Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

DAKTIUD, STENO ın> MUHASEBE kurlarında İŞİNİZ HAZIR <a$ da^ı ad'«s e^dc" ba^« ^ıcb' y<?"'e jubem BEYAZIT ;•;. v / r , „•." ' ' BFVOGLÜ,;: \ / r Cumhuriyet Yıl; Sayı: 19197 Kurucusu: FUMIS SADİ ZCO K'irus Hukumet programı 12 ocak perşembe gunu saot 15OO'te Mıllet Meclısınde, aynı gun saat 17 00 de de Cumhunyel Senatosu genel kurullannda okunacaktır Ancak, Mıllet Meclısı Danışma Kurulu toplana^ıaz ve ozel gunderr yapıiamazsa, ıc tuzuk kuralları ışleyecektır Bu tokdırde. eleştırıler 20 dakıka ıcmde yapılacak. eleştıniere aynı sure ıcmde cevap verılecektır Programda, can guvenlığının sağlanması ıle. başta Kıbrıs ve ambargo konulan olmak uzere (Devamı Sa 9, Su 4 de) KOLEİIERE genel yetenek testleri Beşir Oruç İhsan Gonç 5 0 T.L. BÛTÜN KITAPÇILARDA yayınları Yöksel TESTve EĞİTİM HAZIRLANANLAR 'ÇİN 8 Ocak 1978 Pazar Yıldız cod no.AO BEŞİKTAŞ IST tel.48 18 33 Program çalışmaları sürüyor, atamalar güvenoyundan sonra ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Hukumet programı ıle ılgtlt cotışmalar surdurulmekteaır Programın, bakanlık/arla ılgılı bolumlerıne ılışkın taslaklor Dev/et Bakanı Hıkmet Cetın'de toplanacak, daha sonra Başbakan Ecevıt'ın de katılacogı komıte programa son şeklmı verecektır BAKANIAR KURULU'NUN DbNKÛ TOPLANTISINDA WVLET BA 1 KANLARI ARA5INDA GOREV BOLUJÜML YAPILDI Bakanlar Kurulunun dun sa at 18 30 dan saat 21e kadar suren toplantısında ıse gorej bolumu yapıldığı ve hukumetın alacak oldugu acıl tedbırlerın gorusulduğu bıldırılmış tır. Onarım Hükümeti eni hukumetın bir koalısyon nıteligı taşımodıgı noktasına sayın Ecevit ozenle dikkatleri cekmek istiyor Haklıdır. Ucte bire yakın oranda partısiz bağımsızlardan oluşan bir ortaklıga koolisyon adını vermek guctur. Ikincı Cephe dedıgitiız duşuk hukumet sozde bir koalısyondu, bir protokole doyonıyordu, yapıcı dediklerı bir programla Meclisten guvenoyu almıştı. Oylarını birbırıne ekleyen uc parti Meclis salt coğunlugunu zar zor aşabiliyordu. Bu, Suleyman Bey'in kendi elıyle bozdugu 1. Cephenin kotu bir kopyasındon başka bir şey degıldi. Y lç Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun kararlarını yanna dek açıklama sı bekieniyor; komando eğilimli polis yöneticileri değiştirilecek; öğrenci yurtlarında huzurun sağlanması için talimatlar valiler ile yurt müdürlerine gönderildi. Kuruldu da ne oldu'' Aradan kısa bir sure geçer gecmez ortado ne protokol kaldt, ne program! Suleyman Bey'in koruyucu konotlorı altına sığtnan iki kuçuk ortok, her bln ele gecirdikleri bakanlıklarda blldlkterlnl okuyarak devlet duzenınl alt ust etme Işlemine glriştiler, handiyse ortalığı halloç pomuğu gibi atacaklardı. Yeni hukumet yurdumuzun suruklendlği tehllkeyi g6ren 10 kadar AP'II mılletvekilinın, partllerlncf»/) ayrılmaiarı uzerine oluşmuştur. Bu sayın mılletvekilleri CHP'ye ya da bir başka partiye gecmemışler, grup da kurmamışlar, ancak 2. Cephenin neden olduğu yıkıntıları onarmak amaciyle sayın Ecevlt'fn kuracağı hukumetle işblrliği yapmayı uygun bulmuşlardır. Şu halde yeni yurutme organını koalısyon hukumeti degil de onarım hukumeti dıye ad/andırmak sanırız daha dogru olacaktır. Gerci bu hukumetin de Mecliste dayandığı oy coğunluğu ucu ucunadır. Bununla birlıkte ortak deklarasyondo belirttlen temel llkelerden sapılmaz da bokanlıklar orosında uyumlu bir Isbirligi kurulup surdurulebilirse başarılı ofmanın birinci koşulu gercekleşmiş olacaktır. Hukumetin karşısında cozum bekleyen en ıvedi sorunun ulkemızde can guvenliğinın ve dirlik duzenligın sağlanması olduğunu ortak bıldirıye dayanarak soyın Ecevit dile getırmıftir. Kuşkusuz en onemli sorundur bu. Ne var ki doha bir çok sorunlarla blrlikte ele alınmazsa tek başına yurutufup sonuca ulaştırılması olanaksızdır bızce. Ulkemızde can guvenliğınl ortadan koldıran, dırlık duzenlıği yok eden, yalnız aşırı dediğimiz bir takım kişı yo da grupların eylemlerı değildir. Bu kişi ve gruplann arkasında devletin kılıt noktalarına s:zmıs. devlete bağlı ceşitli ku ruiuslarda yuvalanmış, hatta yasal olsun olmasın devlet dışı orgutlerde yer almış gucler vardır. Bu itıbarla sayın İçişleri Bakanı Irfan Ozoydınlı'ya ve sayın Millı Eğitim Bakanı Necdet Ugur a agır gorevler duşmekle birlikte Adalet Bakanlıgı'ndan tutun da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na dek oteki bakanlıklor da derece derece sorunu paylaşmak zorundadırlar Bir yandan ekonomik durumumuzun perisanlıgı, ote yanrlan dış polıtikomızın zavollılı3ı yeni hukumeti vakil geçırneksizın onlem bulmaya iten ;ok karmaşık konulardır. Ve en tuhafı da ulkemizi bu ıcıklı hale getiren duşuk Cepıe ortaklarının sanki olan bienlerden kendileri sorumlu delHlermlş gibi henuz programı ıkunmayan yeni Ecevit hukunetine saldırmalan, onu şimlider» celmelemeye kalkmalarılır. Blz söyleyelinr Hukumetin olayco yeneceği en baslt gucJk budur. Elverlr ki yeni orîklor arasındo uyumlu bir coşma duzeni kurulsun ve asıl üçlüklerf mutfaka yenmek ıtkusuyla ciddi olarak ele ansm. Asayişe ilişkin kesin ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Can guvenliğı ve asayışı oncelıkle sağlamak ıcın gereklı onlemlen saptamak amacıyla kurulan «Ic Güvenlik Koordinasyon Kurulu» catışmalarını surdurmektedır Başbakan Yardımcısı Orhon Eyuboğlu'nun başkanlığında oluşturulan kurulda Içışlen Bakanı Irfan Ozaydmlı, Mıllı Eğıtım Bakanı Necdet Uğurş Genclık ve Spor Bakanı Yuksel Cakmur bulunmaktodır. Edınılen bılgılere gore, Kurul can guvenliğinın soğlonması konusunda temelde güvenlik or gutu uzennde öurmokta, polısın Suleyman Genç'in evine el bombası atıldı • GENÇ, B O M B A N I N PAfiÇAlARINDAN ANLADI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Izmır Mılletvekı/ı Suleyman Genc'ın oturduğu eve oncekı gece yarısından sonra bomDo atılmış. can kaybı olmamakla birlıkte bombanın atıldığı salon oturulmaz duruma getırılmıştır. Bombanın atıldığını anlıyan Suleyman Genc ıle yeğenı Selım Kecoğlu, solondan uzaklaşarak canlonnı kurtarmışlardır Suleyman Genc, dun duzenledığı basm toplantısında şunları soylemıştır«Bu kesinkes profesyonel işidlr. Atılan bombanın parçalorından anladığıma gor«. bu askerl malzemedir Kanımca kontrgerillo1 nın bir eylemidir. Kesin olarak olum amaçlanmıştır. Billrkişi olarak gelen polis yetkllisi de cöldurme» amacının bulunduğunu bildirdi > Oun sabaha karşı 01 05 sıralorında atılan bomba olayından sonra. sabah Mıllı Egıtım Bakanı Necdet Uğur. Suleyman Genc'm evıne kadar gelerek bılgı olmış. horop olon daıreyi ve patlıyan bombanın parcasını yakından gormuştur. Başbakan Bulent Ecevit oloydon sonro Suleyman Genc ı telefonla arayarak bılgı olmıs ve tgecmıs olsun» demıştır, Fcevıt oinyla icıslerı Bakanı Irfan Özaydınlı'nın ılgı lendığını ve Suleyman Genc'm evme de geleceğım bıldırmıştır. (Devamı Sa. 9, Su 4 de) GIMA GORE, BU ASKERI MALZEMEDİR. KANIMCA KONTRGERfllANIN BİR FYIEMIDIR. 0E0I. önlemleı saptanıyor tarafsızlığını soğlomak ıcın önlemler alınmaktadır Anlaşıldıgına gore komando eğılımlı polıs yonetıcılerı, gorevlerınden alma caklardır Ulaşım araclarındakı soygunlar ıle banka soygunlarını onlemek ıcın kesin ve yoğun onlemlenn alınması uzermde durulmaktadır Her aracın gıdış. gefışınde onlemler alınacaktır Oğrenci yurtlarında, sloganlarla oğrencılerın uzennde egemenlık kurma gırışımlennın onlenmesı ıcın calışmalar yapılmaktadır. Kurul; okullara gıdış gelışte ve okullarda can guvenliğinın sağlanması konusunda yoğun onlemlerın alınmasını da karar laştırmış bulunmaktadır. Uygulanacok genel onlemler bugun ya da yarın Kurulco acıklanacaktır Öte yandan ANKA'nın hoberl ne gore, Genclık ve Spor Bokanı Yuksel Cakmur, yurt bulu nan ıllerın volılen ıle Kredı ve Yurtlar Kurumu Genel Muduriu ğune bırer te/graf cekmış, yurt lardakı resım ve sloganlann sı(Oevamı Sa 9, Su. 3 de) • Komandolarm denetımınCumhuriyet Hober Merkezi Komandolarm denetımınde bu de bulunan Artvın oğrencı yurlunan Artvın Oğrencı Yurdu dun du dun sabaha karşı basılarak polıs tarafından basılarak aran aranmış ve bir tabanca. muşmış. bir tabanca. muştD, zıncır ta, zıncır, kesıcı aletler ele geArama sonucu 40 ve kesıcı aletler ele gecınlmış, cırılmıştır alınmıştır 40 kışı gozaltına alınmıştır Fa oğrencı gozaltına tıh'te Halk Bılımlerı Derneğı bom Cevre sokınlen yurtta bulunan balanmış, Ankara'da Gumruk ve komandolarm. ışyerlerınden su Tekel Bakanlığı eskı Personel rekd olarak tendltle para topMuduru Husnu Kocak'ın evı kur ladıklannı, bu parayı vermeyen şunlanmıştır Bu arada bir cok yerlenn ıse tahnp edıldığını ıyere de patlayıcı mcdde atılmıv len surmuşlerdır Aroma sotır. nunda yurdun tum defterlerıne de el konulmuştur Baskın sırasında gozaltına alınan bazı komandolorın polıslere «iktidar değlştl, baskın sırası bize geldl Bundan sonra huzurumuz kococok» seklınde soylendıklerı du/ulmuştur. • Fatıh te Yedıemmler sokakta bulunan Halk Bılımlerı Derneğı lokalıne dun sabaha karşı patlayıcı madde atılmışîır Patlama sonunda bınada hasar meydana gelmış, ancak VValdheim, Kıbrıs'ta yeniden ikili görüşmeleri başlatmak üzere tarih saptanacağını açıkladı Cumhuriyet Haber Merkezl Turk hukumetının coğrısı uzerıne resmı goruşmeler yapmak uzere gelen Birleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt VValdheim, Yeşılkoy Havoolonı'nda verdığı demecte, «Sorunların cozulmesi lcln geldim» demıs, Kıbrıs'to top'umlararası goruşmelerın başlatılması ıcın Turk hukumeti ıle torıb saptayacağıni acıklamıştır VValdheim, Başbakan Ecevit ve Dışışlerı Bakanı ıle yapacağı goruşmelerle «Turkiye'nin sorunlarını yakından oğreneceğinden oturü memrtun olduğunu» ıfade etmış. şunları eklemıştı r «Turkiye'nin halen cok onemli problemlerle karşı karşıya ol(Devamı Sa. 9, Su. 8 de; KOMANDOLARIN YURDUNDAKİ ARAMADA TABANCA, MUŞTA, ZİNCİR BULUNDU; 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI olen ya do yaralanan olmalanmıştır Eve 4 el ateş edılmış, mıştır. kurşunlar safondakı duvarlara Haydarpaşo Yuksek Teknık isabet ederken camlar kırılm'şOkulunda oncekı gece cıkan kav tır Ateş sırasında salonda buga sırasında Yılmaz Calışır adın >unan Kocak aılesıne şans eiedakı bir oğrencı tabancayla aya rı kurşun isabet otmemıştır gından yaralanmış, polıs olavla Akdere Dereboyu sokakta bu ılgılı olarak 8 kışıyı gozoltma al lunan Sıvas Kıraathanesıne gece bir grup genc tarafından mıştır ANKARA Gumnjk ve Tekel ateş acılmış Suleyman Aslan Bakanlığı eskı Personel Muduru odlı kışı başmdan yoralonmışHusnu Kocak'ın Reşıt Galıp Cad tır Saat 04 00 sularmda Teldesı Gokcek sokaktakı evı dun • (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) gece 20 20 sıralannda kurşun POLDER Genel Başkanı: "Polis halkın ve devletin hizmetinde olacak,, ANKARA. fANKA) Polıs Derneğı (POLDER)'ın bırıncı olağunustu kongresı dun toplanmış, Merkez Yonetım Kurulu Başkanı Mehmet Polat, «Derneğimiz hakkında art niyetli ve on yargıları olanlar utanacaklardır» demıştır Mehmet Polaî. munferıt olaylardan dolayı tum pohslerın suclanmasının haksız lık olduğunu savunmuş ve Pol.s Derneklennın cok yakında guclu bir Federasyonda toplana coğını bıld 'rriıştır Polat konuşmasmda ozetie şoyle demıştır (Devamı Sa. 9, Su. 2 de) Kar yağışı ve akaryakıt darlığı sürüyor TOKYO, (ANKADPA) Telefonla rahatsız etme olaylarınm son yıllardakı en ılgınc orneğı Japonyo'n n başkentı Tokyo'da meydana gelmış ve kendısım ışteo cıkaran patronundan ıntıkam almak amacıyla 1,5 y.l ıcmde 47 bın kez telefon edıp, acıldığı anda kapatan bir Japon gencı sucüstu yakalanarak tutuklonmıştır. Tokyo polısl tarafından yapılan acıklamaya gore Tokıo Hıgashl adındakı 28 yaşındakı ışcı 1.5 yıl kodar once patronu tarafından ısten cıkarılmıştır. Olayı haz medemeyen genc ışeı bunun uzerıne ılgınç ıntıkam vontemını uygulomaya baslamıştır Polısın acıklamasıno gore Hıgashı'nın eskı patronunun evı ve ışyerıne actığı telefon soyısı bozı gunler 300400 u bulmuştur Gectığımiz kasım ayında ıse karşı tarafın bırşe/ soylemeden kapattığı teletor\ sayısı rnrmol cn'iin Denktaş'la Lefkoşe'deki Amerikan temsilcileri arasındaki buluşmalar, ikili görüşmelerin başlatılmasmı amaçhyor Izzet R. YAUN LEFKOŞE Kıbrıs Turk Federe Devietı Başkanı Rauf DenKtaş aun oğleyın ABD Buyukelcılığı Musteşarı Edward Dıllery ıle bir goruşme yapmıştır Denktoş hafto ıcınde de Buyukelcı Cravvford'la goruşmuştu. Bu goruşmelerın. «Kayıp kl?iler» konusunu ele alacak kom.tenın toplanmasıyla ılgılı olduğu (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) KENDISINI ISTEN CIKA RAN PATRONUNA BAZI GUNLER 300 400 KEZ TELEFON EDIP. KARŞI TARAF ACINCA KAPATAN GENC BİR KULUBEDEN DIĞERINE KOŞARKEN YAKALANDI İSO Meclis Başkan: Bodur, 20 yıfdır ithalata dayalı sanayileşme politikası uygulandığını söyledi İstanbul Haber Servisl istanbul Sanayı Odası Meclis Başkanı Ibrahım Bodur «195070 arasındaki 20 yılJık âonemde tthal Ikamesins dayalı bir sanayileşme polltikosınfn uygulandiğma» değınmış ve bunu ulkemızdekı tum s/vosılenn, burokratlarn benımsedıkle'ını belırterek. «Hukukun, felsefenin, dinin, siyaset ve ekonominin temel amacı Insonı biraz daha mutlu etmektlr» cemıştır. ra ulaşınca mgashı'nın patromj polıse başvurmuştur. (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) İntikam amactyla eski patronuna l,5 yılda 47 bin telefon açan Japon tutuklandı Cumhuriyet Haber Merkezl Yurdun Batı bolgelerını etkısı a tına alan kotu hava koşullan karayolu ulaşımını ve hayatı et kılemeye devam etmektedır îstanbul'da dun sabah başlayan karla karışık yağmur zaman zaman şehır ıcmde ulaşımı aksatmış. akaryakıt sıkıntısı da gıderılememıştır Enerıı nakıl hatlarında meydana gelen kopmalar yuzunden Çonokkole elektnksız kalmış, akaryakıt, butangazı, su ve ekmek sık/ntısı başgostermıştır Bandırma'da hızı 90 kılometreyı bu/an fırtına hosara yol acmış, Bandırma'dan Istanbul'a yapılması gereken fenbot seferı yapılamamıştır Canakkale Balıkesır ve Kırklarelıne bağlı bir cok ılce yolu, yoğun kar yağışı yuzunden ulaşıma kapanmıştır Bu arada Conakkale Umurbey yolu da bir otobusun koyması sonucu kopanmıştır. Yolcuları ıle birlıkte mohsur kolon otobusun kurtarılmasına ve yolur en kısa surede ulaştma acılmasına calışılmaktcdır Istanbul'da ıse dun sabah boş layan karla karışık yağmur butun gun surmus, bu arcda kert uioşimında aksamalar olmuştur Bazı evlerı sular bastığından itfaıyeden vardım tanbul'da dun ıs'nın en yuksek 4 derece, gece de 0 derece olduğunu soylemışlerdır Ote yandan Boğaz a gınş yaparken anzalanan 1200 ton luk «Balero» adlı Yunan yuk gemısı fırtınanın da etkısıyle M yos'un Moloz kesımınde karaya oturmuştur Yunan gemısıne yardım ıcın Kılyos tahlıyesı gemısı yardıma gonderılmış, ba zı murettebat, roket atılarak sa hıle alınmıştır. Gemı personelın den bazıları ıse gemıyı terketmek ıstememıştır Bu arada buyuk ve kucuk to naılı gemı/erın Buyukdere Lımanına sığındıkları Marmara denı zınde ıse 8 kadar gemının Ar(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Maliye Bakanlığı, Denizcilik Bankasının Genel Kurulunu erteledi İstanbul Haber Servisf Denizcilik Bankasının dun yapılması gereken oiağanustu Genel Kurul toplantısı, Maliye Bakanlığının emrı ıle ertelenmıstır Ertelenen dunku toplantı da eskı Ulaştırma Bakanı Yıl maz Ergenekon'un ısteğı ıle 13 10 1977 torıhınde Uloştırma Bakanlığı mufettışlerınce hozırlonan Q'§ sayılı rapor goruşulerek karara bağlanacaktır Bu raporda mufetdşler, Bankanın tum muamelelerının tetkık edılmesını ıste mışlerdır Avrırn muioinci«r Kurulu uyelerının kamu kaynağını lyı kullanıp kulianmadıklarmın tesbıt ve sorumluluklarının belırlenmesının sart olduğu goruşunu ortaya koymuşlardır Erteleme kararı olumlu karşılanmış. acele alınan bir kararla Yonetım Kurulunun aklanmasına calışıfdığı ılerı surulmuştur Ulaştırma Bakanlığı mufet tışlerı gorduklerı hataları «Maddi Hatalar» baslığı altmda ve altı maddede şoyle sııalamışlardır kanın ıdaresınde kamu sermayesı konusunda gereklı tı tızlığı gostermedıklerı şuphe sınm kuvvetlı olduğu, 2 Ozellıkle Pendık ve Alaybey tersanelerının gecık mesınde buyuk ekonomık ka yıplara uğratıldığı, 3 Lıman hızmetlerırtn yabancı gemıler ıcın tesbıt e dılen tarıfelerının ıdarenın zararına olduğu, 4 Banka'nın gunden gu ne artan zararını azaltacok bir gayretın gorulmedığı, 5 Ornek olarak verıi«n NADİR NAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog