Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ORDUcad.288/3 Afcsarayistanbvl " TEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25 ÜNIVERSITEYE HAZIRLIK YAYENLARI Tum Genel Yetenek Osman Ankanan 520sayfa 100 Ü Tum Fızık (Klask) Burhan Erkalın 700sayfa 125 tl Tum Kuny a (Klaak) Hamfi Yurtseven, in 320 savfa 75 tl ÖDEMELİ ÎSTEME ADRESİ s| a 54. Yıl; Sayı: 19193 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş OD RuîtüÇElEBI Ve ^ e n l h ONURVonetım Öze\ Eğıtım Merkezı Dcrshanesı Ltd.Ştı. JNıVERSITEYE Hazırlama KJo&ıK Modern Gunduz ve Altşam KURSU Ffcşıo^kı Işham Vakko nun arkası Tei 38 0621 Altıyol Kadıköy ISTANBU 4 Ocak 1978 Çarşamba Erbakan'la da görüşen CHP lideri temaslarını tamamladı DP PARTi DiV'ANI, ECEViT TARAFINDAN KURULÂCAK HÜKÜMETE KATILMAY! BENiMSEDi. HÜKÜMETTE SÜKAN GOREV ALACAK. BÜLENT ECEViT, HÜKÜMETiN NiTELiGiNi, «ÜLKESORUNLARINA ÇÖZUM BULACAKLARIN ORTAK HUKUMETi» DiYE AÇIKLADI. CHP, CGP, DP VE BAGIMSIZLARIN KURULACAK YENi HÜKÜMETLE iLGiLi ORTAK DEKLARASYONUNUN BUGÜN AÇIKLANACAGI BiLDiRiLDi. ERBAKAN CHP LiDERi iLE GÖRÜŞTI TEN SONRA, «YAPILAN iŞ SAKAT1 iSTiKRARI TEMiN ETMEK MUMK DEGiLDiR» DEDi. iZLENiMLER AP, MSP ve MHP'd* fırtınadan önceki sessizlik... Muıtafa EKMEKÇİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Demırel hukumetının ıstıfasına yenı hukümetı kurmakla Ecevıt'ın gorevlendirılmesıne ılışkın Cum hurbaşkanlığı tezkeresı dun Meclıste okundu Bugun Ecevıt'ın kabınesı Cumhurbaşkanı onayından ckarsa, bu pazartesı değıl, bır dahakt pazartesıye Meclıste guven oylaması yopılacak. AP Genef Başkanı Demırel, oncekı akşom Ecevıt'ın «nezaket» zıyoretınden sonra ne kodar öfkelıydı? (Dcvamı So. 9, Su. 4 ö») Inkaya: "Onbirler CHP'ye koltuk değneğidir, ANKARA (Cumhurlyat Burosu) AP den ayrılanlardon Balıkeslr mllletvektlı Cemalettın Inkaya, dün verdiğı demeçte, onbır bağımsız mılletvekılınin «yayınlodıkları deklarasyona oykırı olarak blr koltuk uğruna CHP'ye koltuk değnegi olduklorını» one surmüştur. Inkaya. bağımsızların gorev olmayacaklorı bırcok hukumet kurma yolları olmasına karşın bunlann denenmedığını de savunmuştur Cemalettın inkayo'nın a(Devomı Sa. 9, Sü. 3 de) Kabine bugün ya da en geç yarın açıklanacal TVRKM BÖVUR Y A Z I $IZ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hukumetı kurma calışmalarını surduren CHP Genel Başkonı Bulent Ecevıt parlamentodakı sıyasol partı ve grup yonetıcılerı ıle yaptığı goruşmelerın so nuncusunda da dun Erbokan la buluşmuş, daho sonra duzenledığı basın toplontısında yenf Bokanlar Kurulunun bugun ya da en gec yarın oçıklanabılaceğını soylemıştır Bu arada DP Partı Dıvonının dun Genel Başkan Ferruh Bozbeylj başkonlığında yaptığı toplantının ardından, portının Ecevlt tarafından kurulacok hukümete katılacağı resmen acıklanmıştıf Yenı hukumette Genel Başkan Yardımcısı Konya mılletvekılı Faruk Sukan ın yer alacağı da bıldırılmıştır CHP CGP DP ve bağımsızlor arasında kurulacak hukumete ılıskin ortak dökldrasyonla llg.il) calışmolar da tamamlanmıştır Deklârosyonun bugun actklanacağı bıldırılmıştır Bu arada, CHP de kabıneye gırecek olon Genel Yonetım Ku rulu uyelerının gorevlerınden a\rılmaları karara bağlanmış, bunun üz«rme Genel Sekreter Orhan Eyuboğlu hukumette gorev almayacağını bıldırmıştır Parlamento kulıslermde de Denız Bay kal grubuna 4 bokanlık verıleceğı one surulmektedır Yenı hukumeti kurmakla gorevlendırılen CHP lideri, dun sobah 10"da MSP Genel Baş nı Necmettın Erbakan ı TBN dekı colışma odasında zıyc ederek göruşmuş, daha so onbır bağımsız mılletvekılı bır toplantı yapmıştır Erbokan'la yaptığı 35 dak (Dtvamı 8a. 9, Su. 1 ı Yeni asgari ücret son 5 derecedeki memur maaşım etkiliyor istonbul Haber Servlsl Ye tomasından sonra Işcılere gore nı asgorı ucretın brut 3300 lıra daha avontoılı duruma geldığı olarak saptanmasından sonra gorulmuştur. En duşük derece 650 bln mernuru kapsayan son olan 15. derecemn I kademesınbeş dereceye yayılmış 41 gos de yer alon bır memur asgari tergenın bu değışîklıkten yoror ucret saptaması oncesr 1920 landığı anlaşılmıçtır Ancak yenl lıra almaktaydı. Kesıntılerın heasgorı ucretın saptanmasındon saplanmasından sonrâ evli cosonra II derecemn 5 kademesın cuksuz bır memurun elıne 1324 de yeralan sekız yıllık memurıyet lıra gecmekteydı. Yenı asgari uc gecmışı olan lise mezunu bır retle maaşı 3300 lıra olan bu memur ile ışe yenl gırmış ilk derecedeki memurun kesmtflerokul mezunu bir memur eş ma den sonra elıne 2201 lıra gececış almayo başlamışlardır. cektır Buna 1000 lıralık yaKacak zammının eklenmesınden Yakacak zammı da alan memurların son asgari ücret sop(Devamı Sa. 9, Su 3 de) Asgari ücretin yükseltilmerinden yararlanan Derece 11 12 13 15 Gosrerge 5 1 1 1 Eskı Yenı Eskı Yenı Eskı Yenı Eskı Yeni 12 Katsayılı Tutarı 3240 3300 2760 3300 2520 3300 1920 3300 Evll me murlara ödenecek net ücret çizelgeii Evll, Evll, Evli, Evll 4 cocuklu 2069 2110 1825 2179 1711 2185 1368 2246 Evll 5 cocuklu 2081 2122 1837 2184 1723 219/ 1380 2248 Bekâr çocuksuz 1 cocuklu 2 cocuklu : cocuklu 2011 2051 1766 2113 1653 2127 1310 2187 2024 2065 1780 2127 1666 2140 1324 2201 2035 2076 1791 2138 1667 2151 1334 2212 2047 2068 1803 2150 1689 2163 1346 2224 2059 2100 1315 2162 1701 2175 1358 2236 AP'NÎN GÖRÜŞÜ: "KURULACAK HÜKÜMETİN DAYANAĞI BÎR FESAT HAREKETİDİR,, • GENEL IOARE KURULU BILDIRISJNDE «DEVLET B A J K A N I N I N , AZINÜÖ DAYANAN BU AHLÂK DfJI CAKTIR. OENiYOR TERTİP VE HIIELERİ ONAYLAMASI, TÜRK TAMAMtANMASI 0 W DEMOKRASISİNE INDIRıLMEK ıSTENEN D A R B E N I N Bulgaristan verdiği enerjiyi yarıya düşürdü \NKARA (Cumhuriyet Burosu) Enerji ve Tabıi Kaynaklar Baılığındon dun yopılan ocıklada, ulusal elektrık sıstemine 3lı 59 ılde uygulanan bırbucuk atlik kesıntı suresını uzatmaşımdılık sozkonusu o/madığı bıldırılmiştır. Bu arada Bulganston'ın Turkıye'ye sağlodığı enerııyı yarıya duşurmesı sonucu, Trakya Bölgesınde bu üfkeden beslenen bazı yorelerde de elektrık kısıntısı uygulonmasına başlanmıştır. Enerıl ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığmdan dün yapılan açıklamada şoyle denılmıştır ıSon gunlerde hava şartları netlcesl oiarak bazı fletim hatlarının arızalanması uzerlne yurdun blr cok yerlerinde programlanan 1,5 saatln ustünde elek tıik kesintlleri olmuştur. Ayrıca anloşma cercevesinde Bulgarts tan tarafından memleketlmize ve rılen ener|l son gunlerde yarıya Indlrllmlştır Bu gecıci durumun surotle giderılmesine çolışılmoktadır Bugun icın kısıntıları prog ramlanan 1,5 saatln ustun* çıkartmayı gerektirecek blr durum yoktur » Oğrenıldığme gore, Bulgaristan ıle Turkıye arasında bır sure on ce ımzalanan enerıı alımıno ılış km anlaşmanın suresı 31 aralık ta sona ermıştır. Henüz yenı bır onlaşma yapılmodığı ıcın Bulgo rıstan'dan Tekırdağ, Kırklarelı ve Edırne ılleri lcln alınan gunluk ener|i mıktarı 2 mılyon kılovatsaatten bır mılyon kılovatsaate duşmuştur Bu durumun ozellıkle Corlu ve Çerkezkoy trafolarından beslenen bolgelerda 1,5 saatlık elektrık kesıntılerıne yolaçtığı bıldırılmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürotu) AP Genel Idare Kurulu'nun dun Genel Başkan Suleyman Demırel başkanlığında yaptığı 5 saat suren toplantısından sonra yayınlanan bıldırıde «Kurulacak hukumetin millet Iradesınden değil, Bakanlık koltuklarından destek alacağının belll olduğu» one surulmuştur AP Genel Idare Kurulu toplantısından sonra yayınlonon bıldırıde, «Kurulması istenen hukumetin dayo I nağı, Anayasa, demokratik I rallar, siyasl ahlak değll, orj nlze bir fesat hareketldir Sa Devlet Baskanımn azınlığa 1 yanan bu ahlak dıs tertlp ve lelerı, onaylaması genc Turk mokrasisfne indırilmek isten darbenln tamamlanması olacc ti'» denılmıştır AP Genel Idare Kurulu bıl rısı şoyledır (Devamı Sa 9, Su. 7 e umhuriyet'in Imanya'da asılmasıyla olarak tuttgart ıdyosu dakikalık ogram ipıyor ONN, (Cumhuriyet) Cumyet'ın Frankfurt to yayına layarak başta Batı Almanyo ak uzere Hollanda, DonımarFransa ve Belcıka'da dağıtıl,1 ve günluk olorok yurt dılakı okurlarının elıne gecme su ulkelerm kamuoyunda ıloplamıştır. urt dışındakl okurlanmızdan nbul merkezımız ıle Batı Allyo temsılclmıze yayına başnasıyla ılgılı olarak kutlama a|ları gelmektedır. UMHURIYET'in Türkiye'nın eskl gazetesi olması Alman luoyunda ayrı bır ılgı uyanııştır. Alman gazetecılerının rodyo progromcılorının en uzerınde durdukları nokta, /IHURIYET'ın renklı bır bulgazetesi kımliğinde bulunısı nlmokfnrfır Bir Ermeni orgutu, Londra ve Brüksel'de Türklere karşı bombalı eylem yaptı BRUKSEL cYenl Ermeni Dl renme Orgutu» adlı bır orgut dun Brüksel'dekı Turkıye Buyukelcılığıne boğlı Malıye M J şavırlığı ve Eğıtım Muşavırlığının bulundukları bına ıle Lordra'daki bır Turk bankasının temsılcılığinı bombolamışlardîr. Brüksel'dekı Turk Buyukelcllığı'ne bağlı Malıye ve Eğıtım Müşavırlığı'nın bulunduğu beş katlı apartmanın kapısı yanındakı posta kutusunun uzerıne konan ve ıcınde saatlı bomba olduğu tahmın edılen bır paketın ınfılakı sonunda, apartmanın demır kapısı parcalanmış, cıvardakı 50'ye yakın apartmanın da camları kırılmıştır Olaya Buyukelçılığımız yetkılılerının yanjsıro Belçıka Emniyetı ıle sıyası polıs el koyarak KATILLER BULUNSUN HESAP SORULSüh BVEH . BİR ÖĞRETMENDİ HALKA GÖZLEM UÛUR MUMCU R 0EVRİMC Insaniık Göıeviydi., ALMANLARA GÖRE, MC'NiN GiDiŞiYLE TÜRKiYE'DE DEVLET BUNALIIV SONA ERDi Yağmur ATSl BONN Ikıncı MC Hukum tının cluşmesı Aîman kıtle h berleşme araçları tarafından < genış bıcımde haber ve yoru olarak verılmektedır Hofta b şında Saarland radyosu «Öğ Gazetesi» programında konu^ aynntılı bıçımde ele almış ve zetle şu goruşlere yer vermışt «Oemırel Hukumetinin gece (Devamı Sa 9, Su 7 dı ıSıyaset bır olanaklar sanatıdır» Sanırım, sıyasetın en gerçekçı tanımı bu Blr slyasol partı olanaklarını ne olcude kullanır? Bu olanaklar sıyasal partınin omacına gore, nasıl yarorlı blcımde kullanılabılir? Evet, CHP, Millet Meclısinde 214 sandalyeye sahiptir. CHP Genel Baskanı Ecevıt, bu 214 sandalyeyle, nasıl iktıdaro gelecektı? Demırel'e sorarsanız, «Bakanlık koltuklarını ıkram ederek » Ellmızı vıcdanımıza koyarak duşunelim Eger ulkemiz, MC modeli iktldarlar elıyle «yetmış sente muhtac» bir duruma duşurulmeseydi, kaldırımlardan hergun genc çocukların kanları akmasaydı, bu sonuc kendiliğinden oluşabllır miydl?. Hangi lıderın gucu bir başka partinin milletvekillerine «haydı. portınızden ayrılın» demeye yeterdı?. Oyle olsaydı, teşvik belgesl, yatırım indirlmi, benzin bayiı ve Bakanlık koltugu ikram etmekte uzmanloşan Demlrel ile kim yarışabilırdi?. Kim bu yarısı goze alabllirdl? CHP, slyasal ortamın getlrıp onune koyduğu olanakları kullanıyor . Olay bu Demirel'i çlleden cıkoran olusum da bu Bir muhalefet partisinin amacı. Iktldara gelmektlr. Demırel, «CHP ıktıdara gelmek ıcm yanıp tutuşuyor» diyor. Bir siyosal parti. hem de, parlamentodakı en buyük portl. ıktldara gelmeye calışmayacak da ne yapacak allahaşkına? Sen portlne sahlp cıkamamışsın, sen partinl, bır ku Çeliktepe Sanayl bölgesınde 6lu olorak bulunon TOB DER'Iİ oğretmen Hoydor Karababa'nın cenazesi dun torenle kaldırıldı Torene katılan oğrencller, «Bize ve oğretmenlerimıze can guvenliğı» yazılı pankart toşıyorlordı. (Fotoğraf Erdoğan KÖSEOĞLU) Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara' da Maltepe de DMMA ogrencılerının bulun duğu taksıye ocılan ates sonucu ağır ya rolanan şofor Rafet Temızkok ıle Aydınlıkevler'de kurşunlo yaralanan Kemalettın Erdoğan adlı oğrencı tedavı edıldıklerı hastanede kurtanlamayarrk olmuşlerdır Şıddet olayları yurdun ceşıtlı yorelerınde dun de surmuştur ANKARA Maltepe semtınde DMMA ogrencılerının bındığı ıkı otomobıie acılan ateş sırosındo boşındon kurşunlo yoralonan taksı şoforu Rafet Temızkok dun ol/r\ Ankara'da, yaralanan biri öğrenci iki kişi rlaha nlrlı'ı Kipriânu: Ecevit ile görüşmeye hazırım LEFKOŞE Kıbrıs Rum Yc netımı Başkonı Spıros Kıprıonı dun Lefkoşe de basına yapt ğı bır acıklomada Turkıye'd yenı hukumetı kurmakla gorev lendırılen Bulent Ecevıt rle gc ruşmeye hazır olduğunu soyle mıştır Kıprıanu sozlerıne devamlc Bulent Ecevıt'ın Kıbrıs konusuı da sımdıve kador vprrinSı HO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog