Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DAKTİLO,STENO tre MUHASEBE kurlarında İSİNİZ HAZIR a1 4 6 *sağda>" adps'erd'n b3s<ti n cb yerde suberrız BEYAZIT n, / / r n 1BEY06LU ^ ««V Cumhuriyel 54. Ytl; Sayt: 19195 Kurucusu: rüMJS NADÎ 300 Kuruş 6 Ocak 1978 Curna tımındel . Eğıtım Merkî JNIVERSI7EYE MasıK Modern G u n d u i v e AV^om KURSLARI | Fkşıoğlu Isham Vakko nun arkası Tel 380621 Altıyol Kadıkoy ISTANBUl Önce can güvenliği sağlanacak» Yeni Bakanlar Kuruiuilişkin tezIzîenimler Bu Feryat Niye ? ephe hukumetini yıkan son olaylar, başta Suleyman Bey olmak uzere, tum Cephe ortaklarmı şaşkına cevirdl. Ne yapacaklormı, ns dıyeceklerini bllemez hale geldller. AP den kopan mllletvekillerinl ilkin geri almayı denediler. «Derdıniz, sıkıntınız varsa gelin soyleyln, anlaşahm» diye yalvaryakar oldular. Başoramayınco, hic değtise onları «notrallze» etmenln yollarını aradılar. Cep he Hukumetine güvenoyu vermeslnler, pekiyl, ama Ecevife karşı da aynı tutumu almolıydılor. İstediklerinden hic birl olmayıp da ustelik bağımsızlardan 10 milletvekili Ecevıt hukumetinde yer almayı kabul edince şimdl artık kendılerıni koybettller. Son gunlere değin b«lki CHP ile blr ortaklık kurarız umudu Içlnde suspus oturan MSP ve onun peşisıra MHP yenl kurulacak hukumette kendilerine yer olmadığını anlar onlomaz bundan ulkemize bir yarar beklenemeyeceğini soylemeye başladılar.. ECEVİT HÜKÜMETİ BA5.BAKAN: BÜLENT ECEVİT ORHAN (CHP) EYÜBOĞLU FEYZİOÜLV SÜKAN (CHP) (BAGIMSIZ) •uP) (CHP) (CGP BAŞBAKAN YARDIMCISI: BAŞ8AKAN YARDIMCISI: TVRHAN BAJBAKAN YARDIMCISI: FARUK DEVLEI: HtKMET D VE E L T. ENVER ÇETİN AKOVA nun atandığına Cumhurbaşkanlığı keresi Meclislerde o kundu. Ecevit hükümeti göreve başladı. C CHP'DE BAKANLIKLAR SAPTANIRKEN Mustafa EKMEKÇl Basbakan Bulent vit, dış EceANKARA Bakonlar Kurulu Lıstesı daho acıklanmadan, kulıslerde karşılıklı kutlamolar gırla gıdıyordu. Bazı gazeteier bakan lıstelerı yayınlıyorlardı Toplasanız bakan sayısı yuzu bulurdu Bir gazete, Metın Tuzun'u Çalışma Bakanlıgına yak'ştırmıştı Yıne bir aylık hukumetın Colışma Bakam Bahır Ersoy. Kulıste Metın Tuzun'u, şoyle uzaktan uzaktan suzuyordu. Metın Tüzün, kutlıyon bir orkadaşına karşılık verdı: (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) DEVIEI: LÜTFÜ DOĞAN (CHP) DEVLET: SALİH Y1LDIZ ( G> CP DEVLEI: ALt RIZA SEPTlOĞLU (BAGIMSIZ) DEVLET: MUSTAFA K1L1Ç (BAGIMSIZ) DEVLET: AHMET ŞENER (CHP) ADAUT: MEHMET CAN ( H ) CP MllLi SAVUKMA HASAN IÇIS.LER! DIJRIERİ: İRFAN GÜNDÜZ ESAT IŞ1K (CHP) (CHP) (CHP) ÖZAYDINL1 ÖKÇÜN UĞUR ELÇÎ TAN (BAGIMSIZ) YÜCELER (CHP) (BAGIMSIZ) BAYKAL (CHP) (BAGIMSIZ) (CHP) (CHP) {BAGIMSIZ) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bulent Ecevıt tarafındon kurulon yenı Bakonlor Kurulu Cumhurbaskanı Fahrı Koruturk tarofından dun onaylanmış ve goreve başlamıştır CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıfın başkonlığındakı kabınede 3 Başbakon Ycrdımcıtığı, 7 Devlet Bakanlığı yer almış ayrıca «İşletmeler» ve cYerel Yonetlm» adlanyla ıkı yenı bakanlık kurulmuştur. Bakanlar Kurulunda CHP 22. Bağımsızlar 10. CGP 2 ve DP 1 uye ıle temsıl edılmektedır. Ecevıt dun saat 10'da Çankayc Koşkune cıkmış, Cumhurbaşkanı ıle 20 dakıka suren bir goruşmeden sonra yaptığı acıklomodo «Bakanlar Kurulunun onay landığını, ancak bakan olacak arkadaşlarıyla konuşacağını» ) sorunların, ö zellikle Kıbrıs sorununun hükümette «öncelikle ve herhalde güven oylaması den» ele bildırdi. beklenmealınacağını M LY ZtYA A IE MILLi EGİTIM: 8AYINDIRLIK: MÜEZZtNOĞLU NECDET ( H) CP (CHP) (BAGlMSIZ) ŞERAFETTİN T1CARET: TEOMAN KÖPRÜLÜLER MATARAC1 (CHP) (BAGIMSIZ) (BAGIMSIZ) SAGLIK VE S S A YARDIM METE OYL GUMRÜK VE 1EKEL ULAS.T1RMA: GIUA. ÎARIM I5LETMELER: TUNCAY ÖNGÜT GÜNEŞ Ama osıl ofkelenenin Suleyman Bey olduğunu goruyoruz. öfkesinden avaz avaz «feryat» ediyor Suleymon Bey. Feryadına gerekçe olarak da demokrasinin, ulusal egemenliğin ve cok portili siyasal rejimin yozloştırılmak uzere bulunduğunu gosteriyor. Hangl demokraslden, hangl ulusal egemenlikten, hangi cok portlll yaşamdart soz ediyorsunuz Suleyman Bey? İlerl surduğunuz kavramlor bugune değln saygı ile korunuyordu da, şımdi siz duşuruldunuz dlye ml bunlar tehllkeye glrıyorlar. Siz CHP'yi «entrika cevirmekı, «komplo düzenlemek», «Bakanlık ikram ederek adam ayartmakla» suclarken, kendl donemlnlzde, 10 yıl boyunca çevrtlen entrikaları, duzenlenen komploları, ayortılan adamları nasıl da unutabiliyorsunuz? Bunları arkadaşlarımız gunlerdlr yaza yaza bitiremlyorlar. Yakın cevrenize şoyle bir bakınız, birlikte entrika cevirdlğlnlz, adam ayartmakta hizmetlnden yararlandığınız orkadaşlarınızı herhalde goreceksinizdir.. Bunları bile bile şimdl nasıl olur da «şecaot arz eder Iken merdl kıptl sirkatin soyler» misall demokrasiden, ulusal egemenllkten. cok partili yaşamdan dem vurmaya kolkarsınız? Oemokrasiyi de, ulusal egemenliğl de, cok partlll yaşamı da asıl yozloştıran slzin başkanlık ettiğiniz yapay Cephe Hukumetleridir. 5 hazlran secimlerlnden sonra iktidara pek yaklaşan CHP ye bir azınlık hukumeti kurma olanağı tanısaydınız, hic değilse CHP ile geniş tabanlı bir ortaklık kurmaya gitseydinlz, re|lmln boylesine yozlaşmasını önleyeblllr, gunden gune rayından cıkan demokrasinln onarılmasında yardımcılık etmiş olurdunuz. Bunları yapmadınız. Aklın, sağduyunun, yurtseverliğin gosterdiği yolun tersine gittinız. Sanki sandıktan cıkan ulusal Irade uç ayrı partinin bir araya gelmesini buyuruyormuş gibi, yurumedıği icin kendi elinizle bozduğunuz yapay cephe hukumetlnl bir daha kurdunuz. Ne oldu? Ne olduğu meydanda. Bol keseden verdiğiniz odunier sayesinde kucuk ortaklannız bir yandan bildiklerıni okuyup, dev leti eie gecirme yarısını surdurürken, ote yandan, koskoca AP'yi kemirdiler, erittiler, bugunku acınacak duruma duşurduler. Aksl saptanmadıkça biz partinizden ayrılıp CHP ile işblrliglne giren arkadaşlarınızın iyi niyetlerine inanmakta devam edeceğiz. Bunlar uzun süre tuttuğunuz yolun doğru yol olmadı ğını grup toplantılarında soylemlş, slzi uyarmaya calışmış arkadaşlarınızdır. Turlu vaotlerinize, sonra ağır tehditlerinize rağmen bugune dek kararlarından caymamaları iyi niyetlerinin kanıtı soyılır. Gerçeği gorup siz den ayrıldılar diye onlara haksızlık etmeyıniz. Tuttukları yol demokrasiyi ve cok partili yaşamı yozlaştırma değil, tersine guçlendirme amact guden nlteliktedir. Ne var ki, bu sadece bir başlangıctır. Başarıya ulaşmak icin daha nice colışmak, cabo harcamak gerekecektır. HAYVANCILIK: MEHMET ERSOY (CHP) ALP COŞKUN KARAARSLAN ALt (CHP) ÇAKMUR İŞGÜZAR ÖZDEMİR KENAN BULUTOĞLU (CHP) ÇAIIS.MA: BAHİR SANAYI VE TEKNOLOJI ORHAN TURIZM VE TANITMA: ALEV ENERJI VE ÎABIi KAYNAKLAR: DENlZ IMAR VE ISKÂN. AHMET KOY IŞLERi VE KOOPERATİflER: ORMAN: VECDİ İLHAN G N LK VE SPOR: YÜKSEL E ÇI S S A GLVENLİK HİLMİ OYL acıklandı natosunda Cumhurbaşkanlığı tezkeresl olarak okunup uyelerın bılgısıne sunulmuştur Mıllet Meclısı'nde hukumet lıstesının onaylondığına ılışkın Cumhurbaşkanlığı tezkeresı oku nurken, Basbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoğiu ıle Faruk Sukan'ın adları gectığı sırada AP'lı uyeler aleyhte tepkı gostermışlerdır Hükümet programı 12 ocak perşembe gunu Meclislerde oku(Devamı Sa. 9. Su. 1 de) TOPUZ KÜlTtlP: AHMET TANER KIŞLALI ( H) CP (CHP) Y R L YÖNETİM: MAHMUT EE soylemıştır. Ecevıt daha sonra TBMM'dekı calışma odasında CHP'lı yonetıcılerle goruşmuş. saat 12'de yenıden Cankaya Kos kune cıkmıştır Cumhurbaşkanı Koruturk ıle bir saatlık ıkınci goruşmeden sonra. Ecevıt yenı Bakanlar Kurulu lıstesını acıklamıştır Bakanlar Kurulu lıstesı dun Mıllet M9Cİısı ve Cumhuriyet Se ECEVİT HÜKÜMETİ BAKANLARİNm KIMLİKLERİ (10 Sayfado) Yeni Bakanlar görevi teslim alırken MC'li seleflerinin çoğu ortada görünmedi .'ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yenı Bakanlar dun saat 16'dan itıbaren bakanlıklora gıderek gorevlennı teslim almışlardır. Bu arada eskı bakanlıklardan bir bolumu ve ozellıkle de MSP'Iıler gorev teslımı sırasında hazır bulunmamışlardır MHP'lı bakanlık larda ıse bakanların hepsı devır teslımı torenınde bulunmuşlordır. Demırel, berabermde Seyfı Ozturk olduğu halde saat 16 15'de Başbakanlığa gelmış ve gorevı devretmek uzere Basbakan Ecevıt'ı beklemıstır AP lıderıne Başbakanlığa gırışınde aleyhte gosterı yapan bazı kışıler, CHP Genclık Kollorı uyelerı tarafından uzaklaştırılmıslardır Başbakanlığa gelışınde, Ecevıt, eskı Basbakan tarafından merdıvenlerde karşılanmış, ıkı lıder daha sonra başbaşa uzun bir gorusme yopmışlardır Goruşmeden cıktıklarında AP Iıderı, «Ulkenin gundeminde bulunan onemli konular hakkında Başbakana bılgi verdim» demek(Devamı Sa. 9, Su. 2 de) CHP LİDERİ YENİ HÜKÜMETİ KURARKEN PARTİ İÇİ YÖNETİME DE EL DEĞİŞTİRTTİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Lıderı Bulent Ecevıt yenı hukumetın kuruluşuna koşjt olarak partı yonetımınde de onemlı bir *operasyon»u gerceklestırmıştır Ecevıt, kabıneye gırecek bakanların. partı yonetımındeki gorevlerınden ayrılmalorını ıstemış. ve bu ılke cercevesınde, CHP Genel Yonetım Kurulu'nda Genel Sekreterlıkle beraber yedı u/elık boşalmıştır Boş uyelıkler ıcm Hukumetın güvenoyu almasından sonra secım yapılacağı bıldırılmektedır Yenı hukumette gorev aldıklorı (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) ANKARA'DA BİR GENÇ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ, ÜRÜ KOMANDOLARCA YARALANAN İKİ GENÇ ÖLDÜ Cumhuriyet Haber Merkezı Ankara Demırlıbahce'de dun aksam bir oğrencı, kurşunlanarak olmuştur Manısa'da komandolar tarafındon kaçırıldıktan sonra el ve ayakları otomobılle ezlen Manısa Oğrencı Bırlığı Başkanı ıle Gazıantep'te Nızıp Lıse Mudur Yardımcısının cenaze torenınde cevreye saldırıda bulunan komandoların yaraladığı bir oğrencı kurtorılamayarak olmuşlerdır. Erzurum'da da Yay Kur mezunu bir genc şofor taşıtında muşterısı tarafından olclurulmuştur Konya Seydışenır de bir kurşunlama olayının ardından karsıt goruşlu gruplar aralorındo CHP. MHP. TOB • DER ve Ulku Ocaklarmın da bu lunduğu 22 ışyerını tahrıp etmış, 170 kısı gozaltına alınmıştır. ANKARA Demırlıbahce'da dun akşam kımlıklen belırlenemeyen 4 5 kışılık bir grubun (Devamt Sa. 9, Su. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAK! GAZıANTEP'TE KOMANDOLARIN BİR CENAZE ÎORENINDE SALDIRDIGI ÖGRENCI ILE MANISA'DA KOMANDOLARIN KAÇİRIP tŞ'<ENCE PTIKLERİ OĞRENCI OLDU. ERZURUMDA DA BİR YAY KUR OGRENCISI TAK5iSıNDE 01DURLIDL. SEYD.jEHIR'DEKl OLAYURDA CHP, MHP, ÎOB DtR VE ULKU OCAKLARI BINALARI TAHRıP EDıLDi. GÖZLEM UGUR MUMCU P LJ D U M I Genel m a Yeni Üengeler.. GERÇEK İste Bir Hükümet... Bağımsız 11lerden, 10'unun Bakanlar Kurulunda yer alması ise eleştirilerin yanısıra usta bir taktik sayılmalıdır Cunku parti kimliği taşımayan bağımsız grubun, ancok Bakonlar Kurulunda butunleserek uyum sağlamoları olasıdır. Ecevit'in bu yoldaki kororı reatist bir tutumu vurgulamaktadır. Feyzioğlu ile Sukan'ın Basbakan Yardımcılıklarında bulunmaları, burokratık kesimlerde ki etkisi bakımından bir anlam taşımaktadır. CHP'li Bakanların listesi de Ecevit'in partiiçi dengelerl gozettiğini gostermektedlr. Bir sureden beri CHP'de TopuzBaykal surtuşmesi sozkonusuydu. Genel Merkez Yonetimini EyuboğluTopuz ıkılisi simgelıyor; partiicı muholefeti Baykal temsil ediyordu Şimdı Eyuboğlu ıle Topuz, Bakanlık gorevleri nedeniyle partı yonetımındeki gorevlerinden cekilmek zorunda kalacaklardır. Baykal'ın hukumet calışmalarına oncelikle ağırlığını vermesı doğal sayılmalıdır. Bu durumda CHP kanatlarının yeni bir olusumda butunleşmesi ve daha sağlıklı yapıya kavuşması olasıdır. Ne var ki bir başka acıdan bokıldığında, partinin hukumet olmak için sağla Ittlfakının sol keslmde rahatsızlık yaratacağı ileri surulebilir. Bu olay daha uzunca bir surede rengini belll edecektir. Şlmdilik CHP'nin yapısındc rahatsızlık yerine bir rohatlama beklenmelidir. Orgut iktidara susamtştır, bu sabırsızlığın bunolımını ustunden atacok••• (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) akanlar Kurulu acıklandı. Kabinenin kuruluşunda siyasal gerceklerin buyuk olcude gozetildiği anlasılıyor. B Sağmalcılar'da isyan girişiminde bulunan siyasi mahkumlar yangırr çıkard» İstanbul Haber Servisl Sağmalcılar Cezaevınde, dun oğleden sonra sıyası tutuklulcr 20 tutuklunun hucreye atıldığım one surerek ısyan gınşımınde bulunmuşlardır. Tutukluların oa ha once yonetımaen şıkâyetçı olduklan ancak ısteklerınm yerıne getınlmedığı oğrenılmıştır Isyanın başlamasmdan sonro (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Bir kez CHP'nin bağtmsızlar, CGP ve DP ile ortaklıkto bir hukumete yonelmesinin guncel kosullar bakımından zorunlu olduğunu soylemek gerekmektedir. Cunku CHPAP koalisyonunu bugunku ortamda zorlamak, sıyasal mantığa sığar bir iş değildi. Anamuhalefet llderinin bir kac gün once gensoruyla duşurduğu hukumet başkanına koalisyon onermesl, gensorunun sovlarını hice sayması ve Meclisin bu yoldaki kararına saygısızlık etmesi anlamına gelirdi. Bu durumdo Ecevit'in sıcağı sıcoğına AP Genel Baskonı Demirel'ı zıyaret etmesi bile, ozveri niteliği tasımaktodır. Mâliye'nin temsilcileri gelmeyince THY Genel Kurulu ertelendi İstanbul Haber Servisl Ulaştırmo Bakanı Yılınaz Ergenekon'un uyarısıyla Malıye Bakanlığmca gerek gorulen THY olağanustu genei kurul toplantısı Malıye Bokanı temsılcısınm katılmaması yuzunden ertelenmışt.r Malıye Bakanlığınca gerek go (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) calışmalarını surdururken, partisi içinde bir yonetım değlşikliğini de zorluyordu. Onceki gun Genel Başkan Ecevit'in evinde. sabah 10 sıralarından, akşam uzerı 17'ye kadar suren goruşme ve tartışmadan sonra, Eyuboğlu Topuz ikılisinın parti yonetimınden ayrıldığı aniasılıyordu... Acıkcası sudur: Ecevit. uzun sureden beri gerceklestırmeyı duşunduğu «operasyonu» bir cırpıda yururluge koymuş ve parti yonetıminde onemli sonuclar doguracak bir değisıkliğe yol acmıştır.. Bu yonetım değisikliğinin, hukumeti kurma calışmalarına rastlaması, MC partlleri için umut verici bir gelişım değildir. Bu nedenle: Aman CHP'de catlak başladı. gıbi umut Desleyenler, yanılırlar. Bunu kaydettikten sonra, olayı yansıtmaya devam edelim: Sabah 10 sıralartnda, Ecevit'in Oran'daki evine cağrılan genel sekreter Evuboğlu ve yardımcıları, «partideki gorevlerinizden ayrılıp, Bakanlar Kuruluna girin» biçiminde bir oneriyle karşılaştılar. Bu onerı, oldukça yoğun bir tartısmaya yol actı. Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Esat Işık, uzun sureden beri, parti yonetimındeki gorevinden uzak durmaktaydı. «Partideki gorevlerden avnlmak» yo'un(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Başkanı Bulent Ecevit, hukumeti kur NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog