Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

İK! CUMHURtYET 12 EKİM 197,1 «I; ı'Oketfm To?fumu» modeiınin özethkie ozgelışmış ulkeler ıçın cekıcılığını lyıden 1 iylve yıtırdığı; enerıının rtoğol bır ayrıcalığa sahıp tnrkac petrol uretıcısı dışinda gıderek daha bjyuk bır sorun halıne geldığı günumüzde ulaşım ve taşımacılık alonında bazı atılımlor, koklu değışımler bırer zorunluluk du rumuno ulaşmıştır Bu zorunluluğun bır nedeni ulaşım ve toşımacılığın kendı ıcnde duştuğu cıkmaz; dığerı ıse bu cıkmazın sanayıden tarıma tum sektorlerı ı'gılendırır olusudur II. Dunya Savası'ndan sonra otomotıv sanayıının ge!ışım,ne paraıel olarak tum dünyada ve Turkıye'de koruklenen korayolu tasımacılığı sana/'lesmen'n henuz başlaftgıc asamasmda bıle ulaşım gereksınınrnı karşılamada yetersız ve asırı pahalı bır konumo gelmıştır Petrol acısından dışa bagımlı tum ulkeler gıbı Turkıye'de de sorun tum ocıkhğıyla ortadadır OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Demiryolu Taşımacılığımız Doc. Dr. Semsettin BAClRKAN sen bu talep artışı bır yandan servisin bozulmasına, ote yandan suratıi) ve guvenıhrlıgın azalmasına yol ocmıştır Bu, yıllar boyu korayolu tasımacılığının sorumsuzca desteklenmesımn bılınclı bır sonucu mudur bılınmez ama gercek odur kı, bır sıstem olarak sayısız ustunluğune karşın bugun Turkı/e'de demıryolu ulaşımı ancak ıkıncı bır seceneğın varolmadığı durumlarda kullanılan ya da yalnızca ucret tanfesı acısından cok cekıcı olduğu anda yararlanma yoluna g.dılen b.r sıstem durumundadır. O/sa enerıı tasarrufunda ve teknoloıı ıtholıni azcltTiada ulusal ekonomımıze buyuk cıkarlar sağlayacak olon bu sıstemın yenıden canlandırılması zorunludur. ta «kendi kaderıne terkedılmıştır. > Cumhuriyet'in ılk yılıonnda demıryolu taşımacılığına verılen ağırh« sonucu ımparatorluk donemınden devralınon 4 000 km 'lık dem'ryolu şebekesı ıkı katına yakın bır duzeye getırılmış ve daha 1930'ların sonuna doğru 7 000 km 'lık blr demıryolu şebekesıne ulaşılmıştı Aradan gecen 40 yıllık sure ıcmde buna eklenen tum demıryolu uzunluğu 1 000 km 'yı gecmemektedır. Gercekleşen nufus artışı ve hareketlerı, artan dış ve ıc tıcaret hacm karşısında bu 1 000 km. nın buyuk bır gerılemeyı temsıl ettığı ortadadır Sayısal ıfadeyle 40 vılda topiam yuzde 15'ın altında kalan bır arz genışlemesı karşısında gerex yolcu sayısı. gerekse yuk tonaıı acısından yuzde 150 ye varan bır talep artışı olmuştur. Ayrıca bu tolep rasyonel bır ışletme cılık durumunda gercekleşecek talebın yanf potansıyel ta!ebın cok altındadır Yatırımsız. plansız ve /eter' kaca^ te arttınmsız ge r cekle Cumhuriyet'in Kuruluşundan Bu Yana Ulaşım ve taşımacılığın yetersız ve pahalı l" r konuma gelnesı kuşkusuz kıtle taşımacılığı S stemını ve ozel olarak demıryolu taşımacılığını yuzyıl sonra yen.den cekıcı kılmaktodır Yuk ve yolcu taşımo kapasıtesı acısından: toşıdığı yuk ve yo'cuya oranlo tukettığı enerıı ocısından olduğu kadar «sosyol devlet» olmanın önkoşullarındon bır' olarak kıtle taşımocılığının gelıştırılmesı acısından da karayolu taşımacılığına oranla buyük ovantaiıara sahıp bu sıstem. ne yazık kı 40 vılı oskın bır sured r ade Önerîler Bu yolda atılacak ılk odımlardan biri, en ıhmal ed'lmıs sektorlerımızden bırı olon demrr yolu sanayı nın gel'ştırılmesıdır. Bu sektorun kotVısı yalnrzca Dlke !cl gereksinimln karşılonması olmayacak, taşıdığı ıhracat potansıyelının gercekleştınlmesı 'lo onemlı bır dovız kaynağı da oluşturabılecektır Bunun yanıspra sıstemın calışmosındo olumsuz bır rol oynayan yetersiz bakım. onarım ve yenıleme hızmetlerm.n gelıştırılmesıne ağırnk verılmelıd r Ulkenın en fazla ışgucü ıstıhdam eden kamu teşekkülü olmasına karşılık hıc ds ıstenılen duzeyde bır hızmet sunamayan bır sektor olmoktan kurtanimalıdır Bu acıdan gerek ınsangucu gerekse aracgerec kopasıtesının rasyonel kullanımına yonelık bır yenıden duzenlemeve (reorganızasyona) gıdılmelıdır. Bu duzenlemede demıryolu ulasımının ıc ve dış turızm acısından potansiyel onemı gozonunde tutulmalı. esnek bır programlama ıle karayolu taşımocılığının gırdığı darboğaz hafıfletılmelıdır Cesıtlı ülkelerde örneklerm gorduğumüz «paket programlar»ın uygulamasına gec Imelıdır Hasot ve ıhracatın voğun o'duğu donemlerde yuk taşımacıltğıno oncelık tanınmalı, duzenlenecek oze! yuk seferler.n.n yanısıra «contamer» S'Stemı u/gulaa konmohaır Rasyonel bır duzememe ıcın bılgısayar kullanımı ılerı bır duzeye getırılmelıdu özetle 10 yıl marşında bıle dıle getırdığımız tyurdu bır baştan bır başa demırağla orme» s arımızın 40 yıldır unutulmasının toplumsal ve ekonomık malıyetını yenıden gozden geCirmelı, bölgesel •ş'tslzlıklerı ortodan kaldırmamn V9 sağlıklı bır sanayıleşmenın onkoşulu olan sağlıklı bır uloşım yapısına ulasrrok uzere demıryolu taşımacılığımızda koklu bır atılıma gırışmelıyız. DUYURU Faşıstlerın, ışcı ve emekçı kıtlelerıne, planlı saldırılorı suruyor Tum yetkılerın sıkıyönetım komutanlarına verılmesını ısteyenler sıkıyönetım getırılmesım sağlamak ve gıderek fasıst ıktıdan gercekleştırebılmek ıcın tüm cabosını harcıyor Temel demokrotık hokloro soldırılar gıttıkce azgınlaşıyor Kıtle katlıamları. otobusten adam kacırıp oldurmelere kadar tırmanan soldırıla" dızısıne en son Ankara'da bır evde 6 sosyalıstın oldurulmesı eklendı Fasızmm halk duşmanı oldugunu herkese bır kez daha oğreten bu olay faşızms karşı nefretımızı ve bılıncımızı daha da bılemıştır. Foşıst orgutler kapotılmodığı kontrgerılla doğıtılmadığı. faşıst mılıtanlar resmı kurumlordan temızlenmedığı surece faşıst saldınların boyutu daha da artocoktır. Faşıst yuvalar dağıtılmolı, Faşıst orgutler kapatılmalıdır. YAŞASIN ANTİFASİST, ANTİEMPERYAUST, Tl ŞOVEN EYLEM BIRLIĞI TUSDER Ist. Sub. TUTED İst. Şub. TUMAS İst. Şub. TUMOD İst. Şub. BANKDER HABERDER ist Sub. GENELDER İst Sub Meteoroloıı Muh Odası Elektrik Muh. Odası İst Sub. İnşaat Muh. Odcsı, İst Şub Kimya Muh Odası, İst Şub Makina Muh Odası, İst. Sub. Mımcrlar Odası, İst Sub. Metnllurji Muh Odası İst Tems. Orman Muh Odası İst Tems. Holk Evleri İst. İl Koordinasyon Kuruiu IGD ist Şubeleri Sekreterlığl KÖGEF SGB IKD İst Şubeleri Sekretertiğl PİM CIRAKDER GİBDER DOB DHKD DDKD ist Şub. İLD DEVLİS GENCGUC İscı Kultur Derneği İst Şub. Sanatcılor Birliğl Derneğl AN Yüzde Elli Vergi Olurmu: Oktay AKBAL Evet Hayır Başkent Ankara'nın öyküsü Ekım'ının ılk gün lerınde. Malatya Mnletvskılı Ismet Inonu ve on aort arkadaşı. Meclıs Başkanlırjı'na sundukları bır onergeyle, Ankara'nın yeni devle'.e başkent yapılmosını ısterler. Cunku Ankora, Kurtulus Savaşı nın o?egı, beynı ve sımgesı ol.naktan başka nıtelık lere de soh'ptı Lozan'da Boğozlar ıcın kabul edılmış olan ılkeler, jlkenın guclenme ve ge lısme kaynagını Anadolu'nun bağrında yarotmak gereğı. ıc ve dış guvenlık kcygılanyla ordugudumsel zorunluluklar, Ankara'ya, yeni devıetın doğal başkentı ozellığını kczandınyordu Gerce<ten Inyılız Avam Kamorası'ncto, Ba&bakan Lord Cur zon'ın. yeni Turkıye nın başkentı ıle ılgı'ı bır soruya verdığı şu yanıt. Cumhurıyef kuranların, kaygılarında ne denlı haklı olduklarının bır kanıtıydı «Kralımızın savas gemılerının hedefı olabılecek bır hukumet gormek, Toros doğ'orının otesıne cekılmış bır hukumet gormekten daha ıy,dır» Ayrıca, Bagımsızlık Savaşımını başından ben canla başla desreklemış olan Anadolu holkı, Ankara başkent yapılarak. odullendırılmış olocaktı. Bu nun 'cındır M, Meclıs'tekı goruşfnelerde, kımı mılletvekıllennın, «yonetım ozerkierımn yalcın kayalarda ve ızbe ovalard? kurulması coğı coktan gecmıştır» yollu karşı koymaıarı etkılı olma mıştır Önerının 13 ekım 1923' te yasalaşmasıyla, Malazgırt utkusdndan sonrc ılk kez devletın başkentı bır yaylada secılmlş oluyordu. Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Başkent olmonın da yukledığı yeni ışlevler'e, kentın nufusu her on yılda 'kı kotındon co ğa cıkarok bugun 2 mılyona varmıştır Bır on yıl daha gec meden, 4 mılyonc yaklaşrrası beklenıyor Bu hesap Ankara ya her yıl, gereksınmelerı ve sorunlanyla bır Suas'ın eklenmek te oldugunu gosterır. 1927'de 300 heKtarlık bır clana sığabılen Ankara'ya 14 b^n hektar coktan dar gelmege başlamıştır 750 b'n kısı ıcın planlonan başkentte, bugun, bunun uc katı nsan neredeyse omuz omuza yaşıyor Ozel oto tutkusu ve gevşek yonetım, kentın sckaklarında yurumek zorundc olan /urttasın 'kaldırımdan yararlanma hakkı' nı, abarımasız yok etmıştır Bu, duzenın duzens'Zİığe. kamu yararının bıreycıl ğe yenılgısıdır Buyuk rakomlarıa ovjnmeğe ve bunu gelısme soymago alışık olanlar, cağdoş kentcılığm ılkelerıne yuzdeyuz ters ciuşen kat ve yoğunluk artınmlorının. gerekS'Z plon aeğıçıklıHerının, her turlu ımar oyun'crının, kazanc hırsıyla bırleşerek kentı bugünku durumuna scktugunu artık gormelıdırler. maktan uzoktır. örneğın, çocuk bahcelerı. kucijk parklar've oyun yerlerı ıcın klşı başına en az 7 metrekare alon ayrılmosı yasal bır zorunlulukken, bunun yonm metrekoreyı aşmodığını goruyoruz. Dunya Cocuk Yılı ndo cocukla'imızı sokaklardan kurtorabılmek ıcın. beledıyenın boşlattığı cocuk porklarını cogaltma gınşımıne destek olmalıyız Bunun gıbı, kent ozeğındekı kımı so<okları arac gıdışgelışıne kcpoyarok, yaya olma ozgurlüğurruızü bır ölcude korumağa calışon beledıyeden, bu cabalonnı yaygınlaştırmasını dılemelıyz. Ankara, yalnız eğıtım, soğlık, konut, uloşım. ekın ve dınlenme kuruluşları yonunden yetersız bır kentımız değıldır. Bolgecıklerı arasında da ucurumlar bulunan bır sılmetoş gıbıdır. Resmı koynaklann yazdığına gore, Karşıyokj gecekondularında 9 bm, Haskoy ve Altındağ'da 11 bın lıro olan kışı başına gelır; Kucukesat. Maltepe ve Ayrancı'do 40 bıne varmakta, Oo^kaya'da ıse 60 bını gecmektedır Varsı'ia ycksula kent hızmetlerını eşıtsız bır bıcımde< sunmonın doğurduğu toplumsal hufursuzluğu sağlıklı bır kent» yapısı ıcmde gıdprebılmenın baş koşulu. gehn tcoium katmanlarına doha hakca doğıtmanın yol larını bulmaktı, ir okur getirip masama bırakmış, sekiz satıriık bir yazı «Sayın Ecevıt ve sayın Muezzınoğlu'na . Çocukıanmın oğrenım masraflarını karşılamak uzere. muessesemın yıllık odeme olarCK verdığı 3 500 lıradon 2 000 lırosına devlet sahıp cıktı bara 1 500 ııro kaldı Bu konuda devletın katkısını bekıemekten vazgectlk, ama lutfen vergı dıye cocuklarımızın oğrenımı ıcm ışyerının yopt.gı yardımın yuzde a'tmışını aimak gıbı mantık dışı bır uygulamoya son verınız > B Oğrencılere yardım olsun diye verilen bır paranın yandan coğunu devlet vergı dlye nasıl gerı alır? Uc bın beş yuz lira muesseseden hangı amacla cıkıyor1? Çalışanların cocuklarına oğrenim masrafı yapılsın diye Hem bugun 3 500 lıra yeter mı bir oğrencının yıllık masrafına? Olanaksız... Yol parası, kitop, defter, kagıt parası, okul ucretı ve daha neler var! Uc bın beş yuz lıranın tumu koısa yurttasın elınde. yıne yetmez. Ustelik de iki bınını devlet elınden alırsa!... Aylıkların yarısı, vergı dıye calısanın elınden alınıyor. Hepımizin başında Çalıstıgımız yerlerden bızım İCin odenen paranrn yarısı ancak elımıze gecıyor Gecen akşam TV'nin «BEŞ DAKİKA» programında da bu gerçeği hep bırükte seyrettik Bır devlet gorevlisinın, dokuz bın llra brut aylık alan bır kişının basına gelenı anlatıyordu. Karısı dört bin beş yuz liranın ne oldugunu sorar, kuşkular ıcindedlr, bu parayı kocası başka yerlerde mi harcamıştır'* Adam acklar, su kodor gelır vergısı, şu kadar denge vergısi, su kadar emeklı kesenegt, su kadar da MEYAK. Hele o MEYAK? Yurekler acısıdır bu konu. Her devlet gorevlıslnin içlnde surekll kanayan bır yara!. Dokuz bin liranın dort bın beş yuzu ilk gunden geri gider, daha elinı dokundurmadan Şıp dıye keser alır devlet kendı görevlılerının. tum goreviılerin aylıklarının yarısını, hatta yandan da coğunu. Ama slz o koskoca sayıyı alırcasına ımzalarsınız bordronun altını. Sorunca da «ayda dokuz bın liro maaşım var» dersıniz, iciniz kan ağlayarak. Korşınızdaki sorar «elıne ne geçiyor, sen onu soyle». Ûnemli olan elde avucta kalandır. Kiroların birdenbire ikı uc kat yukseldiği bır zamanda beş bın, altı bin lıra ıle bır aıienın gecınmesi soz konusu degildir, olsa olsa suruklenmesidir... Bir kot boşalmıştı, ertesl gun baktım yeni kiracılar gelmiş. Ik! gun surmedı bosluğu... Sordum kapıcıyo «Altı bın bes yuz lıraya Altı aylık da peşın. Evin boya, badanası da kiracıdan» dedi. Bir arkadaşım da uc odalı blr kot tuttu şu giınlerde, beş bın beş yuz llradan bir yıllığını peşln ödedı. Devlet gorevlilerimn aylıklarını bir hesaplayın, nasıl içınden cıkılmaz bir sorun, anlarsınız! On beş yıllık yuksek ağrenlmli bir gorevli dokuz bin lira brut aylık alır, eline beş bin lira gecer. Haydi karısı da çalıssın, o da uc dort bin lira kazansın... Eder ayda on bin l.ra en cok. Evleri yokso, çocukları oKuldaysa bu ıkı çalışaniı aıl* yoksulluk icinde cırpınacaktır. Başka ynlu yok .. Kimileri başka yollar aramak zorunda kalıyorlar. Onlora kızmak elde mi? Bir bayan oğretmen mektup yazmış, der ki, <Otuz yıllık oğretmenım, on beş yılımı Anadoiu'da gecırdım Insanın kendınden soz etmesı ayıptır. ancak uzulduğum bır noktayı vurgulamak zorunlulugunu duydum » Bayan oğretmen alt kademe, ust kademe ayrıcalığından soz ediyor. Usttekılere ayda 750 lıra yakacak yardımı, olttakılere bin lıra!... Niye bu ıkı yuz ellı lira fark, diye soruyor. Daha cok calışanı, daha cok emek vermiş olanı cezalandırmak değil mi bu? diyor... Haksız değil, ama ne forkeder bu 250 lira? Alt kademedeki de, usttekl de yakınıp durmakta zaten! Hepsi haklı, alttaki de usttekl de! insonca yoşamak olanayını en sınırlı çizgisiyle tanıyamamışız hic birine. Aylığının yarısını elinden alıyoruz. Hem de bilerek geri kalan parayla o ucretlinin geçinmesinin olanaksızlığını... Şu vergi yosaları bir cıkabilseydü... Ne zamana kaldı bllmem Bu yıl da boyle geçti! Altı. ustü, ortası sıkıntılar, bunalımlar icinde... Yoşam guclukleriyle savoşa savaşa tukeniyor ınsonlarımız Kanlı çotışmolar, surekll toplum kargasası icinde unutulup gitti mi en yaşomsal konular, sorunlar? Umut umut diye bekleyen, oylarıyla yeni bir umut kapısını araloyan, araladıkiannı sanan insanlarımız acılar cekerek bekliyorlar, hep bekliyorlar... lemelere konu ycpmış. önerilerını yoyım'omışloraır Ankora Nazım Plan Şeması adiı belge de, türlu gelışme seceneklerı değerlendınlmış ve ıclerınde en uygun gorulenı secılmıştır. Buno gore kent, ıstonbul ve Eskışehır yolları boyunca, yanı Botı ve Guneybatı doğrultusundo bu yuyecektır Ploncıların korşıloştıkları en buyuk gucluk. Ankara'nın ne olcude buyuyeceğı. Turkıye'dekı ağırlığınm ne olacağı konusunda, hukumetlerden bekledıklerı ver,'.erden ve yol gosterıcı kararıardan yoksun kalmok olmuştur Buno karşın Ankara'nın. Turkıyenın kentleşmesınden. otekı yerleşme bırım lerınden ayrı düşunulemıyeceğı, bır sanayı kentı olmadığı ve ılerde de olmayacoğı, bu plonın beikı de en gercekcı ılkeleridlr Tutorlı bır yontemle hozırlondığı gorulen Nazım Plandon, gecmıştekı yanlış uygulamolorın doğurduğu tum cırkınliklerı, ıslev bozukluklarını ve yozlaşmaları bır anda sılmesı elbette beklenemez Arra. kente gelecekte çoğdaş b'r gorunum kozandırmak, yopısım butunleştırmek, hızmetıermden herkesın eşıtca yorarlarmasını sağlomak, düzenı dCzensızlığe egemen kılmaK, önce bu plana uy mokla olur. ŞSAGLIĞI Şırketımız kurucularından değerlı arkadoşımız NAFİ BAK'ı yıtırdık Aılesı ve yakınlarına başsağlığı dıleriz. ARMO Mobilya ve Tlc. Ltd. Ştl. (MORAN 1182 13063) Yeşil düşmanhfı mı? 1920'lerın mum ışıklarıyla luks lambalarınıp alacakaranlığıno sık s.k katlanmok ve suyunu hesaplı kuılanmak zorunda olan, yuzde yetmışı gecekonduda yaşayan ve cocuklarının toze cığerlerı ıcm temız ha va bulamayan başkent; coktondır, ınsanların guzelduyusunu okşayan ve temız bır kent olmaktan da cıkmıştır. Kentın temızliğı ıcın bır yargıyo varmak ısteyenler. sebza hal'ı cevresındekı orkc sokaklara ve koşe boşlarındo bınken yırtık cop torbalarına bır goz otmalıdırlar. Ankaralı, kentını uygar ve guzel yapacak oilemierı yıllardır beklemekten umudunu kesmış. onu daho da cırkınleştıren ve taşlaştıran karcrların sessız ezıklığı icındedır Bu yaz aylarında, ozel otobus yolu yuzunden. Kurtuluş ve DıV'mevı arasındo, resmî eller yuz'erce ağac kesmıştır. Birkac yıl once de, Ataturk Orman Çıfîl.ğının büyükce bır bolumunu, ustelik bır yasay la, kentsel kullonışlaro acmıştık. Oysa, karru yonetimlerınden, lyı ışler yapmak ıcm. daha once yopılmrş yararlr Işlerı yok etmekten sakınmağa ozen gostermelerı beklenır. Ankara'da bugun c^oğu kent hızmetlerı yetennce karşılanSATILIK Muayeneıane, Işyerı olmaya musait Daıre. Nişantaşı Rumelı cad. Bırlık Apt. No: 42 Daıre: 7. On cephe 200 M2., 4 yatak odalı, 1 genış salon. Asansörlu. Kalorıferlı, sıcak sulu. Tel: 49 49 42 (Cumhuriyet 13044) Ve başan koşullan Ne var kı. planlamada başarı ploncının teknık yeteneğınden cok, kamu gorevlılerıne, po lıtıkacılaro. yurttaşa ve onların toplum yararını gozetmedekı kararlılıklarına ^ağlıdır Ikınci olarak, gecmışten ders alıp. top roğı kullanmadu Ankora Beledıyesının şledtğı yanlışlorın yınelenmesınden o^snle kacınmalıdır. Sonra. planın, hıc vakıt gecırmeden onaylanıp yürurluğe konmosına caiışorok, elı tetıkte bekleyen orsa vurguncusunun karorsızlıktan yarorlonmosına fırsot vermemelîdır. Son olorok. bır yazar dostun yalın deyışıyle. Turkıye neyse. Ankora da odu. Toplumsal düzende butün gucler plana kcrşı amansır bır savaşım verırken, kentleri plön lamakton sonuc alınobıleceğı konusunda aşın iyımserlıklere kapılmamalıyız Bunun icin. duzensızlığı ve onun ürunu olon kârkenfı yaroton temel nedenlere eğılmek zorunludur. DSİ. XIV. Bölge Müdürlüğü Terkos Projeleri İnsaatı Başmühendisliğinden 1 cTerkos Pompo istasyonu II Grup Pompalorı EmmeBosma Hatlorı boru montaıı ve ınşootı» ılgıli Emonet Komısyonunca teklıf alma suretıyle emaneten yaptırılacaktır 2 Ihale 24 101978 günü saat 10 00 da Başrnuhendıslığimlzln (Cumhunyet Mahallesı Akkavak Sokak No 15 K. Cekmace'ISTANBUL) adresınde yopılacaktır. 3 Işın gecıcı temınatı 54 610, T L dır. 4 Iholeye gıreceklerm engec 16 10 1978 günü mesol soatı sonuna kadar ıştırak belgesl almak Icm müracaat etmeleri gerekmektedlr Durumlorı uygun gorülenlere ıştırak Bslgesı ile ıhale dosyası 18101978 gunü verılecektır. Ihale dosyası bedell 200, TL dır. 5 îştirok belgesı almak ıcln Iştırakcılerın müracaot dılekcelerıne o) Boyındırlık Bokanlığından almış olduklorı 6 grubundon 1400 000, Tl. lık Müteahhitlik kornesını (ıştırakcı şırketler ortaklarından blrının belgesl ıle de iştirak edebılırler) bı 1978 yılı vızesıni taşıyan Ticoret ve Sonoyi Odosı vesıkasım eklemeleri gerekır. 6 Teklıf zarfı ihale gunu saat 9 30'a kadar Başmuhendislığimizın Idorl Isler Şeflığıne tesllm edılecektlr. Postadakl gecıkmeler nazara olınmoz 7 Komisyonumuz 2490 sayılı Konuna tabı olmoyıp Ihaleyl yapıp yopmamokta serbesttır. Anadolu'ya açılan pencert Ankora'yı cağdoş bir kent yapmaktakı başarısızlığımız, onun Anado'u'yu kentleştırme ve guclendırmedekı onemlı payını gormemızı engelleyemez Cunku, aradan gecen zaman gostermıştır kı, Ankara'yı başkent yapma kararı. sovunmo gereklennn ötesınde. gerı kolmış buyuk bır vatan parcasını gelıştırmenın ilk odımı c!du. Gelişmeyı yurt yuzeyıne dengelı blr bıcımde yayabilmek ıçın bundan daha gercekcı bır karor duşünu!em9Zdı. Ankaro secılmese ve Kurfjiuş Savaşı na yaboncılaşmış eskı boşkent oyakta tutulmağa calışılsaydı, Turkıye bugun 4 mılyonluk değıt, belki 78 mılyonluk bır Istanbul'un sorunlarıyla karşı karşıyo olocaktı. Nıtskım, daha sonroki yıllarda başka ulkeler do bu yolu ızlemış; orneğın Avustrolyo, Brezılya ve Pakiston. yoresel dengesızlıklerıni ozaltmok amacıyla. yeni boşkentler kurmak yontemıni secmişlerdır. Umut kırıcı görünüm Saşkent oldugunda, Ankara, nufusu 25 bını aecmeyen, uygarlığın sağladıyı olanakların hemen hemen tumunden yoksun. ılkel b'r Anadolu kasabasıydı. Faiıh Rıfkı Atay, o gunun Ankara'sını, «Istasyon, sonra bataklık, sonra mezarlık, sonra yangın yerlerı, daha sonra da kerpıc ve hımış evlerden oluşan. kaldınmsız ya da arnavut kaldırımlı, eğrı buğru sokaklı bır koy> dıye betımler. Çonkayo'dan bakıldığınaa, ııfkun bom boş bır bozkı r parcası olarak goründuğünü, bu kul ve toz yıgınları ıcındeki kasabonın, baş kent olmak bır yana, yuzune bakmanın bıle umut kırıcı olduğunu yazar. Gercekten. o gunierı yaşayanlar, tıtrek ışıklı luks lâmbalarıyla aydınlanan Ankara'da, Hâkımıyetı Mıllıye Gazetesı'nde, cElektrıkli kıralık oda» reklâmlarının \ay\m\andığ\na sık sık tanık olmuşlardır. KAYIP ITÜ M.MS.'den aldığım okul çıkış belgeıru kaybettım. Hükumsüzdür. Erdal SIDAL (Cumhunyet 13054) Kaçınlan biiyük fırsat Başkent oluşunun hemen ardından, TBMM, Ankara'yı yönetenlerin elıne. cok ılerı bır goruşle. onu uygar, duzenli ve örnek bır kent yapmağa yetecek onemli bır fırsat verdı. 583 sayılı yasa, eskı cekırdeğıne ar UK. sıöamıyacak olon Ankara'yı bataklıklarından kurtarmok. yepyenı bır kent olarak kurmak ve bayındırmak içın. beledıyeye genış yetkiler tanıdı. Bunlara dayanarak, bugün, uzerınde Yenışehır'ın bulunauğu 4 mılyon metrekare toprck, cok küçuk bir yasal odence karşılığında, beledıyenın malı oldu. Ne yazık kl. beledıye bu toprakla r ı cabucak elden cıkarmak la kalmayıp, kentın ne yönde, ne olcüde ve ncsıl gelışeceğıni behrleme ışlevlerın: toprak sahıplerıyle arsa vurguncularının östlenmesıne de seyircı kal mıştır. Ankora'yı yeryüzünün en iierl kentlerlnden birl olarak plânlama gorev> kendlsine verilen Hermann Jansen'ln, kısa surede yozlaştınian plân ıcın, «Altından benim Imzamı artık silebıllrsinlz» demesl bundandır. Bunun gıbı. spekülasyona yenik duşen Vali Tandoğan'ın smır dengesinin, onu, yasamına kıymağa sürükleyecek ölcüde bozulmasında da. polıtıkacıların bıle katıldığı imar yolsuzluklarının büyük payı vordır. Oysa, yeni kurulan devletın ozverisl ve sağgörüsü ıle edindığı toprokloro gercekten sahiplık edebılseydl, Ankara bugunkü durumunda olmoyabHlrdl. Creleceği düzenleme çabalan Imar ve Iskön Bakanlığınca kurulmuş bulunan Naztm Plan Burolarında. kını buyuk kentlerımız ıcın, on yıldır, pldnlor hozırlanır. Bunlardan, Ankara ıle ılgılı olanı bitırilmış ve onaylama aşamcsına gelmıştır. Yetenekiı ve bılgılı ploncılar, kenti butun yönlerıyle bılımsel ince •• Eskişehir Devlet Müheodislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından •• Öğretim Uyesi ve Asistan Almacaktır Akademımız Makina, tnşaot ve Maden Mühendlsliklert bolumlerıne tum branşlorda, ÖĞRETİM ÜYESİ ıle oşağıdo gösterllen bronşlarda ASİSTAN (yüksek muhendıs olmak şarttır) alınocoktır. Adaylaro 1765 Sayılı Kanun hukumlerıne gore maaş. Iş nskl ve Temınindekl Güclük Zammı, Tam Gün Ûdeneğl Ile 1. derece Kuruluş ve Gelışme Guclüğu Odeneğı verılecektır. (Ilk defo göreve başlayan osistano net 8650TL. odenır.) Asıston adaylar icın doktoro yapmış olmak tercıh sebebidır. IstoKlder'n 25 Ekım 1978 torfhlne kador 1 fotoğraf ve özgecmışlen ile smova gıreceklerı yabancı dılı belırtir bır dllekce ile Akademl Başkonlığına boşvurmaları duyurulur. Sınav tarıhleri adaylara yozılı olarak aynca bıldırılecektir. öğretim üyelerl sınova tabi tutulmgyacaktır. ' ADET 2 2 1 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden 4 Kalem Oto Dış Lastiği Satın Alınacaktır Sartnomesl. bedelsız olarok aşağıdakl adreslerden alınabılır. 1 2 3 KARABÜK'de ısTANBUL'da ANKARA'da : Demlr ve Celik Fobrlkaları Müessesesi Tedarık ve ikmâl Müdurlüğumüz. : Slrkecı. Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 45'deki Mümessılliğlmız. Kavaklıdere, Tunus Cod. No: 63'» dekı Mümessllllğlmiz. Ö Üniversiteye giriş kursları DÖRTLER İDERSANESI Yetenek'ağırhklı Modern ve klasik sınıf ları LİSE ŞON. 14 EKİM 28 EKİM BEKLEMELİLER: 16 EKİM BÖLOMO Makina Mühendisligl Inşaot Muhendlsllğl ISTEKLILERIN şartnamemlz esaslarına gdre hazırlayocaklan kapaiı tekiıf mektupiarını, gec'cı teminatlanyla bıriıkte en gec 1 Kosım 1978 Carşamba gunü saat 14 00 e kado' Karobuk'tekl Muessesemız Hoberleşme ve Arşıv Mudııriuğunde bulundurmoları ılân olunur. (Basın: 24945) 13033 Madsn Mühendisliğl JtAYITLAR OEVAM ETMEKTEOİR^ Xagalogluist.Tel.22 24 60 J (Cumhunyet: 13004) BRANŞI Makina Elemonlan Talaş Koldırma ve Tokım Tezg . Hidrolık ve Hıdrolık Mak. Buhar Mak. ve Türbinlerl Motorlar Kaldırma ve lletme Mak. Termodinamlk ve Isı Transferl Yopı Stotlğl Betonorme Celık ve Ahşap Yapılar Mukovemet Topoğrofya Zemin Mekonlğl Hidrolik Akorsu Yapıları Ulaştırmo (Yol ve Demiryolu) Ycpı Molzemesi Maden İşletmesı ve Makınaları Mınerolo)/ Petrogrofı Maden Yatakları Koyo Mekonığı Jeofızık 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 (Basın : 25145 13052)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog