Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Modera Egitim Fen umhuriyef 6 TİP'li hun a olduruldu MODERNFİZtK 100 TL MODERN MATEMATIK 1S0TL 1001 GENEL YETENTK 150 TL OĞRENCILEW tÇHSI OKULLA BERABER LİSESONSINIF ÜNMRSfTfYf HAZIRIAIVU LISE SON: 14 EKIM Beklemelı. 20 EKIM 15 kışılık sınıflar Çırafcan C«d 4345 BeftktBf »dreılnden «demell t«t«ylt)lz ÜĞUR DERSANESİ 55. Yıl; Sayı: 19470 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 10 Ekim 1978 Salı AKSAnAY ••• ••• ••• ••• Ankara'da TIP lı 7 genc buundUKİarı eve baskın yapan üfahîı 3 kışı tarafından kurşu»a dızılmışt r Currartesı ve pazar ganlerı •opılan TIP II Temsılcıler Top antısına katılan 7 gencın top andıgı Bancelıevler dekı eve jaskın yopan sılahlı 3 kjşı ienclem ellennı bağladıktan onra ete koklatarak ba/ı't nışlar Efraım Ezgın Latıı Ccn (jrcoT Gurses ve Osmon Nurt ızunlar ı kurşunlamışlardır .urşun yaralarına ragmen ol Tayen Osiıan Nurı Uzunlar ı avluyla bogarak olduren <a ller Serdar Aıten Faruk Eran ve Sclıh Gevencı y o!o ıo ıle tosımışta r ancak daho onra Seraar AUen ı ger gereek kurşunlamışlarGir inanlık dışı katlıamın nosıl ya ıldıgını o l d j sanılarak bırakı )n Serdar Alten anlatmış ag a r olı genc ılk ıfades nde 3 ışm.n «MHP yanlısı fasıst kııler» oldygunu so/lemışt r O imobılle goturulen Gevencı • Ersan'ın cesetlen ıs9 Es«ı 3hır yolunda enseienne kurj n sıkılmış olarak bulunmuş r. Ceıazeıer yarm toren e ıproga verılecektır ANKARA'DA BİR EVİ BASAN 3 KİSİTİP, GENÇ ONCÜ VE TÜMDER ÜYESİ 7 GENÇTEN 3'ÜNÜ EVDE KURŞUNA DİZDİ 1'İIMI BOĞARAK OLDÜRDÜ. KATİLLERİN KACIRDIĞI 2 GENCİN CESEDİ DE ESKISEHİR YOLUNDA BASLARINA KURSUN SIKILIP ÖLDÜRÜLMÜS OLARAK BULUNDU. KATİLLER TARAFINDAN 5 YERİNDEN KURSUNLANDIKTAN SONRA ÖLDU SANILARAK BIRAKILAN SERDAR ALTEN İLK İFADESİNDE ARKADASLARINI ÖLDÜRENLERİN «MHP YANLISI FAŞİST KJŞİLER» OLDUĞUNU SOYLEDİ Katıllerin baskın yapt.klcn evden bayıltıp kaçırdıktan sonra arkalarmdan bagiı olarak başlanno kurşun sıkarak oldurduklen Faruk Ersan ıle Salıh Gevencı. Habcri 5. Sayfada cevit: İnsanlıktan opmuş işiler maçları Ejruna erşeyi ize lyor 99 T!P LIDERI 3ORAN BAŞBAKANLA 45 DAK1KA GORUŞTU DISK B A S K A N I A L R KON MHP ilçe başkanının oğlunu öldürdü Istonbul Hober Servısı Mıllıystc Horeket Pcrftsı Zeytınbumu lıce Başr^anı IDratrm Ozder ın og u Mete Ozder d j n MHP Koca^ u^tofapaşa lokalmds komando Huseyn Keser taraf ı'orn tabancoyla vurularcK olduruımuşiur Katıl konıando yakalanmış ve sucunu ıt.raf efnıştır. (Arkası Sa 9, Su. 1 de) Katiller taraftndan kurşunlanarak oldurulsn TIP Burso Merkez llce Yonetım Kurulu uyesı Efraım Ezgın (Solda) ve bogularak oldurulen Bursa Genc Oncu uyesı Osman Nurı Uzunlar (Sagda) . MHP Kocamustafapaşa temsilciliğmde nobet tutarken oldurulen MHP Zeytinburnu ilce Başkonının oğlu Mete Özder.. Komando arkadasını toboncoyla vurarok olduren ulkucu Huseyın Keser yokalondı ve sucunu ıtıraf ettl. SEYI VE G E N E L YÖNETIM KURULU OLA'%AN'JSTU TOPLANTIVA CAGRfLDI DEMIREL DtMEClNDE. O LAYI VAHSET VE HUNHARLIK OLARAK NlTELED: TS'P OLAYI NEFRETLE KARSILADIKLARINI ACIK LADI Haberi 5. Sayfada IHP'liler lah almak in iş vurmaya ışladı NKARA, (ANKA) MHP »kanlık Dıvanı bıldmsınde. un partı tems'lclerıne sllah ılrtıesı tstem nden sonra, P Genel Idare Kjrulu üyeJc kışı. dun lc şleri Bahğına baş/urarak kendl ne s lah vsniTiesnl ıs:eıerd,r MHP Baş^anl k Dl•nda sılah taıebnda bu'uGenel Idare Kurulu. II (Arfcasr So. 9. Su. 2 de) 2 öğrenciyi kurşuna dizen ülkücünün adı saptandı • t GÖZLEM UÛUR MUMCU Insanlık Görevi... IETT OTOBUSUNU KACIRAN KOMANDO CENGIZ AYHAN IN DAHA ONCE DE IKI KlSIYI ÖLDURDUĞÜ SAPTAN Dl ÖRNEKTEPE'DE 8IR ÖĞRETMENLE BİR GENCI ÖLDURDUĞÜ GEREKCESIYLE ARANAN BİR KOMANDO DA SILAHLI CATIŞMA SONUCU ELE GEÇIRILDI. AP'de Liderlik Yarışı MUSTAFA EKMEKÇİ'nin BUGÜN 7. SAYFAMIZDA yazı dizisi «rorist eylemlerln, hukumetl sıkıydnetim llanıno zor| lodığı acıkco bellı oluyor. Terorizmin amaclarmı 1 şoyle sıralayabiliriz. Önce yılgınlık yaratmak, hukumetln etkınlik ve saygmlıgını yokederek, Iktidar boşlugu oluşturmak, bundon sonra do, bu hukumet boslugunu dolduracak, «Otoriter repmı getırmek.. Bu amaç. her eylemde adım adım ve dalga dalga Işlerliğe konuluyor. Terorlzme karşı alınacak butun önlemleri, sadece hükumetten beklemeyelım. Bu konuda hepimize gorevler duşüyor. Ahn TRT'yl. TRT, terorlzmle ılglll programlar duzenleyemez mi? örneğln, GuneyAmerikada gerılla savaşının surduğu ulkelerde, bugun neden faşist yonetimlerinin gelıp oturduklarını, goruntüleriyle birlikte sergileyemez ml?. Dunyanın dört bır bucağındakı terorist eylemlerln amac ve yontemlerıyle. doğurduğu slyasal sonuçları skranlaro getıremez mi? Sağ ve sol adına boşvurulan blreysel terorun hangl cıkmaz sokaklara dayondığmı anlatatnaz mr?. Televlzyondon güclü yayın organı var mı?. TRT nicin bu gibl konularo eğilmez? Nicln, yaşanan olayları, «Karştt göruslu öğrenciler cotıstı Ikl kişl öldu» gibl, anlamsız. ruhsuz ve de urktk ve de korkak satır başlorıylo gecıştlrlverir'. Ne dcntr? Bu do hukümetın sorumluluğu!.. «Aman Feyzloğlu dorılmosın, aman ne sls vansın ne kebap» dlye kendl ellerlyle kurduklorı TRT. bu Işte... Bizler, basın olarak da görevimizi yerlne getlreml(Arkası Sa. 9. Su. 7 de) PRİYANU INKTAŞ ILE ARAŞ )NUSUNDA )RÜSMEYİ DDETTİ Haberi 4. Sayfada Cumhuriyet Haber Mefkezı Istanbul'da Taksırtı Sa ryer hattında calışan IETT otobjsunun kacınlarak ıkı öğrencının kurşuna dızılıp öldurulmesı olayı aydınlığa kavuşm j s sanıklardan bırının ulkucu Ceng'z Ayhan olduğu belır lenmısîır Ulkucu Ayhan'ın da hc önce de ıkı kışıyı oldurdjğu ve cesıtlı ş^idet eylemlenne karıştığı saptannrştır Malatya'da b r sure once koman aolar ta r afından yaralanon Ih(Arkası Sa 9, Su. 4 de) NEYİ BEKLİYORLAR SIYASAL partiler yasasının 101'ncl maddesı şoyI* der: «Sıyosı partiler, Anayasanın ıkıncı kısmında yazılı temel hak ve odevlerın ozünu tanımamak amacını güdemezler > Anayasanın bu maddede sözü edilen bölümunde yer alan temel hakların basındo Ise «Yaşama Hakkı» gelir. Insanların yaşama haklartnı tanımayan bir kurulus yasol görünumuyle partı blc'mlnde de olsa ozunde Anayasanın «demokratik siyasal yosamtn vazgecılmez ogelerl» soydığı parti anlamını toşıyomoz Insanların yasoma hakkını tonımayon, cAdom Öldürme» yoluyla siddetl Ikildaro gecmek lcin tek yol sayan blr orgutün Mofıa ve benzerlerinden farkı yoktur Bu nltelikte bır orgut, partl adıylo foollyette bulunmakta Ise, Anavoso Mohkemesince, dernek adım taşıyorso Adltye mohkemelerince kopotılır Sorumlu yönetlcllerl hokkındo do adom öldurme eylemlerıne azmettlrmekten yetklli ve gorevll mahkemelerden dovo ocılır. İNSANLARIN yosamo hokkını tonımoyon ve clnayet ceteslne dönüşen blr partinln bu nitetıgl nasıl bellrlenecektlr? Slyasal partıler Orhan APAYDIN rkiye'ye dönen :çün: plumiararası irüsmeler slamazsa runun çözümü çlesir Haberi 4. Sayfada DISİSLERİ BAZI ABD USLERİNİN FAALİYETLERİNİ DURDURMAMIŞ OLDUĞUNU DOGRULADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kuru^'nun alaığı karar u/amca gecıcl stotu ıle foa'iı/etlo'ine ız'n verı'en 4 üs dün resmen acılmış bunloroon Tçkırdağ Knrgaburun da'< den z 1 ı se/ır ızleme Dssü o 'SO'T uze(Arkası Sa 9, Su 1de) yasasının 122'nci moddesınde bu sorunun yanıtı şoyle verilmektedır Turkıye Cumhurıyetının ınson hok ve humvetlenne doyanan hukuk devletl n'telığmı tanımayan amaclara bağiı f ıiienn Içiendıgı bır mırırak (Odak) durumuna geldığl anlaşılan partı Anoyasa Mahkeiiesınce temellı kapatıiır Maddenın iklncı fıkrasındo odaklaşmanın karmeleri de gosterilmektedırSozkonusu eylemlenn o partlnln üyelsrınce yogun bır bıcımde tşlenmesı ve bu eylemlenn partmın yetklli organlarınca onaylanması. BUGUN ülkemizde giderek yoğunlason ve yaygmlasan siyasal cmoclı adom oldurme eylemlerınln hangı partı üve'erınce işlendıgl, bunların hongı Da^iide ve onun yan kuruluslorındo odoklastıgı acıkco oeiiıdir fşlenen sucların yokalanan foillerinl nongı partinln korudugu, bunların yargılamo sonuc'arı dohl beklenmeden. hongl portı hderının agzmdon «Bunlor tert 0tır» sazlerıyle savunuldugu, boylece onovlondıgı do ortadodır Kes'nleşmiş hukumluluk kararları ve gorulmekte olon dovo(Arkası Sa 9, Su 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog