Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

• DAKT1LO,STENOye MUHASEBE kurlannda İSİNİZ HAZ1R. • p»>'^»a > TtL 36 RfVâ7IT w 1 I 60 54. Yıl; Sayı: Cumhuriyet 19198 Kurucusu: HJNTS NADİ 300 Kurus OIE ÜNtVERSlTEYE HAZIRLlK Tum Genel Yetenek Oman Ankanan < !:0'a\f3 100 ll Tum I ızık (Klasık» Barlıan Erkalın "oovıjfa ı:> ti ** Tum kımya (klasıkl Hanıfı Yartseven. h 32Osavfa 75 tl ODEMELI 1STEME ADRESİ 9 Ocah 1978 Pazartesi ORDU cod 28S/3 Aksoroy. Istanbuf TEl 22 2 2 J 3 2875^ 35 22 88 25 .1 Yalçm DOĞAN Demir tüccarlarının 7 milyarlık zam farkını hazineye yatırmadığı saptandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ikınc Cephe Hukümetince eylul ayında yopılan zamlardan sonra demır tuccarlarınca eskı ve zomlı flyatlardan doğan 7 mılyar lıralık forkın henuz Hozıneye yotınlmadığı saptamrken. Hazınenın «Cumhuriyet tarlhlnde gorijlmemiş blr naklt açığı ile karşı karşıya bulur. duğu» bır raporla belırlenmış 30 mılyor lıralık nakit acığının «şubat ayı maaşlarının ödenmeslnl tehlikeye soktuğu» bıldınlmıştlr Ecevıt Hukumetınln gorevı devraldıktan sonra her bakanlıkta «Demirel icraatının bellrlenmesiyle» ilgılı calışmaları surerken, oynı calışma Malıye Bakanlığı'ndo da yurutulmektedır Bu nedenle Hazınenın durumunu ortayo cıkarmak ve alınacak onlemlerl saptamok amacıyla hazırlanon bır ropor «Hazlnenin gorulmemlş blr açıkla fcorsı karşıya bulunduğunu» ortaya koymuştur. Hazinenın buyuk bır nakıt sıkmtısı icınde bulunduğu bıldtrılırken, mall yıl sonunda cbeklenen» oçığın 30 mılyar Ifraya ulaşacağı elde edılen bılgılerdendır. Açıöın nedenleri araştırılmış ve bunlann özellıkle şu ana noktalarda toplonuıgı gorülmüştür: (T) Bütce dışı ödemelerin butcenm gercek miktorını yüzde 40 doloyında aşması, (D Kamu iktlsadı kuruluşlarına yapılan transferler, <3) Beledıyelere yapılan yardımlar, © On gün kadar once boşlatılan komu ıktisadl kuruluşlarındaki personele ikramiye odemelerl. Bunun dışındo, eskJ hükümetın Merkez Bankası avanslorını tümden kullandığı ve mall yıl sonuna değın Ecevit Hükümetlnın Merkez Bankası ovanslarına başvurma olanağının bulunmadığı bıldırılmektedır Yapt\an cHazlne «nvanterl» sonucunda Demirel hukümetı icraatının «30 mllyar liralık bir oçığo ned«n olduğu» ve boylece tŞubot ayı maaslarınm odenmeslnln bile tehlikeye (Devamı Sa 9, Su 2 de) I Kamu kurulusları ile tüm bakanlıklardaki atama ve nakiller ikinci bir emre dek yapılamayacak Sağlık Bakanı Danıştay kararlarının kesinlikle uygulanmasını istedi Tunç: "Yeni hükümet MC'den başarılı olacak Güven: "Emekçi halkın bir kazanımıdır,, Cumhurıyet Haber Merkezi Yenı hukumete ılışkın goruşle nni acıklayan Turk Iş Ge ne1 Başkanı Halıl Tunc «Ecevlt hukumetlnln Cephe hukumetlne gore başarılı, tutarlı ve Inandıncı olacağı kanısıno sahlp olduğunu» soylernıştır OISK Genei Başkan Vekllı Rıza Guven oe «Ecevıt hukumetını emekçi halkın bir karanımı saydıklarını» bıldırmlşttr Turk Iş Genel Başkonı Tunç Yankı dergısıne yaptığı ocıklamada Cephe hukümetı kadar olumsuz, sorunları cıkmaza surukleyen bır hukume tın daha duşünulemıyeceğınl belırtmış ve şunlan soylermş tır «Biz Ecevit hukumetının ulke ve halk yararına olan girişim lerini destekleyeceğiz, ulke yararına oian kararlarındn hukumetin yanında olacoğız Dar acıdan bokılır ve dar amac lar gozönünde bulundurulursa, gucsuz hukumetler bizım yararımızadır. Zayrf hukumetlerden ıstedfğimizi koparıp alabilmekteydik. Ancak, kısa vadelı olmayan çozumler ışçilerin aleyhine sonuçlanmak taydı. Guclu hukumetlerden (Devamı Sa. 9, Su 4 de) ATAMALAR DURDURULDU ANKARA, (ANKA) Boşbakan Bulent Ecevıt'm ımzasıylo butun Bakanlıklardo ve kamu kuruluşlarındakı atamaları durduran bır genelge yayınlanmıştır Butun kuruluşlara ve valılıklere gonderılen genelgede devlet memurlarının atamaları nakıllen ve daha once yapılmış olon ışe alınmo ışlemıerının durdurulduğu bıldınlmıştır. Genetgede devlet memurlorı sınavını kazanıp da ışe gırme ışlemı boşlatılan, ancak henüz teblığ edılmemış olan tayınlenn de durdurulduğu belırtılmıştır Genelgeye gore. ışçı olarak ceşıtlı kamu kuruluşlarına alınacak olanların sozleşmelerının de ıkıncı bır emre kadar durdurulduğu kaydedılmıştır Oemırel hukumetının gıderken ımzoladığı töm Işe yerleştırme ve nakıl kararlan boylece dondurulmuş olmaktadır Yetkılıler MC yanlısı genel mudurlerın ve valılerın halen atamalar \optık larının haber aiınması uzerıne boyle bır genelge hazırlandığını belırtmışler ve son gunlerde yapılan tayın ve otamaların ıncelenmesınden sonra ışleme konulabıleceğını belırtmışlerdır. Yenı hukumetin guvenoyu olmadan once onemlı atama yopmayacağı. guvenoyundan sonra da onemlı yonetıcller ve valıler arasında genış bır atama ve yer değıstırme ışlemıne başlanacağı belırtılmektedır Saglık Bakanı Mete Tan da bır genelge yayınlayarak Danış tay kararlarına kesinlikle uyul masını ıstemıştir Bu arada ceşıtll bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına atanacak yonetıcıler konusunda bır hazırlık yapıldığı ve bazı onemlı gorevlere getırılecek yonetıcılenn şımdıden saptandığı oğrenılmıştır GÖREV BOLUŞUMU Öte yandan Ankara Buromuzun haberıne gore, Ecevıt hu(Devamı Sa. 9, Su. 2 de) ANKARA (ANKA) Evıne bomba atılan CHP izmır mılletvekılı Suleymon Genc polısın olaylo ılgılı cıddı bır soruşturma yapmadığını belırtmış ve bu durumu kendısını telefonla arayarak bılgı alan lcışlerı Bakonı Irfan Özoydınlı'yo anlotmıştır Genc olaydan sonra soruşturma yapmak ıçın evıne uc kışılık bır polıs ekıblnın geldığını ancak bu eklbın başkanlıgını yapan kışının kendısıne 12 Mart donemınde ışkence yopon bır kışı olduğunu tonımladığını soylemıştır Çevre kom şuların da oloyın gorgu tanıkları olmasına rağmen polısın bu kışılerın goruşune de başvurmadığını ve evınl bıraz gez dıkten sonro gıttıklerını anıatan Genc. gelen polıslere gu ven de duyomadığım soylemıştır Suleyman Genc olayın (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Komandolar yurttan yaylım ateşi açtı Cumhuriyet Haber Merkezl Yurtta şıddet olayları dun de surmuş komandoların saldırısı sonunda bır cok kış ya ralanmıştır Istanbul da dun gece aralarında Iran Konsolos lugunun da bulunduğu beş ye re potlayıcı madde atılmıştır İSTANBUL Istanbul'dakl patıamaların ılkı Yeşılkoy Aıle Pansıyonunun onunde mey dana gelmıştır Istanbul Caddesındekı bu patlamadan az sonra pansıyonun az ılerısınde Amerıkan Hava Kuvvetlerıne aıt bır aracta ıkıncı patla ma olmuştur Her ıkı patlama da hasar meydana gelmıştır Saat 21 30 sıralarında da ga zetemız merkezıne 150 metre uzoklıktakı Iran Konsolosluğu nun bahcesınde duyulmuştur Olay sırasında, konsoloslu gun ve karşısındakı Istanbul Gazetecıler Cemıyetının bazı camları kırılmıştır Bır araçtan atıldığı sanılan patlayıcı maddenın etrafa saçtığı kurşun parcaları bulunmuştur Dığer patlamada da Gumuşsuyun'da kı Phılıps bınasının onunde ol muş bınanın alt kat camlorı kırılmıştır Son patlama ıse Ortakoy Eğıtım Enstıtusunun duvarı dıbınde duyulmuştur (Devamı Sa. 9, Su. 7 da) Genç: "Soruşturma eski bir işkenceci tarafından yapıldı,, Hacettepe öğrencisi devrimci gencin evine saldıran üç kişıden biri yakalandı Waldheim Ankara'da, Ecevit: "Türkiye ve Yunanistan doğrudan diyalogla sorunlara adil ve geçerli çözüm bulabilirier,, na cabuk bır cozum bulunmasının onem kazandıgını yenı hukumetin Kıbrıs polıtıkasını oğ (Devamı Sa. 9, Su 5 de) "Çii/cob/r/ıTc'te bir kapıcı müdür yapıldı,, ADANA, (Cumhuriyet Guney İlleri Burosu) Cukobırlık yenı Genel Muduru llhon Şohon. Cukobırlık'e aıt ceşıtlı ışyerlerınde usulsuz ve partızanca atamalar yapıldığını ve bazı ıhalelerde de yolsuzluklar saptandığını acıklamıştır Dun Cukobırlık'te bır bosın toplantısı duzenleyen yenı Genel Mudur llhan Şahan blrlığın MHP'lı eskı Genel Müduru Sabrı Öge'nın cıddı bir kadrolaşmaya gıttığını saptadıklarını soylemış ve bazı usulsüzlüklere aıt belgelerı basın mensuplorına gostermiştır Cukobiriik'te Genel Mudur Muşavırlıği kodro su bulunmamasıno rağmen usulsuz bır atama ile burayo getırılen Mesut Yıldırım'ın hızlı bır kjyım polıtıkası czledığınl acıklamıştır Ikıncı MC'nın hangl zıhnıyetıe yönetıme geldığl ve nasıl bır gorev anlayışı ıcmde bulunduğunun şımdı daha iyi anlaşıldığını soyleyen Genel Mudur Şahan, konuşmasını şoy le surdurmuştur « Cukobirlikin MHPII eski Genel Muduru Sabrl Öge, usulsuz bir atama İle yanına oldığı Mesut Yıldırım'lo birllkte birlıği MHP'lilestirmek amacıyla hız tı blr calışma gostermiştır. Son olarak ocak ayı başlarında gorevinden alınacağını anlayan Öge, turlu yolsuzluklar ve usul suzlukler yaparak yeni llsteler hazırlomış ve bunlardan bazılorını da uygulamıştır. Orneğın, 2500 lıra maoşla kapıct kadrosunda bulunan blr işçiyi 27 500 lira maaş ve cıkarılması halınde 3 milyon llra tazminatla İplik Fabrıkası Muduru yapmışlar Merkez tesislerine gıderayak 2000 kadar komando işci. sade ce burada MISK'ln etkin olabil mesi lcin yerleştirilmiş, Ceyhan da yuzde 75 hissesl Cukoblrlik'e ait olan yağ fabrikasına 1000 işcl daha alınmıstır. Genel Mudurluğe atanma emriml olır almaz 1 ağustos 1977 gununden geçerll olmak uzere ya pıimış tum işlemleri durdurdum Tum partizanca yapılan atamaları ve ihaleleri hukuk da nışmanları incelemektedir Gereklı raporlar hozırlandıktan son ra da yasal girlşimierde bulunacağız » Cukobırlık yenı Genel Mudü(Devamı Sa. 9, Su 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Istanbul'dan Ankara'ya gelen Hacettepe Unıversıtesı Beytepe kampusunde oğretımını surduBM Genel Sekreterı Kurt Waldren Mevlut Can adlı bır devrımheım, Başbakan Ecevıt tarafıncı oğrencının Kucukesat'takı evı dan kabul edılmış, bu arada ne gırmek ısteyen uc kişıden bıDışışlerı Bakanı Gunduz Okcun' rı. Can ve opartman sakınlermle bır goruşme yapmıştır Okce yakalanmıştır Geceyarısına cun, Kıbrıs'la ilgılı yenı bır polıdoğru devrimci oğrencının evıtıkanın ızlendığnı soylemış Ece nın kapısını calan uc kışı, bır vıt de «VValdheım Kıbrıs'ta barış sure sonra daıre kapısını kırmış cı ve kalıcı bir cozum sağlanlardır masına ozen gostermektedlr.» Gurultu uzerıne uyanan apart demıştir man sakınlerı, olay yerınden kac Dun saat 09 30'da Esenboğa'maya calışan uc kişıden Turker ya gelen Genel Sekreter VValdhe Guncer adlı bır şahsı yokalamış ım Dışışlerı Bakanı Okcun tara lardır. 27 Mayıs Karokolunda sor fından karşılanmıştır VValdheım, gusu yapıldıktan sonra nobetC' Kıbrıs sorununun cozumu yolun Sovcılığo teslım edılen Turker Guncer'ın uzerınden şuphe CÖM da ilgılı taraflarda «İyi nıyet ve ıstek» bulunduğu ızlenımını taşıcı bazı kımlıkler cıktığı ılerı surulmektedır Turker Guncer Uak dıgım belırtmış tarafların başka ıc sorunlarla karşı karşıya bukında konut dokunulmazlığını ıh lunduğunu soylemıştır VValdhelal sucundan dava açılmıştır. ım, bu durumda Kıbrıs sorunu Kıbrıs Türk Federe Devletinde kamu görevlileri ile ilgili yasa tasarısına tepkiler sürüyor LEFKOŞE (Izzet Rıza YALIN bildıriyor) Kjbrıs Turk Federe Devletı'nde komu gorevlılenyle ilgılı yasa tasarısın n Hukumetce gerı cekılmesı, aksı ha1de grevlerın yaygınlaştırılücaqının acıklamasından sonra Fe(Devamı Sa 9, Su. 3 de) İSTANBUL GEDİKPAŞA'DA GAZ SOBASINDAN ÇIKAN YANGINDA AYNI AİLEDEN 7 KIŞI ÖLDÜ İstanbul Haber Servısl Gedıkpaşa da oncekı gece cı kan yangında bır aıleden yedı kışı /anorak olmuştur Olayda dorder kotlı altı kârgır bıno da tamaTien yanmıştır Tayyarecı Cemal sokaktokı 24 numaralı evın bırıncı katında oturan Kemal Yuluk'un '53* yanık bıraktığı gaz sobasından cıktığı anlaşılan alevler bınayı kısa surede sarmıştır Bınanın ust katında oturmakta olan Adı yaman'lı Turkkan aılesının fert lerı kacamayarak hayatlarını yı tırmışlerdır Aıle reısı Ismet Turkkan dışarda olduğu ıcın hayatını kurtarmıştır Olaylarda Ismet Turkkan'ın ıkı karısı Ga zal (30>. Ayşe (27) cocukları Asıley (12). Hıknet <9i Kamıle (6) Ramozan (3» ve yedı aylık Umıt yanarak olmuşlerdır Yangın sabaha doğru bastırıl mıştır Turkkan aılesının cesetlerı enkaz altından cıkarılmıştır, Bu arada enkaz kaldırma çalışmalarına da başlanmıştır Yanan altı bınadakı zararın bırkac milyon lıra cıvarında olduğu bıl dırılmıştır Gaz sobasını acık bı rakan Kemal Yuluk yangından sonra kacmışsa da dun yakalan rrış ve gozal'ına ahnmıştır. HUKUMETiN KURULDUGU GÜN MiSK, KOMANDO iSÇiLERiN ÇÂLIŞTIGI TARiS'TE SÖZLEŞME iMZALADI Hikmet ÇETlNKAYA GÖZLEM UĞUR MUMCU Üstesinden Gelir... YÜKSEK SEÇiM KURULU, MHP'NiN KAZANDSĞI NiGDE ORTAKÖY iLÇESi SEÇiMiNi İPTAL ETTi ANKARA Yuksek Secım Kurulu, CHP nın ısteğı uzerıne Nığde llı Ortakoy llcesı Beledıye Başkanlığı secımını ıptal 3tmış ve secımın yenılenmesını ka rarlaştırmıştır CHP Genel Merkezı yasa gereğınce oyların soyım ve dokumunun acık yapılması gerekırken. 11 sandıkta oyların sayım ve dokumunun gızlı yapıldığını llce Secım Kuruluna bıldııdığını ancok ıtırazın reddedı'dıgını cia (Devamı Sa 9, Su 2 de) Trakya'da yollar kapandı, Malkara'da 4 avcı donarak can verdi Cumhuriyet Haber Merkezı /urdumuzun Batı kesımlsrınde etkınlıgını yoğun şeKilde surdüren kar yağısı ve şıddetlı soğuklar can yıtımıne yol acmış Malkara yolunda dort avcı donarak olmuştu r Van'm Muradıye ılce sınde ıkı koylu cığ altında kalmıştır Kctu ha va sartları karo, hava ve tren ulasımını buyuk olcude aksatmıştır Metecrolop, soğuk ve yağışlı havanın Doğuva kaymaya başlodığını ancak yenı bır yuksek basıncın etkısıyle yer yer sureklı yağışların devam edeceğını bıldırmıştır İstanbul'da zanan zaman tıpı halınde görulen kar yağışı Trakya'da bırcok kentte karayolu ulasımını yapılamaz hale getırmıstır. Istanbul Edırne koroyolu Beylıkduzu Devebağırtan ve Çorlu'nun Kınalıkopru kesımlennde yer yer buzcfan ve tıpıden kapanmış, bırcok arac yoilarda Kalmıştır Istanbul Çanokkale yolu uzernde bulunan Tekırdağ ın (Devamı Sa 9, Su 7 de) İZMIR TAR1Ş Genel Muduru Aydın Tanyel Tıcoret Bakaiıi Teoman Koprululer tcrafındcn 98 nolu teleks buyruğuyla gorevınden alındığını oğrenınce nemen Işletme Mudurlerını toplaV'P oyrılıs toplantısı duzenleoı Tanyel toplantıda heyecanlıydı Gorevınden alınacağını bılıyordu Tıcaret Bakanlığına Teoman Koprululer'ın getırıldığını oğrendığı zaman Ama huku(Devamı Sa 9, Su 1 de) Özaydınlı etkin tedbirler alınmasını istedi ANKARA (ANKA) lcışlerı Ba kanı Irfan Özaydınlı dun Anka ra Valısı Durmuş Yalcın Emnıyet Muduru Muharem Bartın ve dı ğer Emnıyet Şube Mudurlerının katılmasıyla duzenledığı toplantı do, Ankora'nın îrafık ve can gu venlığı sorunlarının cozumu ıcın etkin tedbırlerın derhal alınmosı nı ıstemıştır Özaydınlı toplantı do konuşurken «Ben osker gibi emir verlr, verdiğim emirlerln 3o (Devamı Sa. 9, Su 3 d « 1 ukumet goreve baslar başlamaz, olaylar bıcak gibl hejJ mencecık kesilmez, kesilemez Cunku, yıllardır devlet desteğinde guclenen saldırganların, karargâhlarını birden bıre ortaya çıkarmak kolay değıldir. Bu hukumetin kuruluş gerekcesi ve temel amacı can guvenlığinı saglamaktır. Karşı guçler, hukumetin bu varoluş gerekcesi ve amacını çurutmek ve hukumetin bu gerekçe ve amaca hızmet edemeyeceğini kanıtlamak Için her yola, her oyuno ve her yonteme basvuracakiardır. Cunku bugunler «hassas» gunlerdir. Bakanlann henuz )akanlıklarına ısınmak olanagını bulamadıkları şu gunlerde soldırıların yoğunlaşması rastlantı değıldir. Bu olaylar, dun olduğu gıbi, bugun de, bır takım karanlık orgutlerce duzenenmektedir CHP Izmir Mılletvekilı Suleyman Genc'e yonelen saldırı hukuksal tanımla belırtelim kı, «adam oldurmeye tam tesebbus» nıteligındedır Olaydan sonra Genç'in evıne gıtiğımde «olumden kıl payı kurtulmuş» yargısına vardım. Saon ıcine atılan el bombası. tavanı delmiş ve kalorifer borularını patlatmıstı. ve bu işten anlayanların gozlemlenne gore, Suleyman Genç'in evine atılan patlayıcı madde, «ordu yapısı» bır el bombasıdır. Öyleyse, bazı kuşkularımızda haklı olduğumuz anlaşılmaktadır: Bu koşede yaza yaza daktılo tuşlarının aşındığı bir konu var, sızler de ezberledınız artık Ulku Ocakarı Genel Başkanlarından İbrahim Doğan İle MHP Gençlık Kolları eskı başkanlarından Ali Gungor. 1970 yılında Hacettepe Universitesi bahçesinde Dr. Necdet Guçlu'yu oldurmuşlerdı. Bu ıki katılin cebinden çıkan silâhlor, Silâhlı Kuvvetlerde gorevli ıki subayın uzerlerine kayıtlıydı, Olay arlhinde teğmen rutbesinde bulunan bu ıkı subay, şimdı yuzbaşı rutbeleriyle Jondarmo Genel Korrutanl'ğı emrlnde calışmaktadırlar (Devamı 5. 33yfa da) j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog