Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Bugünün Türk Romanını Anlamak Için GÜZİN DİNO TÜRK ROMANININ DOĞUŞU CEM YAYINLARI 55. Yıl; Sayı: 19471 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kunış ANKARA, (ANKA) Ankara Savcılığı, MHP Başkanlık Dıvanı'nın bıldırısını ınceleme,'e başlamıştır Ankara Cumhuriyet Sovcılığı yetkılılerınden alınan bılgı</e gore, MHP Başkanlık Dıva nı bıldırısmde «sıkıyönetim» ıs tenmesı ve «tum yetkilerin orduya devredılmesı» yolundakı beyanda suc unsuru tesbıt edılmıştır Ankarc Cumhuriyet Savcılığı yetkılılıerı. soruşturma calışma nna bcşlandığını ıfade etmış lerdır Savcılık, gereklı gordugu takdırde, soruşturmayı bır dos yo halınde Yargıday Başsavcılığt'na sunacaktır Bılındıgı gıbı sıyasal bır partımn kapatılması ıstemıyle Anayaso Mahkemesınde dava acma yetkıs Yargıtay Başsavcısına aıttır MHP'nın Ankara Savcılığı na soruşturma konusu olan Genel Idare Kurulu oıldırısının ılgılı bolumu şoyledır «Anayasamızin 124'ncu mad desinde tarifı yapılan sıkıyonetimin butun sartları fazlasıy \a bugunku Turkıye'de vardır Onun içm devlet vorlıgının, demokratik rejımı ve vatan bu tunluğunu tehdıt eden tehlıkelere karşı, Anyasa'dakı esaslara uygun olarak sıkıyönetim ılan edıfmelı ve yetkısıyle bırlıkte sorumluluk da ordumuza devredllmeli » a a ' N I N HABERI Anadolu A|ansı dun aynı konudakı haberınde Cumhuri 'SABAHATTIN ALI OLAYL Yazın alanımıza sıyosal yaşamımıza bır fırtına gıbı gıren unlu yazar SABAHATTIN ALI, nıçın nerede ve nasıl olduruldu 9 KEMAL BAYRAM, bır donemın gızlı kaimış yonlerını belgeledı Kıtapcılardan ısteyınız Yenıgun Yayınları ANKARA 11 Ekim 1978 Çarşamba SAVCILIK MHP BİLDİRİSİNİ İNCELIYOR: a.a. aynı konuda verdiği haberde MHP'nin sıkıyönetim isteyen bildirisi için Başsavcılığın soruşturma açtığını belirttı. yet Başsavcılıgı'nın sıkıyönetim ıstıyen bıldırısı nedenıyle MHP lakkında soruşturma açtıgını bıldırmıştır YASA MADDESI a a 'nın hoberıne gore soruşturma acılırsa bu gırışıme esas olaca'< Sıyosal Partıler Yasoşı'ıın 100 maddesı aynen şoyledır «Sıyası Partiler Turkiye Cumhurıytı'nın ınsan hok ve hurrıyetlerıne dayonan hukuk devletı nıteliğinı ve tek derecelı genel oy ilkesıne baglı çok partili demokratik duzenını tanımayan amaclar gudemezler » Aynı yasanın 111 maddesın n 2 bendı bu maddeye aykırı dovranışın yaptırınıını şu bıcımde saptomıştır (Arkası Sa 9, Su 4 de) 13 ayrı suça katılan MHP Şişli ilçe Gençlik Kolu Başkanı ve arkadaşı idam cezası ile yargılanacak İstonbul'un ceşıtİJ yorelermde tertıplenen sıyosı anoyetlere kotılon cetelere sılâh sağlamak ve eylemlerde bulunmakton sanık MHP Şlşll Genclık Kolu Başkanı Yunus Meral'ın, ıdam cezası İle yargılanecağı bıldırılmlştır. 3 Ağır Ceza Mahkemesınde yargılanacok olan 9 sanıkton MHP Şışlı Genclık Kolu Başkanı Yunus Meral'ın 13 ayrı suca katıldığı bıldırılmıştır MHP Şışlı Genclık Kolu Başkanı Yunus Meral'den (Arkası Sa 9, Su. 4 de) Yetkililer, katliamın planlı olmasına karşın katillerin, önemli ipuçları bıraktjğını bildirdiler. Oldürülen 5 gencin TİP'li cenazeleri bugün Ankara'da ve Bursa'da düzenlenecek törenlerle kaldırılacak. Ankara'da Mamak olayıyla ilgili olarak 2 ülkücü daha, Ayvahk'da CHP İlçe Sekreterine ateş açan ÜGD Başkanı ile bir ülkücü tutuklandı Ankara katlianıı ile ilgili bazı kişiler gözaltına alındı ITU Mınarlık Fakultesl ogrencisı Haluk Tamdogan ın cenazesı bınlerce oqrencmi'i katıldığı torenden sonro yakın arkadaşları, oğretim uyelerı ve yardımcıları İle fakultede gorevlı memurların omuzlarında memleketı Adana'ya gonderıldı. Çumhuriyst Habır Msrkezl Anka'a do Bahcolıevler semtmdekı bır evde oltı göncırt sılahlı kışıler tarafından katle dılmesıyle ılgılı soruşturma surdurulmpktedır Emnıyet Mu durluğu yetküılerı. yenı bazı ıpuçları ele gecırıldığını ve olayın aydmlotılmosımn tÇok yokın» olduğunu soylemışlerdır. Bu arada csnazelerden bırı dun Ankara'da toprağa venlmış uçu d« Bursa'ya gondenlmıştır Faruk Ersan ve Salıh Gevencının cenazelerının ıse bugun düzenlenecek torenle memleketlenne gonderıieceklerı b'ldırılmış tır Olaydan hemen sonra Bahcelıevler 15 sokokto dolaşırken yaka'anan bır kışı kendısıns «Neden burada olduğu» sorulduğunda mantıklı bır ya nıt verememıştır. Işcı olduğu saptanan ve gözaltına alınon bu kışının. buyuk bır olasılıkla «Gözculuk» gorevi yaptığı sa nılmaktadır Polıs, dun de uc kışının gözaltına alındığını ve bunların MHP yanlısı Ulkü Ocokları mensubu olduklorını bıldırmıştır. Bır polıs yetkılısı. oloyla ilgili olarak sanıklorın katlıamı onceden hazrrladıklan holde buyuk Ipuçları bıraktıklarını belırterek. «Bu ışln altından buyuk bır capan oğlu çıkacok» şeklınde konuşmuştur OTOMOBIL SAHİBİ Olayda kullanıldığı one sürulen 34 RD 700 plâkolı olomo bılın sahıbi müteahhıt Nozmı Merıc. oncekl gün istonbul'dan alınarak Ankara ya göturu!muştur Menç, Ifadesınde, sık sık Ankara'ya gelıp gıttıgını belırterek, «7 ekım cumartesl gunu yine otomobilıml park et tim ve İstanbul'a otobusle gel dım Bu sırada otomobiltm calınmış olabilir» demıştır. Yetkılıler, müteahhıt hokkındo so (Arkası Sa. 9, Su. 1de) AET, 5 yıllık bağışıklık önerimizi olumlu karsıladı BRUKSEL, (Cumhuriyet) Turkiye ile Avrupa Ekonomık Topluluğu orosında teknık duzeyde öncekı gun başlayan goruşmelerde Turk tarafının yukumluluklerının beş yıllık bır sure ıçın dondurulması konusundokı onerı genel olara* olumlu karşılanmıştır Bu önerıye gore Turkiye, AET'ye olan yukumluluklerınden bazılarını beş yıl sureyle donduracak, bazılarını da gerıleterek uygulayacoktır. Bağışıklık donemı onerısinden ayrı olarak Turk heyetınden gelen yatırım proıelen ile yatınmlann dış fınansmona ılışkın ko nuları da AET Komısyon yetkılılerınce genel olarak olum'u karşılanmıştır Turkiye, 900 mılyon dolarlık yatırım proıesı ile Dorduncu Beş Yıllık Plon donemı lcın toplam 63 mılyar dolarlık dış fınansman ısteğmı orta/a koymuştur Turk yetkililer ılk gunku toplantı sırasında, Turkıye'nın 1 1 1979rda başlayan 5 yıl sure ile. yukumluluk'erınden bır kısmının dondurulup bır kiGmının da ger letıleceğını so/lemşerdır (Arkası Sa 9, Su. 4 de) Isık: Yurt dısındaki iscilerimiz savunma sanayiine ortak olabilir ' • t II ANKARA, (ANKA) Bu sabah tederal Almanya yı resmen zıyarete başlayacak olan Mııli Savunma Bakanı Hason E^at Işık vVDR radyosuna ver o'gı demecte «Taşıma suyla degirmen donmuyor Değirmenı bol suyla dondurmek yolunu arayacağız» denıştır Mıllı Savunma Bokonı Işık Al manya da Savunma Bakanı Hans Appel ile goruşmeler yapacoğını bu goruşmelerde ıttıfak ıcınde dengefı ışbırlığı konusu nu ve Turk Alman savunma ışbırlığmı, ortok savunma sanayıı kurulması konularının ele annacağını belırterek şoyle demıştır «Ittifak ıcinde dengeli ışblrlığı gereklr. ABD ile Avrupa ulkelerı arasında dengeli bır iş birliği oluşturuluyor. Turkiye ıçın de dengeli ışbirliğl beklemek kadar doğai bır şey yoktur. Ulkemizin Federal Almanya ile savunma Işblrliğı hayli eskldir. Ancak eski donemde bu işbirliği egemen olmak isteyen bır devlet ile Osmanlı İmparotorlugu arasında ıdı. Bugun barışı korumoya azimll ıki devlet oro(Arkası Sa 9. Su. 5 de) Giresun'da TIP Merkez ilçe uyesı, ulkucu bir polisle bir öğretmen tarafından kaçırılmak istendi GIRESUN TIP Merkez İlce uyesı şofor Sela'iattın Ogec. Ul'<u Bır uyesı bır öğretmen ve bır polıs memuru tarafından kacınlmak ıstenmıştır Ba şarısızlıkla sonuclanan olaydan sonro yakalanon ulkucu polıs memuru ile öğretmen VaI' tarafından açığo alınmış ve tutuklanmışlardır. Selâhattın Ögec'ın otomobılıne onceki gece 02 30 sıralarında muşterı gıbi bınen polıs memuru Foık Bucak ve Gıresun Tıcaret Lısesı öğretmenı ve UlkuBır kurucusu Cemal Kızılkaya Ögec'ın ensesıne sılâh da/ayarak kent dışına cıkmasını ıstemışler, bu arada dışarıya rastgele ateş açmışlardır. Şofor Ogec saldırgonların >steklerını yerıne getırerek otomobılı şehır dışına cıkartmış. otomobıl Aksu Motel cıvarında ı<en gaza basarak arabasını kas ten şaraTipo'a yjvoriamıştır (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) YETKt YASASI İLE ÖNCELÎKLE MEMUR AYLIKLARININ ARTMASI SAĞLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bure8u) 29 ayrı yasada toplam 101 moddp değışıklığ) ongoren yetkı yasasına dayanılarak cıkarılması duşunulen kararnome lerın. «Parasol konulara yonelik olarak butce harcomaları ve memuriarlo» ilgili olanlarına on celık verılmesı kararlaştırılmıştır. Taşıt Yasası, TPAO Yasası, Bankalar Yosası, Işcı Sıgortaları Kurumu Yasası gıbı kamu yonetımınde etkınlık ve verimlılık sağlamaya yonelık yasalar yanında, dogrudan cParasal» konularla ılgılı yasolardakl değışıklıkler de yetkı yasası cercevesı ıcmde ele alınmıştır Parlamentonun olağanustu top lantısı sonucunda yürurluğe gıren yetkı yasosına dayanılaroK hukumet, «Yasa gucunde kararname» cıkorma calışmalarına başlamıştır. Maltye Bakanlı gında yurutulen hazırlıklara go re, oncelık taşıması gereken ko nular Maliye Bakanı Zıya Muezzınoğlu'nun başkanlığında ya pılan bır toplantıda kararlaştınl mıştır. Buna gore. 1050 sayılı muhasebeı umumıye 2490 artırma ve eksıltme yasalarındaKi değışıklıklerle memurların gosterge tablosunun değıştırılmesıne ılışkın 657 sayılı yasadakl değışıklıklere oncelık tanınmış tır Gösterge tablosuna ılışkın calışmalar Maliye Bakanlığındo bıtırıim ş, konu Başbakanlığa ile tılmıştır. Başbakanlıkta ıkı gundur Mahye Bakanlığı uzmonlanyla Başbakanlık elemanları or tak bır calışmayla gösterge tab losuna son bıçımını vermeye çalıçmaktadırlar Gösterge tablosu dışında 1050 ile 2490 sayılı yasalar «Pa rasal» konulon icermekte olduğundan, bunlarda bıran on ce değışıkhğe gıdılmektedır Her (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Terör ve Devlet... AP'li 14 ilçe başkanıyla üç belediye başkanı, İzmir İl Kongresinin yinelenmesini Genel Başkandan istedi İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) il Kongresınde baskılar ve hıle yapıldığı savıyla Par tı Genel Merkez ıne boşvuran AP lı 14 ilce bcşkonı ile uc belediye başkanı kongrenın yınelenmesı ıstemınde bulunmuşlardır. Bergama Kın k Dıkıll, Foca, (Arkası Sa. 9 Su 7 da) « u r k ı y e Işcl Partıslnln altı genç uyesl, evlerine ya¥ pılan silahlı bır saldırı sonunda hunharca oldurul1 duler. Bır genc de agır yaralı, hastanede can çekışıyor . Boyle olaylar olunca soylenecek soz tukeniyor. Terorızm mı dersınız?. Bıreysel teror mu?. . Canavarlık mı? Olayı tanımlamak ıçın sozcuk bulmak bıle guç... TIP, kuruldugu gunden bu yana, şiddet olaylarına en bılinclı ve kararlı tutumu takınan orgutlerin başında yeralır. Sağdaki kanlı terore karşı duran TİP, bir yandan da 12 Mart oncesi ve sonrasında, sol adına gırışılen sllahlı eylemleri de elınden geldiği kadar eleştırmış ve bu eylemleri, partının temel duşuncesinı oluşturan Marksıst ideolojı adına mahkum etmlştir. Bu alcakça ve namussuzca saldırının TlP'e yonelmesi, terorist eylemlerde yen! bir aşamadır. Ş'nıdıye kadar sokak catışmalarından uzak durmuş; bu çatışmaları alabıldiğıne eleştırmış bır partinın genc uyeleri, onceden tasorlanmış bir boskınlo e;leri baglanarak, ağızlarına kurşun sıkılarak, havluyla boğularak ve kurşuna dızilerek olduruluyor.. Daha once TİP Genel Sekreterl Nihat Sargın'a yonelen bir suikast girişımı, bır rastlantı sonucu başarıya ulaşamamış; terorlstler sağa, sola ateş yağdırarak kacmışlardı .. Cumartesl gunu Ankara'da TİP'ln II Temsllcilerl toplantısı vardı. Butun II Temsilcilerinın bu toplantı içln Ankara'ya geldlkıerı bılınıyordu Kanlı cmayet cetesl, buyuk bır olasılıkla, bu toplantıyo gelenleri Izlemlş ve (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Bahçelievler katliamı yoğun tepkilere yol açtı Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara Bahcelıevler'de TIP lı 6 gencin hunharca katledılmeSfnın yorattığı tepkıler dun de surmuş. demokratik kıtle orgutlerı yayınladıkları bıldırılerle. insanlık dış: oldurmelerl lanetlemışlerdır. Bu konuda yapılan acıklamalarda genellıkle MHP ve MHP eğılımlı kuruluşlar suclonmıştır Bu arada Hukumet de olayların uzerıne gerekt gı g'bı gıtmedığı behrtılerek eleş tırılmıştır. ' Düğünlerinde 500 ve 1000 liralıkları havaya savuran,, Tatlıcılar'ın ne kadar vergi ödedikleri soruldu ANKARA, (ANKA) Kontenjan Senotoru Halıl Tunc. dun Cumhurıyet Senatosu Başkanlıgına bır onerge vererek, bun dan Dir sure once Istanbul da bır duğunde 500 ve 1000 liralıkları havaloro savurarak, daha sonra horon teptıklerı soylenen ('Arkası Sa. 9, Su. 7 de) • DURUM SAPTAMASI YÖNTEMl YARGITAY KARARIYLA UYUGULAMADA TARTISMADAN KALDIRILDI Haberi 5. Sayfada Haberi 5. Savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog