Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

FRANSA'NIN "KIZIL MILYONERJ YÜZDE 4800'LÜK BİR KÂRLA ISVEÇLILERE 2 MILYON KAPLUMBAĞA SATTI AR1S Fransız basını tarafmdan 'Kızü muyoner' dıye adlandırılan ışadamı ve Komünıst Partısı ujesı JeanBaptıste Doumeng çok başanlı bır ışadamı oldugunu bır kez daha kanıtla\arak Isveçhlere 2 mıhon kaplumba gayı juzde 4 800 luk bır karla •satmıştır 30 tarım kooperatıfınden oluşan ve 100 mılyar TL cırosu olan Integra şırketının başkanı olan Doumeng aynca bankacılıkla da ılgılenmeye başlamıştır P TABLO 1 TEKSTİL SEKTÖRÜ İTHALATI (1000 DOLAR) 1968 1969 1970 1971 1972 26 608 8 120 9 058 6 242 25 919 15 464 38 419 1973 65 715 21 367 8 861 18 995 19 450 12 954 40 019 1974 102 27 12 29 28 17 74 059 276 670 097 434 270 251 112 32 12 28 34 24 72 1975 134 345 562 193 500 085 655 1976 1977 37 921 21591 12 641 28 567 41488 41 664 37 159 221 030 JEAN BAPTİSTE DOUMENG FKP UYESI OLAN MILYONER ISADAM1 1935'de Fransız Komünıst Partısı ne gırmış Doumeng bugun 58 jaşındadır. Koylu kokenlı oldugundan sozetmeyı se\en Doumeng Le Matıri' gazetesı muhabınj le yaptıgı soyleşıde Kızıl mılyoner lakabını pek onemsemedıgını belırtmıijtır Bu>uk bır şırketı >onettıgınden oturu mılyoner olduğu sanıldıgım soyleyen Doumeng bununla bırhkte hahvaktı yerınde oldugunu da ıla\e etmıştır 'Fransa'nın en zengın komunıstı sız mısınız"'» sorusu üzenne Doumeng, bunu bılemedıgını ancak Pıcasso'nun saglıgında kesınlıkle en 7enguı komunıt>t olmadıgını soylemıştır Tahıl tıcareti vapan Amerıkan fırmalan dışında dumanın en onemlı gıda tuccarı olan Doumeng Avrupa dan Sovyetler Bırhgı ne duşuk fıyatJa tereyağ ve et ıhraç etmıştır Sovvetler Bırhgının uJusararası tıcarette son derece •cıddı» oldugunu ve ımzalanan kontratlarm her zaman venne getırıldıgını soyleyen Doumeng ıcın Lenın bu çagın en buyuk beyml°rınden bırıdır Fransız Komünıst Partısı nın sıvasal çızgibinı de^tekledıgını behrten Doumeng Sovvetler Bırhgı nde muhahflenn \argılanmalan konusunda partısının çekımserlıgını paylaştıgını bununla b'rhkte bu varsılanmalann Sovvetler Bırhgı'nın bır ıç sorunu oldugunu da soylemı^tır • Partım bazen bır adım ılerıye bazen de bır adım yana ya da bıradım gerıye gıtmek zorunaa kalıyor maalese!, fakat sanırım kı çızgısı hakh bır çızgıdır Polıtıka duz bır hat degüdır kı dı>en Doumeng partısının yonetımını des tekledıçını belııtmekte \e FKP nın tanh çibi Jean Ellensteınîn partiye yonelttı gı eleştı^ılere karşı çıkmaktadır fcJlens teın ın prrtue \aptıgı eleştırılen 'Le Monde' gazetesınde \aj ınlanma&ından oturu kınayan Doumeng e gore tartış mavı va^ılı olarak Polıtburoja getır mek daha saglıklı olurdu (Dış Habeıier Senısı) Hazırlık maklneleri Tezgohlor Yardımc. makınalor Boyo terbıye makınaları Boya • kımyasal maddelerl Yunluler Ham ve yard maddeler T 0 P LA M : 9 939 3 227 4 552 4 149 9:34,3 8 836 2 825 5.029 2.674 9822 12 686 24 991 66 862 9 902 32 675 73 789 7 732 3 548 3 830 4 088 10 321 12 029 25 142 67 363 5 559 5 357 6 038 6 541 15 495 12 065 31 581 83 580 29 320 14 829 33 074 45 367* 24 418 77 032 307 621 82 636 133 431 187 361 291 058 316 474 ÖRÜ ÖRÜ TÜRKİYE'DE İHRACAT SEKTÖRÜ OLARAK GÖRÜLEN TEKSTİL, GERÇEKTE BİR JTHALAT SEKTÖRÜDÜR TABLO 2 Net Döviz Akımı Tablosu (1.000 Dolar) YILLAR ITHALAT () 73 789 66 863 67 362 82 133 187 291 316 307 221 HRACAT ( + ) 4 351 12 642 27 013 31 330 44 430 85 443 127 044 107 973 236 309 225 586 NET AKIM 69 438 54 221 40 350 51 307 89 001 101 918 164 014 208 501 71 312 •• + 4 556 1968 18613 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 637 431 361 058 734 621 030 eKStıl sektoru ulkemız Imalat sanayıın n ıhracat sektoru olarak bılınır Parru gjn uİKe ıcınde gereg nden fazla buiunması ve pamuk ıh racatcısı olmak /erıne uike 'Cıncle bıraz daha ısie/erek yarı mamul daha sonra ma mul ıhrac edıp b j y j k m ktar da dovız get rmenın cekıcılıg bu sektore buyuk olcude ya tınm yapılmasna neden ol muştur Hammaddenın bolluğu ya nında bu sanayıının emek yoğun oıarak nıtelenmesı ce kıCılığı daha da arttırmışttr Sano/ılecmenın V zamanıa rında, Avrupa da ışgucunun ıcuz ve cok olduğu donem'er de. tekstıl sanayıınde dığer T SemıTı AYD1N aana/ıiere gore ışgucu kul annıa oranı daha yuksektı Rekabete en ocık sanayıler Jen bırı o'Tiası yuzunrien teks tıl sanayıler nde de makıne 'ullanmo dolayısıyla venm irk gıderek artmıştır Zcn 3 nımızdo ıse konfeksıyon dı =;ında kalan d ger tekstıl sana /ılermı emek /oğun olarak nı telemek artı< pek gecerlı değıldlr Verımlılık ve emek \a 10 sermaye yoğunluğu tartış malar, ıse bu vazının boyut lannı gen şleteceğınden baş ka bır ıncelemeye bırak IITMŞ tır l | TEKSTİL SERTÖKLNDE 1 DOLARLIK İHRACAT YAPILABİLMESI İÇİN 2 DOLARLIK İTHALAT GEREKİYOR j Hindistan'da artık erkekler 21, kızlar 18 yaşından önce evlenemeyecek £ 82 yaşındaki Başbakan Morarji Desai 15, ülkenin bağımsızhğına damgasını vuran Mahatma Gandi ise 13 yaşında evlenmişler. Çin'de ilk kez enflasyondan sözediliyor I ULKEDE BULUNAN YABANCI DIPLOMATLAR YILLARDIR ÇİN'DE ENFLASYONUN VARLIĞINDAN YAKINIRKEN YONETICILER BU SAVI BUGUNE DEK ISRARLA REDDEDIYORLARDI. I ONGKONG. Batılı gozlemcılere göre Çınlı yonetıcıler, enflosyonun ulke ıc n bır sorun oldugunu ılk KBZ kabu! etmış gorunuyor'ar Cm Halk Cumhurıyetı resmı ya/ın organı «Halkın Gunluğu» gazetesınde okuyucu mektu bu bıcımınde yeralan bır yazıdo. ıkı Cmlının ulkedekı mey va ve sebze fıyatlarındakı hızlı artıştan ve bu artışın kendı satınalma guclerıni aştıgındon yakındıkları gozlenıyor Okuyucu mektubu bıcımmde de olsa. boyle bır haberın bır Cm resmı yayın organındo yayınlanması Batılı gozlemcılerce Cınli yonetıcılerın ulkede enflasyonun bır so run oldugunu artık kobul ettıklerı bıcımınde değerlendırılıyor Ulkede bulunan yabancı dıp lomatların yıllardır Çın'de enfiasyonun varlığından yakınmalarına karşılık resmı makamlar bu savı bugüne dek ısrarla reddetmekteydıler. tHal kın Gunluğu» gazetesınde Çao Cen ve Lıu Wen ımzalarıyla yayınlanan okuyucu mektubunda temel tuketım maddelerımn fıyatlarının halkın satın almo gücunu aşacak bıcımde hızla arttığı kaydedılmekte ve tarım urunlerının azalacağı kış aylarında durumun daha da kotu olacağı goruşu savunulmaktadır Yazıda son bır yı! ıcınde fıyatlan %100 artan temel gıda maddelerl konusunda örnekler de venlmekte ve «bu durum surerse bızım halimiz ne olacak? » denılmektedır. ZAMDAN KAYNAKLANIYOR Batılı ekonomıstler, Çın'dekı son enflasyonıst tırmanışın gecen yıl ışcı ücretlerıne yapılan zamdan kaynaklandığı gorusünde bırleşmektedırler. Çın'de 20 yıl süreyle Işci ücretlenne zam yapılmadığım ve f'yatların da dondurulmuş bu lunduğunu halırlatan ekonomıstler, ışcı ücretlerıne yapılan zamma paralel olarak tüketım malları rezervlerınl genışletıcı önlemler olınmadığı lcm bugünku enflasyonıst tırmanışla karşı karşıya kalındığını kaydetmektedırler. Ote yandan enflasyon kavramını uzun yıllar kapıtalıst ekonomi sıstemının bır sonucu olarak gören sosyalıst ülkeler arasında yer alan Cm'ın, lıderlerının şımal enflasyonu kendı ülkeleri ıcın de bır sorun olarak kabul etmelerı. Cın'm dış polıtıkasında belır gın bır değışım olarak da yorumlonmaktadır Batılı gözlemcıler Cmll yönetıclıerın yenı gelırler polıtıkasının, ister ıstemez belırli bır orando enflasyonu da beraberınde getıreceğını bslırtmektedırler Bu arada Cm dekı kltapcı vitnnlennı yıllardır süsleyen «Cln'd* Neden Enflasyon Yok> nrllı kıtnnrırtın rtn son hofta H ENI DELHI Hındıstan hukumetı. tulkede sosyal yasamı modernleştirme» gırışımıerının yenı bır aşaması olarak evlenme yoşını uc yıl yukseltmıştır. Yenı yasoya gore artık Hıntlı genc erkekler 21, genc kızlar ıse 18 yaşından once evlenemeyeceklerdır. «Çocuk yaştaki evlenmelerı onlemek» amacıyla çıkarılan yenı yosanın «Hintll gençlerın hazırlıklı olmadıkları bır donemde buyuk sorumluluklor altına gırrnelerıni engellemek amacıyla çıkarıldıgı» belırtılmektedir Y Resmi cevreler yasaya ılışkm acıklamalannda her ne kodar sosyal yaşamin modernleş mesı. genclere egıtımlenni gelıştırmelen ıçın olanak saglanması gıbı gerçekler ortaya koyuyorlarsa da, asıl amacın ulkedekı hızlı nufus art)şını frenlemek olduğu kaydedılmektedır Hindistan'da ctftlerın evlenır enlenmez hemen cocuk sahıbi olduklarını dıkkatı çeken ekonomıstler, ülke ekonomısındekl gehşmenın hızlı nufus artışı nedenıyle erıdığıne dıkkatı çekmektedırler. Ancak yetkılıler, soz konusu yasanın, ülke nufusunun dörtte ücunun yaşadığı kırsal kesımlerde uygulanaccğı göruşunu savunmuslardır. «İnternatıonal Herald Tribune» gazetesınde yerclan haberde Hindistan'da hemen hemen tüm evlılıklerın ana babalar tarafından korarlaştınldığı ve cocuk yaştakı evlenmelerın asırlardan berı alışagelmış olduğu belırtılmektedır. Haberde bugun 82 yaşında olan Hındıstan Başbakanı Moranı Desaı'nın 15 ulnenın bağımsızlığına damgasını vuran ünlu lıder Mahatma Gandı'nın ıse 13 yaşında evlendıklerı ıfade edılmekt=dır. Hindistan'da 1971 yıtında yapılan bır araştırma, kızların % 14'unun 13 yaşından once evlend'ğını. buna karşıl k 1718 yoşındakı kızların ıse «evde kalmış» damgasım yedıklerını gostermektedır Ulkenın en gerı kalmış bolgelerınde ıse cocukiar daha Deşıkteyken akraba çocuklarıyla nıscnlanmakta ve 1314 yaşları na ge'dıklennde ae eviendınlmektedır. • (DIŞ HABERLER SERVİSİJ I larda vıtrınlerden koybolduğu. bu ulkede yaşa/an Batılı d*p lomatlorco dttcRo' cekıcı olö rak nıtelenmışlır Çın de yasa ,an Batılı dıplomatlorın dığer bır gozlemı de ulkedekı buyuk mayczalarda ıthal malı luks tu ketım mallannın gıderek art makta oluşudur Japon malı renklı televızyonlar Isvcre saatlerı, sentetık gıyım esya ları ve fotoğraf mokıneJennın fıyatlarının yukseklığıne ragmen kısa süre ıcmde satıldıgı belırtılmektedır Internatıonol Herald Tribune gozetesınm habenne gore Cm gecen yıl Batılı ülkelerden 70 mılyon dolarlık luks tuketım maddesı ıthal etmışt r Bu rakamın yuksek olmadığını kay deden ekonomıstler ancak bu rakamın bır yıl oncesıne oranla °İ8O daha yuksek olduğuna dıkkatı cekmekte ve Cm m bu yıl Batılı ülkelerden yapacoğı luks tuketım malları ıthalâtının 100 mılyon dolara ulaşacağını tahrrvn etmektedırier (Dı? Haberfcr Servisı) ^ B | ^ ^ I JAPONYA KUAFORLÜK DERECEYE GIREN MODEL ••UNYANIN EN KALABALIK KENTI I I OLAN TOKYO DA YAPıLAN VE " • J A P O N Y A N I N HER BOLGESINDE UN YAPMIS 300 KUAFORUN KATItDIG) KUAFORLÜK YARISMASINDA B'RB.RINDEN ILGINC SAC MODELLERI SERGILENDI ONBINE YAKIN SEYIRCININ IZLEDIĞI YARIŞMADA YUKSEK PUAN TOPLAYAN SAC MODELLFRININ HEMEN HEMEN TUML ALISILMISIN DlŞINDA KESIMLER VE BICİMLE9DI 70 DAKİKA SUREN YARIŞMADA CEV BİR MANTARDAN ESıNLE.MEREK HAZ1RLANAN YANDAK! MODEL DE PUAN SIRALAMASINDA EN ÖNLERDE YERALDI Detayı tob'o 1 de verılsn Ithalat tablosunun ıncelenmesın den de gorulecegı gıbı mokıie ve techızat ıtha'atının yanısıra yeaek parca ıle bazı h c n ve yardımcı madde er ıthala ;ı da orantılı o'arak yukselmıştır Doğal olarak saglıklı gelışmış bır sektorden be<le n len belırlı brr sure son r a arcanan dovız,n gen getirılmes dır Tekstıl sektorunun dış : caret dengesl bu amoclo ıncelenmış ve aşagıdakı Tablo 2 ye ulaşılmıştır (Bu tablo'ya sentetık elfcf sana/nn n t'IOI makınelerı ayırmak munikun olmadığından dahıl edılmemıştır) Yalnızco son yılda görulen dovz kazancının 1968 1977 66 nemı ıncelendığmde gercegı yansıtmadıgı ve ıhracat sektoru ola r a< gorulen tekstıl settorunun aslındo bır ıthoat sektoru olduğu or'aya cık•naKtadır Bu ıncelemede. teks I sektcune aovız harcayaak yapılan yatınmların baş<a bır sektore /otırılmomalorı te vazgecılen gelınn ne mıkor olduğu araştırıimıştır. Hesapıamalarda yatırımlor n getırı oranı olarak eo15 alın Tiıştır kı bu oran kârlılık krl terlen acısından oidukca duşuk bır kabuldur (Oran arttıkca ılerıdeki yıllorda %15'« gore bulunan deger daho da artacaktır) 1968 1977 yılları bo,unca %15 get'n oranmo gore tekstıl sektorunden yalnızca dovız c nsmden gerce<lesen net cnoşın buguiku degerın n 2 736 403 000 dolora (%18e gore 2537813000 doiar) ulaştığı bulunmaktadır Bu gune kadar yapılon yatırımlorın meyvalarını vermesı zm 1990 yılına kadar beklernek lormal bır sure kabuı edıltr se tekstıl sektoru dış tıcoret •iengesının onumüzdekı 11 yıl 3a her yıl ıcın 504 778 000 doar (%18'e gore 529 483000 dolar) pozıtıf bakıye vermesı gerekmektedır Ancak, uretımın dolayısıylo hracatın surdurulebılmesı ıcın bazı hammadde ve yordımcı Tiaddelenn ıthal edılmesı teks t,l sek'orunun şımdıkı yapısı •cmde kacınılmaz oldugundan. hrocat gelırının bugun sağ'a nan m ktarın ıkı katıno cıkmo sı gerekecektır Ihrocatın orttınlması ıse geleneksel ıhrac pazarlorının koyduğu çsşıtlı kısıtlamalor yuzunden /okın geiecekte mümkun QQrulmemektedır 19681977 dönemınde t«kstıl sektoru ıhracatının toplam sektor ıthalatına gore es neklığı 130 ıle 2 70 arasında değışmektedır Yalnızco yatırım malları ıthalatının (toplam ıcmdekı payının buyuk olma sı dolayısıyla) ıhracat esneklığı de oynı değerler arasında değışmektedır Bunların yanında ıthal konusu Işletme malzemelerinın (bo/a. kımyasal maddeler, sentetık elyof. yun vb) ıhracat esneklığı a/ nı donem ıcınde 0 78 1I9 2 00 arasında değışmıştır Bu rokamlar. ıhracot yapılabılmesı ıcın onemlı mıktarda ıthalatın gercekleşmesı yaklaşık olarak 1 do'arlık ıhracat ıcın 2 dolardan fazla ı'halât ge rektığını matematıksel olaraK ıfade etmektedırier Tekstıl sektoru ıhrocatında yurtıcı kaposıtenın artması dolayısıyla m ktor olarak bır yukselış gozlenmektedır Fakat mıktar ortışından soğla1 nan ıhracat genışlemesi aynı oranda bır ıhracat getırı ıle karşı'anomamakta. ğelır ortışı mıktar olarak artışın gersınde kaimaktadır Pomuklu do kutna ıhracatında durum ıhracat lehıne gozükmekîe ıse de bu sonuc daha kalıtelı mamuller ıhrac edılmesı yuzunden ortoya çıkmaktadır ve surduruleb Imesı ıtholat tablosundan do goruldugu gıbı büyuk olcude boya ve kımyasal maddeler ıthalatına bağlı bulunmaktadır Sektorun ıthalâtı ıncelendığ'nde ıhracattakı durumun ter sı ıle ka'şılaşı'makta, m.ktar o'arak azalış gorulurken ıthal gıder'erınde artış görülmektedır Bu ıkı olgu bırlıkts ıncelendığmde tekstıl sskîorjnde dış tıcaret hadler n'n Turkıye aleyhıne gelışt gı ve sanayıının yopısı değışmedıkce bu durumun varlığını gslecekte de strdurmesı beklenmektedır Dolayısıyla yeni yatınmlor sektorun butünunu saglıklı bır yapı/a ka/uşturacak boyutlalara yaklaşmadıkca. yenı pro lelerın dovız kazandırıcı nıteI kte olmolarına ozellıkls dıkkat ed Imesı aerekmektedır. m¥ J M JB ^m ışışlerı Sakanı Gunduz Ökçun, Bakanlıkta oluşturduğu genc kadroyla okyanusu aşmış bulıınuyor Bırleşmış Mılletler dıplomatlar ıcın bir okyanus nıtelığınde sayılır Hafta başında sabaha karsı Ankara'ya voron Oışisleri Bakanımız Birleşmış Milletlerdekı goruşmelerınden çok mutlu ve umutlu gorunuyor Kırkı aşkın Dısişleri Bakamyla ıkilı goruşmeler yapmış Genel Kurul'dokı konuşmasım da doğulu, batılı, kara, ak, sarı dıplomat'ar ılglyle dinlemıs ve alkışlamıslor. O gunlerde CHP yonetim kurulundan İsmoil Hakkı Birler de New York'daydı. Dunya Bankası'nın toplantısından dönerken Dışışlerı Bakonı'nın konuşmasım dınlemekten de gerı kalmamış, alkışlanmasından da cok hoslanmış eibet. Izlenimlerınl aktarırken şoyle dedi: D gısınl yesertmeyı değıl, soldurmayı. kurutma/ı yegledıler. Soruc ortada, kan govdeyı goturuyor Fasıst tırmanışlar okullarda aza'dı derken sokaklarda doruga çıkıyor O pazartesı akşamı bır tanıdık geldı Is tanbul'dan Bır kurmay albay Ozel bır ısını ızlemeğe gelmış Yurt aışında gorevlıydı bır kcc yıi Bır de otomobıl getırmiş Başkentte, deviet buyuklerınin de oturduğu b.r sokakta bır eve yemeğe gldıyor Dısişleri Bakanımızır. Esenboğc'ya ındiğı naatlerde bu kurmay albay da akşam yemeginden çıkıp otelıne Bak, dlyor ben kımım? Kims sıloh cektığını ogrendın şımdı Hangt amoca savaşıyorsun bıımıyorum amc sılahlı bır soldırının olumlu bır amacı olamaz. Goruyorsun benım sılahım yok, cunku sılah, ancak vatan savunmasında kullanırım. Haydı bakalım, koy o silâhı cebıne ve bas git yanımdan . Delıkanlı neye uğradığını şaşırıyor, nerdeyse ozur dıleyerek basıp gidiyor, sıvil gıyımli albay da kılpayı kurtuluyor kurşunlanmaktan Baskent sokaklarında da, başka kentle'de de yaşanon olaylor bunlar. Bu olay da delikanlınm eli tıtremis tabancayı cebine sokmuş ama baska delikanlılar, ondort. onbeş yaşında cocukiar gozlerı donerek ateş'ıyor silahlatını Kımbılır ne korkuları, kuşkuları, baskıları gerıde bırakarok!.. Kimbılır nasıl bır kinle beslenıyorlar, profesyonel katıller gibi adam oldurmek için nasıl koşullanlandırılıyorlar. , Dün akşam Sovyet Elçlliğinde bir kokteyl vardı, yıllardır Ankara'da gorevfı eiçı musteşar Nıkıterov Moskova'yo donuyor, ona fGüle Güle» ysni gelene tMerhoba» dedik Kokteyl koruşmalan arasında tum yabancı dıplomatlar aynı soruyu yoneltıyordu Turk dostlarına. Anarşik olaylar ne zaman duracak? Soruyu yanıtlamak yetkilıler ıcirr bıle kolay değıl artık lyımser demeçlerı kotumser olaylar izlıyor cok zaman Dunyoda en buyuk gııç sevgı gercekten, bu olaylan da sevgıyle yenebılecek mıyız, kanlı olaylar icmden barışa varabilecek miyiz acaba 9 Rohotı kocan bir ağaço benziyor ulkemız, kokuns kaaor inen kurtları temizlemeden yesertmek, cıceklendirmek olartağı yok Oysa bahcevonlor dallarta. yapraklarla uğraşıyor çoğu kez1 Bir arkodas espri yapıyor Ö7aydınlı eskı bır pilot, olaylora havadon bakıyor balki de toprağa Inemıyor.. Bır yetk'lı, sorumlu bir deviet adamı 'c>n espri yaparok yorumlanamaz bu oloylar doğrusu Yıllarca herkes, tum kuruluşlar olaylara blraz havadan bakmıs galıba .. ANKARA, ANKA... . Batı Bengal ve Tayland'da sellerden 750 kişi öldü KALKUTA Batı Bengal ve Tayland'l etkıle>en seüerden olenlenn sajısının 750 yı buidugu bıldırılmektedır Batı Bengal'de sel kurbanlannın sayısının 700 cıiarında olduğu, 650 000'den fazla ınsanında e\sı*. kaldığı açıklanmıştır. Eyalet BaşbaKanı Jyoytı Basu, durumun eskiye oranla bır parça duzeldiğinı açıklamış ve yardım getıren hehkopterler, kenaılenne ınmek ıçın alanlar bulmaya \e ıhtıyaç maddelennı bolgeye taşımaya başlamışlardır. Ote vandan Tayland'm kuzey ve orta kesımiennı etkıîeven sellerden olenlenn savısı Bangkok hukumetınce 44 kışı olarak bıldınbmştir. Açıklamada 311300 kışının bannaksız kaldığı ve bunlara vardıma başlandıgı kaydedılmektedır «Bango Nogld adlı gazete sellenn yol açtığı zararın 50 mılvon dolann (yaklaşık 1 mılyar 250 ınılvon TL ) ustunde oldugunu Ökçun konuşmasım Gandhı'nin bir sözuyle sona erdirdi. Hukumet programıyla Gandhı'nin sozleri arasında da bir kopru kurdu. «Dünyada varolan en büyük güc sevgıcır» dıyor Gandhı. Sevginin akla gelebilen buvuk sadelığinı vurguluyor. Dışişlerı Bakanımız Gandhi'nın sözlerınden sonra Ecevit hükumetinin programıno donuyor Bizim cabamız dunya barışını insan sevgisıne dayandırmoyı sağlamak, dıyor. Guzel bır bağlantı, Hind felsefesine tutkulu bır Basbakanın Dışışlerı Bakanına da Gandhı'den bır soz yaraşır elbet Ecevit hukumetinın u!kede, bolgede ve dünyada barıs Icın gosterdığı cabalaı da kucumseneme/ doğrusu Ama insan sevgısınden arındırılmış bır toplumda barışt sağlamanm cok kolay o)madığım iliklerımıze kador hissedıyoruz hergun . Oışisleri Bokanımı z Ankara'da Bahcelievlerde TIP'lı gençlerin oldürulmesı olayını New York donuşü Londra'da oğrendıği zaman nasıl üzuldu kimbıllr!. Sevgi çok onemli bır sey gerçekten ama yıllarca ıktıdarlarmın bencıllığine gomulenler, ulkede ceph?ler oluşturanlar cocuklorımızda insan sev Dünyada varolan en büyük güç sevgidir... Müserref HEKIMOGLIJ gidecek. Unıformalı değıl, otomobılmın kapı sını açorken bır delıkanlı uelırıyor yanında Nereye gıdıyorsunuz, benı de ^hn arabaya Genc kurmay serınkanlılığını yitırmlvor. Benım acele ışım var, senl goturemem. Bır tabancanın namlusu dayanıyor 309sune. Gotureceksın, dıyor delıkanlı Bıyıgı bıle terlememış korpecık oır gencBızım olboyın o yasta bır oglu var. Babaco duygularlo tıtrlyor yuregı Serınkanlılığını hıç yltırmıyor. Cebındsn kıTillk kartını çıkarıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog