Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ÜNlVERSTTEYt HAZIRLIK YA Tum Genel Yetenek Osman Ankan^n 520 sayfa 100 tl Tunı FizıX (Klasik) Burhan Erkahn 700 sayfa 125 tl Tîım Kımya (Klaak) Hanifi Yurtseven, in 320 savfa 75 tl ÖDEMELİ İSTEME ADRESI « i ORDU cod.288/3 Aksarayistanbul TEI.22 22 23 28 75 3$ 22 88 2$ Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19196 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruç İNGİÜZCE'Yİ KOLAY CA8UK v» RAHAT ÖĞRENMEK İÇİ 7 Ocak 1978 Cnmorten BOM Ticaret Bakanı 11 genel muduru gorevden aldı I GENR MÜDIMERİ GÖREVMN AUNAN KURU LUŞLAR ARASINOA TARİŞ ANTBlWJK. ÇUKO BIRLIK, FıSKOBIRLİK. MARMARA VE TRAKY, BIRIK DE BULUNUYOR WALDHEİM'E KIBRIS ÎÇİN ÇÖZÜME HAZIR OLDUĞUMUZ BÎLDİRİLECEK TMKİYE'YE BUGUN GEIICEK OIAN BM GENEl SEKRETERIYIE RESMI PAZARTESI GÖNÜ YAPIIACAK. ANKARA (ANKA) Yenı hükümetın, B r leşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt Waidheım a Kıbrıs konusunda cozumü kolaylaştırmak ıcın «Gerekli butun odımları otmaya hazır olduğunu» bıldırmesı beklenmek'edtr Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Kurt VValdheım'ın zıyaretının, Kıbns'ta sıyasal bır cozume ulaşılması yolundakı gırışımlerı hızlandıracağı belırtılmektedır. Ankara'dokı yetkılılere gore, daha önce bır sıyası cozum ıcın kotedılmesı gerekli olduğu belırtılen aşa malardan ıkısı gercekleşmış, Yunan secım'erlnde Karamanlıs'ın ıktıdorını pekıstırmesınm ardından Türkiye'de de hükümet değışıklığı gercekleşmıştır. Kıbrıs Rum Yonetımı Başkanlık secimlerı Ise şubat oyındo yapılocak ve boylece son aşamo da tamamlanmış olacaktır. Bugün Turkıye'ye gelecek olan ıle goruşmeye hazır olduğunu açıklayan Ecevıt hukumetının, Kıbrıs Turklerının yaşoma ve kendı kendılerını ozgurce yonetme haklarının guvence altına alınmasmı sağlaya cak bır cozum yolunu koloylaştırmok ıcm (Oevamı Sa. 9, Su. 7 de\ Yeni hükümetin kuruluşundan önce yayınlanan ortak bildiri konusunda Korutürk, «Ekzantrik kimseler dışında bu deklarasyonun al tına imza atmayacak vatandaş bulunabileceği düşünülemez» dedi. Korutürk: "Ortak bildiri tasviple karşılandı Tıcaret Bakanı Koprululer tarafından gorevden alınan Bırlık Mudurleri arasında, Tarış, Antbırlık, Fıskobırlık, Cukobırlık, Guneydoğu Bırlık. Koza Bırlık. Yerfıstığı Bır lık. Gulbırlık. Marmara Bırlık, Trakya Bırlık ve Tarım Kredı Merkez Bırlığı Koopero (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkonı Fahrı Korutürk. yenı Bokonlor Kurulu uyelerını kobul ederek, gorevlennde başarılar dılemış, bu arada yaptığı konuşmada CHP. CGP DP ve Bağımsızların yayınladıkları ortak deklarasyona, Turkıye'nm sorunlanna cozum bulmak ısteyen herkesın ımza atabıleceğını soylemıştir. Başbakan Bulent Ecevit Me yeni Bakanlar Kurulu uyelerını saat 11 30'da Cankoya Koşkunde kabul eden Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk, burada yaptığı konuşmada. hukumetın ıcte ve dışta ağır sorunların toplandığı bır donemde ışbaşına geidığım hatırlatarak, «Ortak deklarasyon»dakı goruşlenn gercekleştırtlmesını ıstemış ve bunların. «Memleket sothmda genel bir tasviple karşılandığını» soylemıştır Cumhurboşkanı Korutürk şoyle kanuşmuştur «Mlllet Meclisinde son defa beliren millî Iradeye gore CHP Oenel Başkanı sayın Bulent Ecevit Başkonltğında, CHP'li uyeler, CGP'II uyeler, DP ve porlamentodaki bağımsız uyelerden teşekkul etmlş olan son Cumhurlyet Hukumeti uyelerini tonımaktan buyuk b'r bahtiyarlık duyuyorum. Heptntzin bildlği gıbi, memleketimizin Içte ve dısta maruz olduğu ağır sorunlorın toplandığı bir devrede, donemde sorumluluk almış bulunuyorsunuz. 1 ocak 1978de muştereken yapmış olduğunuz deklaratyon ne yolda calısacağınız, nosıl çalışaeağınız, hedeflerlnlz ve sekllleri hakkında yap mıs olduğunuz açıklama hemen memlekatin butun sathında genel bir tasviple karsılanmıstır. Turkiye torlhlnl ve coğrafyasını bilmeyen ve son cağın devlet şeklllerl hokkında doğru teşhıste bulunamayan bazı ekzantrık kimseler dışında, bu deklarosyonun altına imza atmaya Cumhurbaskanımn kabul ettiği Başbakan Ece vit, yeni hükümetin yapısıyla Ügili olarak şöy le konuştu: «Bu deklârasyondaki ruha uygun olarak biz hükümetimize bir koalisyon niteliği vermedik ve vermemeye çalışacağız.» ANKARA. «Cumhuriyet Bu rosu) Tıcoret Bokonı Teo man Koprululer. BakanHğına bağh 11 Bırlık Genel Mudurunu gorevden alarak yerlerı ne veköleten atamalar yapmıştır Tarım Kredı Merkez Bırlıgı Başkonlığına da. e l n de Danıştay dan yurutmeyı durdurma kararı bulunon S J leyman Goker gettrılmıştır. MHP'lı eskı Tıcaret Bakam Agâh Oktay Guner'ın ata dığı tarım satış kooperottf lerı yonetıcıterının hukumet değışımıne karşın atamalan surdurmelen uzenne Tıcaret Bakanı Koprululer, bır genel ge yayıniayarak atamaların durdurulmasını ıstemıştır Koprululer bır onlem olarak da, 11 Bırlık Mudurunu gorevdsn almış, yerlerıne henuz guvenoyu almadığı ıcm vekâleten atama yapmıştır ff cak ve bunu kabul «I vatandaş bulunabilece< nulemez. Bu Itıbarlo • ki, deklarasyonun orta duğu Ideailer ve ifade tun votondosların butu leriyle benimsemtş olc deklarosyondur, Ben d dan biri olarak sizlere mahıyetlnde bu memı (Devamı Sa. 9 Akaryakıt darlığı her geçen gün büytiyor Cumhuriyet Haber Merkezl Ko tu hava koşulları ozellıkle yurdun ba tı bolgesınde etkısım arttırarak surdu rurken, Bandırma'da ıkı yuk motoru şıddetlı fırtına nedenıyle batmış. olay da can yıtımı olmamıştır Bu arada hammadde ıtha) edılmemesı nedenıyle buyuk kentlerde akaryakıt darlığı doruk noktasına uiaşmış, bır cok has tane okul resmı daıreler ve ış yerlerının onemlı bır bolumu soğukta kalarak hızmet aksamıştır Istanbul'da dun sabah başlayan tıpı şeklındekı kar ya gışı butun gun surmuş ulaşımlar aksar ken, ekmek sıkıntısı cekılmıştır Canokkale'de denız ulaşımı durmuş fırtınadan dıreklerı yıkıldığı ıcm elektnk ve sular kesılmıştır. Bandırmam'da soattekı hızı 80 kılometreyı bulan ruzgâr cevrede haya tı etkılerken, hmondo boş olarak duran ıkı yuk motoru batmıştır Olayda can yıtımı olmamıştır Sakar,a'nın Ge/ ve ılcesınde kar kalınlığının bır metre yı bulması uzenne ılcenın 24 koyle bag lantısı kesılmıştır Elverışsız hova koşullorı Istanbul' da uçak seferlerının ve şehır ıcı ulaşım seferlerının buyuk ölcüde aksamasma neden olmuştur. Bu arada (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı aksattt; Istanbul ve Izmir'de çukur semtleri su bastı. Çanakkale'de fırtınadan direkler yıkıldığı için AP: "Hükümet Türk tarihinde emsali görülmemiş bir entrikanın mahsulü,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP Başkanlık Dıvanı dun akşam uzerı yayınladığı bıldırıde, «Cumhurbaşkanınca onaylanan hukumetın Turk tanhınde emsolı gorulmemış bır entrikanın mah sulu olduğu» one surulmus, Cum hurbaşkanı Koruturk'un dun yap tığı konuşmayı «cok partılı sıyası hayatın ıcaplanna aykırı bulduğunus belırtmıştır. (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) AP temsil gelmediği ıçın hukuı programı ılgılı oze gündem saptanam ANKARA. (Cumhurn Hukumet progron şulmesıne ılışkın o hazırlamok uzere U Boşkanı Cahıt Kara dan dun toplantıya ( let Meclısı Danışmc temsılcısının katılmı nıyle toplonamamış CHP Grup Başl> tan Oymen, MSP tı ner Battol ve MHF kanvekılı Faruk Dı saat 11'de yapıln toplantıya gelmışle rakaş ıle bır sure sını bekleyen bu p lerı daha sonra do da kolmışlardır (Devamı Sı • *• *•* ** elektrik ve buna bağlı olarak sular kesildi. YAKITSIZLIKTAN BAZl HASTANELERDE KALORIFERLER SONUNCE, HASTALARIN DURUMU GUÇLEŞTİ . (Fotoğraf: E Koseoğlu) SSK kapsamındaki avukatiarın en yüksek aylıkla emekli olabilmesi sağlandı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Sosyal Guvenlık Bakonlığı ıle Turkiye Borolar Bırlığı ve SSK Genel Muaurluğu arasında ımza lanan bır protokolla TIP sozleşmede yenı değışıklıkler yapılmış avukatiarın en yuksek emekh ay tığı ıle emekli olabıimelen sağ lanmıştır. Yapılan bu değışiklıkten son ra, her avukat 90 gunluk bır su (Devamı Sa. 9, Su 5 de Elazığ ve Gaziantep'de 2 kişi kurşunlan arak öldürüldü Adana'da komandolar belediye otobüsüne ateş ettikten sonra kaçan arkadaşlarmı öldüren polisi rehin istedi Cumhuriyet Hober Merkezl îkmcı MC hukumetının dusmesınden sonra komandolar yurtta genış bır eyleme gırışmıştır Ada na'do oncekı akşam oğrencı oto busüne actığı ateşten sonra ka GÖZLEM UÛUR MUMCU Başbâkânlıb yeni bakanlara oda bulmak sorun oldu ANKARA (Cumhı Boşbokanlıkta ' oda bulmak dun muştur. Işletmeler Bakc Yonetım Bakonlıg gundan Kenan Mahmut Ozdemıı ta Orhan Eyupo< da boş bulduklar oturmak zorundc Necmettin Erbak yerleşen Eyupoğl {Devamı ! OLA\XARIN ARDINDAKİ "OPERASYON?,, GERCEK lar, kutısler, pazortıklor temeldeki sosyol nedenler ele alınmazsa salt dedikodu degermde kalırlar. Temeldeki sosyal ve ekonomik değlşlmi izleyemeyenler slyasol değlşımlere de yalnız yuzeysel acıdan bakabilirler. Bu acıdan Ecevit Hukumetinin kurulmasını gercekleri iyice gozeterek değeıiendirmek gerekir. Bu hükümetin ilk elde v» oncelikle can guventlği ve osayiş konusunu ele almosı ve bu Bakanlığa eski bir havacı Orgenerali; İrfan Özaydınlı'yı getlrmesl de * * • * carken catışmaya girıştiğl polis tarafından olduruien komando oğrencınm cenazesını almok ısteyen ulkuculer Numune Hastanesını basmış polısı rehın almak ıstemışlerdır Elazığ'da o>< lıse ogrencısı yaylım ateşe tutularak, Islahıye'de bır ışcı kar sunianarak oldurulmuş. Seydışe hır'dekı olaylarla ılgılı olarak 15'ı komando 22 kışı tutuklanmıs tır NİĞDE Aksaroy ilcesmde dun komandoların lıse onunde Aksaray Kultur Derneğı bıldırısı(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) • Çileden Çıkmış.. H I stanbul basınında ikinci MC hukumetinin dusurulmesi ve Ecevlt kabinesinin kurulması olayına ceşitli adlar takılıyor. Kimi «Ecevit darbesı» dıyor, kimi «CHP operasyonu» diyor. Bu darbenın veyo operosyonun na&ıl buyuk bir ustalıkla gerçekleştirildıği hayranlıkla anlatılıYOf. Aynı basın cevrelerinln daha beş ay once Demirel'in ikinci MC'yl kurorken gosterdiği becerlyl nasıl alkışlodığı unutulmomalıdır. Polltlka dediğimız mesl»kte en lyl propagandayı başarı olufturur. Kişiler başarı gosterdikce yuceltllirler; başarısız * iık ise her şeyi terslne cevlrir. Ne var kl kişilerln ustolıklan ne olursa olsun, politikada olayların gidişatını saptayan sosyal ve ekonomik nedenlerdir. Bu acıdon bakıldığı zaman ikinci MC'nm dusurulmesi ve Ecevit hukumetinin kurulması ne bır darbedir, ne de bir operasyondur. Tukenmiş ikinci MC hukumetinin Millet Meclisinin korarı ile gorevine son verilmiştir. Cumhuriyet tarihlnde ilk kez bir başbakan gensoru ile dusmuştur. Boylesine demokratık bir olayı darbe veya operasyon kavramlorına yakınlaştırmak olası değildir. Beceriler, ustalık Komandolar eğitim enstitülerinde saldırılarını artırdılar Cumhuriyet Hober Merkezl Can guvenlıklerı olmadığı gereK cesıyle bınlerce Eğıtım EnstıtüSÜ ogrencısının gecen yı! ve bu yılın ılk donemınde okula devam edemedıklerı bıldırılmıştır Bu arada yenı hukumetın kurul (Devamı Sa. 9, Su 2 de) (Devamı Sa .9, Su. 6 da) ukumet kuruldu yakındc da guvenoyu alacak, Hukumetin kurulmasına kimimiz sevınıyoruz. Kımimiz uıuluyoruz. Kimimiz ise hasetten, hırstan catlıyor. <Kımımız> diyorum ya, ıstersenız bunlorın kimliklerını acıklıyayım: Suleyman Demirel ve Necmettin Erbakan. Ayrıca bu iki <As solıstımızın» soz arkadaşlorı . Demirel, «Iktıdar hırsıyla yanıp tutuşuyors . Canım değer mı bu kadar uzuntuye?. Alt tarafı bir iktidor, ne olacak yani?. Hukumetler gelır, hukumetler gıder, mahkeme kadıya mulk değiidir. Gidene, guie gule demeyiz. Bir derdi, bir sıkıntısı vorsa, sorar, oğreninz.. Necmettin Erbakan hocamız, «evvela ADoh adını zıkrettıkten> sonra, lyandım ollah» deyıp. başladı yaylım otesine.. Neymiş efendim? Bu hukumet solcuymuş. Aman amon, sakın Başbakan Yardımcısı Dr. Foruk Sukan duymasın, bir yerde sıkıştırırsa, adamı feno yapar doğrusu.. cterki: Necmettin Bey, senin oğzındon cıkanı kulağın duymuyor. Sen değll miydln 1973de CHP ile ortaklık kuran?.. Ooğru değit ml? Sen, 1973 yılmda. «tarıhı vanılgıi, «coğrafı hata» deylp, CHP ile hukumet kurmadın mı? CHP'nin solculuğu o zaman lyi de şlmdi mi kotu' Hozret, bagımsız milletvekllleri ıle Fevzioğlu ve Sukan ın CHP hukumeti icin «Beton kolıbı» olduğunu soyluyor Ya (Devamı 5. sayfa da) Malatya'da samanlıkta ur.utulan lambadan çıkan yangında 5 kardeş öldü MALATYA (Cumhuriyet) Poturge ılcesının Doğanyoi bucağına bağlı Konurtoy koyun de bır evde çıkon yangın sonu cu 5 cocuk yanarok olmuştur Jandarmadan venlen bılgıye gore, olay soyle olmuştur Ev sahıbı Cemıle Acer ıdare lambası ıle gırdığı somanlıkta lâmbayı unutarak cıkmış. gelıp yattıktan sonra ıdare lâmbasının alevlerı samanları tutuşturarak yangına yol acmıştır Kısa surede evın her tcrafını saran yan gından Huseyın Acer ıle eşı Cemıle Acer kurtulabılmış, oncak ı cocükları Cemıle Acer (15), Hak' verdı Acer (7). Resu! Acer (5), Hasan Acer (6) ve Hakıye Acer <2> yanarak can vermış'erdır Olayla ılgılı soruşturmaya baş , lanmıştır. i Hükümet programı iie ilgili hazırlık çEİışmalaı başladı ANKARA, (A^ kumetın progro malaro dun d« lent Ecsvıfın t heyet tarafındc mıstır 8aşbok< Cumhurbaşkan ruşmesınden s< kunde Devlet B tm ve istetmef (Devamı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog