Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

P K. J28S ISTANBVL Ttl: 11 Oi 47 24 75 72 U J3 5J Yeııldırtk, Sullanmektebı Sok. No 17 Cağaloğlu tsttmbut Cumhuriyet 54. Yıl; Sayı: 19220 Kurucustı: YTJNTJS NADÎ 300 KUTUŞ BİRİHCİ KAUTE f CÜRÜMEYEM ~<>O< ÇÖPKOVASfs^ HASTAHANEIER < MUTFAK. BANYO BUROLAR OTEL ODALARI OTOBUSLER YAZIHANELER IÇIN "\BRIKA i 3*7 34 08 ı 31 Oeak 1978 Salı »m P J KARS'TA I OGRENCI OLDURULDU, KOMANDOLAR 5 İLDE GÖSTERİ YAPTI Cumhuriyet Hober Merkezl Mıllî Eğıtlm Bakanlığı'nın ılk ve orta derecelf okullarla bırlıkte Eğıtım Enstıtulerınde de tatıl uyOUİamosı üzerıne. komandolar yurt oapında eyleme geçerek protesîo gosterılerınde bulunmuş lardır Ankara, Istanbul, Gazıantep. Erzurum, ve Burdur'dakı Eğıtım Enslıtülerının ulkucu öğrencılerı, bakanlığın bu kararı üzerıne, ceşıtlı stoganlarla yüruyüşe geçmışler ve olay cıkarmak Istemışlerdır. Bu arada Kars'ta Tıcarot Lısesı oğrencısl Nevruz Koc. kımlıği befırlenemeyen kfşflerce acılan ateş sonucu vurularak oldurulmüştur. Öğrenclnın sağ eğılımlı olduğu ıddıo edıtmıştır Istanbul da ıse Orrron Fakultesıne devnmcı oğrencılen getıren servıs otobusune pusu kurularak ateş edıimış, bırı agır ıkı kış/ yaralanmış IDMMA Başkanı Prof Suho Tonel'ın Moda'dakı evı ıle ıkı okul ve bır otomobıle patlayıcı madde atrlmıştır Patlomaiar hosaro yol acmış. yaralanan ya da öfen olmamıştır Izmır'de ıse Büyük Cllkü Derneğı. U/ku Ocakları Hatay Şubesı ve Izmır Demokratık Orta Öğretım Derneğı uc ay sureyle kapatflmış, uzerınde sdah bulunan Ulku Ocaklon Hotay Şubesı Başkanı tutukîanarak cezaevıne kanulmuştur. İSTANBUL Orman Fakültesı'ne devnmcı oğrencılerı göturen servıs otobusu. Fakülte ye 1 kılometre kala, Bahçekoy yolunda bır vıroıda pusu kuran ko mandolarca yoylım ateşıne tutulmuştur. Sarıyer ve Buyukdere'den 40 oğrencıyı alan Fakulte'nın 34 KZ 258 plakalı servıs otobusu arkasında polıs aracı olduğu halde yoluna devam ede'ken saat 9 15'de bır vıraıda pusuya duşurulmuştur Ağaçlık yorede otobuse otomatik sılahlarlo yaylım ateşı açılmış ve on tekerleklerı patlatılmıştır Camla rında 10 kurşun delıği olan oto buste bulunan oğrencılerden Sup (Devomı Sa. 9, Su. 1 de) Orman Fakültesi otobüsüne ateş açan sağcı saldırganlar biri ağır 2 kişiyi yaraladı ıstanbul DMMA Baskanmiiı evi ile birlikte 3 ayrı yere daha patlayıcı madde atıldı Orman Fakulteslne devrimci oğrencilerl goturen servls otobusunun pusuya duşurulmesınden sonra olaya jandarma elkoydu Fotoğrafta jandarma cevrede aramo yaparken... Komandolar Istanbul Adliye Sarayı'nı bastı 4. Ağır Ceza'daki bir duruşmaya saldıran 150 komando tahribat yaptı, Yargıçlar 1,5 saat mahsur kâldı Istanbul Hober Servlsl Istanbul Adliye Sarayı'nı basan sılâhlı komandolar 4 Ağır Ceza Mahkemesınde devnmcı oğrencılerın duruşmasını ızleyenlere sal dırıda bulunmuşlardır Saldırı sırasında bır oğrencı başından yaralanmış, adlıyenın bazı bolumlerınde hasar meydana gelmıştır Yargıçlar 1 5 saat kadar mahsur kalmıştır. Lâleli'de cuma gunü Salt Ulusoy'u kurşunlayarak oldurmekten sanık Alpaslan Alpaslan'ın duruşması ıçın adlıyeye gelen 150 kadar komando, bu oğrencının tutuklanmasından sonra. ad lıyede taşk nlık yapmışlardır DURUŞMADAKİLERE SALDIRI 4 Ağır Cezada devnmcı öğrencılerın duruşması olduğunu oğrenen komandolar duruşma salonuno gırmışlerdır Mahkemenın ara kararı verdığı bir sırada, komandolar ıçerıde bulunan dev rımcı gençlerın yakınlonno saldırmışlardır Sandalyelen kıran ve «Allah Allah» dıye bağıran l'omandoların saldınsı kondor da da surmuş mahkeme kapısı kopatılmıştır Komandolardan bır grup mohkeme kopısırtı tekmelerken yargıclardan bir bölumu de odalarına sığınmak zorun da kalmıştır Bu arada Mahkeme Yargıcı Jandarma ve polısten yardım ıstemıştır Ancak polls ola/ verıne yarım saat sonra gelebılmıştır Olay sırasında adliye kondoru savaş alanına donmuş, adliye polıslerı de saldırıya uğramıştır (Devomı Sa 9. Su 8 de, DMMA'da oğrenciler arasında cıkan kavgadan sonra polıs okula glrişte cok sıkı arama yaptı. Fotografto, oğrenciler ayakkabılarının ıçıne dek aranırken . (Fotoğrof: Erdoğan KOSEOĞLU) Yıldız da Çakmur: "Yurtlar işgalden kurtarılacak,, İşgüzar: "Ev kadınları ve sporcular BağKur'a alınacak,, I SOSYAL GUVENLİK BAKANI SAHNE VE PERDE SANATÇILARININ SOSYAL GUVENCEYE KAVUŞTURULMASIYLA ILGİLİ TASARININ HL1KUMETE SUNULDUĞUNU ACIKLADI. EMEKLİLER CEKLERINI PTT VE DİĞER BANKALARDAN DA ALABİLECEK. nıtlarken, «öğrencl Yurtlarınm bir an onca Isgalden kurtarılacağını» soylemıştır. Komisyonöa söz alan uyeler ise, özeHıkle Ankara Emek Öğrencı Yurdu Ile Istanbul Cağaloğlu Kız Öğrenci Yurdu uzerınde durmuşlordır. Genclık va Spor Bakonı Cokmur, oğrenci yurtlarıyla ilgılı olarak şunları soylemlştır: «öğrenci Yurttarı en kıso zamanda işgalden kurtarılacak, yurtlar kavgo ve kargaşa ortamından çıkarılacak, ideolojik odak noktaları ve yuvalorı gorü (Oevomı Sa. 9, Su. 4 de) ANKARA. (ANKA) Gencllk ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, TBMM Bütce Plan Karma Komısyonundo bakanlığı bütcesl üzerinde yapılan eleştırıleri ya Hayali mobilya davasında Yâhya Demirel'in âvukatı dosyânın gecikmesinden yakındı ZONGULDAK (Cumhurlyet) Hayalı Mobilya davasına Zonouldak Ağır Ceza Mahkemesı'nde dun de devam edılmıştır Bu davodo eskı Başbakan ve Adalet Partısı Genel Başkonı Suleyman Demirel'in yeğenı Yoh yo Oemırel. Hazme'den 20 mı,yon lıro haksız vergı ladesı al(Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Kooperatifler Bankası kuruluyor; Deniz Nakliyat bağımsız olacak ANKARA, (Cumhuriyet Buro su) Kuruluş hazırlıkları hız landırılan Işletmeler Bakanlığına bağlanacok kurumlar tek îek belırlenmeye başlamıştır. Yapılan saptamalara gore, Halk Bankasıyla, Deniîcılık Bankasma bağlı bulunan Den>z Nakliyat şlrketının Bakanlığa bağlanması. ayrıca Zıraat Bankası bunyesınden ayrılacak (Devamı Sa, 9, Su, 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TBMM Butce Karma Komısyonunaa oncekı gece sabaho korşı goruşulen ve benımsenen Genclık ve Spor Bakanlıgı Butcesınde bır konuşma ya pan CHP Erzıncan Senatoru Nıyazı Unsal SeferberUk Telkık Kurulunun (STK) bır yeraltı orgutu olduğunu one surmuş «Akyollar, Turunler, Alı Elverdi'ler, Kocaş'lar ve Lızbon'da su anda gorevde bufunan Fuat Doğu' lar baslarını artık kumun icinden cıkarmal:dır Bu orgut (Turklye STK) Turklye, Yunanlston ve Batı Aimanya'yı kapsayon bir zlncır Içinde kurulmuştur. Glzlidir, gizli bir orguttur Kendisı hakkında Genelkurmay Başkanlığı kısmen bılgi sahlbld/r Dikkatinize sumıyorum. Kuvvet Kumandanları bile bllgl sahlbl değildir.» demıştır CHP Senotorunün tutanakiarda yer olon konusması aynen şoyledır «Size bugun bir tehlike mesajı verecegim Dikkot edersenlz sadece meso| diyorum. Tam bllgl demıyorum. Turkiye'da vuruşan bir gençiık vor, olen ve olduren bır gencllk var. Birkaç gundur basında blzlerin konusmalarını konu ederek karsı oçıklomalarda bulunanlar var, anılarını anlatanlar var, yer yer telâşa kapılıp basın toplantısı yapan generaller var, kac gundur Mıllı Savunmamız lclnde geliştirilen Ozel Savaş Dalresl ya da grubu yasal ve legol bir kurulu$tur. Kurulus üzerinde hicbır diyeceğimiz yoktur ve olamaz Savunmamız için zorunlu ve Inandırıcı bir kuruluştur. Özel Sovas Dalresf karanlık bir orgute su günlerde kılıf yapılmaktadır Yasal ve legal olan bir kurulusu lllegal bir kurulusa kanştırarak geciştlrmek istıyorlar. Bu kurulusu örtmek kapatmak istıyorlar. Bunlardan biri, yanl bu çabanın icinde olanlardon biri M Cihat Akyol'dur. Akyol diyor ki, ben Özel Savaş Dairesl Başkanlığında bulundum. Hayır o bu dairenln değil STK'nın boşkonlığını yaptı. STK'nın başkanlığı sırasında Imzaladığı kurs belgelerınln asıllon şu anda elimdedır. Nedir STK? Seferberlik Tetkık Kurulu beyler Bu Isim de kılıftır Bu isim de gercek değildir. İsim boyledlr ama bu kurulun yaptığı İş bu değildir. STK yeraltı orgutudür. Bu yeraltı orgutunun bir eli Turkiye'deki gencllk olaylarında bugunku gordugumuz olayların, kanşıklıkların Içindedır Dl(Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Gençlik ve Soor Kuvvet Bakanlığı Komuolma bütçesinde konusan Niyazi Un *al STK'dan tanlarımn bilgi sahibi dığını, Genelkurmay Başkamnın ise kısmen haberdar olduğunu söyledi CHP Senatörü Unsal: Gençleri vurıışturan STK adh bir yeraltı j orffutudur,, KJ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP nın ıkı gun suren Kucuk Kurultay \ sona erınış yayınlanan bıldınde, hukumetın çetın sorunlar devraldıgı ve buyuk sorumluluklar ustlendıgı belırtılmjş, «Kucuk Kurultay, Turkıye'nln yıllardır her alanda icine suruklendıgl agır bunalımdan, CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt Boşkonlıgındo kurulan yenı Cumhuriyet hukumetiyle esenlığe çıkılocogı nıoncındadır» denılmıştır. Bıldınde daho sonra şu goruşlere yer verılmıştır «Gercek mılliyetcl bağımıız milletveklllerınin erdemli davranışları ve Cumhuriyetc' Guven Partlsıyle Demokratlk Partlnln değerII katkılarıyla kurulan yeni Cumhuriyet Hukumetl, Turk demokrasısınde fieri bir aşamadır. Ulusumuzun isteğı doğrultusundo bu hukumetın kuruluşuna olanak sağlomakla Turkiye Buyuk Mlllet Mecllsi de siyasal yaşamımızdaki etklnliğini bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. Hukumet cetin sorunlar devralmıştır ve buyuk sorumluluklar ustlenmlştir. Bu ortamda hukumetl bekleyen Ivedl odevler • Ulusal birlığimlzl sarsıcı boyutlara varan cephecllik hareketinin yıllarca koruklediğl duşmanlık duygulonna ve şiddet eyiemlerine son verllerek toplumumuzu lc barışa kavuşturmak, • Cağdışı bir vurgun düzenfnin surdurul mesi uğrunda demokrasiyi yozlaştırmağa ve Anayasamızdo Ataturk ilkelerine de aykırı bır rejim kurmağa kalkışanlorın okullardakl, iş yerlerindekı, devlet dalrelerlndekl Işgallerini kaldırmak; • Butun oğrenim kurumlorındo gencierimlzln ve cocukiarımızın can guvenlığl ve ozgurluk icınde, demokrasinln ve cağdas bılimın gereklerıne gore eğltim gorebilmelerıni sağlamak, • Her düşunceden ve Inanctan yurttaşa eşit ve hakca davranan ve tum yurttaşların guvenini kazanan bir devlet yonetimlnı gerçeklestırmek, • Yaşam pahalılığını ve işsızliği gorulmemiş olculere vardıran, uretiml ve gelışme hızını dusuren, Turkıye'yl ağır dış borc yuku altıno sokan ve ulusal guvenliğimizi bile teh(Devamı Sa 9, Su 4 de) Kurultay bildirisinde hükümet çahşmalarına destek sinde milliyetçiliğin olmamn ve departi ilkelerine bağhlığın ötemohrasiye inanctn bir gereği olduğu bildirildi. CHP Küçük Kıırultayı, yeni hükümetin ülkeyi esenliğe çıkaracağı inancmda Atama işlemleri Bâkan'ın onayıyla yapılabilecek ANKARA (ANKA) Başbokanlık kamu yonetımı ve kamu gorevlılenne ılışkın atama ve ozluk ışlenyle ilgılı ışlemlerın serbest bırakılmasını ongoren genelgenın yanlış yorumiandığını bıldırmıştır. Dun Başbakanlıktan yapılan bır acıklamada bazı kurumların yanlış bır yorum(Devamı Sa. 9, Su, 6 da) Komisyon Partiler Kanunundaki değişikliği kabul ettı ANKARA Mıllet Meclısi Ana yasa Komısyonu, yaptığı toplantısında, 648 sayılı Sıyasî Partıler Kanununda yapılması ıstenen değışıklıklerı aynen benım Diyârbakır Shell tesislerindeki grev nedeniyle petrol üretimi durdu Cumhuriyet Hober Merkezl Turkıye'de uretılen petrolun yarısından fazlasının sağlandığı Diyârbakır Turk Shell tesıslerınde Petrol İş üyesı 185 ışcl dun çabah greve başlamıştır Grevden, bır gunde 28 bın 500 varıl petrol üretım kaybı olaca(Devamı Sa. 9, Su 6 da) OLAYLARIN ARDINDAKİ bazı değışıklıkler yapılmasını on semlştır MHP Konya Mılletvek'ı ihson goren değışıklık teklıfı Anayasa Komısyonundo bırleştınlerek goKabadayı ve 5 arkadaşı ıle MSP Istanbul Mılletvekılı Sule/man ruşulmuş ve aynen kobul edılArıf Emre ve arkadaşları tara mıştır fından hazırlanan. Sıyasî PartıYenı şekle gore Cumhuriyet ler Kanununun 111. maddesınde Başsavcılığı, parti yasaklamala GERÇEK G elen haberlere bakılırsa yurdun her yanında adına komando denen sağcı eylemcilerin etkınlığı artmıştır Guven oyu alalı henuz iki haftayı doldurmamıs hukumete karşı muhalefetl yoğunlaştırmak Isteyen cevreler, durumu abartarak gazete sayfalarına yansıtmakta ve Ecevft Hükumetinl eleştirmektedfrler. Muhalpfetin bu davranışının olumlu yanı şudur. Bugun Turkiye'de her keslmdekl yaygın duşunceler ve yorgılar bır noktada buluşmokta, anarşl ve terorun kesinlikle onune gecilmesi zorunluğunda birleşmektedir. Boylece hukumetin etklfi önlemler alması ieln gerekll ortam o Üç Yıl ve Üç Ay kıyedekl hukumet değlşikfiglnin sonuclarını hesap edemeyecek captaki liderciklerın başıbozuk tepkilerı mldir? Bu soruya verllecek yonıt kesmlik kazanamaz. Başbakan Ecevıt, terorun kaynoklarını bulup yuvalarını kurutacagını acıklamıştır. Bu yuvalarda gızlenen yetkililerin korku ve caresizllkden doğan davranışları da soz konusu olabilir. Turkiyede bır şeylerln değiştiğini algılamaktan yoksun komando gençllğinin tecrubesizllkten olusan tepklsel eylemlerinln sokakları doldurması ve clnayetlere yolaçmosı daha yakın bir olasılık olarak gorulebılır. (Devomı Sa 9, Su 6 da) •*••* "Yuvanızı Yapalım, • «Goztepe'de arso alacağız» deyıp, Kayış Dağının tepesını sataniar... • Gecekondu bolgelerınde para toplayıp izını koybeKırenler . 0 Ikı ayda bır «maalesef» 50 bın lıra daha fazla para ısteyen kooperatifler... • Her hafta 300 400 bın lıra zom yapılan lüks daıreler. . nno aykırı davranışlan bulunan kışılerı, herhangı bır mahkeme kararı oîmadan partismden cıkartılmalarını ısteyemeyecekdır. Teklıf aynen kanunlaştığı tokdırde bu kanuna aykırı yopılmış ışlemler butun sonuclarıyla ortadon kalkacaktır Anoyosa Komısyonu bu değışıklığı benımserken, yururluktekı kanunu, tabıı hakım Ana/asa dokunulmazlığı ve sıyasî parti 'aalıyetlerıne ılışkın Anayasa hukumlerıne avkırı bulmuştur. GÖZLEM UCUR MUMCU Bunlar Lnululmasın AfşirtElbistanın mâlzemeleri depoda paslanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye'nın en buyuk santrallarından bın olacak olan Afşın Elbıstan santralı ıçın ıthal edılen yaklaşık uc mılyor lırolık malzemenın Mersın'de depolorda su altında kaldığı ve paslonmaya terkedıldığı oğrenılmıştır. (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Yalçtn PEKŞEN Konut alanındokl duzenı sergılıyor vurguncu Yarm CUMHURİYET'te luşmaktadır Ecevıt yonetımlnin de kısa sure İcinde bazı adımlar attığı izlenmektedir. Yurdun her yanında adetâ dokunulmazlık kazanmış eyiemcilerln gozaltına almması veya tutuklanması bır şeylerın değıştiğini vurgulamaktadır. Bazı illerde Ulku Ocakları Baskanları, uzerlerinde sılâh bulunduğu icin tutuklanmış, teror yuvafarı kapatıfmış, Mıllı Eğitim kesiminde bazı gerekll kararlar alınmıştır. Ne var kf hükümetin onlemlerine karşın sağcı teror orgutle ri korşı eylemlere gecmıslerdir Acaba bu eylemler, sağcı teror orgutlerlnl yonlendlren ve yoneten odaklorın dırektıfierıyle mf duzenlenmektedir. Yoksa Tur MESS Maden iş uyuşmazfığında şimdilik anlasma sağlai'.amadığı bildirildi İstonbul Haber Servısi Yaklaşık 40 bın ışcıyı kapsayan Ma den İş MESS uyuşmazlığında dun yenı bır gelışme olmamıştır Maden Is Genel Başkanı Kemol Turkier ısverenın sendıka nın gorusmeye konu olon bazı naddelerı toplu ıs sozleşmesı qoruşmesı dışında saydığını o/sa sozleşmenın bır butun oldu(Devamı Sa 9, Su 3 de) •i Q Martın «Reformcu», «Atatukcu» ve «Kudretlı» I ^/ Başbakonı şımdı nerededir'' Bir bılen, goren vor mıdır9 Ve şu «KonlrGenlia» konusu ortaya atılınca, onun soyleyecegi soz yok mudur? Nıhat Erim bugun siyasal yaşamdan silinıp, gıtmıştır Bır zamonlar evıne çekilıp anılarını yazacagı soyleniyordu ama henuz ortaya boyle bır yayın cıkmadı. Ne dıyelım? Sekliyoruz. Erım'ın o gunlerdeki yardımcısı emekll albay Sadi Koçoş, cilt cilt anılor yazıyor ve iskence soylentilerinl doğruluyor Yo Erim' O susuyor Bir zamanlar televlzyon ekranlarını catlata catlata yaptığı konuşmaları unutuyor ve susuyor.. Haydl konuş., Yok, hayır, konuşmaz. Sıkıyonetimlerde işkence yapılmıssa yaptırılmışsa, bunun başiıca sorumluları o gunlerin Başbakanlarıdır: (Devam 7. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog