oiuyor? ALI SİRMEN übnan gectlğlmlz hafta blr kez daha karıştı, Şu anda gercı ateşkes saglanmış durumda, ama Beyrut'un Eşrefıye mahallesının bombalonması ve 1000 kışinin olumune yol açan durumu giderecek, catışmanın her an yenıden başlamasını onleyebilecek anlaşma henuz gercekleşmış degıl Son olaylar, Surıye bırliklerıyle Hırıstıyan Falanjist guçler arasındaki cckışmeden dogdu Hırist/yan Falanjıstler hoia kent ıcınde bazı stratejik noktaları tutmakta direnır ve bu yuzdan Suriye askerlerıyle çekişırlerken, kucuk bır kıvılcım yangına yol açtı. Son catışmaıar uzucu, uzucu oldugu kadar Ibret verlcı sonuclara yol açmıs buljnmokta Gercekte kentln Hırıstıyan kesımı top at.şlarıyla soısılır yıkılırken, ilerıcı muslumonlarm oiurduju kesımde gunluk yaşom olagan çızgısı ıcınde surııyordu Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı gıbı goruneoıl.r Ne var kı, geçmısi anımsayanlar, Suriye bırlıklerının Filıstınlller uzerıne amansız v« acımasızca saldırdıkları sıralarda, gericı Hırıstıyanların bayram ettlginı unutmamışlardır Kuşkusuz, sıvıl halkın olmesı onaylanacak bır davranış degıi Ancak, faşıst Falanjlstler şu anda, kendl başlattıkları ve gerek ılerıci muslumanlara, gerek Fılıstınlilere cok pahalıya odettıklerı Lubnan Iç savaşının agır faturalarından bırıni odemektedlrler Batı basınının olaya yaklaştmı da oldukco ıç bulandırıcıdır Bir zamanlar yanl ilerıcı muslumanlar «aldırıyo uğrodıgında yuvarlok sozcukler ve genel deylmlerle durumu atlotmaya calışan yayın organları, bugun kıyameti koparıyoriar Ama artık ış işten gecmıştir Raymond Edde gibı (son cumhurbaşkanlığı secımlnde oday olan bu klsı, Surıye'nın ve hatta VVashington'un boskısıyla Sorkıs karşısmda yenık duşmuş, Tel Zoatar baskınını şiddetle kınamıs demokrat bır Hırıstiyandır) bu karmaşık tablo icınde hala soygınlıgını korumayı becermlş olanlar bıle artık, Lubnan ın hıc degılse «Lubnanlılonn yureğınde» parçalandıgını kabul ediyorlar. Edde ılerlci muslumanların son olaylar karşısındakı llglslzllğini de dogol karşılıyor ve Tel Zactar olaylorı sırasındo bır tek Hırıstıyanın seslni yukseltmedigını hatırlatıyor. Son gelişmelerin ıc ceohedekl yuzu bu Oloyın bir de uluslorarası alandaki yonun» ba> makta yarar var NaSıl oiuyor da. İsrail, şimdlye kadar hep faş/st Hırlstiyanları kullanmış, desteklemış, kendl cıkarlarına yaradıgı surece korumuş olan Israıl, duruma »eyircl kalıyor' Sorunun yanıtını Camp Davıd onloşmalarında aramak gerek Şu ando Israı', Suriye ıle catışmayı goze alıp Camp Davıd de kazandıklarını kumar masasına surmek ıstemeyecektlr Gercekte, A3D, Mısır ve Israll, Surlye'nın Lubnan'ı yutmasına bile goz yummak durumundadırlor Bu gırişlmın karşılıgında beklenen, red cephesinl yarmak, Suriye yı Mısır ın yanına çekmektir Klssinger'in daha başlangıcta, «Ortadogu'da barışı Istıyorsanız Lubnan ı Surıye'ye bırakmanız gerekir» dedıgi hlcbır zaman unutulmamalıdır Sovyetler Bırllgı'nın lutumu do ilglnctlr Camp David goruşmelerlnden sonra bolgede Pax Amerlcan'ın onundekl en buyuk engoller de kalkınca, Sovyetler Blrllgi red cephesını desteklemek ve guclendırmek durumuna glrmıştır Moskova nın şu ya da bu şekllde, Suriye'nin girişımlerinl onlemeye kalkması, red cepheslnfn belkl de cok çabuk parcalanmasına Hafız Esod'in buyuk bır hızlo, Amerıkan kampında seckin blr yer tutmmına yol açaeaktır Gecmiştekl llışkıleri yuzünden bunlara tlcari lllşklterl eklomeyl de dogal olarak unutmamak gerek Lubnan ıle yokından ilg/ll olan Fransa'nın onerlsl de, uygulamada var olmayan Lubnan ordusunu temeltaşı olarak kabul etmesı acısından gercekcl değıldlr Lubnan halkı şu sırada gecmlşln buyuk ekonomlk ve sosyal bunalımlar yaratan gelir ucurumlarıyla dolu düzenınln yanısıra faşıst Falanııstlerin başlaltığı Ic »ava? lle bolgede gun gunden gelışrıekte olan Amerlkan borı?ınm, ağır bedelinı bagımsızlığıyla, varlığıyla odemektedlr. mıştlr Mısırh yetkıhler bu voldakı umutlanm daha önce d« behrtmışlerdı Ancak RO7 lemcıler bu konuda ılk kez Enver Sedat tarafından res mi bır açıklama vapıldığı na dıkkatı çekmektedırler Sedat sozlenne şovle devam etmısMr 'Goruşmeler de Mısır ın hukumranhk bagdaşmayan Belçika Hükümeti istifa etti BRUKSEL Dort partıden oluşan koalısyon hukumetı Baş kanı Leo Tındemans hukumet ıcındekı goruş ayrılıkları nede nıyle ıstıfasını K'al Boudouın e Sünmuş Kral hukumetın ıstıfa sını kobul etmıştır Dortlu koalısvon hukumetı 1977 yılının hazıran ayında ış başına gelmış programında ekonomık bunalıma cozum bu lacagını Beicıka'dakı JC bolge ye doha fazla ozerklık sağla Vacağını belırtmıştır Koolısyon ortaklan orosında anlaşmazlığm bolgelere sağlanacak ozerklık ve dıl konusunda c'ktığı bıldırılmıştır Tındemans sert tartışmalara sahne olan bır meclis top lantısından sonra gazetecılere «Anayasa benlm lcin sodeca bır kâgıt parcası değlldir Bu durumda tek yopabileceglm ?ey Istlfamı Kral'a «unmak o lacaktır» demlştır (a a ) I İran'da grevci işçilerin yeni isteği : "Yabancılar ülkelerine geri gitsin,, TAHRAN Iran da bazı kamu şırketle rındfi gorevlı işçıler, ulke copında uygula n^n devlet memurları ve devlet ışletmesı ve ozH sektor faorıkalanndo calışqn ışcıler grevınde oncekı gun yenı bır ıstek ortaya qt mışlordır Yabqncılar' ulkeıenne gerı gonde rın Memurlqnn grevl 'kınc hoftosıno gıderkpn devlet ışletmesı bqkır sanayiınde calı şan bırkoc bın ışcı ucretlere zarrı ve kıra odeneaı ısteklerıne yabancı uzmanların Iran dan cıkorılmoları isteğınl de ekiemışlerdır Telekomunıkasyon Şirketi Işçılerı da ha len Iron da 16 mllvar dolarlık bır telefon prolesıni uygulamokta o)qn Belı Telefon Sırketı uzmanlarının da ya ulkeden cıkanlmolan \a da bu uzmanlqrq odenen a\lıklann ozaltılmasını ıstemışlerdır Amerıkan Anoconda Şırketınln en az bin qorevlısı de halen Iran bakır sonayımde ca iışmaktadır Grevci ışcıler yabancılorm ucretlerın orslon paymı olrtıklorını Ironlı ışcılere ıse cok oz blr ucret kaldığını ılerl surmektedırler Yaygın grevler Iran da butun okulların kapanma9ina yol acmıştır (ao> YİTIK Ataturk öğrencl Yurdundan aldığım depozıto makbuzunu yıtirdım Gecerslzdlr. ERDOĞAN ASLAN (Cumhunyet 13060) YİTIK Ataturk Öğrencl Yurdundan aldığım depozıto makbuzunu yıtirdım Gecerçızdtr. GÜNAY AKCAM {Cumhunyet 13061) Roma'da bir yargıcm öldürülmesi olayını Kızıl Tugaylar üstlendi ROMA, (ANKA) ttalya* nın başkentı Roma'da blr yargıc. evının onünde sılâhlı ıki kışı tarafından vu rulorak oldurulmuştur Adalet Bakanlığında ge nel mudur o'an yargıc Gı rolamo Tartagleoneyı ol duren ıkı kışı daha sonro bır arabaya blnerek olay yerlnden uzaklaşmışlardır Olaym sorumluluğunu Kızıl Tugaylar tedhış orgutu ustlenmıştlr Örgut üyesı olduğunu bıldıren bır ko dın akşam gozetelerlnden «Vito»yo telefon ederek, yargıc Tartagleone'nın Kızıl Tugaylar uyeleri tarafın dan oidurulduğunu one sur muştur Dun ıse Bır Aalı Tıp Profesoru Napolı de bın kadın vç kışı torafındart vurularak oldurulmuştur Profesor Paollela nın oldurulmesının sorumluluğunu «Kızıl Tugaylar»o yakm bır tethış or autu «Ilk Hat» (Prıme Lıner) usttermuştır. VVASHINGTON, Boş kan Carter oncekı gunku basın toptantısında Woshıngton da bulunan Rodez vo Başbakonı İan Smıth Ile goruşmesı ıcm ortado bır neden olmadığını so/ lemıştır 27 ABD II senatorün coğ rılısı olarak Washınqton'a tjPlen Rodezyo Başbokc nı ABD Dışışleri Bakonı C^rus Vance ıle goruşme İ8n sırasındo Boşkan Carter lle kendısl ve Rodezvo gecış donemı hukumetınde gorev alan üc ılımit zencl lıder arasında bır go ruşme yapılmasını ıstemış t r Ba$kan Carter Ise İan Sımıth ın bu onerısını gerı cevırrııştır Ote yandan 20 evlulde gorevınden ıstıfa eden Gu rey Afrıka nın eskı Başba kanı John Vorsten dun and ıcerek ulkenın dordjncu Cumhurbaşkanı olmuştur (AP . ANKA) Troçki'nin katili Ramon Merkader ölüm döşeğinde MOSKOVA Trockı nın ka tılı olarak bıhnen Ramon Mercader ın kemık kansen olduğu ve Havana'da olum doşeğınde yottıgı bıldırılmıştır Sovyet u/ ruğunu koruyan Ramon Merco der 18 ay once Havana ya gıt m ştı Ramon Mercader'ın 56 yaşındakı kardeşı Luıs Mercader ıse 14 yaşında ıken Sovyetler Bırlığı'ne gelıp bu ulke nın uyruguna gecmıştı Bu kez Luıs Mercader, Sovyet uyru ğundan cıkarak yenıden Ispan yol uyruguna gecmek ıstemek tedlr <a a ) Carter, Rodezya Başbakanı İan Smith ile görüşmeyi reddetti TÜRKİYEİŞDANKASI IPARMAKKAPISANAT GALERİSİ 5UNAR: 28 Eglulli Ekim DUYURU Yurdunnuzdaki otomotıv sanayi kuruluşlarına eprekh parcalan uret«n ve 15 müyona varan karayolu taşıt araçlarının venıleme gereksınmelerını karşılayan taçıt araçları yan sanayu kuruluşlannı bunyesınde toplamajı amaçlayan Taşıt Araçlan Yan Sanayıı Dernegı (TAYSAD) Bınncı Genel Kurul toplantısmı 19 eylul 1978 tarıhınde vapmıştjr Genel Kurul da >apılan seçımler sonunda Yonetım Kurulu aşagıdakı şekılde teşekku! etrruşt;r Reştan M Aras (MAKO Elektnk Sanavı AŞ Bursa) Yalçm Tıftık (ERKA Balata tstanbul). Oktay Guvemh (MUTLU Holdıng Istanbul) Ahmet Ozerdım (TAMCAM, tstanbul) Pınar Aran (PARSAN Istanbul) Yusuf Tunahgıl (EGE Endustn, Izmır). Irfan Gucüm (GUCUM Cıvata Istanbul) Kadırcan Baturalp (AYGERSAN. Ankara), Attılla Suman (MAYSAN Bursa) Yönetım Kurula îlk toplantısında t^sit araçlan jan sanayıi ıle ılgılı butun kuruluşl&nn dernegımıze katüarak guç bırlığı saglamaları ıçın bu duyurunun yapılmasmj kararlaşturmıştır. Saygüanmızia. ŞAIM NİYAZİ RESNELİOGLU ANMA SERGÎSJ (REStM) Oiîeti Pazar günlert, vlosal ve dînî bagramlar dtşmd» hergün 123O193O arası açıktır. YOKSUL (ŞeVkİ AVCl)nm STÜOYO KAYITL! İLK KASETİ DÜNYANIN ÇOCUKLARfçiKTi ISTEME ADRESİ PK38 TESVIKIYE ISTANBUL Dernek v» KitaDC'lara Odemelı Olarak Gonderılır ReştAn M. ARAS Yonetım Kurulu Başkanı Başvurma Adresi MAKO (TAYSAD) P K 311 Şişlı Istanbul Telefon 66 93 50 (Cumhunyet 13048) ÇALISMA BAKANLIĞI'NA SINAVLA İŞ MUFETTIŞİ YARDIMCISI ALINACAKTIR 2151) 13029 Colışma Bakanıığınca 4 111978 günü saat 1300 de Ankara'da İş Mufettışi Yardımcılığı glriş sınavı ocılacaktır. Sınava katılabllmek lcin. a Dev'et Memurları Yasası'nın 48 ncl maddeslnde belirtilen nıtelıklere sahıp olmak b Sınavın acıldığı yılın ocok ayının blrlncl günunde 30 yaşmı do durrnaTiş olmak c Hukuk Iktısat Sıyasal Bılgıler Idort ilımler tşletme Iktısad' ve Tıcari I ımler Fakjlteieri ıle iktısodl ve tıcari ilımler akadem lermden yahut bunların dengl yerlı ve yabancı Fckulte ve Yuksek OkuMardan bırısınl bitırmiş olmak Sınavlara gırıs şartlorını >/e snov konufarını gostersn broşur Cal şrro Bakanlıqı Iş Mufett şleri Merkez Grup Başkanlığı ile Adana Istcnbul ve Iznrr Grup Başkanlıklarından sağlanabılır Isteklıierın engec 27 101978 cuma gunu colışmo saati sonuno kadar Colısma Bakanlığı Iş Müfettlşleri Merkez Grup Başkanlığı. An<aro odresıne belgelerl lle bırlıkte yazılı olarak başvurmaları qernkır (Basın ?4603) 1303i (MANAJANS fcttklâl Caddesl Iş Bankatı Parmakkapt Şubesi titişıği Yurekli Ean Kat 2 Betfoğlu Istanbul fel. 44 20 21 (Yenl A|an8 : 1307 13028) Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanbğından PERSONEL ALINACAKTIR Akademlmiî ceşltll servislerlnde gorevlendmlmek uzere aşoğıdo sınıf, önvan vo deree«el belirtilen kadrolara sınavla eleman ahnacoktır. Adoytonn 657 Sayılt Devlet Memurlorı Karrununun 48 maddesmde belırtllen genel şartlan ve aşağıdo belirtilen özöl şartları taşı malan gerekmektedlr 3 ve 4 cü derece kadrolaro olınacak personelın 160 Soyılı Kanunun 4 maddeslne tabl kurumlarda en oz 7 yıl fılll hlzmet yapmış olmaları şarttır isteklılerln 24 Ekim 1978 tarıhine kodor özgecmışlennl bellrtlr dllekce ve 1 fotoğrofla Akodeml Boşkanlığına başvurmalorı duyurulur Sınovlar 27 Ekim 1978 Cuma gunü saat 10'da yapılocak, aocylara aynca sınov icln duvuru vopılmoyocoktır. UNVANI inşaat Dalresı Bşk. Mimar Mühentffs Mühendls Mühendls Mühendls Mühendıs Memur Odacı Bekcl Laborant SINIFI T.Hiz. DERE 3 4 4 4 8 8 8 13 12 11 12 EDEBİYAT FAKÜLTESÎ DEKANLIĞINDAN 6 6 Ekim 1978 tanhlerınde yapılması gereken ve ertelenen sınavların yapılaooğı tarfhlerf oşağıda gosterılmlştlr. İlgilüere duyurulur. Sertiflkanın Adı Felsefe (ARA) Sıstematık Felsefe (YARDiMCI) Tecrubı Psıkoloıi (ÖĞRETIM USANSI) Pedago/l (ARA) Pedogo|ı Sertıfikası (YARDİMCI) Pedagoi' Cocuk Psıkoloıisi Sertıfıkas. (YARDİMCI) Türic Inkılâbı Tarıhl Imtlhan Tarlhl 19 10.1978 19 101978 1910197S 27 10 1978 27 10 1978 5ET ÖZEL ŞARTLAR İnşaat Müh veya Yük. Muh. » > Mimar > » » » Maklna » > > > Elektrik * > Maden Müh. Inşaot Müh Maklna Müh Doktilo bllır. Lise Mezunu Endüstrl Meslek Llsesl (Öğleden sonroj (öğ'eden sonro) G i. Hlz. Yard. Hlz. > > Tek. Hlz. 13 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 İSTANBUL TELEFON BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞ AYAKKABISI, LASTİK ÇİZME VE ÇELİK MASKARATLI BOT SATIN ALINACAKTIR. Başmudurlugumuzun ıhtıyacı bulunan 421 cıft lastık cızme 421 cıft celık maskarotlı bot ve 419 cı« ış ayak kabısı kapalı teklıf alrra suretıyle satın alınacaktır Bu ışe aıt şartnameler ve Muhurlu numuneler Başmudurluğumu2 Ma'zeme Mudurluğünde gorulebılır Istekll olanların bu ıse aıt kapalı teklıf me tuplannı en gec 2 kasım 1978 perşembe gunu soat 11e kodor 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog