Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Üniversiteye Hazırlamada Mersin'in Gururu TEST TEKNİK dersgnesı Kayıtlar başladı... Geç kalabılırsmız. Tel: 5983 Hoyfavi Işhonı MERSIN umhuriyet 55. Yıl; Sayı: 13161 Kurtıcusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 1 Ekim 1978 Pazar Umvtrsıts Gtrtt Smavıit derj»*e»ızrfthijtrl«fitMır«ıntr A a m tnrtitn uzulmtkteme, şımirfn D I Z t LltLIN. Kurs Dmrcfertmlz: 7EkımSiMiSMKİltıftı l ı ı ı M EkmSaıy 6«w Nıttı » « « 1* Ekım Sm« Cumı i«klt«lil«16,£kpm Sııııı e>mı G K I b r n 4( Sl 12 Güç de Olsa ederal Almanya eski Başbakanı VVilly Brandt'ın başkanlıgında Paris te toplanon Sosyalist ünlernasyonol Burosu CHP'n:n adaylık başvurusunu gorusmus, oybirliği ile onaylamıştır. Başvuru, onumuzdekı kcsım ayında yapılacok Sosyalist Enternasyonal Genel Kurul toplantısına sunulacak, buyuk bir olasılıkla CHP'nın uyeııgi yine oybirliği ıle kes.nleşecektır. Bir Turk sıyasal partısının uluslorarası sosyalist bir kurula katılması ılk kez oluyor değıldlr. Belleğımiz bizi yanıltmıyorsa sanırız 1912 yılında Stockholm'de toplanon Sosyalist Enternasyonal Kongresine o zamanki ittihct ve Terakkl Fırkası Saiah Cımcoz Bey'le bir orkadaşmı delegs elarak gondermış ama ı o « kadarla kalmıştı. Zaten o donemde uluslararası sosyalist hareket daha sonrakı asamalara oranla oldukca doğınık, belirsiz bir gorunumdeydi. Komunist sosyalist kopması henuz gerçekleşmemişti. llımlısı, aşırısı hep blrlıkte kaynaşıyor, evrlm mi devrim mi tartışmoları arasında ortak sorunlarına çozum bulmaya colışıyorlardı. Marx'ın 1845de ortaya attığı «Butun dunya ışcılerl birleşiniz» cağrı ya da sloganı blrçok yureklerde gecerlığlni koruyordu. i F Sabancı: Anarşi, sanayici için endişe kaynağıdır,, ANKARA, (ANKA) Kıbr.s Turk Federe Devletı <KTFD) Sanayı Odaları yonetıcılerının de katılTias.yla yapılan Sanayı Odaian Başkanlık Dıvonları olağan ortak topıantısından sonra alman kararlar Sanayı Odaları Bırlıgı Başkanı Sak.p Sabancı tarafi"dan dun açıklanmıştır Acıklamasında anarşık olayların toplumun tum kesımlerını hjzursuz ettıgını ka/dedeı Sabancı, «Bu olaylar biz sanayıcileri daha da endişelendirmekte ve tedırgın etmektedir» demıştır Sobancı. ekonomının şımdıye kcdar yapılan «hotalar» nedenıyle ağırlaştıgmı belırtmış, ckonoa^ık sorunların cozumjnun, «acelecı» bir tutumla ele alınrtığını soylemstır «Moden Konunu», «Iç ve Dış Tıcaretin Duzenlenmesi Hakkındakı Kanun» gıbı yenı tedb!rlerio «Devletçiligs» ağırhk ver.!iıesınm 'stendığını one sjren Saboncı «Diğer tarafian Yetkı Kanunu cerçevesındekı yetkılenn nasıl kullanılacagı hakkmdaki endişelerımız yenı bekleyiş ve tereddutlere yol oçmaktadır» demıştır. (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) 7/ Türkiye'de 1,5 milyar liralık ABD yatırımı var ANKARA, (Yalçın DOĞAN bıldirı yor) Turkıye de bulunan yabancı scrrrayeye guvence ısteyen ve vabancı sermoyelı fırmalorın komuloştırılmoları halınde «İkili ilişkılerin bozulabile ceğini» belırten Amerıkan yonetımının Turkıye ye yazdığı yazı uzerine yapılon bir arastırma, Turkıye'dekı toplam 2 5 rrılyar liralık yabancı sermayenın 1.5 milyar lırasının Amerıkan kökenlı olauğunu ortaya koymuştur Amerıkan yonetımı, Turkıye Cumhu rıyetı Dışışlerı Bakanlığına yazdığı bir yaztda Turk Hukumetı'nın kamulaştır ma yoluna gıtmesı halınde «Hukumet lere yardımı erteleyecegini, uluslarara sı kuruluşlardan alınacak kredileri engelleyeceğim ve ulkeleri ticari avantaj lardon yoksun bırakacağını» bıldırmıştır. Amerıkan yönettmının anılan yazı sı uzerine Turkıye'dekı yabancı serma ye konusunda yapılan bir oraştırma, ABD kokenlı sermayenın «en yoğun» sermaye olduğunu ortaya cıkarmakta dır Şu onda Türkiye'de toplam 2 5 (Arkası So 9. Su. 8'ds) Cumhuriyet Ekonomi Eki Borç Borçlar Borçlarımız Nasıl ve neden borçlandık? IMF'li, DÇM'li geçiyor? günler nasıl İlk kopma, Birincl Cihon Savaşı başlarında goruldu. Fransız sosyalisti Jean Jaures'in onerlsi uzerine Fransız ve Alman sosyalistlerinin parlamentolarında savaş kredilerine olumsuz oy kulianmoları gerekiyordu Jaures bağnaz bir sağcı tarofından oldüruliü. Savaş kredilerl sosyalistlerin de katılmosiyle her ikl »orlomentodon gecti ve Alnan gencleriyle Fronsız gençeri, o arada Alman işçileriye Fransız Işcilerl dort yıl bofunca kıyasıya dovuştuler. \sı\ kopma. 1917 devriminı Izleyen yıllarda komunist parülerinln kurulmosiyla oldu. Lenin, Moskova'da butun sosyalist portl temsilcilerinın kotılocağı bir kongre duzenlemlş, dunya Isci hareketine v o n ırerecek Komlntem'ın haztrlığına gırışmiştı. Bu gırışim jlusal sosyalist partilerın ozgurluğunu kısıtlıyor, onları tek nerkezln buyrugunda toırer, iube durumuna indirgiyordu. : ransız sosyollstlerinın bir jolumu 1920 Tours Kongresinde bu girışime tarşı cıkılor. Lenin i desteıcleyen'er le komunist partısinı kuraak Komintern'e kalıldılor. Ötekı Avrupa ulkelerinde >enzer durumlara tanık olunlu. Komunistlerle sosyaiistler luşman kardeşler haiine gelnişlerdi, Almanya'da Rosa .uxemburg, Karl Liebknecht ]ibi ateşli komunist ondsrler Sosyal Demofcratlorın kuıcluju tuzaklarla oldurulduler. Ikinci Cihon Sa/açından sonro bir dizi bolunme olayı loğrudon doğruya uluslaroraii komunist hareketinın içınde patlak vermeye başladı. Stalln'e boş kaldıran Tito Yujoslovyo'yı Moskovo buyrujundan ayırarak bagmsız (ildı. Daha dramatik biçimde 7ın de Sovyet Rusya Ile işbiriğlne son verdi. İki devlet ırasındaki iliskiler sımdilerde ıatta duşmanlık derecesine varmıştır, öyle surup gidiyor. Derken, İtalyan Komunist »artisi Genel Sekreterl Berınguer, Melih Cevdet'in deyiniyle evrokomünizm etiketi altındo işci sınıfı dıktatorluŞu iikesinden vazgeçerek Mandzm Lenınizm cızgısini jıroktı. Şimdı, kendi buluşu olon tarihsel uzlaşma sloganiyle tutucu Hıristlyan De•rtokrat Partislni destekllyor. Fransız ve İspanyol <oT>unisteri de aynı politikaya yatkın »Ir yolu benimser görunüyorlor. İkinci Entemasyonol'e boğ* ı kalan sosyalist oortilere jelince, onların yurüttüğu birlik uluslararası ozgürlukcu bir Jernekler birliğl niteliğinden oteye pek gecmez sanırız. Mman Sosyal Demokratları kinci Cihan Savasından sono Marxsizm'i tumuyle bir yano bırokmışlardır. Anamolcılaro karşı İşci sınıfının hakarını pazartık yontemiyle korumaktadırlar Fransız sosyalistleri komunistlerle anltısarak Iktidara geldiklerl tokdırde kimi komulastırmo gırısimlerinden koçınmayacak'arını progromlarına olmıslardır. Kuley ülkelerl sosyalistİ9ri kapilalistlerle uyum lcinda yaşomoktadırlar. MHP Gültepe lokaline gizli dehlizle bağlı evde cinayet zanlısı 2 komando yakalandı Uşak'ta evine bomba atılan ilerici bir işçi ile Ankara'da iki kişi öldürüldü. Kars'ta öldürülen solcu gencin cenazesine memleketi Horasan'da ülkücüler sahip çıkmak istedi. Istanbul da Gultepe MHP lokalınde yapılan aramado, polıs tarafından MHP eğılımlı ve sılah kacakçısı olduğj one surulen bir kışının evıyle bağlantılı gızlı bir dehlız ortaya cıkarılmıştır Gultepe'de son günlerde saldırılar düzenleyen ülkuculerın MHP lokaline gırdıklerı ve ouradcn da gızli dehlizle sılah kacakcısının evıne sığınarak ızlerım kaybettirmeyi boşardıkları bildırllmiştir. Sılah koçokçısının evinde devrimcl bir oğrencinin katill olduğu Ueri sürülen iki komondo öa ele gecırılmiştır. Uşak'ta ılerıcı bir Işçı evının bombalanması sonucu olmuştur. Ankara'da dun gece ülkuculerın bir kahveyı yaylım ateşıne tutması sonucu bir genc ıle Yenimahalle'de onceki gece ulkucü bir oğrencı oldurülmuştür. DevMadenSen Sendıkasına öncekı gece atılan patlayıcı madde buyuk hasara yolacmıştır. Kars'ta onceki gun oldurulen sol eğılımlı Vedat Yılmaz'ın cenazesının Hasankale'ye getırılışı sırasındo ulküculer cenazeye sahıp cıkarak bazı araçları tahnp etmişlerdır. Başbakan Ecevit, Taşkesti köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, «Köykentler oluştukça, köylülerin köylerden kentlere göç etme zorunluğundan kurtulacağı görülecektir» dedi. İ 4 Borçla alman bayraklar.. Politikacılar, işadamları, uzmanlar ne diyor? Haberi 5. sayfada köykent uygulaması başladı BOLU İlk KoyKent uygulamasına Mudurnu ılcesınin Taş kestı koyunde başlanmış, bu nedenle duzenlenep torends konuşan Başbakan Ecevit, KoyKent uygulaması konusun do açıklamalar yapmış. «KoyKentler oluştukça koylulerin köylerden kentlere goc etme zorunluluğundan kurtulacağının goruleceğini» soylemıştır Ecevit. özetle şoyle demıştır «Bugun birkac yonden mutlu ilk Bolu'da i 20 SAYFALIK PARASIZ ÖZEL EKİMİZİ YARIN DAĞITICIMIZDAN İSTEYİNİZ = 5 = = İ •MIIIII/lllll'HllllllllllllllllllillllllllllimillllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIİT Yılmaz CÜMÜŞBAŞ bir gun... Turk koylüsü Içln bir dönum noktası bugun. İlk köy • kent uyguiamasına, Bolu'nun Mudurnu ilçssine bağ Iı Taşkesti yöreslnde başlıyoruz. Bu İHc köy • kent 20 koyü kap tıyor. 20 köyün halkı, yerlerinden yurtlarından olmaksızın, kentleşmenin ve uygarlığın tüm ola(Arkası Sa. 9, Sü 1 de) AP İZMİR İL KONGRESİ YAPILDI, DEMİREL: «HÜKÜMETİ . DESTEKLEYENLER KANI VE ZULMÜ DESTEKLİYOR» IZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) AP Izmır ılk kongres.nde bir konuşma yapan Genel Başkan Suleyman Demırel. hukumetı eleştırmış, «Bunları destekleyen, kanı, zuimu, ıstırabı ve kotuluğu destekli* yor artık» demıştır. 5 adayın kotıldığı AP Izmır ıl kongresı dun Buyuk Sınema salonunda saat 12 00'de boşlamış ve gece geç saatlere (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) PASAKAPISI CEZAEVİNDEKİ İSYAN JANDARMA KOMANDOLARİ TA RAFINDAN BASTIRILDIKTAN SONRA 100 KADAR TUTUKLU HAFİF YARALI DURUMDA TEDAVİYE GÖNDERİLDİLER. YUKARDA CEZAEVİNDEN İLK CIKARILAN TUTUKLU GORÜLUYOR... (Fotoğraf. Erdoğan KOSEOGLU) ANKARA, (ANKA) Resml Gazete'de dun yayınlanarak yurürluğe gıren «kur ayarlaması> konusunda Merkez Bankası Başkan Vekılı Nacı Tıbet, «Uluslarosı kambiyo piyosalarında kurlar arasında meydana gelen değişikliklerin mum kun olan suratle Turk parasına yonsıtılması ulke için buyuk ya rarlar sağlar» demıştır. Merkez Bonkosının Türk Lirasının dış değerınde, uluslararası kambiyo pıyasalarında meydana gelen değer değışıklıklerını karşılamak gerekcesıyle yaptığı ayarlama, dun Resmı Gazete'de yayınlanarak yururluğe gırmiştır. Merkez Bankası Başkan Vekılı Nacı Tıbet, kur ayarlamasına ılışkın olarok ANKA afansına verdığı demecte şoyle demıştır: (Arkası Sa. 9, Su. 7'de) Yeni döviz kurları yurürluğe girdi Cezaevi isyanına komando terörü yolaçtı İstonbul Haber Servisi Paşakapısı Uskudar Kapalı Cezoevınde onceki gun sıyasi tutuk luiar tarafından beş gardıyanın rehın alınması ıle başlayan isyana, cezaevındekı kornandoiarın yarattığı terorun neden olduğu one surulmuştur Yuz tutuklu dün sabaha karşı sıkı guvenlik onl3mlerı cU'nda Sınop, Samsun ve Corum cezaevlerıne nakledılni'Slerd r. Ote yandan Cezoevındekı tutuklu ve mahkumları kendı safına cetvmekle suçlanon ulkücu İrfan Onemlı'nın ıse nakledılenler arasında bulunmadığı ve ce zaevınde kaldığı tlerı surulmuştur. Cezaevi yetkılılen bunu keSın olarak yanıtlamamışlordır ORTAOKUL VE LİSELERDE ÖGRETİM AYNI SIKINTILARLA YARIN BAŞLIYOR Istanbul Huber Servisi Ilkokullardan sonra ona dereceh okullar da, sorunlan çok daha bü>uk boyutlarda çozumlenmemiş olarak, yarın yenı oğretım yı(ArkosıSo 9 Su 4 de) Avrupa Konseyinde İngiliz Milletvekili, zengin şeyhlerle göçmen işçileri karıştırdı Kosta DAPONTE STRASBURG Avrupa Konseyı Parlamentosunda dun sabah «İkinci Kuşak Goçmenierin Sorunları» konulu rapor tar tışılırken. bir Ingıiız mılletvekılı, Ingılteredekı zengin Arap şeyhlerı ıle gocmen ışçılerı ka rıştırarak ornek vermeye caiışınca tepkılerle karşılanmıştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Madenler ve MHP... Yurtkur'a bağlı yurtlara kabul koşulları belirlendi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yuksek Oğrenım Kreaı ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt lara başvurma ve kayıtkabul ışlemlerıne ılışkın kurallar bellı olmuş ve adoy kayd'na boslan mıştır. Yenı yürürlüğe gıren «kayıtkabul ve değertendirme yonergesi»ne ılışkın acıklamalarda (Arlcncı Sn 9 Su 2 de) "Uçuş süremiz doldu,, diyen Alman pilotlar uçağıterkedince 400 Türk Yeşilköy'de perişan oldu Mahmut ŞENOL Bir uçak, zamanındo kolkmaz ıse ne olur? . Hk olaıak vereceğımız vonıt. «Gecikmeli kal(Arkası Sa. 9, Sü. 5de) Avusturya Büyükelçisinin eşi ile kızı öldürüldü İZMİR Avusturya'nın Ankara Bjvuk Elcısı Heınz Laube'nın eşı Verne Laub"e ıle 23 yaşındakl kızı Anre Laube, Fet lııye ılçesınin Kıvrak koyunda 3040 yaşlarında olduğu sapto(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) NADİR NADİ Pılotların ışi bırakması sonucu, perişan olan Turk yolcuları. «...Maden pclitikamız, millileştlrme polltikasıdır. Kıymetlı ve stratejık madenlerimızi mıllet sektoru ışletecektir. Iç ve dış ozel sektor, maden arama ve ışletmeciliği yapamayacaktır. Turk devletının, Turk milletinin mıtli bir ıktıdarda, butun mcdenlerl arama ışletme gucu olacaktır...» Bu satırlar, ,<Sorulu, Cevaplı MHP El Kitobı» s. 38'den alınmıştır. Bu kitabo gozatan genç, elbette şoyle düşunecektir: MHP, ozel sektore moden işletme hakkı vermez... Ne diyor, el kıtabt: iç ve dıs ozel sektor, maden arama ve işletmeciliği yapamayacaktır... Siındi, gelelım, MHP adına, Mılle! Mecllsinde Maden Yasosını eleştıren Tokot Milletvekili Faruk Demirtolo'nın konusmosına... Demırtola aynı konudo şunları söyluyor: Şimdi biz bu tosarı ile ne yapmok ıstiyoruz? Madenlerf devletieştıreceğiz diye ortaya cıkarken, işletilmeyen maden cevhenmızı, yeıalt. servetlerımizı bir kenoro itip, ozel sektorun ıslettiği kör getıren madenlerin ustune giderken amacımız ne olacaktır?.. (Arkası Sa. 9, Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog