Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Toplum DİŞ KLÎNÎĞ1 Turkıye İş Bankası mensuplanyla emeklılenn sozleşmeh dışhekımliği hızmetı Dn»n>olu Klod Farer caddeâ No ' ÇEMBERLİTAŞ 40/6 Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19194 >nıtftlTl RustuÇUEBI V e Sench ONUÇ Yonetımınde Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kurai S Ocak 1978 Perşembe fciosİK Modern Gunduzve Akşam KURSLA0! | Fkşıo^l'O Işhanı Vakko nun arkası fel 380621 Alt<yoi Kadıkoy İSTANBUL Ltd. Stı: ^ Ozel \ Eğıtım Mcrlcezı Dershanesı JNIVERSHEYE Hazırlama'. BAKANLAR KURULU BUGÜN AÇIKLANIYOR Hukumetı kurmaklo gorevlı ;HP Genel Başkanı Bulent Ecer ıt Bakanlar Kurulu lıstesını bu jun acıklayacağım bıldırmıştır Cumhurbaskanı Fahn Koruturk le dun akşam yaptığı goruşme ien sonra, Ecevıt «Kuracağı hu Cumhuriyet Haber Merkezi • BAKANIAR KURULU'NA ALINAN EYÜBOĞIU, TOfMJZ VE ISIK'IM ECEVİT'İN İSTEĞI ÜZERİNE PARTİDEKÎ GORfVUERİNOEN AYRILACAKLARI . 8İIDİRİLIY0R • TURAN GUME5 ADALET BAKANLIGİNI KABUL tTMEDİĞIHI AÇIKIAOI. BAYKAL'IN BAKANLIK ISTÎMEDİĞ! BELİRÎIUYOK kumetln* modeline llişkln .bligi verdiğini» soyiemış, ılk duşunce lerı ıle hazırlıklannı anlottığm belırterek. «Yorın Bakanlar Kurulu listeslnin oçıklanabilecegini umuyorum» demıştır Bakanlar Kurulu lıstesınde yer aldıklan bıldırılen Denız Baykal ın görev ıstemediğı bıldırılırken, Turan Guneş de Adalet Bakanlığı gorevıni kabul etmedığını açıklamıştır Lısteye almdığı bıldırılen CHP Genel Sekreterı Orhan Eyuboğlu ve Yardımcıları Hıfzı Topuz ve Hasan Esat Işık ıse Ecevıt'ın ısteğı uzerıne partı dekı gorevlermı bırakacakları !fade edılmektedır Çonkaya Koşkunde saat 19'da Cumhurbaskanı tarafından kabul edılen CHP Genel Başkanı Ecevıt bır saat suren goruşmeden sonra gazetecıtere huku (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Hükümeti oluşturan partiler ve bağımsızlar dün yayınladıklan ortak bildirjde, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün öncelikle sağlanacağını belirttiler; bu işlemin hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini kaydettiier. Ecevit'in başkanlığında kurulan hükümetin, Türkiye'nin dış sorunlarıyla, ekonomik darboğazlara da süratle çözüm getireceği, ayrıca yolsuzluk ve din sömürüsü ile mücadele edeceği açıklandı. Uysal ve Oymen: 44 Haksız tayinler gerı çevrilecek,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Mıllet Meclısı Grup Başkanvekıl lerı Altan Oymen ve Hayrettın Uysal «Gensoru Ile duşurulen cephe hukumetinln giderayak kararnameler duzen leyip, kendl mılltanlarını devletın onem II makamlanna kitle halinde atadığı nı» belırterek, «yenl hukumetln kitle halindeki bu haksız taylnlerl gerl çevlreceğini» soylemışlerdır (Devamı Sa 9, Sü 2 de) Demirel hükümeti n kuruluş biçimine ve Ecevit'e yine çattı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AP ortak grubunda dun bır konuşma yapan Genel Başkan Suleyrntın Demırel kurulmakta olan hukumetın vapısım ve bıcımını eleştırmış «Feryadımu demokrası ve onun meşru kaynagt olan mllli hakimlyet va cok partili siyasi hayatın dejenere edilmemesl icindir. Hukumet kuruyoruz diye, Turk demokrasisi honçerlenmektedir. Ayıp (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) Hükümetin hedefi "Birleştirici» olmak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Lıderı Bulent Ecevıt başkanlığında oluşturulan hükumete katılmayı kabul etmış bulunan «CHP CGP DP ve Bağımsızlar* uzun suredır cozum bekleyen onemlı ulke sorunları konusunda dun ortok bır bıldırl yoyınlamışlardır Ecevit Hukümetının. bu sorunlara nasıl eğıleceğıni de ıceren bıldmde. ozelllkle «Can güvenliği öğrenim özgurluğu Dış sorunlar Ekonomik dar boğazlar» gıbı konular ustunde durulmuş. Hukumetın bu sorunlara ılışkın olarak takınacağı tutum anahatlorıylo acıklanmıştır CHP CGP DP Bağımsızların ortak bıldlnsının ilk bolumunde can güvenliği ve mıllî bırlık konusuna değınılmekte ve özetle şöyle denılmektedır «İnsan haklarına dayalı, mllli, demokratlk, laylk ve sosyal bir hukuk devleti olan Turkiye Cum huriyetini Anayasa'da yer alan butun temel nlteliklerlyle koruyacak ve guclendirecek bir hukumet kurulması zorunlu hale gelmlştir. Ataturk'un emanetı olan Turkiye Cumhuriyetini hur ve demokratlk rejlml veya Cum hurlyetln temel nrtellklerinl yıkıp yoketmeyi amaçlayan totaliter bir baskı ve teror reiimi kurmaya yonelen ve yurttaşların hurriyet ve huzur içınde korkusuz yaşama haklarını, can guvenligıni, kanun hakimiyetinl ortadan kaldırmaya çalışan her çeşıt Anayasa dışı faaliyete karşı demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak ve savunmak amacıyla elele vererek bir hükümet kurmayı karariastırmış bulunuyoruz. Duşunce ozgurluğunun sınırlarım asarak şlddet eylemlerlne donuşen, yurt duzeylnde can guvenllğin) tehlikeye sokacak boyutlara ulaşan kamu duzen ve guvenıni temelınden sarsan olaylarlo demokratlk hukuk kuralları Içınde etkili şekilde mucadele etmek buyuk onem ve öncelik taşımaktadır Toplumumuzun her keslmindeki goruş ayrılıklarını. silâhlı çatışmalardan kurtarıp duşunce ozgurluğunun sınırları İçinde tutmak ve bu suretle yurtto barış sağlayabılmek, genclerlmizi, cocuklarımızı can guvenliğiyle blrlikte oğrenim özgurluğune kovuşturmak zorunludur Duşunce ayrılıkları demokraslnln gereğldir. Demokraslye ve insan tablatına aykırı usullerle herkesi aynı duşunce kalıbına ve aynı slogan lara hapsetmeye calışmodan duşunce ayrılıkları lcinde millı birliğl sağlamak ve sağlamlaştırmak gereğlne Inanıyoruz.» DEVLET, BARIŞ VE EŞİTÜK Bıldırın.n daha sonrakı bolumunde, Turkıye'nın bır barış ulkesı halıne getırılmesi ıcin öngorulen tedbırler sıralanmakta. bu konuda şu göruşler belırtılmektedır «Bunun Içln başta gelen şart fikir tartışmasınm silahlı çatışmaya donuşmeden yapılabllmesidir. Hiç klmsenin ozgurluğu başkaianntn ozgurluğunu veya tumuyle milletin ozgur ve demok (Devamı 7. sayfada) Çekirdek kahve fiyatı 27,5 lira duşuruldu, eski Genel Müdür Candır işlemi "Göz boyama,, olarak niteledi İstanbul Haber Servisi Tekel Bakanı Gun Sazak ıle Tekel Genel Mudurluğu dun ayrı ayrı yaptıkları acıklamada daha once 258 lıro olorok soptanmış botunan cığ cekırdek kahve fıyotının 27.5 lıra duşurulduğunu bıldırmışlerdır Istanbul'da yenı tıyatları acıklayan Grup Satış Mu durü Ismet Karalar ceski yoneticıler kahveyi maliyetın cok ustunde saptamıştı, biz bunu ındırıyoruz» derken, eskı Tekel Genel Muduru Atılla Candır, «kahveyi 330 lira yapan ftyat bugun Gumruk ve Tekel Bakanı olon kisiyle, şimdiki Tekel Genel Muduru tarafından açıklanmıştır. Ustelik Turkıye dovlzi olmadığından, transfer yapomamış bu yuzden kahve fıyatları bu denli yukselmiştı» demıştır Tekel Genel Mudurlüğunun konu ıle ılgılı olarak yaptığı resmı acıklamada şoyle denıimıştır«Alınan yuksek fiyatlı kohvenin 400 tonluk kısmı benuz yurdumuza intikal etmemiş olup, ıntikalinde bazı geçikmeler de soz konusudur. İdaremlz, duşuk fiyatla yeniden kahve almanın hazırlığı içinde bulunup, bu konudokl bağlantıların kesinleşmesl beklenmektedir. Şu safhada 400 tonluk yuksek meblağlı kahve partl«lnin hall hazır satıs maliyetl hesaplama dışında tutulmak suretlyle yapılon değisim sonucu. llglll koramameye gore holen 235 liraya satılan ciğ cekirdek kahve(Devomı Sa. t , Sü. 6 do) Kurşundan zehirlenen 150 işçi tedavi altına alındı Şükran KETENCt Mutlu Aku Fabrıkosında calışan 870 ışcıden yaklaşık 150 smın halen ya hastanede yatarak, ya da raporlu olarak kurşun zehırlenmesınden tedavi gorduğu saptanmıştır Bılım adamlarının «korkunc bir tablo» olarak nıteledıklerı bu durum. ış yennciekı tum calışanların sağlık taramosından gecır'imeıerı ıle saotanmıs aeğıldır Sadece ceşıtlı şıkâyetlerle doktora başvuron ışcılerden durumlan şuphelı gorulerek doktorlar taraf:ndon İstanbul un tek Meslek Hastalıkları bolumu olan Eyup SSK Hastanesme gonderılen hastalarda. kanda kurşun aranması sonucunda ortaya çıkmıştır Doktorlar kurşun zehırienmesınde hastahk belırtılerının cok guc ortaya cıktığını. uzmanlık dalı olmayan doktorların bıle coğu kez hastalığı tanımıyorak hasta sayısının cok yuksek olabılecegım soylemışlerdır Sadece bu fabrıkadan değıl. kurşunla calışan dığer fabnkalardan da zaman zaman hastalar geldıgını belırten doktorlar, kurşunla calışarv coğu fabrıkaaa. sağlık kosullarınm cok bozuk olduğunu hatırlatarak yapılaca'< bır sağlık taramosında insan sağlığı acısmdan utanc verıcı tablolar çıkabıleceğını acıklomışlardır SENDİKANIN GİRİŞİMLERİ Işcılerın uyesı oldukları Petrolİş Sendıkası yetkılılerı gerek hastalığın panık verıcı bır tablo olarak goruldüğu Mutlu (Devamı 7. sayfada) Taksitli satışlarda uygulanacak yöntem açıklandı Taksıtle satış yapılmasının ilkelerı Merkez Bonkası taratın dan saptanmış ve dunku Resmı Gazetede yoyınlonmıştır Merkez Bankosının dunVu Resmı Gazetede taksıtle satış yapmanın genel ılkelerını kapsayan teblığıne ek olarak «duzenleme kapsamına alınan malların taksitle satıs sartları» da yayınlanmıştır. Tebiığe gore, taksıtle satış yapacak kurulus lar, taksitli satışlara konu olacak malların tebliğde belırtılen koşullara göre peşın fiyatı nı, taksitli satış fıyatını, uygu lanacak en çok taksıt adedını belırleyen etıket veya lısteıerı herkesın gorebıleceğı bır yere asacak ya da ılgılı malların uzerıne koyacaklardır. Bu lısteler oynca bağlı bulunduklan Tı caret ve Sanayi Odalarına ya da esnaf kuruluşlorına onaylatılocaktır. Taksitle satışlar satıcı ıle c<\ cı arasında duzenlenecek yazı lı sözleşmelere dayandırılacaktır. Sotıcılar, bır orneğının ıstsn mesi halinde Merkez Bankasına sözleşmelerı vermekle yükümlüdürler Tebliğde getınlen bır başka ilkeye gore, taksitli satışlara konu olan malların alıcıya te«(Devamı 7. sayfada) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ânkara'da bir kahveye ateş açıldı: I ölü, 3 yaralı GÖZLEM UĞUR MUMCU (Cumhuriyet Haber Merkezı) Şıddet olay.arı devam etme* tedır Ankara'da dun gece Cebecı'de bır kahvehane otomatık sılahlarla yaylım ateşıne tutu'muş, saldırıda Hacettepe Tıp Fakultesı ıkıncı sınıf oğrencısı Haydar Kok olmuş, uc kışı de ağır yaralanmıştır Gazı Eğıtım Enstıtusu oğretım uyele rınden Sadettın Unal'ın evıne oncekı gece patlayıcı madde a tılmış, Izmır'de Buca'da bır eve patlayıcı madde attıkian ve Şı rınyer'de Halk Kultur Derneğını kurşunladıkları ıddıasıyla yakalanan MHP II Gençlık Kollorı Başkanı Serıf Parlak ıle 3 ko mando dun tutuklanmıştır İstanbul Suadıye lısesınden cıkan bır grup oğrencıye koman dolar saldırmıştır ANKARA Cebecıde SBF kar sısında bulunan «Mac» kıraathanesı dun gece 21 sıralarında yaylım ateşıne tutulmuştur Kımlıklen belırlenemeyen ve 4 kısı oldukları bıldırılen kışılerın otomatık sılahlarla actıkları ateş sonunda ıçerde bulunanlardan Hacettepe Tıp Fakultesı ıkıncı sınıf oğrencısı Haydar Kok, Yukselış Kolep son sınıf oğrencısı Canan Kuşel. SBF 3 sınıf oğrencısı Suphi Karaalp a ğır yaralanmışlardır Bunlardon Haydar Kok hastaneye kaldı rılırken yolda olmuştur. Soldırı sırasında ayrıca kahve garson larından Zekı Tıl de yaral'inmış tır Yaralıların tedavılerı surdurulurken, amelıyat edılen Canan Kuşel'ın durumunun cıddı olduğu bıldınlmıştır Ateş acanlar daha sonra bır araca bınerek kacmıslardır Cok sayıda guvenlık kuvvetı olay yerme gonderılmıştır Yetkılıler saldınyı duzenleyenlerın yakalanmasına colıştıklarım soylemışlerdır Bu arada Gazı Lısesı ıle Opera Tıcaret Lısesınde boykot yaparak oğrencılerın derslere gır mesını engelleyen koman.ciolar, bu karara dırenış gosteren ıki oğrencıyı tabanca kurşunuyla yaralamışlardır. Komandolar Gazı Lısesındeki boykota karşı çıkanlan tabancayla tehdıt etmışlerdır Opera bınasındakı teh(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Seçenek... Kar yağışı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde » günlük yaşamı aksatıyor Cumhuriyet Haber Merkezl Kar yağışı Doğu Anadoluda ulaşımı genış olçude etkılemış. coğu koylerden haber alınamamıştır Doğu Anodolu Bolgesınm Bıtlıs, Bıngol, Van, Ağrı ve Hakkârı yoresını etkısi altırta alan şıd detlı kar yağışı. ulaşımı. ve haberleşmeyı genış ölcude aksotmıs, hoyatı felce uğratmıştır. Sıddetlı yağışlar nedenıyle enerM nakıl hatlarında meydana gelen arızada 20'den fazla ılce karanlıkto kalmış. bınden fazla koyun ıl ve ılce merkezlerıyle bağlantısı kesılmıştır FAŞİZMİN ÇÖKÜŞÜ YENI Hukumetin kuruluşunda Ecevit'in izledıgı yolun hukuksal acıdan yadırganacak ve eleştırilecek hıcbır yonu yoktur. Cumhurbaskanı, 450 kişılik Millet Meclisinde 214 uye ile en cok uye bulunduran CHP'nin Genet Başkanına parlamenter geleneklere uygun olarak hukumet kurma gorevlni vermiştir. Anayasanın 102 maddesıne gore, Bakaniar, Boşbakan tarafından Mıllet Meclısi uyeleri veya parlamento dışından mılletvekilliğine seçilme yeterliğine sahıp olanlar arasından secilebilmektedir. Bakan oimanın hukuksal acıdan başka bir koşulu yoktur. Ecevit, kendi içinde uyumlu ve uzun omurlu bir hukumeti oluşturabılmek icin Millet Meclisi uyeleri arasında bulunan bağımsız milletvekillerini Bakan olarak seçmeKte Anayasanın kendisine verdiği bir yetkiyl kullanmıştır. Bakanların siyasal parti grupiarına bağlı olması biçiminde bir kural ne yasalardo, ne de parlamenter gelenoklerde vardır. Partllerinden ayrılan mllletvekillerinln hukumetlerde görev yapamayacakları yolunda ilerl surulecek bir Orhan APAYDIN ugunku parlamento aritmetiğinin, toplama, carpma, bolme ve çıkarma ışlemlerim gozonune ysıırırseniz, kaç turlu hukumet yapısı bulabilirsiniz? Birinci secenek, «MC modell», AP MSP MHP ortaklığıdır. İkincı secenek CHP AP, ucuncu secenek CHP MSP, dorduncu seçenek, CHP MHP, beşinci secenek de bugun oluşturulan CHP Bağımsızlar . CGP ve DP hukumetidir. B Blrfnci secenek, Turk halkına kan ve gozyaşı getirmiştir. Bu secenek bugunku parlamento aritmetiğinin en gerl ve antldemokratik görunumunu sergılemiştır. Bunun icindir ki, MC ıktldarının yıkılışı, ilerıye doğru atılmış bir adımdır. Bunu boylece saptamakta yarar vardır.. İkinci seçenek, CHP AP ortaklığıdır. Etkili çevrelerin uzun süreden beri gerçeklestirmeye çalıştıklan bu ortaklık blçlmi, toplumumuzu tehlikeli bir durgunluğa itecek sakıncalı bir çözum yoludur. Bu gözlemimiz bir yana, bugunku kosullarda CHP AP ortaklığını gercekleştlrmek, «eşyanın tabiatına aykırı» duşmektedır Demirel. AP Genel Başkanı kaldıkça, boyle bir ortaklığın gercekleştirilmesıne olanak yoktur. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) savı cıddiye almak da olanaksızdır. Gerçekten, TBMM uyeleri Anayasanın 76. maddesine gore seçildikleri bolgeyi veya kendilerini seçenleri değil, tum ulusu temsil etmektedirler. Ulus çıkarları acısmdan bağlı oldukları partileıinden ayrılan milletvekılleri, ulusun temsilcileri olarak, Bakanlık yapmak da içinde olmak uzere Anayasanın kendilerine tamdığt hak ve yetkllerin tumunu kullanma ve uzerlerine duşen gorevleri yapma durumundadırlar. ULKEM1Z1N içinde bulundugu siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullar acısmdan da yenl hukümetin oluşturulmasında en akılcı yol seçilmlştir. Ûç yıla yakın bir sure Iktidarda bulunan MC hukumetleri, toplumu Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımları Içine süruklemlş, sonunda iklncisi gensoru ile duşurulmuştur. Duşurulen hukumetin Başbakanı Ile üyelerinin yeni bir hukumetin kuruluşunda gorev almaları olanağı siyasal bakımdan olduğu kadar hukuksal yonden de olanaksızdır. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog